12:17 - 06/08/2020

Η άγνωστη προφητεία γιά τόν αριθμόν 33. Θά εκπλαγείτε…Τήν ανακάλυψα σέ κάτι παλαιά αρχεία…

Η άγνωστη προφητεία γιά τόν αριθμόν 33. Θά εκπλαγείτε…Τήν ανακάλυψα σέ παλαιά αρχεία….

Περί τού αριθμού 33 αναφέρθηκα σέ προηγούμενα άρθρα χωρίς νά εξαντλήσω τό θέμα….

Επισήμανα μεταξύ άλλων ότι η επιλογή 33ων βαθμών διά τήν μασσωνία έγινε ώς αντίπαλον εφόμοιον δέος είς τόν αριθμόν 33ων ετών Τού Ιησού Χριστού επί γής, ός ήρθε μόνον διά νά Διδάξει καί νά Σώσει….

Ό διάβολος ζηλόφθονος γάρ μιμείται συνεχώς Τόν Θεόν…. καί χρησιμοποιεί τά ιδιαίτερα σύμβολα Τού, όπως καί τό 666, τά έχουμε αναλύσει σέ παλαιότερα άρθρα….

Πρίν προχωρήσουμε είς τήν αποκάλυψη τής προφητείας θά σάς ειπώ δύο τρομακτικές ζηλόφθονες ιστορίες….

Κάποτε είχα πάει οικογενειακώς εκδρομή δι’ αυτοκινήτου είς τήν Κύπρον…. Πήρα έναν δρόμον πρός τήν ορεινή περιοχή Λεμεσσού καί επισκέφθηκα δέκα ιδιαίτερα σημεία πανοραμικού κάλλους, σέ πολλούς άγνωστα…. Ανέβασα μερικές φωτογραφίες στό φέϊσμπουκ, όχι όλα τά σημεία, περίπου 5, από μία φωτογραφία…. τό καθένα…..

Τά είδε κάποιος ός είχε παθολογική ζηλοφθονία μαζύν μού τό ίδιον καί η γυναίκα τού….

Δέν μ’ ερώτησε πού είναι αυτά τά μέρη ρέ φίλε καλοπροαίρετως όπως κάνουν πολλοί καί ό υποφαινόμενος συνάμα… καί νά προσθέσω θέλω νά πάω, εξήγησε μού τήν διαδρομή….

Μού έκανε μέ έσκιν όπως λέμε στήν Κύπρο ερωτήσεις, δηλαδή μέ θυμωμένον φθόνον καί μού έλεγε κτυπητά απρεπή λόγια…. Εγώ ήρεμος τού είπα…

Τό επόμενον Σαββατοκυρίακον επισκέφθηκε τά μέρη αυτά καί έβγαλε φωτογραφίες ακριβώς, όταν λέγω ακριβώς εννοώ ακριβώς στό ίδιον σημείον κάθε μέρους οπού είχα βγάλει μέ τήν οικογένεια μού φωτογραφίες, όταν λέμε επακριβώς εννοώ ούτε 30 εκατοστόμετρα πάρα πέρα…. Τίς ανάρτησε!…. γιά νά τίς δώ…. νά μέ πικκάρει….

Μία άλλη φορά προηγουμένως πήγα στό σπίτι τού καί είχε αναρτήσει εικόνα Τής Αγίας Τριάδος απέναντι από τήν θύρα όπως είδε στό σπίτι μού…. Θά έμπαινα από άλλη θύρα αλλά μέ πήρε στήν είσοδον αυτή γιά νά ιδώ τήν εικόνα, δέν τό πήρα στραβά αλλά βεβαίως ψιλιάστηκα επειδή ήταν εικόνα καί δέν ήθελα νά κολλαστώ…. (κολαστώ)…..

Δεύτερον παράδειγμα…. Κάποτε έγραφα κάπου άρθρα…. ό ιδιοκτήτης άρχισε νά γράφει άρθρα καί νά αναφέρει τήν προσφόνηση «Μά τόν Δία» επειδή υπέγραφα Παναγιώτης Δίας (ένας συμβολισμός γιά εμένα άλλο θέμα, έχω εκδόσει καί ένα βιβλίο μέ αυτόν τό όνομα)…. Τού άρεσαν οί ιδέες μού, τίς μιμώταν ενώ τής απέρριπτε σ’ εμένα… Τόν πήρα σέ μία ειδυλλιακή εκκλησία καί νυμφεύτηκε αργότερα εκεί…. Μισούσε καί ειρωνευόταν τούς πάντες ενώ στήν παρουσία τούς ήταν ό πλέον μειλήχιος άνθρωπος….. Διέπραξε καί πολλά άλλα…. Η ζηλοφθονία δέν ιατρεύεται βάσει μελετών, διαβάστε τό βιβλίον «48 νόμοι τής δύναμης» νά τό επιβεβαιώσετε….

Τέλος πάντων τούς συγχωρώ όλους, Ό Θεός νά σώσει τίς ψυχές τούς, είθε….

Καί τώρα η προφητεία…..

«Πρωτόκολλα Σιών, Κεφ. 15ον Περίληψις….

Παγκόσμιον Πραξικόπημα έν μία ημέρα. Αί είς θάνατον καταδίκαι. Η μέλλουσα τύχη τών Χριστιανών μασώνων. Ό μυστικός χαρακτήρ τής εξουσίας. Πολλαπλασιασμός τών μασωνικών στοών. Η κεντρική διοίκησις τών Σοφών. Η υπόθεσις Azeff. Ό μασσωνισμός είναι ό οδηγός όλων τών μυστικών οργανώσεων. Η σπουδαιότης τής δημόσιας επιτυχίας. Ό Κομμουνισμός. Τά θύματα. Αί θανατικαί καταδίκαι τών μασώνων. Κατάπτωσις τού γοήτρου τών νόμων καί τής εξουσίας. Η προεκλογή. Συντομία καί σαφήνεια τών νόμων τής μέλλουσης βασιλείας. Υπακοή είς τήν εξουσίαν. Μέτρα εναντίον τής καταχρήσεως εξουσίας. Σκληρότης τών ποινών. Όριον ηλικίας διά τούς δικαστάς. Ό φιλελευθερισμός τών δικαστών καί τής Αρχής. Τό παγκόσμιον χρήμα. Η απολυταρχία τού μασωνισμού. Ακυρωτικόν δίκαιον. Πατριαρχική «άποψις» τής μελλοντικής «Κυβερνήσεως». Θεοποίησις τής Κυβερνήσεως. Τό δίκαιον τού ισχυρότερου ώς τό μόνον δίκαιον. Ό Βασιλεύς τού Ισραήλ είναι ό Πατριάρχης τού κόσμου»…..

Πρώτον, πέστε μού σέ ποίον κόμμα καί σέ ποία οργάνωση ανεξερτήτως χρώματος καί ψευδοπροσανατολισμού δέν τά βλέπετε όλ’ αυτά;….. Αυτά όλα συμβαίνουν ΤΩΡΑ!!!! ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ!!!! Γραμμένα σ’ έναν βιβλίον από τόν 19ον αιώνα μ.Χ. αλλά πολύ παλαιότερα διδασκώμενα εντός τών ιουδαϊκών συναγωγών….

Είς τά Πρωτόκολλά γράφει ότι θά καταστρέψουν τούς μασσώνους επειδή θά είναι οί μόνοι που θά καταλάβουν ότι εξεγελάσθησαν μαζύν μ’ αυτούς καί η ανθρωπότης καί θά είναι οί μόνοι οπού θά έχουν τήν δύναμη, τήν αλληλεγγύη καί τά μέσα νά καταστρέψουν τούς Ιουδαίους Σιωνιστές. Καιρός νά τά παρουσιάσουμε έναν πρός έναν τά 24 κεφάλαια…

Καί τώρα σ’ αυτόν οπού σάς υποσχέθηκα διά τόν αριθμόν 33….

Επειδή αί βαθμίδαι τής μασσωνίας εισίν 33εις ό αριθμός συνεχώς διαφημίζεται διά νά αποκοιμίζουν τούς μασσώνους ότι αυτή είναι η εποχή τής εξουσίας τούς, τό γράφει μέσα ότι θά τούς κολακεύουν πρίν τούς καταπνίξουν…. Πιθανότατα, ουδείς τό κατάλαβε παγκοσμίως εκτός από αυτούς οπού τό οργάνωσαν έκτοτε ήτοι τούς υψηλόβαθμους Σιωνομασσωνιστές….

Αυτή είναι η αλήθεια…. Από τήν μιά τό διαφημίζουν σ’ εμάς ότι είμαστε υπό μασσωνίας καί από τήν άλλη κάνουν τούς μασσώνους νά πανηγυρίζουν, αλλά ύστερα φέρνει ό φούρνος τήν πυρά = τήν θανατική τούς καταδίκη όπως προλογίζεται καί δή άν προέρχονται από Χριστιανικόν Κράτος κατά παράδοσιν…. καί εννοείται εάν δέν είναι ιουδαϊκής καταγωγής…..

Εάν θέλετε ιδείτε καί αυτόν οπού αναφέρει συνεχώς τόν αριθμόν 33ων κρουσμάτων γιά τόν κορωνοϊόν παγκοσμίως…. Αυτός οπού παρουσιάζει τό βίντεο καί επισημαίνει ότι είναι προπαγάνδα τών μασσώνων δέν αποκλείεται νά είναι μασσώνος…. Σάς κάνουν προπαγάνδα ωσάν νά αυτοκατηγορούντε ενώ είς τήν πραγματικότητα αυτοπροωθούντε μέσω τού υποσυναίσθητου καί τού υποσυνείδητου σάς…. Νά τούς θυμίζετε ότι ό 33 είναι ό αριθμός τών ετών Τού Ιησού Χριστού επί γής….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. exo diavasei kai o Xristos o kirios ton Dynameon ton apoviosane se ilikia 33 Eton. Simptosei?

 2. Φώτης Βακάκης 08/06/2020 @ 12:53 ΜΜ

  Θα σου κανω 2 διορθωσεις αν μου επιτρεπεις. 1) Οι 33 βαθμοι της μασωνιας δεν ειναι προφητεια, αλλα ουτε και τα πρωτοκολλα των Σιωνιστων, ειναι προφητικα, αλλα σχέδια αυτης της “οργανωσης”. 2) Η μασωνια δεν εχει μονο 33 βαθμους αλλλα πολυ περισσοτερους. Απλα οι περισσοτεροι μασωνοι γνωριζουν ή πανε μεχρι σε αυτην την βαθμιδα. Για του λογου το αληθες, δες αυτο το βιντεο απο το καναλι μου..https://youtu.be/A0ynnmD0KbM

 3. ΠάνοςΓέριμου 08/06/2020 @ 1:27 ΜΜ

  Jesus. Όχι δέν είναι σύμπτωση καί πρός αντίμίμηση φθόνου έβαλαν 33 βαθμούς αλλά καί διά νά λένε στούς Χριστιανούς μασσώνους κάποτε όχι πλέον ότι τούς 33 βαθμούς τούς έκαναν δήθεν πρός τιμήν Τού Χριστού γιά νά τούς κολακεύουν νά γίνοντε μασσώνοι καί ύστερα νά τούς αλλάζουν. Επίσης, έτσι ήθελε Ό Χριστός διότι Αυτός είναι Ό Άκτιστος Τέκτονας καί Αρχιτέκτονας….

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/06/2020 @ 1:33 ΜΜ

  Χωρίς νά ανοίξω τήν σελίδα θά τήν ανοίξω αργότερα…. πρέπει νά πάω κάπου…. Λοιπόν, 33 + 1 μυστικός = 34…. γιά τούς μασσώνους πιόνια όπως αναφέρεται καί στά Πρωτόκολλα….
  Δεύτερον, οί βαθμοί τών μάγων 99 + 1 τού Εωσφόρου = 100…. Άλλη στοά αυτή…. μέ τίς τελετές ανδροχρώματος, ανθρωπομωροφαγίας, οργιοσυγγενίας, ήτοι πηδιούντε ανά μεταξύ τούς συγγενείς καί μή….
  Τρίτον, οί βαθμοί τών αρχισιωνιστών 365 μέ τόν έσχατον ν’ ανήκει στόν Εωσφόρον….
  Υπάρχουν καί άλλα παρακλάδια τά οποία ανήκουν διάφοροι αλλά τά τελετουργικά τούς ενυπάρχουν στά τρία μοτίβα που περιέγραψα….
  Οί βαθμοί άγοντε κατ’ ύψος = κάθετα αλλά καί κατά βάθος = οριζοντίως σέ κάθε βαθμίδα από τίς 33, ή 100, ή 365… Συνεπώς, ένας τέκτων εί δυνατόν νά είναι τού 27ου βαθμού αλλά σέ βάθος υψηλότερος από έναν τού 30ου βαθμού… καί νά είναι ανώτερος σέ συγκεκριμμένα θέματα…. Διάβασε καί τό άλλον σχόλιον…. Ίσως πρέπει νά τά κάνω άρθρον….. Δέν υπήρχε περιθώριον νά τά αναφέρω όλ’ αυτά είς τό έν λόγω άρθρον…. Ό Θεός μαζύν μάς….

 5. Ο αριθμος 33 ενα μεγαλο θεμα κι αυτο ο Χριστος εφυγε στα 33 ο μεγα αλεξανδρος εφυγε στα 33.
  Ο αριθμος 33 ειναι ο 11.11.11. ολα περνανε απο το 11 ηγετικος και πολυ ισχυρος αριθμος βλεπουμε 33 αλλα το μυστικο ειναι 11.11.11
  Οι διδυμοι πυργοι αριθμος 11 η ημερομηνια 11.9 2001
  11- 11. 9 +2 =11 ο ασος ο τελευταιος δεν περισευει.
  Οποτε εχουμε 11.11.11. και παλι αυτο φενεται υπαρχει κι ο κρυφος αριθμος ο αριθμος 7 11.11.11.1 ολοι ξερουν τον 11 και τον 33 τον 7 ομως ποιος τον υπολογιζει;
  7 μερες εβδομαδας 7 θαυματα του κοσμου κι αλλα πολλα.
  Αν το δεις και αλλιως εχεις 11.11.11.= 33 αν βαλεις και τον ασο πας 34 αν διαιρεσεις με το 3 εχεις 11,3 αλλα αν προσθεσεις το 3 με το 4 εχεις το 7.
  Το 11 και το 33 δεν ειναι οι αριθμοι των μασονων αλλα ισχυροι ηγετικοι αριθμοι.
  Απλα οι μασωνοι θελουν να νιωθουν δυνατοι και χρισημοποιουν τον αριθμο 33.
  Και το 7 παιζει τον ρολο του αλλα για καποιο λογο περναει συνηθως απαρατηριτο κατι εγινε τις 29.7 α ναι που μετρησαν ολη την πολη για κρουσματα του ιου σε καποια δημοσοιοποιηση εδω στα κατοχικα.
  Δηλαδη 29.7 = 2 + 9 = 11 – 11.7 – 2020 =22 = 11.11. = 11.11.11.7
  Εαν καποιος ειναι ερευνητης και βλεπει τον αριθμο 11 σε ελεγχομενο κειμενο απο τα ΜΜΕ και δεν καταλαβαινει οτι το κειμενο κατι κρυβει τοτε ειναι καιρος να αλλαξει χομπι. Ολα γυριζουν γυρω απο το 11 και το 33

 6. ΠάνοςΓέριμου 08/06/2020 @ 1:46 ΜΜ

  Προφητεία μέ τήν έννοια τίς προφυτείας, δηλαδή τό φύτευσαν έκ τών προτέρων, επίσης τό γνωρίζει ό διάβολος ότι αυτά θά κάμει, εξού καί τά προφητεύει η Αποκάλυψη καί ό διάβολος τά πιστεύει…. Υπάρχουν δύο ειδών προφυτείες ή προφητείες αλλά συνδέονται, η μία έκ Θεού πρίν νά φαίνεται τό γεγονός είς τό προσκήνιον καί η δεύτερη όπου προωθείς κάτι μέ ισχύν νά γίνει καί τό διαπράττεις. Άλλωστε ό διάβολος γνωρίζει ότι θά φέρει τόν Αντίχριστον καί μετά θά δεθεί…. Άμα τό γνωρίζουμε εμείς δέν θά τό γνωρίζει ό διάβολος; Διαβάζει καί αυτός άν θέλεις…..

 7. ΜΑ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΠΡΟΤΟΚΟΛΑ ΤΗΣ ΣΙΩΝ..ΕΙΝΑΙ ΕΔΩ Κ ΑΙΩΝΕΣ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΈΝΑ ΨΕΥΤΙΚΑ..ΕΛΕΟΣ ΡΕ ΠΑΙΔΙΑ..ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ?

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh