in

Ποία είναι η σωστή η φιλοσοφία ή η σοφιστεία; Εδώ ούτε τό γέλιον τού Αριστοφάνη δέν φτάνει…

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ποία είναι η σωστή η φιλοσοφία ή η σοφιστεία; Εδώ ούτε τό γέλιον τού Αριστοφάνη δέν φτάνει…

Ό άνθρωπος έμαθε νά είναι ψιττάκος = παπαγάλος. Λέγει η φιλοσοφία είναι η σωστή άλλος λέγει η σοφιστεία τού τάδε η φοβάται νά τό ειπεί επειδή η λέξη σοφιστεία πήρε αρνητική τροπή καί έχει στιγματιστεί, καλή ώρα όπως η λέξη εθνικιστής….

Διά νά μπορούμε νά ορίσουμε εάν είναι σωστή η φιλοσοφία ή η σοφιστεία, τότε πρέπει όλοι οί φιλοσόφοι νά συμφωνούν ανά μεταξύ τούς καί όλοι οί σοφιστές νά συμφωνούν μεταξύ τούς όλοι οί φιλοσόφοι νά διαφωνούν μέ όλους τούς σοφιστές καί όλοι οί σοφιστές νά διαφωνούν μέ όλους τούς φιλοσόφους! Χαχαχαχα!…

Έλα όμως οπού δέν συμβαίνει αυτόν καί έχουμε πάλιν τόν Νόμον τής Τετραπιθανότητος! Ήτοι, α) φιλοσόφοι οπού διαφωνούν μέ άλλους φιλοσόφους β) φιλοσόφοι οπού συμφωνούν μέ άλλους φιλοσόφους β) σοφιστές οπού συμφωνούν μέ άλλους σοφιστές δ) σοφιστές οπού διαφωνούν μέ άλλους σοφιστές καί κατ’ επέκτασιν ε) σοφιστές οπού συμφωνούν μέ φιλοσόφους καί ζ) φιλοσόφους οπού συμφωνούν μέ σοφιστές καί κατ’ επέκτασιν εννοείται η) σοφιστές οπού διαφωνούν μέ φιλοσόφους καί θ) φιλοσόφους οπού διαφωνούν μέ σοφιστές, ήτοι δύο Τετραπιθανότητες… τά έχω εξηγήσει σ’ άλλα άρθρα….

Μήν έρθει κάποιος καί ειπεί ότι δέν ισχύει αυτόν διότι ούτε τόν κόσμον τών θεωριών καί θρησκειών γνωρίζει ούτε τούς φιλοσόφους, ούτε τούς σοφιστές…

Θά έλεγα ότι φιλόσοφος είναι ό φίλος τής σοφίας υπό τήν έννοια τής καλοπροαίρετης επιθυμίας νά μάθει τήν γνώση… Εντούτοις, δέν μάς πείθει, δέν αρκεί. Υπάρχουν φιλόσοφοι τής πρακτικής γνώσης μέ υποδιαιρέσεις όλους τούς κλάδους τής πρακτικής γνώσης, υπάρχουν φιλόσοφοι τών υπαρξιακών ζητημάτων, φιλοσόφοι τών βιολογικών ζητημάτων, φιλοσόφοι τών μαθηματικών ζητημάτων, φιλόσοφοι τών πολιτικών, στρατηγικών, οικογενειακών, ποιητικών καί ούτω καθεξής ζητημάτων, αναλόγως καί αντίστοιχοι σοφιστές…

Συνήθως ό σοφιστής ή «σοφιστής» δέν εμβαθύνει ή δέν βάζει υπόψιν τήν Ηθική Πλευρά τινός ζητήματος…. Εντούτοις, υπήρξαν φιλόσοφοι οπού μέ αυτήν ή άλλη διαγνωστική έρευνα ήσαν σοφιστές καί σοφιστές οπού ήσαν καί είναι φιλόσοφοι….

Σοφός είναι ό καλοπροαίρετος…. τίποτε περισσόν ή λειψόν πέραν αυτού… μονοκόμματος, άκαμπτος, ανίκανος νά είναι ο,τιδήποτε άλλον, ό άγιος είναι ένας απ’ αυτούς…

Εάν ό Επίκουρος είναι φιλόσοφος καί διαφωνεί μέ τήν Σωκράτη τότε ποίος είναι ό φιλόσοφος αφού ό Σωκράτης εμμέσως πλήν σαφώς όρισε ότι όστις δέν συμφωνεί μαζύν τού γενικώς καί δή ηθικώς δέν είναι φιλόσοφος;… Ό Επίκουρος έχει παρεξηγηθεί ώστε νά θεωρείται άλλος από τό ποίος είναι ή έχει ειπώσει αντίθετα εκτός από αντίστροφα πράγματα. Ομοίως καί ό Σωκράτης, πώς συμφωνείτε σ’ όλα μέ τόν καθένα ή θεωρείτε αμφότερους φιλοσόφους όταν αυτόν δέν αποδεικνύεται καί εάν αποδεικνύεται εάν εσείς δέν αποδείξατε ότι τό χάσμα φάσης καί αντίφασης μεταξύ τών ίδιων τών λόγων τού καθενός καί τών λόγων τών δύο αυτών ανά μεταξύ τούς δέν συμφωνούν ή δέν διαφωνούν ώς επί τώ πλείστον πάντοτε, διότι ουδείς αναμάρτητος = αλάνθαστος καί συνεχώς καλοπροαίρετος εκτός εάν αγιάσει… τελεσίδικα….

Ό Πρωταγόρας ήταν ένας υπερδιάσημος σοφιστής, ό όχλος τής Αθήνας τού έκαψε 300 βιβλία… Ό ίδιος όχλος κατεδίωξε τόν φιλόσοφον Αριστοτέλη καί μόλις γλύτωσε δραπετεύοντας είς τήν Εύβοια, ενώ ό Σωκράτης καταδικάστηκε διά κοσμικού μάλλον νόμου….

Ό Πρωταγόρας αναμετρήθηκε μέ τόν Σωκράτη σέ μία συνζήτηση καί τό αποτέλεσμα ήταν ό σοφιστής Πρωταγόρας νά συμφωνήσει μέ τόν φιλόσοφον Σωκράτη καί ό φιλόσοφος Σωκράτης νά συμφωνήσει μέ τόν σοφιστή Πρωταγόρα…. Είς τήν αναζήτηση τής γνώσης είσαι πάντα «καραγκιόζης»… Τό ζήτημα ήταν εάν η αρετή καί εννοείται καί τό αντίστροφον τής ήτοι η κακία είναι διδακτή ή έμφυτη; Καί εγώ ερωτάω πώς μπορεί νά είναι κάτι διδακτόν εάν δέν είναι έκ προηγουμένου έμφυτον;… Κάπου έμφυτον!… Ό Πρωταγόρας ότι αρετή καί κακία εισίν έμφυτες καί ό Σωκράτης διδακτές! Αποτέλεσμα; Είς τήν πολυλογία τής ευγενολογομαχίας τούς κατάλαβαν ότι ό καθένας υποστήριζε τά λόγια τού αντίλογου τού… Δέν μάς λέγει ό Πλάτων ποίος τό κατάλαβε πρώτος καί μάλλον αυτόν υπαινίσσεται ότι τό κατάλαβε πρώτος ό Πρωταγόρας = πρώτος+αγορεύω… Τότε συμφώνησαν ότι η αρετή καί η κακία είναι καί έμφυτη καί διδακτή… Κβαντομηχανική καί Σχετιστική…. Καί αριθμιτική θά έλεγα, καθότι η στιγμιαία αντίδραση, η ανάγκη, η επήρρεια όπως η μάθη, η μαστούρα, ό συναισθηματισμός, η έξαρση θυμού κ.ο.κ. αλλάζει απότομα καί πρσωρινά τήν έμφυτη καί διδακτή πράξη καί τήν κάνει υποσυνείδητη καί υποσυναίσθητη, π.χ. βάζεις ή δέν βάζεις εμβόλιον, θά σού τό λαγκοδέρνουν εντός τού μυαλού διά νά τό κάνει έκ τών ών ούκ άνευ εντός υποσυναίσθησης καί υποσυνείδησης καί μόνον εάν ενισχύεις μέ αρνητική σύνεση εναντίον τού θά τήν γλυτώσει τήν κατραπασιά….

Εάν ένας φιλόσοφος όπως ό Σωκράτης καί ένας σοφιστής όπως ό Πρωταγόρας συγχωνεύονται τότε ποίος είναι ποίος; Ή μήπως αμφότεροι φιλοσοφοσοφιστές καί σοφιστοφιλοσόφοι;….;….;…..

Ό Αριστοτέλης ακολούθησε κρυφίως τά χνάρια τού Πρωταγόρα αλλά είχε υπόψιν καί τά χνάρια τού Πλάτωνα… Δέν είναι τυχαίον ότι δέν θεωρείται ό Αριστοτέλης ώς πλατωνικός φιλόσοφος, αλλά ένας νέος δρόμος…

Οί μυθοποιοί πού εντάσσονται;… Ό Πλάτων τούς θεωρεί λεπτολόγους καί πολύ μελετημένους εντούς προαπορρίπτει τήν ποιητική τούς καί συγχυσμένη ατραπό! Τούς ποιητές τούς θεωρεί φαύλους. Τί συμβαίνει;…. Αναλόγως τών μυθοπλαστών καί τών ποιητών οπού γνώριζε καί είχε ν’ αντιμετωπίσει όρισε καί τό ανάλογον πόρισμα, αλλά ναί έκανε καί ολίγην Πολιτική!….

Οί μυθολόγοι επίσης διαφωνούν καί συμφωνούν ανά μεταξύ τούς όπως ορίσαμε ανωτέρω μέ τίς δύο Τετραπιθανότητες…. Π.χ. διά τό ίδιον πρόσωπον έχουμε παράδοση μέχρι καί 4 καί περισσότερες φημολογίες διά τήν καταγωγή τού, τούς γονείς τού, τήν δράση τούς… Δέν μπορεί νά είναι όλοι σωστοί εκτός καί εάν ωμιλούν μία κρυφή γλώσσα τών Μαθηματικών διά νά μήν λαμβάνουν υπόψιν τούς κωδικούς οί αμύητοι όπως είς τήν περίπτωση τών παρασυμβολισμών τών αριθμών οπού αναφέρω τακτικά είς τά άρθρα μού… όπως καί άλλοι βεβαίως….

Υπάρχουν μύθοι οπού είναι εξεκάθαροι αλλά επίσης ό πολύς κόσμος βλέπει άλλα ένεκα σκόπιμης παραπλάνησης, αυτός είναι ό μύθος, παρασυμβολισμός συγκεκριμμένων λέξεων μέ συγκεκριμμένα μαθηματικά καί άλλους ατραπούς οπού τά συνθέτουν πολλές φορές σέ μία ασυνάρτηση Ιστορία ακόμη καί επιπόλαιη, χυδαία, αρρωστημένη, πορνική παραφρονική… Όστις εύρει τό κλειδί ανοίγει καί τό νόημα, παραδείγματα πολλά….

Ό ποιητής Μένανδρος έχει καταπληκτική ομοιότητα μέ τόν φιλόσοφο Λάο Τσού καί άν οί ποιητές είναι φαύλοι κατά τόν Πλάτων καί φιλόσοφοι σωστοί, τότε τί είναι από τά δύο ό Μένανδρος καί ό Λάο Τσού;… Παρεμπιπτόντως, ό Λάο Τσού αμφισβητήθηκε ώς υπαρκτόν πρόσωπον ό Μένανδρος όχι, τότε άν η ποιητική φιλοσοφία τού Μένανδρου έφτασε είς τήν Κίνα ή εάν τήν έκλεψε ό Μένανδρος από τήν Κίνα δέν είναι άξιον απορίας; Ειδικώς εάν έγινε μέ τηλεπάθεια τηλενέργειας, τί λέτε; Ή μήπως μόνον είς τίς τεχνητές συσκευές τού ανθρώπου γίνεται τηλενέργεια;….

Τό συμπέρασμα είναι ότι δέν κάνει ό τίτλος ή η ρετσινιά ή ό στιγματισμός ή ό ορισμός τόν άνθρωπον αλλά ό άνθρωπος τόν ίδιον τόν αυτοάνθρωπον….

Θέλετε απόδειξη μίας άλλης σοφίας; Τής Λαοθυμοσοφικής!… Ήτοι παροιμίες: α) άλλος έχει τ’ όνομα καί άλλος τήν χάριν β) δέν κάνουν τά ράσα = τίτλος καί άλλα, τόν παπά, αλλά ό παπάς τόν παπά = αυτοπαπά… γ) άλλαξε ό Μανωλιός καί φόρεσε τά ρούχα τού αλλιώς, δηλαδή εσύ ή καί αυτός κρίνει τά ρούχα αλλά ουσιαστικώς είναι ό ίδιος, είτε φορέσει τούς τίτλους, τά κόμματα, τίς ρητορείες οπού σ’ αρέσει καί τ’ αρέσει είτε όχι, δηλαδή δέν αλλάζει ό άνθρωπος καί δέν καθορίζεται από τήν ιδεολογία αλλά από τήν Ηθική…

Μέ όσα είπαμε καταλάβουμε ότι κάποιος μπορεί νά είχε καί έχει όνομα ήτοι φήμη σοφιστή καί άν είναι φιλόσοφος καί κάποιος νά είχε καί έχει όνομα καί φήμη φιλόσοφου καί νά είναι σοφιστής, ή ούτε τό έναν ούτε τό άλλον ή ανάμεικτον αυτών ή πότε τό μέν καί πότε τό άλλον όπως πολλοί ανθρώποι… Ουδείς αναμάρτητος καί τό αντίθετον ούδεις πάντοτε αμαρτωλός, άν καί ό διάβολος τέτοιος είναι όπως καί οί φιλόκακοι….

Ποίος γνωρίζει όμως τήν απόλυτη αλήθεια μά είναι απλόν η Αλήθεια…. Ό αναμάρτητος δέν μπορεί νά γνωρίζει όλη τήν αλήθεια επειδή δέν είναι η Ίδια η Άκτιστη Αλήθεια… Μόνον Η Αλήθεια γνωρίζει τόν εαυτόν τής είς τόν απόλυτον βαθμόν…

Καί τότε ανακαλύπτεις ότι εάν είσαι κτισμένος όσον μεγάλος καί άν είσαι, είσαι λειψός…. Αυτή είναι μία απόλυτη αλήθεια…. Εάν διαφωνήσεις μέ αυτήν είσαι περισσότερον λειψός διότι πώς είναι δυνατόν νά γνωρίζεις όλην τήν αλήθεια σέ οιονδήποτε βάθος υπερπέρνατος συγκεκριμμένης έννοιας;….

Καί πού άγουμε μ’ αυτόν; Ότι η λακωνική ταπεινή παραδοχή ότι είσαι ασήμαντος έναντι Τού Θεού είναι η μεγαλύτερη αλήθεια οπού δύνησαι νά γνωρίζεις…. Εάν δέν μπορείς νά μετρήσεις τό μπόϊ = πόϋ ελληνοκυπριαστί από τό πούς ή πόϋς ή πόϋ τό αρχαίον, πώς μπορείς νά μετρήσει έστω ελαχίστως άλλα μπόϊα = πόϋα;…..

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

2 Comments

Leave a Reply
  1. Εύγε κύριε Παναγιώτη Δια!!! Χαίρε κύριε Παναγιώτη! Έχω διαβάσει τα άρθρα σάς εδώ στα Κατοχικά Νέα, εάν όχι το 100 τα εκατό, σίγουρα το 90 τα εκατο των άρθρων σας. Αυτό είναι σίγουρα ένα από τα καλύτερα σας, και δείχνει την εις βάθος γνώση σας. Εύγε και πάλι!!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

ΗΛΙΑΣ Δ. ΚΑΛΛΙΩΡΑΣ : ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΩΣΦΟΡΟ!.. ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΠΑΦΟΜΕΤ Ή ΣΑΤΑΝΑ!..

Ιουλιανόν/Παλαιόν ή Γρηγοριανόν/Νέον Ημερολόγιον τό σωστόν; Μ’ έναν απλόν πείραμα επιβεβαιώνεται…. Απόδειξη ότι ό Χρόνος είναι Πολυμερής καί Χυμεία….