22:37 - 01/07/2020

Τά 108 βήματα τού Βούδα , ορειβασία έναν πρός έναν….. λακωνικώς! Η σοφία τού, οί Μυστικοί Δρόμοι τού….

 

Όταν ολοκληρώσεις τήν ανάγνωση έλα εδώ νά ξαναδείς τήν εικόνα αυτή, άν θέλεις……

Τά 108 βήματα τού Βούδα , ορειβασία έναν πρός έναν….. λακωνικώς! Η σοφία τού, οί Μυστικοί Δρόμοι τού….

Ό Βούδας θεωρείται ότι έζησε μεταξύ 4ου καί 6ου αιώνα π.Χ…. Οί αρχαιολόγοι θεωρούν ότι έζησε τόν 6ον αιώνα π.Χ., αλλά δέν είμαστε βέβαιοι, ίσως είς τό μέλλον άλλος αρχαιολόγος νά ειπεί άλλα. Ίσως δέ καί η μέτρηση μέ τόν άνθρακα 14 νά είναι ενσφαλμένη ή αναλόγως περιοχής, εδάφους, κλιματολογικών αλλαγών, θεομηνειών οπού έγιναν η μέτρηση ν’ αλλοιώνεται, τροφή διά σκέψη…..

Ό Βούδας ήταν άνθρωπος σοφός, ούδέποτε είπε ότι είναι θεός έξ’ όσων γνωρίζω καί έξ’ όσων ερεύνησα….. Ζούσε ασκητική υπερλιτή ζωή καί απαρνήθηκε όλα μά όλα τά εγκόσμια. Όταν σάς έλεγα ότι άλλαξαν όλες ή σχεδόν όλες τίς θρησκείες είς τήν εποχήν μάς είχα βεβαίως δίκαιον. Συνημερίς κάθε μαστούρης, κάθε αλλόκοτος, κάθε περιθωριακός τής πλάνης ή τής παράξενης αβασίας καί ενδεχομένως τού αλλόκοτου απολωλόντος άβατου…. πιστεύει είς τόν Βούδα καί τόν κόβει καί ράβει είς τά μέτρα τού…. Δικαίωμα τούς βεβαίως, αλλά…. υπάρχουν πολλά αλλά, ακόμη καί άθεοι, έκφυλλοι καί ακόλαστοι κατά καιρούς συνδέουν τήν αίρεση τούς μέν τόν Βούδα καί δηλώνουν Βουδισταί υπάρχουν….. Εντούτοις, «άλλος έχει τ’ όνομα κι’ άλλος τήν χάριν»…..

Κάθε καινούργια αίρεση ή αυθαιρεσία τής φιλοσοφίας τού λαμβάνει καί έναν καινούργιον όνομα Βουδισμού, έναν παρατσούκλι ή παράκλαδον Βουδισμού, ό βουδισμός τάδε, ό βουδισμός τινά, ό άλλος καί ό άλλος…. Δικαίωμα τούς αλλά κ’ εμάς Δικαίωμα μάς….

Ό Βούδας έκανε έναν πανέξυπνον πείραμα. Έφυγε από τό ανάκτορον τού καί κρύπτησε υπό τόν μανδύα τού επαίτη (ζητιάνου) ανακαλύπτωντας ότι κανείς δέν τόν σεβώταν πιά…. Συνανακαλύπτωνταν ότι ό κόσμος αγαπάει, σέβεται καί λατρεύει τήν κοσμική ισχύ…. Τότε φωτείσθηκε έκ τού τούτου καί αποφάσισε ν’ αλλάξει άρδην τήν έν λόγω μωρολατρεία καί νά φέρει τά πράγματα είς τά ίσια τούς, δι’ όσους κατανοήσουν….. Έγινε έν πράξει καί έν λόγω φιλόσοφος…. Η τεχνική τού Βούδα μέ τήν επαιτεία, θυμίζει ολίγον τίς τόν Διογένη, σ’ άλλα τόν Σωκράτη, Τόν Χριστόν καί άλλους Έλληνες. Μολονότι είς τήν Ελλάδα δέν υπήρχε μόνον ένας Βούδας αλλά πολλοί καί χάσαμε τόν μπούσουλα… Έν μέρει δυνώμαστε νά εντάξουμε τόν Βούδα είς τούς κυνικούς φιλόσοφους καί έν μέρει είς τούς αγίους αυταπαρνητές Τού Χριστού…. Ήταν έναν μείγμα. Ουδείς αναμάρτητος, επέτυχε πολλά, εύγε του…..

Ό Βούδας δέν είχει αγάλματα, αυτά έγιναν μετά από αγαλματοποιούς οπού ακολούθησαν τόν Μεγαλέξανδρον καί έμειναν εκεί…. Ένας γυμνοσοφιστής (έτσι έλεγαν τούς γιόγκεις οί Έλληνες) είπε είς τόν Μεγαλέξανδρο: «απλά είσαι ένας πολυπράγμωνας τίποτε άλλον»….

Διατί αγαλματοποίησαν τόν Βούδα παχύν ωσάν βόδι = βούν;…… Κάπως δύσκολον καί ευφάνταστον δι’ έναν άνθρωπον ός επέρασε τήν ζωήν τού έν νηστεία, έτσι δέν είναι;….. Τί έγινε; Απλά συνέδεσαν τήν σοφία μέ τό πάχος όπως είς τήν Κύπρον μέ τόν πλούτον, όταν ειπούν παλαιότερα ειδικώς είναι πασιύς/πασιής σημαίνει ότι ήταν άρχοντας = πλούσιος.

Διατί συνέδεσαν τήν σοφία τού Βούδα μέ τό πάχος; Διά νά εξεχωρίζει ώς «προφύτης» από τούς άλλους, αφού εκεί ήσαν όλοι τούς σχεδόν ισχνοί. Σ’ έναν εστιατόριον ιαπωνέζικο κάποτε εξήλθαν οί Θαϋλανδοί μάγειροι νά τρίψουν τήν κοιλιά ενός στρουμπουλού όπως ό Βούδας μωρού καί όταν τούς ερώτησα διατί; Μού απήντησαν διά νά αποκτήσουν πλούτος, υγεία, ευτυχεία, αφού αυτόν τό παιδί συμβολίζει τήν σοφία τού Βούδα.

Τώρα διατί ονομάστηκε Βούδας; Ή έστω τί σημαίνει Βούδας; Δεδομένου ότι οί πρώτοι αγαλματοποιοί τού οίτινες νυμφεύτηκαν εκεί καί κληρονομήθηκε εκεί η μυστική τέχνη τούς ήσαν Έλληνες, η λέξη είναι ελληνική, αλλά καί νά τόν έλεγαν από προηγουμένως Βούδα πάλαι η λέξη είναι ελληνική…..

Ό Βούδας αγαλματοποιήθηκε ώς παχύς βούς επειδή ό βούς είς τόν Ινδουϊσμόν είναι ιερόν κτήνος…., δέν σφάζεται παρά μόνον υπηρετείται…, ασχέτως ότι λόγω πενίας συχνάκις οί εκεί βούες εισίν ισχνότατοι καί ευδικαρίνονται οί παγίες τούς…. ή δέν τό προσέξατε;

Από πού καί ώς πού ιερόν κτήνος ό βούς;

Ό Οδυσσέας είπε είς τού συντρόφους τού νά μήν φάνε τούς ιερούς βούες διότι θά τιμωρρηθούν, ό ίδιος δέν έφαγε. Οί συντρόφοι τού πένητες καί ασεβείς έφαγαν καί τιμωρρήθηκαν λίαν συντόμως…. Εδώ μάς θυμίζει όσους θά δεχθούν καί όσους δέν θά δεχθούν τό εμβόλιον, μικροψήγμα, χάραγμα Αντίχριστου, τού φρονίμου ολίγα…. καί κατανοεί…..

Αυτή μέ τόν Οδυσσέα ίσως είναι η αρχαιότερη αναφορά. Ό Ιακώβ αναφέρει είς τό όραμα τού 4 ζώα (Τετραπιθανότητα, τροφή διά σκέψη): α) πρόσωπον ανθρώπου β) πρόσωπον ταύρου/βού γ) πρόσωπον αητού καί δ) πρόσωπον λεόντα, άλλη φορά τά λέμε μέ τούς συμβολισμούς αυτούς…..

Είς τήν Παλαιά Διαθήκη αναφέρεται ότι όστις σφάζει βούν αμαρτάνει ώς νά σφάζει άνθρωπον. Τό κτήνος αυτόν έχει βλέμμα αγαθότητος όπως ό αγαθός άνθρωπος. Νομίζω τό είπε ό Ησαϊας, καί νά τό είπε άλλος τί τό ψηλαφίζετε; Πάρτε τό νόημα όχι τόν λέγων τήν πληροφορία…. Κάποτε είχα μία φιλενάδα αλλά ξέχασα τ’ όνομα τής, ένας φίλος τό θυμώταν καί μού τό είπε. Εγώ είχα σχέση μαζύν τής αυτός θυμώταν τ’ όνομα, όχι ότι είναι κακόν, αλλά τό δίδω ώς παράδειγμα ότι άλλη η ουσία καί άλλο τ’ όνομα άν καί είς τίς μυήσεις πολλάκις διαδραματίζει ρόλον τ’ όνομα, όχι όμως είς τήν περίπτωσιν τού ανωτάτου συμβεβηκόντος….

Ό Βούδας έλαβε τ’ όνομα τού λόγου τού ιερού βού… καί σκοπίμως τόν αγαλματοποίησαν παχύν μέ μεγάλα ώτα ώς βούς, τώ όντι όμως οί μεγαλώτοι ζούν πολλά έτη, εκτός απροόπτου βεβαίως βεβαίως βίαιης ανάκοψης τού νήματος τής ζωής τούς, αλλά συχνάκις δηλώνεται, ότι θά τήν σκαπουλάρουν καί από τά απρόοπτα…. Τέλος πάντων προχωρούμε.

Πολλοί μύστες κάνουν τό εξής. Σού δίνουν τό άθροισμα καί σ’ αφήνουν νά ιχνηλατήσεις τήν διαδρομή δηλαδή τήν εξίσωση, διότι τί σημασία έχει νά σού δείξουν τήν εξίσωση καί νά τήν μάθεις ψιττακιστικώς (παπαγαλία); Βεβαίως είς τό Ευαγγέλιον Τού Χριστού, τήν Παλαιά Διαθήκη καί κάπως είς τήν Αρχαία Ελλάδα, δίδοντε όλοι οί Δρόμοι, ήτοι πρωτίστως τού αθροίσματος, τής εξίσωσης, σκόπιμης ενσφαλμένης μερίδας τής εξίσωσης, παγίδας καί άλλα παρόμοια…. Μέ άλλα λόγια Καταδρομή είς τά Μυστικά Μαθηματικά…. ΜΥΚ, Ειδικές Δυνάμεις κ.α..

Σού ρίχνει ό Βούδας τόν αριθμόν 108 καί σού λέγει κάτσε κοπίασε, ύδρωσε, προβληματίστου, ταξείδεψε, αγανάκτησε, «δείρε τό μυαλόν σού», κάνε λάθη επί λαθών, ώσπου νά φτάσεις είς τό άθροισμα 108 (καί όχι μόνον απλά αναφερόμαστε τώρα σ’ αυτό) καί τότε Φωτείστηκες (περί ού ό λόγος όχι είς τά πάντα, αλλά τό φώς οδηγεί είς τό φώς…, Νόμος Απαράβατος)….. Βεβαίως όσοι τρώνε σανό όσο καί ό,τι καί άν τούς εξηγήσεις έχουν εμπιστοσύνη είς τόν κλασσικό ψευδορθολογιστικό εγωισμό, τήν απιστία τούε εγωισμού καί τήν υπεροπτική ζηλοφθονία τού εγωισμού….. Μπόρει νά νομίζουν ότι ό νηστευτής ήταν μαστουρωμένος καί απλά τού αμολύθηκε δίχως λόγον ό αριθμός 108, κόλλησε καί τόν διάδωσε, Δικαίωμα τούς….., αλλά καί Δικαίωμα μάς….

Ό 108 είναι τά βήματα τού Βούδα, περί παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος, είναι γραμμένα τά βήματα τού κάτω από τό πέλμα…. τήν πατούσα καί φαίνεται όταν είναι αναπέσων όπως ό αναπέσων λέων Χριστός.

Αφού αναφέρεται σέ τρείς χρόνους (μέν, δέ ουδέτερον καί ανάμεικτον αυτών) διαιρούμε τόν 108 διά 3 = 36…. Ό 36 είναι ό αριθμός τού 360 καί τών 360ο ήτοι ό αριθμός τού κύκλου, τού σφαιρικού…. Τώρα κάποιοι θά παίξουν μέ τήν διαφορά δήθεν τού 36 μέ τό 360 καί πρέπει νά αναφέρουμε ότι τό 36χ10 ολοκληρώσεις = 360…. Δέν εννοούν καί δέν δέχονται τήν Γλωσσολογία τής Αριθμολογίας, όπως καί πολλά άλλα, Δικαίωμα τούς….. αλλά καί Δικαίωμα μάς…. ευγενικόν!….. Διατί ό Βούδας δέν είπε 100 οπού είναι πειό ψιλοκοπημένον; Ή 62; Διότι ό Δρόμος τού κατέληξε είς τόν 108….

Ό 108 αναφέρεται είς τούς τρείς κύκλους τής ζωής 360 +360 +360…. αλλά αριθμοσοφικώς αφαίρεσε τά μηδενικά ή τά έκρυψε επίσης διά νά τά εύρετε ώς λάθη ή ώς παγίδες καί δή νά μυηθείτε είς τήν Αριθμολογική Ουσιαστικότητα…. Νά αββατίσετε μόνοι σάς…. μέ στήν νοοσπάθα καί καρδιοσπάθα σάς….

Συνεπώς αντί νά γράψει τά 1080 βήματα τού Βούδα έγραψε τά 108 βήματα τού Βούδα, καί όμως πόσοι τό κατάλαβαν; Σιγά τά ωά! Τό ίδιον νόημα είναι δι’ όσους αντιλαμβάνονται δι’ όσους δέν αντιλαμβάνονται βεβαίως τό νόημα είναι διαφορετικόν! Δι’ όσους γνωρίζουν αγγλικά οί λέξεις Paphos καί Pafos (photoshop ή fotoshop, δηλαδή δέν είναι Γιάννης αλλά Γιαννάκης, τό χτίν τζαί τό χτωσίεριν, άλλαξε ό Μανωλιός ή η λέξη καί φόρεσε τά ρούχα τού ή τά γράμματα καί αριθμούς αλλιώς) είναι τό ίδιο νόημα, καπίτο;……..

Τώρα, διατί διεχώρισε σέ τρείς φάσεις τήν ζωήν τού ό Βούδας, σέ παρελθόν, σέ παρόν καί σέ μέλλον; Διά νά μάς πληροφορήσει ότι αυτά όπου κατάλαβε είς τό παρελθόν τόν έφεραν είς τό συγκεκριμμένον σημείον φώτεισης (ή αποφώτεισης σέ άλλους ή κάτι άλλον, ήτοι οί συνέπειες τών επιλογών μάς, εξού καί στερνή μού γνώση νά σ’ είχα πρώτη!) καί η συγκεκιμμένη παροντική γνώση θά τόν οδηγήσει είς τό μελλοντικόν φώς, θέλημα, ψυχοσωτηρία…. Τρικλίμαξ όπως λέμε Κλίμαξ Αγίου Ιωάννου τής Κλίμακος έν ερήμω Σινά….

Συντούτων μάς λέγει ότι η ολοκληρωμένη = φωτεινή πρόνοια καί δρόμος τού παρελθόντος ήταν τέλειος = 360ο καί τόν οδήγησε είς τά τεκμήρια τού παρόντος = 360ο εξού καί εμπνεύστηκε τούς συμβολισμούς αυτούς καί ότι άν δέν παραπατήσει θά τόν άγει είς τίς 360ο τής τελειότητος… έν μελλόντι = μετά θάνατον!…. ήτοι όπως λέγεται ώς τόν έκτον ουρανόν….

Ό φίλος μού ό Κώστας Ρώσσος γιόγκυ ή γυμνοσοφιστής, (είμαστε πολύ αγαπημένοι άν καί μέ διαφορετικές θρησκευτικές πεποιθήσεις καί όποτε συνομιλάμε περί θρησκείας ολίγον, πάντοτε σέ κόσμια ειλικρινή επίπεδα, ένεκα ανοικτού μυαλού) πηγαίνει τακτικώς σέ διδασκαλεία καί μοναστήρια τής Ανατολής…. Μία ημέρα ένας αρχιδιδάσκαλος τής γιόγκα είπε είς τούς μαθητές τού παρουσία τού Κώστα: ποίον θεωρείται τόν μεγαλύτερον Μύστη θρησκείας, τόν Βούδα, Τόν Χριστόν, τόν Μωάμεθ, καί άλλους, πέστε μού ό καθείς τίς επιλογές τού». Ό καθένας έλεγε καί δικαιολογούσε τίς επιλογές τού. Ό αρχιδιδάσκαλος γυμνοσοφιστής είπε: «όλοι οί μύστες είναι δυνατοί, ό Βούδας έφτασε είς τό υψηλότερον σημείον απ’ όλους ήτοι είς τόν 6ον ουρανόν Κάθε μύστη γεννάται καί μαθαίνει. Ό Χριστός είχε όλην τήν γνώση από πρίν γεννηθεί καί ήταν έκτοτε είς τόν 7ον ουρανόν»….. Πρός τιμήν τού Κώστα ώς δέν δηλώνει Χριστιανός έστω καί βαπτισμένος, αλλά ούτε κάτι άλλον συγκεκριμμένον, μού τό ανάφερε…. αυτό σημαίνει ειλικρινής πολιτισμός. Έστω καί άν θέλετε νά απομωνόσετε τό περιστατικόν μέ τόν Κώστα κάνετε τό, ερευνήσατε τά υπόλοιπα….

Τό κερασάκι…. διά τό τέλος. Ό Βούδας είπε: «σε 500 έτη θά έρθη εκείνος οπού θά διαλύσει τήν σοφία μού….». Άρα τότε ακριβώς έζησε;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (3)

 1. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 7:01 ΠΜ

  Ο Βουδας διδαξεν τον δρομο προς την θεωση μεσα απο το detachment απο τις επιθμιες της υλης και ανοιξε μια πορτα εξοδου απο το ματριξ των Ινδουιστων που φερει και το συλλογικο καρμα αυτης της αρχαιας παραδοσης σε συναρτηση με το εκει κατεστημενο που εκφραζει ασφαλως την πολωση μεσα στην υλη και τον χρονο και των θεων ακομα που γινονται ακομα και εμποδιο για το ατομικο μονοπατι προς την θεωση και σε τελικη αναλυση μπλοκαρει το ολο συστημα σε συναρτηση με την αεναη κινηση των παντων και την μεταστοιχειωση μεσα απο την εναλλαγη των αιωνων.

  Για παραδειγμα ο Βουδας σε απλασσει απο το ερωτημα του αν υπαρχει η αν δεν υπαρχει θεος που κανει χαρες και που καταληγει επι της ουσιας να ταυτιζετε με το εγω της υλης και του πιστου που φορτιζει και με το δικο του καρμα το δικο του μονοπατι και ο Ινδουισμος δεν ειναι ενα συγκεκριμενο μονοπατι αλλα μια χαοτικη συνθεση των ενεργειων των αιωνων του κυκλου της Σαμσαρα οπως αλλωστε και το Ελληνικο ματριξ.

  Σε οτι αφορα το ερωτημα Ιησους η Βουδας εγω θα απαντησω και Ιησους και Βουδας καθοτι μιλαμε για δυο διαφορετικες καταστασεις που εκφραζουν και τις αντιθετες πολικοτητες της ανατολης και της δυσης οπου η ανατολη εκφραζει περισσοτερο πνευμα-yang και η δυση την υλη-yin και μεσα σε αυτο το πλαιο ο Ιησους ειναι κατι σαν η λευκη κουκιδα μεσα στο πυκνο υλιστικο σκοτος που εκφραστηκε και μεσα απο τον παγανιστικο κοσμο που οπως γνωριζουμε πολυ καλα βιασεν και κακοποιησεν την Σοφια της ανατολης και κατεδιωξεν και κατεσφαξεν τους αρχαιους Σοφους λογω και της αλαζονομαλακιας απο την οποιαν οι αρχαιοι μωροβλακες τους οποιους κλωτσησεν ο Κυριος των Δυναμεων εις τα οπισθια και τους τα μαυρισεν και ποναει μεχρι σημερα ο μαυρισμενος κωλος τους για αυτον αλλωστε και οι ξεφτυλισμενοι αρχαιοκαπηλοφασιστοβλακες ειναι τα πλεον ηλιθια και αχρηστα υποκειμενα στον πλανη που αναλωνουν την αχρηστη τους βλακοσκατουπαρξη εις τον μαλακισμον με τον διεστραμμενον και διαστραφοικον νουν τους που τους κανει ασφαλως μαλακες που ειναι και το εθνικον επιθετον.

  Ο Σωκρατης αλλωστε τους προειδοποιησεν σχετικα με την μωροβαλκειαν τους που εξεφραζε και την πολωση τους στην υλη και τους ελεγεν να αφησουν για λιγο τα υλικα πραγματα και να σκεφτουν και λιγο για την ψυχη και οχι μονον τον σταυρωσαν αλλα σημερα μαλιστα αυτη η διαστροφικη ενεργεια του φατσιμενου πελλοκαλαμαρα μαλακα που εκφραζει τον ασυστολον μαλακισμον και ειναι γνωστον αλλωστε σε ολους εμας τους πανσοφους πνευματικους γιγαντες ανεξαρτητως καταγωγης οτι αυτο που πραγματικα χρειαζονται για να στρωσουν ειναι ραφτιν και Αγια Ραβδο και για αυτο αλλωστε σε τελικην αναλυση η μοναδικη μας σωτηρια ειναι ο Κυριος Ημων Ιησους Χριστος που ειναι η θεραπεια που μας εστειλεν τον συμπαν για την νοσον της μαλακιας.

 2. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 7:36 ΠΜ

  Ασφαλως ολα αυτα ανηκουν εις το παρελθον καθοτι μαλιστα ο Βουδας μου εδωσεν εναν σπορο να το φυτεψω καθοτι οπως μου εξηγησεν η Θεα ειμαι ο Πρωτεας ο δασκαλος του Ροκαβλων και ολοι οι υπολοιποι ηρθαν μετα απο μενα και ολοι ψαχνουν εμενα για να τους πατσαρκασω.

  Ειναι ξεκαθαρον αλλωστε περαν πασης αμφιβολιας οτι αυτον που χρειαζομαστεν ειναι ο Πατσαρκαστης η αλλιως ο Σφαλιαριστης εις την νεαν Ελληνικην και για αυτο αλλωστε σε τελικην αναλυση ο Κλασιδιαρης ειναι ο Αντιχριστος σε οτι μας αφορα εμας καθοτι ειναι καθρεφτης της υλης που εκφραζει την καθολικη αντιθεση εις τον Πατσαρκαστην του πνευματος που θα τους περιλαβει για να φερει την Χρυσην Αυγην οχι του γνωστου ταγματος αλλα του Χρυσου Αιωνα του Πρωτογονου για τον οποιον μας μιλησαν οι σοφοι προγονοι μας.

  Σε οτι αφορα τον Μεγαν Αλεξανδρον και αυτος ασφαλως θα μπορουσεν να μου κλασει τα @@ μαζι με τον στατον του και τον Μαιτρεγια καθοτι και αυτος ηρθεν μετα απο εμεναν και εγω του εγραψαν το καρμικον του προγραμμα και τον εστειλα να πατσαρκασει τους αρχαιους αλαζονες για να ανοιξει τον δρομον για τον Αιωνα του ΙΧΘΥΣ και για αυτον αλλωστε τον αγαπανε και Βουδιστες που γνωριζουν την ιστορια καθοτι ο Βουδισμος μπορει να μην επιβιωνεν αν δεν υπηρχε ο Βασιλεας της Ασιας που ηταν ανεκτικος και δεκτικος προς την Σοφιαν της ανατολης καθοτι ασφλως ειναι ενας γνησιος εραστης της Σοφιας και οχι απλα ενα κοινος φιλοσοφος.

  Για αυτον αλλωστε με βαση τα δεδομενα και την απλη λογικη των πραγματων ο Ιησους ειναι ο λυτρωτης μας ειναι Ολοφανερο περαν πασης αμφιβολιας καθοτι δεν θα μπορουσε κανενας Ελληνας να μας σωσει απο εμας τοτε οπως μπορει σημερα λογω του Ιησου που μας εδειξεν τν δρομο προς την σωτηριαν και δηλαδη την Αγιαν Ραβδον και αλλωστε ο μαθητης μου ο Βουδας που ενσαρκωσε την αποσταγμα την Ινδουιστικης Σοφιας δεν ισχυριστηκε οτι ειναι θεος η και Δικαστης = Πατσαρκαστης οπως ο Μεγας Αλεξανδρος που θα μπορουσεν ασφαλως να ειναι ο Αρχαγγελος Μιχαηλ εις το Βασιλειον μου καθοτι ηταν μαθητης του μαθητη μου του Ροκαβλων.

 3. Απόλλων Έρως 07/02/2020 @ 8:39 ΠΜ

  Σχετικα με τον Μεγαν Αλεξανδρον να μεν ξεχασουμεν και τι του ειπεν ο αναρχικος Σοφος που ειναι απαλαγμενος απο τα καρμικα δεσμα.

  Κατά τον Πλούταρχο, όταν ο Αλέξανδρος βρέθηκε στην Κόρινθο ως επικεφαλής του πανελληνίου συνεδρίου, το 336 π.Χ., θέλησε γνωρίσει τον Διογένη. Όταν τον ρώτησε αν χρειάζεται κάτι, ο φιλόσοφος του έδωσε την αδιανόητη απάντηση «μικρόν από του ηλίου μετάστηθι» (παραμέρισε λίγο γιατί μου κρύβεις τον ήλιο). Φεύγοντας ο Αλέξανδρος είπε στην ακολουθία του το περίφημο: “Εάν δεν ήμουν Αλέξανδρος, θα ήθελα να ήμουν o Διογένης”.

  Αυτη ιστορια ασφαλως φανερωνει και την μεγαλειοτητα του Αλεξανδρου καθοτι θα μπορουσεν να τον σφαξει αν για παραδειγμα ηταν καποιος παρανοικος φασιστας απογονος αυτων που εδερναν τον επανενσακρωμενο Διογενη και τον οδηγησαν στην αυτοκτονια.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh