22:13 - 08/07/2021

Αυτό Π.Ο.Υ. θά δείς είναι umbezable! Η Μαύρη Σιών η Λευκή Εωσφορία… Μέρος 2

Αυτό Π.Ο.Υ. θά δείς είναι umbezable! Η Μαύρη Σιών η Λευκή Εωσφορία… Μέρος 2

5ον Μέρος

19-12 οἱ δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ὡς φλὸξ πυρός, καὶ ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ διαδήματα πολλά, ἔχων ὀνόματα γεγραμμένα, καὶ ὄνομα γεγραμμένον ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ αὐτός 19-13 καὶ περιβεβλημένος ἱμάτιον βεβαμμένον ἐν αἵματι, καὶ κέκληται τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ. 19-14 καὶ τὰ στρατεύματα τὰ ἐν τῷ οὐρανῷ ἠκολούθει αὐτῷ ἐπὶ ἵπποις λευκοῖς, ἐνδεδυμένοι βύσσινον λευκὸν καθαρόν. 19-15 καὶ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ ἐκπορεύεται ῥομφαία ὀξεῖα δίστομος, ἵνα ἐν αὐτῇ πατάσσῃ τὰ ἔθνη· καὶ αὐτὸς ποιμανεῖ αὐτοὺς ἐν ῥάβδῳ σιδηρᾷ· καὶ αὐτὸς πατεῖ τὴν ληνὸν τοῦ οἴνου τοῦ θυμοῦ τῆς ὀργῆς τοῦ Θεοῦ τοῦ παντοκράτορος. 19-16 καὶ ἔχει ἐπὶ τὸ ἱμάτιον καὶ ἐπὶ τὸν μηρὸν αὐτοῦ ὄνομα γεγραμμένον, βασιλεὺς βασιλέων καὶ κύριος κυρίων.

Αυτός είναι Ό Χριστός…. Θά φάς ξύλο μά πολύ ξύλο τό ξέρεις; Δέν στά πάν καλά οί παπάδες καί οί απαπάδες, Ό Χριστός δέρνει καί δέρνει πειό πολύ απ’ όλους, διότι όταν σού έλεγα ότι Αγάπη είναι τό Δίκαιον, εσύ έλεγες, έλα μωρέ αγάπη είναι Ό Χριστός καί μάς συγχωρεί! Έλα μωρέ, τόν αγαπώ τόν κομπάρο γι’ αυτό πηδιέμαι μαζύν τού κι’ Ό Χριστός αγάπη είναι… Έλα μωρή τώρα όμως που δέν ξέρεις καί δέν ήξερες τί είναι αγάπη! Που δέν ήξερες πώς άν η πόρνη δέν Μετανοούσε θά τήν έδερνε Ό Ίδιος αφού τήν γλύτωσε από τούς άλλους άδικους ήτοι όστις αναμάρτητος πρώτος βαλλέτω λίθον! Έλα μωρή, αγάπη είναι νά αδικείς τόν άνδρα σού! Χαχαχα! Ή μήπως μωρή δικαιούσαι νά τό κάνεις εάν αρέσει στόν άνδρα σού επειδή έτσι λέγει η Μαύρη Βίβλος τής Μασσωνίας τής μεγάλης τής Παμπυλώνος; Έλα τώρα που έρχεται μωρή ό λογαριασμός καί σύ δέν βαστάς δεκάρα τσακκιστή;… Τρέξε μωρή νά Μετανοήσεις νά Εξομοληγηθείς νά σωθείς, τελευταία ευκαιρία, σέ λίγο δέν θά βρίσκεις παπά ούτε άκρη νά τό κάνεις… Καλά, γέλα εσύ καί τά λέμε, γελάει καλύτερα όποιος γελάει Τελευταίος!!!!…. μωρή!…

6ον Μέρος

19-20 καὶ ἐπιάσθη τὸ θηρίον καὶ ὁ μετ᾿ αὐτοῦ ψευδοπροφήτης ὁ ποιήσας τὰ σημεῖα ἐνώπιον αὐτοῦ, ἐν οἷς ἐπλάνησε τοὺς λαβόντας τὸ χάραγμα τοῦ θηρίου καὶ τοὺς προσκυνοῦντας τῇ εἰκόνι αὐτοῦ· ζῶντες ἐβλήθησαν οἱ δύο εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρὸς τὴν καιομένην ἐν θείῳ. 19-21 καὶ οἱ λοιποὶ ἀπεκτάνθησαν ἐν τῇ ῥομφαίᾳ τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ ἵππου, τῇ ἐξελθούσῃ ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ· καὶ πάντα τὰ ὄρνεα ἐχορτάσθησαν ἐκ τῶν σαρκῶν αὐτῶν.

20-15 καὶ εἴ τις οὐχ εὑρέθη ἐν τῇ βίβλῳ τῆς ζωῆς γεγραμμένος, ἐβλήθη εἰς τὴν λίμνην τοῦ πυρός.
21-8 τοῖς δὲ δειλοῖς καὶ ἀπίστοις καὶ ἐβδελυγμένοις καὶ φονεῦσι καὶ πόρνοις καὶ φαρμακοῖς καὶ εἰδωλολάτραις καὶ πᾶσι τοῖς ψευδέσι τὸ μέρος αὐτῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῇ καιομένῃ ἐν πυρὶ καὶ θείῳ, ὅ ἐστιν ὁ θάνατος ὁ δεύτερος.

Σ’ αυτόν τό 21-8 θά κάνουμε μία στάση…. Ποίοι είναι οί φαρμακοίς; Πρίν εκοσιπέντε έτη σύν πλήν, αναρωτήθηκα τί σημαίνει η λέξη φάρμακον;… Κατάλαβα ότι είναι σύνθεση τού εφ+άρμα! Ευκαταφρόνητον έ;… επ’ άρματος ασπούμε, ποίοι είναι αυτοί;… Η μετάφραση λέγει τούς μάγους! Ώπα!… Πάμε νά δούμε…

Ό,τι κάνει η μαγεία, καί ό σατανάς απευθείας, τό κάνει σήμερα η επιστήμη, μέσω ηλεκτρισμού, η επιστήμη τού όρκου τής συναγωγής τού σατανά, καί η υστεροβουλία που είχε έξ’ αρχής ό διάβολος διά τών διαβολάνθρωπων τού Παμπυλώνιων εβραίων καί χαζζαροεβραίων… που λένε ότι είναι Ιουδαίοι αλλά ψεύδοντε… Τά θυμάσαι αυτά ανωτέρω; Λοιπόν η επιστήμη «τούς» σού έλεγα καί ξανά έλεγα κάνει μαγεία, ό,τι κάνει η μαγεία τά κάνει καί η μαγική επιστήμη «τούς»…Η μαγεία γίνεται μέ συνειρμικές συχνότητες δονητικών κραδασμών. Αυτές οί δυνάμεις υπάρχουν στό Μεσοδιάστημα ήτοι μεταξύ ύλης καί αϋλίας, εκεί που έπεσε δηλαδή ό πρώην Εωσφόρος νύν Σκοτοφόρος διά τού ηλεκτρισμού. Κάνει τίς ενώσεις εφαρπάζοντας τίς δυνάμεις καί κάνωντας κόκτεϊλς καί η επιστήμη τών διαβόλων καί διαβολάνθρωπων έφτασε τόσον υψηλά σέ μαγεία ώστε νά μπορεί νά ξυλώσει τήν Δημιουργία Τού Θεού καί νά τόν κάνει όχι πίθηκο αγνόν αλλά Μεταλλαγμένο Μετανθρωπισμένο καραγκιόζη τού Αρχικερατά. Ακόμη δέν τό βλέπεις ότι είναι μισάνθρωπος γιά νά σέ θέλει έτσι; Αλλά εσύ χλεύαζες εξελιγμένε προημιμεταλλαγμένε τήν Εκκλησία, χα χα χα τω ρα ! Δέν σέ θέλει έτσι ξέρεις γιατί; Γιά νά μήν μπορείς νά προσεγγίσεις Τόν Θεόν, διότι όποιος μεταλλαχθεί δέν θά είναι πιά άνθρωπος αλλά σκουπίδι τού σατανά! Καί δέν θά έχει συναίσθημα συντριβής καρδίας, έννοια Μετάνοιας μέσα τού, θά είναι ένα άβουλο βουλημικό κτήνος διαφόρων ζομποειδών… ήθελες εξελιγμένα σκατά φάε τώρα εξελιγμένα σκατά… τί νά σού κάνω; Σού λέω τρέξε νά Εξομολογηθείς, ΟΧΙ! Λές εσύ!

Γιά τόν ίδιο λόγο θά καραγκιοζοσημαδεύσει στό μέτωπο ή στό δεξι χέρι γιά νά μήν μπορείς νά κάνεις Χριστιανικό Σταυρό, αλλά σατανικό συμβολισμό! Άν τό επιχειρήσεις γιά Χριστιανικό Σταυρό!…

Φάρμακα είναι η επιστήμη, τά φάρμακα τής επιστήμης, τά ανίερα φάρμακα που καταβροχθίζεις όπως τά εμβόλια…, τά αναβολικά γιά νά γίνεις κτηνοδύναμος, θά δείς κι’ απ’ αυτούς θά είναι τά ππόκεμον στρατιωτάκια «τούς», poke θυμίζω = σακί καί mon εμού… νά λοιπόν καί ασκός τού αιόλου μέσα στό κύτιον τής πανδώρας… θ’ ανοίξουν γιά εσένα όλα τά Μεταλλαγμένα Δώρα, αιωνίως… εννοείται, αφού θά είσαι μέ τόν θεόν σού, τόν απόλλωνα σατανά εωσφόρο καί τούς άλλους τής συνωμοταξίας… μήν ανησυχείς, οσονουπώ θά σέ σώσουν, έρχοντε καί οί Έλλλ απ’ τό διάστημα αλλά από προ[προ[προπερύσι τούς έσκασε λάστιχο μία μοίρα πρίν τόν Άρη από τόν Σείριον, καί καλέ βλέπεις εσύ νά Επαληθεύεται η Αποκάλυψη; όχι καλέ, ό διαλογισμός είναι που επαληθεύεται..,που τήν βλέπετε τήν εσχατιά καί τούς τριόλους;…

Ειδωλολάτρες μήπως είναι οί οπαδοί ομάδων καί τραγουδιστών καί γυναικών καί ανδρών ερωτικώς καί χρημάτων σύν τών άλλων; Έ βέβαια γιατί νά μήν μπίξει στό Παλάτι Τού Ό Θεός τόν οπαδόν Ολυμπιακόν μέ τό θρύλε θεέ μού Ολυμπιακέ μού, έ βέβαια, θά τόν μπίξει αλλά πού θά τόν μπίξει; Στήν τρύπα τού κώλου τού διαβόλου… εκεί τού ταιριάζει. Έ ναί βέβαια θά πείς, μά τί λές από πλάκα ή γιά τήν παρέα τό λέγαμε τό θρύλε θεέ μού… έ, βέβαι αλλά πλάκα δέν κάνει Ό Θεός, δέν ….
Τίς Δέκα Εντολές τίς ξέρεις; Σού ομοιάζουν μέ τίς μασσωνικές εντολές καί τίς μεταλλαγμένες μέ εμβόλια καί 5G εντολές; Μήν ξεχνάς ότι έσπασαν ακόμη είκοσι… Τές έφερε Ό Χριστός αργότερα αλλά δέν τό πήρες είδηση…, όταν λέγει ότι δέν ήρθε νά καταργήσει τές γραφές αλλά συμπληρώσαι αυτό εννοούσε… αλλά εσύ τόν νού σού στήν στρήνα σού… πωπωπωωώ!!!!

1. Ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, οὐκ ἔσονται σοὶ θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ.
2. Οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς.
3. Οὐ λήψει τὸ ὄνομα τοῦ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ.
4. Ἓξ ἡμέρας ἔργα καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου. Τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου.
5. Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς.
6. Οὐ μοιχεύσεις.
7. Οὐ κλέψεις.
8. Οὐ φονεύσεις.
9. Οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ.
10. Οὐκ ἐπιθυμήσεις πάντα ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστι.

Τήν τρίτη εντολή τήν βλέπεις;… Επί ματαιώ ή επί πίστης λές τόν Ολυμιακό θεό καί τόν Παναθηναϊκό καί τόν τραγουδιστάκο καί τόν εωσφοράκο, ό,τι απαντήσεις είναι τό ίδιο διότι αμφότερα συναμφότερα…

Τώρα θά μού πείς μέ τό δίκαιο σού, καλά ό Μωυσής που κατέβασε τίς 10 Εντολές από τό Όρος Σινά γιατί έσφαξε 10,000 αποστάτες που έκαμαν είδωλα καί οργιοπόρνευαν; Έλα ντέ, δέν τά καταλαβαίνω όλα, αλλά οί Εντολές αυτές ήταν γιά τά 40 έτη τής Ερήμου τών εβραίων καί μετέπειτα, καί ναί τούς έσφαξε διότι κατάλυσαν έφ’ ολκής τόν Νόμον, κάνωντας είδωλα… καί άν τούς άφηνε θά χάνετο τό σχέδιον Τού Θεού καί έξ’ όσων φαίνεται άμα πατήσεις τόν Νόμον δικαίως πρέπει νά πατηθείς καί σύ… Δηλαδή δίνεται τό δικαίωμα νά φονευθείς σέ δίκαιον μόνον άνθρωπον διά χάριν Θεού καί Νόμου Αυτού… Αυτό βγαίνει σάν νόημα καί είναι δίκαιον… Πές μού ποία Εντολή δέν καταπάτησαν όταν έκαμαν είδωλον χρυσόν γιά νά τό λατρεύουν καί πορνογαμομοιχοπουστεύουν; Δηλαδή άμα τό κάνεις αυτόν είσαι ακόμη άνθρωπος; Είσαι ακόμη μή μεταλλαγμένος;… Διότι άνθρωπος ήτοι άνω θρήσκω πόποτε σημαίνει τηρώ τές ουράνιες Ηθικές όχι τές ζωώδεις λιμπιντοστρηνοσυνουσιορμές…
Ένας που οργιάζει φοβάται νά ψευδομαρτυρήσει; Άμα δέν φοβάσαι μία Εντολή δέν φοβάσαι καμμία Εντολή… καί αφού δέν σέβεσαι τάς Εντολάς μέ τό δίκαιο τους οί Εντολές δέν θά σεβαστούν εσένα… κβαντομηχανική που λέμε…

Ό,τι έσπειρες θά θερίσεις τό λέγει άλλως πώς Ό Χριστός αλλά δέν τό έπειασες καί αυτόν συμπλήρωνε τό οδόντας αντί οδόντος καί μάχαιραν έδωκες μάχαιραν νά πάρεις, θέλεις καί μία Αποκαλυπτική επιβεβαίωση από τό κεφ. τού χαράγματος;

13-10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.
Πρωτότυπο κείμενο

(Ἔξοδος Κ´, 1-18)

1 Καὶ ἐλάλησε Κύριος πάντας τοὺς λόγους τούτους λέγων· 2 ἐγώ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, ὅστις ἐξήγαγόν σε ἐκ γῆς Αἰγύπτου, ἐξ οἴκου δουλείας. 3 οὐκ ἔσονταί σοι θεοὶ ἕτεροι πλὴν ἐμοῦ. 4 οὐ ποιήσεις σεαυτῷ εἴδωλον, οὐδὲ παντὸς ὁμοίωμα, ὅσα ἐν τῷ οὐρανῷ ἄνω καὶ ὅσα ἐν τῇ γῇ κάτω καὶ ὅσα ἐν τοῖς ὕδασιν ὑποκάτω τῆς γῆς. 5 οὐ προσκυνήσεις αὐτοῖς, οὐδὲ μὴ λατρεύσεις αὐτοῖς· ἐγὼ γάρ εἰμι Κύριος ὁ Θεός σου, Θεὸς ζηλωτής, ἀποδιδοὺς ἁμαρτίας πατέρων ἐπὶ τέκνα, ἕως τρίτης καὶ τετάρτης γενεᾶς τοῖς μισοῦσί με 6 καὶ ποιῶν ἔλεος εἰς χιλιάδας τοῖς ἀγαπῶσί με καὶ τοῖς φυλάσσουσι τὰ προστάγματά μου. 7 οὐ λήψει τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου ἐπὶ ματαίῳ· οὐ γὰρ μὴ καθαρίσῃ Κύριος ὁ Θεός σου τὸν λαμβάνοντα τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐπὶ ματαίῳ. 8 μνήσθητι τὴν ἡμέρα τῶν σαββάτων ἁγιάζειν αὐτήν. 9 ἓξ ἡμέρας ἐργᾷ καὶ ποιήσεις πάντα τὰ ἔργα σου· 10 τῇ δὲ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ σάββατα Κυρίῳ τῷ Θεῷ σου· οὐ ποιήσεις ἐν αὐτῇ πᾶν ἔργον, σὺ καὶ ὁ υἱός σου καὶ ἡ θυγάτηρ σου, ὁ παῖς σου καὶ ἡ παιδίσκη σου, ὁ βοῦς σου καὶ τὸ ὑποζύγιόν σου καὶ πᾶν κτῆνός σου καὶ ὁ προσήλυτος ὁ παροικῶν ἐν σοί. 11 ἐν γὰρ ἓξ ἡμέραις ἐποίησε Κύριος τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὴν θάλασσαν καὶ πάντα τὰ ἐν αὐτοῖς καὶ κατέπαυσε τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ· διὰ τοῦτο εὐλόγησε Κύριος τὴν ἡμέραν τὴν ἑβδόμην καὶ ἡγίασεν αὐτήν. 12 τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου, ἵνα εὖ σοι γένηται, καὶ ἵνα μακροχρόνιος γένῃ ἐπὶ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, ἧς Κύριος ὁ Θεός σου δίδωσί σοι. 13 οὐ μοιχεύσεις. 14 οὐ κλέψεις. 15 οὐ φονεύσεις. 16 οὐ ψευδομαρτυρήσεις κατὰ τοῦ πλησίον σου μαρτυρίαν ψευδῆ. 17 οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν γυναῖκα τοῦ πλησίον σου. οὐκ ἐπιθυμήσεις τὴν οἰκίαν τοῦ πλησίον σου οὔτε τὸν ἀγρὸν αὐτοῦ οὔτε τὸν παῖδα αὐτοῦ οὔτε τὴν παιδίσκην αὐτοῦ οὔτε τοῦ βοὸς αὐτοῦ οὔτε τοῦ ὑποζυγίου αὐτοῦ οὔτε παντὸς κτήνους αὐτοῦ οὔτε ὅσα τῷ πλησίον σου ἐστί.

Τί νά τούς έλεγε δηλαδή γιά νά τούς κρατήσει;… Κατά τ’ άλλα οί σατανοσιωνιστές περιπαίζουν τούς Ιουδαίους ότι θά εφαρμόσουν τόν Μωσαϊκόν Νόμον όταν επιβληθούν, ενώ θά τόν καταργήσει ό Αντίχριστος «τούς» καί τό γνωρίζουν, οί δέ Ιουδαίοι θά ουρλιάζουν όταν θά τό καταλάβουν, διότι ό Μωσαϊκός Νόμος συμπληρώθηκε από Τόν Χριστόν κι’ αυτοί στήν μασσωνία τόν βλασφημούν! Η συναγωγή τού σατανά η ψευδοϊουδαϊκή… Αυτά δείχνει μεταξύ άλλων καί τό I pet goat III… Εκείνοι οί 10,000 αντιστάθηκαν είς τόν Νόμον Τού Θεού καί είχαν τήν ίδιαν τύχην μέ τούς στρατιώτες τού Φαραώ, στόν πόλεμον τά πράγματα αλλάζουν. Πώς θά εφαρμόζετο ό Νόμος εάν νικούσαν οί 10,000 αποστάτες;… Είς τό 17 αναφέρεται είς τούς παιδοβιαστές διότι υπήρχαν απ’ αυτούς έκτοτες… Ό Χριστός όμως τούς έκρινε ότι δέν τηρούν τούς Νόμους αυτούς…

Δές κι’ αυτό

Που συνάδει μέ τό I pet goat III… Θά γίνεις κινούμενον μεταλλαγμένον σχέδιον «τούς»;….
Ά! Τό umbezable είναι μία ελληνοκυπριακή λέξη που λέγαμε έφηβοι στήν Αγία Νάπα αστειευομενοι όταν θέλαμε νά πουμε δέν παίζετα ήτοι είναι καταπληκτικόν un+παίζω = αμπαίζαπωλ = unπαίζαπωλ…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh