11:39 - 31/07/2020

Ό Νοστράδαμος μιλά γιά τόν Έβρο καί κόβει τήν ανάσα! Πρό+φυτεία 46…..

Ό Νοστράδαμος μιλά γιά τόν Έβρο καί κόβει τήν ανάσα! Πρό+φυτεία 46…..

Παρουσιάζοντας τίς προφυτείες τού Νοστράδαμου δέν κρίνουμε από πού τίς έλαβε, αλλά τό θέμα μάς είναι η επεξεργασία καί «υποκλοπή» τής πληροφορίας σέ στρατιωτικοκοινωνικοεπιβιωτικόν πλαίσιον….

Είναι ώς νά λαμβάνουμε έναν άκρως απόρρητον μήνυμα από τό παρελθόν διά τό τώρα μάς….

Είμαστε Χριστιανοί Ορθόδοξοι καί δέν αλλάζουμε. Ό Νοστράδαμος ήταν Καθολικός Χριστιανός…. Χρησιμοποίησε έξ’ όσων λέγοντε έναν Τρίποδα καί έναν μαντικόν βιβλίον από τούς Δελφούς (μετά τά κατάστρεψε) καί έναν βαθύν κύλικα οπού μέσα είχε καθαρόν γάργαρον ύδωρ καί αφού κατ’ άλλους μαστούρωνε χρησμοδοτούσε όπως η Πυθία καί η Συβίλλα…. Λέγεται ότι τόσον η Πυθία όσον καί Συβίλλες προφύτευσαν διά Τόν Χριστόν…. Εμείς απλά αναφέρουμε τίς πληροφορίες διά περισυλλογή άν θέλετε, αλλά ώς Χριστιανοί όσοι είμαστε Χριστιανοί η βάση μάς είναι ή Ορθοδοξία…. Άλλωστε είπαμε ότι ό Νοστράδαμος ήταν Χριστιανός καί διατείνεται φιλικά πρός τά χριστιανικά κράτη έναντι τών μωαμεθανικών, ενώ θεωρεί σέ κάποια προφυτεία τού ότι οί σοφότεροι άνθρωποι (είναι Φιλέλλην) γεννήθηκαν κάποτε είς τήν Αττική, …. Άνθρωποι, αλλά δέν τούς συγκρίνει μέ Τόν Θεάνθρωπον….. Εννοεί άνθρωπους οπού δέν είχαν φυσηθεί από Τό Πνεύμα Τού Χριστού Τό Άγιον καί Άκτιστον….. Ό Θεός μαζύν μάς….

Η προφυτεία από τόν Έκτον Αιώνα τού βιβλίου Νοστράδαμος Μεγάλες Προφητείες υπ’ αριθμόν 46 τής σελίδος 229 τών εκδόσεων Μπάμπης Μπαρμπουνάκης έχει ώς εξής:

«Ένα μεγάλο βασίλειο θά παραμείνει έρημο, κοντά στόν Έβρο θά συγκεντρωθούν σέ ομάδες. Τά Πυρηναία θά τόν παρηγορήσουν όταν τό Μάϊο η γή θά τρέμει».

Ό Νοστράδαμος αναφέρεται είς τήν Ελλάδα πότε ώς Ρόδος, πότε ώς Αιγαίον, πότε ώς Έβρο καί άλλα ενδεχομένως. Δηλαδή αντί νά ειπεί Ελλάδα, αναφέρει έναν μέρος, έναν όνομα τής Ελλάδος, έναν όνομα εντός Ελλάδος…..

Εδώ κατά τήν ταπεινή μάς εκτίμηση ό Νοστράδαμος πρίν όλων προφυτεύει ότι τά σύνορα τής Ελλάδος όταν θά γίνει τό συμβάν καί πρίν τό συμβάν θά είναι είς τόν Έβρον, πράγμα οπού ισχύει τήν σήμερον…..

Ποίον βασίλειον θά μείνει έρημον; Προφανώς ή η Ελλάδα ή η Τουρκία = Οθωμανική Αυτοκρατορία…. Εάν συγκρίνουμε μέ τίς Ορθόδοξες προφυτείες τού Μέγα Αγίου Κοσμά τού Αιτωλού, τό βασίλειον αυτόν ίσως είναι η Τουρκία όταν θά καταστραφεί καί δή η Κωνσταντινούπολη οπού θά κατατροπωθεί από τούς Ρώσσους ενδεχομένως διά τά ιδικά τούς συμφέροντα….

Αυτόν συνάδει μέ τό γεγονός ότι καί οί Ορθόδοξες προφυτείες, ίδε Πατροκοσμάς, Άγιος Ιωσήφ Βατοπαιδινός, Άγιος Παϊσιος καί άλλοι αναφέρουν συγκέντρωση μεγάλων στραυτευμάτων κοντά είς τήν Κωνσταντινούπολη διά νά πολεμήσουν τήν Ρωσσία η οποία θά ευρίσκεται εντός τής Κωνσταντινούπολης καί θά τήν έχει καταλάβει….

Η Ελλάδα είναι μέλος τού ΝΑΤΟ έχοντας επ’ εδάφι τής πολλά νατοϊκά στρατεύματα ήδη από καιρόν πολύ, ενώ εσχάτως ενισχύοντε ολοένα…. Μάλιστα πολλά από αυτά αποβιβάζοντε πλησίον τού Έβρού ήτοι είς Αλεξανδρούπολη καί γίνοντε διάφορες ασκήσεις καί αναγνωρίσεις από εκεί πρός πάσα εγγύς τουλάχιστον περιοχήν καί απόστασιν…..

Διαθέτουμε Ορθόδοξη προφυτεία ήτις πληροφορεί ότι οί Αμερικανοί καί άλλοι θά εισέλθουν μέσω Ισπανίας η οποία είς τήν αρχήν θά είναι ουδέτερη καί θά οδεύσουν μέχρι τήν βόρρεια Ελλάδα…. Είς αυτήν τήν προφυτεία προστίθεται αυτή τού Πατροκοσμά ότι τά ξένα στρατεύματα κατά τής Ρωσσίας είς Κωνσταντινούπολη θά εισέλθουν από τρία μπουγάζια τής κατεχόμενης Βορρείου Ηπείρου ήτοι Κρά, Κράμψη καί Μουζίνα… καί θά εισέλθουν έν Ελλάδι, εκεί ενημερώνει νά μήν τούς λέμε ότι είναι μακρυά η Πόλις διά νά μήν μάς κακομεταχειρισθούν μέχρι εσχάτων…. Εδώ φαίνεται ότι οί στρατιώτες αυτοί θά είναι μισθοφόροι ή εξαναγκασμένοι τής εσχάτης στιγμής καί θά είναι αδαείς από γεωγραφία. Πιθανότητα μιγάδες καί μιγάδες πνευματικώς τών Η.Π.Α…..

Άλλη προφυτεία μάς λέγει ότι η Μεσόγειος θά γίνει ναυτική ρωσσική λίμνη καί θά αποκλειστεί πάς άλλος στόλος…. Ίσως οί νατοϊκοί εισέλθουν έξ’ Ατλαντικού από τήν βόρρειον Ισπανία καί δή τά Πυρηναία είς Ιταλία καί ύστερα μέ βάρκες πρός τήν κατεχόμενη Βόρρειο Ήπειρο, δηλαδή δέν θά ελέγχοντε τά εκεί θαλλάσια ύδατα από τούς Ρώσσους ώς εξαίρεση ενός μικρού ποσοστού τής Μεσογείου….

Ποίον θά παρηγορήσουν; Προφανώς τόν Έβρο ή ίσως τό έρημο βασίλειο καί ένεκα τών άρθρων τής γλώσσας μάς δέν γίνεται «σωστή» μετάφραση…. Πάντως εξεκάθαρα θά εκστρατεύσουν από τά Πυρηναία είς τόν Έβρον! Τί νά γυρεύουν εκεί διά νά είναι μία τόσον σημαντική καί διακυνδινευτική εκστρατεία;… Τήν Κωνσταντινούπολη, τά Δαρδανέλια, τόν Ελλήσποντον, τόν Βόσπορον (Βοόσπορον = βοός πορεία όταν κατέβαινε πρίν χιλιάδες έτη η στάθμη τού νερού κάποιες φορές τού έτους καί μετανάστευαν οί βούες = βουβάλια, εξού καί διατηρήθηκαν είς τήν Καππαδοκία καί μεταφέρθηκαν είς τήν Κιρκίνη τό τραγικόν έτος 1922) επάνω πρός τόν Εύξεινον Πόντον, γενικώς τά Στενά ή Άνω καί Κάτω Στενά τού Ελλήσποντου….

Η γή θά τρέμει τόν Μάϊο….

Δηλαδή τόν Μάϊο η εκστρατεία τής Ρωσσίας θά έχει τελειώσει ή θά είναι πρός τό τέλος τής ή θά είναι μερικούς μήνες μετά τήν κατάληψη τής Κωνσταντινούπολις από τούς Ρώσσους….

Εκτός καί άν προϊδεάζει έφοδον τών Τούρκων από τόν Έβρον όταν θά έχουν καταηττηθεί είς τόν αέρα καί τήν θάλασσα τού Αιγαίου… Διά νά φθάσουν ώς τήν Μεσσηνία, ώ μή γένοιτο….

Αξιοποιούμε τήν άκρως σημαντική καί απόρρητη ή «απόρρητη» πλέον αφού έχει διαδοθεί, Πληροφορία καί προχωράμε, θά παραχωρήσουμε καί άλλες….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (11)

 1. EUGENIA DIMOPOULOU 07/31/2020 @ 12:31 ΜΜ

  Ο ΝΟΣΤΡΑΔΑΜΟΣ ΔΕΝ ΦΥΤΕΥΕ ΑΛΛΑ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕ!!! ΕΛΕΟΣ ΠΙΑ ΜΑΘΕΤΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΤΕ ΣΩΣΤΑ
  ΑΛΛΟ Η ΦΥΤΕΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΙΔΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟ Η ΠΡΟΦΗΤΕΙΑ!!!! ΔΙΟΡΘΩΣΤΕ ΤΟ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΝΕΤΕ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΑΘΟΣ!!!! ΜΑΘΕΤΕ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΟΡΘΟΓΡΑΦΙΑ ΑΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ

  • ΠάνοςΓέριμου 07/31/2020 @ 2:57 ΜΜ

   Επειδή πολλοί κόλλησαν σ’ αυτήν τήν λέξη ήτοι προφυτεία, καί δέν είναι θέμα ορθογραφίας αλλά επιλογής, νά σ’ ερήτωσω κάτι. Τό φύση πώς γράφεται φύση ή φήση; Διότι ό Ησίοδος τό γράφει φήση. Τό χημεία είναι ίδιας ρίζας μέ τόν χυμόν καί δή χυμεία; Καί κάτι άλλον έχεις διαβάσει τόν Κρατύλον τού Πλάτωνα διά τήν σωστή γραφή τών λέξεων; Διότι δέν βλέπετε τόν κάμηλον καί βλέπετε βεβαίως βεβαίως τό ψύλον! Τό νόημα είναι άλλον. Δεύτερον, ασπούμε ότι φήμι = ισχυρίζομαι καί φήμη = διάδοση = δημοσίευση ή διασκόρπιση ισχυρισμού, δηλαδή δέν είναι γιάννης καί είναι γιαννάκης ή μήπως τό γάμμα έπρεπε νά τό γράψω μέ κεφαλαίον; συνεπώς τό φήμι καί φήμη είναι ομόρριζα, επίσης πρό+φητεία ή προ+φυτεία είναι τό ίδιον νόημα, διότι προέρχεται από τήν ίδια ρίζα μέ τό φύση καί κάποιοι όπως ανάφερα ανωτέρω τήν γράφουν φήση…. Όταν λέμε πρό φυτεύω σημαίνει φυτεύω μία ελεγεία, έναν ισχυρισμόν έκ τών προτέρων ότι σημαίνει δηλαδή τό φήμι = καθ’ ισχυρισμόν…. Η ελληνική γλώσσα όταν καταλάβετε τήν Γλωσσολογία δέν έχει τά στενά παρωπιδικά πλαίσια ορίζοντα οπού νομίζετε. Καί αφού είναι τό σωστόν έλαιον διατί δέν διαμαρτύρεσαι όταν αποκαλείται λάδι, ή ό όκταπους χταπόδι; Διά νά μήν μέ επανερωτήσεις, αντιλαμβάνομαι ότι ίσως δέν τό είδες σού απαντάω μέ αυτόν https://katohika.gr/ellada/poia-ta-sosta-skylla-i-skyla-kissingker-i-kisingker-attiki-i-atiki-aetopoulos-i-aetopoullos-thalassa-i-thalasa-poios-katakreourgei-lekseis-meros-v%ce%84-timis-eneken-katochikon-neon/

 2. ο τρελός του χωριού 07/31/2020 @ 12:44 ΜΜ

  ΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΔΕΝ ΤΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ?

 3. Όταν κάποιος θέλει να μεταδώσει μια πληροφορία προσπαθεί να την κάνει όσο κατανοητή γίνεται από το κοινό του.
  Όπως έλεγε και ο Αϊνστάιν ,όσα κι αν γνωρίζεις αν δεν μπορείς να το κάνεις κατανοητό σε ένα παιδί είναι άχρηστα .
  Οι προφητείες που γνωρίζουμε σήμερα με τον τρόπο που έχουν γραφτεί είναι εύχρηστα εργαλεία για κάποιος εξυπνακηδες που τις ερμηνεύουν όπως θέλουν και όπως τους βολεύει.

 4. ΑΡΧΙΓΕΝΗΣ 07/31/2020 @ 1:54 ΜΜ

  Έβρος της Ισπανίας.Εξ ου και Πυρηναία.

 5. ΠάνοςΓέριμου 07/31/2020 @ 3:06 ΜΜ

  Δέν ευρέθηκε (καί όχι βρέθηκε) ένας νά ερωτήσει διατί τό γράφεις μέ ύψιλον τό προφυτεία ή προ+φυτεία. Όλοι μέ τό δάκτυλον είς τήν σκανδάλη! Ένας νά ειπεί βρέ ίσως νά θέλει νά μάς ειπεί κάτι…. Ένας καλόπροαίρετος! Καί ενώ δέν γνωρίζουν από Γλωσσολογία καί νομίζουν τά μοναδικά καί δή ελληνικότερα ελληνικά είναι αυτά οπού γνωρίζουν ή νομίζουν ότι γνωρίζουν….. Όπου υπάρχει τό πρόθεμα = πρό+θέμα πρό είναι σύνθετη λέξη, τουτέστιν προ+φητεία ή πρό+φυτεία είναι σύνθετη λέξη. Καί όπως ό Γαλιλαίος είπε καί όμως η γή γυρίζει, καί όμως η προφητεία είναι προφυτεία…! Από τό προφύεται καί φύεται σημαίνει βλαστάει αλλά σημαίνει βλαστάω καί μία ρήση εξού καί εύ+φυία = ευφυία καί μεγαλοευφυία…. Πρίν κρίνετε καλύτερα νά ερωτάτε…. Άντε νά εξηγήσεις τώρα από πού προέρχοντε οί λέξεις τροχός, κουμπάρος, Κωνσταντίνος, τοίχος…..

 6. ΠάνοςΓέριμου 07/31/2020 @ 3:08 ΜΜ

  Καί συνήθως όσοι κρίνουν δέν αναγνώθουν κάν τ’ άρθρα…. Ενώ οί λέξεις άλλαζαν πάντοτε, θέλετε πηγή, Κρατύλος Πλάτωνος κάνει ρεζίλι τούς Αρχαίους Έλληνες διά τίς παραφθαρμένες αρχαίες διά τόν Σωκράτη τότε ελληνικές λέξεις…..

 7. Έλληνας 07/31/2020 @ 3:34 ΜΜ

  Αυτό που κόβει την ανάσα είναι η έλλειψη των γνώσεων ιστορίας και γεωγραφίας. Εκτός από τον δικό μας Έβρο, υπάρχει και ισπανικός Έβρος, ο οποίος βρίσκεται νότια των Πυρηναίων και εκβάλλει στη Μεσόγειο, κοντά στην πόλη Σαραγόσα
  …el.wikipedia.org/wiki/Έβρος_(Ισπανία)
  Η προφητεία αναφέρεται στην μαζική ανάπτυξη στρατευμάτων των εθνικιστών του Φράνκο στην περιοχή ακριβώς του Έβρου, με ενισχύσεις από τη ναζιστική Γερμανία και τη φασιστική Ιταλία, που περνούσαν τα Πυρηναία, προτού ξεσπάσει ο αιματηρός εμφύλιος της Ισπανίας μεταξύ “δημοκρατικών” και “εθνικιστών”.
  el.wikipedia.org/wiki/Ισπανικός_εμφύλιος_πόλεμος
  Η προφητεία έχει ήδη εκπληρωθεί και έχει γίνει αντικείμενο πολλών συζητήσεων σε Ισπανία, Γαλλία και αλλού.

 8. Έλληνας 07/31/2020 @ 3:58 ΜΜ

  Υ.Γ. Αν ψάχνεις αναφορές του Νοστράδαμου στην Ελλάδα, είναι αρκετές, με συγκεκριμένα τοπωνύμια, αλλά καμιά από αυτές δεν θα ήταν ευχάριστη στα αυτιά μας. Επίσης κάνει επανειλημμένα δραματικές αναφορές στις ορδές των μουσουλμάνων που θα κατακλύσουν την Ευρώπη. Αυτό που μου κάνει εντύπωση είναι ότι με τα συγκεκριμένα τετράστιχα που αναφέρονται σε ελληνικές πόλεις / νησιά δεν ασχολείται κανείς εδώ.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh