in

Ποίοι μιλούσαν 20 αιώνες γιά τό madtricks; Οί Χριστιανοί αγίοι συγγραφείς! Άν μίλησε άλλος νά ριχτούν στό τραπέζι αποδείξεις!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ποίοι μιλούσαν 20 αιώνες γιά τό madtricks; Οί Χριστιανοί αγίοι συγγραφείς! Άν μίλησε άλλος νά ριχτούν στό τραπέζι αποδείξεις!

Ένας μίλησε γιά τό Madtricks/Matrix μέχρι που ήρθε…. Ένας! Ό Ένας καί Αληθινός! Ό Ιησούς Χριστός! Κανένας άλλος! Άν μίλησε ευπρόσδεκτα νά μελετήσουμε τά αρχαία ή καί π.Χ. στοιχεία!

Ούτε ό Μοχαμέντης, ούτε ό Απόλλων, ούτε ό Όσιρης, ούτε η Κάλι, ούτε ό άθεος, ούτε ό επιστήμονας, ούτε ό Ζωροάστρης, ούτε ό Σαμάνος, ούτε ό διυσμός, ούτε ό Εβραίος!…. καί ούτω καθεξής…..

Ένας μίλησε Ό Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, Ό Υιός Τού Θεού καί Υιός τού ανθρώπου καί ξέρετε τί εννοεί υιόν τού ανθρώπου; Τόν δίκαιο, τόν έντιμο, τόν αγαπών Τόν Θεόν, τόν άνθρωπο που πρίν ανοίξει τό στόμα κάνει αυτοκριτική καί που ελέγχει φανερώνει τήν αλήθεια καί τά ψεύδη χωρίς νά κρύβει ούτε τήν αλήθεια τού ούτε τά ψεύδη τού! Δύο τά έθνη ανθρώπων, δύο τά έθνη ψυχών, οί δίκαιες καί οί άδικες, εδώ δέν χωράνε έθνη σαρκίων, αυτά πεθαίνουν προδιαγεγραμμένως.

Ό Σωτήρας Ιησούς Χριστός μίλησε γιά τό Μάτριξ είς τήν Αποκάλυψη Τού πρός τόν Ιωάννη τόν Θεό+Λόγον καί αυτός υπαγόρευσε είς τόν Άγιον Πρόχωρον τόν υποτακτικόν τού….

Σέ συνέχεια αυτού μίλησαν 20 αιώνες εκατοντάδες Αγίοι Συγγραφείς σέ χιλιάδες βιβλά…. Καί τώρα ήρθε καί είναι πρό τών πυλών τού σώματος καί τής ψυχής καί ακόμη κάποιοι αμφισβητούν ότι Αυτός Ό Ένας καί Μοναδικός Σωτήρ Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός τό είπε!

Όταν δέν είχαμε ακόμη γεννηθεί Αυτός τά είπε καί οί ακόλουθοι καί συναγίοι τού τό ξανά είπαν καί τό ανάλυσαν μέ διάφορους τρόπους σέ εκατοντάδες χιλιάδες σελίδες!

Αυτοί τά είπαν ώσπου ήρθε! Τώρα που ήρθεν όλοι τ’ ανακάλυψαν, «ανακάλυψαν τήν ταχινόπιττα»… καί κάνουν τούς ειδικούς, κανένας μάς δέν είναι ειδικός δίκαιος εάν δέν παραδεχθούμε ποίοι καί από πότε τά λέγουν καί τά είπαν!

Δέν χρειαζόμαστε τόν Γεώργιον Όργουλ νάς μάς τό πεί μέ τόν «Μεγάλον Αδελφόν» τού μυθιστηρήματος 1984. Δέν χρειαζόμαστε τήν τριλογία Μάτριξ, δέν χρειαζόμαστε τά Πρωτόκολλα τής Σιών, δέν χρειαζόμαστε καμμία άλλη σύγχρονη πραγματεία, τό ξέραμε πάντοτε καί κάναμε τά στραβά μάτια από υποκρισία σ’ αυτούς τούς Αγίους που τά είπαν, σ’ Αυτόν που τά είπε όλα πρίν γίνουν.

Μάς είπε καί πώς θά λέγεται τό Madtricks ήτοι θηρίον, 666! Γιατί επαληθεύτηκε καί δέν διαψεύστηκε ώστε νά κομπάζουν οί Αντίιθεοι ότι δέν επαληθεύτηκε η προφυτεία καί ν’ απιστήσουν πολλοί; Γιατί; Διότι ό διάβολος σάς όσοι τόν ακολουθάτε έν γνώσει ή έν αγνοία σάς, αυτόν τόν αριθμόν θέλει καί θά παραχωρούσε εξουσία καί αντάλλαζε αιχμαλώτους τής αμαρτίας όπως γίνεται στόν πόλεμο γιά νά έχει τό «δικαίωμα» νά χρησιμοποιεί αυτόν τόν ιερόν αριθμόν που θέλει νά λοιδωρήσει, δέν τόν αντιπροσωπεύει, θά ήθελε νά τόν αντιπροσωπεύει επειδή αντιπροσωπεύει τό ισογώνιο ισόπλευρο τρίγωνο = 606060 = 666 ήτοι Ομοουσιότητα Πατήρ, Υιός καί Αγίω Πνεύματι. Η Αγία Τριάδα τού παραχωρεί τήν ελευθερία νά πράξει ό,τι θέλει, μά ό,τι θέλει καί θά κριθεί, δίκαια πράγματα, πράξε καί μετά ελέγχεσαι καί λαμβάνεις τήν βαθμολογία…. Έτσι γίνεται μ’ όλους μάς σ’ όλα μάς….. από τό Δημοτικό Σχολείο ώς τό Μεταθάνατο Δικαστήριο. Καί δεύτερον, Ό Τριαδικός Θεός ήθελε τό θηρίον, τό Madtricks νά έχει ώς σύμβολον τό 666 γιά νά δοθεί είς τόν Λαόν Τού ήτοι τούς Πιστούς Τού από κάθε σαρκική εθνότητα τό Παρασύνθημα: «Νάτος ήρθε μήν τόν πιστεύσετε έστω καί άν πάρει τή σαρκική ζωή σάς!»….

Ό Ιωάννης δέν είπε ό αριθμός αυτός είναι καταραμένος είπε ότι ό αριθμός αυτός θά προτιμηθεί…. Δέν προτιμάει ούτε τόν 1 ούτε τόν 3 ούτε τόν 13 ούτε τόν 10 ούτε τόν 1000, προτιμάει τόν 666 ό διάβολος, ούτε τον 999…. Προτιμάει ένα όνομα που θά συναριθμεί αριθμολογικώς 666…

Τό Mad Tricks είναι τά δύο θηρία. Θηρίον α) = ό Σιωνομασσωνισμός Θηρίον β) = ό Αντίχριστος. Ακολουθεί η πρώτη καί τελευταία αναφορά στό Mad Tricks όλα τά μετέπειτα είναι είτε αναφορές σ’ αυτήν τήν αναφορά, είτε επιβεβαίωση αυτής τής αναφοράς επειδή ακριβώς είχαμε αυτήν τήν αναφορά, καί άν δέν τήν είχαμε η πλάνη καί η αποστία θά ήταν πληθωρικότερη. Όσοι κρατηστούν στόν Θεόν θά κρατηστούν από τήν αναφορά στό μάτριξ, νά γιατί ό Ιωάννης καλεί τήν ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ  τού Μάτριξ ώς τό σπουδαιότερο βιβλίο τής Αγίας Γραφής, σπουδαιότερο καί από τά Ευαγγέλιας τής Ζωής Τού Χριστού! Διότι απ’ αυτό μπορείς νά βασιστείς καί νά μήν δεχθείς τό Χάραγμα τού Mad Tricks! Καλύτερα άσωτος καί φονιάς παρά Χαραγμένος στόν ηλεκτρονικό πίνακα τού Mad Tricks μέ ηλεκτρονικά έν σαρκίω καί ψυχή δεσμά τού Mad Tricks!

Αποκ. 13,1 Καὶ ἐστάθην ἐπὶ τὴν ἄμμον τῆς θαλάσσης· καὶ εἶδον ἐκ τῆς θαλάσσης θηρίον ἀναβαῖνον, ἔχον κέρατα δέκα καὶ κεφαλὰς ἑπτά, καὶ ἐπὶ τῶν κεράτων αὐτοῦ δέκα διαδήματα, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτοῦ ὀνόματα βλασφημίας.

Αποκ. 13,1 Και εστάθηκα εις την αμμουδιά της θαλάσσης και είδα να ανεβαίνη από την θάλασσαν (η οποία συμβολίζει την άβυσον του Αδου και τον τεταραγμένον αμαρτωλόν κόσμον) θηρίον, το οποίον είχε δέκα κέρατα και επτά κεφαλάς και επάνω εις τα κέρατα δέκα διαδήματα, (σύμβολα της κυριαρχίας του επάνω εις τας βασιλείας του κόσμου) και εις τας κεφαλάς αυτού ήσαν γραμμένα ονόματα βλασφημίας. (Ονόματα θεοποιηθέντων αυτοκρατόρων της Ρωμης και άλλων κυριάρχων εις τα βασίλεια της γης).

Αποκ. 13,2 καὶ τὸ θηρίον ὃ εἶδον ἦν ὅμοιον παρδάλει, καὶ οἱ πόδες αὐτοῦ ὡς ἄρκου, καὶ τὸ στόμα αὐτοῦ ὡς στόμα λέοντος. καὶ ἔδωκεν αὐτῷ ὁ δράκων τὴν δύναμιν αὐτοῦ καὶ τὸν θρόνον αὐτοῦ καὶ ἐξουσίαν μεγάλην· –

Αποκ. 13,2 Και το θηρίον, το οποίον είδα ήτο όμοιον με πάνθηρα και τα πόδια του σαν της αρκούδας και το στόμα του σαν στόμα λέοντος. (Δια των θηρίων αυτών, που εκφράζουν την αιμοβορίαν, την λαιμαργίαν, την θηριωδίαν και αλαζονείαν συμβολίζεται η απανθρωπία, η απληστία και η αλαζονεία των διεφθαρμένων κοσμικών αυτοκρατοριών και ειδικώτερα της Ρωμης). Και ο δράκων έδωκε εις αυτό το θηρίον, που συμβόλιζε τον θηριώδη αντίχριστον, την δύναμιν του και τον θρόνον του και την μεγάλην εξουσίαν του (εφ’ εσον άλλωστε θα το εχρησιμοποιούσε ως όργανον του εναντίον της Εκκλησίας).

Αποκ. 13,3 καὶ μίαν ἐκ τῶν κεφαλῶν αὐτοῦ ὡς ἐσφαγμένην εἰς θάνατον. καὶ ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ ἐθεραπεύθη, καὶ ἐθαύμασεν ὅλη ἡ γῆ ὀπίσω τοῦ θηρίου.

Αποκ. 13,3 Και είδα μίαν από τας κεφαλάς του σαν σφαγμένην κατά ένα τρόπον θανατηφόρον. Αλλ’ η θανάσιμος αυτού πληγή εθεραπεύθη (προφανώς από τον σατανά) και εθαύμασεν όλη η οικουμένη και ηκολούθησεν οπίσω από το θηρίον.

Αποκ. 13,4 καὶ προσεκύνησαν τῷ δράκοντι τῷ δεδωκότι τὴν ἐξουσίαν τῷ θηρίῳ, καὶ προσεκύνησαν τῷ θηρίῳ λέγοντες· τίς ὅμοιος τῷ θηρίῳ; τίς δύναται πολεμῆσαι μετ᾿ αὐτοῦ;

Αποκ. 13,4 Και επροσκύνησαν τον δράκοντα, τον σατανά, ο οποίος έδωκε αυτήν την εξουσίαν στο θηρίον, στον αντίχριστον. Και επροσκύνησαν ακόμη το θηρίον, λέγοντες· “ποιός είναι όμοιος με το θηρίον και ποιός ημπορεί να πολεμήση εναντίον του;”

Αποκ. 13,5 καὶ ἐδόθη αὐτῷ στόμα λαλοῦν μεγάλα καὶ βλασφημίαν· καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία πόλεμον ποιῆσαι μῆνας τεσσαράκοντα δύο.

Αποκ. 13,5 Και εδόθη εις αυτό από τον σατανάν βέβηλον στόμα, το οποίον λαλεί αλαζονικάς καυχησιολογίας και βλασφημίας εναντίον του Θεού. Και εδόθη εις αυτό (κατά παραχώρησιν Θεού) η άδεια και η εξουσία να κάμη πόλεμον επί τρία έτη και μισό.

Αποκ. 13,6 καὶ ἤνοιξε τὸ στόμα αὐτοῦ εἰς βλασφημίαν πρὸς τὸν Θεόν, βλασφημῆσαι τὸ ὄνομα αὐτοῦ καὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, τοὺς ἐν τῷ οὐρανῷ σκηνοῦντας.

Αποκ. 13,6 Και ήνοιξε το στόμα του εις βλασφημίας εναντίον του Θεού, δια να βλασφημήση το άγιον όνομα του Θεού και την ουράνιον κατοικίαν του και όλους τους αγγέλους και τους αγίους, που κατοικούν μαζή του στον ουρανόν (με την μοχθηράν διάθεσιν να εξαλείψη το όνομα του Θεού από την γην και να θεοποιήση τον φαύλον εαυτόν του).

Αποκ. 13,7 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πόλεμον ποιῆσαι μετὰ τῶν ἁγίων καὶ νικῆσαι αὐτούς, καὶ ἐδόθη αὐτῷ ἐξουσία ἐπὶ πᾶσαν φυλὴν καὶ λαὸν καὶ γλῶσσαν καὶ ἔθνος.

Αποκ. 13,8 καὶ προσκυνήσουσιν αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐπὶ τῆς γῆς, ὧν οὐ γέγραπται τὸ ὄνομα ἐν τῷ βιβλίῳ τῆς ζωῆς τοῦ ἀρνίου τοῦ ἐσφαγμένου ἀπὸ καταβολῆς κόσμου.

Αποκ. 13,8 Και θα προσκυνήσουν αυτόν, που αλαζονικώς θα παριστάνη τον ευατόν του Θεόν, όλοι οι κάτοικοι της γης, εκείνοι δηλαδή, των οποίων το όνομα από καταβολής κόσμου δεν έχει γραφή στο βιβλίον της ζωής του σφαγμένου Αρνίου.

Αποκ. 13,9 Εἴ τις ἔχει οὖς, ἀκουσάτω.

Αποκ. 13,10 εἴ τις εἰς αἰχμαλωσίαν ἀπάγει, εἰς αἰχμαλωσίαν ὑπάγει· εἴ τις ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτέννει, δεῖ αὐτὸν ἐν μαχαίρᾳ ἀποκτανθῆναι. ὧδέ ἐστιν ἡ ὑπομονὴ καὶ ἡ πίστις τῶν ἁγίων.

Αποκ. 13,10 Οποιος σύρει άλλους εις αιχμαλωσίαν, βαδίζει και ο ίδιος εις αιχμαλωσίαν. Οποιος φονεύσει με μαχαίρι, πρέπει και αυτός σύμφωνα με την δικαιοσύνην του Θεού, με μαχαίρι να φονευθή. (Τα εγκλήματα και τα αδικήματα θα πληρωθούν και θα τιμωρηθούν με το ίδιο μέτρον). Εδώ φαίνεται η υπομονή και η πίστις των Χριστιανών.

Αποκ. 13,11 Καὶ εἶδον ἄλλο θηρίον ἀναβαῖνον ἐκ τῆς γῆς, καὶ εἶχε κέρατα δύο ὅμοια ἀρνίῳ, καὶ ἐλάλει ὡς δράκων.

Αποκ. 13,11 Και είδα άλλο θηρίον να ανεβαίνη από την γην· και είχε δύο κέρατα, που εμοιαζαν σαν κέρατα αρνίου· ωμιλούσε όμως σαν δράκων. (Εσυμβόλιζε τους ψευδοπροφήτας, οι οποίοι σαν αθώα πρόβατα ομιλούν με γλυκύτητα, αλλ’ έχουν την καρδίαν και τα φρονήματα του διαβόλου).

Αποκ. 13,12 καὶ τὴν ἐξουσίαν τοῦ πρώτου θηρίου πᾶσαν ποιεῖ ἐνώπιον αὐτοῦ. καὶ ποιεῖ τὴν γῆν καὶ τοὺς ἐν αὐτῇ κατοικοῦντας ἵνα προσκυνήσωσι τὸ θηρίον τὸ πρῶτον, οὗ ἐθεραπεύθη ἡ πληγὴ τοῦ θανάτου αὐτοῦ.

Αποκ. 13,12 Υποτάσσεται δε και εκτελεί όλην την εξουσίαν του πρώτου θηρίου, πειθαρχικόν σαν εκτελεστικόν όργανον εμπρός εις αυτό. Παρασύρει δε και κάμνει την γην και εκείνους που κατοικούν εις αυτήν να προσκυνούν το πρώτον θηρίον, του οποίου η θανάσιμος πληγή έχει θεραπευθή.

Αποκ. 13,13 καὶ ποιεῖ σημεῖα μεγάλα, καὶ πῦρ ἵνα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνῃ εἰς τὴν γῆν ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων.

Αποκ. 13,13 Και κάμνει, το προβατόσχημον αυτό θηρίον (με την δύναμιν του διαβόλου) μεγάλα και τερατώδη σημεία, ώστε και από τον ουρανόν να κατεβαίνη εις την γην εμπρός εις τα μάτια των ανθρώπων φωτιά (κατά μίμησιν του προφήτου Ηλιού).

Αποκ. 13,14 καὶ πλανᾷ τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς διὰ τὰ σημεῖα ἃ ἐδόθη αὐτῷ ποιῆσαι ἐνώπιον τοῦ θηρίου, λέγων τοῖς κατοικοῦσιν ἐπὶ τῆς γῆς ποιῆσαι εἰκόνα τῷ θηρίῳ, ὃς εἶχε τὴν πληγὴν τῆς μαχαίρας καὶ ἔζησε.

Αποκ. 13,14 Και παρασύρει εις την πλάνην τους κατοίκους της γης με τα αγυρτικά αυτά θαύματα, δια τα οποία του εδόθη άδεια εκ μέρους του Θεού να τα κάμη, λέγων και προτρέπων τους κατοίκους της γης να κάμουν είδωλον και να θεοποιήσουν το θηρίον, τον Αντίχριστον, το οποίον καίτοι είχε λάβει την πληγήν της μαχαίρας, εν τούτοις έζησε.

Αποκ. 13,15 καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσῃ ἡ εἰκὼν τοῦ θηρίου καὶ ποιήσῃ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εἰκόνι τοῦ θηρίου, ἵνα ἀποκτανθῶσι.

Αποκ. 13,15 Και του παρεχωρήθη άδεια να δώση ζωήν στο είδωλον του θηρίου, ώστε να ομιλήση το είδωλον του θηρίου. Ακόμη δε του επετράπη να ενεργήση, ώστε να φονευθούν όσοι δεν θα ήθελαν να προσκυνήσουν το είδωλον του θηρίου.

Αποκ. 13,16 καὶ ποιεῖ πάντας, τοὺς μικροὺς καὶ τοὺς μεγάλους, καὶ τοὺς πλουσίους καὶ τοὺς πτωχούς, καὶ τοὺς ἐλευθέρους καὶ τοὺς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρὸς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Αποκ. 13,16 Παρασύρει δε και πείθει όλους, τους μικρούς και τους μεγάλους, τους πλουσίους και τους πτωχούς, τους ελευθέρους και τους δούλους, να προσκυνήσουν το είδωλον και να υποταχθούν στο θηρίον και να τους δώσουν ανεξάλειπτον χαραγμένην σφραγίδα στο δέξι των χέρι και εις τα μέτωπά των, όπως γίνεται με τους δούλους, (δια να διαλαλούν έτσι την ισόβιον υποταγήν των στο θηρίον).

Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τὸ χάραγμα, τὸ ὄνομα τοῦ θηρίου ἢ τὸν ἀριθμὸν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ.

Αποκ. 13,17 Και δια να θλίψη και ταλαιπωρήση τους Χριστιανούς, πειθαναγκάζει, κανείς να μη ημπορή να αγοράση η να πωλήση, εκτός εκείνων που έχουν το χάραγμα και την σφραγίδα του θηρίου, η οποία σφραγίς είναι το όνομα του θηρίου η ο αριθμός, που συμβολίζουν τα γράμματα του ονόματός του.

Αποκ. 13,18 Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ θηρίου· ἀριθμὸς γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ἀριθμὸς αὐτοῦ χξς.

http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Apokalupsis_Iwannou/Apokalupsis_Iwannou_kef.13.html Δέστε εδώ κάποιες εξγήσεις όπως τό 13,18 καί άλλες που αφαίρεσα διά νά χωράει τό άρθρον…. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

13 Comments

Leave a Reply
 1. Αυτό που με ανησυχεί είναι ότι αναφέρεται η αγοραπωλησία στα τελευταία χρόνια του κόσμου… τι δηλαδή, δεν θα έχουμε κατορθώσει ως τότε να απαλλαχτούμε από το χρηματικό σύστημα; να είμαστε αυτάρκεις; Να ζούμε όπως όλα τα άλλα ζώα με βάση την πρόνοια του Θεού; Κρίμα…

  • Όσοι δέν θά βάλουν τό χάραγμα θά ζούν εκεί έξω μέ τροφοσυλλογή ….. καί αυτόν προλεγμένον…. Ήδη τό κάνουν πολλοί πρωτόγονοι…. καί άλλοι οπού επέλεξαν τήν πρωτόγονη ζωή.

 2. Αυτο μου με ανησυχει ιδιαιτερα ειναι το πως θα ζησουν τα παιδια μας σε αυτες βδελυρες εποχες..με την πεινα τριγυρω να τα σκοτωνει αργα αργα ..Δεν θα αντεξουν ..θα μας παρακαλανε να τα σκοτώσουμε για να μην υποφερουν αλλο και τοτε το πιστολι η το μαχαιρι διπλα σου θα ειναι η μονη λογικη λυση για να τα βγαλεις απο την μιζερια τους..Π..σαν πραξη ελεημοσυνης ..Ο Αντιχριστος θα μας βαλει σε εκβιαστικα διλημματα τετοια ..που θσ σου λεει σφραγισου για να σωσεις το παιδι σου απο την πεινα η μην σφραγιστες και θα το βλεπεις να βασανιζεται και να οδύρεται απο την πεινα..Οι πιο πολλοι θα ακολουθησουν την πρωτη επιλογη και η δευτεροι λιγοι θα αρνηθουν και θα αναγκαστουν να κοψουν το νημα της ζωης των παιδιων τους βιαια και προωρα για να μην υποφερουν αλλο ..αλλα καλλιο να γινεις παιδοφονιας παρα σκλαβος .Ερχονται χειροτερα ..

  • Η απαντηση στο διλλημα Αρτεμισια αν θα σφραγιστεις για να σωσεις το παιδι σου ειναι απλη σφραγζεσαι και το σωζεις θυσιαζεις τον εαυτο σου για το παιδι σου.
   Υπαρχουν και οι θαλασσες και τα ποταμια γεματα ψαρια αλλα αν δεν εχεις προσβαση σε αυτα δεν σκεφτεσαι τον εαυτο σου αλλα το παιδι σου.
   Ενας θεος ο οποιος ειναι υποτιθεται φιλευσπλαχνος θα κατανοησει την θυσια σου.
   Ενας εγωιστης θεος βεβαια δεν θα κατανοησει κι εγωιστης υποτιθεται ειναι ο σατανας ή μηπως οχι;

 3. Το είπε ο Πλάτωνας με τον μύθο του Σπηλαίου αυτό που λες και φυσικά ο Ηράκλειτος, ο Πυθαγόρας, ο Ορφέας κι ακόμα παραπίσω ο Ερμής ο Τρισμέγιστος. Αναλύουν Πλατωνικά μαθηματικά ακόμα και τώρα κι έχουν πληροφορίες για τις διαστάσεις, που φυσικά δεν είναι 3!

  Μην αρχίσουμε τωρα τις συγκριτικές μελέτες με τους Άγιους Πατέρες οι οποίοι ήταν άριστοι μελετητές των Ελληνων φιλοσόφων. Έλεος. Σεβαστά τα πιστεύω όλων μας, αλλά να έχουμε μάτια ανοιχτά και να μην μπερδεύουμε φιλοσοφία με φυσική και θρησκεία. Δεν συγκρίνουμε ποτέ ανόμοια πράγματα, διαφορετικού γένους και είδους. Η επιστήμη είναι η γνώση των πρώτων αρχών κι αιτίων και είναι αεί ωσαύτως έχουσα. Αριστοτέλης.

 4. αλλα καλλιο να γινεις παιδοφονιας παρα σκλαβος…….ΕΣΥ ΠΡΟΚΑΛΕΙΣ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΤΗΣ ΓΟΓΟΥ ΡΟΚΑ ΡΟΛΑ ΣΠΗΛΑΙΟΛΟΓΕ…..ΕΤΟΙΜΑΣΟΥ ΓΙΑ ΟΥΡΑΝΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΑΓΓΑΝΟΠΗΓΑΔΟ ΣΟΥ.

 5. Ό Πλάτωνας καί όλοι άλλοι δέν μίλησαν γιά χάραγμα καί γιά ηλεκτρονικά δεσμά. Η επιστήμη έχει άμεση σχέση μέ τούς “θεούς”, αστροφυσικά πράγματα καί φαινόμενα που θεοποιήθηκαν καί κρυπτογραφήθηκαν. Δέν έγραψα ποτέ προσβλητικά σχόλια σέ άρθρα συνερευνητών που έχουμε έκ διαμέτρου ίσως απόψεις καί μού λές δέν σέβομαι τούς άλλους; Βεβαίως τούς σέβομαι καί απαίτηση μού είναι νά μέ σέβονται καί νά μήν μέ μυκτηρίζουν μέ κάθε τρόπον.

  Όπως καί νά έχει επειδή γνώριζα ότι θά αναφερθείς στό σπήλαιον τού Πλάτωνα, έγραψα καί αυτόν τό άρθρον τρίδυμον μέ τά δύο άλλα, αλλά όχι γιά νά σέ πικάρω, δέν κατεβαίνω στό επίπεδον νά γράφω γιά νά πικάρω, γράφω γιά ό,τι πιστεύω γιά νά εξηγούμαστε, νά τό: https://katohika.gr/epiviosi/pesmou-ti-pisteveis-na-sou-po-ti-na-kaneis/

 6. Μολοσσέ, η Αρτεμίσια δέν είναι ανόμαλη είναι μία χαρά Χριστιανή καί λογαριάζει τή ψυχή όχι τό σαρκίον. Εσύ δέν είσαι Χριστιανός δικαίωμα σού. Άλλον τό μέτρον αξίας τό δικόν σού καί άλλον τής Αρτεμίσιας, επειδή πιστεύει σέ ψυχή καί είναι Χριστιανή.

  Τίς πράξεις που λέγει τίς έκαναν οί ηρωικοί Σουλιώτες, τίς έκαναν Έλληνες στούς κρεμνούς τών Θρακικών Κρεμνών τής Βουλγαρίας στή Πόλη Ακροπόλ = Ακρόπολη, τήν έκαναν στήν Ρουμανία πάντοτε Χριστιανοί γιά νά μήν αλλαξοπιστήσουν τά τέκνα τούς καί γίνουν γενίτσαροι ήτοι μετέπειτα εχθροί Τού Χριστού καί τής Ελλάδος. Επίσης παιδοκτονία έκαναν καί οί Πόντιοι, τά αναφέρω ανωτέρω καί γιά νά καταλάβεις τήν διαφορά αξίων, ό,τι θέλει ό καθένας τό άρθρον στό τέλος.
  Εάν οί Έλληνες σκότωναν τά παιδιά τούς γιά νά μήν γίνουν Τούρκοι δέν θά τά σκοτώσουν γιά νά μήν γίνουν αναλώσιμα υλικά παιδοβιασμού καί άλλων χρήσεων από τούς Αντίχριστους καί τόν Αντίχριστον;;;;; Έτι χειρότερον δηλαδή!
  https://katohika.gr/epiviosi/pesmou-ti-pisteveis-na-sou-po-ti-na-kaneis/

 7. Οί Πατέρες διάλεξαν ό,τι είναι ηθικόν καί δίκαιον, τ’ άλλα τά σκάρταραν. Οί αρχαίοι δέν ήταν όλοι φίλοι τών φιλοσόφων εξού καί τούς σκότωναν. Τίς προάλλες ό Κωνσταντίνος παρουσίασε έναν κατάλογον από τούς σκοτωμένους καί καταδιωγμένους φιλοσόφους. Ό Ερμής ονομάζεται Τρισμέγιστος επειδή είπε ότι Ό Θεός είναι Τρίσ+μέγιστος. Προσωπικά είμαι βέβαιος πέραν πάσας αμφιβολίας ότι υπάρχουν μόνον τρείς διαστάσεις καί ουδέποτε αποδείκτηκε άλλη, αλλά αποδείκτηκε ότι δέν αποδεικνύεται άλλη. Τούς λαβύρινθους τών γεωμετρικών σχημάτων τών τριών διαστάσεων τίς αποκαλούν άλλες διαστάσεις αλλά όποιος παρατηρήσει καλά καί απλά βλέπει συνδοιασμούς πολύπολοκους τού ύψους, πλάτους, μήκους.

 8. Ειλικρινά διαλέξετε τούς στίχους που σάς αρέσουν. https://katohika.gr/sinomosia/i-gefyra-dyo-vinteo-me-tis-aprokalyptes-apokalypseis/

  Αφού ό Ιωάννης ό Θεολόγος καί ό Σωκράτης έλεγαν τά ίδια σέ τί διαφωνούμε; Συμφωνώ μέ αμφότερους….. πάντοτε συμφωνούσα, δέν τούς διαχώριζα. Όπου είναι η αλήθεια τή θεωρώ ιδική μού. Τό έθνος πρέπει νά θεωρεί ό,τι είναι αλήθεια ιδικόν τού, είπαν Ρήγαν Φεραίος, Καποδίστριας, Σολωμός.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Εδώ οπού προ φυτεύθηκε πρώτη καί τελευταία φορά τά Μadticks τού πρώτου θηρίου = Σιωνομασσωνία καί τού δεύτερου θηρίου = Αντίχριστος….

Εκτακτο ,..βαζουνε φωτιες σε χωραφια..