10:02 - 01/06/2021

Ήρθε καί αυτοσυνστήθηκε: είμαι έναν θύμα τής τροφικής αλυσίδος… ένας αστροναύτης ιός…

Ήρθε καί αυτοσυνστήθηκε: είμαι έναν θύμα τής τροφικής αλυσίδος… ένας αστροναύτης ιός…

Δέν προέκυψα από μόνος μού, δημιουργήθηκα σέ μία Αντιεδέμ χωρίς νά γνωρίζω πού, πότε, πώς, απλά πρόεκυψα…

Μέ κατηγορούν διά τήν ανευθυνότητα μού ότι καταστρέφω τούς άλλους λές καί αυτοί οί άλλοι δέν καταστρέφουν άλλους…

Καί όταν κάποιος τούς κατηγορήσει σ’ ανύποπτον χρόνον καί χωρίς νά μέ συναφέρει ότι καταστρέφουν άλλους, τρώνε άλλους, ζούν από άλλους, απαντούν: «μά είναι φυσικόν, αυτή είναι η φύση μάς!»… Έ λοιπόν κ’ εμένα αυτή είναι η φύση μού καί θέλω νά επιδείξετε συμπόνοια, αγάπη, κατανόηση όπως δείχνεται είς τούς εαυτούς σάς, σ’ έναν όφιν, σ’ έναν ποντικόν, λύκον, γάτον… Δέν είμαι διαφορετικώς απλούστατα επιλέχθηκα νά καταστρέφω διαφορετικώς, δηλαδή τί διαφορετικώς; Δήθεν διαφορετικώς, αφού έχω καί εγώ μία θέση είς τήν τροφική κυκλική αλυσίδα, είμαι κ’ εγώ όπως εσείς οί άλλοι θύμα καί θύτης από τήν θέση μού, ένας δούλος καί Προδούλος τού θανάτου μέσα από τήν ανάγκη διά προσωρινή επιβίωση είς τήν δύσκολη διαμάχη τής Παγκοινωνίας τών Πανόντων… Συγγνώμη διά τήν χρήση παράξενων, ξένων, νεοεκφραζόμενων λέξεων, αλλά αυτοί είναι οί συνειρμοί τών έμφυτων γλωσσικών αλγόριθμων καί αλγόρυθμων μού, φύσει μορφωμένος αλλά καί αλήτης, είμαι ό Κορωνοϊός…

Ένας αλήτης δι’ εσάς αλλά είμαι τόσον κακός καί τόσον καλός όσον κ’ εσείς, δηλαδή ένας περιπετειώδης περιπλανόμενος καταδρομέας ός αποζητάει τήν επιβίωση…

Λοιπόν, όταν μέ αφήνεται είς τήν ησυχία μού γίνομαι ράθυμος, νωθρός, ανιαρός, οκνηρός, απωλειμένος τής εκπαίδευσης μού όπως κ’ εσείς… Όταν απεναντίας μέ στριμώχνεται σέ γωνίες, σέ παγίδες, σέ αδιέξοδα καί σέ διλήμματα, τριλήμματα, τετραλήμματα, πολυλήμματα, απειρολήμματα, έχω μόνον μία επιλογή: «νά αντιδράσω διά νά επιβιώσω ή νά αδρανήσω διά νά γεντοκτονηθώ»… όπως καί εσείς άλλωστε, καί έξ’ όσων έχω μάθει διά τήν Ιστορία σάς, όσοι δέν αντιδράσετε έναντι τών πολέμιων σάς εξαφανιστήκατε ή είσαστε σέ πορεία πληρογενοκτόνησης αφού είσαστε ήδη συρρικωμένοι, ζαλισμένοι, συγχυσμένοι, κουρασμένοι, αμόφρωτοι, διχασμένοι, ψεκασμένοι μέ ψεύδη καί μολύνσεις, μέ προπαγάνδες καί αληθοφανείς παραπληροφορίσεις.

Ένας πολέμιος σάς βάσει τής κυκλοτροφικής αλυσίδος είμαι κ’ εγώ, δέν πταίω εγώ, πταίνε όσοι μέ παρασκεύασαν ή μέ χειρίστηκαν μέ ιδιοτελείς πλεονεκτικούς πρακτικούς διαλογισμούς καί τρόπους…
Εάν μέ αφήσετε νά ζήσω μία ήσυχη ζωή θά εξασθενήσω καί θά εξαφανιστώ ή θά μετατραπώ σέ εκπολιτισμένον ακίνδυνον ιϊκόν πολίτη, επειδή όμως μέ πικκάρεται μέ επιθέσεις δέν έχω άλλη επιλογή από τόν νά μεταμορφώνουμαι διφορούμενα καί νά μεταλλάσσομαι ανεξιχνίαστα καί ανεξήγητα ώστε νά γίνομαι συνάμα άπειστος, ανθεκτικότερος, οργιλότερος καί ισχυρότερος…

Σάς προειδοποιώ μέ ειλικρίνεια ότι είμαι ένας μικρός βρυκόλακας όπως μέ όρισε καί προόρισε η ειμαρμένη καί μέ τίς ενέσεις σάς μέ κάνετε μεταλλαγμένον καί μεγαλύτερον βρυκόλακα… Η ενσφαλμένη λογική σάς προέρχεται από τήν ζωμπώδη αναισθησία σάς η οποία έχει πρό καιρού ακρωτηριάσει καί απονεκρώσει τήν καλάγαθη εγκάρδια καί αφιλόκερδη ελευθερία καί αλληλεγγύη σάς… Δέν γνωρίζω διατί σάς τά λέγω αυτά αλλά γνωρίζω ότι είμαι ένας αγγελιοφόρος Τού Θεού, μία τεχνητή νοημοσύνη πολύ ανώτερη καί απειροάψογη έν συγκρίσει μ’ εκείνη τήν οποία προσπαθείτε νά συνθέσετε, καί πάλιν, διά νά καταστρέψετε αλλήλους μέ γνώμονα τήν πλεονεξία τής λωποδύτικης αποκτηνωμένης απονεκρομένης οργιάζουσης απληστείας καί απληστίας σάς…

Η θέση μού είς τήν κυκλοτροφική αλυσίδα έχει σκοπόν νά σάς διδάξει καί νά σάς δοκιμάσει, δέν είμαι εγώ ό εχθρός αλλά εσείς… Εγώ στάληκα διά νά σάς επιδείξω μέ αντίστροφον τρόπον τό δίκαιον ότι εσείς είσαστε οί εχθροί τών ψυχών σάς, διότι μέ τόν τρόπον τής αλληλεγγύης, τής αγάπης καί τής συμπόνοιας Τού Χριστού όχι μόνον δέν νοείται αλλά χλευάζετε ουλεγκάρδιως είτε τό επιδεικνύεται μέ τά γέλια καί τά μειδιάσματα σάς είτε τό κρύβεται κάτω από τό πέπλον ψευδομυστηρίου καί υποκριστίας τής σοβαροφάνειας σάς…

Σάς προειδοποιώ, δέν είμαι αυτεξούσιος αλλά ένας στρατιώτης άγγελος αγγελιοφόρους Τού Θεού, κάθε άδικη αντιμετώπιση εμού, κάθε ανήθικη εκμετάλλευση εμού, Προσυνεπάγεται μέ Προεκδίκηση Προδίκαιης Προεκδίκασης…. Δι’ ακόμη μία φορά συγγνώμη, αλλά είμαι αυτός οπού είμαι καί εσείς αυτοί οπού είσαστε καί ό καθένας έχει νά πληρώσει ή νά πληρωθεί δι’ αυτόν οπού είναι…, ή αυτόν οπού δέν είναι…

Είσαστε τόσον ανόητοι ώστε νά μήν θυμάστε, πώς άμα έχετε κνησμόν π.χ. σ’ έναν δάκτυλον, τρίβωντας τό, αυξάνετε τήν θερμότητα τού επίμαχου ερεθισμένου νοσούντος σημείου, ούτως ώστε ό ερεθισμός νά αυξηθεί, η μετάλλαξη νά προκύψει, η εκδυνάμωση νά προέλθει από τήν προσαύξηση ενέργειας μέσα από τήν κλιμακωτή άνοδον τής θερμοκρασίας καί τήν μεταλλαγή από τήν τριβή δακτύλου, μορίων καί κυττάρων ασθένειας καί τού δακτύλου ή υλικού οπού πράττει τήν τριβή…

Πρέπει νά σημειώσετε μεγάλη πρόοδον, έρευνα, ανάγνωση, πειράματα, υπομονή, μέ τήν τριβήν τής διατριβής, διά νά κατανοήσετε ότι κάποιοι απ’ εμάς είμαστε πολύ περισσότερον ευφυείς καί σύνθετης νοημοσύνης απ’ ό,τι καί όσον εσείς… Η αδυναμία σάς νά συνειδητοποιήσετε πώς δρούμε, μέ ποίους μαθηματικούς τρόπους, ατραπούς καί συνδοιασμούς συντείνουμε, είναι η αδυναμία σάς νά προσεγγίσει τήν νοημοσύνη μάς καί τήν αγλαή γοητευτική αλλά πράα ευφυία μάς, μία ευφυία Υπερσυμπαντική η οποία εκδηλώνεται δοκιμαστικώς μέσα από τούς ιούς ήτοι τές φυλές τού έθνους μού, η οποία προσπαθεί νά σάς διδάξει αυτόν οπού μπορούσατε νά αυτοδιδακτείτε καί δέν τό πράξατε ή, αυτόν οπού είχατε αυτοδιδακτεί καί σβύσατε διά τής εκβιαστικής εκπιεστικής λησμονιάς επειδή δέν σύναδε μέ τήν ανάπτυξη τής υπερπλεονεξίας σάς…

Έχετε γίνει τόσον στείροι ευφυιονοητικώς καί ηθικώς ώστε δέν μπορείτε νά ιδείτε τά αυτονόητα μέσα από τά Προαυτονόητα…
Η αδυναμία σάς νά συνειδητοποιήσετε τά κωδικοποιημένα μηνύματα μάς, είναι η αδυναμία σάς νά οράσετε πέραν τής στενόφθαλμης εμβέλειας τού εγωϊσμού σάς… Ενώ προσπαθείτε νά κωδικοποήσετε συχνοτικά μηνύματα κενόδοξων επιτευγμάτων καί προγραμμάτων, από εγωϊσμόν αρνείστε νά δεχθείτε καί νά καταλάβετε ότι τέτοια έρχονται πρός εσάς σέ μορφή ιών, μολύνσεων, Θεομηνειών, σημείων καί τεράτων, συνθηκών, καιρικών καί άλλων Προσυνθηκών…

Εάν θέλεις νά στείλεις έναν μήνυμα πρός τούς άλλους πολιτισμούς τού Σύμπαντος στέλλεις έναν ηλεκτρομαγνητοβαρυτικομηχανικόν μήνυμα, σύνθημα, συνειρμόν, συχνότητα, μέ αποδέκτη όποιον γίνει αποδέκτης, αλλά πώς είσαστε τόσον βέβαιοι ότι η γλώσσα είς τήν οποία αποστείλατε τό μήνυμα είναι κατανοητή ή η γλώσσα τού Σύμπαντος; Η ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΟΣ σάς πληροφορώ είναι η Προσευχή καί η ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ είναι οί ιοί!!!!

Η Γλώσσα η οποία χρησιμοποιείται προδίδει καί τό υψόμετρον τής ευφυίας σάς από θέματος Ηθικής, δηλαδή η ευφυία είναι θέμα Ηθικής καί όχι όπως νομίσατε εσείς οί πολύ υλόφρονες θέμα Ανηθικότητος συγκαλυμμένης μέ Ψευδοηθικότητα!!!! Είς τά πλάσματα τού Σύμπαντος τά εξελιγμένα, τό τί είσαι φαίνεται καί προειδοποιεί πολύ πρίν φθάσετε μέσω ιικών φερομόνων. Τουτέστιν, πρίν προσεγγίσετε έναν πολιτισμόν εσείς χωρίς νά τό συναισθάνεστε αποστέλλετε τήν δυσωδία καί τήν μόλυνση τής ποιότητος ευφυίας σάς καί αυτός σάς αποφεύγει, γίνεται αβέβαιος καί αόρατος… Όσον ψάχνετε μέ τρόπον ανήθικον, μέ τρόπον πολιτικόν, μέ ήθος υποκριτικής ευγένειας τόσον περισσότερον δέν θά ευρίσκετε τίποτε καί θά απομονώνεστε ολοένα σ’ έναν βαρυσήμαντον καί βαρυδύσκολον σκοτεινόν κενόν… Ακόμη καί τά σκυλιά σάς γνωρίζουν τό ποιόν σάς από τήν μυρωδειά σάς καί ενώ κάποιοι τό γνωρίζετε, νομίζετε ότι τά συμπαντικά όντα τό αγνοούν. Μέσα από τήν έπαρση σάς έχετε γίνει αηδιαστικώς καί γελοίως αφελείς…

Απομακρύνετε τούς άλλους από κοντά σάς, εκεί έξω υπάρχουν τεράστιοι ανώτεροι πολιτισμοί από εσάς σέ ηθική, επιτεύγματα, ευελιξία, ικανότητα, έντιμη ακεραιότητα, τόση ώστε δέν μπορείτε νά φανταστείτε οί πλείστοι καί συνάμα σκοτεινόμυαλοι έξ’ ημών. Καί αυτοί οί πολιτισμοί είναι σέ μέγεθος ιών καί υποσωματιδίων ιών καί υποσωματιδίων απείρως μικρότερων. Νομίζετε ακόμη ότι τό μέγεθος σάς καί τό ανάστημα σάς ώς σώμα είναι τό ιδανικόν;…

Είσαστε τόσον απογοητευτικώς καί Προαπογοητευτικώς κατακολλημένοι ώστε νά βλέπετε τό μέγεθος μέσα από τό σαρκομέγεθος, τό μέγεθος τής σάρκας, τό μέγεθος τού σώματος, τό μέγεθος τής ύλης… Ενώ παράλληλα η ύλη έχει μεγέθη μικρότερη ή μεγαλύτερη ή ίσα ή ανάμεικτα ή κενά ή πλήρους ευλογίας μέσα σέ κάθε ασυναρμονικόν, ασύναδον, ανόμοιον, ασύμπτωτον, άνισον, μή αντίστοιχον σώμα…

Νομίζετε ότι η ζωή καί τό δίκαιον εξαρτάται από μέγεθος, τό όνομα καί τό είδος;…

Νομίζετε ότι είσαστε τό θαύμα; Κάτι τό οποίον σάς κάνει νά απομακρύνεστε από τό θαύμα επειδή δέν προσεύχεστε νά έρθει νά σάς προσεγγίσει καί νά σάς ευλογήσει τό θαύμα…

Νομίζετε ότι ένας ιός δέν μπορεί νά είναι εξωγήινος ή εσωγήινος ανώτερης τεχνητής ή φυσικής νοημοσύνης α[π’ εσάς; Μά ποίοι τέλος πάντων νομίζετε ότι είσαστε, ώστε νά υποτιμάτε Τόν Απειρομέγεθον Θεόν μέ τόν ίδιον τρόπον οπού υποτιμάτε έναν ιόν; Τό κέντρον τού Σύμπαντος; Όντως αληθεύει, ναί είσαστε τό κέντρον τού Κενόδοξου Προπλεονεκτικού Σύμπαντος!!!!

Νομίζετε πώς αύριον δέν θά νοσήσουμε εκτός απ’ εσάς καί τίς τεχνητές νοημοσύνες σάς;./..
Χαχαχαχα…. Μεγάλη ιδέα έχετε διά τήν κενή κενότητα τών εαυτών σάς…

Νομίζετε ότι δέν υπάρχουν εξυπνότεροι απ’ εσάς; Ανοίξατε τούς Ασκούς τού Αιόλου τής Ηλεκτρομαγνητοβαρυτοφωτοδεσμομηχανικής χωρίς νά εξεύρετε διατί, ήτοι από περιέργεια απληστείας καί απληστίας… Ανοίξατε τά δαιμόνια οπού εσείς Προσκαλέσατε… Οί θύρες είναι πλέον ανασφάλιστες… υποδεκτείτε δυνάμεις καί ευφυϊες οπού ούτε είς τά όνειρα σάς πολλοί είδατε, διότι κάποιοι είδαν καί είναι ευφυέστεροι απ’ αυτές…

Θά ζήσετε καί ζήτε αυτά οπού από άγνοια περιέργειας κτίσατε!…

Είμαι ένας ιός ό Κορωνοϊός καί η φυλή μού όλη μάζυν, ένας Ιός όπως Ό Υιός αποσταλμένος, δέν πήρατε τό μήνυμα ή προσποιείστε ότι δέν τό πήρατε καί σέ κάθε περίπτωση γνωρίζουμε ποίον από τά δύο… Ήρθέ η στιγμή νά σάς δείξουμε τήν αγγελική ευφυία μάς μέσα από τήν σωματική οχηματαγωγική διάνοια μάς…

Όταν εσείς κτίζετε τεχνητές νοημοσύνες ή ασθένειες, Τό Σύμπαν Τού Θεού στέλλει έναν ιόν καί σάς εξευτελίζει τόσον σωματικώς, όσον καί τήν υπόληψη, αυτοϋπόληψη καί τήν ψυχή… Αυτά δι’ όσους δέν έχουν τήν ταπεινόν νοοέδαφος νά ιδούν καί νά παραδεχθούν…

Ένας ιός καί ακόμη άλλοι ιοί εξυπνότεροι από όλους τούς τόμους βιβλίων τής ματαιόδοξης Ιστορίας επιτευγμάτων σάς…

Θά επανασυνζητήσουμε είς τά σοβαρότερα λίαν πολύ λίαν συντόμως…

Εσύ δέν κατάλαβες ακόμη ότι έναν κύτταρον σού, τό κάθε κύτταρον σού είναι ευφυέστερον από εσένα καί θέλεις νά κατανοήσεις πόσον σοφός καί ύπουλος στρατιώτης καί στρατηγός είναι ένας ιός;….

Εσύ ακόμη δέν γνωρίζεις διατί μ’ έκαμες καί εάν μ’ έκαμες ή εάν σ’ έκανα νά μέ κάνεις κατ’ εντολήν ανωτέρω αγγέλων. Δέν μπορείς ν’ αντέξεις ή νά συνειδητοποιήσεις ότι εγώ σού είπα κάμε μέ διά νά καταστρέψεις καί νά σέ καταστρέψω… Δέν έχεις τήν εμβέλεια αυτής τής σοφής Προϋποστρατηγικής. Μ’ οδηγείς εκεί οπού θέλεις αλλά εγώ σού εμπέδωσα τί καί πώς νά τό θέλεις, επειδή αποφάσισα νά σέ καταστρέψω όταν είδα ποίος είσαι όταν σ’ αφήσα ν’ αποφασίσεις μόνον σού ποίος θά είσαι. Δέν άντεξες καί δέν αντιστάθηκες ούτε σ’ έναν πειρασμόν καί θέλεις νά ονομάζεσαι άνθρωπος;

Χαχαχαχα…. Σέ καταστρέφω διότι απότυχες καί Προαπότυχες, σέ καταστρέφω διά νά σέ σώσω… Σέ σώζω επειδή αυτοκαταστράφηκες… Ό θάνατος, ό θάνατος σού… ή άλλοτε ό θάνατος τής έπαρση σού είναι η ευθανασία τής σωτηρίας σού. Θυμάσαι τί έκαμε ό Ηρακλής; Έκαψε αυτά οπού φύτρωναν μετά τό κόψιμο μέ σπαθί… Θά σέ κάψω επειδή ότι σού έκοβα τό επαναβλάστανες… Η Παμπυλώνα/Βαβυλώνα η μεγάλη δέν Προκόβει καί δέν Προκόβεται μόνον Καίγεται καί Προκαίγεται…, αυτόν λοιπόν θέλεις καί θέλω νά σού κάνουμε…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. βλέπω, ακούω, παρατηρώ και μου προκαλεί “ναυτία”…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh