00:37 - 24/06/2020

Τά μυστικά τού αριθμού 72…… τό σύμβολον τής ψυχής!

 

Τά μυστικά τού αριθμού 72…… τό σύμβολον τής ψυχής!

72 είναι τά μιαρά γένη….. εντός κοίλης γής…..

72 τά δαιμόνια τέκτονες οπού έκτισαν κατά τήν Σολομωνική τόν ναόν τού Σολομώντος…..

72 σφραγίδες τού βασιλέα Σολομώντα αντίστοιχες σέ 72 πνευματικές δυνάμεις…. Αναλόγως τής περίπτωσης σφράγιζε τά έγγραφα τού μέ μία ή περισσότερες α[πό αυτές τίς σφραγίδες. Καί η αιθερική μαγεία έκανε θραύσεις.

72 τά σπαράγματα από τόν σεισμόν είς τόν ναόν τού Σολομώντος όταν απέθανε Ό Χριστός επί Σταυρού….. Κατάρρευση καί συνάμα εκδίκηση τών 72 πνευματοδεσιμάτων ή πνευματοσφραγίδων τού Σολομώντος, έστω καί άν ήταν ανασκευασμένος, αφού είχε ήδη καταστραφεί έν έτει 587 π.Χ. ενώ είχε κατασκευαστεί έν έτει 955 π.Χ. Τά σχέδια έκανε ό Δαυίδ συμφώνως τού θελήματος Τού Θεού αλλά ανοικοδομήθηκε από τόν νόθον υιόν τού Σολομώντα.

72 πύλες οπού οδηγούν είς τήν κωφήν κοίλην γήν….. Καί βεβαίως σέ κάθε μία υφίσταται συγκεκριμμένης συνειρμικής συχνότητος αύρα….. Κάθε μία από αυτές τίς πύλες αντιστοιχεί σέ μία σφραγίδα αιθερικής πνευματικής μυστικής ιδιαιτερότητος οπού γνώριζε ό Σολομώντας. 

Μόλις μάθατε έναν μυστικόν πρώτη φορά….. Δέν ξανά ειπώθηκε, καί κάποιοι θά τό κλέψουν επειδή έχουν τά επικοινωνιακά μέσα νά τό διαδίδουν. Άς φανούν μάγκες καί νά λένε τήν αλήθεια, ότι τό πήραν…..

Δεύτερον μυστικόν. Υφίσταται έναν πλέγμαν περιμετρικώς τής υφηλίου μέ 72 κόμπους = κόμβους ή κομβικά σημείναι διείσδυσης καί απώθησης αιθερικής ενέργειας. Αυτόν είναι τό αιθερικόν πλέγμαν τής γής καί κάθ’ έναν χαρακτηρίζεται από έναν δαίμοναν ή γένος ή αιθερική χημεία καί αντικατοπτρισμόν.

Τρίτον μυστικόν. Τό 72 είναι η συμπόσοση (computer = συμποσοστής, απ’ εδώ προέκυψε η λέξη αγγλιστί = σομπιούτερ = συμπιούτερ = συμποσιάζω) τριών 24άδων. Τό 24 χαρακτηρίζει είς τήν μυστική αιθερική γεωμετρία τόν κύβον αφού διαθέτει 24 πλευρές.

Ενώνοντας τούς τρείς κύβους εξωτερικά ώστε καί οί τρείς νά επαφίωνται καί μέ τούς τρείς σχηματίζεται αναμεταξύ τούς τρίγωνον. Αλλά τί τρίγωνον; Ισόπλευρον ισογώνιον τρίγωνον. Τό οποίον έχει 60 μοίρες Χ 3 = 606060!….. Είς τήν αριθμολογία αυτομάτως αφαιρούνται τά μηδενικά.

Όταν ενώνονται οί τρείς κύβοι δημιούργουνται δύο τέτοια τρίγωνα, έναν είς τήν βάση καί έναν είς τήν κορυφήν τού ενδιάμεσου «κενού» ανά μεταξύ τών τριών κύβων.

Τό σύνολον τών γωνίων αυτών τών δύο ισογώνιων τριγώνων 360 μοίρες = 36+72=108 ο αριθμός τών βημάτων τού Βούδα διά τό παρελθόν, παρόν καί μέλλον. Θά έλεγα 36 διά τό παρελθόν, 36 διά τό παρόν, 36 διά τό μέλλον.

Βεβαίως θά προσέξετε ότι τό 72 προκύπτει από γωνίες τριών κύβων καί τό 36 από δύο τρίγωνα (360ο) όταν αυτοί οί τρείς κύβοι εφάπτωνται μεταξύ τούς είς ίση ακρογωνιαία γωνίαση. Μπορούμε νά υποθέσουμε ότι δέν είναι σωστό, συμφωνώ, αλλά είναι αξιοπαρατήρητο καί θά τό αξιοποιήσουμε πάρακατω.

Πρίν προχωρήσουμε τά εξής, οί γωνίες τών δύο πυραμιδωτών τριγώνων στό ενδιάμεσον τριών κύβων ισούνται 18…. σύν 72 τών κύβων = 90, ό έσχατος αριθμός τής ολοκλήρωσης καί αυτή η ανάλυση μέ τούς τρείς κύβους καί τήν ενδιάμεση πυραμίδα ήτοι τών δύο τριγώνων άνω καί κάτω είναι μία ολοκλήρωση. Δυστυχώς δέν είμαι γραφίστας γιά νά σάς τά σχεδιάσω αλλά άν είστε χαλαροί μπορείτε νά τά γεωμετρήσετε τρισδιάστατως εντός τής σκέψης σάς όπως κάνω επίσης.

 

Μία μαγική εικόνα τών κύβων…..

Τώρα, εάν τό σχήμα αυτό μέ τούς τρείς κύβους τό περικλείσουμε μέ γραμμές στήν εξωτερική τούς περιφέρεια δημιουργούντε ακόμη τρία όμοια τρίγωνα ή πυραμίδες τά οποία έχουν επί συνόλει 18 γωνίες. Τουτέστιν 72+18+18=108 = ό αριθμός τών βημάτων τού Βούδα γιά τόν χρόνο = παρελθόν, παρόν καί μέλλον.

Προηγουμένως συνάψαμε τόν αριθμόν 108 σέ συνδοιασμόν γωνίων καί μοιρών!….. Ήταν ένας άλλος τρόπος εκμαίευσης τού μυστικιστικού αθροίσματος, αλλά κατά πάσαν πιθανότητα πολλοί θά τό θεωρούσαν αυθαίρετον, εξού καί σάς είπα «ίσως δέν είναι σωστόν» καί τί θά τό θυμηθούμε πάρακατω. Προσωπικώς ανακάλυψα εδώ καί πολλά έτη τόν συνδοιασμόν μοιρών, γωνίων καί πλευρών γιά νά ανεύρω στά γρήγορα ένα άθροισμα, αλλά επειδή δέν τό γνωρίζετε έπρεπε νά σάς δώσω έναν δεύτερο τρόπο συνάθροισης τού μυστικού αριθμού τής αρθμολογικής Ψυχοπνευματικής Γλώσσας….. Φτάσαμε στόν αριθμόν 108 από δύο μονοπάτια καί χαριτολογώντας θά ειπώ: «τό καλό τό παλλικάρι ξέρει κι’ άλλο μονοπάτι»…… Μέ αυτά φτάσαμε σέ πλήρη ολοκλήρωση σχήματος ή υπερολοκλήρωση σχήματος. Τό σχήμα αυτό είναι στήν περιφέρεια εξάγωνο καί είναι μία εσσωτερική διαίσθηση = διείσδυση πρός τά έξω τού εξάκτινου σχήματος ή εξάλφας ή άστρου τού Δαυίδ αργότερα λεγχθέν…..

Τό σχήμα αυτό αποτελείται από τρείς κύβους καί τέσσερεις πυραμίδες, ήτοι 7 σχήματα…. τά οποία αντικατοπτρίζουν τά αιθερικά κέντρα ή τσάκρα ενέργειας…..

Κάθε πυραμίδα έχει 24 γωνίες, δύο πυραμίδες εφαπτώμενες στίς βάσεις δημιουργούν έναν ρόμβον. Κάθε ρόμβος άς υποθέσουμε ότι είναι μία «ευθεία». Άν διασταυρώσουμε δύο τέτοιες ευθείες μάς σχηματίζει Σταυρόν. Κάθε ρόμβος έχει 48 γωνίες άρα τέ δύο ρόμβοι 96 γωνίες. Εάν πάρουμε τρείς πυραμιδωτούς ρόμβους καί τούς ενώσουμε στήν «αιθερική πηγή» τούς ήτοι ό πρώτος νά κοιτάζει άνω/κάτω δηλαδή καθέτως, ό δεύτερος οριζοντίως δεξιά/αριστερά καί ό τρίτος επίσης οριζοντίως αλλά εμπρός/όπισθεν τότε σχηματίζεται ένας εξάκτινος Σταυρός καί αφού κάθε ρόμβος διαθέτει 48 γωνίες οί τρείς διαθέτουν 144 (αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη θά αναφερθούμε προσεχώς) γωνίες, διαιρώντας τό 144 μέ τό 2 μάς κάνει 72. Αυτό σημαίνει ότι τό ήμισυ υπερολοκληρωμένο σχήμα που αναφέραμε προηγουμένως καί ό ήμισυ Εξάκτινος ή Εξαδάκτυλος Σταυρός ευρίσεται εδώ μαζύν μάς καί ό άλλος ήμισυ είς τόν ουρανό. Χρειάζεται διαίσθηση γιά νά τό καταλάβουν κάποιοι σέ πληρότητα. Ό συμβολισμός αυτής τής παραμέτρου είναι ότι τό ψυχοσωματικό όν είναι ατελές καί λειψόν άνευ τής ένωσης τού μέ Τόν Θεόν. Η Εξάλφα (άστρον Δαυίδ) μάς λέγει ώς Γλώσσα τό ίδιον νόημα, κατεβαίνει Ό Θεός κάτω είς τόν άνθρωπον καί ανεβαίνει ό άνθρωπος άνω είς Τόν Θεόν καί αυτό φαίνεται από τό γεγονός ότι τό σχήμα αυόν είναι δύο αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα (τό όνομα οπού θεωρώ ότι είναι τό πειό σωστόν).

 

 

Τό Τρίσκελον συμβολίζει αιθερομυστικιστώς προεκτάσεις τής ουσίας τών τριών διαστάσεων…..

Μεταξύ άλλων μέ τούς τρείς κύβους καί τρείς άξωνες ρόμβων φτάσαμε σ’ έναν άλλο σύμβολον εκείνον τού Τρίσκελου, τό οποίον συνήθως είς τόν αρχαίον ελληνικόν πολιτισμόν συμβολίζεται μέ τρία πόδια νά περιφέρονται ανά πέριξ. Αυτό μάς παραθέτει μεταξύ άλλων τόν κύκλον παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος ήτοι 36 36 36 = 108 βήματα….. Εισερχόμαστε μέ τήν ανάλυση μάς από τό έναν σύμβολον στό άλλων διαφορετικών πολιτισμών, πώς μπορεί νά μήν είναι απόδειξη ότι ακολουθούμε τά ίχνη τής Αλήθειας;

Όσα διαβάσατε εδώ πρώτη φορά αναφέρονται καί παρακαλώ εάν τά αναδημοσιεύσετε σέ μελέτες σάς νά αναφέρεται τόν κοπιάζοντα, ειδικώς εάν είστε επιστήμονας ή ερευνητής ή άνθρωπος μέ μεγάλη απόχηση…., ευχαριστώ!

Αυτά όλα τά βλέπω στό μυαλό μού σέ πολλές βαθμίδες διαμορφωμένα, περισσότερον μέ υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη αντίληψη. Προσεχώς θά μιλήσουμε γιά τόν αριθμόν 96 συνεχεία αυτής τής συμβολικής, παραμετρικής καί μυστικιστικής αξωνικής συνερμικής σκέψεως καί επισκέψεως!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Πολυ καλο φιλε πολυ ενδιαφερον ερευνα μιας και οι αριθμοι παιζουν κι αυτοι τον ρολο τους
  δινει νοημα το ολο. Τωρα αν υπολογισουμε 72 μερες απο την 11η Ιανουαριου φετος ερχομαστε στις 23 μαρτη απο οπου ξεκινησε και τυπικα η απαγορευση κυκλοφοριας στην Ελλαδα και οι ανθρωποι στελναν σμσ στο 33.

  • ΠάνοςΓέριμου 06/24/2020 @ 9:09 ΜΜ

   11 Ιανουαρίου τί έγινε θύμησε μέ. Η παρατήρηση σού έχει νόημα καί άν τά παρακολουθήσουμε συνεχώς προϊδεάζουν οί αριθμοί τί μέλλει γενέσθαι.

 2. ΠάνοςΓέριμου 06/24/2020 @ 9:10 ΜΜ

  11 Ιανουαρίου τί έγινε θύμησε μέ. Η παρατήρηση σού έχει νόημα καί άν τά παρακολουθήσουμε συνεχώς προϊδεάζουν οί αριθμοί τί μέλλει γενέσθαι.

 3. ΤΣΙΟΔΡΑΣ way

  72 ημερες ενημερωσης (26/05/2020)
  ….ειπαν
  72 ημερες off (04/08/2020)
  ….ειπαν
  209 θυματα εως σημερα
  ….😏 οταν ενσωματουσουν καί το σημερα θα εχουν 216 θυματα? (72×3)

  ξερουν πολυ καλα τί… ειπαν

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh