in

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 5 Α

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό καυγατζής Κβαντομηχανικός Λόγος Τού Χριστού μέ τούς Ιουδαίους, ό γεμάτος αγανάκτηση γιά Δικαιοσύνη! Επεισόδιον 5 Α

Σέ πέντε επεισόδια…

Γνώμη μού ερμηνεύσετε πρωτίστως τό αρχαίον κείμενον από μόνοι σάς καί ύστερα αναγνώσετε τήν μετάφραση, η διττή ενόραση αρχαίου καί μετάφραση θά σάς κάνει νά καταλάβετε καλύτερα τά λόγια αυτά. Ό Χριστός ωμιλούσε πολύ μέ υπονοούμενα, συνάμα ώς γνωστόν όταν ό λόγος αλλάζει συχνότητα αλλάζει τό νόημα, προσπαθείστε νά τό κατανοήσετε. Εάν δέν τό κατανοήσετε μήν απορρίψετε αμέσως, πιθανόν νά έχετε πρόβλημα συντονισμού μέ κάποιες συχνότητες εννοιολογίας τών λέξεων, καθότι αλλάζουν νόημα από αναλόγως συχνότητας, καί πρέπει νά «μπείτε στό πνεύμα», νά «μπείτε μέσα» όπως λέγαμε μέ τή παρέα μού δι’ αυτά καί άλλα θέματα… Νά είστε υπομονετικοί. Αναγνώθωντας ξανά καί ξανά, η οία άλλη συχνότητα θά έρθει σ’ εσάς από μόνη τής όπως έρχεται Τώ Αγίω Πνεύματι, η έμπνευση τού καλλιτέχνη, η ενέδρα τής έμπνευσης τού διαβόλου…. Είς τό παράκατω κείμενον παραθέτω τήν γνώμη μού σέ κάποιους στίχους.

Ιω. 8,48 ἀπεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ· οὐ καλῶς λέγομεν ἡμεῖς ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ καὶ δαιμόνιον ἔχεις;

Ιω. 8,48 Ωργισμένοι, διότι εθεώρησαν αυτά ύβριν εναντίον των οι Ιουδαίοι, απήντησαν και του είπαν· “καλά δεν λέγομεν ημείς, ότι είσαι Σαμαρείτης, δηλαδή εχθρός των Ιουδαίων, και ότι έχεις δαιμόνιον, που σε κινεί να λέγης αυτάς τας ύβρεις εναντίον μας;”

Γνώμη μού: Διέπραξαν μεγάλη βλασφημία διότι ενώ γνώριζαν ότι είναι αμαρτωλοί ισχυρίστηκαν ότι άλλος έχει δαιμόνιον, χωρίς νά αναγνωρίζουν ή νά παραδέχονται ότι έχουν καί αυτοί δαιμόνια αφού είναι αμαρτωλοί. Διότι ουδείς αμαρτωλός άνευ δαιμονίου. Γνώριζαν ότι είναι αμαρτωλοί αλλά επειδή δέν ήσαν δίκαιοι κατηγορούσαν άλλους ώς αμαρτωλούς όποτε δέν σύμφεραν αυτοί καί τά λεγόμενα τούς είς τούς ίδιους. Δηλαδή είχαν δύο μέτρα καί δύο σταθμά. Όχι τή Δικαιοσύνη καί τήν αδικία, αλλά ό,τι τούς σύμφερε καί ό,τι δέν τούς σύμφερε. Ό,τι τούς σύμφερε ήταν καλό καί δίκαιο, ασχέτως εάν ήταν άδικο ή δίκαιο. καί ό,τι δέν τούς σύμφερε ήταν κακό καί άδικο, ασχέτως εάν ήταν άδικο ή δίκαιο. Αυτόν είναι τό μέτρον σύγκρισης καί κρίσης όλων τών αμαρτωλών συμπεριλαμβανομένου καί εμού. Καί εδώ ισχύει τό όστις αναμάρτητος πρώτος βαλλέτω λίθον. Εδώ ισχύει τό μήν κρίνεις διά νά μήν κριθείς. Δηλαδή αφού είσαι αμαρτωλός δέν έχεις δικαίωμα νά δικάζεις. Εάν δικάσεις εν ώ είσαι αμαρτωλός θά δικαστείς περί αυτού. Εάν δέν δικάσεις ποτέ εν ώ καί επειδή αναγνωρίζεις ότι είσαι αμαρτωλός καί συναμαρτωλός τού κάθε αμαρτωλού καί ανθρώπου, δέν θά κριθείς διότι καλώς καί δικαίως έπραξες μέ πολύ κόπον, διότι ποίος δύναται χωρίς βάσσανα καί μέ πόση αντοχή νά μήν κρίνει ποτέ. Θά ειπώ τήν κάπως δικαιολογία, άλλον νά δικάζεις ήτοι καταδικάζεις καί άλλον νά ενημερώνεις τόν πλησίον ότι κινδυνεύει από τίς ιδιαίτερες αμαρτίες άλλου καί τί αμαρτίες έχει τίς οποίες δέν προτιμάεις καί είναι ιδιαίτερες δι’ εσένα καί γενικώς σέ επικυνδινότητα καί ανηθικότητα. Εντούτοις, δέν είναι απολύτως δίκαιο ούτε αυτόν ώς συνήθεια. Ουδείς αναμάρτητος είπε Ό Χριστός καί είναι αυτή η δήλωση παρηγορητική διότι κατ’ ουσίαν μάς λέγει ουδείς άνθρωπος ανώτερος καί κατώτερος τού έκαστου συνανθρώπου τού, τρομερή δήλωση άμα τή καταλάβετε είς βάθος…. Πόσους δέν θεωρείς ίσους σού, έστω καί άν έχεις κάποιο δίκαιο επειδή πράττουν μεγαλύτερα κακά, αλλά ίσως μία σκέψη ή μία βλασφημία οπού δέν έδωσες σημασία καί κάποτε έκανες νά είναι χειρότερη από τό σύνολον εκατομμυρίων εγκληματιών ή τού κόσμου όλου. Κύριε Ελέησον μέ!

Ιω. 8,49 ἀπεκρίθη Ἰησοῦς· ἐγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς ἀτιμάζετέ με.

Ιω. 8,49 “Εγώ δεν έχω δαιμόνιον, αλλά με όσα λέγω και πράττω, τιμώ τον Πατέρα μου και σεις αντί να δεχθήτε όσα δια τον Πατέρα λέγω, με εξευτελίζετε και με υβρίζετε,

Γνώμη μού: Εδώ εισέρχεται είς τόν κυρίως δίκαιο καυγά, αγανακτεί επειδή Τού προσβάλλουν Τόν Πατέρα καί Τόν ατιμάζουν μέ τίς βλασφημίες τούς, καθότι Αυτός είναι Ό Πατέρας καί Ό Πατέρας Αυτός! Βλασφημούν Τόν Πατέρα καί Υιόν ότι έχει ή είναι δαιμόνιον, αηδιαστική βλασφημία άμα τήν ενστερνιστείτε! Κύριε Ελέησον μέ τόν παναμαρτωλόν!

Ιω. 8,50 ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν δόξαν μου· ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων.

Ιω. 8,50 Δεν δίδω όμως σημασίαν εις τας ύβρεις σας, διότι εγώ δεν ζητώ να δοξασθώ εκ μέρους των ανθρώπων. Υπάρχει ο Πατήρ, ο οποίος θέλει και ζητεί να με δοξάση και ο οποίος θα κρίνη ανάμεσα εις εμέ και εις σας.

Γνώμη μού: Σέ συχνότητα ανθρώπου τώρα, αποποιείται πάσα δόξα ώς άνθρωπος, αλλά απαιτεί δόξαν είς Τό Πνεύμα Υιού, Πατρός καί Αγίου Πνεύματος. Ό Χριστός αλλάζει τίς συχνότητες όχι μόνον από πρόταση σέ πρόταση αλλά καί σέ κάποιες περιπτώσεις από λέξη σέ λέξη. Εάν παρακολουθούσατε μαθηματικές Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικές συχνότητες θά βλέπατε ότι από μικροβήμα σέ μικροβήμα τής ίδιας πορείας αλλάζουν οί συχνότητες ή καί είναι σύνθετες, τέτοια συναντάμε έν πράξει είς τούς Λόγους Τού Χριστού. Σού αποκαλύπτονται όσον διεισδύεις είς Τήν Πίστη καί Έρευνα μετά χαράς εκστάσεως!….

Ιω. 8,51 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐάν τις τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ θεωρήσῃ εἰς τὸν αἰῶνα.

Ιω. 8,51 Σας διαβεβαιώνω, ότι όποιος εφαρμόσει τα λόγια μου εις την ζωήν του, δεν θα αντικρύση ποτέ τον αιώνιον πνευματικόν θάνατον-δηλαδή τον χωρισμόν του από τον Θεόν-την αιωνίαν κόλασιν”.

Γνώμη μού: Αναπάλιν εδώ, αλλάζει συχνότητα, αναφέρεται είς τόν πνευματικό θάνατο, όχι τόν θάνατο τού σαρκίου. Διότι ό θάνατος τού σαρκίου είναι προδεδομένος πρό τής γεννήσεως τινός όντος. Επίσης η λέξη αιώνας σέ αυτή τή συχνότητα σημαίνει αιωνιότητα ήτοι αιώναν τών αιώνων καί αιώνες τών αιώνων, ήτοι άπειρη διάρκεια. 

Ιω. 8,52 εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι· νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι δαιμόνιον ἔχεις. Ἀβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, ἐάν τις τὸν λόγον μου τηρήσῃ, οὐ μὴ γεύσηται θανάτου εἰς τὸν αἰῶνα;

Ιω. 8,52 Είπαν τότε εις αυτόν οι Ιουδαίοι· “τώρα πλέον εκαταλάβαμε καλά, ότι έχεις δαιμόνιον. Ο Αβραάμ επέθανε και οι προφήται επέθαναν και συ λέγεις· Οποιος τηρήσει τον λόγον μου δεν θα παθάνη ποτέ;

Γνώμη μού: Νά η επιβεβαίωση, τής διαφορετικής συχνότητος εκπομπής νοήματος. Ό Χριστός αναφέρεται είς θάνατο ψυχής καί αυτοί είς θάνατο σαρκίου. Ούτε κάν πίστευαν σέ ψυχή καί αιωνιότητα ψυχής, πώς γάρ νά καταλάβουν. Δέν ημπορείς νά εισέλθεις σέ μία συχνότητα εάν δέν τήν πιστεύεις καί δή εάν δέν είσαι καθαρός πνευματικώς. Διότι η ακαθαρσία παραμένει είς τίς συχνότητες τής καί η κάθαρση είς τίς άχραντες συχνότητες. Εάν είσαι καθαρός όμως καί νά μήν γνωρίζεις τίς ανώτερες συχνότητες κάποιες από αυτές θά σού παρουσιαστούν, ώς εκεί όπου είναι δίκαιο. Εάν πιστεύσεις τότε έλκεις καί έλκεσαι από ανώτερες συχνότητες, αυτόν εννοεί τό σύμβολον τής εξάλφας μέ τά δύο αλληλοεισερχόμενα τρίγωνα. Ομοίως όμως αυτό τό σύμβολον εννοεί καί τά δαιμόνια ή ο,τιδήποτε άλλο. Δηλαδή ό,τι έλκεις έλκεσαι καί ό,τι έλκεσαι έλκεις. Όπως ό,τι δίδεις λαμβάνεις καί ό,τι λαμβάνεις δίδεις. 

Ιω. 8,53 μὴ σὺ μείζων εἶ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Ἀβραάμ, ὅστις ἀπέθανε; καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον· τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς;

Ιω. 8,53 Μηπως είσαι συ ανώτερος από τον πατέρα μας τον Αβραάμ, ο οποίος επέθανε; Και οι προφήται, που ετήρησαν το θέλημα του Θεού, και εκείνοι επέθαναν. Σαν ποιόν εσύ θεωρείς τον εαυτόν σου; Ποσον μεγάλον; Τι θέλεις να μας παραστήσης;”

Γνώμη μού: Θεωρούν ανώτερον όν τόν πατέρα τούς Αυραάμ, τού οποίου είς τό πνεύμα τέκνα δέν εισίν αλλά τού διαβόλου, μόνον κατά σάρκα ίσως τέκνα Αυραάμ, ήτοι μόνον είς τήν φιάλη τού οίνου αλλ’ ουχί είς τό περιεχώμενο. Η βλακεία τούς = βλάβη τούς πνευματική είναι εμφανέστατη, θεωρούν ανώτερον όν τόν Αυραάμ καί ούτε κατά διάνοια ότι Ό Θεός έχει τή δυνατότητα νά ενσαρκωθεί, Ποίος Αυτός οπού έκαμε τή σάρκα νά μήν δύναται νά εμφορέσει τή σάρκα; Έξ’ αρχής ό Μεσσίας τούς είναι άνθρωπος καί όχι Θεάνθρωπος καί Θεός, πλήρεις υλοφροσύνης, ώς εκεί εκπέμπει ή πτωχή αλλά πανούργα πνευματικότητα τούς, ήτοι σπουδαία είς τήν υλοφροσύνη. Τό μυστικόν τούς ώς θρησκεία είναι ότι δέν πιστεύουν είς Τόν Θεόν είτε αποδέχονται ότι υπάρχει είτε δέν αποδέχονται ότι υπάρχει.

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μπλόκο Ελλάδας σε τομάτες από Τουρκία με ιό της ηπατίτιδας

Πακιστάν: Τουλάχιστον 19 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κατολίσθηση σε λατομείο μαρμάρου