Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
14:02 - 07/06/2022

Όλγα Σκαπέγιεβα: η Ρωσσία εξαναγκάζεται νά αποστρατικοποιήσει όχι μόνον τήν Ουκρανία αλλά ολάκερον τόν ΝΑΤΟ, αυτός καί εάν είναι όρος έπαρσης, αποφασιστικότητος, αλήθειας, θυμού καί ανάγκης!…

Όλγα Σκαπέγιεβα: η Ρωσσία εξαναγκάζεται νά αποστρατικοποιήσει όχι μόνον τήν Ουκρανία αλλά ολάκερον τόν ΝΑΤΟ, αυτός καί εάν είναι όρος έπαρσης, αποφασιστικότητος, αλήθειας, θυμού καί ανάγκης!…

Olga Skabeyeva is a figurehead of the Russian state broadcaster “Rossiya 1”. It is the largest television station in the country. The 37-year-old hosts “60 Minutes”, the most popular political talk show in Russia.

Everyone in the country knows the journalist and moderator. Now Skabeyeva has taken the war rhetoric up a few notches.

In front of the camera, Skabeyeva calls for war against NATO. “Perhaps it is time to admit that Russia’s special operation in Ukraine is over,” says the Russian. «In the sense that a real war has started. What’s more, it’s World War III. We are forced to demilitarize not only Ukraine, but all of NATO.”

War hunt in front of an audience of millions

Officially, Moscow has still not declared war on Ukraine. The official wording of President Vladimir Putin’s (69) invasion of Ukraine speaks of a “special operation”.

Skabeyeva told her audience of millions that there was no longer any talk of such a thing. Russia is already in World War III. The Atlantic military alliance should also be attacked.

The talk show guests stare spellbound at the presenter and listen with embarrassment. A large screen shows war scenes. One of the guests swallows empty. Skabeyeva is initially not contradicted. (kes)

switzerlandtimes.ch/world/russian-state-tv-is-already-talking-about-the-third-world-war/

Πάρακατω σάς παραθέστω προφητείες καί λόγια τού Ιεζεκιήλ όπου υποτίθεται αναφέρονται καί είς τούς Ρώσσους. Εντούτοις, προσωπικώς διαβλέπω άλλες εξηγήσεις, έστω εκτός από τούς Ρώσσους:

Ποίος είναι ό βορράς τής Παλαιάς Διαθήκης; Εάν βορράς τής Γερμανίας ή Κεντρικής Δυτικής Ευρώπης είναι η Μόσχα, η Παλαιστίνη η οποία είναι πλησίον τής Κύπρου έχει διά βορρά τήν Κίνα!

Ό Αρμαγεδδών μεταξύ άλλων αναφέρεται είς τήν Κίνα οπωσδήποτε καί γενικώς σέ σχιστομμάτηδες. Σημειώνω ότι τά ακραιότερα Αντιχριστιανικά μέτρα έναντι τών ανθρώπων είς τόν τρέχον χρόνον ευρίσκονται μέ διαφορά είς τήν Κίνα, οί ερευνητές τό γνωρίζουν, δέν χρειάζεται νά φέρουμε παραδείγματα, η ηλεκτρονοβιολογία οργιάζει περισσότερον από αλλού είς τήν Κίνα.

Αναφέρεται σέ πολυάνδριον ήτοι πολλούς άνδρες, τούς περισσότερους τούς έχει η Κίνα. Οί Ρώς όμως προφανώς κατά πάσα πιθανότητα είναι οί Ρώσοι καί οί Μοσόχ; Οί Μοσχοβίτες-[Μόσχος ιδρυτής τής Μόσχας Έλλην] ή κάποιον αρχαίον όνομα Ανατολίτων όπως Μοσούλη, Μουσούλη, Μοσσοί, Μολοσσοί, Μογγόλοι = Μογγ.όλοι = Γγομ = Γώγ ή Μαγώγ παραφθορά; Ή Μασάϋ, ασπούμε Αφρικάνοι, διότι αναφέρεται σέ συμμαχία μέ τούς Κινέζους Αιθίοπες-[αιθάλης οπή/όψη = Αφρικανόμαυροι;]. Πάντως εάν ψάξουμε λέξεις φυλών σέ άλλες γλώσσες π.Χ. καί μ.Χ. τό θεωρώ αναπάντεχον νά μήν εντοπίσουμε φυλή όπου νά ομοιάζει μέ τίς λέξεις Μοσόχ, Θοβέλ, Γώγ, Μαγώγ σέ παραφθορά. Ασπούμε αναγραμματιστί τό Μαγώγ = Μαγγώ = προφανώς οί Μογγόλοι = Μαγγω.λοι =Σχιστομμάτηδες-[δέν θά έλεγα τουρκοσυνειδήτοι, αφού είναι Καυκάσιοι Ελληνογενείς, αλλά επειδή έχουν τό παρατσούκλι μογγόλοι;;;;]. Συνάμα Mogolia = Mag.olia = Mag.og.lia = Magog όπως λέμε Παγκώνγκ Θαϋλάνδης φαίνεται μογγολοεθνής λέξης, είναι προφανές… Συνάμα Mac Og = Μέγας Όκ.Όγκ!… όγκ = εγγύς όπως Εγγύς Ανατολή;… Ήτοι Άραβες. Τί σημαίνει όγκ καί μαγκ είς τίς γλώσσες τής Άπω Ανατολής καί όλων τών μογγολικών φυλών; Θά εκπλαγούμε μέ βεβαιότητα έστω καί εάν δέν τό έχουμε έν όψει εδώ καί τώρα!

Αναφέρεται σέ συμμαχία Περσών, Αιθιόπων-[Μαύρων] καί Λίβυων-[Αράβων] κατά τού Ισραήλ-[όποιοι καί εάν είναι αυτοί, ίσως καί οί Χριστιανοί, αφού αυτοί είναι οί Πιστοί Κυρίου = εις ρα ήλ & ίσοι μέ τόν ρά/βασιλέα τού ήλ & ίσοι μέ τήν ροήν πρός τόν Ηλ/Θεόν καί πρός τήν ροήν τού Ήλ. Ήτοι 4 εξηγήσεις].

Ό Γώγ πιστεύεται επίσης από τούς Σκανδυναυούς ότι είναι αυτοί όπως καί οί Μαγώγ; Εντούτοις Γώγ ώς νά λέμε Γκόνγκ-Γκώνγκ καί Μαγκώνγκ. Η λέξη Θοβέλ συνφέρνει τήν λέξη Θαϋλάνδη; Θοβέλ = Τοβέλ = Τιβέλ = Θιβέλ = Θηβέλ = Θηβέτ; Πώς λεγέται ασπούμε τό Θιβέτ σέ άλλες διαλέκτους καί χώρες τής Ασίας καί σέ παλαιότερες διαλέκτους εάν προχωρήσουμε π.Χ.;;;;

Διά τόν Γώγ καί Μαγώγ όπου θά κατέβη είς τό Ισραήλ αναφέρεται ό Ιωάννης είς τήν Αποκάλυψη μετά τό τέλος τής χιλιετούς εποχής όπου θά είναι δεμένος ό σατανάς.

20-7 Καί ὅταν τελεσθῇ τὰ χίλια ἔτη, λυθήσεται ὁ σατανᾶς ἐκ τῆς φυλακῆς αὐτοῦ, 20-8 καὶ ἐξελεύσεται πλανῆσαι τὰ ἔθνη τὰ ἐν ταῖς τέσσαρσι γωνίαις τῆς γῆς, τὸν Γὼγ καὶ τὸν Μαγώγ, συναγαγεῖν αὐτοὺς εἰς τὸν πόλεμον, ὧν ὁ ἀριθμὸς αὐτῶν ὡς ἡ ἄμμος τῆς θαλάσσης. 20-9 καὶ ἀνέβησαν ἐπὶ τὸ πλάτος τῆς γῆς, καὶ ἐκύκλευσαν τὴν παρεμβολὴν τῶν ἁγίων καὶ τὴν πόλιν τὴν ἠγαπημένην· καὶ κατέβη πῦρ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ καὶ κατέφαγεν αὐτούς· 20-10 καὶ ὁ διάβολος ὁ πλανῶν αὐτοὺς ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς καὶ τοῦ θείου, ὅπου καὶ τὸ θηρίον καὶ ὁ ψευδοπροφήτης, καὶ βασανισθήσονται ἡμέρας καὶ νυκτὸς εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. 20-11 Καὶ εἶδον θρόνον μέγαν λευκὸν καὶ τὸν καθήμενον ἐπ᾿ αὐτῷ, οὗ ἀπὸ προσώπου ἔφυγεν ἡ γῆ καὶ ὁ οὐρανός, καὶ τόπος οὐχ εὑρέθη αὐτοῖς. 20-12 καὶ εἶδον τοὺς νεκρούς, τοὺς μεγάλους καὶ τοὺς μικρούς, ἑστῶτας ἐνώπιον τοῦ θρόνου, καὶ βιβλία ἠνοίχθησαν· καὶ ἄλλο βιβλίον ἠνοίχθη, ὅ ἐστι τῆς ζωῆς· καὶ ἐκρίθησαν οἱ νεκροὶ ἐκ τῶν γεγραμμένων ἐν τοῖς βιβλίοις κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 20-13 καὶ ἔδωκεν ἡ θάλασσα τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτῇ, καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ Ἅδης ἔδωκαν τοὺς νεκροὺς τοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐκρίθησαν ἕκαστος κατὰ τὰ ἔργα αὐτῶν. 20-14 καὶ ὁ θάνατος καὶ ὁ Ἅδης ἐβλήθησαν εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός· οὗτος ὁ θάνατος ὁ δεύτερός ἐστιν. 20-15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.

Μετάφραση:

Γωγ και Μαγώγ ) 20-7 Και όταν συντελεσθούν τα χίλια έτη, θα λυθεί ο Σατανάς από τη φυλακή του 20-8 και θα εξέλθει, για να πλανήσει τα έθνη που είναι στις τέσσερις γωνίες της γης, τον Γωγ και τον Μαγώγ, ώστε να τους συνάξει στον πόλεμο, των οποίων ο αριθμός τους είναι σαν την άμμο της θάλασσας. 20-9 Και ανέβηκαν στο πλάτος της γης (δηλ. κυριάρχησαν πάνω σ’ ολόκληρη τη Γη), και κύκλωσαν το στρατόπεδο των αγίων και την πόλη την αγαπημένη (την Εκκλησία)· και τότε κατέβηκε φωτιά από τον ουρανό και τους κατάφαγε. 20-10 Και ο διάβολος που τους πλανάει ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς και του θειαφιού, όπου είναι και το θηρίο και ο ψευδοπροφήτης, και θα βασανιστούν ημέρα και νύχτα στους αιώνες των αιώνων. (Η κρίση μπροστά στο μεγάλο λευκό θρόνο) 20-11 Και είδα θρόνο μεγάλο, λευκό, και τον καθισμένο πάνω του, από το πρόσωπο του οποίου έφυγε η γη και ο ουρανός, και τόπος δε βρέθηκε γι’ αυτούς. 20-12 Και είδα τους νεκρούς, τους μεγάλους και τους μικρούς, να έχουν σταθεί μπροστά στο θρόνο. Και βιβλία ανοίχτηκαν, και άλλο βιβλίο ανοίχτηκε, το οποίο είναι της ζωής. Και κρίθηκαν οι νεκροί από αυτά που βρίσκονται γραμμένα στα βιβλία κατά τα έργα τους. 20-13 Και έδωσε η θάλασσα τους νεκρούς που βρίσκονταν σ’ αυτήν, και ο θάνατος (που χωρίζει τα σώματα από τις ψυχές) και ο άδης (που χωρίζει τις ψυχές από το Θεό και τους Αγίους του) έδωσαν τους νεκρούς που ήταν σ’ αυτούς· και κρίθηκαν ένας – ένας κατά τα έργα τους. 20-14 Και ο θάνατος και ο Άδης ρίχτηκαν στη λίμνη της φωτιάς (προσωποποιημένα τιμωρήθηκαν αιώνια, δηλ. καταργήθηκαν οριστικά). (Η αιώνια τιμωρία) αυτός είναι ο θάνατος ο δεύτερος, (δηλ. η αιώνια απομάκρυνση από την αληθινή Ζωή, τον Κ. Ιησού Χριστό). 20-15 Και αν κάποιος δε βρέθηκε στη βίβλο της ζωής γραμμένος, ρίχτηκε στη λίμνη της φωτιάς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΚΑ Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 21-2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν ῾Ιερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ, ἡτοιμασμένην ὡς νύμφην κεκοσμημένην τῷ ἀνδρὶ αὐτῆς.

Καινός ουρανός ασπούμε καί καινούργια ενέργεια καί πνεύμα καί καινούργια μάζα = γή καί δέν υπάρχει θάλασσα πιά, αλήθεια διατί;

Τά χίλια έτη είναι χίλια έτη ή είναι άλλος χρόνος; έναν έτος είναι μία περιφορά τής γής πέριξ τού ηλίου, εάν επιταχύνει ή επιβραδύνει η γή τότε τά χίλια έτη είναι άλλος χρόνος, άλλα έτη, πολλοί ερμηνευτές αναφέρονται ότι είναι συμβολικά. Πάντως, ό σατανάς θά λυθεί έκ Θεού είναι σαφές διά νά πλανεύσει τούς Γώγ καί Μαγώγ νά κάνουν εκστρατεία καί τούτον διά νά δοκιμάσει τήν αμαρτία ή γενικώς τούς Ισραηλίτες-Χριστιανούς; Όπως θά διαβάσετε είς τόν Ιεζεκιήλ θά είναι πρόθεση Θεού ότι προβούν οί Γώγ καί Μαγώγ καί επίσης είς τήν Αποκάλυψη κάπου αλλού λέγει πώς ό,τι κάνει τό θηρίον διά νά καταστρέψει τήν Βαβυλώνα τήν μεγάλη ή καί όπως τό γράφει εκεί είναι επειδή Ό Θεός βάζει είς τίς καρδίες τού θηρίου τό Θέλημα Τού.

Ό Ιεζεκιήλ αναφέρεται σέ Καρχηδόνιους εμπόρους ώς νά αναφέρεται σέ Χαζζάρους ή σύγχρονους διεθνείς έμπορους, πιθανόν νά αναφέρεται όντως σέ Καρχηδόνιους όπου θά εμφανιστούν, ή προφητεία νά έχει αποτύχει ή νά είναι κωδικοί πολλών συμβάντων ή σταυροβελονιών κεκρυμμένων είς τούς αιώνες καί τούς έσχατους χρόνους. Δέν αποκλείεται όταν αναφέρει ίππους καί ιππείς καί ζώα τής εκστρατείας, όντως μετά από Γ΄ΠΠ ό κόσμος νά ανασυνταχθεί μέ πρωτόγονα μέσα καί νά γίνει αυτόν κυριολεκτικός. Συνάμα βλέπω καί άλλα παράδοξα, παράξενα καί καινούργια πράγματα αλλά λόγω χρόνου καί χώρου ίσως αναφερθούμε άλλη φορά, απολαύσετε τόν Ιεζεκιήλ καί συγκρίνετε τόν μέ όσα λέγει η Αποκάλυψη καί όσα άλλα προαναφέρονται-[μήν φύγετε, είς τό τέλος έχουμε εκπλήξεις]:

Ιεζ. 38,1 Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρός με λέγων·

Ιεζ. 38,1 Ο Κυριος ομίλησε προς εμέ και είπεν·

Ιεζ. 38,2 υἱὲ ἀνθρώπου, στήρισον τὸ πρόσωπόν σου ἐπὶ Γὼγ καὶ τὴν γῆν τοῦ Μαγώγ, ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβέλ, καὶ προφήτευσον ἐπ᾿ αὐτὸν

Ιεζ. 38,2 “υιέ ανθρώπου, στρέψε το πρόσωπόν σου εναντίον του Γωγ και της χώρας Μαγώγ και των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ. Προφήτευσε εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 38,3 καὶ εἰπὸν αὐτῷ· τάδε λέγει Κύριος Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ

Ιεζ. 38,3 και είπε εις αυτόν· αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, και εναντίον των αρχόντων Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 38,4 καὶ συνάξω σε καὶ πᾶσαν τὴν δύναμίν σου, ἵππους καὶ ἱππεῖς ἐνδεδυμένους θώρακας πάντας, συναγωγῇ πολλῇ, πέλται καὶ περικεφαλαῖαι καὶ μάχαιραι,

Ιεζ. 38,4 Θα περιμαζεύσω σε και όλην την στρατιωτικήν σου δύναμιν, ίππους και ιππείς ενδεδυμένους όλους με θώρακας, λαόν πολύν, ωπλισμένον με ασπίδας, με περικεφαλαίας και με μαχαίρας.

Ιεζ. 38,5 Πέρσαι καὶ Αἰθίοπες καὶ Λίβυες, πάντες περικεφαλαίαις καὶ πέλταις,

Ιεζ. 38,5 Μαζή σου θα είναι Πέρσαι, Αιθίοπες, Λιβυες, όλοι ωπλισμένοι με τας περικεφαλαίας και τας ασπίδας των.

Ιεζ. 38,6 Γομὲρ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, οἶκος τοῦ Θεργαμὰ ἀπ᾿ ἐσχάτου βοῤῥᾶ καὶ πάντες οἱ περὶ αὐτόν, καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ·

Ιεζ. 38,6 Ο Γομέρ και όλοι οι πολεμισταί του, ο λαός Θεργαμά από τα ακρότατα όρια του βορρά, και όλοι οι γύρω από αυτόν πολεμισταί, έθνη πολλά θα είναι μαζή σου.

Ιεζ. 38,7 ἑτοιμάσθητι, ἑτοίμασον σεαυτὸν σύ, καὶ πᾶσα ἡ συναγωγή σου ἡ συνηγμένη μετὰ σοῦ καὶ ἔσῃ μοι εἰς προφυλακήν.

Ιεζ. 38,7 Ετοιμάσου, λοιπόν, ετοίμασε τον εαυτόν σου και όλον το πολύ πλήθος των στρατιωτών, που θα είναι συγκεντρωμένον μαζή σου. Συ δε ως αρχηγός του στρατεύματος αυτού θα τεθής εις την υπηρεσίαν μου.

Ιεζ. 38,8 ἀφ᾿ ἡμερῶν πλειόνων ἑτοιμασθήσεται καὶ ἐπ᾿ ἐσχάτου ἐτῶν ἐλεύσεται καὶ ἥξει εἰς τὴν γῆν τὴν ἀπεστραμμένην ἀπὸ μαχαίρας, συνηγμένων ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, ἐπὶ γῆν Ἰσραήλ, ἣ ἐγενήθη ἔρημος δι᾿ ὅλου· καὶ οὗτος ἐξ ἐθνῶν ἐξελήλυθε καὶ κατοικήσουσιν ἐπ᾿ εἰρήνης ἅπαντες.

Ιεζ. 38,8 Αυτή η στρατιά από τα πολλά έθνη, που έχουν συγκεντρωθή ολόγυρά σου, έχει από αρχαιοτάτους χρόνος προορισθή, και κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς θα έλθη και θα φθάση εις μίαν χώραν, η οποία έχει πλέον λυτρωθή από την φονικήν μάχαιραν των εχθρών, εις την χώραν του Ισραήλ, η οποία προηγουμένως είχεν εξ ολοκλήρου ερημωθή. Αυτός όμως ο Ισραηλιτικος λαός εβγήκε πλέον από την αιχμαλωσίαν των ειδωλολατρικών εθνών και κατοικούν όλοι ειρηνικώς εις την χώραν των.

Ιεζ. 38,9 καὶ ἀναβήσῃ ὡς ὑετὸς καὶ ἥξεις ὡς νεφέλη κατακαλύψαι γῆν καὶ ἔσῃ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σὲ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ.

Ιεζ. 38,9 Συ, θα ανεβής εναντίον της χώρας αυτής ωσάν ραγδαία βροχή, θα φθάσης εκεί ως σκοτεινή νεφέλη και θα σκεπάσης την γην. Εις την επιδρομήν αυτήν θα είσαι συ και όλοι οι γύρω από σε πολεμισταί και πολλά αλλά έθνη μαζή σου.

Ιεζ. 38,10 τάδε λέγει Κύριος Κύριος· καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀναβήσεται ῥήματα ἐπὶ τὴν καρδίαν σου, καὶ λογιῇ λογισμοὺς πονηροὺς

Ιεζ. 38,10 Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Κατά την ημέραν εκείνην θα αναβούν εις την καρδίαν σου σκέψεις και επιθυμίαι και θα σκεφθής πονηρούς λογισμούς.

Ιεζ. 38,11 καὶ ἐρεῖς· ἀναβήσομαι ἐπὶ γῆν ἀπεῤῥιμμένην, ἥξω ἐπὶ ἡσυχάζοντας ἐν ἡσυχίᾳ καὶ οἰκοῦντας ἐπ᾿ εἰρήνης, πάντας κατοικοῦντας γῆν, ἐν ᾗ οὐχ ὑπάρχει τεῖχος οὐδὲ μοχλοί, καὶ θύραι οὐκ εἰσὶν αὐτοῖς.

Ιεζ. 38,11 Και θα πης· Εγώ θα επέλθω εναντίον της χώρας αυτής, την οποίαν ο Θεός απέρριψε και αφήκεν απροστάτευτον. Θα έλθω εις εποχήν, κατά την οποίαν θα ησυχάζουν οι κάτοικοί της και θα ζουν ειρηνικοί. Θα επέλθω εναντίον όλων των κατοίκων της χώρας, εις την οποίαν δεν υπάρχουν ούτε οχυρά τείχη, ούτε μοχλοί των πυλών, ούτε και πύλαι καν εις τα τείχη,

Ιεζ. 38,12 προνομεῦσαι προνομὴν καὶ σκῦλα σκυλεῦσαι αὐτῶν, τοῦ ἐπιστρέψαι χεῖράς μου εἰς τὴν ἠρημωμένην, ἣ κατῳκίσθη, καὶ ἐπ᾿ ἔθνος συνηγμένον ἀπὸ ἐθνῶν πολλῶν, πεποιηκότας κτήσεις, κατοικοῦντας ἐπὶ τὸν ὀμφαλὸν τῆς γῆς.

Ιεζ. 38,12 δια να την λεηλατήσω, δια να πάρω όσον το δυνατόν περισσότερα λάφυρα από αυτήν. Θα απλώσω, λοιπόν, τα χέρια μου εις την τέως ερημωμένην χώραν, η οποία τώρα κατοικείται, εναντίον λαού ο οποίος έχει συγκεντρωθή ανάμεσα από πολλά άλλα ειδωλολατρικά έθνη, τώρα δε έχουν κατασκευάσει και αποκτήσει ιδιοκτησίας και κατοικούν στο κέντρον της γης.

Ιεζ. 38,13 Σαββὰ καὶ Δαιδὰν καὶ ἔμποροι Καρχηδόνιοι καὶ πᾶσαι αἱ κῶμαι αὐτῶν ἐροῦσί σοι· εἰς προνομὴν τοῦ προνομεῦσαι σὺ ἔρχῃ καὶ σκυλεῦσαι σκῦλα; συνήγαγες συναγωγήν σου λαβεῖν ἀργύριον καὶ χρυσίον, ἀπενέγκασθαι κτῆσιν τοῦ σκυλεῦσαι σκῦλα.

Ιεζ. 38,13 Οι κάτοικοι Σαββά και Δαιδάν, οι Καρχηδόνιοι έμποροι και όλαι αι πόλεις αυτών, εις κερδοσκοπικάς επιχειρήσεις αποβλέποντες θα σου πουν· λοιπόν, συ έρχεσαι δια να λεηλατήσης και να απόκτησης λάφυρα; Συνεκέντρωσες την στρατιωτικήν σου δύναμιν, δια να πάρης αργύριον και χρυσίον, να απόκτησης ως ιδικά σου πολλά λάφυρα! Ημείς είμεθα πρόθυμοι να τα αγοράσωμεν.

Ιεζ. 38,14 διὰ τοῦτο προφήτευσον, υἱὲ ἀνθρώπου, καὶ εἰπὸν τῷ Γώγ· τάδε λέγει Κύριος· οὐκ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐν τῷ κατοικισθῆναι τόν λαόν μου Ἰσραὴλ ἐπ᾿ εἰρήνης ἐγερθήσῃ;

Ιεζ. 38,14 Δια τούτο συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσον και ειπέ στον Γωγ αυτά λέγει ο Κυριος· Κατά την έποχην εκείνην, κατά την οποίαν ο λαός μου θα έχη εγκατασταθή ειρηνικός εις την χώραν του Ισραήλ, τότε συ θα επέλθης εναντίον των;

Ιεζ. 38,15 καὶ ἥξεις ἐκ τοῦ τόπου σου ἀπ᾿ ἐσχάτου βοῤῥᾶ καὶ ἔθνη πολλὰ μετὰ σοῦ, ἀναβάται ἵππων πάντες, συναγωγὴ μεγάλη καὶ δύναμις πολλή,

Ιεζ. 38,15 Θα ζεκινήσης από τα άκρα του βορρά και θα επέλθης. Μαζή σου δε θα έλθουν και πολυάριθμοι στρατιώται από πολλά έθνη, όλοι επάνω εις ίππους, μεγάλη στρατιωτική δύναμις.

Ιεζ. 38,16 καὶ ἀναβήσῃ ἐπὶ τὸν λαόν μου Ἰσραὴλ ὡς νεφέλη καλύψαι γῆν· ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἔσται, καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὴν γῆν μου, ἵνα γνῶσι πάντα τὰ ἔθνη ἐμὲ ἐν τῷ ἁγιασθῆναί με ἐν σοὶ ἐνώπιον αὐτῶν.

Ιεζ. 38,16 Θα επέλθης εναντίον του Ισραηλιτικού λαού μου ωσάν νεφέλη, δια να σκεπάσης όλην την χώραν. Αυτά θα γίνουν κατά τους τελευταίους τούτους καιρούς. Εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον της χώρας του Ισραηλιτικού λαού. Τούτο δέ, δια να με γνωρίσουν όλα τα έθνη, όταν δια σου, ως οργάνου μου, θα φανή η δόξα μου ενώπιον των.

Ιεζ. 38,17 τάδε λέγει Κύριος Κύριος τῷ Γώγ· σὺ εἶ περὶ οὗ ἐλάλησα πρὸ ἡμερῶν τῶν ἔμπροσθεν διά χειρὸς τῶν δούλων μου τῶν προφητῶν τοῦ Ἰσραήλ, ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις καὶ ἔτεσι, τοῦ ἀναγαγεῖν σε ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 38,17 Αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος στον Γω· Συ είσαι εκείνος, δια τον οποίον προηγουμένως, στο παρελθόν, ωμίλησα δια μέσου των δούλων μου των προφητών του ισραηλιτικού λαού, κατά τας ημέρας των ετών εκείνων· ότι δηλαδή εγώ θα σε οδηγήσω εναντίον του λαού αυτού.

Ιεζ. 38,18 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐν ἡμέρᾳ, ᾗ ἂν ἔλθῃ Γὼγ ἐπὶ τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος, ἀναβήσεται ὁ θυμός μου

Ιεζ. 38,18 Κατά την έποχην εκείνην, κατά την οποίαν θα επέλθη ο Γωγ εις την χώραν του Ισραήλ, λέγει ο Κυριος, θα εκσπάση ο θυμός μου

Ιεζ. 38,19 καὶ ὁ ζῆλός μου. ἐν πυρὶ τῆς ὀργῆς μου ἐλάλησα, εἰ μὴν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔσται σεισμὸς μέγας ἐπὶ γῆς Ἰσραήλ.

Ιεζ. 38,19 και η αγανάκτησίς μου. Επάνω εις την φλόγα της οργής μου ελάλησα. Ασφαλώς και βεβαίως κατά την ημέραν εκείνην θα γίνη μέγας σεισμός εις την χώραν του ισραηλιτικού λαού.

Ιεζ. 38,20 καὶ σεισθήσονται ἀπὸ προσώπου Κυρίου οἱ ἰχθύες τῆς θαλάσσης καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τὰ θηρία τοῦ πεδίου καὶ πάντα τὰ ἑρπετὰ τὰ ἕρποντα ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καὶ ῥαγήσεται τά ὄρη καὶ πεσοῦνται αἱ φάραγγες, καὶ πᾶν τεῖχος ἐπὶ τὴν γῆν πεσεῖται.

Ιεζ. 38,20 Θα συγκλονισθούν από τον τρόμον εξ αιτίας μου οι ιχθύες της θαλάσσης, τα πτηνά του ουρανού, τα θηρία της υπαίθρου, όλα τα ζώα, που έρπουν εις την γην, όλοι οι άνθρωποι, που καλύπτουν την έκτασιν αυτής. Θα διαρραγούν τα όρη, θα κρημνισθούν αι φάραγγες και κάθε οχυρόν τείχος των πόλεων θα πέση εις ερείπια.

Ιεζ. 38,21 καὶ καλέσω ἐπ᾿ αὐτὸν πᾶν φόβον, λέγει Κύριος· μάχαιρα ἀνθρώπου ἐπὶ τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ ἔσται.

Ιεζ. 38,21 Τοτε θα επιφέρω εναντίον του Γωγ κάθε φόβον, λέγει ο Κυριος. Ο τρόμος και η σύγχυσις θα είναι τέτοια, ώστε η μάχαιρα του ενός στρατιώτου του Γωγ θα στρέφεται εναντίον του συστρατιώτου του.

Ιεζ. 38,22 καὶ κρινῶ αὐτὸν θανάτῳ καὶ αἵματι καὶ ὑετῷ κατακλύζοντι καὶ λίθοις χαλάζης, καὶ πῦρ καὶ θεῖον βρέξω ἐπ᾿ αὐτὸν καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς μετ᾿ αὐτοῦ καὶ ἐπ᾿ ἔθνη πολλὰ μετ᾿ αὐτοῦ.

Ιεζ. 38,22 Θα κρίνω και θα καταδικάσω τον Γωγ εις θάνατον· αίμα και κατακλυσμιαίαι βροχαί θα πλημμυρίσουν την χώραν του. Θα βρέξω επάνω εις αυτόν και εις όλους τους στρατιώτας και τα έθνη, που θα είναι μαζή του, χάλαζαν ωσάν λίθους, φωτιάν και θειάφι.

Ιεζ. 38,23 καὶ μεγαλυνθήσομαι καὶ ἁγιασθήσομαι καὶ ἐνδοξασθήσομαι καὶ γνωσθήσομαι ἐναντίον ἐθνῶν πολλῶν. καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 38,23 Ετσι δέ με την καταστροφήν του επιβούλου αυτού θα φανή το μεγαλείον μου, η αγιότης μου και η δόξα μου. Και θα γίνω γνωστός ενώπιον πολλών ειδωλολατρικών εθνών, και θα μάθουν έτσι ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Προαναγγελία φοβερής καταστροφής εναντίον του Γωγ

Ιεζ. 39,1 Καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, προφήτευσον ἐπὶ Γὼγ καὶ εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· ἰδοὺ ἐγὼ ἐπὶ σὲ Γὼγ ἄρχοντα Ῥώς, Μοσὸχ καὶ Θοβὲλ

Ιεζ. 39,1 Συ, υιέ ανθρώπου, προφήτευσε εναντίον του Γωγ και ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ιδού, εγώ επέρχομαι εναντίον σου, Γωγ, άρχοντος των Ρως, Μοσόχ και Θοβέλ.

Ιεζ. 39,2 καὶ συνάξω σε καὶ καθοδηγήσω σε καὶ ἀναβιβῶ σε ἐπ᾿ ἐσχάτου τοῦ βοῤῥᾶ καὶ ἀνάξω σε ἐπὶ τὰ ὄρη τὰ Ἰσραήλ.

Ιεζ. 39,2 Θα σε περιμαζεύσω και θα σε συγκλείσω, θα σε οδηγήσω και θα σε πάρω από τας ακραίας χώρας του βορρά και θα σε εισαγάγω εις τα όρη της περιοχής του Ισραήλ.

Ιεζ. 39,3 καὶ ἀπολῶ τὸ τόξον σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς ἀριστερᾶς καὶ τὰ τοξεύματά σου ἀπὸ τῆς χειρός σου τῆς δεξιᾶς καὶ καταβαλῶ σε

Ιεζ. 39,3 Θα καταστρέψω το τόξον, που κρατείς με το αριστερό σου χέρι, και τα βέλη, τα οποία κρατείς στο δεξιόν σου χέρι, και θα σε συντρίψω

Ιεζ. 39,4 ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραήλ, καὶ πεσῇ σὺ καὶ πάντες οἱ περὶ σέ, καὶ τὰ ἔθνη τὰ μετὰ σοῦ δοθήσονται εἰς πλήθη ὀρνέων, παντὶ πετεινῷ καὶ πᾶσι τοῖς θηρίοις τοῦ πεδίου δέδωκά σε καταβρωθῆναι.

Ιεζ. 39,4 επάνω εις τα όρη της χώρας του Ισραήλ. Εκεί θα πέσης συ και όλοι οι γύρω από σε πολεμισταί σου. Και όλα τα έθνη, που θα είναι μαζή σου, θα παραδοθούν εις πλήθη ορνέων· εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν, εις όλα τα θηρία της υπαίθρου έχω παραδώσει σε και τους γύρω σου, δια να καταφαγωθήτε από αυτά.

Ιεζ. 39,5 ἐπὶ προσώπου τοῦ πεδίου πεσῇ, ὅτι ἐγὼ ἐλάλησα, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,5 Επάνω εις την πεδιάδα του Ισραήλ θα πέσης νεκρός. Εγώ ελάλησα, λέγει ο Κυριος, και έτσι θα γίνη.

Ιεζ. 39,6 καὶ ἀποστελῶ πῦρ ἐπὶ Γώγ, καὶ κατοικηθήσονται αἱ νῆσοι ἐπ᾿ εἰρήνης· καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος.

Ιεζ. 39,6 Θα αποστείλω φωτιάν εναντίον του Γωγ, θα τον εξολοθρεύσω και έτσι αι νήσοι θα κατοικούνται με ειρήνην και θα μάθουν όλοι, ότι εγώ είμαι ο Κυριος.

Ιεζ. 39,7 καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον γνωσθήσεται ἐν μέσῳ λαοῦ μου Ἰσραήλ, καὶ οὐ βεβηλωθήσεται τὸ ὄνομά μου τὸ ἅγιον οὐκέτι· καὶ γνώσονται τὰ ἔθνη ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ἅγιος ἐν Ἰσραήλ.

Ιεζ. 39,7 Το άγιον Ονομά μου θα γίνη γνωστόν στον ισροηλιτικόν λαόν και δεν θα βεβηλωθή ποτέ πλέον το άγιον Ονομά μου. Και θα μάθουν τα έθνη, ότι εγώ είμαι Κυριος, ο άγιος του ισραηλιτικού λαού.

Ιεζ. 39,8 ἰδοὺ ἥκει, καὶ γνώσῃ ὅτι ἔσται, λέγει Κύριος Κύριος· αὕτη ἐστὶν ἡ ἡμέρα, ἐν ᾗ ἐλάλησα.

Ιεζ. 39,8 Ιδού, έχει φθάσει πλέον ο καιρός της πραγματοποιήσεως των προφητειών αυτών και θα μάθης, ότι ετσι θα γίνη, λέγει ο Κυριος Κυριος. Αυτή είναι η ημέρα, δια την οποίαν εγώ εχα ομιλήσει.

Ιεζ. 39,9 καὶ ἐξελεύσονται οἱ κατοικοῦντες τὰς πόλεις Ἰσραὴλ καὶ καύσουσιν ἐν τοῖς ὅπλοις, πέλταις καὶ κοντοῖς καὶ τόξοις καὶ τοξεύμασι καὶ ῥάβδοις χειρῶν καὶ λόγχαις· καὶ καύσουσιν ἐν αὐτοῖς πῦρ ἑπτὰ ἔτη.

Ιεζ. 39,9 Τοτε θα εξορμήσουν οι κάτοικοι των πόλεων του ισραηλιτικού λαού και θα καύσουν τα όπλα των εχθρών των, τας ασπίδας, τα τόξα και τα βέλη και τα ρόπαλα των χειρών και τας λόγχας. Θα τα καίουν επί επτά έτη.

Ιεζ. 39,10 καὶ οὐ μὴ λάβωσι ξύλα ἐκ τοῦ πεδίου οὐδὲ μὴ κόψωσιν ἐκ τῶν δρυμῶν, ἀλλ᾿ ἢ τὰ ὅπλα κατακαύσουσι πυρί· καὶ προνομεύσουσι τοὺς προνομεύσαντας αὐτοὺς καὶ σκυλεύσουσι τοὺς σκυλεύσαντας αὐτούς, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,10 Και δεν θα πάρουν κατά το διάστημα αυτό ως καύσιμον ύλην ξύλα από την πεδιάδα, ούτε θα κόψουν δένδρα από τα δάση, άλλα θα χρησιμοποιούν ως καύσιμον ύλην τα όπλα των εχθρών. Και θα λεηλατήσουν οι Ιουδαίοι εκείνους, από τους οποίους είχον λεηλατηθή. Θα πάρουν λάφυρα από εκείνους, οι οποίοι τους είχαν λαφυραγωγήσει, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,11 καὶ ἔσται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ δώσω τῷ Γὼγ τόπον ὀνομαστόν, μνημεῖον ἐν Ἰσραήλ, τὸ πολυάνδριον τῶν ἐπελθόντων πρὸς τῇ θαλάσσῃ, καὶ περιοικοδομήσουσι τὸ περιστόμιον τῆς φάραγγος.

Ιεζ. 39,11 Κατά την ημέραν εκείνην θα δώσω στον Γωγ ονομαστόν τόπον ως τάφον, μνημείον εις την χώραν του Ισραήλ, ευρύ Νεκροταφείον πλησίον της Νεκράς Θαλάσσης, νεκροταφείον των πολλών ανδρών, οι οποίοι θα έχουν φονευθή. Οι δε Ιουδαίοι θα φράξουν την είσοδον της φάραγγος εκείνης.

Ιεζ. 39,12 καὶ κατορύξουσιν ἐκεῖ τὸν Γὼγ καὶ πᾶν τὸ πλῆθος αὐτοῦ, καὶ κληθήσεται Τὸ γαὶ τὸ πολυάνδριον τοῦ Γώγ.

Ιεζ. 39,12 Εκεί θα σκάψουν και θα θάψουν τον Γωγ και όλον το πλήθος των στρατιωτών του. Και θα ονομασθή η φάραγξ αυτή· “Γαι, πολυάνδριον νεκροταφείον του Γωγ”.

Ιεζ. 39,13 καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς οἶκος Ἰσραήλ, ἵνα καθαρισθῇ ἡ γῆ, ἐν ἑπταμήνῳ· καὶ κατορύξουσιν αὐτοὺς πᾶς ὁ λαὸς τῆς γῆς, καὶ ἔσται αὐτοῖς ὀνομαστὸν ᾗ ἡμέρᾳ ἐδοξάσθη, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,13 Οι Ισραηλίται θα σκάψουν και θα τους θάψουν και θα απαιτηθούν επτά μήνες, δια να καθαρισθή η χώρα. Ολοι οι κάτοικοι της χώρας Ισραήλ θα εργασθούν, δια να θάψουν όλους εκείνους τους εχθρούς. Αυτή δε η ημέρα, κατά την οποίαν εδοξάσθη ο Κυριος, θα είναι ονομαστή, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,14 καὶ ἄνδρας διὰ παντὸς διαστελοῦσιν ἐπιπορευομένους τὴν γῆν θάψαι τοὺς καταλελειμμένους ἐπὶ προσώπου τῆς γῆς, καθαρίσαι αὐτὴν μετὰ τὴν ἑπτάμηνον, καὶ ἐκζητήσουσι.

Ιεζ. 39,14 Θα εκλέξουν δε άνδρας, δια να διατρέχουν αδιακόπως την χώραν και να θάπτουν εκείνους, που έχουν απομείνει άταφοι εις την γην και να καθαρισθή έτσι η χώρα. Επί επτά μήνας θα αναζητούν και θα θάπτουν τους νεκρούς αυτούς.

Ιεζ. 39,15 καὶ πᾶς ὁ διαπορευόμενος τὴν γῆν καὶ ἰδὼν ὀστοῦν ἀνθρώπου οἰκοδομήσει παρ᾿ αὐτῷ σημεῖον, ἕως ὅτου θάψωσιν αὐτὸ οἱ θάπτοντες εἰς τὸ γαὶ τὸ πολυάνδριον τοῦ Γώγ·

Ιεζ. 39,15 Και κάθε διαβάτης εις την χώραν αυτήν, όταν βλέπη ένα κόκκαλο ανθρώπου, θα στήση κοντά εις αυτό ένα σημείον, έως ότου έλθουν οι αναλαβόντες το έργον της ταφής των νεκρών και το θάψουν στο νεκροταφείον Γωγ.

Ιεζ. 39,16 καὶ γὰρ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως Πολυάνδριον· καὶ καθαρισθήσεται ἡ γῆ.

Ιεζ. 39,16 Εις ανάμνησιν δε της συντριβής του Γωγ και της δυνάμεώς του θα πάρη η πόλις εκείνη το όνομα “Πολυάνδριον Νεκροταφείον”. Και έτσι θα καθαρισθή η χώρα από τους νεκρούς της στρατιάς του Γωγ.

Ιεζ. 39,17 καὶ σύ, υἱὲ ἀνθρώπου, εἰπόν· τάδε λέγει Κύριος· εἰπὸν παντὶ ὀρνέῳ πετεινῷ καὶ πρὸς πάντα τὰ θηρία τοῦ πεδίου· συνάχθητε καὶ ἔρχεσθε, συνάχθητε ἀπὸ πάντων τῶν περικύκλῳ ἐπὶ τὴν θυσίαν μου ἣν τέθυκα ὑμῖν, θυσίαν μεγάλην ἐπὶ τὰ ὄρη Ἰσραήλ, καὶ φάγεσθε κρέα καὶ πίεσθε αἷμα.

Ιεζ. 39,17 Και συ, υιέ ανθρώπου, ειπέ· αυτά λέγει ο Κυριος· Ειπέ εις κάθε σαρκοβόρον πτηνόν και προς όλα τα θηρία της υπαίθρου, συγκεντρωθήτε και ελάτε· συγκεντρωθήτε από όλας τας γύρω περιοχάς εις την θυσίαν μου, την οποίαν σας παραθέτω, θυσίαν μεγάλην επάνω στο όρος του Ισραήλ. Φαγετε κρέατα φονευθέντων στρατιωτών, πίετε το αίμα των.

Ιεζ. 39,18 κρέα γιγάντων φάγεσθε καὶ αἷμα ἀρχόντων τῆς γῆς πίεσθε, κριοὺς καὶ μόσχους καὶ τράγους, καὶ οἱ μόσχοι ἐστεατωμένοι πάντες.

Ιεζ. 39,18 Φαγετε σάρκας γιγάντων, πίετε αίμα αρχόντων της γης. Αυτοί είναι ωσάν κριοι και μόσχοι και τράγοι, όλοι ωσάν παχείς μόσχοι γεμάτοι λίπος.

Ιεζ. 39,19 καὶ φάγεσθε στέαρ εἰς πλησμονὴν καὶ πίεσθε αἷμα εἰς μέθην ἀπὸ τῆς θυσίας μου, ἧς ἔθυσα ὑμῖν.

Ιεζ. 39,19 Φαγετε λίπος, έως ότου κορεσθήτε. Πιετε αίμα, έως ότου μεθύσετε από την θυσίαν μου, την οποίαν εγώ παραθέτω εις σας.

Ιεζ. 39,20 καὶ ἐμπλησθήσεσθε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἵππον καὶ ἀναβάτην, γίγαντα καὶ πάντα ἄνδρα πολεμιστήν, λέγει Κύριος.

Ιεζ. 39,20 Θα χορτάσετε από τας σάρκας ιππέων και ίππων, από τας σάρκας γιγάντων και όλων των πολεμιστών, λέγει ο Κυριος.

Ιεζ. 39,21 καὶ δώσω τὴν δόξαν μου ἐν ὑμῖν, καὶ ὄψονται πάντα τὰ ἔθνη τὴν κρίσιν μου, ἣν ἐποίησα, καὶ τὴν χεῖρά μου, ἣν ἐπήγαγον ἐπ᾿ αὐτούς.

Ιεζ. 39,21 Και θα παραδώσω την ένδοξον νίκην μου εις σας και θα ιδούν όλα τα έθνη την δίκαιον κρίσιν, την οποίαν εγώ έκαμα, και την τιμωρόν χείρα μου, την οποίαν επέφερα εναντίον των εχθρών του Ισραήλ.

Επαναφορά των Ισραηλιτών στην πατρίδα τους

Ιεζ. 39,22 καὶ γνώσονται οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης καὶ ἐπέκεινα.

Ιεζ. 39,22 Και θα μάθουν όλοι οι Ισραηλίται από την ημέραν αυτήν και στο μέλλον, ότι εγώ είμαι ο Κυριος ο Θεός των.

Ιεζ. 39,23 καὶ γνώσονται πάντα τὰ ἔθνη ὅτι διὰ τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν ᾐχμαλωτεύθησαν οἶκος Ἰσραήλ, ἀνθ᾿ ὧν ἠθέτησαν εἰς ἐμέ, καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν καὶ παρέδωκα αὐτοὺς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν, καὶ ἔπεσαν πάντες μαχαίρᾳ.

Ιεζ. 39,23 Θα μάθουν τότε όλα τα έθνη, ότι εξ αιτίας των αμαρτιών των ωδηγήθησαν εις αιχμαλωσίαν οι Ισραηλίται, επειδή με παρήκουσαν. Δια τούτο εγώ απέστρεψα το πρόσωπόν μου από αυτούς και τους παρέδωκα εις τα χέρια των εχθρών των και έπεσαν όλοι εν στόματι μαχαίρας.

Ιεζ. 39,24 κατὰ τὰς ἀκαθαρσίας αὐτῶν καὶ κατὰ τὰ ἀνομήματα αὐτῶν ἐποίησα αὐτοῖς καὶ ἀπέστρεψα τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν.

Ιεζ. 39,24 Εξ αιτίας των ακαθάρτων ειδωλολατρικών των έργων και των παρανομιών, τας οποίας διέπραξαν, εγώ έστειλα την τιμωρίαν εναντίον αυτών και απέστρεψα το πρύσωπόν μου από αυτούς.

Ιεζ. 39,25 διὰ τοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος· νῦν ἀποστρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν Ἰακὼβ καὶ ἐλεήσω τὸν οἶκον Ἰσραὴλ καὶ ζηλώσω διὰ τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν μου.

Ιεζ. 39,25 Δια τούτο αυτά λέγει ο Κυριος Κυριος· Τωρα εγώ θα επαναφέρω τους αιχμαλώτους Ισραηλίτας και θα ελεήσω τον ισραηλιτικόν λαόν και θα φανώ ζηλότυπος υπέρ αυτών δια το άγιόν μου Ονομα.

Ιεζ. 39,26 καὶ λήψονται τὴν ἀτιμίαν αὐτῶν καὶ τὴν ἀδικίαν, ἣν ἠδίκησαν, ἐν τῷ κατοικισθῆναι αὐτοὺς ἐπὶ τὴν γῆν αὐτῶν ἐπ᾿ εἰρήνης, καὶ οὐκ ἔσται ὁ ἐκφοβῶν.

Ιεζ. 39,26 Και θα συναισθανθούν την ενόχην των δια τον εξευτελισμόν, τον οποίον υπέστησαν, ενθυμούμενοι τας παρανομίας των και τας αδικίας, τας οποίας διέπραξαν, όταν θα έχουν εγκατασταθή εις την χώραν των και θα ζουν ειρηνικώς και δεν θα υπάρχη κανείς να τους εκφοβίζη,

Ιεζ. 39,27 ἐν τῷ ἀποστρέψαι με αὐτοὺς ἐκ τῶν ἐθνῶν καὶ συναγαγεῖν με αὐτοὺς ἐκ τῶν χωρῶν τῶν ἐθνῶν καὶ ἁγιασθήσομαι ἐν αὐτοῖς ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν,

Ιεζ. 39,27 όταν εγώ θα επαναφέρω αυτούς από τα έθνη, όπου υπήρξαν αιχμάλωτοι, και θα τους συγκεντρώσω από τας διαφόρους ειδωλολατρικάς χώρας και θα καταστήσω γνωστήν την αγιότητά μου δια μέσω αυτών ενώπιον όλων των εθνών.

Ιεζ. 39,28 καὶ γνώσονται ὅτι ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῷ ἐπιφανῆναί με αὐτοῖς ἐν τοῖς ἔθνεσι.

Ιεζ. 39,28 Και θα μάθουν τα έθνη τότε, ότι εγώ είμαι Κυριος ο Θεός των Ισραηλιτών, όταν θα φανώ ενώπιον των εθνών ως λυτρωτής εκείνων.

Ιεζ. 39,29 καὶ οὐκ ἀποστρέψω οὐκέτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπ᾿ αὐτῶν, ἀνθ᾿ οὗ ἐξέχεα τὸν θυμόν μου ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰσραήλ, λέγει Κύριος Κύριος.

Ιεζ. 39,29 Και δεν θα αποστρέψω πλέον το πρόσωπόν μου από αυτούς, διότι ήδη έχω εκδηλώσει τον θυμόν μου εναντίον των Ισραηλιτών”, λέγει ο Κυριος Κυριος.

Κάπου λέγει 7 έτη κάπου 7 μήνες ώς νά εννοεί τόν ίδιον καιρόν; καί συνάμα ό αριθμός 77 ήτοι όσες φορές είπε Ό Χριστός ότι δυνόμαστε νά Εξομολογηθούμε-Μετανοήσουμε 7 έτη = 84 μήνες + 7 = 91 μήνες 91+19=110=11=2. Τό συναντάμε τακτικώς τό 110, 11 = 2. & 91Χ30 ημέρες = 2730 ημέρες = 12=3.

Gog & Magog location – يأجوج ومأجوج

en.wikipedia.org

Προφητείες για τους εσχάτους καιρούς

Συγκρίνετε αυτούς τούς τρείς συνδέσμους, ήτοι τίς πύλες τού Μεγάλου Αλεξάνδρου από τά αρχεία τής Ρωμαϊκής Εποχής όπου ερεύνησε ό Άγιος Ανδρέας ό διά Χριστόν Σαλός, τά 72 μιαρά έθνη, όπου ίσως συνάδει καί μέ τούς 5 μήνες κακοποίησης τών ανθρώπων τής Αποκάλυψης. Όσα αναφέρουμε προηγουμένως από τήν Αποκάλυψη καί τόν Ιεζεκιήλ διά τούς Γώγ καί Μαγώγ, τήν τοποθεσία αυτών, τό ότι ό σατανάς είναι δεμένος είς τά τάρταρα χίλια έτη, ότι τά 72 μιαρά έθνη-γένη έχουν σχέση μέ τά 72 κλειδιά τού Σολομώντα καί τούς 72 κόμβους τής Γής καί κούφιας γής, ότι γώγ μπορεί νά σημαίνει καί γήινοι = εσωγήινοι όπως αναφέρονται είς την Ιαπωνία ότι εξήλθαν από τήν γήν καί έμαθαν είς τούς εκεί ανθρώπους τίς αριανές-πολεμικές τέχνες, όπως αναφέρεται είς τήν Γένεση, όπως αναφέρεται είς τήν Ελληνική Μυθολογία μέ τόν Εριχθόνιον-[άρει από τό χθόνιον = χώμα = υπο.χθόνιος = τέρας = τέρρας = από τήν τέρρα-γή], τήν Μέδουσα, τήν Λερναία Ύδρα, καί άλλα γοργονοειδείς καί οφιειδείς τέρατα όπου τέρα-τέρρα λατινστιί σημαίνει γή, ότι μαγώγ έχει σχέση μέ τήν λέξη μάγγας, μαγγανεία, μαγεία, όπως οί μύθοι διά συνάντηση τών Χαζζάρων Σκύθων μέ τόν σατανά, ότι ό σατανάς θά είναι δεμένος είς τά τάρταρα όπου έκλεισε ό Μέγας Αλέξανδρος καί θά ανοίξουν καί πάλιν καί είναι ό Άνουβις ή αυτός έναν αρχηγός τών 72 μιαρών γενών, όπως αναφέρεται ανωτέρω είς τόν σύνδεσμον διά τόν Άγιον Ανδρέα διά Χριστόν Σαλός. Ό σατανάς θά κλειστεί είς τά τάρταρα = ταράταρα μαζύν μέ τα 72 μιαρά γένη χίλια έτη ό,τι καί εάν σημαίνει ό αριθμός αυτός, ότι τά μεικτά μογγολικά καί καυκάσια γένη είναι ήδη έποικοι από τίς χώρες τού Καυκάσου είς τήν κατεχόμενη Κύπρο ήδη.

Κύριος Κύριος ή Κύριος Κυρίου κατά τούς ερμηνευτές τών ψαλμών είναι Ό Υιός Πατρός Χριστός.

Παναγιώτης Δίας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*