Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
13:28 - 10/06/2021

Εύρηκα! Τό υψηλόφρων μυστικόν όπλον όλων τών εμβολίων!… Αυτόνομος είναι ό Αυτοαντίδοτος!!!!

Εύρηκα! Τό υψηλόφρων μυστικόν όπλον όλων τών εμβολίων!… Αυτόνομος είναι ό Αυτοαντίδοτος!!!!

Υπάρχει έναν σπάνιον δένδρον είς τήν Αφρική οπού ό οπός (χυμός κορμού, ήτοι γαλακτώδης χυμός κορμού αλλά ετυμολογικώς ίσως σέ σχέση μέ τήν οπώρα = οπός+ώρα ήτοι έτοιμον όχι άγουρον) τού μπορεί νά θεραπεύσει ώς αντίδοτον πάσα δηλητηρίαση ειδικώς από όφεις καί σκορπιούς, υπάρχει έναν εμβόλιον κατά τού κορωνοϊού οπού μπορεί νά αναδείξει πάσα αυτόνοση κληρονομική προδιάθεση, αναγνώσετε μέχρι τέλους…

Επικοινώνησα μ’ έναν γενετιστή μέ τρόπον που νά μήν αφήνονται ίχνη (άν δέν αφήσαμε). Παραθέτω τί μού ανάφερε καί τά επιπρόσθετα συμπεράσματα μού…

Όλοι οί γενετιστές διαθέτουν μία μηχανή η οποία εκτός τών άλλων μετράει, εντοπίζει, διαγνώθει τές προδιαθέσεις τού εξεταζόμενου…

Τίς προδιαθέσεις γιά ασθένειες καί γιά άλλα θέματα, τά οποία πολλά αφήνουν κατασιωπούν. Μεταξύ τών προδιαθέσεων είναι γενετική ανωμαλία γιά σοδομισμός, κιναιδισμός, ανώμαλες ερωτικές ορέξεις, που πλέον «απαγορεύεται» νά αποκαλούν μέ τά ονόματα τούς, εντούτοις, αυτές οί ανωμαλίες προδίδονται καί διαπιστεύονται από τά ίδια τά ανώμαλα στοιχεία μέσα καί επάνω στά γονίδια…

Ό γενετιστής μού εκμυστηριεύτηκε ότι καμμιά δεκαριά συναδέλφοι τού που γνωρίζει ό ίδιος, διέπραξαν τό ίδιον καλοήθες πείραμα. Μελέτησαν τές προδιαθέσεις γιά αυτονοσήματα διαφόρων ασθενών ή πελατών τούς πρίν εμβολιαστούν ή τά είχαν ήδη έξ’ ανυπόπτου χρόνου καί τά ξανά μελέτησαν κατόπιν εμβολιασμού δήθεν κατά τού κορωνοϊού… Επίσης μελέτησαν παρενέργειες εμβολιασμένων… από τές μικρότερες μέχρι τές περιπτώσεις θανάτου… καί είναι πολλές καί αποσιωπούνται…

Πρώτον συμπέρασμα, όλοι οί εμβολιασμένοι παρουσιάζουν δραματική μείωση λευκών αιμοσφαιρίων…

Δεύτερον συμπέρασμα, τά εμβόλια είναι τέτοια ώστε νά επιταχύνουν, φουντώνουν, επεκτείνουν τίς αυτόνοσες προδιαθέσεις ή καί κληρονομικές προδιαθέσεις… (λΕΤΕ νά πήραν τό παράδειγμα από τό κάπνισμα τό οποίον βλάπτει αναλόγως προδιάθεσης αφού έκαστος ασθενεί σέ διαφορετικά όργανα έναν ή περισσότερα! λΕΤΕ;;;;;)

Μού εξήγησε ότι εάν κάποιος έχει προδιάθεση σέ κόλπον ήτοι εγκεφαλικόν επεισόδιον είς τά 75 τού έτη μπορεί νά τό πάθει είς τά 50 τού έτη ή έστω μερικούς μήνες ή έτη από τήν ημέρα τού εμβολιασμού. Ομοίως καί άν κάποιος έχει προδιάθεση καρδιακής συγκοπής, καρκίνου, νεφρικής ανεπάρκειας, αμνησίας, θρομβώσεως κ.τ.λ…

Συνέχισε ότι είς τούς γέρους δέν ισχύει γενικώς αυτόν διότι ό,τι αυτόνοσον καί κληρονομικόν προδιαθέτημα είχαν θά έχει εκδηλωθεί ήδη καί εάν δέν είχαν δέν θά εκδηλωθεί ποτέ. Εντούτοις, ό εμβολιασμός τούς προσκόβει έτη ζωής από γενική δηλητηρίαση καί νοσεία…

Αυτά είναι όλα όσα μού είπε περίπου είς τήν σύντομη επικοινωνία μάς…

Τώρα θά σού αναρτήσω τές προσωπικές μού γνώμες περί τούτων…

Είτε τό πρώτον δημιουργεί τό δεύτερον, δηλαδή η δραματική μείωση λευκών αιμοσφαιρίων προσφέρει τήν ευκαιρία είς τά αυτόνοσα προδιαθετήματα νά φουντώσουν χωρίς νά συντρέχει άλλη περμφερή σχετική ή άσχετη αιτία, είτε αντάμα μέ αυτόν συντρέχουν καί άλλες αιτίες ή συντρέχουν μόνον άλλες αιτίες, άν καί δύσκολα θά πιστεύσουμε ότι δέν συντρέχει η αιτία τής δραματικής μείωσης λευκών αιμοσφαιρίων…

Τά λευκά αιμοσφαίρια καταπολεμούν αποτελεσματικώς τά αυτόνοσα προδιαθετήματα όπως καί εκείνα από εξωγενής ή σύνθετους παράγοντες… Η μείωση τούς αυτομάτως εξυπονοεί προσμείωση αντίδρασης, καταπολέμησης καί άμυνας έναντι τών αυτόνοσων ή εξώνοσων ή σύνθετων αυτών τών δύο…

Η προσπάθεια τού οργανισμού ν’ ανακύψει μπορεί νά προσπεράσει τό ζωτικόν καίριον μέτρον τού ορίου ποσότητος τών λευκών αιμοσφαιρίων, ώστε αυτά νά κτυπήσουν μέ πραξικόπημα καί δή ασυνείδητον αυτοπραξικόπημα τόν οργανισμόν, τουτέστιν νά τόν αρρωστήσουν μέ λευχαιμεία… Νά διατί οί γενετιστές λένε ότι εντός δύο ετών θά πληθύνει δραματικώς η λευχαιμεία σ’ όσους εμβολιάστηκαν…

Πολλοί εμβολιασμένοι έπαθαν θρομβώσεις άμεσα μετά τόν εμβολιασμόν τούς. Φαίνεται ότι η προδιάθεση σέ θρόμβωση εκδηλώνεται γρηγορότερα απ’ ό,τι άλλες ασθένειες, ίσως διότι τά αγγεία τού οργανισμού επηρεάζονται άμεσα καί γρηγορότερα από τά φάρμακα τών εμβολίων…. Πολλοί συνανθρώποι μάς απόθαναν από καρδιακές προσβολές καί κόλπους, άλλοι εκδήλωσαν κινητικά προβλήματα έως καί παραλύσεις. Οί παρενέργειες τών εμβολιασμών καλύπτουν όλον τό φάσμα τών ασθενείων κάτι τό οποίον δικαιολογεί τήν ερμηνεία τών ανωτέρω γενετιστών… Ένας γνωστός μού μαθητής αριανών/πολεμικών τεχνών 36 έτων γέμισε όλον τού τό σώμα έρπυν μετά τόν πρώτον τού εμβολιασμόν. Ό άνθρωπος αυτός είχε προδιάθεση είς τόν έρπυτα διότι ήδη έκανε θεραπείες καί είπε ότι τού είναι κληρονομικόν από γονέα τού… Παρόλα ταύτα τήν ώρα τού εμβολιασμού ήταν αποθεραπευμένος, τουλάχιστον προσωρινώς, διότι ό έρπυτας επανέρχεται τίς πλείστες τών περιπτώσεων καί τίς πλείστες τών ειδών τού…

Πρόσεξε αυτόν πολύ σοβαρά! Ώς γνωστόν εάν κάποιος δέν έχει καρδιακά προβλήματα καί λάβει έναν ισχυρόν φάρμακον ενίσχυση οιασδήποτε καρδιακής ανεπάρκειας ή νόσου ή φραγμού, θά αρρωστήσει ίσως καί αποθάνει. Διότι τό φάρμακον όταν εισέρχεται εντός οργανισμού εάν δέν εντοπίσει πρόβλημα σέ κάποιον όργανον ή μέρος τού σώματος οπού είναι αρμόδιον νά αποθεραπεύσει θά εκδηλωθεί σέ όλον τόν οργανισμόν ή σέ συγκεκριμένα μέρη ή όποιον από τά δύο συμβή έν τέλει θά ζημιώσει κάποια μέρη τού οργανισμού. Έναν ενισχυτικόν φάρμακον τής καρδιάς όταν εισέλθει σ’ έναν σώμα μέ υγειή καρδία πιθανόν νά βλάψει τήν ίδια τήν καρδία. Τό ίδιον ισχύει δι’ όλα τά ισχυρά καί ενισχυτικά φάρμακα τά αντίστοιχα δι’ όλα τά όργανα καί νόσους, ώστε νά βλάπτουν τά ίδια όργανα οπού σέ διαφορετικές αρρωστημένες περιπτώσεις θά θεράπευσαν ή άλλα ή συνάμα τά όργανα οπού θά θεράπευαν καί άλλα…

Διατί όμως έναν φάρμακον εντοπίζει πού πρέπει νά κατευθυνθεί καί νά δράσει όπως αυτόν δρά, μόλις εισέλθει σ’ έναν οργανισμόν; Διότι ισχύει ό Νόμος τής Έλξης παντού καί έν προκειμένω είς τά φάρμακα έν σχέσει μέ τές ασθένειες… Γνωρίζουμε τό ρητόν: «τά αντίθετα έλκονται», άν καί αυτόν ειπώθηκε διά ψυχολογικούς χαρακτήρες ανθρώπων, εντούτοις, ισχύει καί διά τές περιπτώσεις νοσείας καί υγείας! Ήτοι: «η νοσεία έλκει τήν υγεία όταν είναι διαθέσιμη μέ κάποιον τρόπον καί η υγεία τήν νοσεία όταν είναι διαθέσιμη μέ κάποιον τρόπον»… Μήπως η υγεία είναι σταθερή; Δέν είναι η απώλεια τής η οποία οδηγεί είς τόν θάνατον; Η υγεία δέν είναι κάτι σταθερόν αλλά η εξουδετέρωση τής νοσείας καί η νοσεία δέν είναι κάτι σταθερόν αλλά η εξουδετέρωση τής υγείας! Μήπως ό ορισμός αυτός δέν δικαιολογεί τήν ατάκα ότι ό καλύτερος Ιατρός είναι η Πρόληψη;… Οί υγειείς ανθρώποι ενδελεχώς εξουδετερώνουν ή αυτοεξουδετερώνουν τές νοσείες, ήτοι λόγω τών τροφοφαρμάκων, βοτάνων, ασκήσεων καί άλλων ατραπών οπού κάνουν συνειδητώς, ημισυνειδητώς ή ασυνειδήτως καί σέ συνδοιασμόν από μόνα τούς τά αυτοάνοσα γονιδιακά φάρμακα τά οποία παράγουν ώς συνέπεια τής κληρονομικής τούς Προδιάθεσης καί Προϊκανότητος…

Κάποτε άκουσα έναν ιερέα νά λέγει: «οί αντίθετοι χαρακτήρες δείχνουν τά λάθη ό ένας στόν άλλο»… Μήπως αυτόν δέν συνάδει μέ τό ρητόν: «τά αντίθετα έλκονται»;… Ήτοι, έλκονται διότι έν μέρει τουλάχιστον ώς χαρακτήρες καί γνώμες συμπληρώνουν καί δείχνουν έκαστος τά κενά καί τά σφάλματα τού έτερου, ώστε μέσω αυτής τής αλληλοσυμπλήρωσης νά ολοκληρωθεί ό καθένας…

Φανταστείτε δύο εγκληματίες νά συνάψουν φιλία ή γάμον καί μετά φανταστείτε έναν εγκληματία καί έναν φιλήθικον! Ό ένας θά συμπληρώνει τόν άλλον. Ό μέν εγκληματίας νά καταλάβει καί νά περιορίσει τήν αδύστακτη δράση τού καί φιλοσοφική εικόνα ζωής καί ό δέ φιλήθικος νά καταλάβει πώς δέν είναι όλα αγγελικά πλασμένα ή εάν είναι, ότι δέν γίνεται μόνον αγγελική χρήση τών αγγελικών πλασμένων όντων καί πραγμάτων καί ότι πρέπει νά φέρει αντίσταση διά νά επιβιώσει….
ακόμη καί ηθικώς, ναί εάν τό κατάλαβες αυτόν, τραβάει τεράστιου ύψους βάθος… Ό φιλήθικος μπορεί έν τέλει νά κολλαστεί λόγω τής μεγάλης αρχικής υποχώρησης τού, η οποία είς τό μέλλον μπορεί νά φέρει ανεξέλεγκτη αντίδραση ή νά τόν εθίσει σέ μεγάλη αμαρτία επειδή από εντροπή γίνεται παθητικός μέχρι αηδίας, κάτι τό οποίον μπορεί νά τόν αποκτηνώσει καί κατόπιν νά τού μεταδιαμορφώσει έναν ανάμεικτον θυελλώδη ή άλλως πώς αμαρτωλότατον χαρακτήρα…

Ώστε τά αντίθετα έλκονται;…

Συνεπώς, η τάδε ασθένεια έλκει τές τινά ουσίες διά νά επέλθει η ισορροπία… Όταν τό κατάλληλον φάρμακον εισέρχεται εντός τινός άρρωστου οργανισμού, αμέσως έλκεται από τήν περιοχή τής ασθένειας καί από τά μόρια ή καί άτομα ή καί μικρότερα υποσωματίδια τής ασθένειας… Η έλξη αυτή επισυμβαίνει όπως ακριβώς ό αρνητικός μαγνήτης έλκει τόν θετικόν καί ό θετικός τόν αρνητικόν!…

Ό Ιπποκράτης είπε ότι πρέπει νά υπάρχει ισορροπία μεταξύ γλυκού καί πικρού, αλμυρού καί όξυνου… Θά τό προχωρήσω έναν βήμα πάρακατω, τές ασθένειες τού γλυκού θεραπεύει τό πικρόν καί τές ασθένειες τού πικρού θεραπεύει τό γλυκόν. Τές ασθένειες τού όξυνου θεραπεύει τό αλμυρόν καί τές ασθένειες τού αλμυρού θεραπεύει τό όξυνον… Υπάρχει όμως καί μία πέμπτη γεύση η στομφή οπού κατά κάποιον τρόπον είναι ώς νά μουδειάζει τό στόμα σού από μάσημα σιδήρου… Εάν όντως υπάρχει καί δέν είναι ανάμεικτον άλλων αισθήσεων, όπως ισχύει είς τά χρώματα, τότε πρέπει νά υπάρχει μία αντίστοιχη έκτη γεύση είτε η πέμπτη είναι αυτόνομη είτε ανάμεικτη, καί εάν είναι αυτόνομη τότε είναι καί η έκτη αυτόνομη, εάν πάλιν είναι η πέμπτη ανάμεικτη είναι η έκτη ανάμεικτη… Μία τέτοια γεύση εάν υπάρχει, κατά τήν γνώμη μού, συναντάται ώς κολλώδης ουσία, τήν οποία συναντώ είς τό μάσημα παράξενων κογχύλιων αλλά καί αλλού οπού πρός στιγμής δέν θυμάμαι διότι δέν είναι καί η συχνότερη…

Οί έξη αυτές γεύσεις θυμίζουν καί αντιστοιχούν μέ τά δύο άκρα τριών ευθείων δακτύλιων ή έξη δακτύλιων, ήτοι μίας ευθείας άνω/κάτω, μίας ευθείας δεξιά/αριστερά καί μίας ευθείας εμπρός/όπισθεν, οπού αναλόγως πορείας, περιφοράς αλλάζουν θέση, αλλά εντός τού οργανισμού διατηρούν συγκεκριμένη θέση ή αλλάζουν θέση καί αλλάζει καί η μοριακή τούς ή σωματιδιακή τούς διάσταση…

Σ’ αυτές αντιστοιχούν τά άκρα πικρόν/γλυκόν, αλμυρόν/όξυνον καί στομφόν/κολλώδες…
Μπορούμε νά ειπούμε κατά προσέγγιση ότι τό γλυκόν, η γλυκόζη, ό υδατάνθρακας, ανεβάζει τήν διάθεση καί ενεργητικότητα λόγω τής μεταφοράς από τά μόρια τού τών μορίων οξυγόνου, αλλά προξενού ζημίες όπως σαπίσματα είς τά κύτταρα. Δοκιμάστε νά τρώτε μία εβδομάδα μόνον γλυκίσματα καί μάλλον θά αποθάνετε πρίν τό τέλος τής εβδομάδος, αναλόγως οργανισμού καί ποσότητος κατανάλωσης… Κατά συνέπεια, τό πικρόν κατεβάζει καί αυτά τά δύο αντιστοιχούν είς τό ύψος καί βάθος ή άνω/κάτω ή είς τό εμπρός/όπισθεν ώς ενεργητική φορά, δέν τά βλέπω νά αντιστοιχούν είς τά δεξιά/αριστερά…

Τό αλμυρόν καί τό όξυνον πρέπει νά αντιστοιχεί είτε είς τό εμπρός/όπισθεν είτε είς τό άνω/κάτω, δέν τά βλέπω ν’ αντιστοιχούν είς τά δεξιά/αριστερά, διότι εκτός τών άλλων η κίνηση καί διακίνηση μέ κάποιους τρόπους αντίληψης, σπανίζει είς τά δεξιά/αριστέρα… καί αυτά αντιστοιχούν είς τίς σπανιότερες αλληλοαντιγεύσεις τών στομφού/κολλώδες!!!!

Τώρα πώς γίνεται η έλξη καί η αλληλοσυμπλήρωση ή αλληλοϊσορροπία; Π.χ. εάν δηλητηριαστείς επιζητάς κάτι γλυκύν καί οί ειδικοί σού λένε πάρε κάτι γλυκύν… όπως φάε ζάκχαριν διότι απορροφά τό δηλητήριον τό οποίον κατά συντριπτική πλειοψηφία είναι πικρόν! Εάν πάλαι δηλητηριαστείς από τήν κατανάλωση γλυκών, αρτοποιημάτων, μακαρόνιων καί δή από υδατάνθρακες καί γλυκόζες συνθετικές ή μή, προξενούνται σαπίσματα, καρκινώματα καί άλλα νοσήματα ή προνοσήματα καί η θεραπεία είναι η καυτηριακή καί δραστική επιθετική επίδραση τών πικρών διότι τά πικρά είναι όλα φάρμακα… Βεβαίως, υπάρχει η περίπτωση έναν πικρόν δηλητήριον νά εξουδετερωθεί από έναν άλλον πικρόν αντίδοτον, αλλά ουσιαστικώς τό καθένα είναι φορτισμένον μέ τό αντίστροφον κατάλληλον σέ κάθε λεπτομέρεια Ηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανικόν Φορτίον… Τά όμοια μέ τά άλλα δύο ζεύγη, δίχως νά σημαίνει ότι δέν γίνονται διασταυρώσεις, π.χ. τό αρνητικόν τής μίας συνωμοταξίας ή ευθείας στήλης νά θεραπεύεται ή νά θεραπεύει τό θετικόν μίας άλλης ή σύνθεση πέραν τού ενός από διαφορετικές στήλες… ώς ανάμεικτη προθεραπευτική δυνατότητα…

Τί έχουν καταφέρει μέ τά εμβόλια «τούς»; Έχουν κατασκευάσει έναν σύνθετον εμβόλιμον φάρμακον ώστε ν’ αναδεικνύει τά προδιαθετικά νοσήματα καί νά εξουδετερώνει τίς αυτοαμυντικές καί εξωγενείς παρεχόμενες αντιδράσεις κατά τών προδιαθετικών νοσημάτων, πολύ έξυπνον διά νά μήν είναι Πανύπουλον!!!!…. Μέ αυτόν έχουν επιτυχεί τόν διχασμόν κατά πόσον βλάπτει ή όχι ή εάν βλάπτει όλους ή εάν βλάπτει συγκεκριμένα όργανα ή όχι, ώστε οί απόψεις νά διίστανται καί μόνον οί ευφυέστεροι νά συνειδητοποιούν ότι είναι μέ κάποιον τρόπον παμμολυσματικόν φάρμακον μέ τρόπον τινά ώστε νά μήν εντοπίζεται ευκόλως… Οί ευφυείς καταλάβουν ότι είναι ύπουλον καί είναι πέρα ώς πέρα πεπεισμένοι έστω καί εάν δέν μπορούν νά τό αποδείξουν μέ τρόπον καταλυτικόν, αλλά καί νά τό επιτύχουν αυτόν, οί άπιστοι ηλίθιοι δέν έπαψαν ποτέ νά υπάρχουν, ώστε καμμία γνώμη περί τού αντιθέτου τής γνώμης τούς νά μήν τούς πείθει μέ τίποτε, επειδή απλά αποφάσισαν νά μήν αλλάξουν ποτέ έστω καί εάν τά τεκμήρια στοιχειοθετούν όλα τ’ αντίστροφα!…

Ώς έκ τούτου, όπως γνωρίσαμε τούς έξυπνους πυραύλους, τά έξυπνα κινητά πολυλογισμικά «τηλέφωνα», τώρα γνωρίζουμε καί τά Παραηλεκτρονικώς χυμικά έξυπνα μολυσματικά ή καί παμμολυσματικά φάρμακα/εμβόλια καί κατά προέκτασιν τί άλλου προδιαθέτουν είς τάς φαρέτρας «τών» αυτά τά ηλίθια κατασκευάσματα μέ τό όνομα ελίτ, νέα τάξη πραγμάτων, «μεγιστάνες»;…;…;…;…

Όταν έναν φάρμακον σκοτώνει όλα τά αυτοφάρμακα διά πάσα ασθένεια καί προδιαθετικά νοσήματα ενός οργανισμού καί δή τών οργανισμών οπού έχουν τήν ικανότητα νά τά διαθέτουν μέσα από τό Πολυφαρμακοπλοστάσιον τού Στρατού τού Ανοσοποιητικού Συνστήματος, τότε ό οργανισμός εάλω τών ασθενειών καί εάλω τού χυμικού βιολογικού καί ηλεκτρονικού φαρμάκου τό οποίον εξουδετερώνει τά ανάλογα οπλικά αμυντικοεξυγειανστικά συνστήματα… Είναι ωσάν νά σού κάνει κάποιος μία τοποθέτηση μίας τεχνολογίας η οποία απαγορεύει εσαεί τήν ηλεκτρονική τεχνολογία καί αναγκαστικώς πρέπει νά επιβιώσεις καί χρησιμοποιείς μόνον τήν πρωτόγονη καί εξελιγμένη μηχανική άνευ τεχνολογικής συναρωγής… Έναν τέτοιον υπερόπλον λέγεται ότι ήδη κατέχουν τουλάχιστον οί Ρώσσοι καί ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης τό προφύτευσε πριχού ιδούν τά ομμάτια μάς κινητά τηλέφωνα…

Ποία είναι η λύση; Η λύση είναι είτε πήρες τά εμβόλια είτε όχι, νά προμηθεύεσαι προληπτικώς επί τακτά καθημερινά χρονικά διαστήματα βότανα καί γενικώς βιοδραστικές Προληπτικές Προθεραπείες Συχνοτικών Συνειρμών Συναρμονικής τού Σώματος Δονητικές Κραδασμικές Φορτίσεις ή καί Ωφέλιμες Βιοενεργειακές Επενέργειες… Σέ περίπτωση οπού έχεις πρόβλημα μέ προδιαθέσεις έν δράσει είτε επειδή κάτι προκάλεσε τήν απώλεια τής ισορροπίας εκτός εμβολίου είτε από εμβόλιον, μέ τίς τακτικές αυτές δόσεις Προθεραπείας, Θεραπείας, Μεταθεραπείας, θά επιφέρεις τήν ισορροπία, αναλόγως τής ποσότητος αντιδότων οπού προμηθεύεις τόν οργανισμόν σού. Εάν πάλιν δέν έχεις κάποιον πρόβλημα μέ τήν Πρόληψη θά τόν κάνεις έτι ισχυρότερον καί ενισχυμένον αντίστασης μέχρι καί τού σημείου τινός βαθμού ανανέωσης = εκνέωσης! Δέν βλέπουμε κάποιους ανθρώπους καί τούς ερωτάμε μέ έκπληξη: «τί έκανες καί νέωσες έτσι;»… Ό ένας σού λέγει διά βότανα, ό άλλος διά διευθέτηση χρεών, έτερος διά καινούργια συντροφιά, έτερος δι’ αλλαγή ζωής, εργασίας, τόπου διαμονής κ.ο.κ…

Κάθε φορά οπού εισέρχεται ένας Δούρειος Ίππος εμβολίου, φαρμάκου, τροφής καί άλλως πώς μέσα σού, είτε τό γνωρίζεις είτε όχι εσύ έχεις Αυτοϋποχρέωση νά λάβεις τά μέτρα σού μέ Αντιπρόληψη γενικού φάσματος… Δέν είναι ανάγκη νά θυμάσαι απέξω καί ανακατωτά κάθε ουσία, αλλά νά θυμάσαι π.χ. ποία βότανα νά προσλαμβάνεις ώς ροφήματα… Εάν η «Γερμανία» είναι τό εμβόλιον ή τά κακά στοιχεία νοσασθένειας γενικώς καί η «Αγγλία» τό φάρμακον, τότε κάνε αυτόν οπού είπε ό Τσιώρτζηλ: «Κάθε πενήντα έτη πρέπει νά βομβαρδίζουμε τήν Γερμανία, δέν χρειάζεται νά γνωρίζουμε γιατί, γνωρίζουν αυτοί»… Μολονότι, ό βομβαρδισμός κατά τών νοσοποιητικών αιτιών καί μικροργανισμών πρέπει νά γίνεται κάθε πέντε ώρες ή έστω καθημερινώς σ’ αναλογία τών 50 ετών διά τήν ισοπέδωση τής Γερμανίας. Δυστυχώς, αυτόν οπού είπε ό Ουίστων διά τήν Γερμανία εφαρμόζεται αιώνες εναντίον τής Ελλάδος καί αυτός τό γνώριζε, εξού καί είπε είς τήν Γιάλτα διαφωνόντας πρός τά δικαιώματα τής Ελλάδος δι’ επέκτασιν τών συνόρων τής βάσει τής βοήθειας τής είς τόν Β΄ΠΠ καί επειδή ήταν τά εδάφη αυτά ελληνικά: «Οί Έλληνες είναι φίδια, πρέπει νά τούς έχουμε στουππωμένους (κεκλεισμένους μέ πώμα) μέσα σέ μία διαφανή φιάλη»…

Διά νά είσαι Αυτόνομος πρέπει νά είσαι Αυτοαντίδοτος….

Τό εμβόλιον καί ό κορωνοϊός κάνουν τήν ίδια ύπουλη διεργασία μέσα είς τόν οργανισμόν αλλά περισσότερον στοχευμένως τό εμβόλιον καί άντε νά βγείς από μέσα μέ τές διχόνοιες βάσει ανακρίβειας οπού Προπεριγράψαμε!!!! Άν καί τά έχουμε αναφέρει ξανά, πολλά ώς υποψίες καί τώρα διαπιστευμένα…

Κύριος ειμοί βοηθός καί φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά!…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. η σκέψη λέει ότι τα εμβόλια για την “παν-δημία” πάνε και βρίσκουν τα μη λειτουργικά σημεία ενός σώματος – κάτι σαν ανίχνευση καταγεγραμμένων δεδομένων στο σώμα δηλαδή ένα εσωτερικό scanner.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*