09:26 - 04/11/2020

Καλαδελφός από τήν Δανία: μού έστειλαν ένα μήνυμα που λέγει τό 4g σάς θά αναβαθμισθεί σέ 5g… τίποτε άλλον… υπουργείον υγείας έχουμε; Υπουργείον μακράς επιβίωσης τού έθνους; Ή μήπως τό αντίστροφον

Καλαδελφός από τήν Δανία: μού έστειλαν ένα μήνυμα που λέγει τό 4g σάς θά αναβαθμισθεί σέ 5g… τίποτε άλλον… υπουργείον υγείας έχουμε; Υπουργείον μακράς επιβίωσης τού έθνους; Ή μήπως τό αντίστροφον όλα τά υπουργεία μαζύν;

Η τρομοκρατίας τής παγκόσμιας αντιανθρώπινης συμμορίας συνεχίζει ακάθεκτη. Κανονικά έπρεπε νά γίνουν κλινικές δοκιμές περί τού 5g κατά πόσον βλάπτει τήν υγεία άμεσα καί σέ βάθος χρόνου. Οί δοκιμές αυτές πρέπει νά είναι πολυετείς ώστε νά εξαχθούν τά πλέον αντικειμενικά συμπεράσματα. Αλλά σάς είπε κανένας ότι ενδιαφέροντε διά τήν υγεία σάς καί τόν πιστεύσατε;

Αντιθέτως ενδιαφέροντε νά είστε άρρωστοι, ευάλωτοι, χρησιμοποιήσιμοι ευκολότερα.

Ό εξηνταετής καλαδελφός μού είπε: «εγώ έφαγα τά ψωμιά μού καλαδέλφιν, τό τί γίνεται μετά δέν ξέρω…».

Οί συνταξιούχοι καί ενήλικες δέν έχουν σθένος αντίστασης ούτε πολλά έτη κατά τήν κρίση τούς. Οί οικογενειάρχες κατώτερης ηλικίας τρέχουν νά επιβιώσουν καί συνεπιβιώσουν τίς οικογένειες τούς, άλλοι πάλιν είναι μαγγωμένοι εντός τών μέγγενων τού κέρδους. Τά παιδιά φοιτούν καί συνήθως έχουν άγνοια αλλά καί πολλές ανάλογες ηλικίας σκοτούρες καί «αυτοί» προωθούν ακάθεκτα τό μιαρόν «έργον» «τούς»….

Πρακτικές πλήρης δικτατορικής τρομοκρατίας καί συνάμα τρομολαγνείας δοκιμάστηκαν είς τά ολοκληρωτικά κομμουνιστικά καθεστώτα, αλλά τούς έλειπε τό κάτι τίς τελεσίδικον, έναν μασκαλαρίκι πλήρους καί ενσωματωμένου αναποχώριστου ελέγχου, τό μικροψήμγα. Τό ρωσσικόν κομμουνιστικόν καθεστώς είχε καταφέρει νά θέσει έναν τέτοιον σέ ανθρώπους καί νά πειραματισθεί μέ αυτόν από μεγάλη απόσταση. Είπαν ότι έν τέλει κατάφεραν νά προξενήσουν καρδιακή συγκοπή από απόσταση δεκάδων χιλιομέτρων μέσω παραπομπής ασύρματης ενέργειας. Τελικά η ασύρματη ενέργεια είναι κατάρα καί τό τέλος μάς, τό τέλος τής ελευθερίας…

Η ελευθερία λογίζεται γενικώς «πάνω κάτω» ώς κάτι άπειστον, κάτι αχαλίνωτον, από τήν στιγμή οπού χαλινώνεις τό όν μέ κάτι οπού είναι ενσωματωμένον μέσα τού, τότε προχαλινώνεις καί τήν ελευθερία τού καί τήν ίδια τήν έννοια τής ελευθερίας.

Η ασύρματη ενέργεια είναι γρηγορότερη, ευελικτότερη, αόρατη, μικρότερη, από τήν έννοια τής ανθρώπινης ελευθερίας καί ό χειριστής τής εξαρτάει τόν ασυρματοενεργοποιημένον διά τής αυτόματης προϋπόθεσης τής παύσης τής ελευθερίας.

Όντως ό κόσμος αλλάζει, τό τέλος τής ελευθερίας τού ατόμου είναι τέτοιον ώστε νά θυμίζει τό τέλος τής λίθινης εποχής καί ακόμη χειρότερα. Ουσιαστικώς ή θ’ ανήκεις είς τήν λίθινη εποχή ή είς τήν παύση τής ελευθερίας, ενδιάμεσος χώρος δέν υφίσταται.

Ή θά ελέγχεσαι από τόν ασύρματον αόρατον εχθρόν ή από τήν βούληση σού η οποία θά έχει νά αντιμετωπίσει τούς κόπους, τούς πόνους, τά δάκρυα καί έκ τών πραγμάτων τίς προευχές καί τήν ταπεινότητα τών τού Αδάμαντου καί τής Εύας εκδιωγμένοι από τόν Παράδεισον.

Ζούμε καί εισερχόμαστε είς τήν δυσκολότερη φάση τού αντικείμενου όντος μέ τό όνομα άνθρωπος. Θά υπάρχει άνθρωπος σέ εκατόν έτη; Είναι δυνατόν νά συνεχίσει τήν ύπαρξη καί αυτοϋπαρξη τού ώς ελεύθερης βούλησης όν;

Απ’ ό,τι φαίνεται αυτά τά δύο δέν ημπορούν νά συνυπάρξουν είτε τό έναν θά επικρατήσει είτε τό άλλον. Είτε ό άνθρωπος θά συνεχίσει νά είναι άνθρωπος είτε ό ασύρματος θά καθηλώσει τόν άνθρωπον σ’ έναν μοντέλλο παραποίησης τής προσωπικότητος τού ώς είδος καί εξαφάνισης τού από τούς παλειάνθρωπους.

Άνθρωπος ή ασύρματος εξαρτημένος;

Άνθρωπος ή ασύρματος δικτυωμένος;

Άνθρωπος ή παραλλαγμένος;

Άνθρωπος ή γενοκτονισμένος;

Εάν συνεχίσει ό ανθισμός τού ασύρματου εχθρού η ανθρωπότητα σέ εκατόν έτη από σήμερα δέν θά είναι κάν μία ανάμνηση, δέν θά είναι κάν ένα απολίθωμα.

Δουλέψαμε όλοι μαζύν νά εξελίξουμε τό σύνστημα διά νά μάς εξαφανίσει. Τό σύνστημα τής εντέχνως διά τής απάτης πλουτοκρατίας. Δουλέψαμε σκληρά καί επιτύχαμε τήν πλέον περίοπτη καί υψηλοτέρα ηλιθιότητα όλων τών εποχών τού Σύμπαντος, «νά βγάλουμε μόνοι μάς τά μάτια μάς»…

Κατ’ ακρίβειαν, πρίν βγάλουμε τά μάτια μάς, μάς είχαν βγάλει τά μάτια μάς μέ τήν λέξη «εμείς» η «ανθρωπότητα» εξελισσόμαστε, αλλά αυτό οπού συνέβαινε πάντοτε, ήταν νά δουλεύουμε εμείς οί σκλάβοι διά νά παράξωμεν τά όπλα τής γενοκτονίας μάς. Δέν απορώ ποσώς είς τό ότι μάς αποκαλούν γκόεμ ήτοι τά ζώα «τούς».

Χωρίς κρίση μέ γνώμονα τήν επιβίωση, τό συμφέρον καί τήν ματαιοδοξία βγάλαμε τίς ψυχές μάς.

Η χριστιανική ανάπαυλα πολεμήθηκε σφόδρα διότι πάντοτε είς τήν ανεβασμένη θερμοκρασία τής ήταν η άμυνα όλης τής ανθρωπότητος.

Λάθη οπού κάναμε εχθές, προχθές πρίν από αιώνες καί χιλιετηρίδες, εξαργυρώνονται μέ τήν τροποποίηση καί γενοκτονία μάς σύν τώ χρόνω μέ αποκορύφωμα τό σύντομον μέλλον.

Θ’ αφήσουν μία μαγιά, προζύμη σκλάβων καί αυτόν τούς αρκεί… Η τεχνητή γονιμοποίηση είναι μία ακόμη ασύρματη εχθρική τεχνολογία τούς.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*