Κεντρικη STRANGER-VOICE Έτσι όλοι σας μιμητές του κόλου και οπαδοί της χεστρας ….