Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

20:37 - 09/03/2019

Το έγγραφο παράδοσης του ΥΠΕΞ στα Σκόπια: «Μακεδονία-Μακεδονικός» σε ταυτότητες, ΙΧ, έγγραφα, γλώσσα

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Ένα ἀποκαλυπτικό ντοκουμέντο φέρνει στό φῶς ἡ «Ἑστία», τό ὁποῖο ἀποδεικνύει ὅτι ἡ Κυβέρνησις παρεδόθη πλήρως στά αἰτήματα τῶν Σκοπιανῶν: ἔχει παραχωρήσει τόν ὅρο «Μακεδονία» ἤ «μακεδονικός» erga omnes καί προσπαθεῖ νά τό συγκαλύψει μέ ἀστερίσκους σέ ἔγγραφα (!), αὐτοκόλλητα στά αὐτοκίνητα (!) καί λοιπές γενικότητες!

Στό σχετικό ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν, μέ ὁδηγίες πρός ὅλα τά Ὑπουργεῖα καί πρός τήν ὑφυπουργό Μακεδονίας-Θράκης, πού ὑπογράφει ὁ ὑπουργός Ἐξωτερικῶν Γιῶργος Κατρούγκαλος, ἀναφέρεται ἐνδεικτικῶς: «Σέ διεθνῆ κείμενα ἤ σέ κείμενα τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας εἶναι ἀποδεκτό νά ἀναφέρεται ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς γείτονος ὡς “μακεδονική”». Μόνο σέ ὑποσημείωση ἀναφέρεται ὅτι πρόκειται γιά γλῶσσα, ἡ ὁποία ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν Νοτίων Σλαβικῶν γλωσσῶν. Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά τήν ἰθαγένεια, ἡ ὁποία ἀναφέρεται ὡς «Μακεδονική/πολίτης τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας». Ὅσο γιά τίς ὁρολογίες στούς κωδικούς τῶν πινακίδων αὐτοκινήτων, τό μόνο πού ἀναφέρεται εἶναι ὅτι θά πρέπει νά ἀντικατασταθοῦν ἐντός …πενταετίας. Ἡ ἔκδοσις τῶν πινακίδων θά ξεκινήσει ἐντός τεσσάρων μηνῶν ἐνῶ ὡς μεταβατική λύσις προκρίνεται ἡ χρῆσις αὐτοκόλλητων μέ ἔνδειξη ΝΜΚ. Ἀλλά καί τά ἐπίσημα ἔγγραφα (διαβατήρια, ταυτότητες, πτυχία, ἄδειες ὁδηγήσεως κ.ἄ.) θά φέρουν τό ὄνομα «Μακεδονία» γιά τήν ἑπομένη πενταετία.

Στό ἔγγραφο ἀναφέρεται σχετικῶς: «Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐγκυρότητα τῶν ὑφισταμένων ἐγγράφων καί ὑλικοῦ πού ἐκδόθηκαν ἀπό τίς Ἀρχές τῆς γείτονος, ἡ Συμφωνία προβλέπει δύο μεταβατικές περιόδους, μιά “τεχνική” καί μιά “πολιτική” α) Ἡ τεχνική μεταβατική περίοδος ἀφορᾶ ὅλα τά ἐπίσημα ἔγγραφα καί ὑλικό τῆς δημόσιας διοίκησης τῆς βορείου γείτονος γιά διεθνῆ χρήση καί ἐκεῖνα γιά ἐσωτερική χρήση πού μποροῦν νά χρησιμοποιηθοῦν στό ἐξωτερικό. Αὐτά τά ἔγγραφα καί ὑλικό θά ἀνανεωθοῦν, σύμφωνα μέ τό ὄνομα καί τίς ὁρολογίες πού ἀναφέρονται στό Ἄρθρο 1 (3) τῆς Συμφωνίας, ἐντός πέντε ἐτῶν ἀπό τή θέση της σέ ἰσχύ, τό ἀργότερο». Σέ περίπτωση μή συμμορφώσεως τῶν Σκοπιανῶν στήν νέα ὀνομασία, σέ διεθνεῖς συναντήσεις, οὐδείς γνωρίζει τί ἀκριβῶς πρέπει νά πράξει. Ἐπισημαίνεται ἁπλῶς ὅτι ἡ ἑλληνική πλευρά θά πρέπει νά προβεῖ «στίς δέουσες ἐνέργειες πρός τούς διοργανωτές τῆς συνάντησης καί νά ἐνημερώσει ἄμεσα τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν».

Εἰδικώτερα, τό ἔγγραφο τοῦ Ὑπουργείου Ἐξωτερικῶν μέ θέμα «Σχέσεις Ἑλλάδας-Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας – Ἐφαρμογή Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν ὡς πρός τό ὄνομα καί τίς ὁρολογίες τῆς γειτονικῆς χώρας» ἀναφέρει τά ἑξῆς:

«Ι. ΕΠΙΣΗΜΟ ΟΝΟΜΑ-Συνταγματικό ὄνομα: Τό συνταγματικό ὄνομα τῆς χώρας εἶναι “Δημοκρατία τῆς Βόρειας Μακεδονίας”. Ὅταν χρησιμοποιεῖται τό σύντομο ὄνομα, αὐτό πρέπει νά εἶναι “Βόρεια Μακεδονία”. Τό νέο ὄνομα τῆς γείτονος εἶναι γιά ὅλες τίς χρήσεις καί γιά ὅλους τούς σκοπούς, erga omnes. Ἰσχύει σέ διεθνές ἐπίπεδο, ἤτοι σέ ὅλους τούς διεθνεῖς, πολυμερεῖς καί περιφερειακούς Ὀργανισμούς, θεσμούς καί Fora, καί θά χρησιμοποιεῖται σέ ὅλες τίς διμερεῖς σχέσεις τῆς γειτονικῆς χώρας μέ ὅλα τά Κράτη-Μέλη τοῦ ΟΗΕ, καθώς καί στό ἐσωτερικό της. Ὅλα τά ἔγγραφα πού θά ἐκδίδει ἡ γειτονική χώρα (ταξιδιωτικά ἔγγραφα, ταυτότητες, ἄδειες ὁδήγησης, πιστοποιητικά κ.λπ.), κάθε εἴδους ἀλληλογραφία καί συναφές ὑλικό προερχόμενα ἀπό τίς Ἀρχές τῆς γείτονος, τά ὁποῖα φέρουν ἡμερομηνία ἔκδοσης μεταγενέστερη αὐτῆς τῆς θέσεως σέ ἰσχύ τῆς Συμφωνίας, θά πρέπει νά φέρουν τό νέο ὄνομα καί τίς ὁρολογίες πού ἀφοροῦν τήν χώρα. Σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τήν ἐγκυρότητα τῶν ὑφιστάμενων ἐγγράφων καί ὑλικοῦ πού ἐκδόθηκαν ἀπό τίς Ἀρχές τῆς γείτονος πρίν ἀπό τή θέση σέ ἰσχύ τῆς Συμφωνίας, ἡ τελευταία προβλέπει δύο μεταβατικές περιόδους, μιά “τεχνική” καί μιά “πολιτική”.

ΟΡΟΛΟΓΙΕΣ – Ἐπιθετικοί προσδιορισμοί: Οἱ ἐπιθετικοί προσδιορισμοί γιά τό κράτος, τά ἐπίσημα ὄργανά του καί τίς ἄλλες δημόσιες ὀντότητες εὐθυγραμμίζονται μέ τό ἐπίσημο ἤ τό σύντομο ὄνομα τῆς χώρας, εἶναι δηλαδή “κυβέρνηση τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας” ἤ “κυβέρνηση τῆς Βόρειας Μακεδονίας”, “Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας”, ἤ “Ὑπουργός Ἐξωτερικῶν τῆς Βόρειας Μακεδονίας” ἀντιστοίχως (καί ὄχι βεβαίως, “μακεδονική κυβέρνηση” ἤ “Μακεδόνας Ὑπουργός”). Τό ἴδιο ἰσχύει καί γιά ὅσες ἰδιωτικές ὀντότητες καί δρῶντες σχετίζονται μέ τό κράτος καί μέ δημόσιες ὀντότητες, ἔχουν συσταθεῖ μέ Νόμο καί ἀπολαμβάνουν οἰκονομική ὑποστήριξη ἀπό τό κράτος γιά δραστηριότητές τους στό ἐξωτερικό.

– Ἰθαγένεια: Ἡ ἰθαγένεια, ἤτοι ὁ νομικός δεσμός τοῦ πολίτη μέ τό κράτος, εἶναι ἀποδεκτό σέ διεθνῆ ἔγγραφα ἤ σέ ἔγγραφα τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας νά ἀναφέρεται ὡς “Μακεδονική/πολίτης τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας”, ὡς ἀδιαίρετο σύνολο πού θά ἀποτυπώνεται καί στά ταξιδιωτικά ἔγγραφα τῆς γείτονος χώρας.

– Γλῶσσα: Σέ διεθνῆ κείμενα ἤ σέ κείμενα τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας εἶναι ἀποδεκτό νά ἀναφέρεται ἡ ἐπίσημη γλῶσσα τῆς γείτονος ὡς “μακεδονική” καί ὁ κωδικός γλώσσας ὅπως εἶχε ὁρισθεῖ στόν Διεθνῆ Ὀργανισμό Τυποποίησης (ISO) ἀπό τή δεκαετία τοῦ ’90 (ISO 639-1) “mk” καί (ISO 639-2) “mkd”. Σημειώνεται ὅτι στή Συμφωνία καθορίζεται σαφῶς ὅτι ἡ ἐν λόγω γλῶσσα ἀνήκει στήν ὁμάδα τῶν Νοτίων Σλαβικῶν γλωσσῶν. Στή Συμφωνία τονίζεται ἐπίσης ὅτι ἡ γλῶσσα τῆς χώρας αὐτῆς οὐδεμία σχέση ἔχει μέ τήν ἀρχαία ἑλληνική κληρονομιά τῆς Μακεδονίας καί τήν ἑλληνική Μακεδονία ἐν γένει [Ἄρθρο. 7, παρ. 4].

– Κωδικοί χώρας: Οἱ κωδικοί γιά τίς πινακίδες αὐτοκινήτων τῆς γειτονικῆς χώρας θά εἶναι ΝΜ ἤ ΝΜΚ. Γιά τίς ἄλλες χρήσεις ἰσχύουν οἱ κωδικοί χώρας πού ἔχουν υἱοθετηθεῖ ἀπό τόν ISO, ἤτοι ΜΚ, ΜΚD. Ἐπισημαίνεται ὅτι οἱ κωδικοί ΝΜ, ΝΜΚ γιά τίς ἤδη ὑφιστάμενες πινακίδες αὐτοκινήτων ἐμπίπτουν στήν “τεχνική” μεταβατική περίοδο πού ἀφορᾶ τά ὑφιστάμενα ἐπίσημα ἔγγραφα καί ὑλικό πού θά πρέπει νά ἀλλαχθοῦν ἐντός πενταετίας, τό ἀργότερο. Οἱ ἁρμόδιες Ἀρχές τῆς βορείου γείτονος θά ξεκινήσουν τήν ἔκδοση νέων πινακίδων κυκλοφορίας ὀχημάτων ἐντός τεσσάρων μηνῶν. Στό μεταξύ, ὡς μεταβατική λύση, θά ἐξασφαλίσουν αὐτοκόλλητα μέ τήν ἔνδειξη “ΝΜΚ” γιά τίς πινακίδες κυκλοφορίας τῶν ὀχημάτων.

ΙΙΙ. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ, ΣΥΝΕΔΡΙΑ, ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ κ.λπ.

Ἐφεξῆς, ὅλες οἱ ἀντιπροσωπεῖες, περιλαμβανομένων τῶν ἑλληνικῶν, πού συμμετέχουν σέ οἱεσδήποτε διεθνεῖς συναντήσεις, ὀργανώσεις (περιλαμβανομένων ἀθλητικῶν), συνέδρια, πολυμερῆ καί περιφερειακά φόρα, ἀνεξαρτήτως τοῦ ποιά εἶναι ἡ διοργανώτρια Ἀρχή ἤ χώρα, θά πρέπει νά ἀναφέρονται ἐπισήμως στή γειτονική χώρα ἀποκλειστικῶς μέ τό ὄνομα καί τίς ὁρολογίες τῆς Συμφωνίας. Ἡ ἑκάστοτε ἑλληνική ἀντιπροσωπεία θά πρέπει νά ἀναφέρεται στόν ἐκπρόσωπο, τήν ἀντιπροσωπεία, ἀξιωματοῦχο, Ὑπουργό, πρέσβη τῆς βορείου γείτονος μέ τούς ὅρους “ἐκπρόσωπος/ἀντιπροσωπεία/ἀξιωματοῦχος/Ὑπουργός/πρέσβης τῆς Δημοκρατίας τῆς Βόρειας Μακεδονίας” (“representative/delegation/official/Minister/ambassador of the Republic of North Macedonia”). Οἱ ἑλληνικές ἀντιπροσωπεῖες θά πρέπει νά εἶναι σέ ἐγρήγορση καί νά ἀντιδροῦν ἀμέσως, προκειμένου νά διασφαλίζεται ἡ ὀρθή χρήση τοῦ ὀνόματος τῆς βορείου γείτονος (εἴτε τοῦ ἐπίσημου, εἴτε τοῦ σύντομου) καθώς καί τῶν ὁρολογιῶν, ὅπως καταγράφονται ἀνωτέρω. Στήν περίπτωση λανθασμένης ἀναφορᾶς τοῦ ὀνόματος ἤ τῶν ὁρολογιῶν ἀπό τρίτο Κράτος, τή διοργανώτρια Ἀρχή, Γραμματεία κ.λπ., κάθε ἑλληνική ἀντιπροσωπεία θά πρέπει νά ἀντιδρᾶ μέ ἐπίκληση τῆς Συμφωνίας εἴτε ἀπό κοινοῦ μέ τήν ἀντιπροσωπεία τῆς βορείου γείτονος, εἴτε ξεχωριστά.

Στήν περίπτωση πού οἱ ἐκπρόσωποι τῆς βορείου γείτονος δέν δείξουν διάθεση συνεργασίας μέ τήν ἑλληνική πλευρά, ἡ τελευταία θά πρέπει νά προβεῖ ἡ ἴδια στίς δέουσες ἐνέργειες πρός τούς διοργανωτές τῆς συνάντησης, κατά τά ἀνωτέρω, καί νά ἐνημερώσει ἄμεσα τό ἑλληνικό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ὑπογραμμίζεται ὅτι κάθε ἑλληνική ἀντιπροσωπεία πού συμμετέχει σέ διεθνῆ συνάντηση θά πρέπει νά μήν ὑπογράφει ἤ υἱοθετεῖ κείμενα (π.χ συμπεράσματα, κοινό ἀνακοινωθέν, πρακτικά, κοινή δήλωση κ.λπ.) ὅταν στά κείμενα αὐτά περιέχονται λανθασμένες ἀναφορές στό ὄνομα καί τίς ὁρολογίες τῆς βορείου γείτονος. Ταυτοχρόνως, ἡ ἑλληνική ἀντιπροσωπεία θά πρέπει νά εἶναι σέ διαρκῆ ἐπαφή μέ τίς διπλωματικές Ἀρχές μας ἐπιτοπίως καί τό Ὑπουργεῖο Ἐξωτερικῶν. Ἄλλωστε, ἡ ἑκάστοτε ἑλληνική ἀντιπροσωπεία θά πρέπει νά ἐνημερώνει ἐγκαίρως πρίν ἀπό τήν ἄφιξή της στή χώρα, στήν ὁποία πραγματοποιεῖται ἡ συνάντηση, τήν ἁρμόδια γιά τήν περιοχή διπλωματική Ἀρχή μας».

pronews.gr

Σας Ενδιαφερουν:

Υπερηχητικό απωθητικό τρωκτικών και εντόμων
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΡΟΧΑΛΙΖΑ ΤΟΣΟ ΔΥΝΑΤΑ ΠΟΥ ΚΑΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΝΑ ΚΟΙΜΗΘΕΙ ΜΑΖΙ ΜΟΥ!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Θεραπεία των κιρσών στο σπίτι
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Κορίτσια, βοηθήστε με, είμαι διαγνωσμένη με διαβήτη. Πώς κάνετε την θεραπεία;
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Προβλήματα με την πλάτη και τις αρθρώσεις αποτελούν μια άμεση πορεία προς την αναπηρία! Πώς να σώσετ...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Αιμορροΐδες – οδηγουν στον καρκίνο του ορθού! Αντιμετωπίστε επειγόντως τις αιμορροΐδες στο σπίτι!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Η Πρωτη αποστολη Ραδιονικων Νομισματων εγινε σημερα απο την Radionics.gr
ΕΛΛΑΔΑ
Τωρα λιγοτερος πονος σε Οστεοπόρωση ,αρθρίτιδα , παρελκομενες ασθενειες ...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Βρέθηκε το γονίδιο, που είναι υπεύθυνο για την ανικανότητα – τώρα μπορεί να θεραπευθεί
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Πώς να ανακάμψετε μετά από μια δύσκολη μέρα στη δουλειά; Μια γρήγορη μέθοδος από Ινδούς γιόγκι
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
"Το katohika.gr δεν υιοθετεί τις απόψεις των αρθρογράφων, ούτε ταυτίζεται με τα ρεπορτάζ που αναδημοσιεύει από άλλες ενημερωτικές ιστοσελίδες και δεν ευθύνεται για την εγκυρότητα, την αξιοπιστία και το περιεχόμενό τους. Συνεπώς, δε φέρει καμία ευθύνη εκ του νόμου. Το katohika.gr , ασπάζεται βαθιά, τις Δημοκρατικές αρχές της πολυφωνίας και ως εκ τούτου, αναδημοσιεύει κείμενα και ρεπορτάζ, από όλους τους πολιτικούς, κοινωνικούς και επιστημονικούς χώρους." Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Ειτε ειναι Ψεμα ειτε ειναι αληθεια !Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα και τι κρυβεται πισω απο καθε πληροφορια που αλλοι δεν μπορουν να δουν! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. κατρουγκαλε εισαι τρελαααααα!!!!!!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*