Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

10:19 - 18/03/2023

Τα τρία νοήματα της λέξεως μένουν[γε] και εκστρατεία βαπτίσματος εξωγήϊνων, αλήθεια που είναι τα νεκροταφεία τους να κάνουμε Τρισάγια, οι ψυχές τους σε ποίον Άδην;

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ ΠΡΟΣΤΑΤΙΤΙΔΑΣ
Αναγνωρίζεται ως το πιο αποτελεσματικό σκεύασμα για τους άνδρες ηλικίας 40+
ΑΓΟΡΑ
Product Image

Τα τρία νοήματα της λέξεως μένουν[γε] και εκστρατεία βαπτίσματος εξωγήϊνων, αλήθεια που είναι τα νεκροταφεία τους να κάνουμε Τρισάγια, οι ψυχές τους σε ποίον Άδην; Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία·  

Μενουν: α] με νουν β] μεν ουν γ] μένουν… γε !

Λουκ. 10,38 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτοὺς καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς.

Όπως φαίνεται πάρακατω ώρα διά πανηγύρια και δημόσιες σχέσεις αλληλοφιλαρεσκείας και επιφανειακής αγαπολογίας η Μάρθα (μαρ θα  ή μάρα θα, όπως λέμε και Μαραθάσα;)

Λουκ. 10,38 Καθώς δε ο Κυριος με τους μαθητάς του επήγαιναν προς την Ιερουσαλήμ, εμπήκε ο Ιησούς εις ένα χωριό. Καποια δε γυναίκα, ονόματι Μαρθα, τον υπεδέχθη στο σπίτι της.

Λουκ. 10,39 καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ.

Lavyl Bessure 32 - Προηγμένη προστασία
Η πιο προηγμένη προστασία στον κόσμο ενάντια σε ιούς, βακτήρια και μικρόβια.
Μάθετε περισσότερα: Στείλε Εμαιλ
Product Image

Η Μαρία ηυχαριστώταν να ακούει Ιησούν και τρέφετο με Ιησούν, καμμία άλλη ανάγκη δεν είχεν πλέον, όπως φαίνεται και κατωτέρω, καθότι τρέφετο με Αγίω Πνεύματι.

Λουκ. 10,39 Είχε δε αυτή και αδελφήν, ονόματι Μαρίαν, η οποία εκάθισε κοντά εις τα πόδια του Ιησού και ήκουε την διδασκαλίαν του.

Λουκ. 10,40 ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται.

Λουκ. 10,40 Η δε Μαρθα, από την μεγάλην της επιθυμίαν και προθυμίαν να περιποιηθή αξίως τον διδάσκαλον, απερροφάτο από τας πολλάς ασχολίας. Εις κάποιαν στιγμήν εστάθη κοντά στον Ιησούν και είπε· “Κυριε, δεν σε μέλει που η αδελφή μου με αφήκε μονήν να ετοιμάσω τα του φαγητού δια σε και τους μαθητάς σου; Πες της λοιπόν να με βοηθήση”.

Λουκ. 10,41 ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά·

Τυρβάζη σημαίνει θορυβείς εις την ελληνοκυπριακή διάλεκτον καλείται κατσιαρίζεις από τα κάτσαρα ήτοι τα φρύγανα ή και ξερά χόρτα με τον ιδιαίτερον θόρυβον άμα περιπατείς επάνω και ανέμεσα τους. Τύρβη είναι ο έντονος θόρυβος ή και ο επιβλητικός «ανδρικός»-βρυχηθμός-μουγκρητόν-μουγγαρίζει-μουγκρητζιή θύρυβος εξού και η τύρβη μηχανή είναι η τούμπο μηχανή όπως την είπαν αγγλιστί.

Λουκ. 10,41 Απήντησε δε ο Ιησούς και είπε· “Μαρθα, Μαρθα, εφορτώθηκες πολλές φροντίδες, ταλαιπωρείσαι και κουράζεσαι δια να ετοιμάσης πολλά.

Λουκ. 10,42 νς δέ στι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾿ αὐτῆς.

Μία χρεία υπάρχει να θρέψεις και σώσεις την ψυχήν σου με ψυχοσωτηρίαν, τα άλλα μάταια, προσωρινά και προπεπερασμένα καθότι μη πνευματικά και μη αιώνια και αθάνατα. Η αγαθή μερίδα είναι η μερίδα Αγίου Πνεύματος, οι άλλες κακές ή ουδέτερες ή ανάμεικτες βάσει του Νόμου της Τετραπιθανότητος.

Λουκ. 10,42 Ενα όμως είναι το χρησιμώτερον και απαραίτητον, η πνευματική τροφή, την οποίαν προσφέρω εγώ. Η δε Μαρία εδιάλεξε την καλήν μερίδα, την πνευματικήν, η οποία και δεν θα της αφαιρεθή ποτέ από κανένα. Διότι αι ωφέλειαι από την πνευματικήν τροφήν είναι αιώνιαι και αναφαίρετοι”.

Και:

Λουκ. 11,23 ὁ μὴ ὢν μετ᾿ ἐμοῦ κατ᾿ ἐμοῦ ἐστι, καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾿ ἐμοῦ σκορπίζει.

Πριν απ’ όλα διά την αριθμολογία, 11 = η ώρα 23 την νύχτα ήτοι 1111 = 4 και 44 και 23+11=34+43=77 και είναι 7 φορές το 11 και 23+32+11+11=77, δι’ όσους τα παρακολουθούν και αντιλαμβάνονται. Όποιος δεν είναι μαζύν μου είναι εναντίον μου και όστις δεν συνάγει μαζύν μου και δι’ εμένα σκορπίζει.

Λουκ. 11,23 Κανονίσατε την θέσιν σας· διότι εκείνος που δεν είναι με όλη του την καρδιά μαζή μου, είναι εναντίον μου. Και εκείνος, που δεν μαζεύει μαζή με εμέ και δεν οδηγεί εις τα λιβάδια της πνευματικής τροφής τα πρόβατά μου, αυτός σαν αιμοβόρος λύκος τα διασκορπίζει.

Λουκ. 11,24 Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων ζητοῦν ἀνάπαυσιν, καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει· ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον·

Οι άνυδροι τόποι είναι οι στεγνοί από ηδονή ανθρώποι, οι νηστεύοντες και νεκρώνοντες τας ηδονάς, που είναι υγρά, όπως τες είπα και όπως είναι ήτοι ορμόνες και την ψυχολογία της σαρκός την κάλεσα από δεκαετίας τουλάχιστον και την εξήγησα ως Ορμονολογία, ίσως εύρετε τα άρθρα εάν ψάξετε εις την Θεομετρία, Θεομετρία Λόγος και Κόμπρα. Αφού λοιπόν σε σώματα στεγνά και μη λάγνα με ηδονές, επιθυμίες και εμπάθειες κακίας και ματαιοδοξίας δεν ευρίσκει χώρον το δαιμόνιον επιστρέφει εις τα σώματα ορμών με χυμούς ορμόνων !

Λουκ. 11,24 Οταν το ακάθαρτον πνεύμα φύγη από τον άνθρωπον, ομοιάζει προς εκείνον, που περνάει ανάμεσα από κατάξηρους, χωρίς νερό τόπους και μάταια ζητεί ανάπαυσιν. Και επειδή δεν την ευρίσκει, λέγει· θα ξαναγυρίσω στο σπίτι μου απ’ όπου έφυγα, θα επιστρέψω δηλαδή στον άνθρωπον, από τον οποίον με έδιωξαν.

Λουκ. 11,25 καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον.

Σεσαρωμένον ηδονών και κενοδοξιών κακών και κεκοσμημένων με ματαιοδοξίως και άχρηστων πολλών, όχι της μίας χρείας που προειδοποίησε την Μάρθα να μην τυρβάζη με όλα αυτά.

Λουκ. 11,25 Και όταν έλθη, ευρίσκει το σπίτι σαρωμένο και στολισμένο, δηλαδή, ευρίσκει τον άνθρωπον σχολάζοντα και ράθυμον, χωρίς πνευματικήν φροντίδα και εργασίαν.

Λουκ. 11,26 τότε πορεύεται καὶ παραλαμβάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ, καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ ἐκεῖ, καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν πρώτων.

Ώδε υποεκκαταδηλώνεται Μυστικισμός, Αριθμολογία, Συμβολισμός και τιμωρρία = τι μωρία διά την μωρίαν του ανθρώπου να παραμείνει ράθυμος μετά την ελευθερία του από τας ηδονάς του κακού και ότι είναι μονόδρομος εάν ανέβεις πνευματικά και τα παρατήσεις θα πέσεις από υψηλότερον σημείον της κλίμακος και η πτώση θα είναι χείριστη, διότι εκτός των άλλων γνωρίζει την αλήθεια και όμως την αφήνει και αυτόν είναι βλασφημία, ασέλγεια και ύβρις. Επειδή μας αρέσει η Αριθμολογία πρώτον 11+26= ο σημαντικός αριθμός 37 με τις κουκκίδες εντός πεντάκτινου άστρου/πεντάλφας [που οι σατανιστές σας εξαπατούν ότι είναι ιδικόν τους, τίποτε ιδικόν τους όλα εκ Θεού και προ πάντων των αιώνων τα σχήματα/σχύματα] εντός του οποίου ενεφαρμόζεται ο Αριθμός Φ ή Χρυστή Τομή 1,618…. Αναγραμματιστί 73 (37+73=110=11) ο σημαντικός με τις κουκκίδες τόσες εντός εξάλφας. Λοιπόν, το δαιμόνιον είναι 1 και παραλαμβάνει ακόμη 7 = 17 αναγραμματιστί = 71 = 88 = 16 = 7 ή και 16+61=77 αριθμός εκδίκησης που αναφέρεται από τον υιόν Κάϊν εις την Γένεση και αριθμός συγχώρεσης που αναφέρεται εκ Χριστού διά συγχώρεση 77 φορές ήτοι αναμέτρητες, το 77 το ύπερ ως αντιστροφή της εκδίκησης Λαμέχ = λα μάχη σε αγάπη και συγχώρηση. Συνάμα 1+7=8 δαιμόνια δηλώνει επανάληψη. Τα δε 7 χείριστα ασπούμε 7 θανάσιμα αμαρτήματα λόγω της επαναστροφής εις την αμαρτία και διά τα αιθερικά κέντρα/τσάκρα ότι παθαίνουν πτώση Ηθικής ή βλάπτονται από την μεταστροφή σε διαστροφή του ανθρώπου.

Λουκ. 11,26 Τοτε πηγαίνει και παίρνει άλλα επτά δαιμόνια, πονηρότερα από τον ευατόν του και, αφού εισέλθουν, εγκαθίστανται μονίμως πλέον εκεί και γίνονται τα τελευταία του ανθρώπου εκείνου, χειρότερα από τα πρώτα”. (Οσοι ελευθερώθηκαν από δαιμόνια η όσοι με την χάριν του Θεού επήραν άφεσιν αμαρτιών και εμπήκαν στον δρόμον της σωτηρίας, ας προσέξουν να μη αφήσουν την νέαν ζωήν της χάριτος, διότι τότε θα γίνουν πολύ χειρότεροι απ’ ο,τι ήσαν προηγουμένως).

Λουκ. 11,27 Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας.

Λουκ. 11,27 Ενώ δε έλεγε αυτά, κάποια γυναίκα από το πλήθος ενθουσιασμένη από την διδασκαλίαν του, έβγαλε φωνήν μεγάλην και είπε· “μακαρία η κοιλία που σε εβάσταξε και οι μαστοί, τους οποίους εθήλασες. Μακαρία η μητέρα, που σε εγέννησε και σε έθρεψε”.

Λουκ. 11,28 αὐτὸς δὲ εἶπε· μενονγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Λουκ. 11,28 Και αυτός είπε· “βεβαίως μακαρία είναι η μητέρα μου, αλλά επίσης μακάριοι είναι όλοι όσοι ακούουν τον λόγον του Θεού και τον φυλάσσουν”.

Λουκ. 11,29 Τῶν δὲ ὄχλων ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν· ἡ γενεὰ αὕτη γενεὰ πονηρά ἐστι· σημεῖον ζητεῖ, καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου.

Αυτόν σημαίνει ότι όπως οι Νινευΐται πίστευσαν τον Ιωνάν χωρίς να ιδούν το θαύμαν να τον καταπιεί κήτος και να τον εξεράσει, έτσι και η πονηρά αυτή γενεά πρέπει να πιστεύσει χωρίς να ιδεί διά να αξιωθεί ψυχοσωτηρίας και συνάμα αφού δεν πιστεύουν και συνάμα εισίν πονηροί τότε θαύμα επάνω τους δεν έρχεται. Θαύματα σε άπιστους γίνοντε όταν αυτοί είναι πλανεμένοι αλλά όχι φιλόκακοι έστω και εάν διά της πλάνης και απολώλωσης των εποίησαν κακά όπως ο Άγιος Απόστολος Παύλος με τον Πρωτομάρτυρα Στέφανον και την καταπολέμηση των Χριστιανών.

Λουκ. 11,29 Και καθώς τα πλήθη του λαού εμαζεύοντο πυκνά γύρω του, αυτός ήρχισε να λέγη· “αυτή η γενεά, είναι γενεά πονηρά· ζητεί σημείον από τον ουρανόν, τάχα δια να πιστεύση, και δεν θα της δοθή άλλο, εκτός από το θαύμα Ιωνά του προφήτου.

Λουκ. 11,30 καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς σημεῖον τοῖς Νινευΐταις, οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον.

Τους λέγει ότι τα ίδια του τα λόγια είναι Θαύμα και τότε σημαίνει ότι είναι Ο Θεός τότε διατί θέλουν επιδείξεις φαντασμαγορικές όπως θα κάνει ο Αντίχριστος και η τεχνολογία διά να πλανήσουν με αποπλάνηση όπως εις το «καμάκι».

Λουκ. 11,30 Διότι όπως ο Ιωνάς με το να βγη σώος από την κοιλίαν του κήτους, έγινε στους Νινευΐτας υπερφυσικόν σημείον, δια να μετανοήσουν έτσι θα γίνη και δια την γενεάν αυτήν σημείον μοναδικόν και μέγιστον ο υιός του ανθρώπου με την εκ νεκρών ανάστασίν του, η οποία θα επιβεβαιώση ότι αυτός πράγματι είναι ο λυτρωτής των ανθρώπων.

Λουκ. 11,31 βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινεῖ αὐτούς, ὅτι ἦλθεν ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Σολομῶντος ὧδε.

Λέγεται και εις την Αποκάλυψη ότι οι Μάρτυρες θα είναι κριτές των δημίων τους. Ο Μωυσής κριτής των Ισραηλιτών λέγει Ο Χριστός εις το Ευαγγέλιον.

Λουκ. 11,31 Η δε ειδωλολάτρις βασίλισσα της Αραβίας θα αναστηθή κατά την ημέραν της μεγάλης εκείνης κρίσεως μαζή με τους ανθρώπους της γενεάς αυτής και θα τους καταδικάση· διότι αυτή, η ειδωλολάτρις, εξεκίνησε από τα πέρατα της γης, δια να ακούση την σοφίαν του Σολομώντος· και ιδού, εδώ υπάρχει ασυγκρίτως περισσότερον από τον Σολομώντα, αφού εγώ δεν είμαι απλώς θεόπνευστος η σοφός, όπως εκείνος, αλλά αυτή αύτη η ενσάρκωσις της θείας Σοφίας.

Λουκ. 11,32 ἄνδρες Νινευΐ ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν, ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδοὺ πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε.

Λουκ. 11,32 Ανδρες της Νινευΐ θα αναστηθούν κατά την μεγάλην εκείνην κρίσιν μαζή με την γενεάν αυτήν και θα την καταδικάσουν, διότι εκείνοι μεν μετενόησαν με το κήρυγμα ενός απλού προφήτου, του Ιωνά. Και ιδού, υπάρχει εδώ κάτι ασυγκρίτως ανώτερον από τον Ιωνά, εγώ,ο σαρκωθείς Υιός και Λογος του Θεού. Και όμως η γενεά αυτή δεν μετανοεί στον κήρυγμά μου.

Εις την Θείαν Λειτουργίαν το ευρίσκουμεν ούτως διότι συνάδει και είναι συνέχεια:

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Λουκ. ι΄ 38-42, ια΄ 27-28)

Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, εἰσῆλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς κώμην τινά. γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς τὸν οἴκον αὐτῆς. Καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. Ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν· ἐπιστᾶσα δὲ εἶπε· Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε διακονεῖν; εἰπὲ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται. Ἀποκριθεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς· Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία· Μαρία δὲ τὴν ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ’ αὐτῆς. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα ἐπάρασά τις γυνὴ φωνὴν ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ· Μακαρία ἡ κοιλία ἡ βαστάσασά σε καὶ μαστοὶ οὓς ἐθήλασας. Αὐτὸς δὲ εἶπε· Μενοῦνγε μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν.

Έχουμε ακούσει ότι οι εξωγήϊνοι δι’ όσους τους πιστεύουν είναι πολύ εξελιγμένοι, λοιπόν, ζουν αιώνια; Είναι ανώτεροι εκ Θεού; Δεν αποθαίνουν; Δεν τρώνε; Δεν είναι άνθρωποι; Μήπως είναι όπως υποστηρίζω ότι ιδιαίτερα οι εξωγήϊνοι που προωθούνται από τους σατανιστές δαίμονες. Εάν υπάρχουν άλλοι εξωγήϊνοι άνθρωποι και λόγω της οίησης, τύφου και αλαζονείας τους παράβλεψαν ή εξέχασαν Τον Θεόν, τότε πρέπει να ταξειδεύσουμε εις τα πέρατα του Σύμπαντος ως Αποστόλοι να τους διδάξουμε την αλήθεια και να μαρτυρήσουμε ει πρέπον διά να σωθούν. Άραγε έχουν νεκροταφεία, τους τρώνε οι ζωντανοί όμοιοι τους όπως θέλουν να κάνουν και ώδε εις την γην οι συνσατανιστές τους και ο νοών νοείτω !….

Και μία γεύση διά Αυγουστίνου Καντιώτη:

Τι σημαίνει «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζη περί πολλά· ενός δε εστι χρεία»

««Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία»

Ὅταν εἶδαν τὸ Χριστὸ ἡ Μάρθα ἡ Μαρία καὶ ὁ Λάζαρος, ὁ Ἥλιος ἔλαμψε μέσα στὸ φτωχικό τους. Ἡ χαρά τους ἦταν ἀπερίγραπτη, ἀλλὰ καθεμιὰ ἀπὸ τὶς ἀδελφὲς τὴν ἐξεδήλωνε κατὰ διαφορετικὸ τρόπο.Ἡ Μάρθα ὑλικώτερα, ἡ Μαρία πνευματικώτερα. Ἂς τὶς δοῦμε.

Ἡ Μάρθα, μόλις εἶδε τὸν Κύριο, προσκύνησε, χαιρέτισε κ᾽ ἐξαφανίστηκε. Ποῦ πῆγε; Στὸ μαγειρεῖο. Ἄρχισε νὰ ἑτοιμάζῃ φαγητὸ πλούσιο, ἀφοῦ φιλοξενοῦσε τὸν Βασιλέα τῶν ὅλων.

Ἡ Μαρία πλησίασε τὸ Χριστό. Ἐκμεταλλεύθηκε τὴν εὐκαιρία, κάθισε κοντά του καὶ

ἄκουγε. Τί ἄκουγε; Λόγια ποὺ θὰ θαύμαζε ὁ Πλάτων κι ὁ Ἀριστοτέλης, λόγια ποὺ θαύμασαν οἱ αἰῶνες. Δὲν ξανακούστηκαν στὴ γῆ τέτοια λόγια. Καὶ περνοῦσαν οἱ ὧρες, ἔφτασε μεσημέρι. Ὁ Κύριος δίδασκε συνεχῶς καὶ ἡ Μαρία ἀπὸ τὴ γῆ ὑψωνόταν στὰ οὐράνια.

Κάποια στιγμὴ ὅμως ἐμφανίζεται ἡ Μάρθα. -Κύριε, λέει, στεῖλε τὴ Μαρία νὰ μὲ βοηθήσῃ· δὲν ἐπαρκῶ. Καὶ ὁ Χριστός; Δὲν ἄκουσε τὸ αἴτημά της· ἐπαίνεσε τὴ Μαρία. -Ὄχι, δὲν θὰ ἔρθῃ ἡ Μαρία στὸ μαγειρεῖο, θὰ μείνῃ ἐδῶ γιὰ ν᾿ ἀκούῃ τὸ λόγο τοῦ Θεοῦ· ἐσύ, «Μάρθα Μάρθα, μεριμνάς και τυρβάζῃ περί πολλά· ενός δε εστι χρεία» (Λουκ. 10,42). Τὸ δίδαγμα εἶνε πολύτιμο, ἀνεκτιμήτου ἀξίας. Τὸ ἀναλύω δι᾿ὀλίγων.

Ὁ Κύριος, ἀγαπητοί μου, λέει· Μάρθα, δὲν ἦρθα στὸ σπίτι σας σὰν ἕνας ἀπὸ τοὺς ἄρχοντες τῆς γῆς, σατράπης ἢ μαχαραγιᾶς· δὲν ἦρθα ὡς φάγος καὶ πότης, μὲ τὸ νοῦ στὸ «φάγωμεν καὶ πίωμεν» (᾿ Ησ. 22, 13· Α´ Κορ. 15, 32). Μοῦ φτάνει ὅ,τι βρίσκεται, ὅ,τι ὑπάρχει πρόχειρο. Ἐγὼ ἦρθα νὰ διδάξω καὶ νὰ εὐλογήσω. Δική μου τροφὴ εἶνε ὄχι τὰ ἐκλεκτὰ φαγητὰ τῆς κουζίνας, ἀλλὰ τὸ νὰ ἐκτελῶ τὸ θέλημα τοῦ οὐρανίου Πατρός μου.

Τί σημαίνουν αὐτά; Εἶνε ἕνα δίδαγμα λιτότητος. Ὁ Χριστὸς καταδικάζει τὸ περιττό. Μὴν πᾷς στὴν ἀγορά, Μάρθα, μὴ ψωνίζεις ἀκριβὰ τρόφιμα, μὴν ἑτοιμάζεις φαγητὸ πολύ. Μοῦ φτάνει ―λέει ὁ λιτὸς Ναζωραῖος, ποὺ λιτώτερος δὲν ὑπῆρξε στὸν κόσμο―, μοῦ φτάνει ὅ, τι ἔχεις. Ἔλα ᾽δῶ, κάθησε, ἄκου τὰ λόγια μου· καὶ μετὰ τὴ διδαχή, ποὺ εἶνε ἡ πνευματικὴ τροφή, κάτι θὰ βρεθῇ στὸ σπίτι νὰ φᾶμε.

Αἰώνια λόγια τοῦ Χριστοῦ, ἀνεκτιμήτου ἀξίας· τὰ ὁποῖα, μολονότι ἐλέχθησαν πρὸ εἴκοσι αἰώνων, ἰσχύουν κατ᾿ ἐξοχὴν σήμερα, στὴν λεγομένη «καταναλωτικὴ κοινωνία» μας. Φοβερὴ πληγὴ ὁ καταναλωτισμός. Οἱ ἄνθρωποι δὲν ἀρκοῦνται πλέον στὰ λίγα, δὲν ζοῦν μὲ ἁπλότητα. Ἐπηρεάστηκε ἀκόμα καὶ ἡ δική μας φυλή, ποὺ κατοικεῖ σὲ βράχια καὶ διακρινόταν ἀνέκαθεν γιὰ τὴ λιτότητά της, μία ἀπὸ τὶς θεμελι ώδεις ἀ ρετές, μὲ τὴν ὁποία ἔζησε καὶ μεγαλούργησε διὰ μέσου τῶν αἰώνων. Αὐτὸ ἐξέφραζε καὶ ὁ Σωκράτης ὅταν ἔλεγε «Ὅσο λιγώτερα πράγματα ἔχει ἀνάγκη ὁ ἄνθρωπος, τόσο πλησιάζει πρὸς τὸ θεῖον· ἀνενδεὲς γὰρ τὸ θεῖον». Σοφὰ λόγια, ποὺ συμφωνοῦν μ᾽ αὐτὰ ποὺ λέει σήμερα πιὸ τέλεια ὁ Χριστός· «Μάρθα Μάρθα…», σὰ νὰ λέῃ «Κοινωνία κοινωνία! μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία». Φθάσαμε στὸ κατάντημα, ὅσο πιὸ πολλὰ ξοδεύει μιὰ κοινωνία, τόσο πιὸ ἀνεπτυγμένη νὰ θεωρῆται, καὶ ὅσο λιγώτερα ξοδεύει, τόσο πιὸ ὑποανάπτυκτη νὰ θεωρῆται.

Ὅταν ἔγινε ὁ σεισμὸς στὴν Καλαμάτα, ἕνας χωρικὸς μοῦ εἶπε ἕνα σπουδαῖο λόγο· Ἐάν, πάτερ, εἴχαμε τὶς εἰπράξεις μόνο ἑνὸς μηνὸς τῶν 10.000 ντισκοτέκς, χτίζαμε μιὰ Νέα Καλαμάτα! Τὸ τί ξοδεύεται κάθε βράδυ δὲ λέγεται. Ἂν ἐφαρμόζαμε τὰ λόγια τοῦ Εὐαγγελίου, ἡ πατρίδα μας θὰ ἦταν μιὰ χώρα πλούσια.

Δὲν ἀγνοοῦμε ὅτι ὑπάρχουν καὶ ὑλικὲς ἀνάγκες. Ὁ Χριστὸς τὸ γνωρίζει, τὸ Εὐαγγέλιο τὸ ἀναγνωρίζει, ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται καὶ φροντίζει. Ἔχει ὑλικὲς ἀνάγκες ὁ ἄνθρωπος, ἀλλὰ ἡ μέριμνα γι᾽ αὐτὲς πρέπει νὰ φθάνῃ μέχρι ἑνὸς ὁρίου· ἀπὸ ᾽κεῖ καὶ πέρα ἀρχίζει τὸ περιττό. Ὁ ἅγιος Κοσμᾶς ὁ Αἰτωλός, ποὺ κήρυξε σὲ ἡμέρες σκληρές, ἔλεγε· 100 δράμια ψωμὶ σὲ φτάνει; ἂν σὲ φτάνῃ, δόξα σοι ὁ Θεός· ἂν φᾷς 10 δράμια παραπάνω, ἁμαρτάνεις· αὐτὰ τὰ παραπάνω δὲν εἶνε δικά σου, εἶνε τοῦ φτωχοῦ.

Τότε οἱ πρόγονοί μας ἔτρωγαν τὸ κρέας 2 -3 φορὲς τὸ χρόνο κ᾽ ἦταν ὑγιεῖς· σήμερα τρῶ με τὸ κρέας κάθε μέρα καὶ παθαίνουμε καρκίνο. Ἡ Ἑλλὰς ἔρχεται πρώτη στὴν κρεοφαγία στὰ Βαλκάνια. Μαθήματα λιτότητος μᾶς δίνουν ἡ Ἀλβανία, ἡ Σερβία, ἡ Βουλγαρία, ἡ ῾Ρουμανία, καὶ ἡ ῾Ρωσία ἀκόμα. Ἐμεῖς, μὲ τὸν καταναλωτισμό, ἔχουμε τὰ λιγώτερα παιδιὰ στὰ Βαλκάνια· γηροκομεῖο γίναμε. Ποιά ἡ αἰτία; Ἡ καταναλωτικὴ κοινωνία. Οἱ γεροντότεροι ζήσαμε σὲ φτωχὲς οἰκογένειες καὶ γνωρίζουμε τὴ ζωή. Μὲ ὅ,τι τρέφεται σήμερα ἕνας μπέμπης κακομαθημένος, τρέφονταν ἄλλοτε πέντε παιδιά! Τὰ λόγια τοῦ Κυρίου« Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία» μένουν αἰώνια.

Ἄλλη μιὰ συνέπεια τοῦ καταναλωτισμοῦ ποὺ ἐπηρεάζει τὴν κοινωνία μας. Ὅταν ἔχουν πανήγυρι στὰ χωριά, πηγαίνω στὴν ἐκκλησία καὶ οἱ γυναῖκες ἀπουσιάζουν. Ρωτῶ ποῦ εἶνε; Μαγειρεύουν, ψήνουν ἀρνιά, ἑτοιμάζουν πίττες κ.λπ.· γιατὶ μόλις τελειώσῃ ἡ ἐκκλησία, θὰ ἔρθουν οἱ ἀλειτούργητοι νὰ πέσουν σὰν κοράκια καὶ γυπαετοὶ στὰ φαγητά. Κι αὐτὲς οἱ καημένες γίνονται Μάρθες καὶἀπουσιάζουν ἀπὸ τὴν πανδαισία τοῦ Πνεύματος.

Λιτότητα δίδαξε σήμερα, ἀγαπητοί μου, τὸ Εὐαγγέλιο. Μὰ οἱ πολλοὶ κλείνουν τ᾽ αὐτιά τους. Ἡ μεγάλη διαφορά μας μὲ τοὺς ἀθέους μαρξιστὰς εἶνε· Ἐκεῖνοι λένε, πρῶτα ἡ ὕλη, ἔπειτα τὸ πνεῦμα· ἐμεῖς λέμε, πρῶτα τὸ πνεῦμα, ἔπειτα ἡ ὕλη. Αὐτὸ σημαίνει ἀναλυόμενος ὁ λόγος τοῦ Χριστοῦ «Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβά ζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία»

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος Καντιώτης

Τι σημαίνει «Μάρθα Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ τυρβάζῃ περὶ πολλά· ἑνὸς δέ ἐστι χρεία»

Παναγιώτης Δίας

ΠΕΣ «ΟΧΙ» ΣΤΟΝ ΕΘΙΣΜΌ ΣΤΟ ΑΛΚΟΌΛ!
Εξαλείφει τη λαχτάρα για αλκοόλ
ΑΓΟΡΑ
Product Image


Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Applying discount code. Please wait...

Μην ξεχνατε οτι η συνεχεια λειτουργιας του Ελευθερου Ελληνικου κοινωνικου δικτυου https://Hellasbook.gr στηριζετε αποκλειστικα στης δικες σας δωρεες!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Ακολουθηστε μας στο Τελεγκραμ καναλι μας, εκει δεν υπαρχει φιμωση και μπορειτε παντα να μαθαινετε την πληροφορια μας

Σχόλια Αναγνωστών (2)

 1. Μενουν γέ
  γενουν Με
  ///
  Υπάρχει ένα αόρατο νήμα που συνδέει τά όμοια,,,

 2. ΠάνοςΓέριμου 03/19/2023 @ 10:13 ΜΜ

  (/) Ναι!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*