10:11 - 21/07/2021

Σάς είπα ότι τό I pet goat III διαρκεί 4:06 λεπτά καί κάτι σημαίνει. Έξοδος 21:25… = 46… Δέν φαντάζεσαι…

Σάς είπα ότι τό I pet goat III διαρκεί 4:06 λεπτά καί κάτι σημαίνει. Έξοδος 21:25… = 46… Δέν φαντάζεσαι…

Πρίν αρχίσετε τίς κριτικές τής έχθρας σάς ειδοποιώ ότι κάτι τέτοια ισχύουν καί στήν Αρχαία Ελλάδα, μέ πολλές διαφοροποιήσεις ανά εποχές, καιρούς, αναδιατάξεις, βασίλεια κ.τ.λ…

Παλαιά Διαθήκη σημαίνει συμφωνία μέ τούς παλαιούς = τούς παλαιστές ανθρώπους ή αυτούς που λέμε παλειάνθρωπους σήμερα… καί η ίδια η νοοτροπία ίσχυε παντού σ’ όλη τήν υφήλιον καί ισχύει ακόμη είτε διδάχθηκαν τήν Καινή Διαθήκη είτε όχι… βάσει γονιδίων, ανάγκης, παιδείας, αγωγής ή αναγωγής, ανατροφής, ψυχικών τραυμάτων, απληστίας κ.α…

Εξ. 21,22 ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος·
Εξ. 21,22 Εάν συμπλακούν δύο άνδρες και κτυπήσουν γυναίκα έγκυον, εξέλθη δε το παιδίον ασχημάτιστον, ο ένοχος θα πληρώση αποζημίωσιν, την οποίαν θα ζητήση ο σύζυγος της γυναικός και την οποίαν θα επιβάλη το δικαστήριον.

Εξ. 21,23 ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ᾖ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,

Εξ. 21,23 Εάν όμως το παιδί είναι τελείως διαμορφωμένον, ο ένοχος θα δώση ζωήν αντί ζωής· θα καταδικασθή εις θάνατον, σύμφωνα με τον νόμον της ανταποδόσεως,

Εξ. 21,24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Εξ. 21,24 οφθαλμόν αντί οφθαλμού, οδόντα αντί οδόντος, χείρα αντί χειρός, πόδα αντί ποδός,

Εξ. 21,25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.
Εξ. 21,25 έγκαυμα αντί εγκαύματος, τραύμα αντί τραύματος, μώλωπα αντί μώλωπος.

Εξ. 21,26 ἐὰν δέ τις πατάξῃ τὸν ὀφθαλμὸν τοῦ οἰκέτου αὐτοῦ ἢ τὸν ὀφθαλμὸν τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ, καὶ ἐκτυφλώσῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀφθαλμοῦ αὐτῶν.
Εξ. 21,26 Εάν κανείς κτυπήση και καταστρέψη τον οφθαλμόν του δούλου του η κτυπήση τον οφθαλμόν της δούλης του και τους τυφλώση, θα τους αφήση ελευθέρους αντί του οφθαλμού των.

Εξ. 21,27 ἐὰν δὲ τὸν ὀδόντα τοῦ οἰκέτου ἢ τὸν ὀδόντα τῆς θεραπαίνης αὐτοῦ ἐκκόψῃ, ἐλευθέρους ἐξαποστελεῖ αὐτοὺς ἀντὶ τοῦ ὀδόντος αὐτῶν.
Εξ. 21,27 Εάν κανείς ξερριζώση το δόντι του δούλου του η της δούλης του, θα τους αφήση ελευθέρους αντί του καταστραφέντος δοντιού.

Αντιλαμβάνεσαι ότι η διάταξη νόμων τής Εξόδου είναι στρατιωτική, διότι μέ τά τότε δεδομένα, συνθήκες, εχθρότητες, διαμάχες καί πρωτόγονη αγριότητα καί δυσκολία επιβίωσης δέν μπορούσε νά ισχύει άλλος νόμος… Πέραν τούτου προσέξετε τούς τέσσερεις έν λόγω νόμους:

Εξ. 21,22 ἐὰν δὲ μάχωνται δύο ἄνδρες καὶ πατάξωσι γυναῖκα ἐν γαστρὶ ἔχουσαν καὶ ἐξέλθῃ τὸ παιδίον αὐτῆς μὴ ἐξεικονισμένον, ἐπιζήμιον ζημιωθήσεται· καθότι ἂν ἐπιβάλῃ ὁ ἀνὴρ τῆς γυναικός, δώσει μετὰ ἀξιώματος·
Εξ. 21,23 ἐὰν δὲ ἐξεικονισμένον ᾖ, δώσει ψυχὴν ἀντὶ ψυχῆς,
Εξ. 21,24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Εξ. 21,25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.

Όταν έχεις νά κάνεις μέ άγριους, παλειάνθρωπους, εγκληματίες, φθονερούς ανθρώπους που περιφέροντε σέ ερήμους διψασμένοι γιά πλούτο όπως τότε στήν Άγρια Δύση που συνάμα γενοκτόνησαν τούς ιθαγενείς Ερυθρόδερμούς χωρίς νά σημαίνει μέ βεβαιότητα ότι οί κάθε Ερυθρόδερμοι δέν ήσαν άδικοι καί ότι δέν έλαβαν θεία τιμωρρία, έστω πολλοί έξ’ αυτών, μόνον μέ αυτούς τούς νόμους τούς κάνει καλά, ήτοι τούς συγκρατείς αλλά σέ πολλά είναι δίκαιοι…

Οί στίχοι 23, 24 καί 25 μάς λένε ότι θά λάβεις ό,τι δώσεις!… Θά τιμωρρηθείς μέ τόν ίδιον τρόπον που αδίκησες, θά είναι δίκαιον νά καταδικαστείς μέ τόν ίδιον τρόπον που εγκλημάτισες έν αδίκω… Μήπως αυτόν δέν υπόσχεται ώς δίκαιον η Καινή Διαθήκη μετά θάνατον;….

Δηλαδή τί άλλαξε από τήν Παλαιά στήν Καινή Διαθήκη; Τίποτε, μέ τήν διαφορά ότι στήν Παλαιά η τιμωρρία έκ Θεού ήταν απαιτούμενη αμέσως πρό θάνατου τού σαρκίου ενώ στήν Καινή είναι υπόσχεση εφαρμογής τών στίχων αυτών μετά θάνατον σαρκίου….

Τί έκανε λοιπόν Ό Θεός; Μετατόπισε τήν τιμωρρία από πρίν σέ μετά τόν θάνατον!…

Γιατί νά τό κάνει αυτό που είναι καθυστέρηση εφαρμογή τής δίκαιης τιμωρρίας;… Καί ποίον εξυπηρετεί;…

Εξυπηρετεί τόν άνθρωπο καί Ό Θεός τό κάνει από ευσπλαγχνία καί αγάπη πρός τόν άνθρωπο, ώστε νά έχει τόν χρόνο νά Μετανοήσει, Εξομολογηθεί καί Ταπεινωθεί!… Ό Θεός όμως δέν τό κάνει μόνον γιά τόν άνθρωπο νομίζω, αλλά καί γιά Τόν Άκτιστον Εαυτόν Τού, διότι θά είχε τύψεις αναγαπίας καί ανευσπλαγχνίας εάν δέν προσέδιδε ευκαιρία Μετάνοιας καί δι’ αυτής Ψυχοσωτηρία… Άρα τέ Ό Θεός είναι Δικαιόψυχος = Δικαιοπνεύματος ή καί Τρισδικαιόψυχος = Τρισδικαιοπνεύματος…

Συνεχίζει όμως η Καινή Διαθήκη ότι εάν δέν Μετανοήσεις μέχρι τό προθεσμιακό περιθώριο που είναι ό θάνατος τού σαρκίου δέν έχει άλλη Αναβολή εκποίηση τής ποινής! Ό Θεός εδώ λειτουργεί ώς τραπεζίτης που δίδει Αναβολή αποπληρωμή δίκαιου όμως χρέους! Όχι χρέους πονηριάς καί προστημένης απάτης εξαθλίωσης!…

Εάν ό άνθρωπος δέν Μετανοήσει, δέν ζητήσει έλεος σεισάχθειας τού χρέους καί ψυχοχρέους υπό μεταμέλειας, εντροπής, δακρύων, προσευχής, ταπείνωσης, κατάθλιψης, αίτησης ελέους καί συγχωρέσεως, τότε αποδέχεται τό χρέος τού επειδή πιστεύει καί έχει τήν αυτοπεποίθηση ότι κάνεις δέν θά τού ζητήσει τήν αποπληρωμή ούτε πρίν ούτε προπάντως μετά τόν θάνατο τού, τότε θά κριθεί καί θά καταδικαστεί βάσει τού ανωτέρου Νόμου τής Εξόδου = έξ΄οδού…

Δηλαδή η Έξοδος σημαίνει καί έξοδον από τήν αμαρτία καί τό ψυχοπνευματικό χρέος…

Η Καινή Διαθήκη δέν κατάργηση τής Παλαιάς Διαθήκης αλλά συμπλήρωση είπε Ό Χριστός!… Όταν τά πράγματα, οί εποχές καί η ευφυία τής ευαισθησιοπόιησης άλλαξαν κάπως, τότε ήταν η κατάλληλη στιγμή γιά συμπλήρωση τού Νόμου…

Η Καινή Διαθήκη πρόσφερε τήν ΕυΑναβολή άμεσης εφαρμογής τού Νόμου μέ προσδοκία νά Μετανοήσει ό άνθρωπος… Εάν δέν Μετανοήσει τότε αποδέχεται ή υποαποδέχεται νά δικαστεί μέ γνώμονα τόν Νόμο χωρός Ευαναβολή!… καί δή μέ άκραν επακρίβειαν καθότι ό αμαρτωλός καί εγκληματίας ποτέ δέν Μετανόησε ούτε γιά τές αμαρτίες που είχε δίκαιο κίνητρον ούτε γιά τές αμαρτίες που είχε άδικο ή ουδέτερο ή ανάμεικτο κίνητρον…

Σάς είπα πολλές φορές πώς στήν Αγία Γραφή εκεί που βλέπετε χάσματα αντίφασης εάν κάνετε υπομονή θά ανακαλύψετε γέφυρες συμπλήρωσης, συνέπειας, συνέχειας, ομοιοτητος, διέκτασης… Όπως τώρα στό κεφ. 21 τής Εξόδου…

Πέραν τούτου, στό I pet goat III βλέπουμε τήν εφαρμογή τών στίχων:

Εξ. 21,24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Εξ. 21,25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.

Ανταπόδοση δηλαδή μέ τό ίδιο νόμισμα, μέτρον καί σταθμόν… επειδή αυτοί δέν αποδέχθηκαν τήν συμπλήρωση τού Νόμου ήτοι τήν Καινή Διαθήκη αλλά απεναντίας τήν θεωρούν τόν χειρότερο καί αιρετικότερο εχθρόν «τούς»… Εννοείται ότι η εφαρμογή τών ανωτέρων στίχων από τούς σατανοσιωνιστές είναι κατά τήν υποκριτική κρίση τούς δικαιολογημένη ή έστω καί άν είναι δικαιολογημένη δέν συνδικαιολογούν καί τήν όμοια αυτοτιμωρρία «τούς», χεχεχε…

Βλέπουμε λοιπόν, στά τελευταία 6 δευτερόλεπτα νά εφαρμόζεται ό οφθαλμός αντί οφθαλμού ήτοι η τρυποκαταστροφή τού ψευδοπανόπτη οφθαλμού τής μασσωνίας που οί ίδιοι εγκατεστημοεπισημοποίησαν… καί συμπληρούται τό 4:06 λεπτοδευτερόλεπτα…

Όταν άνευ πάσας αμφιβολίας αδικείσαι είναι δίκαιο νά εφαρμοστούν οί στίχοι:
Εξ. 21,24 ὀφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλμοῦ, ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος, χεῖρα ἀντὶ χειρός, πόδα ἀντὶ ποδός,
Εξ. 21,25 κατάκαυμα ἀντὶ κατακαύματος, τραῦμα ἀντὶ τραύματος, μώλωπα ἀντὶ μώλωπος.

Αλλά είναι δικαιότερο νά συγχωρέσεις, ανεχθείς, ευσπλαγχνισθείς. Όσον διά τό άν όντως είσαι δίκαιος, Ό Χριστός είπε ουδείς αναμάρτητος καί Ο ἀναμάρτητος ὑμῶν πρῶτος βαλέτω λίθον….
Εδώ η έκταση τής δικαιοσύνης υψούται πέραν τών ουρανών καί λαμβάνει άλλη πνευματική διάμετρον… Δικαιούσαι νά τιμωρρήσεις εφόσον δέν είσαι χρεωμένος όχι από τόν κόσμον αλλά από Τόν Θεόν μέ όμοιες ή αλλοειδείς αμαρτίες καί εγκλήματα ή αφού έχεις Μετανοήσει καί Εξαλείψει πάν αμαρτία καί έγκλημα καί πέρασε πολύς καιρός, καί κατ’ ακρίβειν αυτόν είναι είς τήν ευδιάκριτη ευχέρεια Τού Θεού ανά ποσοστά τού τί, πώς, πότε, διατί…. πού…

Μέ άλλα λόγια σού λέγει πώς δικαιούσαι νά κρίνεις εάν είσαι Άγιος, κάτι τό οποίον ρητώς αναφέρει η Αποκάλυψη ότι οί Μάρτυρες, Προφύτες καί Άγιοι θά κρίνουν τούς δήμιους τούς καί τούς συνόμοιους τούς… εφαρμόζωντας ήν Ευεκδίκηση τών ανωτέρω στίχων, αλλά όλ’ αυτά μ.θ. = μετά θάνατον ήτοι όταν πιά έληξε ό χρόνος επίγειας έν σαρκί ζωής, είχες χρόνον νά Μετανοήσεις…

Βλέπεις ξανά ότι η Καινή Διαθήκη προσέδωσε Αναβολή Εκδικάσεως αλλά συνάμα όσοι Μετανόησαν έν Θανάτω Χριστού έν Άδει σώθηκαν, ενώ δύσκολα θά σωθούν μετά θάνατον όσοι απόθαναν μ.Χ. καί γνώριζαν συνάμα τήν διδασκαλία Τού Χριστού ή δέν αδιαφόρησαν νά τήν μάθουν… ενώ είχαν τήν ευκαιρία καί τήν πέταξαν πολλοί δέν επιτακτικώς καί ειρωνοεπιδεικτικώς όπως οί παντός είδους άθειοι καί ανόμαλοι τής εβρόπης…

Πρέπει ν’ αναφέρω ότι η σεισάχθεια έγινε από τόν Σόλων καί ότι Ό Χριστός ευφρονούσε τόν Μωυσέα πρός τούς Ιουδαίους, τούς οποίους διά τής θυσίας Τού, τής υπομονής Τού καί τής διδαχής Τού, τούς έδωσε χρόνον Μετάνοιας μέχρι θανάτου καί μέχει θανάτου Αυτού έν Άδει συγχωρώντας όσους Τόν Ευαναγνώρισαν διά Θεόν τούς…

Η ερμηνεία σ’ αυτόν τό βίδεο τού I pet goat III δέν είναι σέ όλα σωστή ειδικά στά πρότελευταια καί τελευταία λόγια καθότι τά κινούμενα σχέδια αυτά έγιναν από σατανοσιωνιστές καί όχι από μαωαμεθανούς μισητές τών σιωνιστών… καί όπως εξηγήσαμε άλλοτε προαναγγέλλει ένωση Αντίχριστου μέ τό Κοράνιον τό οποίον ομοιάζει μέ τήν δική «τούς» ερμηνεία γιά τήν Παλαιά Διαθήκη καί όχι μέ αυτήν τού έν λόγω άρθρου γιά συμπλήρωση τής Παλαιάς από τήν Καινή Διαθήκη…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. ΟΤΑΝ ΕΝΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ ΑΣΧΟΛΕΊΤΑΙ ΜΕ ΤΟ I pet ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΥΤΣΟ

  2. θα είμαι εδώ να σου τονίζω τα λάθη 07/21/2021 @ 1:22 ΜΜ

    Παλαιοδιαθητες κοντευει η ώρα. Όλο το ιερατείο και όλοι οι υπερασπιστές του είναι στο παρακάτω που δείχνει πόσο κόντρα στο λόγο του Χριστού πάτε:

    Ακούσατε ότι αν χωρίζει κάποιος τη γυναίκα του να της δίνει χαρτί. Εγώ όμως σας λέω πως αν κάποιος χωρίζει τη γυναίκα του την οδηγεί σε μοιχεία και αν κάποιος παντρεύεται χωρισμένη μοιχευει μαζί της.

    Εδώ δεν μεταθέτει μετά θάνατον αλλά για κάτι άλλο. Εδώ καταργεί το νόμο.

    Η εκκλησία δέχεται τρεις γάμους ο Χριστός όχι.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh