Xρεοκοπία τράπεζας στην Ελλάδα; Αν υποθέσουμε ότι συμβαίνει τι θα πρέπει να γνωρίζετε και ειδικά οι καταθέτες;

Χρεοκοπία τράπεζας είναι πιθανή στην Ελλάδα; Ακραίο και επικίνδυνο ερώτημα θα διερωτηθείτε αλλά σκοπός αυτού του ρεπορτάζ είναι μόνο να ενημερώσει και όχι να «δημιουργήσει» την εντύπωση ότι θα χρεοκοπήσει…

τράπεζα στην Ελλάδα. Το κείμενο που ακολουθεί δεν έχει σκοπό να σπείρει πανικό στην κοινωνία ή να προκαλέσει το τραπεζικό σύστημα. Τουναντίον επιδιώκει να ενημερώσει χωρίς εξάρσεις.


Για να τεθεί ακόμη πιο ξεκάθαρα. Ναι υπάρχει πιθανότητα χρεοκοπίας αλλά η Τρόικα μέσω του Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας έχει διασφαλίσει 1000% ότι ακόμη και να βρεθεί τράπεζα στα όρια χρεοκοπίας…δεν θα χρεοκοπήσει.


Τα δυτικοευρωπαϊκά μοντέλα και όχι τα αμερικάνικα δεν είναι συνηθισμένα σε χρεοκοπίες.
Έτσι λοιπόν ακόμη και αν κινδύνευε να χρεοκοπήσει μια τράπεζα το σύστημα που έχει δημιουργηθεί για την προστασία των τραπεζών θα την διασφάλιζε σε ρευστότητα και κεφάλαια.
Πρακτικά και να ήθελε να χρεοκοπήσει τράπεζα το σύστημα δεν θα την άφηνε να καταρρεύσει.
Η ΕΕ και η Τρόικα έχουν μεριμνήσει ώστε να μηδενίσουν τον κίνδυνο χρεοκοπίας μια ελληνικής τράπεζας.


Άρα στο ερώτημα είναι πιθανή η χρεοκοπία τράπεζας στην Ελλάδα η απάντηση είναι ότι όχι υπάρχουν επαρκέστατοι μηχανισμοί για να διατηρήσουν την σταθερότητα των τραπεζών.


Η προσφυγή στο ΤΧΣ είναι χρεοκοπία ή όχι;
Αν μέσω της προσφυγής εκδοθούν προνομιούχες μετοχές όχι δεν είναι χρεοκοπία καθώς οι τράπεζες κατέχουν προνομιούχες μετοχές ήδη από τον νόμο Αλογοσκούφη και λειτουργούν άρτια.
Αν προσφύγουν στο ταμείο και εκδοθούν κοινές μετοχές τότε πρόκειται για ξεκάθαρη κρατικοποίηση και κατ΄ ουσία θα πρόκειται για χρεοκοπία.
Το ΤΧΣ μπορεί να απορρίψει την προσφυγή τράπεζας;
Ναι και θεωρητικά και πρακτικά μπορεί να την απορρίψει αν το σχέδιο εξυγίανσης δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της τράπεζας.
Δηλαδή αν υποβληθεί σχέδιο το οποίο δεν διασφαλίζει την βιωσιμότητα της τράπεζας το Ταμείο δεν κάνει δεκτό το αίτημα προσφυγής.
Αν το Ταμείο απορρίψει την προσφυγή μιας τράπεζας τι θα συμβεί;
Λύση στο ερώτημα αυτό έρχεται να δώσει το νέο νομοσχέδιο το οποίο κάνει λόγο για μεταβατική τράπεζα.
Κατ΄ ουσία σε αυτό το στάδιο η τράπεζα μπορεί ακόμη και να διαχωρίζεται ώστε νε προσφεύγει στο ταμείο μόνο το υγιές κομμάτι.
Το μη υγιές κομμάτι των στοιχείων ενεργητικού θα καταλήγει «στην μεταβατική τράπεζα» και θα αξιοποιείται κατά το δοκούν.
Αν μια τράπεζα χαρακτηρισθεί από την αγορά χρεοκοπημένη τι θα συμβεί στην μετοχή;
Οι δικλείδες ασφαλείας υπάρχουν ώστε να διασωθεί η τράπεζα αλλά ο χαρακτηρισμός χρεοκοπημένη τράπεζα μπορεί να μην αποφευχθεί. Σε αυτή την περίπτωση με όρους χρηματιστηριακούς η μετοχή θα έχει στην κυριολεξία καταρρεύσει. Υπολογίζεται ότι αν σε μια τράπεζα που βρίσκεται π.χ. στα 3 ευρώ και χαρακτηρισθεί χρεοκοπημένη η πτώση θα είναι δραματική και μπορεί να βρεθεί και στα 0,30 και 0,10 ευρώ.
Υπάρχει κίνδυνος συστημικής έξαρσης;
Ναι ο κίνδυνος είναι υπαρκτός. Συστημική έξαρση σημαίνει ότι να προκληθεί ντόμινο επιδράσεων και επιπτώσεων. Δεν αποκλείεται ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
Με τις καταθέσεις τι θα συμβεί το ΤΕΚΕ διασφαλίζει τους καταθέτες;
Στο ερώτημα αυτό ίσως βοηθήσουν τα 35 ερωτήματα με τις αντίστοιχες απαντήσεις που έχουμε συλλέξει….


1. Τι σχέση έχει το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ);
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), ιδρύθηκε με το άρθρο 2, παρ. 1, του ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009), είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και είναι καθολικός διάδοχος του προβλεπομένου στο άρθρο 2 παρ.1 του ν. 2832/2000 – (ΦΕΚ 141 Α’ 13-6-2000) Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων (ΤΕΚ).


2. Ποιος είναι ο σκοπός του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
α) η καταβολή αποζημίωσης στους καταθέτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους και β) η καταβολή αποζημίωσης στους επενδυτές-πελάτες των πιστωτικών ιδρυμάτων που ευρίσκονται σε αδυναμία να εκπληρώσουν τις προς αυτούς υποχρεώσεις τους, για απαιτήσεις που απορρέουν από την παροχή «καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών», με στόχο τη συμβολή στη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος. (άρθρο 2, παρ.2, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


3. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των καταθέσεων;
Το σύνολο των καταθέσεων του ιδίου καταθέτη σε πιστωτικό ίδρυμα, που καλύπτεται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (άρθρο 9 παρ. 2(α)_(ν. 3746/2009, ΦΕΚ 27 Α΄16-02-2009). Το όριο αυτό ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των λογαριασμών, το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009). Η διάταξη αυτή ισχύει μέχρι 31/12/2011 και η ισχύς της αναμένεται να παραταθεί, δεδομένου ότι με την Οδηγία 2009/14/ΕΚ το όριο αυτό έχει ήδη καταστεί υποχρεωτικό για όλες τις χώρες της ΕΕ.


4. Ποιο είναι το όριο κάλυψης των επενδυτικών υπηρεσιών ;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει όλους τους επενδυτές-πελάτες των συμμετεχόντων στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων του ΤΕΚΕ πιστωτικών ιδρυμάτων για τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, έως ποσού 30.000 ευρώ, για το σύνολο των απαιτήσεων επενδυτή-πελάτη ανεξάρτητα από τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αριθμού λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της υπηρεσίας. (άρθρο 10, παρ. 1α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


5. Τι σημαίνει κατάθεση;
Ως καταθέσεις ορίζονται τα πιστωτικά υπόλοιπα των κατατεθειμένων σε λογαριασμούς κεφαλαίων ή τα πιστωτικά υπόλοιπα προσωρινού χαρακτήρα που προκύπτουν κατά τις συνήθεις τραπεζικές συναλλαγές και τα οποία το πιστωτικό ίδρυμα οφείλει να επιστρέψει βάσει των εφαρμοζόμενων νόμιμων και συμβατικών όρων, καθώς και οι υποχρεώσεις για τις οποίες το πιστωτικό ίδρυμα έχει εκδώσει παραστατικούς τίτλους (άρθρο 9, παρ.1, ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


6. Τι σημαίνει καλυπτόμενη επενδυτική υπηρεσία;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει τους κινδύνους από την κακή εκτέλεση, κυρίως, των χρηματιστηριακών συναλλαγών και ενεργοποιείται εφόσον διαπιστωθεί ότι κάποιο πιστωτικό ίδρυμα αδυνατεί να αποδώσει στους επενδυτές-πελάτες τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες (μη διαθέσιμα κεφάλαια που του οφείλει είτε να τους παραδώσει χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν).


7. Οι καταθέσεις σε ξένα νομίσματα (πχ δολάρια ΗΠΑ) καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ευρώ ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, παρ. 2.β, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


8. Οι επενδυτικές υπηρεσίες σε ξένα νομίσματα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το όριο της αποζημίωσης των 30.000 ευρώ ισχύει ανά επενδυτή και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τον αριθμό λογαριασμών και τόπο παροχής της υπηρεσίας (άρθρο 10, παρ. 2.α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


9. Τι γίνεται στην περίπτωση των κοινών καταθετικών λογαριασμών;
Στις περιπτώσεις λογαριασμών που έχουν ανοιχθεί στο όνομα δύο ή περισσοτέρων προσώπων από κοινού (κοινός λογαριασμός) το τμήμα που αναλογεί σε κάθε καταθέτη του κοινού λογαριασμού θεωρείται ως χωριστή κατάθεση του κάθε δικαιούχου του λογαριασμού και, συνυπολογιζομένων και των λοιπών καταθέσεών του, καλύπτεται μέχρι το όριο των 100.000 ευρώ για κάθε δικαιούχο (άρθρο 9, παρ. 4.α, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


10. Τι γίνεται στην περίπτωση των συνδικαιούχων της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες;
Προκειμένου περί επενδυτών-πελατών των συμμετεχόντων, στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), πιστωτικών ιδρυμάτων που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή-πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του πιστωτικού ιδρύματος, και, συνυπολογιζομένων των λοιπών απαιτήσεων του έναντι του ιδίου πιστωτικού ιδρύματος από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, αποζημιώνεται μέχρι του ποσού των 30.000 ευρώ. (άρθρο 10, παρ. 2 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009)


11. Ποια πιστωτικά ιδρύματα συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (πλήρης κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων»).(άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) Επίσης στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων συμμετέχουν υποχρεωτικά όλα τα πιστωτικά ιδρύματα που έχουν λάβει άδεια λειτουργίας στην Ελλάδα εκτός από τα πιστωτικά Ιδρύματα που ήδη συμμετείχαν στο Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών στο οποίο και εξακολουθούν να συμμετέχουν.


12.Τα υποκαταστήματα στην Ελλάδα με έδρα σε χώρα εκτός Ευρωπαικής Ένωσης (όπως KEDR BANK ATHENS, INTESA SAN PAOLO BANK ALBANIA, T.C ZIRAAT BANKASI A.S.), συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συγκεκριμένα υποκαταστήματα συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) όπως και όλα τα Πιστωτικά Ιδρύματα που έχουν λάβει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας στην Ελλάδα (πλήρης κατάλογος των πιστωτικών ιδρυμάτων που συμμετέχουν στο Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΤΕΚΕ στην ενότητα «Συμμετέχοντα Π.Ι. Σκέλους Κάλυψης Καταθέσεων» άρθρο 3, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009.


13. Γιατί τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) αφού λειτουργούν στην Ελλάδα;
Τα υποκαταστήματα των κυπριακών τραπεζών (Τράπεζα Κύπρου, Ελληνική Τράπεζα, Marfin Εγνατία Τράπεζα) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος διότι προέρχονται από χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμετέχουν υποχρεωτικά στο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων της Κύπρου. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στις ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.


14. Τα υποκαταστήματα γαλλικών, βρετανικών, γερμανικών κλπ. τραπεζών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ποιο Σύστημα Εγγύησης Καταθέσεων συμμετέχουν;
Τα υποκαταστήματα πιστωτικών ιδρυμάτων που έχουν έδρα σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία κ.α.) δεν συμμετέχουν στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) της Ελλάδος αλλά συμμετέχουν υποχρεωτικά στα Συστήματα Εγγύησης Καταθέσεων της έδρας τους. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να απευθυνθείτε στην ίδιες τις τράπεζες για να σας πληροφορήσουν σχετικά.


15. Τι γίνεται με τους ανήλικους συνδικαιούχους μιας κατάθεσης;
Οι ανήλικοι δεν διαφοροποιούνται, εν προκειμένω, ως καταθέτες για τα δικαιώματα από την προστασία των καταθέσεών τους. Τα δικαιώματα όμως αυτά τα ασκούν οι έχοντες την γονική μέριμνα.


16. Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι προθεσμιακές καταθέσεις καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)


17. Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι καταθέσεις Ταμιευτηρίου και οι καταθέσεις Όψεως καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ). (Βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)


18. Τα ομόλογα καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Οι περιπτώσεις του άρθρου 11 παρ. 14 και 15 με το ν. 3746/2009 (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) εξαιρούνται από το σκέλος αποζημίωσης καταθετών αλλά αποζημιώνονται από το επενδυτικό σκέλος του φορέα καθώς σύμφωνα με την Οδηγία 2004/39ΕΚ MiFID που αφορά τους κανόνες παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών, αποτελούν αντικείμενο επενδυτικών υπηρεσιών.


19. Τα repos καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα repos εξαιρούνται από την έννοια των καταθέσεων (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5). Ωστόσο, οι απορρέουσες από τα repos απαιτήσεις, καλύπτονται από το σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του ΤΕΚΕ. (άρθρο 9, παρ.1 ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


20. Τα Αμοιβαία Κεφάλαια καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα Αμοιβαία Κεφάλαια, σύμφωνα με τον ορισμό των καταθέσεων (άρθρο 9, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) δεν αποτελούν καταθέσεις (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)


21. Τα επενδυτικά προϊόντα των τραπεζών όπως συνταξιοδοτικά και ασφαλιστικά προγράμματα, swaps καλύπτονται από το Σκέλος Κάλυψης Καταθέσεων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα επενδυτικά προϊόντα, σύμφωνα με τον ορισμό των καταθέσεων (άρθρο 9, ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) δεν αποτελούν καταθέσεις (βλέπε την απάντηση στο ερώτημα 5)


22. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) καλύπτει επενδυτικές επιλογές;
Το ΤΕΚΕ δεν καλύπτει επενδυτικές επιλογές αλλά την ευθύνη του πιστωτικού ιδρύματος να εκτελέσει τις εντολές του επενδυτή και να έχει εγγράψει τους τίτλους αυτούς στον κατάλληλη μερίδα του Συστήματος Αυλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).


23. Μια Ανώνυμη Εταιρεία, ΕΠΕ ή ΟΕ τι όριο κάλυψης έχει σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος;
Οι εταιρείες αυτές είναι νομικά πρόσωπα με δικαιώματα και υποχρεώσεις αυτοτελώς και λογίζονται ως ένας καταθέτης.


24. Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν συμμετέχει στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) και εξαιρείται σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


25. Που να απευθυνθώ για πληροφορίες σχετικά με το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Τα συμμετέχοντα στο Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) πιστωτικά ιδρύματα οφείλουν να ενημερώνουν τους καταθέτες και επενδυτές-πελάτες για την παρεχόμενη από το ΤΕΚΕ κάλυψη. Η πληροφόρηση των πελατών γίνεται κατ’ αρχήν με την ελεύθερη διάθεση στα κεντρικά γραφεία και τα υποκαταστήματα των συμμετεχόντων πιστωτικών ιδρυμάτων σχετικών αναλυτικών ενημερωτικών φυλλαδίων τα οποία είναι διατυπωμένα με τρόπο σαφή στην ελληνική γλώσσα με πληροφορίες όπως το ανώτατο όρια κάλυψης, τα καλυπτόμενα νομίσματα, τις εξαιρούμενες κατηγορίες καθώς και για τις προϋποθέσεις και διατυπώσεις καταβολής της αποζημίωσης.


26. Πόσο γρήγορα μπορώ να πάρω την αποζημίωσή μου σε περίπτωση πτώχευσης πιστωτικού ιδρύματος και από ποιον φορέα;
Η προθεσμία για την καταβολή των αποζημιώσεων είναι είκοσι (20) εργάσιμες ημέρες από την ημέρα κατά την οποία οι καταθέσεις κατέστησαν μη διαθέσιμες. Σε έκτακτες περιπτώσειςυπάρχει δυνατότητα παράτασης της προθεσμίας, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις δέκα (10) εργάσιμες ημέρες (άρθρο 16 του ν. 3775/2009, ΦΕΚ 122 Α’ 21-7-2009). Το ΤΕΚΕ αποζημιώνει τους επενδυτές-πελάτες το αργότερο μετά από τρεις μήνες από την αποστολή από το ΤΕΚΕ στην Τράπεζα της Ελλάδος του πρακτικού των δικαιούχων αποζημίωσης. Σε πολύ έκτακτες περιπτώσεις η διαδικασία μπορεί να παραταθεί μέχρι μία φορά για τρεις μήνες. (άρθρο 14 παρ.1α και 2β του ν. 3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


27. Γνωρίζετε ποια είναι τα καλά πιστωτικά ιδρύματα στην Ελλάδα;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), δεν έχει την αρμοδιότητα να αξιολογεί πιστωτικά ιδρύματα.


28. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) έχει αποζημιώσει ποτέ καταθέτες;
Μέχρι σήμερα το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), χρειάστηκε να ενεργοποιήσει τη διαδικασία καταβολής αποζημίωσης στους καταθέτες της Αραβοελληνικής τράπεζας, η οποία τέθηκε σε εκκαθάριση το 1994 και ανταποκρίθηκε έγκαιρα και με πλήρη επιτυχία στο έργο αυτό.


29. Ποιο είναι το μέγεθος του αποθεματικού του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Το σύνολο των διαθέσιμων και άμεσα ρευστοποιήσιμων κεφαλαίων του Ταμείου Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), στο τέλος του 2010, ήταν 1.401,5 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο των συσσωρευμένων πόρων που διαχειρίζεται το ΤΕΚΕ ανέρχεται σε 2.970,9 εκατ. ευρώ. Πέρα από το ανωτέρω ποσό, ο ν.3746/2009 – (ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009) προβλέπει και άλλους πόρους από τους οποίους το ΤΕΚΕ μπορεί να αντλήσει τα τυχόν απαιτούμενα συμπληρωματικά κεφάλαια.


30. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) είναι Δημόσιος φορέας;
Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ), είναι Ν.Π.Ι.Δ. και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Το ΤΕΚΕ δεν αποτελεί δημόσιο οργανισμό ή δημόσιο νομικό πρόσωπο και ευρίσκεται εκτός δημόσιου τομέα.


31. Το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ) παρακολουθεί τους λογαριασμούς των καταθετών;
Το ΤΕΚΕ δεν έχει καμία πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα. Το ΤΕΚΕ καταρτίζει κατάλογο καταθετών με βάση τα στοιχεία που του υποβάλλονται από το πιστωτικό ίδρυμα για το οποίο υπάρχει η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος, ή Δικαστικής Αρχής ότι δεν είναι ικανό να επιστρέψει τις καταθέσεις του στους δικαιούχους.


32. Έχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Πολωνία, Ρουμανία, Βουλγαρία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


33. Έχω κατάθεση σε υποκατάστημα ελληνικού πιστωτικού ιδρύματος σε χώρα εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης (π.χ. Αίγυπτος Αλβανία, Σερβία). Είναι εγγυημένες οι καταθέσεις μου;
Το όριο της αποζημίωσης των 100.000 ισχύει ανά καταθέτη και ανά πιστωτικό ίδρυμα, ανεξάρτητα από το νόμισμα ή τη χώρα λειτουργίας του υποκαταστήματος του πιστωτικού ιδρύματος στο οποίο τηρείται η κατάθεση (άρθρο 9, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


34. Οι ξεχωριστοί λογαριασμοί καταθέσεων της πελατείας Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών καλύπτονται από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων (ΤΕΚΕ);
Ναι, αρκεί οι πραγματικοί δικαιούχοι να είναι οι επενδυτές και όχι οι ΕΠΕΥ ( άρθρο 11 παρ.4, ν.3746/2009 – ΦΕΚ 27 Α’ 16-2-2009).


35. Εάν έχω δάνεια σε ένα πιστωτικό ίδρυμα τι συμβαίνει σε περίπτωση πτώχευσής του;
Οι δανειακές υποχρεώσεις θεωρούνται υποχρέωση του καταθέτου και συμψηφίζονται, στο μέτρο που είναι κι αυτές ληξιπρόθεσμες.

http://eleftheriskepsii.blogspot.com/2011/08/x_25.html Φιλε μου ο σημερινός εχθρός σου είναι η παραπληροφόρηση των μεγάλων καναλιών. Αν είδες κάτι που σε άγγιξε , κάτι που το θεωρείς σωστό, ΜΟΙΡΆΣΟΥ ΤΟ ΤΩΡΑ με ανθρώπους που πιστεύεις οτι θα το αξιολογήσουν και θα επωφεληθούν απο αυτό! Μην μένεις απαθής. Πρώτα θα νικήσουμε την ύπνωση και μετά ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ τα υπόλοιπα.

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ
Loading...

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *