in

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 5Β

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 5Β

Σέ πέντε επεισόδια…

Γνώμη μού ερμηνεύσετε πρωτίστως τό αρχαίον κείμενον από μόνοι σάς καί ύστερα αναγνώσετε τήν μετάφραση, η διττή ενόραση αρχαίου καί μετάφραση θά σάς κάνει νά καταλάβετε καλύτερα τά λόγια αυτά. Ό Χριστός ωμιλούσε πολύ μέ υπονοούμενα, συνάμα ώς γνωστόν όταν ό λόγος αλλάζει συχνότητα αλλάζει τό νόημα, προσπαθείστε νά τό κατανοήσετε. Εάν δέν τό κατανοήσετε μήν απορρίψετε αμέσως, πιθανόν νά έχετε πρόβλημα συντονισμού μέ κάποιες συχνότητες εννοιολογίας τών λέξεων, καθότι αλλάζουν νόημα από αναλόγως συχνότητας, καί πρέπει νά «μπείτε στό πνεύμα», νά «μπείτε μέσα» όπως λέγαμε μέ τή παρέα μού δι’ αυτά καί άλλα θέματα… Νά είστε υπομονετικοί. Αναγνώθωντας ξανά καί ξανά, η οία άλλη συχνότητα θά έρθει σ’ εσάς από μόνη τής όπως έρχεται Τώ Αγίω Πνεύματι, η έμπνευση τού καλλιτέχνη, η ενέδρα τής έμπνευσης τού διαβόλου…. Είς τό παράκατω κείμενον παραθέτω τήν γνώμη μού σέ κάποιους στίχους.

Ιω. 8,54 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἐὰν ἐγὼ δοξάζω ἐμαυτόν, ἡ δόξα μου οὐδέν ἐστιν· ἔστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι Θεὸς ὑμῶν ἐστι,

Ιω. 8,54 Απήντησεν ο Ιησούς· “εάν εγώ μόνος μου τιμώ και δοξάζω τον ευατόν μου, η δόξα μου, δεν είναι τίποτε. Υπάρχει όμως ο Πατήρ μου, ο οποίος με δοξάζει με τα θαύματα και τα σημεία τα οποία κάνω, και τον οποίον σεις, που με περιφρονείτε, λέγετε ότι είναι Θεός σας.

Γνώμη μού: Καταφρονεί καί ταπεινώνει Τόν Ευατόν Τού διά νά τούς κάμει νά καταλάβουν καί συνάμα νά τούς αποδείξει πώς ό,τι καί άν ισχυρίζονται δέν είναι δυνατόν νά πιστεύουν είς Τόν Ίδιον Θεόν, ή Αυτός ή εκείνοι πιστεύουν είς Τόν Αληθινόν Θεόν. Καί ότι έστω άν κάποιοι πιστεύουν είς τήν ίδια θρησκεία δέν πιστεύουν είς τόν ίδιον θεόν, αυτόν ισχύει καί τότε καί τώρα καί πάντοτε, καί τό είπα μέ διάφορα λόγια σέ διάφορα άρθρα μού. Νομίζει κάποιος ότι πιστεύει είς τόν ίδιον θεόν μέ τόν σύνθρησκό τού αλλά δέν ισχύει. 1,000 άτομα πιθανόν νά πιστεύουν σέ 3,000 διαφορετικούς θεούς ενώ ευρίσκονται ενταγμένοι είς τήν ίδια Μονοθεϊκή Θρησκεία καί ό νοών νοείτο, τάδ’ έφη πλάνη, αίρεση καί αμαρτία. Εί δυνατόν νά νομίζεις κάποιον αιρετικό καί νά είσαι σύ. Ουδείς αλάνθατος, αναμάρτητος καί αψέγαστος. Σ’ άλλες περιπτώσεις οί γνώμες δύο διαφορετικών ανθρώπων από δύο διαφορετικές θρησκείες ή ενός από αίρεση καί ενός από μή αίρεση συμπίπτουν καί σ’ άλλους δύο από τίς δύο διαφορετικές θρησκείες ή αιρέσεις πάλαι συμπίπτουν. Όλους αυτούς τούς αλγόριθμους συχνοτήτων Ό Θεός τούς γνωρίζει, αυτός έδωκε όλους τούς δρόμους ώς δυνατότητες καί δή αυτή είναι η ελευθερία, αλλά Αυτός είπε τί είναι καλόν καί τί δέν είναι καλόν. 

Ιω. 8,55 καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν· ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν. καὶ ἐὰν εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι ὅμοιος ὑμῶν ψεύστης· ἀλλ᾿ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ.

Ιω. 8,55 Εις την πραγματικότητα όμως δεν τον έχετε γνωρίσει. Εγώ όμως τον γνωρίζω. Και εάν είπω ότι δεν τον γνωρίζω, θα είμαι όμοιος με σας, ψεύτης. Αλλά τον γνωρίζω πολύ καλά και το θέλημα αυτού φυλάττω πάντοτε.

Γνώμη μού: Μάς διδάσκει νά μαρτυρούμε τήν αλήθεια έστω καί άν διαφωνήσει τό Σύμπαν όλον, αρκεί οπού συμφωνεί Ό Θεός καί θά ανταμοιφθείς περί αυτού. Αλλά νά μήν λέγεις τήν αλήθεια από υστεροβουλία συμφέροντος αλλά από αγάπη διά τήν αλήθεια, ήτοι φιλαληθεία δηλαδή Φιλοδικαιοσύνη!

Ιω. 8,56 Ἀβραὰμ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἠγαλλιάσατο ἵνα ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, καὶ εἶδε καὶ ἐχάρη.

Ιω. 8,56 Ο Αβραάμ, ο πατέρας σας, γεμάτος αγαλλίασιν και χαράν επόθησε να ίδη την ημέραν της ενανθρωπήσεώς μου και την είδε και εχάρη”.

Γνώμη μού: Δέν γνωρίζουμε σέ ποία συχνότητα ή λεπτομέρεια συχνότητας αναφέρεται, αλλά δηλοί ότι ό Αυραάμ αδημονούσε νά ιδεί τήν Ενανθρώπιση Τού Υιού, καί όταν τήν είδε εχάρη. Όμως δέν διευκρινέζεται εάν γνώριζε ότι θά ενσαρκωθή Ό Υιός ενόσω ζούσε μέ τό σαρκίο τού επί γής ό Αυραάμ ή αφότου αποδήμησε ώς ψυχή είς Κύριον. Κατά τή γνώμη μού αμφότερα, ήτοι προγνώριζε έξ’ ευλογίας Θεού ότι Ό Υιός θά ενσαρκωθή. Καί διατί νά χαίρεται ό Αυραάμ ότι θά ενσαρκωθή Ό Υιός αφού Τόν είχε δίπλα τού έν τοίς ουρανοίς; Από αγάπη βεβαίως επειδή θά ήταν αιτία νά σωθούν οί δίκαιοι καί νά λάβουν ό,τι έδωκαν οί άδικοι, μάχαιραν έδωκαν μάχαιραν λαμβάνουν οί αμετανόητοι. Διότι οί μετανοήσαντες ειλικρινώς παύουν νά είναι άδικοι καί δή άμα εξομολογηθούν όσοι ειδικώς εισίν Χριστιανοί. 

Ιω. 8,57 εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς αὐτόν· πεντήκοντα ἔτη οὔπω ἔχεις καὶ Ἀβραὰμ ἑώρακας;

Ιω. 8,57 Του είπαν τότε οι Ιουδαίοι· “δεν έχεις ακόμη ούτε πενήντα ετών ηλικίαν και είδες τον Αβραάμ, που έζησε εδώ και δύο χιλιάδες χρόνια;”

Γνώμη μού: Τόν κηρύσσουν πλήρην παραφροσύνης καί ονειροπόλον. 

Ιω. 8,58 εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν Ἀβραὰμ γενέσθαι ἐγώ εἰμι.

Ιω. 8,58 Τους είπε τότε ο Ιησούς· “σας διαβεβαιώνω, ότι πριν λάβη ύπαρξιν ο Αβραάμ εγώ υπάρχω. (Δηλαδή προαιωνίως υπάρχω)”.

Ιω. 8,59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾿ αὐτόν. Ἰησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν οὕτως.

Ιω. 8,59 Αγανακτησμένοι τότε οι Ιουδαίοι επήραν λιθάρια, δια να ρίψουν εναντίον του. Ο δε Ιησούς εχάθη από τα μάτια των και εβγήκεν από τας αυλάς του ναού, περιπατώντας δια μέσου αυτών απαρατήρητος. Και εβάδιζεν έτσι, χωρίς να τον βλέπουν.

Γνώμη μού: Άξιον γέλωτα, ημπορούμε νά γελάσουμε εδώ. Δέν άντεξαν είς τήν δήθεν κοροϊδία καί επίσης ότι ήταν 2,000 έτων, ενώ πώς νά φαντασούν οί φουκαράδες τού πλούτου τής υλοφροσύνης ότι ήταν αιώνιος καί δέν γεννήθηκε ποτέ αλλά πάντοτε προϋπήρχε. Τέτοια ισχύουν καί σήμερον μέ όσους έχουν πνεύματα συχνοτήτων μέ αυτούς καί τούς οποίους κατηγορούν μαζύν μέ Τόν Χριστόν μέ τό γελοίον ένεκα βλακείας όνομα Ιουδαιοχριστιανισμός, τό οποίον είναι παραφροσύνη καί βλασφημία συνάμα. Όταν λέγει εκρύβη σημαίνει ότι έγινε αόρατος. Εκρύβη από τήν θέαν αυτών. Καί μάλιστα δηλώνεται κατηγορηματικώς ότι διήλθεν διά μέσω αυτών, ήτοι από τό μέσον ώς χώρος αυτών αλλά καί κυριολεκτικώς μέσα από αυτούς. Βλέπουμε εδώ δύο συχνότητες λόγου καί πράξης είς μία. Εξαφανίσθηκε κυριολεκτικώς από τίς αισθήσεις τούς, όχι μόνον καθ’ οράσει, αλλά καί ωτακουστικώς, αφηκώς, γευστικώς, οσφρυτικώς, ώς Αυρόσωμα καί Ψυχή/Πνεύμα Άκτιστον. Άλλωστε, εάν ό Ευαγγελιστής θεωρούσε ότι Ό Χριστός δέν είναι Θεάνθρωπος καί είχε αμφιβολίες καί πονηρή κακία δέν θά έγραφε τήν λέξη εκρύβη, αλλά έφυγε ή άλλη λέξη. Εκρύβη από τήν πάσα αντίληψη τούς. 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Οι εστιάτορες βάζουν λουκέτο στα μαγαζιά τους από 16 έως 22 Σεπτεμβρίου

Σάμπως γυρίζουν τά πράγματα, προσοχή όμως τώρα μήν μάς τήν έχουν στημένη ανάποδα. Η Αμερική τσαντίστηκε!