21:58 - 15/06/2020

Τό πιo παράξενο άλυτο πείραμα μέ τά σωματίδια. Η αλήθεια! Βίντεο.

Τό πιo παράξενο άλυτο πείραμα μέ τά σωματίδια. Η αλήθεια!

Τό πιό παράξενο άλυτο πείραμα μέ τά σωματίδια. Η αλήθεια! Λύνεται……..

Έν ολίγοις, όταν παρακολουθείται από εικονοληπτική μηχανή ένα σωματίδιον (υποσωματίδιον) μαγνητοσκοπείται ώς κυματίδιον (υποκυματίδιον). Όταν παρατηρείται είς τό εργαστήριον μέ γυμνόν οφθλαμόν φαίνεται υποσωματίδιον. Τό ΔΙΑΤΙ δέν λύθηκε ποτέ, ούτε κατά προσέγγιση, θεωρείται μυστήριον τής κβαντομηχανικής (φωτοδεσμομηχανικής). Τί ακριβώς συμβαίνει; Δέν δόθηκε καμμία ουσιαστικά παρά μόνον ότι ό οφθαλμός επηρεάσει τό υποκυματίδιον «μεταμορφώνοντας» τό σέ υποσωματίδιον.

Κατά τήν άποψιν μού…….

Τό μυστήριον αυτόν έχει νά κάνει μέ τήν αύρα…… η εκπομπή τής οποίας διαφοροποεί (αιρετικοποιεί). Η εικονοληπτική μηχανή δέν έχει αύρα;

Η μηχανή έχει μηχανική αύρα, όπως αυτήν όπου θέλουν νά μάς επιτύχουν μέ τά εμβόλια καί τά εμφυτεύματα μικροψηγμάτων τούς…… δηλαδή μία ουδέτερη νεκρή αύρα…. Ήτοι μία αύρα άνευ συναισθημάτων, υποσυναισθημάτων, συνειδήσεων καί υποσυνειδήσεων……

Όταν έναν όν μέ άποψη καί καί συναίσθημα παρατηρήσει τότε μεταποιεί διά τής συναισθηματικής καί υποσυναισθηματικής επήρρειας τού……

Εάν παρατηρήσεις θυμωμένος, χαρούμενος, λυπημένος, κατήφης, υπερήφανος, ταπεινός, τότε θά εφεσιβάλεις ανάλογη επιρροή διαμορφώνοντας μετανάλογη συναισθηματοχημική μεταβολή είς τό παρατηρούμενον όν, σωματίδιον, πράγμα……. Εάν τά υποσυναισθήματα διαβήματα ανεβοκατεβαίνουν καί μεταβάλλονται διαρκώς τέτοιας παλμικής ακρίβειας θά είναι η αλλαγή……

Κατά πάσαν πιθανότητα δέν παρατηρείται η μεταλλαγή τού υποκυματιδίου αναλόγως τής συναισθηματικής επήρρειας, εντούτοις, υπάρχει καί κάποια μηχανή ίσως κάποτε τά μαγνητοσκοπίσει…..

Πώς είμαστε τόσον βέβαιοι;

Ακούστε, ό βάσκανος έχει τέτοια αύρα ώστε νά βασκανεί. Ό γόης (η γοητεία άνηκε είς τήν συνομωταξία τών μαγείων είς τήν αρχαιότητα) ασκεί τέτοια αίγλης αρεσκείας ούτως ώστε νά καταγοητεύει…… Ό αρνητικός απωθεί, ό θετικός έλκει, χωρίς νά σημαίνει ότι σέ κάθε περίσταση ό αρνητικός είναι ό κακός καί ό θετικός ό καλός…… Είς τά πέριξ μάς υπάρχουν θετικοί δαιμονισμένοι καί θετικοί φιλάγαθοι, αρνητικοί δαιμονισμένοι καί αρνητικοί φιλάγαθοι, εξαρτάται πώς αντιμετωπίζουν μέ τήν ιδιαίτερη εμπειρία τούς, προβλήματα τούς, δοκιμασίες τούς, οικονομική καί άλλη κατάσταση τό μέν ή τό δέ……

Συναντάμε καί ανθρώπους ουδέτερους καί ανάμεικτους είς τά συναισθήματα μέ θετικά, αρνητικά καί ουδέτερα στοιχεία καί αυτόν συμβαίνει ολίγον ή πολύ είς τόν καθένα αναλόγως περίστασης, θέματος κ.ο.κ.. Καί έτσι σχηματίζεται ό Νόμος τής Τετραπιθανότητος…..

Όταν ό βάσκανος ματιάζει τί κάνει; Αλλάζει τά υποκυματίδια τού ματιασμένου…. Όταν ό ευλογημένος ωφελεί τί κάνει; Αλλάζει τά υποκυματίδια τού καθ’ ευλογούμενου….. ό καθένας είς τό κάθετι τού, ό,τι έχει ή νοιώθει ή υπο+νοιώθει ό καθείς εκπέμπει ώς συχνότητα…..

Χρησιμοποίησα τόν όρον υπονοιώθει διότι πιθανόν νά στέλνει τήν καλή, κακή, ουδέτερη ή ανάμεικτη ενέργεια ασυνειδήτως καί ασυναισθήτως. Χαρακτηριστικόν παράδειγμα μία γυναίκα οπού γνώριζα, είχε τεράστια βασκανική επιρροή, επειδή όλον τό χωριό τό γνώριζε τήν απόφευγαν. Μία ημέρα είπε σέ μία γυναίκα: «τί ωραίο γατάκι που έχεις καί φεύγωντας τής είπε λιβάνισε τό διότι πειάνει τό μάτι μού = ματιάζω. Έκανε πέντεξη βήματα καί τό γατάκι μετά από έναν μεγάλον ξεφώνημα έγυρε καί απέθανε.

Συμπέρασμα……

Τό υποσυναίσθημα δηλαδή τό ορμονικό χημικό κόκτεϊλ κάτω από τό μαθηματικό σύμπλεγμα ουσιών τού συναισθήματος καθ’ επηρεάζει. Ό διαλογιζόμενος, ό απαθής, ό γιόγκυ, συνήθως δέν επηρεάζουν ή επηρεάζουν ελάχιστα καί η επήρρεια τούς είναι ουδέτερη, εντούτοις, σέ κάποιες περιπτώσεις δέν ισχύει αυτόν μέ επήρρεια πολύ ισχυρή, ωφέλιμη ή επικύνδινη…… προσοχή!

Η κατάρα καί η ευχή…… είναι αποστολή ενέργειας…… ήτοι κυματιδίων υποσυναισθήματος, παντού καί πάντοτε είς τά πάντα σωροί καί πακτωλοί γεωμετρικών σχημάτων ενέργειας….. χάος, αχανής υπόσταση……

Τουτέστιν…….

Τό υποσυναίσθημα ή ενέργεια ή υπενέργεια ΔΙΑΜΟΡΦΩΝΟΥΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ…… Αμφιβάλλετε; Ό Θεός καί Η Παναγία μάς νά μήν αφήσουν νά δεκτείτε άνευ προστασίας καί άμυνας μαγεία……, λευκή ή μάλλον ψευδολευκή, μαύρη, ποικιλοσύνθετη……

Τά σήματα μόρς, τό 5g, τό 4g, τό λόγου χάρι υποτιθέμενο 7g…… η κοσμική ύλη, οί ακτίνες Χ, η υπεριώδης καί ραδιενεργή ακτινολογία/ακτινοβολία κ.ο.κ. τί πράγμα νομίζετε είναι; Είδος ενέργειας, είδος τεχνητής, αυθαίρετης, προσωπικής, οντικής, πραγματικής, αντικειμενικής σύνθεσης υποσυναισθήματος……

Η αριθμολογία, Ό Λόγος, η ακμή τής αρχής, τό τέλος, η λεξολογία, τό συναίσθημα οπού σάς δημιουργεί ένας άλλος άνθρωπος ή γεγονός μέσα σάς τί νομίζατε ότι είναι; Ασυναισθήτως δέν καταλάβατε ότι γιά νά σέ πληγώσει έναν άνθρωπος μέ τά λόγια τού στέλνει υποσυναίσθητη ενέργεια που στάζει φαρμάκι, ασχέτως άν αληθεύουν τά όσα είπε ή όχι. Καί δή, άν είστε λεπτομερώς εξελιγμένος είς τήν διαντίληψη τότε αυτόν που σάς πίκρανε περισσότερον είναι η σκοπιμότητα τού νά σάς πικράνει καί όχι τόσον ότι ήθελε νά σάς λέξει τήν αλήθεια, οπού ενδεχομένως νά σάς άρεσε έστω καί δυσάρεστη, ειδικώς άν δέν τήν είχατε συναισθανθεί καί η επισήμανση τού έγινε αγαθώς διά νά σάς βοηθήσει!

Εξετάζει Ό Θεός λέγει ό Δαυίδ τούς νεφρούς καί τήν καρδία σάς…… Τό κάνει διά νά μάθει τίς προθέσεις καί προαιρέσεις σάς….. Μπορεί νά έκανες τό κακό από καλή πρόθεση καί τό καλό από κακή πρόθεση. Έτσι πράγμα δέν υπάρχει λέτε;

Λοιπόν όταν φιλανθρωπείς γιά νά τό μάθουν οί άλλοι από ματαιοδοξία, γιά νά αποκωμίσεις ψήφους στό μέλλον, γιά νά εξεγελάσεις κάποιον στό μέλλον, γιά νά ζητήσεις ύστερα ανταλλάγματα εμμέσως ή ευθέως, τότε κάνεις τό καλό μέ κακή, ιδιοτελή, ανειλικρινή, πονηρή καί δόλια προαίρεση, υστεροβουλία, πρόθεση……

Όταν κάνεις τό κακό από καλή πρόθεση…… Ό Θεός σέ κρίνει άλλως πώς απ’ ό,τι όταν έκαμες άλλο κακό από κακή πρόθεση…… Παραδείγματος χάριν, ό Απόστολος Παύλος καταδίωκε τούς Χριστιανούς από καλή πρόθεση. Όχι γιά νά κερδίσει αλλά επειδή πίστευε ότι οί Χριστιανοί ήσαν βλαπτικοί, αιρετικοί, μακρυά από Τήν Θεία Αλήθεια, επικύνδινοι γιά τήν αλήθεια, ποταποί……. Τόν στράβωσε καί τόν εξεστράβωσε Ό Χριστός καί τόν μύησε στρατιώτη τού……. Ενώ ένας άλλος καταδίωκε τούς Χριστιανούς, από ιδιοτέλεια, σαδισμό, υποταγή στό καθήκον τού μισθού, όπως όταν ένας αστυνομικός δέν αφήνει τόν πιστό νά πάει νά Μεταλάβει Τήν Θεία Κοινωνία……., ενώ άλλος από βλακεία, τόσος είναι ό νούς τού…..

Ό Χριστός εκείνον οπού κάνει τό καλόν μέ υστεροβουλία εγωισμού, συμφέροντος, κακίας, όπως ό λύκος που λέγεται Μανωλιός κι’ αλλάζει τά ρούχα τού καί τά φοράει αλλιώς (από τήν μέσα πάντα που φαίνονται αμνοειδή) τόν τιμωρράει είς τό πολλαπλάσιον αναλόγως τού ελέγχου τής πονηριάς τού. Διότι αυτός χρησιμοποιεί τό ιερόν = αγαθόν διά νά επιτύχει τό ασελγές, τό ασεβές, τό εγκληματικό, τό ποταπό, τό αναιδές καί αηδιαστικό ηθικώς…….

Μία φυλή Εσκιμώων καί μία φυλή Αφρικανών όταν φιλοξενούν ξένους έχουν τό έθιμο από βλακώδη οπωσδήποτε αγαθότητα ή κάπως αγαθότητα μέ τήν έννοια τής αφέλειας, αλλά καί ίσως…. τής καραδοκούσας υποδαιμονικής επήρρειας, τήν γυναίκα τούς γιά έρωτα….. Διαφέρει από τόν συνειδητό διεστραμμένο οπού προσφέρει τήν γυναίκα τού από ανομαλία, δέν χρειάζεται νά εξηγήσουμε τά γνωρίζετε….. Ό Θεός θά τούς κρίνει μέ τό ίδιον μέτρον καί σταθμόν αυστηρότητος καί διάκρισης; Άλλος αλγόριθμός ό πρώτος άλλος αλγόριθμός ό δεύτερος, καί ό τρίτος καί ό τέταρτος καί ό ούτω καθεξής!

Έχουμε αύρα/ενέργεια επειδή τά σωματίδια έχουν αύρα καί τά σωματίδια μάς αποτελούν, συνεπώς αφής στιγμής τά σωματίδια εκπέμπουν αύρα άρα εμείς εκπέμπουμε αύρα…. καί η αύρα είναι πολεμική μηχανή, μηχανορραφία μεταβολισμού…… διότι όπως είπε ό πρόππαπους μάς ό Ηράκλειτος τά πάντα ρεί….. επειδή – λέω εγώ – αρχή τών πάντων ό πόλεμος καί τό αντίστροφο, ήτοι επειδή αρχή τών πάντων ό πόλεμος τά πάντα ρεί….. = απ’ αυτό τό ρέϊν/rainrun = ρούν, random, ροή, ραίνω, ραντί+ζω. Run καί rain είναι τό ίδιο καί αυτό πράγμα, τό ένα τρέχει ό άνθρωπος καί τό άλλο τρέχει τό νερό τής βροχής = ό υετός. Από τήν άλλη η «ρήση» είναι αυτό που τρέχει ώς λόγος λακωνικός στούς αιώνες. Καί μήν νομίζετε ότι τό ράπτω δέν είναι ροή κενδύματος κλωστής, ή μήπως νομίζετε ότι τό ραψωδία δέν είναι ράψω/ραύω/ράβω ωδές που έγινε ράψοτυ = rhapsody καί από τούς Αφροαμερικάνους ράπ/rap; Έτσι νομίζετε; Τέτοια εκτίμηση έχετε γιά τήν Ελληνική σάς Γλώσσα καί θέλετε νά καταλάβουν οί άλλοι, οί ξένοι καί οί εχθροί, τά αμαρτήματα τούς έναντι σάς; Ωσάν πώς πολλά δέν ζητάτε;;;;;; 

Επειδή νομίζετε ότι χωραττεύω/αστειεύομαι ενώ υπερσοβαρολογώ, νομίζετε ότι η μουσική ραπ/rap δέν είναι ίδια μέ τήν σκαμπανεβαστή ραψωδία τού ρεμπέττικου τών κουτσαβάκηδων μέ τό σακκάκι στόν ένα ώμο όπως οί Μαύροι που τούς είδαν αργότερα στήν τότε μετανάστευση στήν Αμερική μέσα στά ίδια κάτεργα;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. ΑΧΑΧΑ ΚΑΙ ΤΑ ΕΜΒΟΛΙΑ ΜΕΣΑ, ΣΑΣ ΚΥΝΗΓΑΝΕ ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΟΕΦΙΑΛΤΕΣ….ΚΑΙ ΤΟ ΠΑΜΕ ΧΩΡΙΣΤΑ…

    • ΠάνοςΓέριμου 06/21/2020 @ 9:49 ΠΜ

      Θά ήσουν βλάξ ή έξυπνος άν δέν δεχώσουν νά σέ δέσουν μέ σχοινί ή ηλεκτρονικόν σχοινί…… Ό καθείς άς καταλάβει ό,τι δύναται…… Καλή σού ημέρα.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh