08:31 - 04/07/2020

Γιατί νά μήν έγινε τό αντίστροφο, νά προήλθε ό πίθηκος από τόν άνθρωπο καί όλες οί πιθανές καταβολές τού ανθρώπου ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΑ ΤΡΙΒΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Γιατί νά μήν έγινε τό αντίστροφο, νά προήλθε ό πίθηκος από τόν άνθρωπο καί όλες οί πιθανές καταβολές τού ανθρώπου ΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΝΑ ΤΡΙΒΕΤΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ

Όταν στό άρθρον μού (διαβαστε τό ξανά) γιά τό συμβαίνει στόν άνθρωπο μετά τό τέλος τής ζωής τού εξέθεσα τόν Νόμον τής Πρώτης Τετραπιθανότητος ήτοι: α) νά αποθαίνει καί νά μένει χώμα/ανύπαρκτος β) νά επανενσαρκώνεται/μετενσαρκώνεται γ) νά πηγαίνει στόν Παράδεισο καί δ) νά πηγαίνει στήν Κόλλαση. Επειδή τά πάντα δυνατά παρά Θεού, κάποιοι αντί νά τό εκτιμήσουν ότι ουσιαστικώς Δόξαζα Τόν Θεόν, τό πήραν στραβά ένεκα Μονοδογματοληψίας…. Πέστε μού ποίος σύγχρονος ή αρχαίος σάς είπε τέτοια Θεωρία; Δηλαδή μέ ολίγα λόγια νά σάς εκθέτει ότι βλακωδώς ερίζουν οί θρησκείες (συμπεριλαμβανομένης καί τής αθεϊας) καθότι ισχύουν καί οί 4 περιπτώσεις, αντί νά ερίζετε γιά τό ποίες από τίς τρείς περιπτώσεις ισχύουν διότι οί γ) καί δ) συμπίπτουν όπως στίς θρησκευτικές πεποιθήσεις καί είναι συγγενικής πεποιθήσεως μέ τήν β) καί τήν α) νά θέλει νά αναιρεί ώς πεποίθηση πλήρως τίς άλλες τρείς. Ποίος άλλος σάς είπε τέτοια εμπεριστατωμένη συνολική Θεωρία; Κανένας!…..

Από πού προήλθεν ό άνθρωπος…..;;;;;

Κάποιοι λένε από Τόν Θεόν, κάποιοι από τόν πίθηκον, κάποιοι από τό διάστημα, κάποιοι ότι τόν κατασκεύασαν εξωδιαστημικά όντα. Έ λοιπόν αυτές οί τέσσερεις διιστάμενες απόψεις δημιουργούν μία Τετραπιθανότητα (καί πιθανότητα νά ήλθαν καί από τίς τέσσερεις περιπτώσεις) καί κάλλιστα μπορούμε ν’ αντιστρέψουμε τόν ισχυρισμό μάς καί τήν πεποίθηση μάς ότι οί ανθρώποι ήλθαν καί από τίς τέσσερεις περιπτώσεις. Στήν περίσταση αυτή άν τήν θεωρήσουμε πιθανή τότε οί ανθρώποι άμεσα ή έμμεσα προήλθαν από Τόν Θεόν, αφού Ό Θεός οικοδόμησε τήν Δημιουργία καί ώς έκ τούτου καταρρίπτεται κάθε μωρόφιλη θεωρία ότι μέ τόν μέν ή δέ τρόπον δέν είχε βάλει τό χέρι Τού Ό Θεός…..!!!!!

Γιά κάποιους Ό Θεός είναι Άκτιστος, γιά κάποιους είναι η φύση, γιά κάποιους είναι πολλοί θεοί, γιά κάποιους δέν υπάρχει θεός ή θεοί καί υπάρχει μόνον η φύση άρα τέ καταλήγουμε στήν συνισταμένη ότι Θεός είναι η φύση…. Συνεπώς πάλαι καταρρίπεται η οποιαδήποτε μωροφιλία ότι δέν υπάρχει Θεός….. Ποίος άλλος από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι αύριον σάς είπε τέτοια Θεωρία ήτοι μέ συνοπτικές διαδικασές μέ λίγα λόγια καί όχι παχουλά βιβλία νά σάς αποδείξει ότι Θεός είναι ό,τι υπήρχε εξ’ αρχής είτε είναι Ό Άκτστος Θεός, είτε η φύση καί αφού δέν υπάρχει κάτι ανώτερον τής είναι αυτή Ό Θεός ή οί θεοί καί ότι τό μπίνγκ μπάνγκ (θεωρία τών αρχαίων γιά πολλές όχι μία Μεγάλη Έκρηξη) προέρχεται από κάτι άλλον πού προϋπήρχε, άρα αυτό είναι Ό Θεός ή αυτόν οπού είναι όπισθεν αυτού ή όπισθεν αυτού που προκάλεσε τήν κάθε Μεγάλη Έκρηξη καί ούτω καθεξής. Καί σάς ξανά ερωτάω ποίος σάς είπε ξανά τέτοια Θεωρία μέ λακωνικά λόγια ότι στήν κορυφή ότι καί άν ευρίσκεται αυτόν είναι Ό Θεός!!!!

Κατά συνέπεια ό άνθρωπος απ’ όπου καί άν προήλθε προήλθε από Τόν Θεόν….

Συνεπώς άν ό άνθρωπος προήλθε από εκεί όπου ισχυρίζονται πολλοί καί αναφέραμε ανωτέρω ή από τόν λύκον όπως πίστευαν οί σαμάνοι ή από τό ύδωρ τής θάλασσας όπως πίστευε ό Εμπεδοκλής, ήτοι διά μέσω εξελίξεως ή από οιονδήποτε άλλον μέρος, ουσιαστικώς προέρχεται από Τόν Θεόν οίος ή καί ο,τιδήποτε καί άν είναι Ό Θεός!!!! Γνωρίζουμε ότι Ό Θεός είναι Άγνωστος ακόμη καί άν είναι η απώτερη ανώτερη βαθύτερη φύση ή Φύση Τού!!!! Απορίες;;;;;

Συνήθειζα νά λέγω ότι είτε ό άνθρωπος ήλθε από τό χέρι Τού Θεού απευθείας είτε μέσω τού πιθήκου καί επειδή ό πίθηκος προήλθεν από άλλο ζώο καί αυτόν τό άλλο ζώο από άλλο, άλλο, άλλο κατά σειράν καί έν τέλει από τήν ίδια αρχή, έστω τό ύδωρ τών Ωκεανών τού Εμπεδοκλή, αυτό είναι μία συνοπτική διαδικασία η οποία δέν αλλάζει τήν Θεωρία ότι ό άνθρωπος προήλθε από Τόν Θεόν διότι καί ό πίθηκος ή τό ωκεάνιον ύδωρ προήλθαν από Τόν Θεόν….. Άρα άν εγώ κάνω έναν ρομπότ καί τό ρομπότ κάνει έναν άνθρωπο καί ό άνθρωπος αυτός έναν ρομπότ, τότε τό έσχατον ρομπότ προήλθεν από εμένα!!!!

Πέσατε στήν παγίδα! Όχι, τό τελευταίον ρομπότ προέρχεται από εκείνον οπού έκαμε εμένα ή καλύτερα απ’ όσα προηγήθηκαν σέ κάμωμα ύπαρξις γιά νά γίνω εγώ ή εξελιχθώ εγώ!!!! Καί Αυτός είναι Ό Θεός…., όποιος καί ό,τι καί άν είναι….

Γιά νά τό καταλάβετε καλύτερα θά σάς ειπώ ακόμη έναν παράδειγμα. Ένας σπόρος διαλύεται καί γεννάει ρίζες καί βλαστόν. Συνεχίζουν νά μεγαλώνουν οί ρίζες καί τρέφουν τόν βλαστόν καί αυτός γίνεται κορμός καί ό κορμός κλάδοι μέ φύλλα καί ύστερα από τούς κλάδους γίνεται καρπός καί οί καρποί ρίχνουν σπόρους καί αυτοί φυτρώνουν καί γίνονται άλλα δένδρα. Από πού κατάγονται αυτά τά δένδρα; Από τόν πρώτο σπόρο ή τόν σπόρο οπού έκανε τό δένδρο που έριξε τούς σπόρους που έκαναν τά δένδρα! Ναί αλλά αυτός ό σπόρος προέρχεται από προηγούμενες συνοπτικές διαδικασίες εξέλιξης που καταλήγουν είς Τόν Θεόν….

Κατά συνέπεια, όστις υποστηρίζει ότι ο,τιδήποτε δέν προήλθε από Τόν Θεόν υποστηρίζει ότι αυτόν τό ο,τιδήποτε προήλθεν από τό μηδενικόν τίποτε τού ανύπαρκτου. Μά είναι δυνατόν τό ανύπαρκτον νά γεννήσει τό υπαρκτόν; Απαντάτε μόνοι σάς! Δεδομένου ότι Ό Θεός είναι αυτόν οπού είναι είτε φύση είτε Άκτιστον Ών καί άν η φύση είναι τό ανώτερον όν τότε η φύση είναι Τώ Ακτίστω Ών…. Δέν μπορείτε νά μού ξεφύγετε τώρα, κλειδωθήκατε στήν Αλήθεια!!!!

Επειδή μέχρι τώρα σάς μιλούσα μέ τρόπον συμπυκνωμένου νοήματος καί εφευρίσκατε αντιρρήσεις στά άρθρα μού, σ’ αυτόν τό άρθρον αποφάσισα νά σάς μιλήσω μέ διαστελμένον τρόπον ούτως ώστε νά κλειδωθείτε στήν Αλήθεια…..

Έν κατά κλείδι, μέ όσα διαβάσετε ώς τώρα, δέν μπορείτε νά αμφισβητείσετε τήν περίπτωση ό πίθηκος νά προήλθε από τόν άνθρωπο καί όχι ό άνθρωπος από τόν πίθηκο…. Πώς τό επαληθεύουμε αυτόν;;;; Επειδή Ό Θεός είναι η φύση ή η φύση Τού Θεού καί είναι Παντοδύναμος δύναται νά θέσει μέ τέτοιον τρόπον τίς συνοπτικές διαδικασίες τής εξέλιξης ούτως ώστε στήν γή ή σέ κάποια περίπτωση ό πίθηκος νά γεννήσει τόν άνθρωπο καί σέ άλλες νά γίνει τό αντίστροφο ήτοι ό άνθρωπος νά εξελίξει τόν πίθηκο ή άλλο ζώο, έντομο, φυτό, βρύο, μανιτάρι, ιχθύ καί ούτω απειροκαθεξής. Τώρα καταλάβατε ότι στήν χημεία Τού Θεού ή τής φύσης που είναι Ό Θεός δύναται τό κάθε είδος νά γεννήσει ή νά γεννηθεί από τό κάθε είδος. Ποίος σάς είπε άλλος τέτοια Θεωρία; Ποίος μπορεί νά τήν απορρίψει χωρίς νά απορρίπτει Τόν Θεό είτε Αυτός είναι Άκτιστον Ών είτε η φύση η οποία ώς ανώτερον όν είναι Ό Θεός! Συνεπώς μόνον η ανυπαρξία δέν δύναται νά οδηγηθεί από τόν οιονδήποτε δρόμο εξέλιξης πρός τόν οιονδήποτε άλλο δρόμο εξέλιξης καί μόνον η ύπαρξις δύναται νά οδηγηθεί από τόν οιονδήποτε δρόμο εξέλιξης πρός τόν οιονδήποτε άλλο δρόμο εξέλιξης….

Σημειώστε ότι αφού η διαφορά τού ανθρώπου μέ τόν πίθηκο είναι 1% Γονιοδομής/DNA καί τά συναφή τού, τότε μέ μία απλή υπολεπτομερή αλλαγή ό πίθηκος μπορεί νά γίνει άνθρωπος καί ό άνθρωπος πίθηκος. Ποίος άλλος σάς είπε τέτοια Θεωρία; Συνεπώς διά χάριν τών ψυχών σάς τίς οποίες αγαπώ μήν δεχθείτε εμβόλιον από τούς δαίμονες τού κορωνοϊού ή άλλης αιτίας στό μέλλον. Τούς εμπιστεύεστε; Αφού τό ξέρετε ότι θέλουν dead (νεκρή) τήν ψυχήν σάς….

Κάποτε ό Γέροντας Εφραίμ στό Βατοπαίδι, χωρίς αιτία μέ κοίτταξε μέ κατάπληξη καί μού είπε: «αφού έχεις τόση αγάπη γιατί δέν τήν δείχνεις;». Έμεινα σιωπηλός, τώρα εσείς ξέρετε, επειδή δέν μέ καταλαβαίνετε!!!!

Τέλος τί είπε Ό Χριστός; Ότι ένας σπόρος άν μείνει άθικτος τίποτε δέν θά παράξει, άν όμως αποθάνει θά ρίξει πολλούς σπόρους…. Διότι ό σπόρος γιά νά γίνει δένδρον πρέπει νά θυσιάσει τόν εαυτόν τού!

Πιστεύω ότι ακόμη δέν καταλάβατε από πού προήλθε ό άνθρωπος… Από κάθε τρόπο! Εδώ από Τόν Θεόν απευθείας, εκεί από τόν πίθηκο, πειό πέρα από τόν λύκο, πάρα πειό πέρα από τήν σκνήπα, από τό διάστημα, εξωγήινους, ρομπότς…. Δηλαδή άν είμαι ζακχαροπλάστης είτε κάμω απευθείας τήν συνταγή μού σ’ εσένα ή μέσω τού πρώτου ή εκατοστού βοηθού μού ή μέσω τού ρομπότ τού ρομπόττου τού βοηθού μού, εσύ θά δοκιμάσεις τήν συνταγή μού!!!!

Τό άρθρον αυτόν γιά τά καλούπια ειδών τών αυροσωμάτων καί ψυχής σέ συνάρτηση μέ τό άρθρον τής διεύθυνσης στό άνω μέρος ήτοι αυτόν σέ συνδοιασμό μέ τό υποφαινόμενον άρθρον (δηλαδή από εσένα, τόν πίθηκο καί τόν λαγό έως τόν εξωγήινο καί τόν κάθε υπεραστερισμό έχουν καλούπι ή πολυκαλούπι γιά τά συμπλέγματα κυττάρων ή υπεραστερισμών) ΣΤΑ ΛΕΕΙ ΟΛΑ ΑΠΟ ΑΓΑΠΗ ΜΟΥ!!!! ΚΑΙ ΑΠΟ ΠΟΎ ΤΗΝ ΠΗΡΑ; ΒΙΩΜΑΤΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!!

Σύντομα σέ άρθρον θ’ ακούσεις γιά τόν 666, άλλος είναι καί άλλος φαίνεται, παρουσιάζεται, διά παραπλάνησης λογαριάζεται ότι είναι!!!!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (12)

 1. Ηθελα να πω κατι τωρα αλλα θα περιμενω πρωτα το αρθρο του 666 και μετα ισως πω κατι.

 2. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ 07/04/2020 @ 11:31 ΠΜ

  Καλημέρα ,με όλο τον σεβασμό και αγάπη αδελφέ …
  Ισως είμαι χειρότερος από εσένα,συγχωρέσε με.
  Διψάς και Είναι μπροστά σου μια πηγή με καθαρό τρεχούμενο νερό..
  Πρώτα θα προσπαθήσεις να πλύνεις καλα τα χέρια σου να φύγουν οι βρωμιές
  και μετά θα σκύψεις να πιείς .
  Εάν δεν το πράξεις θα νομίζεις ότι πίνεις καθαρό νερό και θα πίνεις
  μολυσμένο.
  Οταν πίνεις από το ύδωρ της Ζωής και δεν φροντίσεις να καθαρισθείς
  από ξένες προς την αλήθεια προσμίξεις ,προυπάρχουσες πεποιθήσεις ,αποκύηματα της λογικής
  και της φαντασίας ,μαγαρίζεσαι και δεν το καταλαβαίνεις,
  αναμιγνύοντας την αλήθεια με ανθρώπινες κατασκευές.
  Η φαντασία ως γενεά, είναι καθαρά μεταπτωτική κατάσταση.
  Για αυτό πρέπει να την αντιμετωπίζουμε ως εχθρό στην αποκάλυψη της αλήθειας
  και όχι να την κάνουμε φίλη μας.
  Είναι δύσκολο αλλά αξίζει να το παλέψουμε κι ας υποστούμε πολλές ήττες.
  Δεν είναι μία μάχη ,αλλά Πόλεμος όπως γνωρίζεις φίλε μου!
  Να ξέρεις ότι σου γράφει κάποιος που διάβαζε γραπτά σου, χρόνια πρίν…

  • ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 8:01 ΜΜ

   Ευχαριστώ φίλε μού, αυτόν κάνω τό κατά δύναμει διαρκώς. Είς τό άρθρον αποδεικνύεται ότι από οποίον τρόπον καί άν τό πάρει κάνεις θέλωντας ή μή καταλήγει είς Τόν Θεόν, είτε από τήν Λογική, είτε από τήν Προσευχή καί τήν Ταπείνωση βεβαίως, είτε απ’ ό,τιδήποτε καποιος φανταστεί ή θέλει νά δοκιμάσει ή νά δοκιμαστεί. Φιλοσοφώντας από τήν πλευρά τής ατραπούς τού καθένα σκόπιμα ή από δοκιμή, από χαραμάδα ή από πλατύα οδόν ό δρόμος οδηγεί είς Τόν Θεόν. Τίποτε δέν είναι αδύνατον διά Τόν Θεόν. Όλες οί πιθανές συναρτήσεις δημιουργίας είτε ισχύουν πρός τό παρόν είς τήν γήινη πολύ δική μάς πραγματικότητα είτε όχι μπορούν νά γίνουν από Τόν Θεόν, όπως δύνονται όλα τά πειό πολύπλοκα σχήματα ή ο,τιδήποτε άλλον που δέν έχουμε εμπειρία, επίγνωση καί αντίληψη. Βεβαίως η συντομότερη πορεία πρός Τόν Θεόν είναι η ευθεία πορεία τής Δοξολογίας πρός Τόν Θεόν! Κάποιοι όμως δέν τό αντιλαμβάνονται όμως ωσαύτως καί πάω από άλλες ατραπούς νά τό δοκιμάσουν, τό αποτέλεσμα είναι πάντοτε ίδιον, όλα προέρχονται από Τόν Θεόν επειδή είναι δημιουργήματα Τού. Τά ψεύδη δέν προέρχονται από Τόν Θεόν επειδή δέν είναι δημιουργήματα Τού. Τά Μαθηματικά είναι η οδός σέ κάθε ατραπόν οπού δείχνει άν κάτι είναι ψεύδος ή αλήθεια, πέραν βεβαίως τής Πίστεως η οποία από μόνη τής όσοι τό βίωσαν κάνει θαύματα.

 3. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 1:05 ΜΜ

  Βασικα το ερωτημα θα πρεπει να τεθει σε διαφορετικη βαση μεσα σε ενα πανθρησκευτικο πλαισιο σχετικα με την καταγωγη της υλης απο το πνευμα και οχι για απαραιτητα απο καποιον Εβραιο θεο βασικα που ειναι ο “μοναδικος θεος” που μαλιστα δολοφονησε την γυναικα του την Βασιλισσα του Ουρανου συμφωνα και με τα βιβλια τους. Απο εκει και μετα θα μπορουσε να ξεκινησει η γνωστικη και η φιλοσοφικη αναζητηση μεσα σε ενα πανθρησκευτικο πλαισιο που να εξεταζει ολες τις παραδοσεις και ασφαλως την αρχαιοτερη παραδοση και δηλαδη αυτη των Σουμεριων απο την οποια προερχεται η Εβραικη μυθολογια για την Γεννεση.

 4. ΝΕΜΕΣΙΚΟΣ 07/04/2020 @ 1:10 ΜΜ

  Η διαφορά μεταξύ φιλοσοφίας και σοφιστείας ενώ η σοφιστεία αποτελεί μια αφηρημένη καθολικότητα, η καθολικότητα της φιλοσοφίας είναι ουσιαστικά αυτη του σκυροδέματος. ο σοφιστης είναι αδιάφορος για το περιεχόμενο, και αυτή η αδιαφορία αποτρέπει από τον σοφιστη να δει την μεγαλη εικονα του κοσμου μπροστα του… σοφιστης «γνωρίζει» αυτό ή εκείνο, αλλά δεν μπορείτε να δει πώς συνδέονται μεταξύ τους αυτά τα πράγματα., διότι κάτι τέτοιο θα απαιτούσε πραγματική γνώση του καλού
  Κριτική του Πλάτωνα ακάθαρτων Αιτία:Δημοκρατία..
  και η αιθερικη λήθη καλά κρατεί https://katohika.gr/autognosia/gi-o-planitis-fylaki-psychon/

  • ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 10:37 ΜΜ

   Ωραίον. Καί η φιλοσοφία είναι συνήθως “κουραστική” όπως η εκπαίδευση σέ κάτι δύσκολον, σέ έναν αθλητή μεγάλης ολκής, όπως τά πρώτα μαθήματα τού μαθητού. Ενώ ό σοφιστής συνήθως είναι γόης καί λέγει εκείνα οπού θέλει νά ακούσεις, θεωρώντας αυτόν οπού συνήθως είσαι (δέν τό λέω διά εσέναν πρός Θεού αλλά γενικά) ηλίθιος, ενώ αγνοεί ή δέν ενδιαφέρεται διά τήν ιδική τού ηλιθιότητα διότι τόν εδιαφέρει η ματαιοδοξία, νά περνάει καλά καί νά κερδίζει.

 5. Παρακαλω θα ήθελα κάποιες πληροφορίες ή λινκ σχετικά με τον νόμο της τετραπιθανοτητας.
  Τι είναι ; Και πόσες κατηγορίες υπάρχουν ;
  Ευχαριστώ .

 6. ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 8:09 ΜΜ

  Δέν ανάγνωσα συγκεκριμμένα τό βιβλίον τού Δαρβίνου όπως οί πλείστοι καί αυτόν που λές μέ τιμά ότι είπε έχουν κάποια σχέση καί τό άλλαξαν όπως καί άλλες θεωρίες. Όσον διά τίς επαναλήψεις, δέν είναι ακριβώς επαναλήψεις αλλά συνέχεια μέ βασικές επαναλήψεις. Η αλήθεια είναι η ίδια τά φαύλα αλλάζουν κάθε ημέρα είπε ό Σωκράτης. Κάθε τί οπού είναι αλήθεια επαναλαμβάνεται ώς αληθεια μέ επαληθεύσεις, κάθετι οπού είναι ψεύδος άμα ανακαλυφθεί τό μεταμορφώνουν. Τά Μαθηματικά είναι η οντότητα τής επαλήθευσης. Ουσιαστικά δέν έχω αναφέρει όλην τήν θεωρία τής Τετραπιθανότητος διότι δέν θέλω νά τήν ειδώ είς τήν Αμερική μέ αλλαγή λέξης νά κομπάζουν καί ούτε κάν νά μέ γνωρίζουν ούτε εσάς νά υπολογίζουν. Τό τί μπορεί νά αποδείξει η Τετραπιθανότητα είς τό σύνολον τής δέν μπορείς τώρα νά έχεις εμπειρία. 1,000 πειράματα, 1,000 επαληθεύσεις σ’ έναν σύνστημα πολύπλοκον καί συνάμα ορθόν οπού άμα τό ιδείς όλον δέν θά τό απορρίψεις σέ τίποτε. Εάν έρθη κάποιος αύριον από κανένα πανεπιστήμιον νά χρησιμοποιήσει μέρη τής καί νά τά αφομοιώσει στήν πολιτική τού ναί πολιτική νέας αταξίας απραγμάτων, θά τόν ερωτήσω πέντε πράγματα τά οποία δέν θά μπορεί νά απαντήσει καί τότε θά φαίνεται ότι δέν τού ανήκει. Ό σφετερισμός είναι τό χόμπυ τούς, κοιττάξετε τί έκαναν, πήραν όλες τίς αρχαίες θεωρίες καί δέν αναφέρουν ποτέ τούς συγγραφείς, τυχαία τά ανακαλύπτουμε.

 7. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 8:42 ΜΜ

  Βασικα εγω συμφωνω οτι μπορεις να προσεγγισεις τα θεια με τον νου την λογικη και τα μαθηματικα κλπ το προβλημα ειναι οτι δεν συμφωναει η θρησκεια σας που βασικα μπορει να βγαλει νοημα μονο μεσα στα πλαισια μια νεοπλατωνικης θεολογιας αναφορικα και με την σημασια των αριθμων 666 και 888 και οτιδιποτε σχετικο με το θεμα καθοτι μιλαμε για τα αρχετυπα του κοσμου των ιδεεων του Πλατωνα που υλοποιουνται ως κοσμικες δυναμεις και καθως αλλωστε αυτοι οι αριθμοι ερμηενυονται συμφωνα με την Πυθαγορεια λογικη και γνωση και αρα βασικα ειναι ξεκαθαρο περαν πασης αμιφβολιας οτι η επισημη ορθοδοξια ειναι αιρετικη ως προς την Αληθεια καθοτι θεωρει μαλιστα αιρετικη την νεοπλατωνικη προσεγγιση και την οποιανδηποτε βασικα προσεγγιση που μπορει να οδηγησει στην κατανοηση για ευνοητους προφανως λογους εφοσον μαλιστα μιλαμε για την θρησκεια που δαιμονοποιησε αυτον που φερνει το πνευματικο Φως και δηλαδη τον Εωσφορο.

 8. Απόλλων Έρως 07/04/2020 @ 9:55 ΜΜ

  Βασικα εγω πιστευω στην πιστη στις πνευματικες δυναμεις και ουδενα προβλημα εχω με τους αγιους της θρησκειας σας και ουτε αυτοι μαζι μου καθως διαφορετικα ειναι τα πραγματα στο πνευμα εκει οπου δεν υπαρχει χωρος και χρονος και πολωση του εγω μεσα στην υλη καθως μαλιστα εχω κρατησει το εικονοστασι που μου αφησε η θεια μου και απεναντι μου οταν παω για υπνο υπαρχει μια μεγαλη εικονα του Αγιου Γεωργιου και δεν την κατεβασα και εχω και τον εσταυρωμενο κλπ.

  Απο εκει και μετα δεν πιστευω στην θρησκεια σας και στον παρανοικο Εβραιο “θεο” της και δεν αποδεχομαι τις θρησκευτικες δομες που το μονο που κανουν ειναι να καταστρεφουν αθωους νοες και να τους οδηγουν στον πνευματικο θανατο. Μεχρι το παπαδακι της γειτονιας και τον εκκλησιασμο και στα χωρια ειδικα που ειναι ο κοσμος απλος και αγραμματος και δικαιολογημενα δεν γνωριζει ποσο αρρωστο ειναι το κεφαλι της θρησκευτικης εξουσιας, οχι μονο δεν εχω προβλημα αλλα αμα ημουν καλα την ηγεια μου θα μπορουσα ισως και εγω να συμμετεχω αλλα μεχρι εκει και τελειωνει το παραμυθι με αυτη την θρησκεια που επι της ουσιας ειναι επι της ουσιας εναντια στην πνευματικη φωτιση που την προσδιοριζει ως Εωσφορο και μετα ψαχνει και το λαθος στο γιατι εξασθενει η πιστη σε κατι ανωτερο απο τον σαπιο κοσμο που ζουμε μεσα σε ενα πλαισιο οπου ειναι ξεκαθαρο στους εχοντες την ελαχιστη λογικη οτι ειναι εναντια στην πνευματικη φωτιση του Νου και συνεπως στο Νοητο Φως του Απολλωνα.

  Η δικη μου πιστη στον Χριστο ειναι αμεταβλητη και για αυτο δεν δυναμαι να συμπραξω με τον Σατανα που ειναι το κεφαλι της θρησκευτικης εξουσιας.

 9. ΠάνοςΓέριμου 07/04/2020 @ 10:39 ΜΜ

  Εάν ανάγνωσες όλον τό άρθρον δέν μπορείς νά λές ότι υπάρχει επανάληψη δίχως πρωτοτυπία, άλλωστε ό τίτλος καί μόνον τά λέγει όλα. Εκείνον οπού κάνω είναι η συνοπτική αλυσιδωτή σύνδεση κάθε φορά….. Όταν αναγνώθεις π.χ. έναν βιβλίον έχει αυτόν τό χαρακτηριστικόν!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh