22:19 - 24/06/2020

Τά μυστικά τών αριθμών 96 καί 40, τό γύν/γιάνγκ Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού καί τσάκρα!

 

Τά μυστικά τών αριθμών 96 καί 40, τό γύν/γιάνγκ Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμού καί τσάκρα!

Συνέχεια τού εχθεσυνού άρθρου: https://katohika.gr/autognosia/ta-mystika-tou-arithmou-72-to-symvolon-tis-psychis/

4+6+10+12+16+96+960 = 1104, λέγει κάτι; Προφανώς όχι εκτός εάν μυηθείς είς τήν Ανάγνωση τών Μυστικών Γλώσσων τών Μαθηματικών.

4+6+10+12+16 = 48, πάλιν δέν λέγει τίποτε; 96/2 = 48…..

Λοιπόν, επάνω είναι τά πέταλλα έκαστου τσάκρα = αιθερικού κέντρου, είναι 7 καί δέν είναι τυχαίον επειδή 7 είναι καί οί ουρανοί…..

Τά πρώτα 5 αιθερικά κέντρα συμψηφούν 48 πέταλλα, τό επόμενον διπλάσια ήτοι 96 καί τό κωρονίδιον ήτοι επί τής κεφαλής τήν στέγην δεκαπλάσια τού έκτου ήτοι 960….

Είς τά πρώτα 5 αιθερικά κέντρα παρατηρούμε μία προσαύξηση 2 καί ύστερα 4 εναλλάξ ώς κυματισμός συχνότητος σκαμπανεβαστί….. Ακόμη καί η προσαύξηση τών πρώτων 5 τσάκρα από 48 σέ 96 είναι διπλασιασμός μετά τόν τετραπλασιασμόν από 12 σέ 16 πέταλλα…..

Είς τήν Ινδία τό επικορωνίδιον τσάκρα καλείτο χιλιοπέταλλον, συνεπώς, δέν είχαν επίγνωση τής αξωνικής συναρίθμησις μέ όσα αναφέραμε διά τούς κύβους (24) γωνίες καί τόν πολλαπλασιασμόν τούς, ούτε περί Χριστού…..

Δέν κατάλαβαν ότι τό 48 είναι διπλάσιον τού 24 καί τό ενενηνταέξη διπλάσιον τού 48 (τετραπλάσιον τού 24) ούτε είς τό ενδιάμεσον λείπει τό 73 ήτοι τριπλάσιον τού 24, ό αριθμός τής ψυχής (έστω υπό κάποιες προϋποθέσεις καί βάσει τού άρθρου όπου είναι συνέχεια αυτόν καί ισχύει….).

Τό 72 είναι Τρείς Κύβοι, τό 96 είναι Τέσσερεις Κύβοι, καί προκύπτει από τήν Τετραπιθανότητα (μία Τετραπιθανότητα επειδή υπάρχουν καί άλλες, ήτοι αυτής τού: α) μέν β) δέ γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον)…..

Τό 72 είναι οί αιθερικοί παλμοί τής ψυχής καί οί 72 οδοί τής ψυχοσύνθεσης, τής ορμονολογίας καί τής ψυχορμονολογίας (θ’ αναφερθούμε σύν τώ χρόνω….). Μεταξύ τού 48 ήτοι 5 πρώτων αιθερικών κέντρων καί τού έκτου ήτοι τών 96 πετάλλων μεσολαβεί η ψυχοχυμεία…. τών 72 κτύπων, κυματισμών, συχνοτήτων, κεντρισμάτων…..

Η ορίζα/ρίζα κέντρον είναι ίδια μέ τού ρήματος κεντώ ή κεντρώ. Κεντρί είναι τό αιχμηρόν όργανον ζώων αλλά καί ό κόνδυλος τής φύτρας όταν εξεπροβάλει από τό χώμα…. Τό κένδημα = κέντημα εκκενδάται μέ τήν βελόνη ώς κεντρίον….. Ό Κένταυρος ήταν εκείνος ός κεντούσε/κεντρούσε τούς ταύρους είς τό όργωμα τού χωραφιού, αλλά καί κέντρον τής αύρας = αιθερικόν κέντρον. Είπαμε καί αναλύσαμε σέ διάφορα άρθρα ότι υπάρχει ό Νόμος τής Πέραν τής Μίας Καταγωγής τών Ελληνικών Λέξεων, σέ κάποια φάση θά παρουσιάσουμε καμπόσες μαζευμένες καί όχι μία μία απομονωμένες διά νά τό επαληθεύσετε.

Αναπολώντας, σάς λέγω ότι ό τρόπος οπού κατάλαβα ότι τό επικορωνίδιον αιθερικόν κέντρον έχει 960 πέταλλα όταν ανάγνωσα ότι καλείται χιλιότσακρον επειδή τό 96 είναι πολλαπλάσιον τού 24 καί δή ακόμη περισσότερον επειδή συνάδει μέ τήν Τετραπιθανότητα καθότι 24χ4 = 96….. Τόσον απλά τίποτε άλλον, μετά προχώρησα μέ 4 φιάλες πνευματικού οξυγόνου σέ βαθύτερους υπωκεανούς (υπό+ωκεανός). Είναι η πρώτη φορά οπ[ού τ’ ακούτε αυτόν καί σάς παρακαλώ νά τό σεβαστείτε εάν θά τό αναφέρετε, διά νά μήν γίνει κλοπή από επίδοξους εχθρούς, ήτοι νά αναφέρετε από πού τό ακούσατε/διαβάσατε. Μέ συχνοτητοφωτογράφιση κατά προσέγγιση ίσως υπολογίσουν αλλά εμείς υπολογίζουμε μέ τά Μαθηματικά καί τίς Μυστικές Ατραπούς οπού πρώτη φορά βλέπουν τό φώς τής δημοσιότητος άν προλάβουμε νά αναλύσουμε σέ πολλά άρθρα έναν σπουδαίον επικορωνίδιας Μαθηματικής καί Βιομαθηματικής (πρώτη φορά ό όρος) Αλήθειας. Πρέπει οπωσδήποτε νά αναγνώσετε καί τό άρθρον οπού αναφέρουμε είς τήν αρχήν.

Ό συμβολισμός διά τόν αριθμόν 96 ήτοι τά ίδια τά σχήματα τών χαρακτήρων 9 καί 6 είναι τό αντίστροφον τού γύν καί γιάνγκ καί θά λέγαμε ότι τό 69 τό γύν/γιάνγκ….

Τό γύν/γιάνγκ άν τό παρατηρήσετε είναι η συνστολή δηλαδή η συμπίεση τής ενέργειας, ό Απόλλων…., τό σκότος Τό 96 είναι η διαστολή δηλαδή η έκρηξη τής ενέργειας, ό Διόνυσος…. τό φώς. Τούς δύο θεούς διά νά μήν συγχυστούμε λάβετε τούς ώς δύο αρχές τής Συνειρμικής Συχνότητος Παλμών, τήν Αναπνοή ήτοι Εκπνοή/Εισπνοή….

Τά τσάκρα συμφωνούν, όσον ανεβαίνουμε γίνοντε πειό απελευθερωμένα καί λαμπερά μ’ εκείνον τών 960 πετάλλων νά είναι «φωτοστέφανον»…. έτσι δέν παρουσιάζεται ό Βούδας; Δέν πρόκεται όμως δι’ Άκτιστον Φώς αλλά διά κτιστόν Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικόν φώς εκείνον οπού άλλοι λένε ηλεκτρομαγνητισμόν…..

Τί σημαίνει γύν καί γιάνγκ; Σημείναι γυν+ή = γύν καί ανήρ = γενάρχης = γονέας οπού παραφθάρηκε σέ γιάνγκ! Ήτοι θηλέν/αρρέν, αρνητικόν/θετικόν, δέ/μέν (ώς δέ τό θηλέν καί μέν αρρέν) καί ούτω απειροκαθεξής…..

Εντός τού γύν υπάρχει η κουκκίδα γιάνγκ καί εντός τού γιάνγκ η κουκκίδα γύνη, ήτοι εντός τής γυναικείας αρχής η αρρενική καί εντός τής αρρενικής η θηλυκή κουκκίδα. Τό έναν μέσα είς τό άλλον, τό μέν μέσα είς τό δέ καί τό αντίστροφον, έναν πλέγμαν, τό 8 (τό οκτώ) καί τό 8 οριζόντιον ήτοι τό άπειρον καί ένας Τρίσταυρός οκταριών ήτοι άνω/κάτω, εμπρός/οπίσω οριζοντίως καί δεξιά/αριστερά οριζοντίως…. Τρίς τό 8 = 24…. ώπα! Νάτον πάλαι τόν κύβον…. τού προηγούμενου καί νύν άρθρου.

Θυμάστε παλαιότερα που λέγαμε γιά τούς πανέξυπνούς: «αυτός έχει τετραγωνικόν νούν»; Τώρα θά λέμε γι’ αυτούς οπού έχουν τετρακυβικόν νούν!….. 4 κύβοι ήτοι 24 γωνίες επί 4 = 96, δηλαδή τό τσάκρα τού μετώπου ήτοι τό τρίτο μάτι…. Τό τρίτο μάτι μέ τά άλλα δύο σχηματίζουν έναν τρίγωνο ισογώνιο μέ γωνίες 60ο έκαστη = 606060 αφαιρούνται τά μηδενικά αριθμολογικώς καί έχουμε τόν ιερόν αριθμόν 666 οπού θά σφετεριστεί ό Αντίχριστος μετά τόν Εξαδάκτυλον…..

Τώρα, Προσέξετε πολύ μά πάρα Πολύ…. αυτό που θά λάβετε θά σάς ωφελήσει καί θά τό καταλάβετε….. σύν τώ χρόνω, άλλος αύριον άλλος δέ δέκα έτη…. όσοι τό καταλάβουν καί τ’ αρνηθούν, απλά «επαναμάρτησαν» ή ποτέ δέν άλλαξαν πρός τό καλύτερον όπως ό Ιούδας ό Ισκαριώτης ός ήπιε από Τώ Αγίω Δισκοπήρον αλλά δέν…. ευλογήθηκε διότι αρνήθηκε Ό Θεός νά εισέλθει εντός τής ακαθαρσίας τού, τόσον απλά…. Άρνηση τού καλού νά εμβολιάσει μέ αγία μυστική δύναμη τό κακόν, περιμένατε κάτι άλλον;

Νά τί σάς δίδω. Τό επικορωνίδιον (τής Κορώνας….) τσάκρα έχει 960 πέταλλα διά τού 24 = 40 κύβους….. Ένας κύβος είναι μία ημέρα, μία ολοκλήρωση…. Η κλασσική γνωστή μάς ημέρα έχει 24 ώρες…. Υπάρχει ό αριθμός 40 καί αναφέρεται τακτικώς. 40 ημέρες νηστεία, 40 ημέρες ή καί αποσαράντωση ληχούσης (γυναίκα μετά τήν γέννα), αποσαράντωση μνημοσύνου νεκρού οπού 40 ημέρες ό άγγελος περιφέρει τήν ψυχήν διά νά ιδεί τά έργα τής πρίν τήν δίκη….. οπού έπεται καί διά νά ημπορεί νά υποστηρίξει τόν εαυτόν τής, καθότι 40 ημέρες βλέπει όλη τήν ζωήν τής καί δή μ’ έμφαση τά σπουδαιότερα συμβάντα τής είς τό μέτρον τού καλού, κακού, ουδέτερου, ανάμεικτου τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος…..

Ό Χριστός παρέμεινε 40 ημέρες νηστικός είς τό Όρος οπού ακολούθως καλείται Σαρανταλόγιον….. Έκτοτε λέγεται ότι ό άνθρωπος ζή 40 ημέρες χωρίς τροφή, αλλά όχι χωρίς ύδωρ…., συμβολικώς; Διά ποίον ύδωρ αναφέρεται η μυστική ρήση καί κατόπιν εκλαϊκοποιήθηκε;…..

40 ημέρες Ό Σωτήρ άνευ ύδατος καί στερεάς τροφής μόνον μέ οξυγόνον…. Συνεπώς τό οξυγόνον αποξυνώνει (αποτοξινώνει) όταν δέν συνσμείγεται μέ ύδωρ καί τροφή….

40 ημέρες επί 24 ώρες = 960 ώρες = 960 πέταλλα επικορωνίδιου αιθερικού κέντρου….. Ένας φίλος γιόγκυ πήγε στήν Ινδία καί ό διδάσκαλος ερώτησε τούς μαθητές ποίον μάστωρα θρησκείας θεωρείτε σπουδαιότερον; Τόν Χριστόν, τόν Βούδα, τόν Μωάμεθ, τόν Ζωροάστρη κ.τλ…. Ό καθείς απήντησε τήν προτίμηση τού καί ό διδάσκαλος είπε όλοι γεννήθηκαν καί έμαθαν σύν τώ χρόνω ό,τι έμαθαν. Ό Χριστός γεννήθηκε γνωρίζωντας τά πάντα, Αυτός ήταν είς τόν έβδομον = εύδομον (εύ+δομή) ουρανόν έκ γενετής. Δεύτερος ό Βούδας ός έφτασε ώς τόν έκτον ουρανόν, είπε…. Τά συμπεράσματα ιδικά σάς, ό άνθρωπος αυτός κατάλαβε μέσα από τήν γιόγκα έκ τής οποίας οί πλείστοι χάνοντε…. επειδή αυτοϋπερηφανεύονται εσσωτερικά τουλάχιστον ώς σπουδαίοι όπως ό διάβολος Σκοτοφόρος…..

Τό έτος έχει κανονικά 360 ημέρες οί πέντε άλλες είναι λόγω τής μερικής εκτροχίασης τής γής όταν περιφέρεται καί από κάποια σημεία επιταχύνει. Ουσιαστικώς ό εκάστοτε μήνας έχει 10 λεπτά περισσότερα. 5 ημέρες χ 24 ώρες = 120 ώρες διά 12 μήνες = 10 λεπτά έκαστος μήνας διά 30 ημέρες = 0,3333333 δευτερόλεπτα έκαστη ημέρα περισσότερα….. Κανείς δέν μπορεί νά τό απορρίψει έστω ώς πιθανόν επειδή ό χρόνος αυτός είναι πολύ μικρός καί συνάμα συνάδει μέ τόν αριθμόν τού κύκλου ήτοι τό 360.

360/40 = 9….. 360/24 = 15 = 6 = 96…. Πηγαίνετε στό προηγούμενο άρθρον όταν συνάψαμε σωστόν συμπέρασμα χρησιμοποιώντας γωνίες μέ μοίρες καί ύστερα μάς τό επαλήθευσε συμποσόστωση γωνίων μέ γωνίες….

9+6 = 15 = 6….., 96/6 = 16 = 7 βλέπουμε προσαύξηση αλλά αυτά γιά άλλη φορά…., 96/9 = 10,66666666…….

Τώρα αρχίζουν τά ωραία μαζύν μέ τίς 960 ημέρες άνευ τροφής καί ύδατος Τού Χριστού, κανείς άλλος δέν δύναται ν’ αντέξει μόνον Ό Αρχιμύστης!

Λοιπόν, πάμε στήν αρχή γιά νά αποδείξουμε μέ άλλον τρόπον άν ό ισχυρισμός μάς ότι τά αιθερικά κέντρα τού καφασιού είναι 960….

4+6+10+12+16+96+960 = 1104 αιθερικά κέντρα….. (συνέχεια σέ επόμενον άρθρον)

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh