in

Χα χαΧα χα LikeLike ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Γιατί νά μήν έγινε τό αντίστροφο, νά προήλθε ό πίθηκος από τόν άνθρωπο καί όλες οί πιθανές καταβολές τού ανθρώπου ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΑ ΤΡΙΒΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Από πού προήλθεν ό άνθρωπος…..;

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Γιατί νά μήν έγινε τό αντίστροφο, νά προήλθε ό πίθηκος από τόν άνθρωπο καί όλες οί πιθανές καταβολές τού ανθρώπου ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΑ ΤΡΙΒΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Όταν στό άρθρον μού (διαβαστε τό ξανά) γιά τό συμβαίνει στόν άνθρωπο μετά τό τέλος τής ζωής τού εξέθεσα τόν Νόμον τής Πρώτης Τετραπιθανότητος ήτοι: α) νά αποθαίνει καί νά μένει χώμα/ανύπαρκτος β) νά επανενσαρκώνεται/μετενσαρκώνεται γ) νά πηγαίνει στόν Παράδεισο καί δ) νά πηγαίνει στήν Κόλλαση. Επειδή τά πάντα δυνατά παρά Θεού, κάποιοι αντί νά τό εκτιμήσουν ότι ουσιαστικώς Δόξαζα Τόν Θεόν, τό πήραν στραβά ένεκα Μονοδογματοληψίας…. Πέστε μού ποίος σύγχρονος ή αρχαίος σάς είπε τέτοια Θεωρία; Δηλαδή μέ ολίγα λόγια νά σάς εκθέτει ότι βλακωδώς ερίζουν οί θρησκείες (συμπεριλαμβανομένης καί τής αθεϊας) καθότι ισχύουν καί οί 4 περιπτώσεις, αντί νά ερίζετε γιά τό ποίες από τίς τρείς περιπτώσεις ισχύουν διότι οί γ) καί δ) συμπίπτουν όπως στίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καί είναι συγγενικής πεποιθήσεως μέ τήν β) καί τήν α) νά θέλει νά αναιρεί ώς πεποίθηση πλήρως τίς άλλες τρείς. Ποίος άλλος σάς είπε τέτοια εμπεριστατωμένη συνολική Θεωρία; Κανένας!…..

Από πού προήλθεν ό άνθρωπος…..;;;;;

Κάποιοι λένε από Τόν Θεόν, κάποιοι από τόν πίθηκον, κάποιοι από τό διάστημα, κάποιοι ότι τόν κατασκεύασαν εξωδιαστημικά όντα. Έ λοιπόν αυτές οί τέσσερεις διιστάμενες απόψεις δημιουργούν μία Τετραπιθανότητα (καί πιθανότητα νά ήλθαν καί από τίς τέσσερεις περιπτώσεις) καί κάλλιστα μπορούμε ν’ αντιστρέψουμε τόν ισχυρισμό μάς καί τήν πεποίθηση μάς ότι οί ανθρώποι ήλθαν καί από τίς τέσσερεις περιπτώσεις. Στήν περίσταση αυτή άν τήν θεωρήσουμε πιθανή τότε οί ανθρώποι άμεσα ή έμμεσα προήλθαν από Τόν Θεόν, αφού Ό Θεός οικοδόμησε τήν Δημιουργία καί ώς έκ τούτου καταρρίπτεται κάθε μωρόφιλη θεωρία ότι μέ τόν μέν ή δέ τρόπον δέν είχε βάλει τό χέρι Τού Ό Θεός…..!!!!!

Γιά κάποιους Ό Θεός είναι Άκτιστος, γιά κάποιους είναι η φύση, γιά κάποιους είναι πολλοί θεοί, γιά κάποιους δέν υπάρχει θεός ή θεοί καί υπάρχει μόνον η φύση άρα τέ καταλήγουμε στήν συνισταμένη ότι Θεός είναι η φύση…. Συνεπώς πάλαι καταρρίπεται η οποιαδήποτε μωροφιλία ότι δέν υπάρχει Θεός….. Ποίος άλλος από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι αύριον σάς είπε τέτοια Θεωρία ήτοι μέ συνοπτικές διαδικασές μέ λίγα λόγια καί όχι παχουλά βιβλία νά σάς αποδείξει ότι Θεός είναι ό,τι υπήρχε εξ’ αρχής είτε είναι Ό Άκτστος Θεός, είτε η φύση καί αφού δέν υπάρχει κάτι ανώτερον τής είναι αυτή Ό Θεός ή οί θεοί καί ότι τό μπίνγκ μπάνγκ (θεωρία τών αρχαίων γιά πολλές όχι μία Μεγάλη Έκρηξη) προέρχεται από κάτι άλλον πού προϋπήρχε, άρα αυτό είναι Ό Θεός ή αυτόν οπού είναι όπισθεν αυτού ή όπισθεν αυτού που προκάλεσε τήν κάθε Μεγάλη Έκρηξη καί ούτω καθεξής. Καί σάς ξανά ερωτάω ποίος σάς είπε ξανά τέτοια Θεωρία μέ λακωνικά λόγια ότι στήν κορυφή ότι καί άν ευρίσκεται αυτόν είναι Ό Θεός!!!!

Κατά συνέπεια ό άνθρωπος απ’ όπου καί άν προήλθε προήλθε από Τόν Θεόν….

Συνεπώς άν ό άνθρωπος προήλθε από εκεί όπου ισχυρίζονται πολλοί καί αναφέραμε ανωτέρω ή από τόν λύκον όπως πίστευαν οί σαμάνοι ή από τό ύδωρ τής θάλασσας όπως πίστευε ό Εμπεδοκλής, ήτοι διά μέσω εξελίξεως ή από οιονδήποτε άλλον μέρος, ουσιαστικώς προέρχεται από Τόν Θεόν οίος ή καί ο,τιδήποτε καί άν είναι Ό Θεός!!!! Γνωρίζουμε ότι Ό Θεός είναι Άγνωστος ακόμη καί άν είναι η απώτερη ανώτερη βαθύτερη φύση ή Φύση Τού!!!! Απορίες;;;;;

Συνήθειζα νά λέγω ότι είτε ό άνθρωπος ήλθε από τό χέρι Τού Θεού απευθείας είτε μέσω τού πιθήκου καί επειδή ό πίθηκος προήλθεν από άλλο ζώο καί αυτόν τό άλλο ζώο από άλλο, άλλο, άλλο κατά σειράν καί έν τέλει από τήν ίδια αρχή, έστω τό ύδωρ τών Ωκεανών τού Εμπεδοκλή, αυτό είναι μία συνοπτική διαδικασία η οποία δέν αλλάζει τήν Θεωρία ότι ό άνθρωπος προήλθε από Τόν Θεόν διότι καί ό πίθηκος ή τό ωκεάνιον ύδωρ προήλθαν από Τόν Θεόν….. Άρα άν εγώ κάνω έναν ρομπότ καί τό ρομπότ κάνει έναν άνθρωπο καί ό άνθρωπος αυτός έναν ρομπότ, τότε τό έσχατον ρομπότ προήλθεν από εμένα!!!!

Πέσατε στήν παγίδα! Όχι, τό τελευταίον ρομπότ προέρχεται από εκείνον οπού έκαμε εμένα ή καλύτερα απ’ όσα προηγήθηκαν σέ κάμωμα ύπαρξις γιά νά γίνω εγώ ή εξελιχθώ εγώ!!!! Καί Αυτός είναι Ό Θεός…., όποιος καί ό,τι καί άν είναι….

Γιά νά τό καταλάβετε καλύτερα θά σάς ειπώ ακόμη έναν παράδειγμα. Ένας σπόρος διαλύεται καί γεννάει ρίζες καί βλαστόν. Συνεχίζουν νά μεγαλώνουν οί ρίζες καί τρέφουν τόν βλαστόν καί αυτός γίνεται κορμός καί ό κορμός κλάδοι μέ φύλλα καί ύστερα από τούς κλάδους γίνεται καρπός καί οί καρποί ρίχνουν σπόρους καί αυτοί φυτρώνουν καί γίνονται άλλα δένδρα. Από πού κατάγονται αυτά τά δένδρα; Από τόν πρώτο σπόρο ή τόν σπόρο οπού έκανε τό δένδρο που έριξε τούς σπόρους που έκαναν τά δένδρα! Ναί αλλά αυτός ό σπόρος προέρχεται από προηγούμενες συνοπτικές διαδικασίες εξέλιξης που καταλήγουν είς Τόν Θεόν….

Κατά συνέπεια, όστις υποστηρίζει ότι ο,τιδήποτε δέν προήλθε από Τόν Θεόν υποστηρίζει ότι αυτόν τό ο,τιδήποτε προήλθεν από τό μηδενικόν τίποτε τού ανύπαρκτου. Μά είναι δυνατόν τό ανύπαρκτον νά γεννήσει τό υπαρκτόν; Απαντάτε μόνοι σάς! Δεδομένου ότι Ό Θεός είναι αυτόν οπού είναι είτε φύση είτε Άκτιστον Ών καί άν η φύση είναι τό ανώτερον όν τότε η φύση είναι Τώ Ακτίστω Ών…. Δέν μπορείτε νά μού ξεφύγετε τώρα, κλειδωθήκατε στήν Αλήθεια!!!!

Επειδή μέχρι τώρα σάς μιλούσα μέ τρόπον συμπυκνωμένου νοήματος καί εφευρίσκατε αντιρρήσεις στά άρθρα μού, σ’ αυτόν τό άρθρον αποφάσισα νά σάς μιλήσω μέ διαστελμένον τρόπον ούτως ώστε νά κλειδωθείτε στήν Αλήθεια…..

Έν κατά κλείδι, μέ όσα διαβάσετε ώς τώρα, δέν μπορείτε νά αμφισβητείσετε τήν περίπτωση ό πίθηκος νά προήλθε από τόν άνθρωπο καί όχι ό άνθρωπος από τόν πίθηκο…. Πώς τό επαληθεύουμε αυτόν;;;; Επειδή Ό Θεός είναι η φύση ή η φύση Τού Θεού καί είναι Παντοδύναμος δύναται νά θέσει μέ τέτοιον τρόπον τίς συνοπτικές διαδικασίες τής εξέλιξης ούτως ώστε στήν γή ή σέ κάποια περίπτωση ό πίθηκος νά γεννήσει τόν άνθρωπο καί σέ άλλες νά γίνει τό αντίστροφο ήτοι ό άνθρωπος νά εξελίξει τόν πίθηκο ή άλλο ζώο, έντομο, φυτό, βρύο, μανιτάρι, ιχθύ καί ούτω απειροκαθεξής. Τώρα καταλάβατε ότι στήν χημεία Τού Θεού ή τής φύσης που είναι Ό Θεός δύναται τό κάθε είδος νά γεννήσει ή νά γεννηθεί από τό κάθε είδος. Ποίος σάς είπε άλλος τέτοια Θεωρία; Ποίος μπορεί νά τήν απορρίψει χωρίς νά απορρίπτει Τόν Θεό είτε Αυτός είναι Άκτιστον Ών είτε η φύση η οποία ώς ανώτερον όν είναι Ό Θεός! Συνεπώς μόνον η ανυπαρξία δέν δύναται νά οδηγηθεί από τόν οιονδήποτε δρόμο εξέλιξης πρός τόν οιονδήποτε άλλο δρόμο εξέλιξης καί μόνον η ύπαρξις δύναται νά οδηγηθεί από τόν οιονδήποτε δρόμο εξέλιξης πρός τόν οιονδήποτε άλλο δρόμο εξέλιξης….

Σημειώστε ότι αφού η διαφορά τού ανθρώπου μέ τόν πίθηκο είναι 1% Γονιοδομής/DNA καί τά συναφή τού, τότε μέ μία απλή υπολεπτομερή αλλαγή ό πίθηκος μπορεί νά γίνει άνθρωπος καί ό άνθρωπος πίθηκος. Ποίος άλλος σάς είπε τέτοια Θεωρία; Συνεπώς διά χάριν τών ψυχών σάς τίς οποίες αγαπώ μήν δεχθείτε εμβόλιον από τούς δαίμονες τού κορωνοϊού ή άλλης αιτίας στό μέλλον. Τούς εμπιστεύεστε; Αφού τό ξέρετε ότι θέλουν dead (νεκρή) τήν ψυχήν σάς….

Κάποτε ό Γέροντας Εφραίμ στό Βατοπαίδι, χωρίς αιτία μέ κοίτταξε μέ κατάπληξη καί μού είπε: «αφού έχεις τόση αγάπη γιατί δέν τήν δείχνεις;». Έμεινα σιωπηλός, τώρα εσείς ξέρετε, επειδή δέν μέ καταλαβαίνετε!!!!

Τέλος τί είπε Ό Χριστός; Ότι ένας σπόρος άν μείνει άθικτος τίποτε δέν θά παράξει, άν όμως αποθάνει θά ρίξει πολλούς σπόρους…. Διότι ό σπόρος γιά νά γίνει δένδρον πρέπει νά θυσιάσει τόν εαυτόν τού!

Πιστεύω ότι ακόμη δέν καταλάβατε από πού προήλθε ό άνθρωπος… Από κάθε τρόπο! Εδώ από Τόν Θεόν απευθείας, εκεί από τόν πίθηκο, πειό πέρα από τόν λύκο, πάρα πειό πέρα από τήν σκνήπα, από τό διάστημα, εξωγήινους, ρομπότς…. Δηλαδή άν είμαι ζακχαροπλάστης είτε κάμω απευθείας τήν συνταγή μού σ’ εσένα ή μέσω τού πρώτου ή εκατοστού βοηθού μού ή μέσω τού ρομπότ τού ρομπόττου τού βοηθού μού, εσύ θά δοκιμάσεις τήν συνταγή μού!!!!

Τό άρθρον αυτόν γιά τά καλούπια ειδών τών αυροσωμάτων καί ψυχής σέ συνάρτηση μέ τό άρθρον τής διεύθυνσης στό άνω μέρος ήτοι αυτόν σέ συνδοιασμό μέ τό υποφαινόμενον άρθρον (δηλαδή από εσένα, τόν πίθηκο καί τόν λαγό έως τόν εξωγήινο καί τόν κάθε υπεραστερισμό έχουν καλούπι ή πολυκαλούπι γιά τά συμπλέγματα κυττάρων ή υπεραστερισμών) ΣΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!!!! ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΎ ΤΗΝ ΠΗΡΑ; ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!!

Σύντομα σέ άρθρον θ’ ακούσεις γιά τόν 666, άλλος είναι καί άλλος φαίνεται, παρουσιάζεται, διά παραπλάνησης λογαριάζεται ότι είναι!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

10 points
Upvote Downvote

Comments

Leave a Reply

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Κοροναϊός : Πρώτο κρούσμα στην Ραφήνα – Κάτοικος της περιοχής

ΗΠΑ: Οκτάχρονο παιδί σκοτώθηκε σε περιστατικό με πυροβολισμούς σε εμπορικό κέντρο της Αλαμπάμα