Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

09:50 - 15/02/2023

Davos καί ἡ Ἀπάτη τῶν Illuminati

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ὑπό Ἰωάννου Ν. Καλλιανιώτου, Καθ/τοῦ τοῦ Πανεπ. τοῦ Scranton

Οἱ Illuminati εἶχον τήν ἐτήσιον συνάντησίν των εἰς τό Davos τῆς Ἑλβετίας ἀπό τάς 16 ἕως 20 Ἰανουαρίου 2023, τήν ὁποίαν παρηκολούθησαν οἱ ἴδιοι καί οἱ ὑποτελεῖς των. Τά μέτρα καί σχέδια τά ὁποῖα ἐλήφθησαν εἶναι μοναδικά καί «σωτηριώδη» διά τἠν ἀνθρωπότητα: Νά συνεχίσωμε μέ τά θεραπευτικά ἐμβόλιά των κατά κορωνοϊοῦ (COVID-19), ἡ δέ προστασία τοῦ περιβάλλοντος ἀπό τήν ὑπερθέρμανσιν τοῦ πλανήτου εἶναι ἡ ἑπόμενη ἐπιδίωξίς των. Νά σταματήσουν οἱ ἐπενδύσεις διά ὀρυκτά καύσιμα (oil and gas).

Τά σύνορα πρέπει νά εἶναι ἀνοικτά, δέν χρειάζονται τό κράτος οὔτε ἡ κρατική κυριαρχία, ὥστε νέ ἠμποροῦν οἱ λαοί νά ἐπικοινωνοῦν καί νά μεταναστεύουν εἰς τήν χώραν τῆς ἀρεσκείας των. Ἀκολουθεῖ ὁ πόλεμος εἰς τήν Οὐκρανίαν καί στόχος των εἶναι ἡ νίκη ταύτης κατά τῶν Ρώσων, οἱ ὁποῖοι ἀκολουθοῦν ἄλλον Θεόν καί ὄχι τόν τοιοῦτον τῶν Illuminati. Ἀνησυχοῦν πάρα πολύ διά τόν ὑπερπληθυσμόν τῆς γῆς καί προσπαθοῦν μέ πᾶν μέσον νά τόν μειώσουν. Διά τήν ἐπίτευξιν αὐτῶν τῶν «ἀπαραιτήτων» καί ἀγνώστων εἰς ἡμᾶς ἀναγκῶν μας, ἀπαιτεῖται μία νέα «Μεγάλη Ἐπανεκκίνησις», ἀλλαγαί ριζικαί ὥστε ἡ «ἐπιτυχία» νά εἶναι βεβαία καί ἀποτελεσματική. Κατόπιν τούτων τῶν ἐπιτευγμάτων, θά ἠμπορέσῃ ἄνευ δυσκολιῶν μία παγκόσμιος φιλάνθρωπος διακυβέρνησις (ὑπό διανοουμένων elites καί τραπεζιτῶν) νά «ἐπιλύῃ» ἅπαντα τά προβλήματα τῆς ἀνθρωπότητος. Τότε καί μόνον τότε, θά εἴμεθα εἰς τήν εὐχάριστον θέσιν νά ὁμιλῶμεν διά τήν ὁραματιζομένην ἐπί τόσα ἔτη Παγκοσμιοποίησιν καί τήν ἐπί γῆς «εἰρήνην» καί ἁρμονίαν.

Αὕτη ἐστίν ἡ κρίσις τῆς ἀνθρωπότητος καί οὗτοί εἰσιν οἱ δημιουργοί πασῶν τῶν ὀδυνῶν, ἐπαναστάσεων καί πολέμων. Ἡ δύστυχος Δύσις ἀπό τήν αἵρεσιν τοῦ 1054 ἔφθασε κατευθυνομένη πλέον ὑπό τῶν Illuminati εἰς τήν ἀθεῒαν τοῦ 2000 (ἀπό “Christendom” εἰς “Eurostan”) καί ἀπό τήν ἐξαπάτησιν τῆς Ἀγγλικῆς Ἐπαναστάσεως τοῦ 1640, τῆς Ἀμερικανικῆς τοῦ 1776, τῆς Γαλλικῆς τοῦ 1789 καί τῆς Ρωσικῆς (τῶν Ἑβραιομασόνων Μπολσεβίκων) τοῦ 1917 νά φθάσῃ εἰς τήν δουλείαν ἐν ἐλευθερίᾳ τοῦ 2020 (COVID-19) καί τά ἐγκλήματα κατ’ ἑκατομμυρίων ἀνθρώπων ἀπό τόν κατεσκευασμένον ἰόν των καί τά σατανικά (Luciferase) ἐμβόλιά των.

Διεσώθη ἐξ αὐτῶν μόνον ἡ Ρωσία, ἡ ὁποία εὑρίσκεται ἐν σοφίᾳ, πίστει Ὀρθοδόξῳ, ἐλευθερίᾳ καί ἀληθείᾳ, διά τοῦτο καί ἡ πεπτωκυῖα Δύσις, τῇ ἐντολῇ τῶν Illuminati, εἶναι ἐναντίον της (μέ τήν ἁρπαγήν τῶν πρῲην Σοβιετικῶν Σοσαλιστικῶν Δημοκρατιῶν καί τῆς Γιουγκοσλαβίας ὑπό τῶν ΝΑΤΟ-Η.Π.Α. καί ΕΕ) καί ἐναντίον, πρό παντός, τῆς ἱστορικῶς Ὀρθοδόξου καί σοφῆς Ἑλλάδος. Ἀλλά, δυσ­τυχῶς, στηρίζει ἡ πλάνος αὕτη τούς ἀδικαιολογήτως δουλοπρεπεῖς, ἀναθεματισμένους καί ἀνθέλληνας πολιτικούς μας, καθώς καί τούς αἱρετικούς, οἰκουμενιστάς καί «πρασίνους» θρησκευτικούς ψευδο-ἡγέτας.

Ἡ Ἑβραιομασονία, τό 1773, ἐδημιούργησε τήν Παγκόσμιαν Ἐπαναστατικήν Κίνησιν (World Revolutionary Movement) διοικουμένη ἀπό δέκα τρία (13) μέλη τοῦ Ἀνωτάτου Συμβουλίου τῶν Σκοταδιστῶν (Πεφωτισμένων) Illuminati, ὥστε νά ἠμποροῦν νά χρηματοδοτοῦν καί νά ἐλέγχουν τόν παγκόσμιον πλοῦτον, τούς φυσικούς πόρους καί τό ἐργατικόν δυναμικόν τοῦ πλανήτου. Οἱ ἴδιοι ἀποκαλύπτουν πώς οὗτοι εἶχον ὀργανώσει τήν Ἀγγλικήν Ἐπανάστασιν (1640-1649) μέ τήν ἐπικράτησιν ἑνός σχεδίου τρομοκρατίας, μέ τό ὁποῖον ὑπέταξαν τάς μάζας τῶν ἀνθρώπων γρήγορα καί ἐπέβαλον τό σχέδιόν των καθώς καί τήν ἐκτέλεσιν τοῦ βασιλέως, Charles I τό 1649. Οἱ τραπεζῖται, οἱ ὁποῖοι ἐδημιούργησαν τήν ἐπανάστασιν ταύτην, εἶχον ἐπιβάλει καί τόν ἔλεγχον τῆς ἐθνικῆς οἰκονομίας καί ἐπαγίωσαν τό ἐθνικόν χρέος τῆς Ἀγγλίας. Ηὔξησαν δέ τό ἐθνικόν ταύτης χρέος μέ μεγάλην ταχύτητα καί ρυθμούς, ὥστε νά δανείζουν εἰς τό κράτος χρήματα, διά νά ἀντιμετωπίζῃ τόν πόλεμον καί τάς ἀνταρσίας, τάς ὁποίας εἶχον ὑποδαυλίσει οἱ ἴδιοι οἱ δανεισταί πρό ἀρκετῶν ἐτῶν καί τοιουτοτρόπως, ἐλάμβανον τούς τοκογλυφικούς τόκους των. Τήν λῃστρικήν των ταύτην «πολιτικήν» ἀντιμετωπίζει καί ἡ Ἑλλάδα ἀπό τό 1821 ἕως σήμερον.

Αἱ μυστικαί αὗται δυνάμεις (τῶν Illuminati μέ τούς «φιλανθρώπους» Μασόνους τῆς Γαλλίας) διηύθυναν τήν Γαλλικήν Ἐπανάστασιν (1789-1799) ἐν ἀγνοίᾳ τοῦ λαοῦ καί τοῦ Βασιλέως Λουδοβίκου ΙΣΤ΄ (Luis XVI) καί τῆς συζύγου του Μαρίας Ἀντουανέττας (Marie Antoinette). Μετά τήν χορήγησιν τῶν δανείων των, οἱ τοκογλύφοι ἤρχισαν τήν διαφθοράν τῶν δανειζομένων˙ τούς ὡδήγησαν εἰς τήν ἀνηθικότητα, δημοσιοποιοῦν ὅλα αὐτά, τά ὁποῖα τούς ἔπεισαν νά πράξουν, μέ σκοπόν τήν διαπόμπεψιν τῶν δανειζομένων καί τήν συστηματικήν καταστροφήν τῆς πολιτείας καί ἐκκλησίας τῆς Γαλλίας καί προσπαθοῦν μέ πᾶν μέσον νά διαφθείρουν τούς νέους καί ἅπαντας τούς πολίτας, ὡδηγοῦντες αὐτούς εἰς τήν διαφθοράν, ὅπου ὡδήγησαν πρώτιστα τούς ἡγέτας των. Οἱ ἐγκληματίαι οὗτοι ἐφόνευσαν τόν Louis XVI καί τήν σύζυγόν του, τήν Marie Antoinette.

Ἕνας ὑπόκοσμος ὠργανωμένος ὑπό τοῦ Jacobin club (Ἰακωβίνων) ἐτρομοκράτησεν ὁλόκληρον τόν Γαλλικόν λαόν μέ τό νά διαπράττουν μαζικά ἐγκλήματα καί νά βιάζουν τάς γυναῖκας δημοσίως καί νά ποιοῦν ἄλλας ἀκρότητας καί θηριωδίας, ὥστε νά ὑπηρετοῦν τόν σκοπόν τῶν μυστικῶν κυρίων των καί νά ἱκανοποιήσουν τόν ἀπώτερον στόχον τούτων. Αὕτη ἐστί καί ἡ συμπεριφορά τῶν Οὐκρανῶν στρατιωτῶν καί τῶν 16.000 μισθοφόρων, σήμερον, οἱ ὁποῖοι ἔχουν εἰσρεύσει εἰς τήν χώραν, ἐπιδιδόμενοι μετά παντός μέσου κατά τῶν Ρώσων πολιτῶν τῆς Ἀνατολικῆς Οὐκρανίας καί μαχόμενοι, οἱ ἐγκληματίαι οὗτοι, κατά τῶν Ρώσων στρατιωτῶν, ἀποτελοῦντες μέρος τοῦ στρατοῦ τῶν Illuminati, τοῦ ΝΑΤΟ.[1]

Οἱ ἴδιοι οὗτοι καταχθόνιοι ἄνθρωποι (σταυρωταί τοῦ Χριστοῦ) συνέλαβον τήν ἄθεον-ὑλιστικήν ἰδεολογίαν, ἡ ὁποία τό 1848 ἐδημοσιεύθη ὡς τό Κομμουνιστικόν Μανιφέστον (Communist Manifesto) ὑπό τοῦ Ἑβραίου Karl Marx (τό πραγματικόν ὄνομά του ἦτο Moses Mordechai Marx Levi). Οἱ Illuminati προσεπάθουν νά ἀποκτήσουν προσηλύτους, οἱ ὁποῖοι ἦσαν πλούσιοι πολῖται τῆς χώρας εἴτε πολιτικοί ἤ θρησκευτικοί ἡγέται καί χρησιμοποιοῦντες δωροδοκίας, τήν διαφθοράν τούτων καί ἀπειλάς τούς ἔκαμνον ἑκουσίως ἤ ἀκουσίως πειθήνια ὄργανά των, ὥστε νά ἐνεργοῦν κατά τῆς πατρίδος των καί κατά τῆς Χριστιανικῆς πίστεώς των, ὡς συμβαίνει μέ τούς δουλοπρεπεῖς ψευδο-πολιτικούς τῆς Ἑλλάδος ἀπό τό 1980 ἕως σήμερον. Δυσ­τυχῶς, τά ἴδια μέσα χρησιμοποιοῦν καί σήμερα δι’ ὅλα τά Χριστιανικά κράτη τῆς Εὐρώπης καί Ἀμερικῆς καί πρό παντός διά τούς Ὀρθοδόξους λαούς.

Ὁ Ἑβραῖος πρόεδρος τῆς Οὐκρανίας καί μέγας ἐχθρός τῶν Ὀρθοδόξων Ρώσων καί Οὐκρανῶν, Ζελένσκυ (Zelenskyy) ζητεῖ συνεχῶς ὅπλα ἀπό τήν δουλοπρεπῆ Δύσιν καί ἐπιμένει ἡ αἱρετική καί ἐν ἀγνοίᾳ αὕτη νά δίδῃ εἰς τό Κίεβον ὅπλα καί οἱανδήποτε ἄλλην βοήθειαν, ὥστε νά νικήσῃ τόν «μέγαν ἐχθρόν», τήν Ὀρθόδοξον Ρωσίαν, παρ’ ὅλον ὅτι γνωρίζει τό μέτρον τοῦτο δέν συμβάλλει εἰς τήν ἐπιστροφήν τῆς εἰρήνης, ἀλλά ἐγκυμονεῖ παγκόσμιον πόλεμον˙ ὅ,τι ἀκριβῶς ἐπιδιώκουν οἱ ἐντολεῖς των, οἱ Illuminati.

Μετά τήν δυτικήν Εὐρώπην καί Ἀμερικήν, οἱ ἀντίχριστοι οὗτοι ἐστράφησαν κατά τῆς Ὀρθοδόξου Ρωσίας, ὡς εἶχον κάμει ἀπό τόν 11ον αἰῶνα (Α΄ Σταυροφορίαν) ἕως τόν 13ον (Ζ΄ Σταυροφορίαν) καί τόν 15ον αἰῶνα (Ἅλωσιν τῆς Κωνσταντινουπόλεως, 1453) κατά τῆς Ὀρθοδόξου Βυζαντινῆς (Μεσαιωνικῆς Ἑλληνικῆς) Αὐτοκρατορίας καί αἰσθάνονται ὑπερήφανοι, διότι συν­έβαλον εἰς τήν πτῶσιν τοῦ Βυζαντίου, ὅπως ἔχουν γράψει ἐπανειλημμένως. Οἱ Illuminati τῆς Ρωσίας ἔπαιξαν πρωταρχικόν ρόλον εἰς τήν Ἐπανάστασιν τῶν Μπολσεβίκων, εἰς τήν κυριαρχίαν των ἐπί τῆς κυβερνήσεως κατά τά πρῶτα ἔτη καί εἰς τήν δολοφονίαν τῆς οἰκογενείας τῶν Ρομάνοφ (Τσάρου Νικολάου Β΄). Τήν νύκτα μεταξύ 16-17 Ἰουλίου 1918, μία ὁμάδα Μπολσεβίκων τῆς Μυστικῆς Ἀστυνομίας, ὑπό τοῦ Illuminati Yakov M. Yurovksy, ἐδολοφόνησαν τόν τελευταῖον Ρῶσον αὐτοκράτορα, τόν Τσάρον Νικόλαον Β΄ (Tsar Nicholas II Romanov), τήν σύζυγόν του Ἀλεξάνδραν, τόν 14-χρονον υἱόν των Ἀλέξιον καί τάς τέσσαρας θυγατέρας των, τούς ὁποίους ἐξετέλεσεν ὁ φρουρός τοῦ Lenin (ὁ Lenin ἦτο ἐξ Ἑβραίας μητρός), ὁ Alexei Akimov. Ἡ ἐντολή ἐκτελέσεως (τό τηλεγράφημα) ἦτο ὑπογεγραμμένον ὑπό τοῦ ἀρχηγοῦ τῆς Σοβιετικῆς Κυβερνήσεως, τόν Illuminati Yakov Sverdlov (Solomon).

Οἱ Ἑβραῖοι τραπεζῖται τῆς Ἀμερικῆς ἐχρηματοδότουν τούς ὁμοεθνεῖς των Μπολσεβίκους μέ ἑκατομμύρια δολλάρια καί σήμερον οἱ ἀπόγονοι τούτων εἶναι πολιτικοί, χρηματισταί καί τραπεζῖται εἰς τάς Η.Π.Α. Τά ἀπάνθρωπα ἐγκλήματά των καί αἱ θηριωδίαι των ἦσαν συμβολικά˙ ἤθελαν νά φονεύσουν τήν ψυχήν καί τό Ὀρθόδοξον Ρωσικόν πνεῦμα (τήν πίστιν των), ἀλλ’ ἀπέτυχον παταγωδῶς, ὅπως θά ἀποτύχουν καί σήμερον μέ τήν νέαν ἐπίθεσιν τῆς Ἀμερικῆς, ΕΕ καί τοῦ ΝΑΤΟ μέ πρόσχημα τό ὑπό τούτων δημιουργηθέν «Οὐκρανικόν θέμα εἰσβολῆς» (οὐσιαστικῶς, τήν ἁρπαγήν τῆς Οὐκρανίας ἀπό τήν Ρωσίαν) κατά τοῦ Ὀρθοδόξου Ρωσικοῦ λαοῦ καί τοῦ Προέδρου, Βλαδιμήρου Πούτιν.[2] Εἰς τήν Ἀνατολικήν καί Νοτίαν Οὐκρανίαν οἱ Ρωσόφωνοι πληθυσμοί ἀποτελοῦν τό 70%.

Ἡ διακήρυξις τῆς Ἀνεξαρτησίας τῆς Ἀμερικῆς ἔγινε τό 1776 καί οἱ Πεφωτισμένοι (Illuminati) καί οἱ Ἰακωβῖνοι (Jacobins), μετά τήν ἐπιβολήν τῆς Γαλλικῆς Ἐπαναστάσεως (1789) εἰς τήν Γαλλίαν, ἐξηπλώθησαν καί εἰς τήν Ἀμερικήν, τήν ὁποίαν ἐλέγχουν ἀπολύτως καί ἐξαντλητικῶς εἰς ἅπαντας τούς τομεῖς. Ὁ George Washington, ὁ πρῶτος πρόεδρος τῆς Ἀμερικῆς, εἶχε γράψει τό 1798 ὅτι οἱ Πεφωτισμένοι τῆς Εὐρώπης εἶχον ἤδη φθάσει εἰς τήν Ἀμερικήν. Οἱ Illuminati τῆς Ἀμερικῆς ἐξελίχθησαν εἰς τούς δυνάστας τραπεζίτας, χρηματιστάς καί φυσικά γαιοκτήμονας καί βιομηχάνους (φαρμακευτικαί, high tech καί ΜΜΕ). Οἱ Illuminati ἤθελον νά ἱδρύσουν μίαν Κεντρικήν Τράπεζαν καί εἰς τήν Ρωσίαν, ἀλλά ὁ Τσάρος Ἀλέξανδρος Β΄ τό ἠρνήθη.

Εἰς τήν Ἀμερικήν ἤνοιξαν οὗτοι τήν ἰδιωτικήν των Κεντρικήν Τράπεζαν (the Fed), τήν σύστασιν τῆς ὁποίας ὑπέγραψεν ὁ Πρόεδρος Woodrow Wilson (1913). Τό 2022 ἀπέκοψαν οὗτοι τάς Ρωσικάς τραπέζας ἀπό τό SWIFT σύστημα, ὥστε νά μή δύναται αὕτη νά πραγματοποιῇ διεθνεῖς συναλλαγάς καί τῆς ἐπέβαλον πλείστους ἄλλους περιορισμούς (embargos, sanctions, sabotages, assassinations, etc.). Εἰς τάς 27 Ἀπριλίου 2022, ἡ Ρωσία διέκοψε τήν παροχήν ἐνεργείας (φυσικοῦ ἀερίου) εἰς Πολωνίαν καί Βουλγαρίαν διά τήν ἐχθρικήν στάσιν των κατά τῆς Ρωσίας.

Αὐτοί, λοιπόν, οἱ ἐχθροί τῆς Θείας Δημιουργίας, οἱ σατανισταί Illuminati, εὑρίσκονται πίσω ἀπό κάθε ἐπανάστασιν ἤ κρίσιν, ὡς ἡ παροῦσα τοιαύτη˙ ἔκαμνον δέ καί τούς δύο παγκοσμίους πολέμους, τόν Πρῶτον (1914-1918) καί τόν Δεύτερον (1939-1945), οἱ ὁποῖοι εἶχον 78 ἑκατομμύρια θύματα (WW I: 20 ἑκατομμύρια καί WW II: 58 ἑκατομμύρια), ἀλλά διά αὐτούς ἦσαν πολύ κερδοφόροι, διότι ἔδωσαν αἱ τράπεζαί των δάνεια τρισεκατομμυρίων διά τήν διενέργειαν καί διεξαγωγήν των καί νά κτισθοῦν κατόπιν αἱ πόλεις, αἱ ὑποδομαί, τά δημόσια ἔργα (λιμένες, ἀεροδρόμια, ὁδοί, γέφυραι κ.λπ.) καί ἐάν τούς ἐπιτρέψωμεν, θά κάμουν συντόμως καί τόν Τρίτον Παγκόσμιον Πόλεμον (WW III). Ἡ σύζυγος τοῦ Rothschild, εἶχεν εἴπει: “There will be no wars if my sons do not want it.” («Δέν θά εἴχαμε πολέμους, ἐάν οἱ υἱοί μου δέν ἤθελαν τοῦτο.» Περαιτέρω, οὗτοι ἐδημιούργησαν τήν Εὐρωπαϊκήν των Ἕνωσιν (τό πρωτότυπον τῆς παγκοσμιοποιήσεως)˙ αἱ ἐπί μέρους ἑνώσεις διά τῶν ἐλεγχομένων διεθνῶν ὀργανισμῶν των θά ὁδηγήσουν τά κράτη εἰς τό μακροχρόνιον σχέδιόν των (τήν παγκόσμιον δουλείαν, τήν παγκόσμιον κυριαρχίαν των (One World Dictatorship) καί προσφάτως, ἐπέβαλον τήν παγκόσμιον συνεχιζομένην οἰκονομικήν κρίσιν τοῦ 2007 καί τοῦ 2020.

Τώρα ἑτοιμάζουν τήν ἑπομένην τοιαύτην διά τῆς ἀπαξιώσεως τῶν ὀρυκτῶν καυσίμων (fossil fuel), καί διά τῆς ἠρρωστημένης διαμάχης των κατά τῆς κτηνοτροφίας (live-stocks) καί γεωργίας (agriculture and farming). Τό μῖσός των διά τόν Ὀρθόδοξον Χριστιανισμόν καί δή διά τήν Ἑλλάδα εἶναι μακροχρόνιον καί αὐξανόμενον. Ἐσχεδίασαν καί ἐπέβαλλον τήν Ἑλληνικήν οἰκονομικήν καί κοινωνικήν καταστροφήν ἁπάσης τῆς χώρας καί τῶν πολιτῶν της, καθώς καί τόν ἀπόλυτον διασυρμόν της καί ὑφαρπαγήν τοῦ πλούτου της. Ἀκόμη, τήν διάλυσιν τῆς Ὀρθοδόξου Σερβίας καί τήν δημιουργίαν Μουσουλμανικῶν κρατῶν εἰς τά Ὀρθόδοξα Βαλκάνια (Κόσσοβο, Μεγάλη Ἀλβανία, Βοσνία-Ἐρζεγοβίνη, Σκόπια).

Ἐπίσης, τήν κρίσιν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς (πολέμους εἰς Ἰράκ, Ἀφγανιστάν, Συρίαν, Λιβύην, κ.λπ.) καί τούς ἀμετρήτους παρανόμους Μουσουλμάνους μετανάστας, οἱ ὁποῖοι ἀλλοιοῦν τήν κοινωνικήν σύστασιν καί ὁμοιογένειαν τῆς χώρας μας (ἰσλαμοποίησις τῆς Ὀρθοδόξου Ἑλλάδος) καί τέλος, ἔχουν οἱ παγκόσμιοι οὗτοι τρομοκράται (οἱ «πρόδρομοι» τοῦ Ἀντιχρίστου) τόν ἀπόλυτον ἔλεγχον τῶν διεφθαρμένων ΜΜΕ. Τό ἄκρως προδοτικόν εἶναι ὅτι δέν ὑπάρχει εἷς Ἕλλην πατριώτης νά βροντοφωνάξῃ «ΟΧΙ» καί νά πετάξῃ ὅλους τούτους τούς δούλους τῶν Illuminati ψευδο-πολιτικούς ἔξω ἀπό τήν χώραν διά παντῶς καί νά ὁδηγήσῃ τήν Ἑλλάδα εἰς τήν αὐτονομίαν καί τούς γενναίους Ἕλληνας εἰς τήν ἐλευθερίαν.

Θά ἦτο δέ ὀρθόν καί ἐπωφελές διά τούς λαούς τῆς Εὐρώπης καί τῶν Η.Π.Α. νά προσεγγίσουν οἱ πολιτικοί των τήν Ὀρθόδοξον, Εὐρωπαϊκήν, ἠθικήν καί πεπολιτισμένην Ρωσίαν, ὥστε νά ἠμπορέσουν νά ἀντιμετωπίσουν τόν μέλλοντα ἀνηλέητον ἐχθρόν τῆς Δύσεως, τήν ἄθεον καί ἀντιδημοκρατικήν Κίναν καί τήν ἐν γένει ἀντι-δυτικήν Ἀσίαν. Δυστυχῶς ὅμως, ὑπέκυψεν ἡ δούλη Δύσις εἰς τάς πιέσεις τῶν Illuminati, διά τούς ὁποίους ἐχθροί εἶναι μόνον οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανικοί λαοί καί οὐσιαστικῶς, ἡ ἀνυπότακτος εἰς τούς παγκοσμιοποιητάς, παραδοσιακή Ρωσία. Τάς ὑπολοίπους Ὀρθοδόξους χώρας, τάς ἔχουν ὑποτάξει ἤδη ἀκουσίως εἰς τό ΝΑΤΟ καί ἀβούλως εἰς τήν Εὐρωπαϊκήν Ἕνωσιν. Τοιουτοτρόπως, ἡ δουλοπρεπής Δύσις προσεπάθησε τήν ὑποταγήν τῆς Οὐκρανίας, ἐν ᾧ ἐτάχθη μέ πᾶν μέσον κατά τῆς δικαίως ἀντιδρώσης Ρωσίας, ἐν ὄψει τῆς Νέας Ἐποχῆς.

Τέλος, ἡ ἐλπίς πάντων ἡμῶν εἶναι ἡ θεοσεβής καί Ὀρθόδοξος Ρωσία˙ ὄχι μόνον διά τούς Ὀρθοδόξους λαούς, ἀλλά δι’ ὅλον τόν πλανήτην. Ἡ δουλοπρεπής (Illuminati-Σιωνιστοκρατούμενη) Δύσις ἔχει ἀποδείξει ἱστορικῶς, ὅτι μόνον καταστροφήν δύναται νά προσ­φέρῃ εἰς τούς λαούς. Δικαίως ἀπολαμβάνομεν, σήμερον, ἅπαντες τά ἀποτελέσματα τῶν τεραστίων ἡμῶν ἁμαρτιῶν καί δή ἐγώ, ὁ πάντων ἐσχατώτατος. Θεία Δίκη, λοιπόν, καί ἰδού τά ὀψώνια τῶν ἁμαρτιῶν μας (πόλεμοι, κρίσεις, θανατηφόρα ἐμβόλια, ἐνεργειακή κρίσις, ἀνοικτά σύνορα, παγκοσμιοποίησις, οἰκουμενισμός, τρομοκρατία, μεγάλη ἐπανεκκίνησις, παγκοσμία δουλεία).

Πνευματικός καί βίαιος σωματικός θάνατος. Προητοίμασαν οἱ «πρόδρομοι» οὗτοι τό ἔδαφος ἐπί τόσα ἔτη. Τά πάντα εἶναι ἕτοιμα διά τήν μεγάλην ἀποδοχήν καί παραδοχήν τοῦ Πλάνου. Οἱ πολιτικοί τῆς Ἑλλάδος ἅπαντες ἄθεοι, ἄλλοι ἐκτός Ἐκκλησίας δι’ ἐπιτιμίων, ἀνθέλληνες καί κατευθυνόμενοι οἱ τάλανες ἀπό τάς σκοτεινάς δυνάμεις, τούς ἐγκληματίας Illuminati. Οἱ ἐκκλησιαστικοί κατευθύνονται πρός τήν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, καί ἀπό τήν ὑποταγήν εἰς τήν ἀποδοχήν, ἐάν δέν ὑπάρξῃ μετάνοια καί ἄμεσος ἐπιστροφή τούτων εἰς τήν Παράδοσιν τῶν Πατέρων καί Ἁγίων τῆς Ὀρθοδοξίας μας. Ὁ λαός μας διχασμένος, «ἐξευρωπαϊσμένος» καί ἐν ἀγνοίᾳ, λόγῳ παραπαιδείας, ἀκολουθεῖ τούς ὑποτεταγμένους «ἡγέτας» του.

Δυστυχῶς, οἱ παγκοσμιοποιηταί (globalists) ἐπέβαλον τήν πλάνην τῶν αἱρέσεων (Οἰκουμενισμοῦ κ.λπ.) διά τῆς μυήσεως τῶν χλιαρῶν τῇ πίστει εἰς τήν «φιλάνθρωπον» σατανολατρικήν Μασονίαν. Ὁ αἱρετικός, ὁ οἰκουμενιστής καί ὁ Μασόνος εἶναι τά πλέον πειθήνια ὄργανα τῶν Illuminati, τῶν «προδρόμων» τοῦ Ἀντιχρίστου[3] καί δυστυχῶς, παρασύρουν καί τόν ἀθῷον λαόν μας, ὁ ὁποῖος εἶναι παραπληροφορημένος καί διάγει τόν βίον του κοσμικῷ τῷ τρόπῳ, μέ τήν ἄθεον, σκοταδιστικήν καί ἀνθελληνικήν παιδείαν μας καί τήν προπαγάνδα τῶν μέσων μαζικῆς ἐκτυφλώσεως (ΜΜΕ) ἀπό τήν «χρυσῆν» περίοδον τοῦ σοσιαλιστοῦ καί μεγάλου «μεταρρυθμιστοῦ» Ἀνδρέα Παπανδρέου, κατόπιν, διά τοῦ Ἑβραίου Κώστα Σημίτη, τοῦ προδότου Ἀλέξη Τσίπρα καί σήμερον, διά τοῦ δικτατωρίσκου, τοῦ ἀμαθοῦς, ἐκτός Ἐκκλησίας καί ἀδαοῦς, ὡς πρός τόν Ἑλληνορθόδοξον πολιτισμόν μας, Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ἅπαντες Νεο-ἐποχῖται, δουλοπρεπεῖς ψευδο-ἡγέται, ἀκόλουθοι τῶν Illuminati, οἱ ὁποῖοι θά πρέπη νά καταψηφισθοῦν ἐν ὄψει τῶν ἐπικειμένων ἐκλογῶν. Συνεπῶς, ἡ μόνη ἐλπίς εἶναι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ἡ Παναγία Μητέρα Του καί οἱ Ἅγιοι τῆς Παραδοσιακῆς Ὀρθοδοξίας μας. Εὐχόμεθα, ὁ πανάγαθος Θεός νά ἐλεήσῃ τούς Ὀρθοδόξους λαούς, τήν καταδιωκομένην καί παραπαίουσαν Ἑλλάδα καί σήμερον, νά προστατεύσῃ τούς ἀδελφούς μας Ρώσους καί Οὐκρανούς ἀπό τήν κρίσιν, εἰς τήν ὁποίαν τούς ὡδήγησαν οἱ σατανισταί Illuminati τῇ συνδρομῇ τῶν αἱρετικῶν Δυτικῶν (Η.Π.Α., Ε.Ε., καί ΝΑΤΟ), οἱ ὁποῖοι εὑρίσκονται ἐν δουλείᾳ καί ἐκτελοῦν ἅπαντα τά ἔκτροπα ταῦτα ἐπί ἑβδομήκοντα καί πλέον ἔτη. Προσευχόμεθα διά τούς ἀδελφούς μας, Ρώσους καί Οὐκρανούς καί ἐλπίζομεν εἰς τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἐπί τῷ νέῳ ἔτει 2023.

Σημειώσεις:

[1] Τό ΝΑΤΟ καί αἱ μυστικαί ὑπηρεσίαι, CIA, FBI, καί Interpol ἀνήκουν εἰς τούς Illuminati. Ὅρα, Robin De Ruiter, Paving the Road to Hell, Mayra Publications, U.S.A., 2018.

[2] Τό περιοδικόν, TIME, εἶχεν ἕν ἄρθρον μέ τό προσ­κυνηματικόν ταξίδιον τοῦ Πούτιν εἰς τό Ἅγιον Ὄρος (28 Μαῒου 2016), ὅπου ὁ Ρῶσος Πρόεδρος προβάλλει τόν ἑαυτόν του, ὡς τόν Προστάτην τῆς Ὀρθοδόξου Χριστιανικῆς Πίστεως. Ὅρα, Simon Shuster, “Putin Pilgrimage” with visits to one of Greece’s holiest places, the Russian President casts himself as protector of the faith, TIME, Vol. 188, No. 10, November 1, 2016, pp. 62-69. Δυστυχῶς δι’ ἡμᾶς, ἡ Ἑλλάς ἀπώλεσε τούς πολιτικούς προστάτας τῆς Ὀρθοδοξίας της. Ἅπαντες ἀπεστάτησαν, ὑποκύπτοντες εἰς τάς ἐπιταγάς τῶν Illuminati καί δέν αἰσχύνονται. Ὁ ἀχαρακτήριστος Joe Biden εἶπεν ἀναισχύντως διά τόν Putin: “Go get him” καί ὁ ἱέραξ, ὁ ἀθεόφοβος Senator Linsey Graham λέγει: “Take this guy out”. (Fox News, 4 Μαρτίου 2022). Παρομοία εἶναι ἡ ἄποψις ὅλων τῶν Ἀμερικανῶν πολιτικῶν καί ἁπάντων τῶν διεφθαρμένων ΜΜΕ, πλήν ἑνός, τοῦ ἀντικειμενικοῦ Tucker Carlson (tuckercarlson.com). Ὁ Θεός νά τόν ἔχῃ καλά τόν Πούτιν (Vladimir Putin) ἀπό τά ἁρπακτικά γεράκια τριγύρω του, διότι εἶναι ἡ μόνη ἐλπίς τοῦ πλανήτου.

[3] Εἷς συνάδελφός μου Ἑβραῖος ἤρχετο εἰς τό γραφεῖόν μου ἑκάστην πρωΐαν, τόν πρῶτον ἔτος μου εἰς τό Πανεπιστήμιον καί μοῦ ἔλεγε ἀκριβῶς τά ἴδια λόγια ἐπί 365 ἡμέρας: «Καλημέρα Ἰωάννη, ὁ Μεσσίας ἔρχεται.» Ἐγώ τοῦ ἀπήντων πάντοτε μέ τόν ἴδιον τρόπον. «Ἦλθε πρό δύο χιλιάδων ἐτῶν.» Ἐν συνεχείᾳ λέγει: «Ἔχομε τρεῖς μεγάλους ἐχθρούς, τόν Ἰωάννην τόν Βαπτιστήν, τόν Παῦλον καί τόν Ἰωάννην τόν Θεολόγον.» Εἰς τό τέλος, κατόπιν ἑνός ἔτους, μοῦ λέγει: «Διατί ἐσύ διαφέρεις ἀπό τούς ἄλλους; Οἱ ἄλλοι συνάδελφοί μας, εἰς τούς ὁποίους λέγω τά ἴδια πράγματα, μοῦ λέγουν ὅτι ἔχω δίκαιον. Ἐσύ διατί διαφέρεις; Ξέρω διατί. Διότι εἶσαι Χριστιανός Ὀρθόδοξος.» Συνεπῶς, γιγνώσκουν πολύ καλά ὅτι οἱ Ὀρθόδοξοι δέν ἀποδέχονται τήν πλάνην των καί πρέπει νά τούς ὑποτάξουν διά τῆς βίας. Αἱ ἐμπειρίαι πάντων τῶν Ἑλλήνων, μέ ὅλας τάς «φυλάς τοῦ Ἰσραήλ» ἐδῶ, πολλαί καί πολύ μεγάλαι. Ἐγώ προσωπικῶς, θά προετίμων νά εἶχον παραμείνει εἰς τό ὡραῖον χωρίον μου, τόν τόπον καταγωγῆς μου, ἄνευ ὅλων αὐτῶν τῶν ψυχοκτόνων ἐμπειριῶν καί νά ἤμουν εἷς ἁπλοῦς καί ἀναμάρτητος ξωμάχος. Τά πάντα ματαιότης ματαιοτήτων. Τί μεγάλη ἁμαρτία ὁ ἐγωϊσμός! Ἀπό τοῦτον πηγάζουν ἅπασαι αἱ ἁμαρτίαι, καθ’ ὅτι ἡ καταγωγή τούτου εἶναι ἑωσφορική.

Ορθόδοξος ΤύποςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*