22:41 - 24/06/2020

4+6+10+12+16+96+960 = 1104 αιθερικά κέντρα DNA/RNA. Αποκάλυψη τού αριθμού 46!…..

 

4+6+10+12+16+96+960 = 1104 αιθερικά κέντρα DNA/RNA. Αποκάλυψη τού αριθμού 46!…..

Συνέχεια τού σημερινού άρθρου: https://katohika.gr/autognosia/ta-mystika-ton-arithmon-96-kai-40-to-gyn-giangk-ilektromagnitovarytismou-kai-tsakra/

11+4 = 15, δέν αναφέραμε πρίν ότι κάποιοι είχαν 15 μήνες ήτοι 360 ημέρες διά 15 μήνες = 24 (κύβος) ημέρες….

1104/24 (ό κλασσικός επαναλήψιμος αριθμός σ’ όλες αυτές τίς διαδικασίες καί συγκυρίες = Μαθηματικές Συγκυρίες) = 46….

Σάς λέγει κάτι ό 46; Πρώτον, 4+6=10 = 1 = τό πάν….. Δεύτερον όμως;…..; …….;

Πού είς τήν φύσιν είναι σημαντικός ό τεσσαράκοντα έξη; (εννοείται συνάμα ότι 4χ6 = 24 = 6 καί ό 24 είναι κατ’ επανάληψιν αριθμός μάς).

46 είναι τά χρωματοσώματα ενός ανθρώπου, ήτοι 23 από τήν μητέρα καί 23 από τόν πατέρα! Ό 46 είναι αριθμός κλειδί είς τήν Γονιοδομή (DNA/RNA…..)……..

Άρα τέ, ό αριθμός τών τσάκρα ήτοι 1104 εάν διαιρεθεί διά τού κύβου (24 γωνίες = γονίες = γονιδιάσεις = γόνος, γονέας, γόν όπως γύν καί γιάνγκ δηλαδή τό τρίπτυχον πατέρας, μητέρα καί τέκνον = θετικόν = πατέρας/αρρέν, αρνητικόν = μητέρας/θηλέν καί ουδέτερον = τέκνον/παιδίον ίσον τό ανάμεικτον τής Τετραπιθανότητος τής Γονιμοποίησης) μάς κάνει 46 κύβους, λαμβάνει τό τέκνον 23 κύβους από τήν μητέρα καί 23 κύβους από τόν πατέρα. Ό κύβος σ’ άλλη μορφή είναι σφαίρα, εξού καί η άλυτη σπαζοκεφαλιά τής τετραγωνοποίησης τού κύκλου, τόν τετραγωνοποιήσαμε μέ κάποιον τρόπον όπως καί άλλοι βάσει τών ισχυρισμών μάς (άλλη φορά αναφορά….).

Τά τσάκρα (1104 βασικά/ηφαιστειακά αιθεροενεργειακά κέντρα) αποτελούνται από 46 κύβους…. αντί τρείς όπου έχει τό 72….

Πάμε καί στό πειό «κουφό» τής Ιστορίας, ό Άγιος Ιωάννης (ότι ήταν ό Πλάτων έναντι τού Σωκράτη τό όμοιον ό Ιωάννης ό Θεολόγος έναντι τού Χριστού) είς τήν Αποκάλυψη αναφέρεται σέ 144 χιλιάδες παρθένους αγίους όπου θά λάβει Ό Χριστός μαζύν τού είς τήν έρημον όταν αρχίσουν τά όργια τού Αντιχρίστου αυτοπροσώπως.

1104-960 = 144 μά τόσες συμπτώσεις τέλος πάντων!….. καί άλλη σύμπτωση 4+6+10+12+16+96 = 144 (τό σύνολον τών πρώτων 6 τσάκρα = παγίδα/φάκα είς τήν ελληνοκυπριακή διάλεκτον = φάκα/πλοκάρισμα καί λίμνασμα ενέργειας), μά είμαι τέλος πάντων είμαι ό άνθρωπος τών συμπτώσεων; Δέν καταλαβαίνετε; Οί αριθμοί τά δίδουν όχι εγώ.

Τά πρώτα έξη (6) τσάκρα συμψηφίζουν τόν αριθμόν 144 αφαιρούντε από τά 1104 τσάκρα καί παραμένει μόνον τό φώς τής επικορωνίδος, τού τσάκρα τής αγιότητος….. = 960ο ή αιθεροπύρινα πέταλλα…..

Τά πρώτα 144 τσάκρα είναι τά αιθερικά κέντρα τών παθών, τά απονεκρώνετε καί παραμένει τό καθαρόν φώς = καθ’ αρόν = καθ’ αίρω = σηκώνω καί πετάσσω…..

Τά πρώτα 144 αιθερικά τσάκρα ήτοι τής βάσης τής σπονδυλικής στήλης, τής σπλήνας, τού ομφαλού, τής καρδίας, τού λαιμού, τού μετώπου, είναι σωματικά ή χρωματοσωματοτυπικά καί είς τήν εγωιστική τούς ροπήν παμβλαβερά η αιτία έκαστης αμαρτίας (διαβάστε από έγκυρον βιβλίον διά τά τσάκρα π.χ. τού «C. W. LEADBEATER Τσάκρα τά Ενεργειακά Κέντρα τού Ανθρώπου»). Όταν αυτά καταλαγιάσουν δηλαδή αγιάσουν καθότι ακολουθούν τό επικορωνίδιον τσάκρα αντί νά τό ανταγωνίζονται, τότε ό άνθρωπον Μετανοεί καί απεχθάνεται έν σοφία έκαστη αμαρτία καί Γίνεται φώς….. τό φωτοστέφανον τής ταπεινοφροσύνης, όχι τής αυτοϋπερηφάνειας.

Ό Χριστός σέ 960 (40 ημέρες χ 24 ) ώρες κατατρόπωσε καί καταλάγιασε κάθε επαναστατική τάση τήν αντίστοιχη δι’ έκαστον αιθερικόν κέντρον καί έμειναν σέ εγγρήγορση μόνον τά 960 πέταλλα τού επικορωνίδιου αιθερικού κέντρου! 960/144 = 6,66666666666666….. είπαμε είναι ιερός αριθμός! 1104/144 = 7,6666666….. αυτό καί άν είναι είδηση ώς νά λέμε 7ος + ουρανός…..

Τά 144 απονεκρωμένα τσάκρα δέν εξαφανίζονται αλλά συναρωγούν είς τήν εξέλιξην τής ψυχής πρός τήν αθανασία καί όλ’ αυτά μέ λόγια μαθηματικά αντί μέ μαθηματικά λόγια οπού λέμε τώρα εδώ είναι η Θεία Τού Χριστού Διδασκαλία = δίδω+ασκώ = δίδω διά τής ασκήσεως. Ό στρατιώτης, ό πυροσβέτης, ό κομμωτής, ό υδραυλικός κ.ο.κ. διδάσκοντε διά τής ασκήσεως/πρακτικής εξασκήσεως…..

Επίσης 12χ12 = 144. Έχουμε δώδεκα ζώδια χ 12 ωροσκόπους = 144 διαφορετικούς ζωδιωροσκοπικούς ανθρωπότυπους καί όλ’ αυτά βάσει αστρονομικής/αστρολογικής αιθεροβολίας! Οί 144,000 αγίοι Τού Χριστού τής Αποκάλυψης θά είναι 12,000 από κάθε συνδοιασμόν ζωδίου καί ωροσκόπου.

144/2 = 72…. πάλαι μέσα αυτόν. 7 έτη τού Αντίχρισου ήτοι 12 μήνες χ 7 = 84 μήνες. 84 διά τόν κύβον (24) = 3,5! Τά (δεύτερα) έτη τής απόλυτης επίγειας κόλλασης τού Αντίχριστου. 3χ24 = 72 καί 0,5 χ 24 = 12, 72+12 = 84…… 7χ24 = 168 (άστε τό αυτόν).

42 μήνες = 1270 ημέρες χωρίς νά θυμιατιστεί Ό Ναός τής Αναστάσεως Τού Σωτήρος Χριστού! χ 2 = 2540 = 7 έτη….

1270/360 = 3,5277777…..

36 έτη χ 360 ημέρες = 12960 ημέρες διά 24 = 54…… 54 μάς κάνει τό 9χ6 = 54 = 9 …… 9χ6 = 9(χ)6 = 96!

12960 ημέρες βασιλεία τού Εξαδάκτυλου πρίν τόν Αντίχριστο.

12960/960 = 13,5

12960+2520 (επταετία ή 2540;;;;; βάσει προφυτείας Παλαιάς Διαθήκης, μήν τό βάλετε υπόψιν πρός τό παρόν ώσπου νά τό εξεδιαλύσουμε, απλά τό αναφέρω γιά νά τό θυμώμαστε, πρίν τήν επαλήθευση ό πειραματισμός!) = 15480/960 = 16,125

15480/24 = 645 = 15 = 6

Θά μού πείτε μά αυτά τά τελευταία τί είναι που μάς λές! Κατάλαβα εγώ προσωπικώς από τριβή εμπειρίας, απλά θά τά συνάψω μέ όλες τίς συνοψίσεις. Πρέπει νά χαθείς είς τούς δρόμους τών αριθμών γιά νά γίνεις περιηγητής. Εσύ πώς μαθαίνεις τούς δρόμους είς τήν επαρχία άν δέν τούς περιηγηθείς ν’ ανακαλύψεις τά συντόμια;

Έν κατακλείδι, γιά τό 72 τού προπροηγούμενου συνεχόμενου άρθρου. Ό μήνας όπως είπαμε ουσιαστικώς Μαθηματικώς 30 ημέρες χ 24 ώρες = 720 ώρες ό μηνιαίος κύκλος. Οί 40 ημέρες 960 ήτοι 240 ώρες τό δεκαήμερον. Όλα είς τούς κύκλους έν κύκλοις τού 24….!!!! = τού κύβου. Θυμηθείτε τήν λέξη κύβιση, κυβισμός τού δίκυκλου (μοτοκυκλέττας). Ό κυβισμός όπως καί η κύβιση μετατρέπεται σέ σφαίρα ήτοι αυτοματισμός μετατροπής κυκλοποίησης τού τετραγώνου έναντι τού Άλυτου Μαθηματικού Προβλήματος Τετραγωνοποίησης τού Κύκλου καί άμα γίνεται τό έναν επισυμβαίνει καί τό αντίστροφον τού.

Οί 40 ημέρες = 1, 1/3 τού μήνα αναπολλαπλασιαστί = 2, 2/3 καί 4…… τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος (θ’ ασχοληθούμε περαιτέρω στό μέλλον).

Κύβος = κύψη+ήβη = κύψος = κύψη = υπό+κυψη = υπόκυψε ήτοι η πλήρης γωνιοποίηση ίσων ανά μεταξύ τούς πλευρών, γωνίων, μοιρών.

24 γωνίες, 6 πλευρές, 24χ90 = 2160ο / 24 = 90…..

24+6+2160 = 2190 / 24 = 91,25…… (τροφή γιά μελλοντική μελέτη).

24χ6 = 144….. = γωνίες χ πλευρές κύβου = 144….. ό αριθμός διά τούς αμόλυντους αγίους τής Αποκάλυψης ήτοι 144,000 (240χ60 = 144,000)….

720/144 = 5 (αυτό λέγει κάτι άλλη φορά όμως). 960/144 = 6,666666……. = έξοδος έξοδος έξοδος…….. Στήν υπολογιστική μηχανή γράφει συνάμα 6, 2/3 = 6, 2/3 + 6, 1/3 = 13…….

Είς τό άκρον άωτον οί γωνίες τίς πυραμίδας στήν κορυφή επειδή στενεύει διηνηκώς ενώνονται καί από 12 γίνονται 1 + 12 η βάση = 13….. αυτόν είναι τό μυστικόν τού 13 είς τά Μαθηματικά, αλλά όσοι τό χρησιμοποιούν είς τό δολλάριον τό χρησιμοποιούν ανεπαισθήτως (13 βέλη είς τούς όνυχες τού αητού).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh