Τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ που θα ΓΙΝΟΥΝ…. Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Γέροντα-Μοναχού για την ΕΛΛΑΔΑ

«ΓΕΩΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΜΟΝΑΧΟΥ ΗΣΥΧΙΟΥ»

Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά ἀπό Τουρκική ἐπιθετική ἐνέργεια ἐνάντιον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ἐξαφάνιση τῆς Τουρκίας ὡς κρὰτους.

Τελευταῖο μήνυμα ἀπό τόν Γέροντα Μοναχό Ἡσύχιο

Τέκνον μου, αὐτὰ τά πράγματα πού μοῦ ζητᾶς νά σοῦ ἐξηγήσω δέν εἶναι γιά τούς «σοφούς» τοῦ κόσμου τούτου. Αὐτοὶ ξέρουν πάντα «καλύτερα» καί κανένας δεν πρόκειται νά καταλάβει τίποτε ἀπό ὅσα θά σοῦ πῶ ἐδῶ…. Τούς μωραίνει ὁ Κύριος ὃλους αὐτούς (οὒς βούλεται ἀπωλέσαι) γιά νά κάνουν τό θέλημά Του γιά τήν σωτηρία μας. Ὁ Κύριος παιδί μου θά μᾶς σώσει καί κανένας ἄνθρωπος.

Οὕτω λέγει Κύριος: «Ἐπικατάρατος ὁ ἄνθρωπος ὅστις ἐλπίζει ἐπὶ ἄνθρωπον καὶ κάμνει σάρκα βραχίονα αὐτοῦ καί τοῦ ὁποίου ἡ καρδία ἀπομακρύνεται ἀπό τόν Κύριον» (Ἱερεμίας 17).

Ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ καί οἱ Προφητεῖες:

Τά πράγματα παιδί μου δέν γίνονται τυχαῖα (καί χαωδῶς) ἀλλά μέ βάση τὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὅπως αὐτὴ λαλεῖται ἀπό τά στόματα τῶν Ἁγίων Προφητῶν. Τυχαῖα καί χαοτικὰ μπορεῖ ὄντως να εἶναι τὰ αἲτια (τὰ χωροχρονικὰ γεγονότα) ποὺ ὁδηγοῦν στήν πλήρωσῃ τῶν λόγων τῆς Προνοίας, ἀλλὰ ὄχι οἱ ἴδιοι οἱ λόγοι τῆς Προνοίας, οἱ ὁποῖοι εἶναι πρό-καί –πάντα προνοημένοι σαν ΗΔΗ καμωμένοι, περιμένοντας ἁπλῶς τό πλήρωμα τοῦ χρόνου (τὴν χωροχρονικὴ ἐκπλήρωσή τους) για να βιωθοῦν χειροπιαστά.

Τό πῶς θα ἐκπληρώσει τούς προνοημένους λόγους ἡ «σοφία» τῶν ἀνθρώπων (δηλ.ἂν θα πραγματώσουμε τὸν προορισμὸ μας μὲ σοφὸ ἤ μέ μωρὸ τρόπο) εἶναι δικὸ μας θέμα, ἐμᾶς τῶν ἀνθρώπων, ποὺ ἔχουμε ὁ καθένας μας ἐλεύθερη βούληση.

Οἱ λόγοι ὅμως, ἀφοροῦν τὸν συλλογικὸ προορισμὸ τοῦ ἀνθρώπου, αὐτό πού εἶναι ὁἄνθρωπος ἐκ δημιουργίας του. Καὶ ὁ προορισμὸς εἶναι κάτι που δεν ἀλλάζει μέ κανένα ἀπολύτως τρόπο. Σταθμοὶ μάλιστα τοῦ προορισμοῦ αὐτοῦ προλέγονται ἐν εἲδῃ προφητείας γιά νά βοηθεῖται ἡ πίστις.

Αὐτὴ ἡ ἀπολυτότητα τοῦ προορισμοῦ δέν παραβιάζει τὴν ἐλευθερία τοῦ ἀνθρώπου καὶ τὸ αὐτεξούσιό του, δέν εἶναι πεπρωμένο. Ὁ ἄνθρωπος πραγματώνει νομοτελειακὰ αὐτό πού εἶναι, ἐλεύθερος νά τό κάνει εἴτε μέ τόν εὔκολο, ἤ μέ τόν δύσκολο τρόπο. Ἐξαρτᾶται ἀπὸ τήν ἐλεύθερη βούλησή του καί, εἴτε ἀκούει καὶ μαθαίνει, ἢ παθαίνει καὶ μαθαίνει.

Ὁ ἄνθρωπος εἶναι εἰκόνα τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος πού βαδίζει πρός τήν ὁμοίωση μέ τόν Θεό, δηλαδὴ πρός τήν Ἰθάκη. Δέν γίνεται διαφορετικά, αὐτή εἶναι ἡ φύση μας, φύση Θεοῦ. Δέν μπορεῖ π.χ., ἔνας παπαγάλος νά πραγματώσει τήν ζωή ἑνός σκύλου, παρὰ μόνο τήν ζωή ἑνὸς παπαγάλου. Ὅ, τι κι’ἂν κάνει, πάντα παπαγάλος θά εἶναι.

Τὸ ἴδιο κι’ ὁ ἄνθρωπος Ὅ, τι κι’ ἂν ἐλεύθερα ἐπιλέξει, πάντα μά πάντα θά θρώσκει (θα κοιτάζει) πρός τά πάνω (πρός τόν Θεό), ἀκριβῶς ὅπως λέει τό ὄνομά του (ἄνθρωπος).

Μόνο ἐπικεντρωμένοι στούς λόγους (παρὰ τίς χαοτικὰ τυχαῖες αἰτίες) μποροῦμε νά καταλάβουμε πάνω-κάτω τί συμβαίνει στόν κόσμο καί νά ὑποθέσουμε πιθανὰ σενάρια ἐκπλήρωσης τῶν προφητειῶν, δηλαδὴ τῆς ἤδη σχεδιασμένης πορείας τοῦ ἀνθρώπου (τοῦ προορισμοῦ του).

Πρέπει νά ξέρεις ὅμως παιδί μου, ὅτι δεν εἶναι δική μας δουλειά ἐμᾶς (καί δέν εὐλογεῖται) νά ἐπιχειροῦμε νά μπαίνουμε στό μυαλὸ τοῦ Μινώταυρου-Σατανᾶ, ἐπειδή εἶναι λαβύρινθος χάους (καὶ τυχαίου) πού ἀλλάζει συνεχῶς, ἀκόμα καί τὴν στιγμή πού συμβαίνει, συγχύζοντας καί ἀποσπώντας μας ἀπὸ τήν πίστη καί την προσευχή μας.

Μᾶς καταισχύνει ὃλους ὁ Θεὸς στήν ἀγωνιώδη προσπάθειά μας νά μαντέψουμε τό πῶς θά ἐκπληρωθοῦν οἱ προφητεῖες (τὰ σενάρια), ἀλλὰ ἐπειδὴ βλέπω τὴν ἀγωνία σου γιά τήν πατρίδα, θά μπῶ στόν πειρασμό νά σοῦ πῶ 2 λόγια ἀπό τή δική μου ἀσχετοσύνη, καί μακάρι νά μέ καταισχύνει ὁ Κύριος καί νά μήν γίνουν ἔτσι τα πράγματα, γιά νά μήν πάρω ἐπάνω μου….

Σοῦ ἐπιβεβαιώνω παιδί μου αὐτό που ἤδη ξέρεις ἔτσι ὥστε νά ἐνδυναμωθεῖ ἡ πίστις σου ὅταν θά τό βλέπεις νά γίνεται γιά νά μήν δειλιάσεις (ὅταν θά τό ζεῖς).

Θά γίνει πόλεμος Ρωσίας-Τουρκίας πού θά ξεκινήσει μετά ἀπό Τουρκική ἐπιθετική ἐνέργεια ἐνάντιον ἡμῶν τῶν Ἑλλήνων καί θά καταλήξει μέ τήν ἐξαφάνιση τῆς Τουρκίας ὡς κρὰτους. Μόνο μέ τήν μετάνοια μπορεῖ νά μήν ἐκπληρωθεῖ ἡ Προφητεία, ἀλλά μετάνοια δέν ὑπάρχει πουθενά…

Ἐρντογάν-Μακάριος, Βίοι Παράλληλοι:

Ὃλα εδῶ πληρώνονται παιδί μου και παραμένει ἀδιευκρίνιστος ὁ ρόλος τοῦ Ἐρντογάν, ὅπως ἀδιευκρίνιστος παραμένει ἀκόμα μέχρι σήμερα καί ὁ ρόλος τοῦ Μακαρίου. Ὃσο ὅμως περνᾶ ὁ καιρός, ἄλλο τόσο θά γίνεται τοῖς πᾶσι καταφανέςὅτι οἱ βίοι Ἐρντογάν καί Μακαρίου εἶναι βίοι παράλληλοι, ὡσάν καί τό ἴδιο δαιμονικό πνεῦμα νά διακατέχει καί τούς δύο αὐτούς ἄνδρες, ὁδηγώντας τήν Τουρκία στό νά ὑποστεῖ ἡ ἴδια ὅσα διέπραξε στή Κύπρο, πλήν ὅμως, σέ τεραστίων διαστάσεων μεγαλύτερη κλίμακα.

Καί οἱ δύο ἄνδρες ὑπέστησαν πραξικόπημα στίς 15/7, καί τούς δύο τούς ἄφησαν ζωντανούς κατά σκανδαλώδη τρόπο ἐπειδή τούς χρειάζονταν (ὁ ἓνας ἔφυγε λέει ἀπό τήν πίσω πόρτα τοῦ Προεδρικοῦ κι’ ὁ ἄλλος μέ ἐλικόπτερο – ἀνεξήγητα πράγματα), καί οἱ δύο χάνουν ἀνεπανάληπτες εὐκαιρίες πού ἀποβαίνουν τραγικές γιά τίς πατρίδες τους, ὁ Μακάριος μέ τό Σχέδιο Ἄτσεσον πού θά ἓνωνε τήν Κύπρο μέ τήν Ἑλλάδα καί ὁ Ἐρντογάν μέ τό Κρανς Μοντανά, ὅπου πῆρε ἀπολύτως τά πάντα καί τά ἀρνήθηκε, κι’ αὐτὸς γιά τόν ἴδιο μεγαλοϊδεατισμό πού χαρακτήριζε καί τόν Μακάριο.

Πιστεύω μάλιστα ὅτι ἀκόμα καί ὁ ἀριθμός τῶν ἡμερῶν πού θά παρέλθουν ἀπό τήν ἐπίθεση τῆς Τουρκίας κατά τῆς Ἑλλάδας μέχρι τήν εἰσβολή τῆς Ρωσίας στήν Τουρκία θά εἶναι ὁ ἴδιος μέ τόν ἀριθμό τῶν ἡμερῶν πού πέρασαν ἀπό τό πραξικόπημα κατά τοῦ Μακαρίου μέχρι τήν Τουρκική εἰσβολή στή Κύπρο, ἤτοι 5 ἡμέρες.

Το μόνο διαφορετικό εἶναι ὃτι ὁ Μακάριος ἐγκατέλειψε την πατρίδα του την στιγμή τῆς μεγάλης ἀνάγκης, ἐνῶ ὁ Ἐρντογάν ἒμεινε και κινητοποίησε τους ὀπαδούς του. Ἂν ἒμενε και ὁ Μακάριος, τότε τα πράγματα θα ἦταν σίγουρα διαφορετικά.
Ἂς ξεκαθαρίσουμε ὅμως πρῶτα ὁρισμένα πράγματα παιδί μου γιά νά ξέρουμε διά τί ὀμιλοῦμε.

Ποῖος διαπραγματεύεταί με ποῖον στις Συνομιλίες καὶ ποῖο τὸ Ζητούμενο:

Ὁ κ. Ἀναστασιάδης δέν ἔχει δεχτεῖ τίποτε περισσότερο ἀπ’ αὐτά πού ζητοῦσαν καί συνεχίζουν νά ζητοῦν οἱ δανειστὲς σας ἀπό τήν Τουρκία. Μήν ἔχετε αὐταπάτες, δέν ἔχετε οὔτε τή δύναμη ὡς Κύπριοι, οὔτε τήν πολυτέλεια νά ἐπιβάλλετε διεθνῆ πολιτική, ἰδίως μετά τήν ἀσωτία σας πού σᾶς ὁδήγησε στή χρεωκοπία τό 2013.

Καμία σχέση δέν ἔχουν οἱ Ἐκλογὲς σας τό 2018 μέ αὐτά πού δέχεται ἢ δέν δέχεται ὁ κ. Ἀναστασιάδης. Τό παγκόσμιο διεθνὲς διακύβευμα εἶναι τεράστιο γιά νά ἀφήνεται νά καθορίζεται ἀπὸ τίς μικροπολιτικὲς ἐπιδιώξεις τοῦ κάθε τοπικοῦ ἀρχηγοῦ κόμματος. Οὔτε ὁ ΓΓ εἶναι ἓνας καλοκάγαθος ἄνθρωπος πού δέν ἔχει δουλειά νά κάνει παρά νά ἀσχολεῖται μέ τό τί δέχεται καί τί δέν δέχεται ὁ κ. Ἀναστασιάδης, ἢ/καί ἡ Τουρκία.

Ἂν δέν ἀκολουθοῦσε ὁ κ. Ἀναστασιάδης πιστὰ τὶς ὁδηγίες του, ἢ ἂν ἦταν κάποιος λιγότερο ὀξυδερκής καί πονηρός στήν θέση του, πού θά τό ἔπαιζε «πατριωτικὰ ἔξυπνος» καί δῆθεν ἔντιμος καί δίκαιος (πράγματα που δεν εἶναι), τότε θά βρισκόσασταν κι’ ἐσεῖς αὐτή τή στιγμή στήν θέση τοῦ Ἐρντογάν, ἕτοιμοι γιά φάγωμα καί διαλύση. Κι’ εἶστε μιά μπουκιά, ὄχι ὅπως ἡ Τουρκία.

Ἀλλά, καί πάλι ἡ Πρόνοια τοῦ Θεοῦ μεριμνεῖ ὥστε νά ἔχετε σέ Ἑλλάδα καί Κύπρο τούς ἴδιους μωρούς ἡγέτες ὅπως ἐσεῖς οἱ ἴδιοι. Μήν προσβάλλεσαι παιδί μου, εἶναι γιά τήν σωτηρία σας, ἐπειδή ὃποιος «ἔξυπνος» καί «δίκαιος» καί ὀρθολογιστής» καί ἐθνικά ὑπερήφανος θελήσει νά λάβει μέρος σ’ αὐτό πού πάει νά γίνει θά ἀφανιστεῖ καί θ’ ἀφανίσει κι’ ἐσᾶς μαζὶ του.

Δέν γίνεται παιδί μου νά εἶσαι ὁ ἴδιος ἄδικος καί ψεύτης καί κλέφτης καί νά πηγαίνεις στούς ὃμοιούς σου νά τούς παίζεις τόν δίκαιο καί τόν εἰλικρινή καί τόν φιλάνθρωπο. Δές τί ἔπαθε κι’ ὁ Βαρουφάκης καί θά καταλάβεις. Που, ἐνῶ εἶναι ἲδιος μ’αὐτούς, πῆγε στήν φωλιὰ τοῦ διαβόλου νά τούς το παίξει διαφορετικός. Και τον πῆρε και τον σήκωσε φυσικά, ἐπειδή ἐκεῖνος που πάει να κάνει τέτοιο πράγμα γνωρίζει ἐκ τῶν προτέρων ὃτι θα μαρτυρήσει σαν ἀρνίο σε σφαγή, και εἶναι ἀποφασισμένος γι’αὐτό ἂχρι θανάτου, δεν πάει για να κάνει τον ἒξυπνο…

Οὔτε γίνεται νά εἶσαι λαός ἂδικος, ψεύτης και κλέφτης καί νά περιμένεις νά ἔχεις ἡγέτες σοφούς καί συνετούς. Εἶναι φυσικῶς ἀδύνατο παιδί μου λαός ἄσωτος νά βγάλει σοφό καί συνετό ἡγέτη. Εἶναι σχῆμα ὀξύμωρο. Δέν γίνεται ἕνα κοτέτσι μέ κότες νά βγάλει γιά ἀρχηγό του τήν σοφή κουκουβάγια…

Αὐτό πού εἶστε, αὐτό ἔχετε καί πρέπει νά πάψετε τήν κατάκριση καί τήν φαντασία καί ν’ ἀρχίσετε τήν προσευχή, ἐπειδή στή γωνία εἶναι ὁ πόλεμος, και δεν σώζεστε ὃσο μακριά κι ἂν τρέξετε, ὃσα λεφτά κι αν ἒχετε, ὃπου κι ἂν τά ἒχετε.

Ὅταν ὅμως παιδί μου ἀμετροεπεῖς ἄνθρωποι φαντάζονται πράγματα χωρίς νάἀντιλαμβάνονται ὅτι ἀμφότερες Ἑλλάδα καί Κύπρος εἶναι ἀποικίες χρέους (κάτι σάν φέουδά μέ Φεουδάρχη-Κυβερνήτῃ), τότε γίνονται θρασεῖς καί σηκώνουνἀνάστημα μέ ἀναίδεια καί μιλούν γιά «φυσιολογικά» δῆθεν κράτη ἐν μέσῳ τῆς ανωμαλίας τῆς πτώσεως του Κομματισμοῦ (κατακερματισμοῦ) που διαστρέφει τα πάντα, κράτη δῆθεν ἀνεξάρτητα, μέ δικαιώματα, κλπ.

Πληροφοριακά παιδί μου, οὐδέν κράτος μπορεί νά λογίζεται ὡς κράτος, καί μάλιστα φυσιολογικό, ἂν δέν κρατεῖ τό ἴδιο τόν ἔλεγχο τῆς δημιουργίας τῶν χρημάτων του (κράτος = κρατῶ). Καί οὔτε ἡ Ἑλλάδα, οὔτε ἡ Κύπρος ἔχετε δικά σας χρήματα. Εἶναι ὅλα δανεικά ἰδιωτικά χρήματα αὐτά πού χρησιμοποιεῖτε. Γι’ αὐτὸκι’ ὃποτε θέλουν σᾶς τὰ κουρεύουν. Καθῶς και ὃλων τῶν ἂλλων χωρῶν βέβαια, σαν ἒρθει ἡ ὣρα.

Τό γεγονὸς καί μόνο ὅτι παρών σέ ὃλες τίς συναντήσεις στό Κρανς Μοντανά ἦταν καί ὁ Maarten Verwey τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἐπιτροπῆς (ὡς ἀντιπρόσωπος τῆς τρόικα), πρέπει νά εἶναι ἀρκετὸ γιά νά σᾶς δείξει «ποῖος διαπραγματεύεται μέ ποῖον» στίς συνομιλίες καί τί εἶναι τό ζητούμενο (πού σίγουρα δέν εἶναι ἡ δική σας εὐημερία, ἢ ἡ ἐπικράτηση τῶν πανανθρώπινων ἀξιῶν, καί ἄλλων τέτοιων εὐσεβῶν πόθων):

Το ζητούμενο παιδί μου εἶναι να πάρουν τα Ταμεῖα σαν πρῶτο βῆμα τα κατεχόμενα Κυπριακά ἐδάφη ἀπὀ την Τουρκία και να τα ἑνώσουν με τα «ἐλεύθερα», ἒτσι ὣστε να περιέλθει ὁλόκληρη ἡ Κύπρος ὑπό τον ἐλεγχό τους, και μετά και ἡ ἲδια ἡ Τουρκία, ἒτσι ὣστε να μπορέσουν μαζί με την Ἑλλάδα να περικυκλώσουν την Ρωσία. Εὐτυχῶς ὃμως, ὁ Ἐρντογάν ἀντιστέκεται.

Ὃποιος παιδί μου θέλει να κάνει σοβαρὴ πολιτικὴ ἀνάλυση καί νά καταλάβει τί πραγματικά συμβαίνει στόν κόσμο πρέπει πρῶτα ἀπ’ ὅλα νά γνωρίζει τό πῶς λειτουργεῖ ἡ Οἰκονομία τοῦ Θεοῦ καί νά μετέχει σ’ αὐτήν. Ἐξ’ αὐτῆς θά μπορέσει νά διακρίνει στήν συνέχεια τήν οἰκονομία τοῦ Μαμμωνά, δηλαδὴ τό πῶς λειτουργεῖ κατ’ ἀντιστροφή τό σύστημα τοῦ χρέους.

«Οἰκονομία» εἶναι ἀκριβῶς ἡ διαχείρισῃ (νομή) ποὺ κάνει ὁ καθένας στον οἶκο του, καί ἡ συλλογικὴ οἰκονομία (τό σύστημα οἰκονομίας), αὐτό εἶναι πού καθορίζει τά πάντα στόν κόσμο. Ὁ ἄπιστος ὅμως εἶναι ἐξ’ ὁρισμοῦ ἄσωτος (ἀνοικονόμητος) καί δέν μπορεῖ νά καταλάβει τίποτε, ἐπειδή δεν ἒχει Κεφάλι (Θεό).

Και το μυαλό εἶναι στο Κεφάλι. Τό μόνο πού ξέρει εἶναι νά θησαυρίζει, γιά νά τά χάσει ὃμως ὅλα τήν δεδομένη στιγμή, πού δέν ἀργεῖ.Γι’ αὐτό καλά κάνετε νά ταπεινώνεστε καί νά μετανοεῖτε καί νά ἔχετε πίστη στόν Θεό. Καί δέν θά σᾶς ἀφήσει ὁ Θεός, ἐπειδή οἱ ἄλλοι (οἱ Τούρκοι) εἶναι χειρότεροιἀπό ἐσᾶς.

Κι’ οἱ δύο, Ἕλληνες καί Τούρκοι, θά πληρώσετε ἓκαστος τήν τιμή τῆς μωρίας του, ἀλλά εἶναι τόσα τά ἐγκληματικά βδελύγματα τῶν Τούρκων καί τόσοι οἱ δικοί μας Ἅγιοι πού μεσιτεύουν ἐκ μέρους σας στόν Κύριο μέσῳ τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου μας, πού στό τέλος θά ἐξαφανιστεῖ ἀπό μόνη της ἡ Τουρκιά καί θά μείνουν μόνο οἱ ἄνθρωποι τοῦ Χριστοῦ, καί ἀπό τίς δύο μεριές τοῦ Αἰγαίου, ἄλλοι νά μιλούν Ἑλληνικὰ κι’ ἄλλοι Τουρκικά…

Ἐπομένως, δέν πρέπει νά γυρεύετε εὐθύνες στόν κ. Ἀναστασιάδη, ἀλλὰ νά τοῦ ἀποδίδετε ἔπαινο γιά τήν πονηρή ἱκανότητά του νά ἀντιλαμβάνεται τά πράγματα καί νά ἀντιδρᾶ ἀμέσως καί ἀποδοτικά, ἐκ μέρους τῆς δικῆς σας κουτοπονηρίας.

Ὄχι ὅμως εὐθύνες (καί ἐμφύλιο πολιτικὸ σπαραγμό), ἐπειδὴ ὁ ἄνθρωπος δέν ἔχει πίσω του οὔτε στρατό, οὔτε οἰκονομία, ἀλλὰ οὔτε καί ἀντάξιο λαό γιά νά ἀντιτάξει ὁτιδήποτε. Εἶναι ἀναγκασμένος νά διαπραγματεύεται μέ τήν Τουρκία ἐκ μέρους τῶν Ταμείων καί νά ἀκολουθεῖ τίς ὁδηγίες τους. Τίς ὁδηγίες τῶν Ταμείων που ἔχουν κυριολεκτικά (καί ὄχι μεταφορικά) ἀγοράσει τήν Κύπρο.

Ἄλλωστε σᾶς τό εἶπε ὁ ἄνθρωπος πρίν τόν ψηφίσετε πώς ἡ κρίση θέλει τόν ἡγέτη της. Μέ ἄλλα λόγια, αὐτός εἶναι ὁ ἡγέτης πού θά διαχειρίζεται τήν κρίση χρέους ἐκ μέρους τῶν δανειστῶν σας. Καί δέν ὑπάρχει οὔτε κάν ἓνας (δηλ. κανένας) πολιτικὸς τῆς σειρᾶς πού θά τολμήσει ποτὲ νά τά βάλει ἐκ μέρους σας μέ τούς δανειστές σας. Ἐσεῖς οἱ ἴδιοι οἱ παραδόπιστοι θά τόν σταυρώσετε πρῶτοι, δέν θά χρειαστεῖ νά κάνουν κάτι οἱ δανειστές.

Ἐπομένως παιδί μου, καί πολὺς σας εἶναι ὁ κ. Ἀναστασιάδης. Πέτυχε μάλιστα το ἀδιανόητο σε προσωπικό ἐπίπεδο, ἀκολουθώντας πιστά τις ἐντολές τῶν δανειστῶν σας. Ποτέ δεν θα ξέρουμε ἂν ὂντως ἐννοοῦσε τα ὃσα ἀπίστευτα ἒδινε στους Τούρκους, οὒτε ἂν ὂντως πίστευε ὃτι θα μποροῦσε να ὑπάρξει ποτέ λύση ΔΔΟ.

Ἐκεῖνο ὃμως που ξέρουμε εἶναι ὃτι με το ἒλεος του Θεοῦ κατάφερε να τα δώσει ὃλα και ὁ Τοῦρκος να τα ἀρνηθεῖ, παραμένοντας ἐκτεθειμένος, ὂχι σαν ἀδιάλλακτος στο Κυπριακό (ποῖος νοιάζεται ἂλλωστε διεθνῶς;), ἀλλά ἐκτεθειμένος ὠς προς τα σχέδια της Νέας Παγκόσμιας Τάξης.

Κι’ αὐτό εἶναι ἐξαιρετικά δυσμενές για την Τουρκία και θα ἒχει τραγικές συνέπειες, ἐνῶ την ἲδια στιγμή εἶναι τεράστια ἐπιτυχία για την Κύπρο και τον Ἑλληνισμό, πρωτοφανής ἀπό τον καιρό του Ἐλ. Βενιζέλου, ὃσο κι ἂν προσπαθοῦν να την μειώσουν οἱ ἀπό γύρω πολιτικοί ἀντίπαλοι.

Ὁ κ. Ἀναστασιάδης καί ὁ ὁποιοσδήποτε ἄλλος Πρόεδρος τῆς Κύπρου διαχειρίζονται ἀμφότεροι μαζί μέ τόν ὁποιονδήποτε ἀντίστοιχο Ἕλληνα διαχειριστή μιά διαπραγμάτευση μέ τήν Τουρκία ἐκ μέρους τῶν Ταμείων, ἀκολουθώντας σαφεῖς ὁδηγίες (ἀνάλογες μέ τήν ἀνάξια κατάντια τῶν λαῶν τους καί τά συμφέροντα τῶν δανειστῶν σας), οἱ ὁποῖες ὁδηγίες δίνουν ἀπολύτως τά πάντα στήν Τουρκία ὃσον ἀφορᾷ τήν ἐσωτερική κυριαρχία σέ ὅλο τόν Ἑλληνικό χῶρο, καί ὄχι μόνο στήν Κύπρο.

ΠΗΓΗ oimos-athina.blogspot.gr
hellasforce.com

135 thoughts on “Τα ΓΕΓΟΝΟΤΑ που θα ΓΙΝΟΥΝ…. Το ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ Γέροντα-Μοναχού για την ΕΛΛΑΔΑ

 1. GIANNIS KABOURAKIS says:

  ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΣΕ ΚΑΘΕ ΣΤΙΓΜΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΕΣ ΠΟΥ ΟΛΕΣ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ.ΤΟ ΕΝΑ ΣΥΜΠΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΙΘΑΝΟΛΟΓΕΙ Ο ΗΣΥΧΙΟΣ.ΤΑ ΑΛΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ.1.ΝΑ ΔΙΑΛΥΘΕΙ Η ΕΛΛΑΣ. 2.ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΛΛΑΔΑ-ΤΟΥΡΚΙΑ ΕΝΑ ΚΡΑΤΟΣ. 3. ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ.4.Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΝΑ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΙ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕ ΤΗΝ ΒΟΗΘΕΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΕ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ.Η ΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ ΚΑΘΕ ΣΕΝΑΡΙΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΦΙΚΤΗ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗΣ ΒΟΥΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ,ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ.ΓΕΝΙΚΑ ΟΙ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ ΕΙΝΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΙΜΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ.
  0  0
 2. Ανώνυμος says:

  Πραγματικά εξαιρετική κριτική στα δρώμενα. Εντελώς τετράγωνη λογική και καταπληκτική διαύγεια γύρω από τις διαπραγματεύσεις στο Κυπριακό. Ακομα καιοι προδότες σαν τον Αναστασιαδη “δουλευουν” για σχέδιο του Θεού. Ας ελπίσουμε ότι θα λήξει όλη αυτή η κατάσταση σύμφωνα με τα λεγόμενά του παρόλο πού δεν το αξίζουμε με όλη αυτή την ασέβεια και αδιαφορία πού έχουμε δείξει στο Χριστό. Πάντως τα λεγόμενά του δείχνουν άνθρωπο ευλογημένο που ξέρει καλά τη λέει!
  0  0
   • Bihtis says:

    Ανώνυμε που ρωτάς τον κρό(ε!)ιφ, μην τον ρωτάς γιατί είναι που είναι λυπημένος, θα λυπηθεί ακόμα περισσότερο!! Αυτός γεννήθηκε λυπημένος!! Μην τον ισοπεδώνεις έτσι. Και θα σου απαντήσω εγώ:Ανήκει στο τάγμα ή στην εκκλησιά του Ιησού Χρειστού. Είναι ένα μοντέρνο παρακλάδι της ανορθοδοξίας το οποίο πρεσβεύει ότι όσο πιο πολύ λυπάσαι(ή λες ότι λυπάσαι για πολλούς και ποικίλους λόγους…:) τόσο πιο κοντά έρχεσαι στον Θεό!!!
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΟΥ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΣΥΧΝΑ, ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑ ΟΤΙ ΠΙΘΑΝΟΝ ΑΝΗΚΕΙ ΣΕ ΚΑΠΟΙΑ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΙΡΕΣΗ, ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΜΕ “ΕΙ”, ΕΝΩ ΟΙ ΑΓ.ΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΑ ΛΕΝΕ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΛΛΑΖΕΙΣ ΟΥΤΕ ΕΝΑ ΓΙΩΤΑ, ΚΑΙ ΚΑΤΑΔΙΚΑΖΕΙ ΜΕ ΒΑΡΙΕΣ ΤΙΜΩΡΙΕΣ ΟΣΟΥΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΥΝ ΤΙΣ ΑΓ.ΓΡΑΦΕΣ, ΟΠΟΤΕ ΝΑ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΥΣ ΖΗΛΩΤΕΣ ΠΑΛΑΙΟΡΘΟΔΟΞΟΥΣ Γ.Ο.Χ. ΜΑΛΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΑΔΥΝΑΤΟΝ…ΑΣ ΜΑΣ ΠΕΙ ΟΜΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕΙ ΟΤΙ ΑΝΗΚΕΙ….
     0     0
     • Ανώνυμος says:

      Παραθετω απο σχολια του croif. (https://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!)(croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 17:59 Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ Η ΜΑΡΙΑ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΣ) – (croif101 2 Αυγούστου 2016 @ 18:10 Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ) Ένα σύμπτωμα του νοσηρού εθνικισμού (υπάρχει και ο υγιής εθνισμός, η φιλοπατρία) είναι η προσπάθεια κάποιων κύκλων του νεοπαγανισμού να αποδειχθεί η (δήθεν) ελληνική καταγωγή του Χριστού, ώστε και η σωτηρία του κόσμου, όπως και αν την κατανοούν οι εκπρόσωποί τους, να αποδοθεί στον Ελληνισμό. Αυτοί τηρούν αυτή τη συγκαταβατική και διαλλακτική στάση, όχι φυσικά από ενδιαφέροντα σωτηριολογικά και θεολογικά, αλλά καθαρά εθνοφυλετικά, και κυρίως για την πολιτική εκμετάλλευση του Ελλαδικού Χριστιανισμού, ως Ορθοδοξίας, και την εξαπάτηση των αφελών. Ο επιχειρούμενος «εξελληνισμός» του Χριστού συνδέεται από τους κύκλους αυτούς με την υποστήριξη της ελληνικής καταγωγής της Παναγίας, ώστε, εάν αποδειχθεί η ελληνική καταγωγή της, να συναχθεί και η ελληνικότητα του Χριστού! http://www.oodegr.com/neopaganismos/ellinikotita/ethnik_xrist_panag_1.htm H προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας, περί της Δευτέρας Παρουσίας του Ιησού Χριστού. Στην αριστερή ακροστιχίδα σχηματίζονται οι λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ ΣΤΑΥΡΟΣ.Και το Ε στο ενδιάμεσο της λέξεως Χριστός , λέγεται ότι συμβολίζει τον Ερχόμενον Υιόν του Θεού.
      0      0
     • ΑΠΑΝΤΗΣΗ... says:

      ΕΙΝΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΟΙ ΚΑΙ ΑΘΕΟΛΟΓΗΤΟΙ ΟΣΟΙ ΛΕΝΕ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΔΗΘΕΝ ΕΛΛΗΝΑΣ…ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΒΑΣΙΛΙΚΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ, ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓ.ΓΡΑΦΗ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΟΥΣΑΝ ΡΑΒΒΙ(ΡΑΒΒΙΝΟ) ΚΑΙ ΓΙΟ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΝ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΥΣ. ΕΠΙΣΗΣ: Ιω. 4,9 λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμαρεῖτις· πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὢν…
      Η Σαμαρεῖτις χαρακτηρίζει το Χριστό Ἰουδαῖο. Αποδεχόμενος ο Χριστός το χαρακτηρισμό, στη συνέχεια λέει τα εξής:
      Παράθεση:
      Ιω. 4,22 …ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν· ὅτι ἡ σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων ἐστίν.
      Ερμηνεία Κολιτσάρα (Εγκεκριμένη από την Ορθόδοξη Εκκλησία)
      Παράθεση:
      Ημείς οι Ιουδαίοι προσκυνούμεν εκείνο που περισσότερον από σας και από τους άλλους λαούς γνωρίζομεν. Διότι ο Μεσσίας, ο οποίος θα δώση την σωτηρίαν εις όλους τους λαούς, προέρχεται από τους Ιουδαίους.
      Σαφέστατα λοιπόν, ο ίδιος ο Χριστός χαρακτηρίζει τον Εαυτό Του Ιουδαίο.
      0      0
     • croif101 says:

      ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ ΝΑ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ ΛΙΓΟ ΤΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ?
      ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΟΤΙ Η ΦΡΑΣΗ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΤΗΡ,ΣΤΑΥΡΟΣ,ΕΧΕΙ ΑΠΟΔΟΘΕΙ ΣΩΣΤΑ ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ,(ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ),ΔΙΟΤΙ ΣΟΥ ΕΧΩ ΞΑΝΑΠΕΙ ΟΤΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΦΙΔΡΟΜΗ,ΚΑΙ ΔΙΝΕΙ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΟΥ ΟΛΟΝ!!!ΚΑΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ,ΚΑΙ ΧΡΙΣΜΕΝΟΣ(ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΘΕΛΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΕΠΙΒΑΛΛΟΝΤΑΣ ΤΟΝ,Μ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ?),ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΞΑΝΑΡΘΕΙ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ.,ΟΧΙ ΩΣ ΑΠΛΟΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ,ΑΛΛΑ ΔΟΞΑΣΜΕΝΟΣ!!!
      ΜΗΠΩΣ ΓΝΩΡΙΖΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΛΕΞΗ ΔΟΞΑ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ?ΟΧΙ ΒΕΒΑΙΑ ΠΩΣ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΟΤΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΑΡΑΔΕΧΘΕΙΣ,ΤΗΝ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ.
      ΚΑΙ ΠΑΛΙΝ ΕΡΧΟΜΕΝΟΣ(ΟΧΙ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ),ΜΕΤΑ ΔΟΞΗΣ!!!ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΑΥΤΟ,ΜΑΛΛΟΝ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ,ΑΛΛΑ ΕΝΟΧΛΕΙΣΑΙ!!!
      ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ(ΕΡΕΒΟΣ!!),ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΙΣΧΥΡΙΖΕΣΑΙ,ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΕΥΤΕΛΙΖΕΙ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΟΤΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΓΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ,ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΠΟΝΗΡΕ ΔΟΥΛΕ ΤΟΥ ΣΑΜΑΕΛ,ΟΤΑΝ Ο ΔΑΥΙΔ ΜΕ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΚΥΡΙΟΝ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΕΓΩ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΥΙΟΣ ΔΑΥΙΔ(ΠΟΝΗΡΕ,ΚΑΙ ΑΚΑΘΑΡΤΕ ΑΝΩΝΥΜΕ).
      ΕΔΩ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΡΡΙΠΤΕΤΑΙ ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ.
      ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΑΛΛΗ ΜΕΓΑΛΗ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΓΙΑΤΙ ΕΓΩ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΦΟΒΑΜΑΙ,ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΚΑΝΕΝΑΝ,(ΤΟ ΠΟΛΥ,ΠΟΛΥ ΝΑ ΜΕ ΣΚΟΤΩΣΟΥΝ)ΓΙΑΤΙ ΕΙΜΑΙ ΕΤΟΙΜΟΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΩ ΠΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ.
      ΛΕΓΕΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΟΥΑΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ Σ ΟΠΟΙΟΝ ΘΑ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ Η Θ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΕΣΤΩ ΚΑΙ ΕΝΑ (ΚΑΙ),ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ,ΑΥΤΟΣ Θ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΑΠ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ(ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΣ ΟΥΤΕ ΕΣΥ ΟΥΤΕ ΚΑΝΕΙΣ ΑΛΛΟΣ ΝΑ ΞΕΡΕΙ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ).
      ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΕΧΕΙ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΤΟ ΕΨΙΛΟΝ ΑΠΟ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ,ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ,ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΣΦΑΛΛΕΙ?
      ΠΕΣ ΜΟΥ?
      ΚΑΙ ΑΝ ΕΓΩ ΤΟΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΕΝΑ ΘΕΟΝ ΜΗ ΧΩΡΙΖΟΜΕΝΟ,ΚΑΙ ΜΗ ΑΔΙΑΙΡΕΤΟΝ,ΑΠΟΚΑΛΩΝΤΑΣ ΤΟΝ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ.
      ΕΣΥ ΠΟΥ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΣ,ΑΠΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΠΟΣΟ ΑΜΑΡΤΑΝΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ?
      Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ,ΔΙΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠ ΤΟ ΦΩΣ!!!ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝ,ΤΟ ΔΕΧΕΣΑΙ ΑΥΤΟ.
      ΑΛΛΟΙΩΣ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΟΤΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΕΒΡΑΙΚΟΝ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ!!!
      ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕ ΑΛΛΑ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΕΧΕΙ ΠΕΙ ΕΝΑΝ ΛΟΓΟ,ΓΝΩΡΙΣΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΚΑΙ ΕΓΩ ΘΑ ΣΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΣΩ,ΑΠ ΤΟ ΑΙΩΝΙΟΝ ΣΚΟΤΟΣ!!!
      ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΓΩ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΑ ΛΕΩ ΟΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ,ΓΙΑΤΙ?ΓΙΑΤΙ ΑΠΛΩΣ ΔΕΝ ΦΟΒΑΜΑΙ ΝΑ ΕΓΚΑΤΑΛΕΙΨΩ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΛΑΝΗ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ,ΝΑ ΜΕ ΟΔΗΓΗΣΟΥΝ!!!
      ΘΕΛΩ ΦΩΣ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ,ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟ ΠΕΤΥΧΩ ΑΥΤΟ,ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΟΝ ΟΜΟΛΟΓΩ ΩΣ ΤΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΕΙΝΑΙ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ.
      ΚΑΙ ΑΝ ΕΠΑΝΑΛΑΜΒΑΝΩ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΛΕΩ ΜΕ ΠΟΝΟ ΨΥΧΗΣ ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ,ΠΟΥ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ( Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΜΑΣ),ΟΔΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΠΟΛΥ ΠΟΝΗΡΑ,ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΣΙΩΠΗΡΑ ΣΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ!!!
      ΠΛΗΡΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟ ΚΑΝΟΥΝ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΤΟΥΣ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΕΝ ΑΓΝΟΙΑ ΤΟΥΣ(ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΧΕΤΙΚΟ),ΑΦΟΥ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ!!!ΑΡΑ ΟΥΔΕΙΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ ΑΠ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΠΕΙ ΟΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΑ!!!
      ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ,Η ΒΑΦΤΙΣΗ ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ,ΕΧΕΙ ΔΩΣΕΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ(ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΙΣΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ!!).
      ΟΤΑΝ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑΙ(ΜΗΝΜΟΝΙΟΝ!!!!),ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ ΕΙΣ ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ,ΠΡΩΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΕΤΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΑΚΟΜΗ ΑΣ ΕΙΝΑΙ(ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΡΑΜΜΕΝΑ),ΑΦΙΕΤΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΝΑ ΕΛΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΜΕΝΑ.
      ΚΑΙ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΤΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΣΤΑΜΑΤΩΝΤΑΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΑΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΤΑΙ Η ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ!!!ΚΑΙ ΤΙ ΚΑΝΟΥΤΝ ΤΩΡΑ?ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΤΟ ΠΙΟ ΓΛΥΚΟ ΚΑΙ ΤΡΥΦΕΡΟ ΚΑΡΠΟ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΑ ΑΓΓΕΛΟΥΔΙΑ ΤΟΥ(ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ)!!!
      ΚΑΙ ΚΛΕΙΝΩ ΤΗΝ ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΗ ΜΕ ΤΟ ΕΞΗΣ,ΟΛΟΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ,ΛΑΘΟΣ!!!
      Η ΟΛΟΚΛΗΡΩΤΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΙΑ,ΘΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ ΟΤΑΝ ΕΙΣ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ,ΑΠΑΓΟΡΕΥΤΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ!!!
      ΚΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΙ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΚΕΙ ΜΕΣΑ,ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΑΥΤΟΙ,ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΔΩΣΑΝ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΠΡΑΞΟΥΝ ΚΑΘΕ ΑΝΟΜΙΑ(ΛΑΟΣ)!!!
      ΠΕΣ ΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΦΟΥ ΟΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙ ΘΥΡΑΣ,ΚΑΙ ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΔΕΝ ΑΝΤΙΔΡΟΥΝ Η ΟΧΙ?
      ΗΜΑΡΤΟΝ!!!
      ΟΥΤΕ ΑΘΕΟΣ ΕΙΜΑΙ,ΟΥΤΕ ΦΥΣΙΚΑ ΔΟΥΛΟΣ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΦΕΝΤΙΚΟΥ ΤΟΥΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΜΑΜΩΝΑ(ΣΑΤΑΝΑ)!!!ΑΦΟΥ ΑΥΤΟΝ ΕΔΙΑΛΕΞΑΝ.
      ΕΓΩ ΘΕΛΩ ΝΑ ΓΙΝΩ ΠΑΙΔΙ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΜΟΥ,ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΜΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ(ΠΑΝΑΓΙΑ,ΣΩΣΟΝ ΗΜΑΣ).
      ΝΑ ΓΙΝΩ ΕΛΛΗΝΑΣ!!!!ΨΥΧΗ ΤΕ ΚΑΙ ΣΩΜΑΤΙ,ΑΛΛΑ ΚΥΡΙΩΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙ!!!!
      ΙΧΝ
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      croif, δεν αποδέχεσαι το Χρ(Ι)στος οπως ειναι γραμμενο στις χριστιανικες ελληνικες γραφες, και αποδέχεσαι την ορθοτητα ενος εξωβιβλικου κειμενου που αποδιδει το Χριστος ΧρΕιστος ? Δεν μπορεις croif να λεγεσαι χριστιανος και να απορρίπτεις την Αγια Γραφη θεωρωντας οτι αποκαλει εσφαλμενα το ονομα του Θεου. Οφειλεις να δειξεις εμπιστοσυνη στο γραμμα του Θεου
      το οποιο ο ιδιος διαφυλαξε στους αιωνες για τον λαο του. Δεν μπορεις να αποκαλεις τον θεο Γιαχβε, σατανα και κοπροσκυλο οταν η καινη διαθηκη (και η εκκλησια) δηλωνει ξεκαθαρα οτι αυτος ειναι το δευτερο προσωπο της Αγιας Τριαδας. ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ
      0      0
    • ANEFIX says:

     Εγώ τού είπα να τα παρατήσει όλα και να γυρίσει στον Αίαντα, αλλά αυτός πέρα βρέχει. Πολύ λυπητερό παιδί αυτός ο Κρόιφ…χαχαχαχα
     0     0
     • croif101 says:

      ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ANEFIX,ΕΧΩ ΝΑ ΣΟΥ ΠΩ ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑΚΙ.Η ΛΕΞΗ ΜΑΧΗ(ΜΑΧΟΜΑΙ),ΕΧΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΤΡΟΜΕΡΗ ΕΝΝΟΙΑ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΣΗΜΑΣΙΑ.
      ΟΤΑΝ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΔΕΝ ΤΟΝ ΑΡΝΕΙΣΑΙ ΑΠΛΑ,ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΣΕ!!!
      ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΟΥ,ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΤΙΘΕΣΑΙ ΣΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ Μ ΕΚΕΙΝΟΝ,ΕΙΣΑΙ Μ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ!!!
      ΚΑΙ ΤΟ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟ ΑΠ ΟΛΑ,ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΜΑΧΟΣ!!!
      ΑΝ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΤΗΝ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΤΑ ΚΟΤΣΙΑ,ΝΑ ΤΟΝ ΠΟΛΕΜΗΣΕΙΣ,ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΝΑ ΚΑΝΕΙΣ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΝΑ ΑΠΛΟ ΠΡΑΓΜΑ.
      ΑΡΝΗΣΟΥ ΤΟΝ,ΜΗ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟ ΒΑΦΤΙΣΜΑ ΠΟΥ ΕΛΑΒΕΣ.
      ΚΑΝΤΟ ΕΝ ΓΝΩΣΗ ΣΟΥ,ΣΤΑΣΟΥ ΜΠΡΟΣΤΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΑΠΕΤΑΞΟΥ ΤΟΝ ΤΡΕΙΣ ΦΟΡΕΣ!!!!
      ΝΑ ΓΙΝΕΙΣ ΘΕΟΜΑΧΟΣ,ΕΝ ΠΛΗΡΗ ΓΝΩΣΗ,ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΘΑ ΦΑΝΟΥΝ ΑΜΕΣΩΣ!!!!
      0      0
     • ANEFIX says:

      Κρόιφ αδιαφορώ και για τον Χριστό και για τον Μωάμεθ και για τον Βούδα και για οποιονδήποτε άλλον εκπροσωπεί μια θρησκεία. Πιστεύω στον εαυτό μου, δεν έχω ανάγκη από προστάτες, είδωλα και ινδάλματα, πορεύομαι μόνος μου και νιώθω την υπέρτατη ελευθερία. Βλέπω όμως ότι σε ενοχλεί πολύ αυτό ε; Γιατί; Μήπως κατά βάθος φοβάσαι μην αποδειχθεί ότι πιστεύεις σε φαντάσματα; Α ρε Γιόχαν, πολύ λυπάμαι για σένα, πολύ λυπάμαι.
      0      0
     • croif101 says:

      ΟΧΙ,ΟΧΙ ΑΝΕΦΙΞ ΔΕΝ ΜΕ ΕΝΟΧΛΕΙ ΚΑΘΟΛΟΥ,ΑΦΟΥ ΕΙΣΑΙ ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ!!!ΟΤΝΑ ΛΕΓΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙΣ ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟ ΕΓΩ ΣΟΥ!!!
      ΚΑΙ ΕΜΕΝΑ ΛΟΙΠΟΝ ΤΙ ΝΑ ΜΕ ΝΟΙΑΖΕΙ ΕΝΑΣ ΤΕΤΟΙΟ ΟΝ ΟΠΩΣ ΕΣΥ?
      ΟΤΑΝ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΕ ΕΝΑΝ ΕΓΩΙΣΤΗ!!!
      ΜΕ ΓΕΙΑ ΣΟΥ ΚΑΙ ΧΑΡΑ ΣΟΥ.
      0      0
     • ANEFIX says:

      Μεγαλύτερος εγωιστής από σένα δεν υπάρχει. Πάντοτε θέλεις να έχεις τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο σε όλα, αλλά αυτό που με ενοχλεί περισσότερο σε σένα είναι ότι βγάζεις πολλά αυθαίρετα συμπεράσματα. Είπες ότι είμαι ίδιος με τον Σατανά..δηλαδή όποιος δεν πιστεύει στις θρησκείες είναι σατανιστής; Ρε είσαι χαζός; Αν ήμουνα σατανιστής, τότε στα τόσες εκατοντάδες τραγούδια death metal που έχω γράψει, γιατί δεν αναφέρεται ούτε μία φορά η λέξη satan; Αν ήμουν σατανιστής δεν θα έπρεπε να τον υμνούσα; Ρε δεν πρόκειται να πιστέψω σε κανέναν και σε τίποτα εγώ, γιατί δεν δέχομαι να είναι κάποιος πάνω από μένα. Το κατάλαβες κύριε Κρόιφ μου, που κάνεις κρίσεις κι επικρίσεις για μένα δίχως να με γνωρίζεις και δίχως να στηρίζεσαι σε κάποια στοιχεία;
      0      0
     • croif101 says:

      ΝΑΙ ΚΑΙ ΣΤΟ ΛΕΩ ΕΓΩ,ΚΑΙ ΠΑΙΡΝΩ ΚΑΙ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ,ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΕ ΚΑΤΗΓΟΡΩ!!!
      ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΙΣΑΙ ΑΛΒΑΝΟΣ ΚΑΙ ΑΘΕΟΣ,ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΣΥΝΕΧΙΖΩ ΝΑ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΙ ΜΑΖΙ ΣΟΥ!!!
      ΑΛΛΟΙΩΣ ΝΑΙ ΑΦΟΥ ΔΕΝ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡ(Ε)ΙΣΤΟΝ,ΤΟΤΕ ΕΙΣΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ!!!
      ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΛΛΗ ΔΥΝΑΜΗ,ΠΕΡΑ ΑΥΤΟ.Η ΧΡΕΙΣΤΟΝ,Η ΔΙΑΒΟΛΟΝ!!
      ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΔΕΝ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ,Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΘΕΝΟΣ ΜΑΣ,ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΗΝ ΣΚΛΗΡΗ ΑΛΗΘΕΙΑ.
      0      0
   • Νικητας says:

    Εισαι ασχετος εντελως !!! Οι (Γ)νησιοι(Χ)ρηστιανοι(Ο)ρθοδοξοι .ΓΟΧ…δεν ειναι χριστιανοι; και εισαι εσυ; Ρε πατε καλα;…Τρολακια ειστε ,και βαζετε φωτιες μεταξυ των ορθοδοξων; Ξευτιλες!!!!
    0    0
  • Bihtis says:

   Κι εγώ λυπάμαι. Αχ πόσο πολύ λυπάμαι. Σπαράζει η καρδούλα μου. Ααχ βααχ. Ωιμέ και τρισαλί. Η λύπη μου είναι πιο βαθιά και από τον ειρηνικό ωκεανό. Θα βάλω τα κλάματα. Με λένε…Αρτέμη.
   0   0
   • croif101 says:

    ΟΣΟ ΓΙΑ ΕΣΕΝΑ ΘΑ ΛΥΠΗΘΕΙΣ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ,ΟΤΑΝ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΓΙΑΤΙ ΘΕΛΟΥΝ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ ΝΑ ΠΑΨΕΙ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ(ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ),ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ,ΟΧΙ ΑΥΡΙΟ ΑΛΛΑ ΤΩΡΑ!!!
    ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ,ΘΑ ΧΤΥΠΗΣΕΙ ΜΕ ΤΕΤΟΙΑ ΛΥΣΣΑ,ΠΟΥ Η ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΘΑ ΠΑΓΩΣΕΙ!!!!(HAARP)!!!
    ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΛΛΑ Η ΕΝΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ,ΚΑΘΑΡΗ ΚΑΙ ΩΜΗ!!!ΕΞΑΦΑΝΙΣΤΕ ΚΑΘΕ ΤΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
    ΕΙΝΑΙ ΠΙΑ ΓΕΓΟΝΟΣ ΑΥΤΟ!!!
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     croif, «Σύμφωνα με τους Πατέρες, στο συμβάν της βιβλικής διήγησης όπου το όνομα αυτό απεκάλυψε ο ίδιος ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός στον Μωϋσή κατά τη θεοφάνεια της φλεγόμενης βάτου, μιλά η μία εκ των τριών υποστάσεων, ο Υιός, ο άσαρκος Χριστός ή αλλιώς ο Γιαχβέ-Λόγος και συντελείται μία εκ “των αποκαλύψεων του Θεού, διά του Λόγου εν Αγίω Πνεύματι” καθώς, για την Ορθόδοξη Εκκλησία, “όταν ο Λόγος αποκαλύπτει τον Πατέρα, αποκαλύπτει κατ’ ανάγκην την Τριάδα· και όταν αποκαλύπτει την Τριάδα, αποκαλύπτει τον Πατέρα”. Κατά συνέπεια, “το όνομα Γιαχβέ οιονεί αναλύεται εις το “Πατήρ, Υιός και Άγιον Πνεύμα”. Ούτω Γιαχβέ ο Πατήρ, Γιαχβέ ο Υιός, Γιαχβέ το Άγιον Πνεύμα. Πλην δεν υπάρχουν τρεις Γιαχβέ, αλλ’ εις Γιαχβέ (Δευτ. 6: 4), διότι υπάρχει μία θεία ουσία. Επειδή δε έκαστον των τριών προσώπων έχει όλόκληρον την θείαν ουσίαν…δυνάμεθα να λέγωμεν, ου μόνον ότι ο Υιός είνε Γιαχβέ, αλλά και ότι είνε ο Γιαχβέ (ενάρθρως), ο όλος δηλαδή θεός »
     0     0
     • croif101 says:

      ΑΝΩΝΥΜΕ ΑΝΙΤΔΙΚΩ,ΚΑΙ Σ ΕΡΩΤΩ?
      ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΓΙΑΧΒΕ ΠΙΣΤΕΥΟΥΝ,ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ?
      ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΙΟ ΠΟΛΥ ΑΠΛΟ,ΟΙ ΕΛΛΑΔΙΤΕΣ ΠΟΙΟΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΔΟΞΑΖΟΥΝ,ΚΑΙ Ν ΑΓΑΠΟΥΝ,ΑΓΙΑ ΤΡΙΑΔΑ,ΕΝ ΤΩ ΠΡΟΣΩΠΩ ΤΩ ΑΓΙΩ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,Η ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΑΦΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ?
      ΛΥΣΕ ΜΟΥ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΡΙΑ.
      Α ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ Ο ΣΑΜΑΕΛ,ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΡΧΩΝ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ,ΑΡΑ ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΘΕΟΣ,ΝΑΙ Η ΟΧΙ?
      ΓΙΑ ΠΕΣ ΜΟΥ.
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      croif, «Ο Χριστός ως «Σωτήρ πάντων ανθρώπων» (Α΄ Τιμ. 4, 10), δεν κλείνεται σε ένα Έθνος, διότι ανήκει σ’ όλο τον κόσμο, προσφέροντας σε κάθε άνθρωπο την δυνατότητα σωτηρίας. Και όπως ασχολίαστα χρησιμοποιούμε την πενικιλίνη, χωρίς να ενοχλούμεθα από την (σκωτσέζικη) καταγωγή του εφευρέτου της (Αλ. Φλέμιγκ), κατ’ ανάλογο τρόπο δεν ενοχλούμεθα από την εβραϊκή καταγωγή του Χριστού, ως ανθρώπου. Όπως ελέχθη, μόνο στην εβραϊκή κοινωνία μπορούσε να γεννηθεί σαρκούμενος ο Μεσσίας, εκεί όπου και αναμενόταν και οι πιστοί στην μεσσιανική παράδοση (προφήτες) ετοιμάζονταν, με την πνευματική ζωή τους για την υποδοχή του.»
      0      0
     • croif101 says:

      ΔΗΛΑΔΗ ΜΕ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ Θ ΑΠΟΡΡΙΨΩ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ,ΟΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΓΙΑΤΙ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΜΙΛΩ, ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΩ ΜΕΡΙΚΟΥΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ,ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ!!!
      ΚΑΙ ΣΤΕΚΕΣΤΕ,ΕΧΕΤΕ ΚΑΡΦΩΘΕΙ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΣΤΟ ΧΡΕΙΣΤΟΣ!!!ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΟΜΟΛΟΓΕΙ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΜΕ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ,ΠΑΡ ΟΛΟ ΠΟΥ ΕΙΜΑΙ ΤΟΣΟ ΚΑΙΡΟ ΜΑΖΙ ΣΑΣ,ΕΧΕΤΕ ΔΕΙ,ΤΟΣΑ ΚΑΙ ΤΟΣΑ,ΚΑΙ ΟΜΩΣ ΑΚΟΜΗ ΑΜΦΙΒΑΛΛΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ ΑΛΗΘΙΝΑ.
      ΞΑΝΑΛΕΓΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ,ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΥΙΟΣ,ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΠΑΤΗΡ,ΚΑΙ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΗΡ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ Ο ΥΙΟΣ,ΚΑΙ ΑΝ Ο ΥΙΟΣ ΘΕΛΗΣΕΙ,ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ!!!
      ΔΛΔ ΜΕ ΑΠΛΑ ΛΟΓΙΑ,ΟΥΔΕΙΣ!!!!ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ
      ΜΗΠΩΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΚΥΨΕΤΕ ΠΑΝΩ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΑΦΗΣΤΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΕΝΑΝΡΕΤΟ ΑΝΘΡΩΠΟ,ΤΙ ΕΧΕΙ ΠΕΙ.
      ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΝΝΟΙΑ ΠΑΤΕΡΑΣ,ΥΙΟΣ,ΚΑΙ ΑΓΙΟΝ ΠΝΕΥΜΑ,ΠΟΙΟΣ ΚΛΗΡΙΚΟΣ,ΠΟΙΟΣ ΜΟΝΑΧΟΣ,ΜΠΟΡΕΙ Ν ΑΛΛΑΞΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙ?
      ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ,ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΑΜΑΡΤΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΟΥΝ ΑΠ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΑΛΛΑ ΕΜΕΙΣ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΚΑΙ Η ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΜΑΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΜΑΣ!!!
      ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΕΥΓΓΕΛΙΟΝ.ΜΑΚΑΡΙ ΟΙ ΑΚΟΥΟΝΤΕΣ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΤΗΡΗΣΟΝΤΕΣ ΑΥΤΟΝ.
      ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΤΟΝ ΤΗΡΟΥΜΕ,Η ΕΙΜΑΣΤΕ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ,ΚΑΙ ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΙ ΑΠ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΥΣ?
      ΑΥΤΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΡΩΤΗΘΟΥΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΕΙΠΕ,ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΠΟΛΛΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ.
      ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΚΑΙ ΠΡΑΤΤΕΙ ΛΙΓΑ ΘΑ ΠΑΘΕΙ.
      ΜΗΝ ΣΤΕΚΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,ΚΑΙ ΣΤΑ ΘΑΥΜΑΤΑ ΤΟΥ,ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΚΥΡΙΟ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.
      ΑΛΛΑ ΣΤΑΘΕΙΤΕ ΜΟΝΟΝ ΣΤΑ ΛΟΓΙΑ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΑ ΟΔΗΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ!!!
      ΑΜΗΝ
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      croif, Η Αγια Γραφη ομολογει ΧρΙστο και οχι Χρ(Ε)ιστο. Οσον αφορα το Ματθαιος 11.27 τι θελεις να μας πεις ? Για εξηγησου.
      0      0
     • GAIA says:

      ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΙΝΩ ΣΤΗΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΥΣΑ ΟΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΩΣ ΚΟΥΒΕΝΤΑ ΣΑΣ ΚΑΠΟΙΕΣ ΜΙΚΡΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΘΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΚΑΝΩ ΣΤΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΙΟΜΕΝΗ ΒΑΤΟ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΜΩΥΣΗ ΠΩΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ (Ο ΥΠΑΡΧΩΝ)Κ ΟΧΙ ΓΙΑΧΒΕ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΙΣΧΥΣΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΧΒΕ Κ ΕΝΑ ΑΛΛΟ ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΕΠΙΤΕΘΗΚΑΝ ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΤΟΥ ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ Κ ΟΧΙ ΓΕΝΝΗΜΑ ΕΚ ΠΟΡΝΕΙΑΣ ΟΠΩΣ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΚΕΙΝΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ Κ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ ΗΤΟΙ Ο ΣΑΤΑΝΑΣ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΓΙΑΧΒΕ=ΣΑΤΑΝΑΣ .ΣΚΕΨΟΥ ΑΛΛΩΣΤΕ ΤΑ ΛΟΓΙΑ Κ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΜΕ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ?
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      Ρωμηοσυνη, δεν κοινωνει Χριστο αλλα ΧρΕιστο, και ως εκ τουτου δεν ειναι χριστιανος αλλα χρΕιστιανος.
      0      0
 3. ANEFIX says:

  Ρε άντε μάθε να γράφεις που μάς βγήκαν τα μάτια για να διαβάσουμε το κείμενο…δηλαδή ποιο κείμενο…υπάρχει άνθρωπος που βγάζει άκρη; Μισές λέξεις, σε άλλες λέξεις λείπουν φωνήεντα, σε άλλες λείπουν σύμφωνα…άντε τώρα εσύ να βγάλεις άκρη. Ρε αγόρια, αν δεν το ‘χετε, πηγαίνετε να κάνετε κάτι άλλο. Γιατί δεν πάτε για ψάρεμα;
  0  0
  • ANEFIX says:

   Είδα το κείμενο από το κινητό και πραγματικά δεν διαβαζόταν. Έλειπαν φωνήεντα, σύμφωνα, οι λέξεις ήταν πετσοκομμένες. Τώρα που το είδα από τον υπολογιστή παρατήρησα ότι είναι γραμμένο στο πολυτονικό και έχει αποδοθεί σωστά. Μα να έχω τόσο σύγχρονο smartphone και να μην αποδίδει σωστά πολυτονικό κείμενο; Περίεργο μού φαίνεται.
   0   0
 4. George says:

  Ένας ακόμη υποτιθέμενος μοναχός δίνει μια υποτιθέμενη προφητεία…Μια παραλλαγή της παραλλαγής σε μια προφητεία που έχουν αναφέρει και άλλοι υποτιθέμενοι ηγούμενοι – μοναχοί – καλόγεροι- όσιοι – οσιομάρτυρες – μάρτυρες – άγιοι – μελλοντολόγοι – μάντεις – καφεμάντεις – χαρτομάντεις – άτομα με ενόραση – άτομα με διαίσθηση – ιερείς – αρχιερείς – προφήτες – ιστοσελίδες – blog – κλπ…κλπ…κλπ…
  0  0
 5. eltantalos says:

  Με την ιστορία του κρίνου η παναγια δεν έχει κάνει υιό από Εβραίο. .. κάτι τέτοιο καταλαβαίνω. .. σίγουρα δεν ήταν εβραιος λέει η Αγία γραφή!!!
  0  0
 6. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ CROIF says:

  Αν καποιος ΠΙΣΤΕΥΕΙ στην Καινη Διαθηκη, τοτε θα πρεπει και να ΠΙΣΤΕΨΕΙ οτι ο Ιησους Χριστος ειναι ο Γιαχβε Ιεχωβα της Παλαιας Διαθηκης. Α Κορινθιους 10.9 «Μηδὲ ἄς πειράζωμεν τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ, καθὼς καὶ τινὲς αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ἀπωλέσθησαν ὑπὸ τῶν ὄφεων». Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη, ο ισραηλιτικός λαός στην έρημο γόγγυσε εναντίον του Θεού (Γιαχβε) και του Μωυσή. Ο Θεός τότε διέταξε θανατηφόρα φίδια να δαγκώνουν τους ασεβείς Ισραηλίτες. Ετσι ο Αποστολος Παυλος εγραψε στους κορινθιους μην ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ τον ΧΡΙΣΤΟ οπως ΤΟΝ ΠΕΙΡΑΞΑΝ και οι ισραηλιτες και απολεσθηκαν απο τα φιδια..
  0  0
  • croif101 says:

   Μ ΕΒΓΑΛΕΣ ΑΠ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΤΟ ΑΝΕΒΑΣΩ ΕΓΩ ΑΥΤΟ.
   ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΙ ΛΕΓΕΙ Ο ΠΙΟ ΑΝΑΡΧΙΚΟΣ ΜΑΘΗΤΗΣ,ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ?
   ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ!!!!ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕ ΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΚΑΙ ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥΣ ΟΙ ΡΩΜΑΙΟΙ!!!
   ΠΕΙΡΑΖΩ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ?ΟΠΟΤΕ ΑΦΗΣΕ ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΕΡΟΣ ΠΟΙΟΣ ΠΕΙΡΑΖΕΙ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ.
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΩ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΜΑΖΙ ΣΑΣ.
   ΕΙΣΤΕ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ,ΔΕΝ ΔΕΧΕΣΤΕ ΤΟΝ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ,ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΤΟ ΘΡΑΣΣΟΣ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΣΕ ΠΟΙΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΥΠΟΤΙΜΑΤΕ!!!
   Η ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ,ΤΟΥΤΕΣΤΙΝ ΧΡΕΙΣΤΟΣ(Ο ΩΝ),Η ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ,ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥ ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΕΝΑΣ ΑΠΕΣΤΑΛΕΜΝΟΣ,(ΧΡΙΣΤΟΣ).
   ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΠΟΙΟΝ ΔΟΞΑΖΕΤΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΝ ΑΓΑΠΑΤΕ.
   ΒΛΕΠΕΙΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΤΤΑΝ ΕΙΝΑΙ ΜΑΡΤΥΡΙΑΡΑ,ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ ΤΑ ΠΑΝΤΑ!!!
   ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΝΩ,ΩΣ ΑΣΑΡΚΟΣ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣ ΟΝΟΜΑ,ΚΑΙ ΟΙ ΜΟΝΟΙ ΠΟΥ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΥΤΟ ΗΣΑΝ ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΤΟΝ ΤΙΜΟΥΣΑΝ.
   ΕΛΑΒΕ ΟΝΟΜΑ ΟΤΑΝ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΘΗ ΑΠ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΑΡΧΑΓΓΕΛΟ ΓΑΒΡΙΗΛ,ΟΧΙ ΠΡΙΝ.
   ΚΑΚΟΜΟΙΡΗΔΕΣ ΠΟΥ ΖΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΠΛΑΝΗ,ΟΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ.
   ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΕΚ ΤΗΣ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΥΠΑΡΞΙΝ!!!
   ΕΙΣΤΕ ΧΑΖΟΙ ΤΕΛΕΙΩΣ ΠΑΡΑΣΥΡΟΜΕΝΟΙ ΑΠ ΤΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!!ΚΑΙ ΓΙΝΕΣΤΕ ΤΥΠΟΛΑΤΡΕΣ!!!
   ΑΣ ΜΗΝ ΤΑ ΞΑΝΑΠΩ!!!
   ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΡΘΕΙ ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ(Ο ΠΡΟΦΗΤΕΥΟΜΕΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΥΣ),ΘΑ ΤΟ ΛΥΣΕΙ ΑΥΤΟ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ,ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΑΝ ΘΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ Η ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ.
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ,ΟΠΩΣ ΤΟ ΚΑΘΟΡΙΣΕ Ο ΙΔΙΟΣ,ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΜΟΒΝΟΙ ΠΟΥ ΦΕΡΟΥΝ ΠΝΕΥΜΑ!!!!
   ΤΕΡΜΑ ΤΑ ΛΟΓΙΑ ΩΣ ΕΔΩ.
   0   0
   • Ανώνυμος says:

    croif, Ο Απ Παυλος στην Α Κορινθιους 10.9 ταυτισε τον Ιησου Χριστο με τον Γιαχβε λεγοντας στους χριστιανους να μην πειραζουν τον Χριστο οπως τον πειραξαν και οι ισραηλίτες. Αν νομιζεις οτι τα ξερεις καλυτερα απο τον Απ Παυλο, η οτι εχεις περισσοτερο πνευμα απο αυτον, τοτε εισαι ενας εγωισταρος οπως λεει και ο ANEFIX. Α Κορινθιους 10.1-4 «Δεν θέλω δε να αγνοήτε, αδελφοί, ότι οι πατέρες ημών ήσαν πάντες υπό την νεφέλην, και πάντες διά της θαλάσσης διήλθον. και πάντες την αυτήν πνευματικήν βρώσιν έφαγον.και πάντες το αυτό πνευματικόν ποτόν έπιον· διότι έπινον από πνευματικής πέτρας ακολουθούσης, η δε πέτρα ήτο ο Χριστός.» τον οποιο croif γνωριζαν με το ονομα Γιαχβε. Οταν εσυ αποκαλεις τον Γιαχβε κοπροσκυλο, τοτε χλευαζεις τον ιδιο τον Χριστο.
    0    0
   • Ανώνυμος says:

    croif, μονο οι Μαρτυρες του Ιεχωβα αποκαλουν τον Χριστο δημιουργημα (κτισμα). Ολα τα εχεις μπερδεμενα μεσα στο μυαλο σου. Πραξεις 13.33 « ότι ταύτην ο Θεός εξεπλήρωσεν εις ημάς τα τέκνα αυτών, αναστήσας τον Ιησούν, ως είναι γεγραμμένον και εν τω ψαλμώ τω δευτέρω· Υιός μου είσαι συ, εγώ σήμερον σε εγέννησα.» Ψαλμοι 2.7 « Εγώ θέλω αναγγείλει το πρόσταγμα· ο Κύριος είπε προς εμέ, Υιός μου είσαι σύ· εγώ σήμερον σε εγέννησα» Εβραιους 1.5 «Διότι προς τίνα των αγγέλων είπε ποτε· Υιός μου είσαι συ, Εγώ σήμερον σε εγέννησα; και πάλιν· Εγώ θέλω είσθαι εις αυτόν Πατήρ, και αυτός θέλει είσθαι εις εμέ Υιός;» Παροιμιες 8.24,25 «Εγεννήθην ότε δεν ήσαν αι άβυσσοι, ότε δεν υπήρχον αι πηγαί αι αναβρύουσαι ύδατα· 25 Πριν τα όρη θεμελιωθώσι, προ των λόφων, εγώ εγεννήθην·» Τεκνο μου croif διαβασε εδω να ξεμπερδευτεις http://www.oodegr.com/oode/theos/ktisma1.htm
    Αποκαλεί τον Ιησού Χριστό η Αγία Γραφή “κτίσμα”;
    0    0
   • ΔΠ. says:

    ΄΄΄΄…Και εις ενα Κυριον Ιησουν Χριστον,τον Υιον του Θεου τον μονογενη,τον εκ του Πατρος γεννηθεντα προ παντων των αιωνων.φως εκ φωτος,Θεον αληθινον εκ Θεου αληθινου,γεννηθεντα ου ποιηθεντα,ομοουσιον τω Πατρι,δι ου τα παντα εγενετο…΄΄
    0    0
 7. ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟΝ CROIF says:

  «Η Παναγία υπήρξε Εβραία στην πίστη και Ισραηλίτισσα στην καταγωγή έστω και αν έζησε στην «Γαλιλαία των Εθνών» διότι:

  α) Το όνομά της ΜΑΡΙΑ-ΜΑΡΙΑΜ-ΜΥΡΙΑΜ είναι καθαρά εβραϊκό. Αν δεν καταγόταν από Εβραίους γονείς και ήταν προσήλυτη στον Ιουδαϊσμό θα έφερε ελληνικό όνομα. Στο Λουκ. Ι, 27 αναφέρεται ρητά, ότι ήταν «εξ οίκου Δαβίδ», δηλαδή από την φυλή του Ιούδα (πρβλ. Λουκ. Ι, 32. 69 και Ρωμ. Ι,3). Μέχρι σήμερα στους Εβραίους η μητέρα ορίζει την καταγωγή και ο πατέρας το όνομα Μπεν, δηλαδή γιος του Τάδε. Π.χ. Μπεν Γκουριόν = /Γιός του Γκουριόν. Ελληνικά θα ήταν γκουριονίδης ή Γκουριονόπουλος).

  β) Οι γονείς της Παναγίας έχουν και αυτοί καθαρά εβραϊκά ονόματα και ήσαν μάλλον Ιεροσολυμίτες. Τα ονόματά τους (Ιωακείμ και Άννα) παραδόθησαν από το (μη κανονικό, αλλά με πολλά αυθεντικά ιστορικά στοιχεία) «Πρωτευαγγέλιον του Ιακώβου» και δεν αμφισβητήθηκαν ποτέ στην αρχαιότητα.

  γ) Ανατράφηκε στον χώρο του εβραϊκού Ναού, όπου την είχαν «τάξει» οι γέροντες γονείς της.

  δ) Εξαδέλφη της ήταν η Ελισάβετ, μητέρα του Προδρόμου, καθαρά Εβραία «εξ οίκου Ααρών» (Λουκ. Ι, 5).

  ε) Ο Ιωσήφ, ως πιστός Ιουδαίος («εξ οίκου Δαβίδ»/Ιούδα) δεν μπορούσε να μνηστευθεί εθνική γυναίκα, άρα και Ελληνίδα.

  στ) Αν δεν ήταν Εβραία, δεν θα μπορούσε ποτέ να πει το «Ιδού, η δούλη Κυρίου», δηλαδή του Γιαχβέ.

  ζ) Ο ύμνος της Μαρίας στο Λουκ. Ι, 46 επ. (τα Μεγαλυνάρια) πηγάζει από την Παλαιά Διαθήκη, που γνώριζε και διάβαζε η Μαρία.

  η) Ως πιστή Εβραία η Μαρία «καθαρίζεται» στον Ναό των Ιεροσολύμων (Λουκ., 2, 22 επ.).

  θ) Το ίδιο επιβεβαιώνουν και οι επισκέψεις της Μαρίας στον Ναό, στα Ιεροσόλυμα, για τον εορτασμό του (εβραϊκού) Πάσχα. Τον δωδεκαετή Ιησού αναζήτησε στον Ναό (Λουκ. 2, 40 επ.).

  ι) Παρευρίσκεται στον γάμο της Κανά, σε περιβάλλον συγγενών της ή γνωστών, αλλά ομοπίστων της.

  ια) Εβραϊκό είναι και το όνομα Ναζαρέτ. Οι Εβραίοι ήσαν μειοψηφία στην Γαλιλαία, αλλά συμπαγής και δυναμική. Ο «ζηλωτισμός» τους (κατά των εθνικών) από εκεί ξεκίνησε. Ο Ιωσήφ και η Μαρία ήσαν εσωτερικοί μετανάστες στην Γαλιλαία, η προέλευσή τους όμως ήταν από την Ιουδαία. Πήγαν στην Γαλιλαία, διότι εκεί υπήρχε μεγαλύτερη δυνατότητα ευρέσεως εργασίας.

  ιβ) Σημαντικό μάλιστα είναι, ότι η ραβινική φιλολογία (το Ταλμούδ), που εξέμεσε τις μεγαλύτερες ύβρεις κατά της Παναγίας και του Ιησού Χριστού, δέχεται την Μαρία ως Εβραία.

  ιγ) Αλλά και το Κοράνιο δέχεται την Μαρία Εβραία. Ουδείς στους αρχαίους αιώνες διανοήθηκε ποτέ, ότι η Μαρία δεν ήταν Εβραία, αλλά άλλης καταγωγής, εν προκειμένω ελληνικής. Απουσιάζει τελείως κάθε (σοβαρή και αξιόπιστη) σχετική μαρτυρία.» http://www.oodegr.com/neopaganismos/ellinikotita/ethnik_xrist_panag_1.htm
  0  0
  • croif101 says:

   ΕΓΡΑΨΕΣ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕ ΠΕΙΣΕΙΣ ΩΣ ΠΡΟ ΤΙ?ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΑ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ,ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΣΤΑΤΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΚΑΘΟΣΟΝ ΕΒΡΑΙΑ.
   ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΣΕ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΘΑ ΑΝΕΒΑΣΩ ΚΑΙ ΕΓΩ,ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ Η ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟΣ,ΚΑΙ ΑΕΙ ΠΑΡΘΕΝΟΣ ΜΑΡΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΒΡΑΙΑ.
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΕΛΛΗΝ ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ,ΚΑΙ ΕΒΡΑΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΚΟΤΟΣ!!!
   Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΜΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ,Η ΣΚΟΤΟΣ?
   ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΣΟΥ ΕΙΠΕ ΕΣΕΝΑ,ΟΤΙ ΟΣΟΙ ΖΟΥΝ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΛΗΘΙΝΟΙ?
   ΕΧΕΤΕ ΜΠΕΡΔΕΥΤΕΙ ΤΕΛΕΙΩΣ,ΚΑΙ ΔΥΣΤΥΧΩΣ ΕΙΝΑΙ ΑΣΧΗΜΟ ΠΡΑΓΜΑ ΑΥΤΟ!!!

   Το όνομα Μαρία είναι καθαρά ελληνικό.

   Το βιβλικό όνομα Μαρία είναι παράγωγο του αρχαίου μυθολογικού και Ομηρικού ονόματος ΜΑΙΡΑ ή ΜΑΡΙΑ ( Ιλιάδα Σ48, Οδύσσεια λ326, Παυσανίας κ.λ.π ). Το όνομα Μαίρα ή Μαρία έχει ως ρίζα το αρχαίο ελληνικό ρήμα μαρμαίρω που σημαίνει την λάμπουσα ή ακτινοβολούσα· (Oμηρικόν λεξικό Ε.Κοφινιώτου) Μαρ – μαίρω = λάμπω, ακτινοβολώ. Μαρία η λάμπουσα η ακτινοβολούσα, μάρμαρο, mare = θάλασσα».

   Γιὰ τὴν περίπτωση τῆς Ἰουδαίας καὶ τῆς Παλαιστίνης, ὅπως καὶ γιὰ τὴν Παναγία Μαρία καὶ τὸν Ἰησοῦ Χριστό:

   Μία ἁπλῆ ματιά στὸν χάρτη τῆς περιοχῆς καθιστᾷ προφανές τὸ γεγονός ὅτι οἱ πλεῖστες τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τῶν πόλεων κατοικοῦντο ἀπὸ Ἕλληνες, εἶχαν Ἑλληνικὰ ὀνόματα καὶ συνεπῶς οἱ πλεῖστοι τῶν κατοίκων, ἀκόμη καὶ ὅσοι δὲν ἦσαν Ἕλληνες, ὡμίλουν τὴν Ἑλληνική. Ἐπαρχίες: Φοινίκη, Τραχωνίτης, Γαλιλαία, Δεκάπολις, Σαμάρεια, Ἰουδαία, Περαία, Ἰδουμαία. Πόλεις: Σιδών, Τῦρος, Καισάρεια, Φίλιπποι, Πτολεμαΐς, Τιβεριάς, Σκυθόπολις, Ἀντίπατρις, Ἀριμάθεια, Ἄζωτος, Γάζα, Ἰεριχώ, Ἡρώδειον, Μάχαιρος, Φιλαδέλφεια.

   «Τὸ Οὖδας» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική «τὸ ἔδαφος», καὶ Οὐδαῖος–α–ον εἶναι ὁ ἐπὶ τῆς γῆς ἤ ὁ ὑπὸ τὴν γῆν. Μὲ τὴν τοπικὴ προφορά, ἡ λέξις «Ἰουδαῖος» στὴν ἀρχή ἐσήμαινε τὸν ἰθαγενῆ, τὸν αὐτόχθονα (ἤ καὶ τὸν ὑποχθόνιο, ὁ νοῶν νοείτω), στὴν συνέχεια ἀπέκτησε διάσταση ἐθνικῆς ταυτότητας. Οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τότε πολεμοῦσαν μὲ τοὺς ἄλλους λαούς ἐκεῖ, καὶ οἱ χειρότεροι ἐχθροί τους ἦσαν οἱ Φιλισταῖοι, οἱ ὁποῖοι ἀναφέρονται πάνω ἀπὸ 250 φορές στὴν Παλαιὰ Διαθήκη νὰ πολεμοῦν ἐναντίον τους.

   Στὴν περιοχή τῆς Γαλιλαίας (Γᾶ+λιλαία, Γῆ–ἐπιθυμητή, «λιλαίομαι»=ἐπιθυμῶ) κατοικοῦσαν Φιλισταῖοι ἤ Φιλιστῖνοι, λαός ἐξ ὁρισμοῦ ναυτικὸς (< Φίλοι τῶν Ἱστίων), Ἕλληνες καταγόμενοι κυρίως ἀπὸ τὴν Κρήτη, πρόγονοι τῶν σημερινῶν Παλαιστινίων. Ἡ Ναζαρέτ ἤ Ναζωραία (στὴν τοπικὴ διάλεκτο Νᾶς, ἡ Ναῦς, τὸ πλοῖο, καὶ τὸ «Σ» μεταξὺ δύο φωνηέντων –κυρίως πρὸ δασείας- ἐτρέπετο εἰς «Ζ») ἦταν μὶα πόλη Φιλισταίων τῆς Γαλιλαίας. Οἱ περισσότεροι Φιλισταῖοι ἡττήθηκαν στοὺς πολέμους μὲ τοὺς Ἰουδαίους καὶ προσηλυτίστηκαν ἀπὸ αὐτούς, δηλαδὴ ὑποχρεώθηκαν νὰ ἁσπασθοῦν τὴν θρησκεία τους, φέροντες ὅμως τὴν Ἑλληνικὴ παιδεία, νοοτροπία καὶ εὐσέβεια.
   Ἡ λέξη «Μύρα» σημαίνει στὴν Ὁμηρικὴ Ἑλληνική (ἁλ–μύρα, πλημ–μύρα< πλέον μύρα) «Θάλασσα». Τὸ Ὕψιλον πολλὲς φορές ἄλλαζε στὴν Δωρικὴ/Αἰολικὴ διάλεκτο σὲ Ἄλφα. Γιὰ τὸν λόγο αὐτόν οἱ Λατῖνοι (Αἰολεῖς) τὸ ἔλεγαν Μάρα (καὶ τελικά Μάρε). Τὸ ἐπίθετο «μυρία» ἤ «μαρία» τὸ ὁποῖο σήμαινε τὴν θαλασσινή, ἔγινε στὴν περιοχή ἐκείνη κύριο ὄνομα: Μαρία.
   Ἡ ἰατρική καὶ ἡ ἴασις, εἶχαν παραγάγει τὸ κύριο ὄνομα «Ἰάσων» καὶ «Ἰασώ». Συνήθης εἶναι ἡ ἀλλαγή τοῦ Ἄλφα σὲ Ἦτα (καὶ ἀντιστρόφως) ἀπὸ διάλεκτο σὲ διάλεκτο, εὐνόητη δὲ ὅταν διαβάζουμε στὸν Ἱπποκράτη περὶ Ἰητρικῆς καὶ πληροφορούμαστε γιὰ τὴν Ἰήσιον Ἀρχήν (ἀρχή τῆς θεραπείας). Τὸ κύριον ὄνομα «Ἰάσων» ἐμφανίζεται στὴν διάλεκτο τῆς Μέσης Ἀνατολῆς ὡς «Ἰησοῦς», καὶ σημαίνει «Θεραπευτής»:

   Τυφλοί ἀναβλέπουσι καὶ χωλοί περιπατοῦσι, λεπροί καθαρίζονται καὶ κωφοί ἀκούουσι, νεκροί ἐγείρονται καὶ πτωχοί εὐαγγελίζονται· καὶ μακάριὸς ἐστιν ὃς ἐὰν μὴ σκανδαλισθῇ ἐν ἐμοί. (Ματθ.11:5,6)
   Ἡ Ἑλληνικότης τῆς Γαλιλαίας, τῆς Ναζωραίας, τοῦ λαοῦ τῆς περιοχῆς καὶ, βεβαίως, τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, κρατεῖται κρυμμένη ἐδῶ καὶ δύο χιλιετίες («Ἄβατον») ἀπὸ τὶς Στοές ποὺ ὑπηρετοῦν τὸν Πλοῦτο τῶν «ἀρχόντων», διότι ἐὰν ἀποκαλύπτοταν θὰ ἀποτελοῦσε ἐμπόδιο στὰ σχέδιὰ τους γιὰ ἀποδυνάμωση καὶ ἀφανισμό τοῦ Ἑλληνισμοῦ καὶ, συνεπῶς, βλάβη τοῦ Χριστιανισμοῦ.

   Ὁ Χριστιανισμός, ἐκφράζων τὴν Βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐπὶ τῆς Γῆς, τὴν ἐπανάσταση τοῦ Ἀνθρώπου κατὰ τῆς Κακίας τοῦ Πλούτου, τὴν πίστη τῶν ἀνθρώπων στὸν Θεό καὶ ὄχι στὸ χρῆμα, τὴν ἐνδυνάμωση τῶν Πτωχῶν καὶ τὴν ἐξάλειψη τῆς Πενίας, τὴν ἀπὸ τὴν ἐξάλειψη τῆς Πενίας συνεπαγόμενη ἐξάλειψη τῆς Πλουτοκρατίας (μὲ τὴν σημερινὴ ἔννοια, τῆς Κρατούσας ὁμάδας τῶν Ἀπατεώνων καὶ Ἐγκληματιῶν), ὄχι μὲ ὅπλο τὴν Βία –διότι ἡ Βία εἶναι τὸ ἀγαπημένο τους παιχνίδι καὶ ξέρουν πάντοτε νὰ κερδίζουν– ἀλλὰ μὲ τὴν ὑπεροχή τοῦ ὅπλου τῆς Ἀγάπης, ἡ ὁποία τοὺς εἶναι ξένη, ἄγνωστη, ἀκατανόητη («ἐπιστημονικῶς ἀτεκμηρίωτη») καὶ τοὺς εἶναι ἀδύνατον νὰ τὴν χειρισθοῦν κατὰ τὰ συμφέροντὰ τους, ὑπῆρξε ἐξ ἀρχῆς ὁ πραγματικὸς ἀντίπαλος τῶν Ἀπατεώνων Ἐγκληματιῶν ποὺ «ἄρχουν» (=λυμαίνονται) τὸν Κόσμο.

   Χιλιάδες Νεκροὶ Χριστιανοί στὰ Κρεματόρια τῶν Στοῶν τοῦ Μαμωνᾶ, ἀντὶ νὰ μειώνουν τὴν δύναμη τῆς διδασκαλίας τοῦ Θεοῦ, ἐνδυνάμωναν καὶ αὔξαναν τοὺς ὑπολοίπους. Γιὰ νὰ μὴ χάσουν τὸ παιχνίδι, οἱ Ῥωμαϊκὲς Στοές ἔπαψαν τοὺς διωγμούς τῶν Χριστιανῶν, οἱ δὲ Ἑβραϊκὲς Στοές, κυρίως οἱ ἐξ Ἰσπανίας, οἱ ὁποῖες ἐν συνεχείᾳ ἐκυριάρχησαν μὲσα στὴν διοίκηση τοῦ Ῥωμαϊκοῦ κράτους, διέβρωσαν μὲ δικοὺς τους τὴν στελέχωση τῆς Χριστιανικῆς Ἐκκλησίας (ὥριζαν διὰ τοῦ ὄχλου ἐπισκόπους ἀβάπτιστους!), μὲ δικές τους μεθόδους καὶ μὲ δικὰ τους πλαστογραφημένα κείμενα τὴν Χριστιανικὴ διδασκαλία, καὶ ἄρχισαν τὴν συκοφαντικὴ προπαγάνδα καὶ τοὺς διωγμούς ἐναντίον τῶν Ἑλλήνων, καθὼς καὶ τὴν καταστροφή τῶν ἀρχαίων Ἑλληνικῶν μνημείων μὲ δικοὺς τους προβοκάτορες (παράβαλε τώρα τοὺς καλούμενους «μπαχαλάκηδες», ὀργανωμένη δύναμη τῆς μυστικῆς ὑπηρεσίας ντυμένοι «ἀναρχικοί»).

   Γιὰ νὰ μποροῦν οἱ Στοές ποὺ κυβερνοῦν τὸν Κόσμο νὰ ἐπιβάλλουν τὴν πολιτικὴ τους καὶ νὰ πραγματοποιοῦν τοὺς στόχους τους, πρωταρχικὴ τους ἐπιδίωξη ἦταν ἀνέκαθεν, καὶ συνεχίζει νὰ εἶναι, ἡ Διάσπαση, ὁ Διχασμός, ἡ Διαίρεση τοῦ Ἑλληνισμοῦ. Θεμέλιος λίθος στὴν ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματὸς τους αὐτοῦ εἶναι ἡ Ἀπόκρυψη (καὶ Νόθευση καὶ Συκοφάντηση) ἀφ’ ἑνὸς τῆς Ταυτίσεως (Φυσικῆς Κληρονομικῆς Συνεχίσεως) τῆς Δελφικῆς Διδασκαλίας μὲ τὴν Χριστιανική, ἀφ’ ἑτέρου τῆς Ἑλληνικῆς Ταυτότητας τῆς Παναγίας Μαρίας καὶ τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ.
   ***

   Η Παναγία ΔΕΝ ήταν Εβραία και αυτό αποδεικνύεται και από πέντε διαφορετικές πηγές που υπάρχουν σε χειρόγραφα στο Άγιο Όρος που αναφέρουν σαν παππού της τον Βαρπανθηρα!! Επιπλέον είναι Γαλιλαία ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ και η περιοχή αυτή εκείνη την εποχή ήταν αμιγώς ελληνική, τόσο σε πληθυσμό όσο και στα ήθη και έθιμα, οι Ιουδαίοι από την άλλη δεν συμπαθούσαν τους Γαλιλαίους, γιατί άραγε;
   ΑΥΤΑ ΑΔΕΛΦΕ,ΚΑΙ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΕΙΣ ΟΤΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΜΑΙ ΤΗΝ ΓΝΩΜΗ ΣΟΥ,ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΑΝΤΙΔΙΚΩ ΜΑΖΙ ΣΟΥ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΩ.
   0   0
   • Ανώνυμος says:

    croif, Λουκας 1.27,32 «προς παρθένον ηρραβωνισμένην με άνδρα ονομαζόμενον Ιωσήφ, ΕΞ ΟΙΚΟΥ ΔΑΥΙΔ, και το όνομα της παρθένου Μαριάμ. 32 Ούτος θέλει είσθαι μέγας και Υιός Υψίστου θέλει ονομασθή, και θέλει δώσει εις αυτόν Κύριος ο Θεός τον θρόνον Δαβίδ του πατρός αυτού» Ρωμαιους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα»
    Ειναι αδιανοητο να ισχυρίζεσαι οτι εισαι χριστιανος και να διαφωνεις με την Αγια Γραφη χλευαζοντας τα ιερα του χριστιανισμου, αποκαλωντας το δευτερο προσωπο της Αγιας Τριαδας (Γιαχβε) κοπροσκυλο.
    0    0
    • croif101 says:

     ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΕΦ 9.
     εγω ειμι ο μαρτυρων περι εμαυτου και μαρτυρει περι εμου ο πεμψας με πατηρ

     19 ελεγον ουν αυτω που εστιν ο πατηρ σου απεκριθη ιησους ουτε εμε οιδατε ουτε τον πατερα μου ει εμε ηδειτε και τον πατερα μου αν ηδειτε

     20 ταυτα τα ρηματα ελαλησεν εν τω γαζοφυλακιω διδασκων εν τω ιερω και ουδεις επιασεν αυτον οτι ουπω εληλυθει η ωρα αυτου

     21 ειπεν ουν παλιν αυτοις εγω υπαγω και ζητησετε με και εν τη αμαρτια υμων αποθανεισθε οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

     22 ελεγον ουν οι ιουδαιοι μητι αποκτενει εαυτον οτι λεγει οπου εγω υπαγω υμεις ου δυνασθε ελθειν

     23 και ελεγεν αυτοις υμεις εκ των κατω εστε εγω εκ των ανω ειμι υμεις εκ τουτου του κοσμου εστε εγω ουκ ειμι εκ του κοσμου τουτου

     24 ειπον ουν υμιν οτι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων εαν γαρ μη πιστευσητε οτι εγω ειμι αποθανεισθε εν ταις αμαρτιαις υμων

     25 ελεγον ουν αυτω συ τις ει ειπεν αυτοις [ο] ιησους την αρχην ο τι και λαλω υμιν

     26 πολλα εχω περι υμων λαλειν και κρινειν αλλ ο πεμψας με αληθης εστιν καγω α ηκουσα παρ αυτου ταυτα λαλω εις τον κοσμον

     27 ουκ εγνωσαν οτι τον πατερα αυτοις ελεγεν

     28 ειπεν ουν ο ιησους οταν υψωσητε τον υιον του ανθρωπου τοτε γνωσεσθε οτι εγω ειμι και απ εμαυτου ποιω ουδεν αλλα καθως εδιδαξεν με ο πατηρ ταυτα λαλω

     29 και ο πεμψας με μετ εμου εστιν ουκ αφηκεν με μονον οτι εγω τα αρεστα αυτω ποιω παντοτε

     30 ταυτα αυτου λαλουντος πολλοι επιστευσαν εις αυτον

     31 ελεγεν ουν ο ιησους προς τους πεπιστευκοτας αυτω ιουδαιους εαν υμεις μεινητε εν τω λογω τω εμω αληθως μαθηται μου εστε

     32 και γνωσεσθε την αληθειαν και η αληθεια ελευθερωσει υμας

     33 απεκριθησαν προς αυτον σπερμα αβρααμ εσμεν και ουδενι δεδουλευκαμεν πωποτε πως συ λεγεις οτι ελευθεροι γενησεσθε

     34 απεκριθη αυτοις [ο] ιησους αμην αμην λεγω υμιν οτι πας ο ποιων την αμαρτιαν δουλος εστιν [της αμαρτιας]

     35 ο δε δουλος ου μενει εν τη οικια εις τον αιωνα ο υιος μενει εις τον αιωνα

     36 εαν ουν ο υιος υμας ελευθερωση οντως ελευθεροι εσεσθε

     37 οιδα οτι σπερμα αβρααμ εστε αλλα ζητειτε με αποκτειναι οτι ο λογος ο εμος ου χωρει εν υμιν

     38 α εγω εωρακα παρα τω πατρι λαλω και υμεις ουν α ηκουσατε παρα του πατρος ποιειτε

     39 απεκριθησαν και ειπαν αυτω ο πατηρ ημων αβρααμ εστιν λεγει αυτοις [ο] ιησους ει τεκνα του αβρααμ εστε τα εργα του αβρααμ ποιειτε

     40 νυν δε ζητειτε με αποκτειναι ανθρωπον ος την αληθειαν υμιν λελαληκα ην ηκουσα παρα του θεου τουτο αβρααμ ουκ εποιησεν

     41 υμεις ποιειτε τα εργα του πατρος υμων ειπαν αυτω ημεις εκ πορνειας ουκ εγεννηθημεν ενα πατερα εχομεν τον θεον

     42 ειπεν αυτοις [ο] ιησους ει ο θεος πατηρ υμων ην ηγαπατε αν εμε εγω γαρ εκ του θεου εξηλθον και ηκω ουδε γαρ απ εμαυτου εληλυθα αλλ εκεινος με απεστειλεν

     43 δια τι την λαλιαν την εμην ου γινωσκετε οτι ου δυνασθε ακουειν τον λογον τον εμον

     44 υμεις εκ του πατρος του διαβολου εστε και τας επιθυμιας του πατρος υμων θελετε ποιειν εκεινος ανθρωποκτονος ην απ αρχης και εν τη αληθεια ουκ εστηκεν οτι ουκ εστιν αληθεια εν αυτω οταν λαλη το ψευδος εκ των ιδιων λαλει οτι ψευστης εστιν και ο πατηρ αυτου

     45 εγω δε οτι την αληθειαν λεγω ου πιστευετε μοι

     46 τις εξ υμων ελεγχει με περι αμαρτιας ει αληθειαν λεγω δια τι υμεις ου πιστευετε μοι

     47 ο ων εκ του θεου τα ρηματα του θεου ακουει δια τουτο υμεις ουκ ακουετε οτι εκ του θεου ουκ εστε

     48 απεκριθησαν οι ιουδαιοι και ειπαν αυτω ου καλως λεγομεν ημεις οτι σαμαριτης ει συ και δαιμονιον εχεις

     49 απεκριθη ιησους εγω δαιμονιον ουκ εχω αλλα τιμω τον πατερα μου και υμεις ατιμαζετε με

     50 εγω δε ου ζητω την δοξαν μου εστιν ο ζητων και κρινων

     51 αμην αμην λεγω υμιν εαν τις τον εμον λογον τηρηση θανατον ου μη θεωρηση εις τον αιωνα

     52 ειπον αυτω οι ιουδαιοι νυν εγνωκαμεν οτι δαιμονιον εχεις αβρααμ απεθανεν και οι προφηται και συ λεγεις εαν τις τον λογον μου τηρηση ου μη γευσηται θανατου εις τον αιωνα

     53 μη συ μειζων ει του πατρος ημων αβρααμ οστις απεθανεν και οι προφηται απεθανον τινα σεαυτον ποιεις

     54 απεκριθη ιησους εαν εγω δοξασω εμαυτον η δοξα μου ουδεν εστιν εστιν ο πατηρ μου ο δοξαζων με ον υμεις λεγετε οτι θεος υμων εστιν

     55 και ουκ εγνωκατε αυτον εγω δε οιδα αυτον καν ειπω οτι ουκ οιδα αυτον εσομαι ομοιος υμιν ψευστης αλλα οιδα αυτον και τον λογον αυτου τηρω

     56 αβρααμ ο πατηρ υμων ηγαλλιασατο ινα ιδη την ημεραν την εμην και ειδεν και εχαρη

     57 ειπον ουν οι ιουδαιοι προς αυτον πεντηκοντα ετη ουπω εχεις και αβρααμ εωρακας

     58 ειπεν αυτοις ιησους αμην αμην λεγω υμιν πριν αβρααμ γενεσθαι εγω ειμι

     59 ηραν ουν λιθους ινα βαλωσιν επ αυτον ιησους δε εκρυβη και εξηλθεν εκ του ιερου
     ΤΙ ΑΛΛΟ ΝΑ ΣΟΥ ΓΡΑΨΩ ΡΕ ΑΜΥΑΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΠΟΥ ΜΕ ΡΩΤΑΣ,ΑΝ ΕΓΩ ΣΥΜΦΩΝΩ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ!!!!ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
     ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΑΡΕΣΟΥΝ ΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΑΠΟ ΕΣΑΣ,ΟΤΑΝ ΣΥΝΤΑΣΣΕΣΤΕ ΜΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΩΣΑΝ.
     ΑΛΛΑ ΕΔΩ ΕΙΜΑΙ ΕΓΩ.
     ΕΙ ΚΥΡΙΟΣ ΜΕΘ ΗΜΩΝ,ΟΥΔΕΙΣ ΚΑΘ ΗΜΩΝ.
     ΙΧΝ
     0     0
     • Ανώνυμος says:

      croif, σε ρωτησα εγω αν συμφωνεις με τους εβραιους ? Εγω ειμαι ξεκαθαρος οταν λεω οτι διαφωνεις με την Αγια Γραφη. Παραθετω απο δικο σου σχολιο (https://katohika.gr/diethni/minima/ Ο ΕΝΑΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ,ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ!!) Ρωμαιους 1.3 «περί του Υιού αυτού, όστις εγεννήθη εκ σπέρματος Δαβίδ κατά σάρκα»
      0      0
   • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

    Η Παναγία ήταν Αραμαϊκής καταγωγής. Γι αυτό κι ο Χριστός μιλούσε κατά βάση την αραμαϊκή. Όμως croif, δεν μου απάντησες. ΚΟΙΝΩΝΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΝ;
    0    0
    • croif101 says:

     ΕΣΥ ΑΔΕΛΦΕ ΛΑΜΒΑΝΕΙΣ ΘΕΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ?ΑΝ ΝΑΙ ΤΟΤΕ ΤΙ ΜΕ ΡΩΤΑΣ,ΠΟΙΟΝ ΚΟΙΝΩΝΩ?
     ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΚΟΙΝΩΝΩ ΤΟΝ ΕΝΑΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΘΕΟΝ,ΤΟΝ ΥΙΟ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΑΠ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ,ΤΟΝ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑ,ΚΑΙ ΟΥ ΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΟΡΑΤΩΝ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΩΝ.
     0     0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Αδελφέ croif, προσωπικά δεν θέλω κι ούτε μπορώ να σε κρίνω. Το ερώτημά μου έχει να κάνει περισσότερο για τους άλλους που σε ρωτούν αν είσαι αιρετικός. Πάντως, μια συζήτηση με έναν καλό πνευματικό για το θέμα πρέπει να το κάνεις. Δεν μπορώ να γνωρίζω αν η αναγραφή του Χριστού ως Χρειστός είναι αποδεκτή.
      0      0
     • γεια σου ρε γιοχαν says:

      Γιοχαν κ ενας ανιδεος στην πιστη οπως εγω καταλαβαινει οτι η πιστη σου μπαζει απο χιλιες μεριες.κ οτι μπαζει γνωριζουμε τη καταληξη εχει.γιοχαν θα κριθουμε για την πιστη μας?ρητορικο το ερωτημα,φυσικα κ θα κριθουμε.καπου στην Αποκαλυψη γραφει κατι για χλιαρη πιστη,κατι τετοιο τελοσπαντων.πως θα κριθουμε ομως για την πιστη μας εφοσον εχουμε αλλοιωμενα κειμενα?δεν θα εχουμε το καθε δικαιωμα να αντιδρασουμε εναντια Του Κυριου κ να Του ζητησουμε το λογο?πως μας κρινει απο τη στιγμη που δεν φροντισε να μεινει αναλλοιωτος ο λογος Του?(δεν ειμαι psydoctor να ψαχνω τα σχολια σου.εχεις γραψει οτι τα κειμενα ειναι αλλοιωμενα)
      0      0
   • ΔΠ. says:

    Εκτος του οτι πολλοι ειχαν αποκτησει Ελληνικα ονοματα αν και Εβραιοι στην καταγωγη,ποια ηταν τα ονοματα των γονεων της Παναγιας;Εχουμε και γι’αυτα ετυμολογηση;Και κατι αλλο,αγαπας την Παναγια επειδη ηταν Ελληνιδα,σαν Εβραια δεν θα την αγαπουσες;Επισης ρωτας γιατι η Παναγια αγαπα τους Ελληνες και οχι τους Εβραιους.Μα θελει και ρωτημα;Οι Ελληνες την τιμουν αμεσως μετα τον Χριστο,οι Εβραιοι τι λενε αραγε γι’αυτην;
    0    0
    • croif101 says:

     ΑΔΕΛΦΕ ΔΠ,ΕΠΕΙΔΗ ΒΛΕΠΩ ΑΠΟ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΣΟΥ,ΟΤΙ ΟΝΤΩΣ ΑΓΑΠΑΣ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ ΤΟΝ ΥΙΟΝ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,ΤΟΝ ΚΥΡΙΟ ΜΑΣ ΚΑΙ ΘΕΟ ΜΑΣ,ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ,ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ(ΠΑΙΡΝΩ ΕΓΩ ΕΠΑΝΩ ΜΟΥ ΟΛΟ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΙΜΑ),ΑΝ ΣΦΑΛΛΩ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΨΙΛΟΝ.
     ΕΚΕΙΝΟΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΝ ΣΦΑΛΛΩ.ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ,ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΟΛΟΥΣ ΑΝΕΞΑΙΡΕΤΩΣ ΠΟΥ ΓΡΑΦΟΥΝ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΠΕΡΙ ΘΕΙΑΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ,ΑΠΟΚΑΛΥΨΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΑΓΙΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ(ΑΓΑΠΗΜΕΝΟΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗΣ),ΟΠΟΥ ΤΟΥ ΦΑΝΕΡΩΣΕ ΤΑ ΑΔΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΙΑ!!ΘΑ ΣΟΥ ΠΟΥΝΕ ΟΛΟΙ Μ ΕΝΑ ΣΤΟΜΑ ΟΤΙ ΟΧΙ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΝ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΩΣ ΘΕΟΠΝΕΥΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,ΚΑΙ ΕΞ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,ΤΟ ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ ΜΕΧΡΙ ΣΥΝΤΕΛΕΙΑΣ,ΔΙΟΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΞΗΓΗΣΕΙ!!!
     ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΟΙ ΜΙΣΟΥΜΕΝΟΙ,ΚΑΙ ΧΛΕΥΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΥΟΠΟΛΟΙΠΟ ΚΟΣΜΟ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΩΔΕΚΑ ΦΥΛΕΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑ-ΗΛ?
     ΑΝ ΤΟ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΑΥΤΟ,ΤΟΤΕ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΛΛΑ ΕΧΕΙΣ ΠΛΑΝΗ ΠΟΥ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΥΦΛΩΘΕΙ,ΑΠ ΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥΣ,ΚΑΙ ΘΕΛΟΥΝ,ΣΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ,ΝΑ ΠΑΡΑΣΥΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟ ΜΟΝΟ ΕΘΝΟΣ,ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!
     ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ,ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΕΙΣ ΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΣΤΕΚΟΜΕΝΟΣ ΜΟΝΟΝ ΕΙΣ ΤΑ ΤΕΣΣΕΡΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΜΗ ΑΠΟΔΕΧΟΜΕΝΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ.
     ΟΤΑΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΟΛΟΙ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ Η ΠΤΩΣΗ ΜΑΣ Η ΜΕΓΑΛΗ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΜΕ ΑΓΝΟΙΑ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ,ΑΠΛΩΣ ΑΡΝΟΥΜΑΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΘΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΑΠΗ,ΑΛΛΑ Η ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ!!!
     ΞΕΡΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΤΗΝ ΥΠΕΡΑΓΙΑ ΘΕΟΤΟΚΟ?(ΓΥΝΑΙ ΙΔΟΥ Ο ΥΙΟΣ ΣΟΥ,ΙΔΟΥ Η ΜΗΤΗΡ ΣΟΥ).
     ΟΠΟΙΟΣ ΚΑΤΑΛΑΒΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΛΟΓΟ,ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΤΗΝ ΣΑΡΚΙΚΗ ΤΟΥ ΜΗΤΕΡΑ ΓΥΝΑΙ!!!
     ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ,ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΠΩ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΞΗΣ,ΚΑΙ ΑΣ ΜΕ ΣΥΓΧΩΡΕΣΕΙ.
     ΙΝΑ ΜΗΝ ΠΛΑΝΗΘΩΣΙΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΕΚΛΕΚΤΟΙ,ΚΟΛΟΒΩΘΗΣΟΝΤΑΙ ΑΙ ΗΜΕΡΑΙ ΕΚΕΙΝΑΙ!!!
     ΑΥΤΑ ΑΓΑΠΗΤΕ,ΚΑΙ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΩ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΕΝ ΟΛΗ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΟΥ,ΑΠΟΚΛΑΥΠΤΕΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ!!!
     ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ,ΟΠΟΥ ΦΑΝΕΡΩΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΔΗΛΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΡΥΦΙΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,Η ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ,ΤΟ ΛΕΓΟΜΕΝΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ,ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΟ ΔΥΣΝΟΗΤΟ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΠΡΟΣΑΛΛΟ!!!
     ΚΑΙ ΚΑΛΟΝ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΟΥΜΑΣΤΕ,ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΜΠΕΡΔΕΥΤΟΥΜΕ,ΚΑΙ ΘΑ ΟΔΗΓΗΘΟΥΜΕ ΕΙΣ ΠΛΑΝΗΝ!!!!
     ΟΥΑΙ ΗΜΙΝ ΥΠΟΚΡΙΤΕΣ,ΚΑΙ ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ!!!
     ΕΔΕΙΞΕ ΜΟΝΟΣ ΤΟΥ,ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ,ΚΑΙ ΑΛΛΟΙΜΟΝΟ.
     0     0
   • Ανώνυμος says:

    croif, Κατά τους χρόνους του Ιησού Χριστού Γαλιλαία ονομαζόταν ολόκληρη η περιοχή βόρεια της Σαμάρειας που αποτελούσε επαρχία της Παλαιστίνης στην οποία συμπεριλαμβάνονταν τα παλαιά εδάφη των φυλών Νεφθαλείμ, Ασήρ ή Ασώρ, Ζαβουλών και Ισσάχαρ.Οι Παλαιστίνιοι και ειδικότερα οι Γαλιλαίοι, δεν ήταν, ή τουλάχιστον δε θεωρούσαν τους εαυτούς τους Έλληνες. Σύμφωνα με το »Λεξικό της Βίβλου» του Matthew George Easton, την εποχή του Ιησού, η Γαλιλαία καταλάμβανε το 1/3 της δυτικής Παλαιστίνης, με τις άλλες 2 επαρχίες να είναι η Σαμάρια και η Ιουδαία.Η Δυναστεία των Ασμοναίων, εκμεταλλευόμενη τα προβλήματα των Σελευκιδών, κυβέρνησε ουσιαστικά ανεξάρτητη από το 140 ΠΚΧ έως το 37 ΠΚΧ. Στα εδάφη της, συμπεριλαμβανόταν και η Γαλιλαία. Τα αρχαιολογικά ευρήματα της εποχής, δείχνουν σαφέστατα πως η περιοχή κατοικούταν από Εβραίους που μιλούσαν τη τοπική διάλεκτο και επιδίδονταν στις παραδοσιακές ιουδαϊκές τελετές. Αντιθέτως, δεν υπάρχει κανένα εύρημα που να υποδηλώνει πως η περιοχή κατοικούταν από Έλληνες, ελληνόφωνους, ή έστω εξελληνισμένους Ιουδαίους.
    0    0
 8. ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ says:

  croif, Σύμφωνα με τις Χριστιανικές Γραφές, ο Δαβίδ υπήρξε προφητικός τύπος του Χριστού. Μάλιστα, ο Ιησούς γεννήθηκε από τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ ως ο προειπωμένος Μεσσίας. Γι’ αυτό και ο Ιησούς Χριστός καλείται και «Γιος του Δαβίδ». Ματθαίος 1:1· 9:27· 12:23· 15:22· 21:9· 22:42· Μάρκος 10:47, 48· 12:35· Λουκάς 18:38· 20:41 Ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην παρθένα Μαρία σχετικά με το ένδοξο παιδί που κυοφορούσε: «Αυτός θα είναι μεγάλος, και Γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του». Λουκ. 1:32. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «παίρνοντας ανθρώπινη φύση, ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», ενώ περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέει ο ίδιος ο ενδοξασμένος Ιησούς: «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, το πρωινό». Ρωμαίους 1:3· Αποκάλυψη 22:16.
  0  0
  • croif101 says:

   Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, το πρωινό». Ρωμαίους 1:3· Αποκάλυψη 22:16.
   ΒΡΩΜΙΑΡΗΔΕΣ,ΑΘΕΟΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΙ!!!ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΙΝΕΤΕ ΠΟΤΕ ΜΙΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΤΕ Ο ΕΩΣΦΟΡΟΣ!!!ΘΕΛΕΤΕ ΕΩΣΦΟΡΟΝ,ΑΠΕΧΘΑΝΕΣΤΕ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ,ΜΕ ΚΑΘΕ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ!!!!
   ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΟΥΔΕΙΣ ΓΝΩΡΙΖΕΙ,ΟΥΤΕ ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΑΓΓΕΛΟΙ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΟΥΣ!!!
   ΚΑΙ ΘΕΛΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΟΤΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΕΚΕΙΝΟΥΣ ΠΟΥ ΣΥΝΕΧΩΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΑΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ,ΩΣ ΓΕΝΝΗΜΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ,ΝΑ ΤΟΛΜΑΤΕ ΝΑ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ ΠΕΡΑ ΑΠ ΤΟ ΑΓΙΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ(ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ),ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΥ ΔΙΝΕΤΕ ΑΛΛΑ ΧΙΛΙΑ ΟΝΟΜΑΤΑ!!!!
   ΕΧΟΥΝ ΚΑΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ!!!
   ΘΑ ΞΑΝΑΔΩΘΕΙ ΤΟ ΑΓΙΟΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ ΠΕΝΤΑΚΑΘΑΡΟ,ΠΡΟΣ ΚΑΘΕ ΟΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ!!!!
   ΑΛΛΑ ΟΣΟΙ ΤΟΛΜΗΣΕΤΕ ΝΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΤΕ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΕΠΕΙΔΗ ΦΟΒΟΜΑΣΤΑΝ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΓΙΝΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΕΣ ΑΛΛΟΙΩΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΛΟΓΟ ΣΟΥ,ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣΑΜΕ,ΜΗΝ ΔΙΑΝΟΗΘΕΙΤΕ,ΟΥΤΕ ΚΑΝ ΝΑ ΤΟ ΣΚΕΦΤΕΙΤΕ!!!
   ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΠΙΟ ΑΣΧΗΜΟ!!! ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΑΠΟΚΛΑΥΨΗ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΕΙΣΜΟΙ,ΛΟΙΜΟΙ,ΛΙΜΟΙ,ΚΑΙ ΚΑΤΑΠΟΝΤΙΣΜΟΙ!!!
   ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ Τ ΑΠΟΦΥΓΟΥΝ ΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ?
   ΓΕΛΙΕΣΤΕ,ΑΝ Η ΜΕΤΑΝΟΙΑ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΔΕΝ ΦΤΑΣΕΙ ΣΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ,ΤΟΤΕ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΘΕΛΟΝΤΟΣ,ΘΑ ΤΑ ΑΝΤΙΚΡΙΣΟΥΜΕ!!!!
   0   0
   • Ανώνυμος says:

    Croif, Αποκαλυψη 22.16 «Εγώ ο Ιησούς έπεμψα τον άγγελόν μου να μαρτυρήση εις εσάς ταύτα εις τας εκκλησίας. Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, ο αστήρ ο λαμπρός και ορθρινός.» Αποκαλυψη 5.5 « Και εις εκ των πρεσβυτέρων μοι λέγει· Μη κλαίε· ιδού, υπερίσχυσεν ο λέων, όστις είναι εκ της φυλής Ιούδα, η ρίζα του Δαβίδ, να ανοίξη το βιβλίον και να λύση τας επτά σφραγίδας αυτού.» Αποκαλυψη 1.1 «Αποκάλυψις Ιησού Χριστού, την οποίαν έδωκεν εις αυτόν ο Θεός, διά να δείξη εις τους δούλους αυτού όσα πρέπει να γείνωσι ταχέως, και εφανέρωσεν αυτά αποστείλας διά του αγγέλου αυτού εις τον δούλον αυτού Ιωάννην.» ΠΟΥ ΒΛΕΠΕΙΣ CROIF ΟΤΙ ΜΙΛΑΕΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ?
    0    0
    • ΩΡΕΣ ΩΡΕΣ ΜΕ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΖΕΙΣ says:

     Εσυ psydoctor αδικησε!!ελα στην παρεα των ορθοδοξων να βρεις την υγεια σου.θα μπορουσες να γινεις(με την προυποθεση οτι θα κοψεις τα μουρλοχαπα) σπουδαιος κηρυκας.ενας ο Σωτηροπουλος κ ενας ο psydoctor.σκεψου το,δεν κανω ντιπ πλακα.ξεκινα το εργο σου με το να φερεις στο σωστο δρομο τον πλανεμενο αδερφο γιοχαν.εχει πονηρο πνευμα,νομιζει οτι σε θεοπνευστο κειμενο μιλαει ο πονηρος
     0     0
     • Ανώνυμος says:

      Σε ενα αρθρο ειχα πολεμησει στο πλευρο του ΔΠ υπερ του χριστιανισμου. Της ΚΑΚΟΜΟΙΡΑΣ ειχε γινει. χαχαχα Αλλα τωρα το εχω υποσχεθει στον chaoskampf να πολεμησω στο πλευρο της μητρας (χυτρας) του αρχετυπου και να σας καψουμε τα μυαλα με το thothian grid. Με εχεις δει εμενα να γραφω θεοσοφιστικα ? Μεχρι και ο δασκαλος chaos θα μπερδευτει.
      0      0
     • ΜΑΣ ΤΗΝ ΠΕΣΑΝ ΓΙΟΧΑΝ says:

      Δεν μου αφηνεις επιλογη.θα συμμαχησω με τον πλανεμενο αδερφο γιοχαν κ θα μας βρειτε απεναντι.εχουμε κοινο εχθρο με τον γιοχαν τον εωσφοριστη psychaos κ τον καινουριο φανταστικο θεο καλκι(καλκι!!που τους βρισκει αυτος ο psychaos)
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      Θα ενωσω τις δυναμεις μου με τον συμπανταρχη Chaoskampf ωστε να εξισορροπησουμε τις αντιθετες πολικοτητες ριχνοντας το μαυρο ιερατειο μεσα στην μητρα [χυτρα] του αρχετυπου του αποκρυφισμου μαζι με την καμπαλα απαλλασσοντας τους πιστους απο τον νοητικο αυνανισμο και τα μαυρα τελετουργικα, γιατι αυτο προβλεπει η κινηση των αστρων και σε οτι αφορα την αλχημικη διαδικασια της καθαρσης που περναει ολοκληρος ο πλανητης. Με αυτο τον τροπο θα απαλλαξουμε τους σατανιστες που μαλακιζονται μεσα στις παραισθησεις τους απο το αντιπαλο στρατοπεδο του μαυρου ιερατειου γκρεμιζοντας την δυαδικοτητα του κοσμου τους εισαγοντας μεσα στο αστρικο τους πεδιο το πνευμα του αντιχριστου 875 antichrist μολυνοντας τους με τα ψυχοπνευματικα μικροβια της Νεας Εποχης. Οι αλληγορικες παραστασεις της μυστηριακης σχολης του Chaoskampf θα λειτουργησουν σαν γεφυρες για τους μυημενους αλλα και ως ασπιδα προσασιας επι του προκειμενου για τους πιστους που σε καμια περιπτωση δεν θα πρεπει να μπλεξουν με θεματα αποκρυφισμου και εις τα οποια προσβαση εχουν μονο ο ΑΡΧΙερεας Chaoskampf και εγω ο ΑΡΧΙανωνυμος. Ευχομαι η συμπαντικη αρχη ο Θεος ολων να φωτιζει ως λυχνος το μονοπατι της ζωης σου ωστε η ενθυμηση σου να ειναι ενα λαμπρο παραδειγμα για τις νεες γενιες των ελληνων .
      0      0
     • ΒΑΛΤΟΣ ΕΙΣΑΙ ΑΔΕΡΦΑΚΙ ΜΟΥ? says:

      Καλα ρε psy βαλθηκες να με ξαναριξεις στα βαρια?χαχα ρε τον ζαντα με εκαψε φλαντζα χαχα.σωραιος τρελογιατρε
      0      0
   • Ανώνυμος says:

    croif, ο Απ Παυλος εγραψε μια επιστολη στους εβραιους οι οποιοι γνωριζαν τον Γιαχβε μεσα απο την παλαια διαθηκη λεγοντας τους «εβραιους 1.8 περί δε του Υιού·(Ιησου χριστου) Ο θρόνος σου, ω Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου.»
    Αυτο το εδαφιο croif το ειχε παρει ο Απ Παυλος αυτουσιο απο τους Ψαλμους που αφορουσε το προσωπο του Γιαχβε, και το εφαρμοσε στο προσωπο του Χριστου ωστε να καταλαβουν οι εβραιοι οτι ο Γιαχβε δεν ειναι αλλος απο τον Ιησου Χριστο. Παμε να το δουμε απο τους Ψαλμους « Ψαλμοι 45.6
    Ο θρόνος σου, Θεέ, είναι εις τον αιώνα του αιώνος· σκήπτρον ευθύτητος είναι το σκήπτρον της βασιλείας σου.» Και συνεχιζει ο Απ Παυλος «Εβραιους 1.10 καί· Συ κατ’ αρχάς, Κύριε, την γην εθεμελίωσας, και έργα των χειρών σου είναι οι ουρανοί» Και αυτο το εδαφιο παρμενο απο τους Ψαλμους (Ψαλμοι 102.25) Η εβραικη χριστιανικη κοινοτητα τοτε croif εμαθε απο τον Απ Παυλο οτι ο Γιαχβε της Παλαιας διαθηκης ειναι ο Ιησους Χριστος, ενω εσυ 2000 χρονια μετα δεν γνωριζεις ουτε τα αυτονοητα.
    0    0
   • Ανώνυμος says:

    Αν και θα μπορούσαμε να γράψουμε τόμους με παρόμοια εδάφια τής Παλαιάς Διαθήκης, ας δούμε και μερικά από τα αμμέτρητα τής Καινής, που δείχνουν ότι ο Υιός λέγεται κι αυτός Γιαχβέ. (Σε άλλη μελέτη είδαμε ήδη το Ρωμαίους 10/ι΄ 9 – 14). Βέβαια, η Καινή Διαθήκη δεν αναφέρει πουθενά το όνομα: “Γιαχβέ”, όμως αναφέρει την Ελληνική του μετάφραση, “ο Είναι”, ή “ο Ων”.
    Θα δούμε λοιπόν εδάφια, όπου ο Ιησούς Χριστός, ονομάζεται:”Ο Ων”, καθώς και άλλα που παραθέτουν από την Παλαιά Διαθήκη, και εφαρμόζουν στον Ιησού Χριστό προφητείες, που αναφέρονται στον Γιαχβέ.Ρωμαίους 9/θ΄ 4 – 5: “Οίτινες εισιν Ισραηλίται,… εξ ών ο Χριστός το κατά σάρκα, ο Ων επί πάντων Θεός ευλογητός εις τους αιώνας”Είναι σημαντικό το να πιστέψουμε ότι ο Ιησούς Χριστός είναι “ο Ων”, ο Γιαχβέ: Ιωάννης 8/η΄ 21 – 29: “…εάν γαρ μη πιστεύσητε ότι Εγώ Ειμι, (Εβραϊκά “Γιαχβέ”), αποθανείσθαι εν ταις αμαρτίαις υμών… Είπεν ουν αυτοίς ο Ιησούς: Όταν υψώσητε τον Υιόν τού ανθρώπου, τότε γνώσεσθε ότι Εγώ Ειμι (Εβραϊκά “Γιαχβέ”) Έλεγον ουν αυτώ: Συ τις ει;… “.
    Το να αναγνωρίσει λοιπόν κάποιος τον Ιησού Χριστό ως Γιαχβέ, δηλαδή ως ομοούσιον τού Πατρός, είναι βασικό για τη σωτηρία του. Η παραπάνω Ελληνική μετάφραση τού “Γιαχβέ”, ήταν μια φράση που ο Ιησούς Χριστός συνήθιζε να λέει για τον εαυτό του, υπονοώντας έτσι, ότι είναι ομοούσιος τού Πατρός του. Δεν πρόκειται εδώ για “ελειπτική φράση”, επειδή στις ελειπτικές φράσεις, η ελείπουσα λέξη υπονοείται καθαρά. Εδώ όμως, καμμία λέξη τού συμφραζομένου δεν υπονοείται καθαρά, και σαν συνέπεια οι ακούοντες, τού έλεγαν: “Συ τις ει;” αδυνατώντας να κατανοήσουν ότι ο άνθρωπος που έβλεπαν απέναντί τους, είναι ο ένσαρκος Γιαχβέ τής Παλαιάς Διαθήκης. Η φράση “τότε γνώσεσθε ότι Εγώ Ειμι”, είναι η ίδια που χρησιμοποιείται στην Παλαιά Διαθήκη από τον Ιεζεκιήλ: “και γνώσεσθε ότι εγώ Γιαχβέ (Ελληνικά “Είμαι”)”. (Ιεζεκιήλ 35/λε΄ 9, 15. 36/λς΄ 38. 37/λζ΄ 14, 28. 38/λη΄ 23. 39/λθ΄ 6, 28 κλπ).Έτσι λοιπόν, ως “Γιαχβέ”, ο Ιησούς Χριστός χρησιμοποιεί και στα παρακάτω εδάφια τη λέξη: “Είμαι”, με απόλυτο τρόπο, όπως και στην Παλαιά Διαθήκη.
    Ιωάννης 8/η΄ 58: “Πριν Αβραάμ γενέσθαι Εγώ Ειμι”. Δεν λέει: “Εγώ ήμουν”, αλλά “Εγώ Ειμι”, πράγμα που δείχνει την αιωνιότητά του, ως Γιαχβέ.Ιωάννης 13/ιγ΄ 12 – 19: “…Απ’ άρτι λέγω υμίν προ τού γενέσθαι, ίνα όταν γένηται πιστεύσητε ότι Εγώ Ημί”.Φυσικά οι απόστολοι το κατάλαβαν πολύ καλά αυτό, όταν ο Ιησούς Χριστός τους έστειλε το Άγιο Πνεύμα την Πεντηκοστή. Έτσι, γράφοντας τα βιβλία τής Αγίας Γραφής, εφάρμοζαν στον Ιησού Χριστό διάφορα εδάφια που αναφέρονταν στον Γιαχβέ.Ένα τέτοιο χωρίο, είναι το: Ιωάννης 12/ιβ΄ 36 – 42. Εκεί, ο Ιωάννης παραθέτει από το Ησαϊας 6/ς΄ 1 – 10. Ενώ εκεί ο Ησαϊας είχε δει τη δόξα τού “Γιαχβέ τών δυνάμεων”, ο Ιωάννης εξηγεί ότι στην πραγματικότητα ο Ησαϊας “είδε την δόξαν αυτού, (τού Ιησού Χριστού), και ελάλησε περί αυτού. Αλλ’ όμως και εκ τών αρχόντων πολλοί επίστευσαν εις αυτόν, πλην δια τους Φαρισαίους δεν ωμολόγουν, δια να μη γείνωσιν αποσυνάγωγοι”.
    http://www.oodegr.com/oode/theos/onoma2.htm
    0    0
   • "Παν γόνυ" θα κάμψει στον Γιαχβέ, που όμως είναι ο Υιός! says:

    Διαβάζοντας το χωρίο (Ησαϊα, 45/με και στίχους 22,23) από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, βλέπουμε τα εξής: «Εγώ ειμι ο Θεός, και ουκ εστίν άλλος. Κατ’ εμαυτού ομνύω, κατ’ εμαυτού ομνύω, ή μην εξελεύσεται εκ του στόματός μου δικαιοσύνη, οι λόγοι μου ουκ αποστραφήσονται, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ και εξομολογήσεται πάσα γλώσσα τω Θεώ».Το χωρίο αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Παύλος σχεδόν αυτούσιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 14/ιδ κεφάλαιο. Διαβάζουμε τον στίχο 11. Εκεί λέει ο απόστολος Παύλος: «Πάντες γαρ, παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού. Γέγραπται γαρ: (Έχει γραφτεί): Ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Εδώ, ο απόστολος Παύλος παίρνει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ησαϊα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ομιλεί για τον εαυτό Του, και λέγει ότι «αυτόν θα τον προσκυνήσουν πάντες, και κάθε γλώσσα θα τον δοξάσει», και το εφαρμόζει αυτούσιο στον Χριστό. «Πάντες γαρ παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού», και το αιτιολογεί λέγοντας: «γέγραπται γαρ, (έχει γραφθεί), ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο απόστολος ταυτίζει τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό, και εφαρμόζει το κομμάτι που αφορά στη λατρεία του αληθινού Θεού, το εφαρμόζει όπως είναι στον Ιησού Χριστό.
    http://oodegr.com/oode/theos/yios/70_latreia_yiou_1.htm#3.
    0    0
   • Ανώνυμος says:

    croif, ποιο ειναι πιο αξιοπιστο ? H προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας που στην αριστερή ακροστιχίδα σχηματίζονται οι λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ και που το αρχαιότερο χειρόγραφο χρονολογείται στον 10ο μ.Χ. η η Αγια Γραφη με τα χιλιαδες χειρογραφα που χρονολογουνται απο το 70 μ χ και αναγραφουν το υπερπαν ονομα Ιησους ΧρΙστος με (Ι) ?
    0    0
    • croif101 says:

     ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ ΕΧΩ ΝΑ ΚΑΝΩ ΜΙΑ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ.ΑΠΕΧΘΑΝΟΜΑΙ ΠΑΝΤΟΝΤΕ ΝΑ ΑΝΕΒΑΖΩ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ ΑΛΛΩΝ,ΚΑΙ ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΑΤΡΕΧΩ,ΣΤΑ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ,ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΑΝ ΠΡΩΤΑ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,ΚΑΙ ΣΑΡΚΩΣΗΣ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ.
     ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΟ ΠΩΣ ΘΑ ΟΝΟΜΑΣΤΕΙ,ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΙΔΕΑ,ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΠΛΑΝΗΘΗΚΑΝ!!!
     ΑΣ ΕΙΝΑΙ ΟΜΩΣ Η ΠΛΑΝΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΤΩΝ ΠΙΣΤΩΝ ΣΤΟΝ ΕΝΑΝ ΘΕΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΕΚΕΙΝΟΥ ΠΟΥ ΜΑΧΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΑ!!!
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΚΕΙΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΣΤΗΡΙΖΟΝΤΑΙ,ΣΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ!!!ΔΙΑΒΑΣΕ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΑΛΗΘΙΝΗ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑΛΑΝΤΖΙ!!!ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ,ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΒΡΑΙΚΟ,ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙΣ ΜΕΤΑ ΒΔΕΛΥΓΜΙΑΣ,ΚΑΘΕ ΤΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟ,ΠΟΥ ΜΙΛΑ ΓΙΑ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.ΑΠΙΣΤΕΥΤΟ.
     ΔΙΑΒΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΚΑΙ ΕΣΥ ΠΟΥ ΘΕΩΡΕΙΤΕ,ΟΤΙ ΕΧΕΤΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,Η ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ?
     ΑΛΛΑ ΠΡΙΝ ΠΩ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΕΒΡΑΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΘΕΟΥ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ?
     ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΑΠΟΡΩ ΑΔΕΛΦΕ!!!!
     ΜΟΝΟΝ ΑΝ ΠΡΑΤΤΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ.
     0     0
     • Ανώνυμος says:

      croif, δηλαδη οι ελληνες απεδωσαν σωστα το ονομα του Θεου Χρ(Ε)ιστου ενω οι Αποστολοι εκαναν λαθος ? Ο Ματθαιος, ο Μαρκος, ο Λουκας, ο Ιωαννης, ο Απ Παυλος ΟΛΟΙ ΕΚΑΝΑΝ ΛΑΘΟΣ ? Και καλα, μετα την επιφοίτηση του Αγιου Πνευματος δεν πηραν γραμμη οτι γραφουν το (Χριστος) λαθος? χαχαχα Δηλαδη θες να μας πεισεις οτι οι φωτισμενοι χριστιανοι με το Αγιο Πνευμα δεν γνωριζαν πως γραφετε το «Χριστος» ? Και γνωριζαν οι αρχαιοελληνες ?
      0      0
 9. ΙΗΣΟΥΣ ΠΟΥ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΣΩΖΕΙ says:

  croif, Στήν προφητεία του ὁ Ἠσαΐας ἀπευθυνόμενος στόν «οἶκον Δαυΐδ» στούς ἀπογόνους τοῦ Δαυΐδ, δηλαδή στόν λαό τοῦ Ἰσραήλ, λέει· «Καί καλέσεις τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Ἠσ 7,14). Στό κατά Ματθαῖον Εὐαγγέλιο, ὅπου ὁ ἄγγελος ἐπαναλαμβάνει στόν Ἰωσήφ τά λόγια τοῦ προφήτη, λέει γιά τόν λαό· «καί καλέσουσι τό ὄνομα αὐτοῦ Ἐμμανουήλ» (Μθ 1,23). Κατά τήν ὄγδοη ἡμέρα τῆς ἐπίγειας ζωῆς του ὁ Κύριος δέχθηκε τήν περιτομή καί ὀνομάστηκε Ἰησοῦς, πού σημαίνει «ὁ Γιαχβέ σώζει».
  0  0
 10. ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ says:

  croif, Ο ΓΙΑΧΒΕ της παλαιας διαθηκης ΕΙΝΑΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ της νεας διαθηκης….Αποκαλυψη 19.1-6 Ολα τα πλασματα του θεου μπροστα στον θρονο του φωναζουν ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ «Καὶ μετὰ ταῦτα ἤκουσα ὡς φωνήν μεγάλην ὄχλου πολλοῦ ἐν τῷ οὐρανῷ, λέγοντος· Ἀλληλούϊα…Καὶ ἐκ δευτέρου εἶπον· Ἀλληλούϊα…Καὶ ἔπεσον οἱ εἰκοσιτέσσαρες πρεσβύτεροι καὶ τὰ τέσσαρα ζῶα καὶ προσεκύνησαν τὸν Θεὸν τὸν καθήμενον ἐπὶ τοῦ θρόνου λέγοντες· Ἀμήν, ἀλληλούϊα…Καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ θρόνου φωνή, λέγουσα· Αἰνεῖτε τὸν Θεὸν ἡμῶν, πάντες οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ οἱ φοβούμενοι αὐτὸν καὶ οἱ μικροὶ καὶ οἱ μεγάλοι….Καὶ ἤκουσα ὡς φωνήν ὄχλου πολλοῦ, καὶ ὡς φωνήν ὑδάτων πολλῶν, καὶ ὡς φωνήν βροντῶν ἰσχυρῶν, λεγόντων· Ἀλληλούϊα· διότι ἐβασίλευσε Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ.» Τι σημαινει η προσφωνηση ΑΛΛΗΛΟΥΙΑ ? «Η εξελληνισμένη έκφραση «αλληλούια» (αρχ. «ἀλληλούϊα»), που προέρχεται από τα Εβρ. הַלְּלוּיָהּ‎, Χαλελουγιάχ, κατά γράμμα αποτελεί προτροπή προς ομάδα ανθρώπων να «αινέσουν τον Γιαχ» Ο όρος Γιάχ αποτελεί συντομευμένη μορφή του θεϊκού ονόματος που προσδιορίζεται από το Τετραγράμματο και αποδίδεται συνήθως Γιαχβέ ή Ιεχωβά.»
  0  0
  • croif101 says:

   ΜΑΛΙΣΤΑ,ΔΛΔ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ,Ο ΤΡΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΟΣ,ΕΤΣΙ Ε?
   ΜΑΛΙΣΤΑ,ΣΥΝΕΧΙΣΤΕ Σ ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΟΤΙΒΟ,ΝΑ ΔΟΞΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΣΑΤΑΝΑ,ΣΑΜΑΕΛ,ΚΑΙ ΝΑ ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΔΟΞΑΖΕΤΕ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ,ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
   ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΚΑΙΤ ΑΛΛΟ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ,ΑΦΟΥ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΤΟΤΕ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ,ΠΟΥ ΜΙΛΑΝΕ ΠΕΡΙ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΣΙΤΟΥ,ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΣΑΙ ΟΤΙ ΣΟΥ ΕΧΟΥΝ ΣΕΡΒΙΡΕΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΠΟΥ ΣΕ ΔΟΥΛΕΥΟΥΝ ΚΙΟΛΑ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΣΟΥ,ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ Ο ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΜΑΡΙΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΘΕΝΟΥ,ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΤΙΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΠΑΡΑ ΕΝΑΣ ΕΞΥΠΝΟΣ,ΚΑΙ ΚΑΤΑΦΕΡΤΖΗΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ!!!ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΕΝΑΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ,ΚΙΑ ΟΧΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΘΕΟΣ.
   ΚΑΙ ΕΣΥ ΤΟ ΑΠΟΔΕΧΕΣΑΙ!!!
   ΑΚΟΥ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΤΙ,ΔΕΝ ΕΙΠΑ ΠΟΤΕ ΟΤΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΩ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
   ΟΜΩΣ ΘΕΛΩ ΝΑ ΜΟΥ ΑΠΝΑΤΗΣΕΙΣ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ,ΕΧΕΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΝΑ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΝΑΙ Η ΟΧΙ?
   0   0
   • ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΡΙΣΕΩΣ says:

    croif, το Τετραγράμματο που χρησιμοποιείται στην Παλαια Διαθηκη περίπου 6.823 φορές, εκφραζει τον διαβολο ?
    0    0
   • Ανώνυμος says:

    croif, ποιο ειναι πιο αξιοπιστο ? H προφητεία της Σίβυλλας της Ερυθραίας που στην αριστερή ακροστιχίδα σχηματίζονται οι λέξεις ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ και που το αρχαιότερο χειρόγραφο χρονολογείται στον 10ο μ.Χ. η η Αγια Γραφη (καινη Διαθηκη) με τα χιλιαδες χειρογραφα που χρονολογουνται απο το 70 μ χ και αναγραφουν το υπερπαν ονομα Ιησους ΧρΙστος με (Ι) ?
    0    0
   • Α ΡΕ ΓΙΟΧΑΝ!! says:

    χαχα τι τον ρωτας τον τρελογιατρο!!ο ανθρωπος δεν πιστευει καν οτι υπαρχει Θεος κ διαβολος.δεν διαβαζεις τι λεει ο καψας?ο Θεος ειναι το υπερεγω!!αστον αυτον ειναι καμενο χαρτι.να σε ρωτησω κατι ειλικρινα?πιστευεις οτι κ η Καινη Διαθηκη ειναι αλλοιωμενη?αυτο εχω καταλαβει απο τα γραφομενα σου.διορθωσε με εαν κανω λαθος.κ κατι αλλο.στην Παλαια μιλαει κ ο Τριαδικος Θεος η μονο ο πονηρος?
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     Ειπα εγω ο τρελιατρος οτι δεν υπαρχει Θεος ? Τελος παντων ελα στο (ΒΙΝΤΕΟ-Θαυματουργή εικόνα)
     γιατι σας εχω βαλει δυσκολα. Και εσυ croif ελα απο εκει να σας φαω ολους μαζι.
     0     0
 11. Inept says:

  Ο κροιφ101φμ είναι άτομο χαμηλής αντίληψης που πυρετωδώς προσπαθεί να βγάλει τους άλλους ελέφαντες… Συγχωρέστε τον! Άλλωστε λυπάται!
  0  0
 12. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

  Το ΓΙΑΧΒΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ, ΑΛΛΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Δεν υπάρχει όνομα για τον Θεό. Αν υπήρχε όνομα, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που του έδωσε όνομα. ΓΙΑΧΒΕ στα εβραϊκά σημαίνει Ο ΕΙΝΑΙ (αυτός που υπάρχει). Τι δεν καταλαβαίνετε; Αν ο Θεός εμφανιζόταν σε Έλληνα, θα παρουσιαζόταν ως ο ΕΙΜΑΙ – ΩΝ. Αν εμφανιζόταν σε Άγγλο θα εμφανιζόταν ως I AM. Γκέγκε; Ξεκολλείστε από το ΓΙΑΧΒΕ. Δεν έχει κανένα νόημα, γιατί ΔΕΝ είναι όνομα.
  0  0
  • Ανώνυμος says:

   Ρωμηοσυνη, παρακατω παραθετεις απο την http://www.oodegr.com/oode/theos/onoma1.htm παραλείποντας να αναφερεις οτι ο τιτλος του θεματος ειναι «Η σημασία του ονόματος “Γιαχβέ”»
   Παρομοια και το ονομα Ιησους σημαινει «Ο Άγγελος Κυρίου λέγει ότι ο Χριστός θα λάβει το όνομα ΙΗΣΟΥΣ ( = ο Γιαχβέ σώζει) ΔΙΟΤΙ ΑΥΤΟΣ ΘΑ ΣΩΣΕΙ – «αυτός γάρ σώσει τον λαόν αυτού από των αμαρτιών αυτών» (Ματθ. 1/α΄ 21). Δηλαδή η αιτιολόγηση της απόδοσης του ονόματος ΙΗΣΟΥΣ στον Χριστό αποδεικνύει ότι ο Χριστός είναι ο Γιαχβέ με σάρκα που ΣΩΖΕΙ τους αμαρτωλούς .» http://www.oodegr.com/oode/biblia/gxbx/kef5.htm
   0   0
   • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

    Πράγματι έτσι είναι. Και δεν το παρέλειψα σκόπιμα, διότι στο συγκεκριμένο σημείο που αναφερόμαστε δεν έχει καμία σημασία. Αυτό που εξετάζουμε είναι το όνομα του Κυρίου αυτό καθ’ αυτό.
    0    0
 13. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

  Ο Μωυσής βρισκόταν στη Μαδιάμ, και έβοσκε τα πρόβατα τού πεθερού του, τού Ιοθόρ, όταν ήλθε στο όρος Χωρήβ ή Σινά. Εκεί, ο Θεός εμφανίστηκε σ’ αυτόν με το γνωστό φαινόμενο τής βάτου, και τον κάλεσε βγάλει τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Ο Μωυσής, αντίλαμβανόμενος τις δυσκολίες αυτής τής αποστολής, πρόβαλε την αντίρρηση: “Ποιος είμαι εγώ, που θα πάω να πω στον Φαραώ ότι θα βγάλω τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο;” (Έξοδος 3/γ΄ 11). Ο Θεός απάντησε, βεβαιώνοντάς τον ότι θα ήταν Αυτός μαζί του. (3/γ΄ 12). Τότε ο Μωυσής είπε: “Όταν θα πάω στους Ισραηλίτες και θα τους πως ότι με έστειλε ο Θεός τών πατέρων μας και με ρωτήσουν: “Ποιό είναι το όνομά του;” τι θα τους πω;” (3/γ΄ 13).

  Στο ερώτημα αυτό για το όνομά του, ο Θεός είπε πρώτα: “Είμαι αυτός που είμαι”. Έπειτα είπε: ” Έτσι να πεις στους γιούς Ισραήλ: Ο Είμαι με απέστειλε σ’ εσάς” (3/γ΄ 14). Και τελείωσε ως εξής: ” Έτσι να πεις στους γιούς Ισραήλ: Ο ΕΙΝΑΙ, (γράφεται και προφέρεται: Γιαχβέ), ο Θεός τών πατέρων μας… με απέστειλε σ’ εσάς. Αυτό είναι το όνομά μου αιώνια, και αυτό το μνημόσυνό μου σε γενιές γενεών”. (3/γ΄ 15).
  0  0
 14. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

  Το Γιαχβέ λοιπόν, σημαίνει: “Είναι”, υποδηλώνει ότι ο Θεός εκείνος, Είναι ο ΩΝ, (ο Υπάρχων), Αυτός που έχει την ύπαρξη, δηλαδή το “Είναι” στην ίδια του τη φύση, έτσι που αυτό να ταυτίζεται με τ’ όνομά Του. Αυτός που “Υπάρχει” προ πάντων, και ο οποίος έφερε σε ύπαρξη κάθε τι άλλο, το οποίο μπορεί να χαρακτηριστεί ως “μη υπάρχον αφ’ εαυτού”. Κατά τη σημασία αυτή, το Γιαχβέ, είναι συνώνυμο και προς τη γνωστή φράση όρκου τού Θεού: “Ζω εγώ”. (Αριθμοί 14/ιδ΄ 21. Δευτερονόμιο 32/λβ΄ 40).

  Ως “Ων”, (υπάρχων), ο Θεός δηλώνει ότι είναι αιώνιος και ατελεύτητος. (Το “Ων”, βρίσκεται σε χρόνο διαρκείας, και σημαίνει “ΕΙΝΑΙ”. Κατά το λεξικό τού Δημητράκου: “Ο αιωνίως υπάρχων Θεός”). (Έξοδος 3/γ΄ 14). O Ων, είναι η λέξη που χρησιμοποιεί η Εκκλησία τού Κυρίου στα Ελληνικά, για να αποδώσει την Εβραϊκή λέξη: “Γιαχβέ” στη γλώσσα μας. Τη βρίσκει κανείς στις Άγιες Εικόνες, στα Ιερά κείμενα τής Αγίας Γραφής και στην υμνολογία τής Εκκλησίας. Επίσης, με τη λέξη αυτή, συγγενεύει η λέξη: “ουσία”, που τόσο ρόλο έπαιξε στις Οικουμενικές Συνόδους. (Ων, Ούσα, Ουσία). “Ουσία”, σημαίνει “ύπαρξη”.

  “Ουσία είναι η παραλλαγή τού ανυποστάτου… το μη υπαρκτό το ονομάζουμε ουσία.” “Ουσία είναι το να υπάρχει κάτι”. “Είναι το όντως υπαρκτό”. (Γρηγόριος Νύσσης).

  “Ουσία… είναι… αυτό το ΕΙΝΑΙ τού Θεού”. (Βασίλειος Καισσαρείας).

  Ο Άγιος Αθανάσιος έγραψε, ότι η “ουσία”, όταν αναφέρεται στο Θεό, σημαίνει: “Αυτός είναι ο Ων”. (Γιαχβέ).

  Κατά το Γρηγόριο το θεολόγο: “Ο Ων και ο Θεός είναι τής Ουσίας ονόματα”. (Όσον αφορά τη χρήση τής λέξεως “ουσία” για το Θεό).

  Η λέξη “Ουσία”, λέγεται στη θεολογία και: “Φύση” τού Θεού. Όταν λοιπόν μιλάμε για το όνομα: “Γιαχβέ”, για το “Είναι”, ή για τον Όντα, ή για την “Ουσία”, ή για τη “Φύση” τού Θεού, μιλάμε για το ίδιο πράγμα.
  0  0
  • ΓΙ'ΑΥΤΟ TO KEIMENO ΤΙ ΓΝΩΜΗ ΕΧΕΙΣ;;; says:

   35ΟΝ) ΕΔΩ ΟΜΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ Ή ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Ή ΤΟΥ «ΠΑΝΟΣ» ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΑΤΙΜΙΑΝ ΤΟΥ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΤΖΕΝΤΑΪ, ΟΦΕΙΛΟΥΜΕ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΑΠΑΤΗ – ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ – ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΙΑ ΤΩΝ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΩΝ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΠΡΑΞΕ Ο ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΣΙΝΑ – ΤΖΙΟΥΝΤ – ΙΟΥΔΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΘΕΟΥ «ΠΑΝΟΣ» Ή «ΟΝΤΟΣ».
   ΔΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΛΕΥΚΑ ΚΑΙ ΜΑΥΡΑ ΕΘΝΗ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ «ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ «ΠΑΝ» Ή «ΩΝ» ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΕΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΩΣ ΑΝΩ ΕΘΝΗ, ΚΑΙ ΔΙΑ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΟΙ ΚΙΝΕΖΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΚΛΕΚΤΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ «ΟΝΤΟΣ» Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΑΠΟ ΘΕΟΥ ΝΑ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ, Ο ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΙΟΥΔΑΣ, ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΕΝΤΙΟΥΜ – ΠΡΟΦΗΤΩΝ ΤΟΥ, ΙΣΧΥΡΙΣΤΗΚΕ ΨΕΥΔΩΣ ΟΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΙΔΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ «ΠΑΝ» Ή «ΩΝ». ΟΜΩΣ Ο ΟΡΟΣ «ΩΝ» ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΡΗΜΑΤΟΣ «ΕΙΜΙ» ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΖΕΤΑΙ:
   ● ΑΓΓΛΙΣΤΙ: THE BEING
   ● ΓΑΛΛΙΣΤΙ: L’ETANT
   ● ΙΤΑΛΙΣΤΙ: L’ENTE – ESSENTE
   ● ΓΕΡΜΑΝΙΣΤΙ: DER SEIEND
   ● ΕΒΡΑΙΣΤΙ: ΕΠΕΙΔΗ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΙΝΑΙ ΑΤΕΛΗΣ, ΔΕΝ ΔΙΑΘΕΤΕΙ ΜΟΝΟΛΕΚΤΙΚΟ ΟΡΟ ΔΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΘΡΗ ΜΕΤΟΧΗ «Ο ΩΝ» ΚΑΙ ΓΙ’ ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΤΟΝ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΟ ΟΡΟ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ «ΓΙΕ – ΧΑΜΑΧ – ΒΑ – ΧΑΜΑΧ» ΗΤΟΙ «ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ ΟΠΟΙΟΣ ΕΙΜΑΙ». ΤΑ ΑΡΧΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΩΝ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΞΕΩΝ ΣΧΗΜΑΤΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ «ΓΧΒΧ» (ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΚΗ: «JHVH») ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΣ ΟΙ ΡΑΒΒΙΝΟΙ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΣΘΕΣΑΝ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΚΑΙ ΤΟ ΜΕΤΕΤΡΕΨΑΝ ΣΕ «ΙΕΧΩΒΑ» ΜΕ ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ «Χ», ΣΕ «JEHOVAH», ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ.

   ΕΠΕΙΔΗ ΛΟΙΠΟΝ, ΤΟ ΑΡΚΤΙΚΟΛΕΞΟ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟ «JHVH» ΕΙΝΑΙ Η ΣΥΝΕΠΤΥΓΜΕΝΗ ΠΕΡΙΦΡΑΣΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΤΟΥ ΟΡΟΥ «Ο ΩΝ» ΩΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΤΟΥ «ΠΑΝΟΣ», ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ ΟΤΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΤΑΥΤΙΖΟΥΝ ΤΟΝ «JHVH», ΗΤΟΙ ΤΟΝ «ΟΝΤΑ», ΗΤΟΙ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ «ΠΑΝΑ», ΜΕ ΤΟΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟ ΑΡΧΙΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑ ΣΑΤΑΝΑ – ΔΙΑΒΟΛΟ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΙΟΥΔΑ, ΔΙΑΠΡΑΤΤΟΥΝ ΑΠΑΤΗ, ΔΙΟΤΙ Ο ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΤΖΕΝΤΑΪ – ΙΟΥΔΑΣ ΕΙΝΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟΣ ΕΧΘΡΟΣ ΤΟΥ «JHVH» Ή «ΟΝΤΟΣ» Ή «ΠΑΝΟΣ», ΔΙΟΤΙ Ο ΣΙΝ – ΣΙΩΝ ΑΝΑΤΙΝΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΦΑΕΘΩΝΑ ΜΕΤΑΞΥ ΑΡΕΩΣ ΚΑΙ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ – ΑΡΜΟΝΙΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ ΩΣ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΑΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ «ΠΑΝΟΣ», ΣΚΟΤΩΝΕΙ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ «ΟΝΤΟΣ» Ή «ΠΑΝΟΣ» Ή «JHVH» Ή «ΓΧΒΧ».

   ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΑΦΗ ΟΤΑΝ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΕΙ ΤΑ ΟΣΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΞΟΔΟ» ΚΕΦΑΛΑΙΑ 3:14 ΚΑΙ 6:3 ΤΗΣ «ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ», ΟΠΟΥ Ο ΤΖΕΝΤΑΪ ΑΠΟΠΗΡΑΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΤΥΓΧΑΝΕΙ ΝΑ ΕΞΑΠΑΤΗΣΕΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΤΑΥΤΙΖΟΝΤΑΣ ΨΕΥΔΩΣ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟΝ «ΩΝ» Ή «ΟΝΤΑ» Ή «JHVH» Ή «ΓΧΒΧ» Ή ΚΑΤΑ ΠΑΡΑΦΘΟΡΑ «ΙΕΟΒΑ».

   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΤΖΕΝΤΑΪ – ΣΙΝ – ΣΙΩΝ ΕΙΝΑΙ «ΨΕΥΔΟΙΕΧΩΒΑ» ΚΑΙ «ΨΕΥΔΟΩΝ».

   ΦΥΣΙΚΑ, Η ΛΕΓΟΜΕΝΗ «ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ» ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΣΑΤΑΝΙΚΗ ΑΠΑΤΗ ΤΟΥ ΣΙΝ – ΣΙΩΝ – ΤΖΕΝΤΑΪ, ΟΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΤΑΝΙΚΕΣ ΑΠΑΤΕΣ ΟΛΑ ΤΑ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΒΑΣΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΨΕΥΔΗ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ «ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ».

   ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ,
   ΠΡΕΠΕΙ ΤΑ ΕΘΝΗ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΤΟΝ «ΟΝΤΑ» ΣΤΗ ΔΙΚΗ ΤΟΥΣ ΜΗΤΡΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ. Π.Χ. ΟΙ ΑΓΓΛΟΦΩΝΟΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ «THE BEING», ΟΙ ΓΑΛΛΟΦΩΝΟΙ ΤΟ «L’ETANT», ΟΙ ΙΤΑΛΟΦΩΝΟΙ ΤΟ «L’ENTE», ΚΑΙ ΟΙ ΓΕΡΜΑΝΟΦΩΝΟΙ ΤΟ «DER SEIEND», ΚΑΙ ΟΙ ΛΟΙΠΟΙ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΓΛΩΣΣΕΣ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΝΑ ΠΑΠΑΓΑΛΙΖΟΥΝ ΟΛΟΙ ΒΛΑΚΩΔΩΣ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ «JEHOVAH», ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΟΝΟΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ, ΔΙΟΤΙ ΤΟ «JEHOVAH» ΣΤΙΣ ΑΛΛΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΒΡΑΙΚΗΣ, ΔΕΝ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΤΙΠΟΤΕ, ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΗ – ΝΕΚΡΗ ΕΒΡΑΙΚΗ ΛΕΞΗ ΑΝΕΥ ΟΥΔΕΝΟΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ, ΔΙΟΤΙ Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΟΝΟΜΑ ΟΥΤΕ …ΜΗΤΣΟΣ ΟΥΤΕ …ΙΕΧΩΒΑ, ΓΕΛΟΙΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ.
   0   0
   • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

    Ανέφερα “ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ 11 Αυγούστου 2017 @ 11:35 –
    Το ΓΙΑΧΒΕ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΝΟΜΑ, ΑΛΛΑ ΙΔΙΟΤΗΤΑ. Δεν υπάρχει όνομα για τον Θεό. Αν υπήρχε όνομα, σημαίνει ότι υπάρχει κάτι μεγαλύτερο που του έδωσε όνομα….”. Οπότε συμφωνούμε ότι ο Θεός της ΠΔ δεν έχει όνομα. Οι Ορθόδοξοι δεν χρησιμοποιούμε το ΓΙΑΧΒΕ. Αυτά είναι ιδιαιτερότητες αλλονών. Εμείς, ως Έλληνες, χρησιμοποιούμε το Κύριος και το Ων.
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     ΦΙΛΕ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΟΥΜΕ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΓΙΑ ΤΟ “Ο ΩΝ” …ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΟΥ ΤΟ ΣΤΕΙΛΑ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΟΤΙ ΕΧΕΙ ΓΙΝΕΙ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ ΥΨΙΣΤΟΥ ΟΝΤΟΣ “ΠΑΝ” Ή ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΟΚΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΜΜΟΥ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟ ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΓΕΝΟΚΤΟΠΟΥΣΤΑΪ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΕΙ ΤΟΝ ΓΗΙΝΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΞΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥ ΤΗΣ ΛΕΥΚΗΣ+ΜΑΥΡΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΣΕΙΡΙΟΥ ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟΥ ΕΧΘΡΟΥ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ…ΠΑΡΕ ΚΑΙ ΕΝΑ ΑΚΟΜΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ…:
     Ο Συμπαντικός Οργανισμός είναι ακριβώς ανάλογος ως προς τη Σύσταση και τις Λειτουργίες, με τους ανώτερους ζωντανούς οργανισμούς της γήινης πανίδας, και διαφοροποιείται μόνον ως προς τις πυκνώσεις ή αραιώσεις Ύλης-Ενέργειας.
     Ο Συμπαντικός Οργανισμός ειναι ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΣ, νοήμων, και περιέχει Κύτταρα και Όντα ομοίως ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΑ σύμφωνα με σταθερούς εσωτερικούς βιολογικούς νόμους: Μεγακύτταρα-Αστερισμούς και Μικροκύτταρα-Υλης.
     Η αυτοπροβολή του “θεού της εβραϊκης Βίβλου” ως Δημιουργού των Όντων και των Οργανισμών της Πανίδος και Χλωρίδος, ή ως Δημιουργού των Αστρικών Συστημάτων, είναι Ψευδής και αποσκοπούσα στην αποκοπή των Όντων απο δυνατότητα επαναφοράς των στην εξουσία των Φυσικών Βιολογικών Νόμων που διέπουν τις λειτουργίες του Συμπαντικού Οργανισμού.
     Η νοοτροπία της αυτοπροβολής ενός Όντος-“θεού” να υποκαθιστά πλαστώς τους μόνους Δημιουργούς-Φυσικούς Βιολογικούς Νόμους, συνιστά Απάτη, Καιροσκοπική Αλητεία και Παρασιτισμό εις βάρος του Συμπαντικού Οργανισμού στον οποίο δεν υπάρχουν ούτε “θεοί” ούτε “θρησκείες”.
     Όσα από τα Όντα-Δούλοι του …Κυρίου αρέσκονται, στην παρούσα κατάσταση βίαιας ενσαρκώσεως των, να διακρατούν νοοτροπία “έντρομων δημιουργημάτων” απέναντι σε ανύπαρκτους πλαστούς “δημιουργούς”, θα καταταχθούν ως “μονίμως αχρηστευμένα διανοητικώς” κατα την φάση ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ.
     Η ανωτέρω “διανοητική αχρήστευση” σημαίνει ότι τα Όντα αυτά θεωρούνται άχρηστα για τις Συμπαντικές Λειτουργίες και επομένως ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΑ σε διαύλους Εκμηδενισμού._
     0     0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Αγαπητέ, περί της δικής σου θεώρησης των πραγμάτων, δεν γνωρίζω τίποτα. Πρέπει να τα μελετήσω και αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει δυνατότητα. Αυτά που λες μου φαίνονται πολύ μπερδεμένα. Μπερδεμένα όχι τόσο όσον αφορά εμένα, αλλά μπερδεμένα όσον αφορά το ανακάτεμα πολλών κοσμοθεωριών που βάση έχουν τον μανιχαϊσμό και τον Γνωστικισμό. Μπορούμε να συζητήσουμε όμορφα, χωρίς προσβολές, να ξέρεις όμως ότι δεν θα με πείσεις. Ούτε βέβαια και εγώ εσένα.
      0      0
     • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ !!! says:

      ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ ΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΤΕ ΘΑ ΣΟΥ ΤΑ ΠΩ ΕΓΩ ΟΣΟ ΠΙΟ ΑΠΛΑ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΑ ΜΠΟΡΩ…ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΞΑΝΑΕΙΠΑ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΗΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ, ΟΛΕΣ ΟΙ ΓΗΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ (666-777-888) ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΙΚΗΣ ΚΑΡΚΙΝΙΚΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΠΡΟ 13500 ΕΤΩΝ. ΓΙΑ ΜΑΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., Ο ΥΨΙΣΤΟΣ “ΘΕΟΣ”, ΤΟ ΥΨΙΣΤΟ ΟΝ, ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ, ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ, ΤΟ ΠΑΝ, ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΟΠΩΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ, ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΖΟΥΜΕ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ, ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΗ ΤΟΥ, ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ;; ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΗΧΑΝΗ Ή ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΚΑΠΟΙΟΥ ΘΕΟΥ, ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΟΡΓΑΝΙΚΟ-ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΕΜΕΙΣ ΑΛΛΩΣΤΕ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΖΩΑ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΑΣΤΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΥΠΟΑΤΟΜΙΚΑ ΣΩΜΑΤΙΔΙΑ…ΚΑΠΟΙΑ ΚΥΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΑΡΡΩΣΤΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΓΙΝΑΝ ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΡΑΦΗΚΑΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΝΤΑΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ, ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΩΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΦΥΛΕΣ…ΣΤΗ ΓΗ, ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΠΙΒΑΛΕΙ ΕΝΑ ΦΡΑΓΜΑ ΟΠΟΥ ΠΑΓΙΔΕΥΟΥΝ ΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ “ΨΥΧΕΣ” ΚΑΙ ΤΙΣ ΜΕΤΕΝΣΑΡΚΩΝΟΥΝ ΒΙΑΙΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗ ΓΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟΣΒΕΣΗ ΜΝΗΜΗΣ, ΑΥΤΟ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΧΘΟΥΝ “ΔΟΥΛΟΙ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” ΑΝΕΥ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΙ ΑΝΕΥ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΤΗΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ, ΩΣΤΕ ΝΑ ΜΗ ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΜΙΚΡΟ-ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΗΣ ΓΗΣ-“ΑΝΘΡΩΠΟΙ” ΜΕΤΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥΣ, ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΟΥΝ ΤΑ ΑΝΤΙΣΩΜΑΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΠΟΥ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΓΗ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΟΜΟΓΓΟΛΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΕΥΚΗΣ+ΜΑΥΡΗΣ ΦΥΛΗΣ..ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΙΛΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΗΣ ΑΠΟ ΠΥΡΗΝΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ,ΚΛΠ,ΚΛΠ…ΕΙΝΑΙ ΟΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΚΑΝΕΙ ΚΑΙ Ο ΚΑΡΚΙΝΟΣ, ΑΠΟΚΟΒΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΔΡΑ ΑΥΤΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΕΓΩΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΝΤΑΣ ΥΠΕΡΜΕΤΡΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ, ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΟΛΟΣ Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ…ΚΑΠΟΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΘΑ ΑΝΤΕΠΙΤΕΘΕΙ ΜΕ ΛΕΥΚΑ ΑΙΜΟΣΦΑΙΡΙΑ ΠΟΛΕΜΟΥ ΚΑΙ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΙ ΤΗΝ ΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΘΑ ΜΑΣ ΕΠΙΣΤΡΕΨΕΙ ΠΙΣΩ ΣΤΙΣ ΑΡΧΕΤΥΠΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙΕΣ ΜΑΣ ΩΣ ΥΓΙΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ, Η Ο.Ε.Α. ΑΥΤΟ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ, ΝΑ ΜΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΙ ΓΙ’ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ή ΜΑΛΛΟΝ ΝΑ ΜΑΣ ΕΠΑΝΑΦΕΡΕΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΑΣ (ΠΡΙΝ ΕΠΙΒΛΗΘΟΥΝ ΟΙ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΕΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΑΣ ΑΠΟΚΟΒΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΚΥΤΤΑΡΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ) ΚΑΙ Ο ΜΟΝΟΣ ΣΚΟΠΟΣ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΑΣΤΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΕΠΙΒΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΟΠΩΣ ΤΑ ΥΓΙΗ ΚΥΤΤΑΡΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ. ΟΣΟΙ ΔΕΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ ΣΩΣΤΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΣΟΙ ΜΕΙΝΟΥΝ ΕΓΚΛΩΒΙΣΜΕΝΟΙ ΣΤΙΣ ΓΗΙΝΕΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ(666-777-888), ΜΕΤΑ ΤΗ ΦΑΣΗ ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΕΩΣ ΔΥΣΤΗΧΩΣ ΘΑ ΘΕΩΡΗΘΟΥΝ ΑΧΡΗΣΤΑ-ΚΑΡΚΙΝΙΚΑ-ΑΡΡΩΣΤΑ ΚΥΤΤΑΡΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΘΑ ΕΞΟΝΤΩΘΟΥΝ-ΑΠΟΒΛΗΘΟΥΝ-ΑΠΟΡΡΙΦΘΟΥΝ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ, ΣΕ ΔΙΑΥΛΟΥΣ ΕΚΜΗΔΕΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΤΙΣ ΟΥΡΟΔΟΧΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΠΡΟΔΟΧΟΥΣ ΚΥΣΤΕΣ ΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ…
      0      0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Λοιπόν, θα σου πω κάποιες πρώτες σκέψεις, αλλά θέλω και κάποιο χρόνο για να μελετήσω κάποια πράγματα. Καταρχήν, αυτό το Avatar που περιγράφεις, γιατί για Avatar πρόκειται, είναι κατανοητό, αλλά όχι αποδεκτό από εμένα. Η ταινία μου άρεσε πάρα πολύ. Γιατί ακόμη κι αν είναι έτσι τα πράγματα, μιλάμε για κάτι κτιστό. Η ύλη εκ των πραγμάτων δεν έχει αυτοσυνειδησία και δεν είναι οργανική στην αρχική της μορφή. Οπότε η ύλη από μόνη της δεν μπορεί να δημιουργήσει κάτι οργανικό, πόσο μάλλον να επιβάλλει τους μαθηματικούς νόμους του σύμπαντος. Το σύμπαν, για μένα, είναι κτίσμα, ότι ιδιότητα κι αν του δώσουμε. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα που αναφέρεις, για τους κρόνιους, δρακονιανούς Τζεντάι, πρέπει να τα αποδείξεις ιστορικά. Υποθέσεις μπορούν όλοι να κάνουν και να δημιουργήσουν μία όμορφη ιστορία, όμως αυτό που μετράει σε αυτές τις υποθέσεις είναι η απόδειξη. Δηλαδή να αναφέρεις πηγές που βασίζεται, για να μπορούμε να κρίνουμε τα λεγόμενά σου.
      0      0
     • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Με λιγα λογια ειστε μασονοκινουμενοι που δεν διαφερετε σε τιποτα απο τους νεογνωστικους-θεοσοφιστες τυπου psychaos.προωθειτε την πανθρησκεια οταν λετε αποψεις του τυπου ο Θεος ειναι η φυση.σαν psychedelas τετοιες χιπικες αποψεις τις ξερω πολυ καλα κ ξερω πια κεντρα τις προωθουν.οποτε μολις αποκαλυψες οτι οεα-μασονια χερι-χερι(οχι οτι δεν το ξεραμε βεβαιως βεβαιως).δυστυχως για εσας ‘ουδεν κρυπτον υπο τον ηλιον'(εαν το εγραψα σωστα).
      0      0
     • 2η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΗΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΦΙΛΕ ΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ ΑΡΧΕΤΥΠΗ ΚΟΣΜΟΘΕΑΣΗ, ΑΝ ΔΕΝ ΕΧΕΙΣ ΧΡΟΝΟ Ή ΔΕΝ ΘΕΣ ΝΑ ΤΟ ΜΕΛΕΤΗΣΕΙΣ ΛΥΠΑΜΑΙ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΣΕ ΒΟΗΘΗΣΩ ΑΛΛΟ ΚΑΙ ΔΙΑΚΡΙΝΩ ΕΠΙΣΗΣ ΟΤΙ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙΣ..ΠΡΟΣΠΑΘΗΣΕ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΑΔΟΓΜΑΤΙΣΤΟΣ ΑΝ ΘΕΣ ΝΑ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ…ΚΑΤΑΡΧΑΣ ΔΕΣ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΟΥ ΕΒΑΛΑ ΜΕ ΤΙΤΛΟ “ΚΑΤΑΓΓΕΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΛΑΣΤΟΠΡΟΣΩΠΕΙΑ ΠΑΝΟΣ ΑΠΟ ΓΙΑΧΒΕ-ΣΑΒΑΩΘ(ΚΡΟΝΟ) ΚΑΙ …ΠΑΥΛΑΚΙΑ” ΣΟΥ ΞΑΝΑΒΑΖΩ ΤΟ ΕΠΙΜΑΧΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΚΑΙ ΘΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ ΤΙ ΕΝΝΟΩ ΠΕΡΙ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ “ΠΑΝ” ΚΑΙ ΤΟ ΠΟΣΟ ΑΣΤΟΧΟΣ ΕΙΣΑΙ ΟΤΑΝ ΔΟΓΜΑΤΙΖΕΙΣ ΠΕΡΙ “ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ”, ΟΙ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ(ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, ΟΡΦΕΑΣ,ΚΛΠ) ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΕΛΕΓΑΝ ΓΙΑ “ΚΤΙΣΜΑΤΑ” ΚΑΙ ΠΑΝΤΑ ΕΛΕΓΑΝ ΟΤΙ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΝΑ-ΣΥΜΠΑΝ ΖΟΥΜΕ (“ΕΝ ΑΥΤΩ” ΖΟΥΜΕ) ΚΑΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΓΕΝΗΜΑΤΑ-ΓΕΝΟΣ-ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ, ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΤΟΥ, …ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΛΕΞΗ-ΠΡΟΣ-ΛΕΞΗ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΑΙ ΝΙΩΣΕ ΠΩΣ ΑΚΡΙΒΩΣ ΠΗΓΕ ΝΑ ΜΑΣ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙ-ΠΛΑΝΗΣΕΙ Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ…ΠΑΥΛΑΚΙΑΣ!!!!!! (ΔΕΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΠΟΥ ΕΧΩ ΒΑΛΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ ΚΡΟΝΟ-ΣΑΒΙΤ-ΣΑΒΙΤΟΥΡΝ-ΣΑΤΟΥΡΝ-ΣΑΒΒΑΤΑ-ΣΑΒΑΩΘ):
      Την μεγάλη απάτη των χιλιετηρίδων δια την πλαστοπροσωπεία του πραγματικού «Πανός» από τους Γιαχβεχ και Σαβαωθ, την διέπραξε ο λευκοκίτρινος μογγόλος ιουδαίος «Απόστολος Παύλος» ή Σαούλ, ραββίνος από την Ταρσό της Κιλικίας Μικράς Ασίας._ Ο ως άνω ειδεχθής απατεών και «άγιος» της «ορθοδοξίας», όταν πήγε στην Αθήνα, είπε ψέμματα στους Αθηναίους ότι: «πήγε να τους κηρύξει τον πραγματικό Θεό ο οποίος δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτώ (μέσα του) ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και τίνες των ποιητών σας είπον: «διότι και γένος είμεθα τούτου»._ Όμως με τα λόγια αυτά ο πονηρός Παυλάκιας ακύρωνε (κρυφίως) όλη την εβραιοχριστιανική διδασκαλία περί «Θεού (εξωκοσμικού) δημιουργού», διότι με την ως άνω δημόσια ομολογία του, δήθεν δέχεται ότι οι άνθρωποι και τα λοιπά όντα δεν είναι δημιουργήματα των χειρών του Θεού αλλά είναι γεννήματα εντός του σώματός του, ήτοι κύτταρα του σώματός του συμφώνως με την αληθή βιολογική λειτουργία του σώματος του «Πανός» συμπαντικού οργανισμού. Δηλαδή ο δόλιος Ιουδαίος Παυλάκιας αποπειράθηκε να πωλήσει εμπόρευμα «Γιαχβέχ-Σαβαώθ» με περιτύλιγμα «Παν-ός» (Σύμ-παν-τος, Συμπαντικού Οργανισμού) ώστε βλέποντας οι Αθηναίοι το περιτύλιγμα, να «αγοράσουν» το δηλητηριώδες ψευδές περιεχόμενο. Οι Αθηναίοι και οι λοιποί Έλληνες, πλην ελάχιστων ηλιθίων («Πράξεις των αποστόλων», ΙΖ’22-34) απέρριψαν αυτό το δηλητηριώδες περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να γενοκτονηθούν από τους εβραιοχριστιανούς αυτοκράτορες της Ρώμης Β’ ή «Βυζαντίου». Ο Διεστραμμένος Παυλάκιας αυταποδείκτως έγραψε ψεύδη στις (σατανικές) «Πράξεις των αποστόλων» διότι αφ’ενός ισχυρίζεται ότι ο Θεός τον οποίο «πωλούσε» ήταν άγνωστος στους Αθηναίους, αφ’ετέρου ομολογεί ότι αυτός ο Θεός ήταν γνωστός στους Αθηναίους πολίτες, όπως ο Δημάρατος, ο οποίος είχε συνθέσει ποίημα δια τον «Πάνα» με τον στίχο «Διότι και γένος – κύτταρα είμεθα τούτου».
      Την μεγάλη απάτη των χιλιετηρίδων δια την πλαστοπροσωπεία του πραγματικού «Πανός» από τους Γιαχβεχ και Σαβαωθ(ΚΡΟΝΟ), την διέπραξε ο λευκοκίτρινος μογγόλος ιουδαίος «Απόστολος Παύλος» ή Σαούλ, ραββίνος από την Ταρσό της Κιλικίας Μικράς Ασίας._ Ο ως άνω ειδεχθής απατεών και «άγιος» της «ορθοδοξίας», όταν πήγε στην Αθήνα, είπε ψέμματα στους Αθηναίους ότι: «πήγε να τους κηρύξει τον πραγματικό Θεό ο οποίος δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτώ (μέσα του) ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και τίνες των ποιητών σας είπον: «διότι και γένος είμεθα τούτου»._ Όμως με τα λόγια αυτά ο πονηρός Παυλάκιας ακύρωνε (κρυφίως) όλη την εβραιοχριστιανική διδασκαλία περί «Θεού (εξωκοσμικού) δημιουργού», διότι με την ως άνω δημόσια ομολογία του, δήθεν δέχεται ότι οι άνθρωποι και τα λοιπά όντα δεν είναι δημιουργήματα των χειρών του Θεού αλλά είναι γεννήματα εντός του σώματός του, ήτοι κύτταρα του σώματός του συμφώνως με την αληθή βιολογική λειτουργία του σώματος του «Πανός» συμπαντικού οργανισμού. Δηλαδή ο δόλιος Ιουδαίος Παυλάκιας αποπειράθηκε να πωλήσει εμπόρευμα «Γιαχβέχ-Σαβαώθ» με περιτύλιγμα «Παν-ός» (Σύμ-παν-τος, Συμπαντικού Οργανισμού) ώστε βλέποντας οι Αθηναίοι το περιτύλιγμα, να «αγοράσουν» το δηλητηριώδες ψευδές περιεχόμενο. Οι Αθηναίοι και οι λοιποί Έλληνες, πλην ελάχιστων ηλιθίων («Πράξεις των αποστόλων», ΙΖ’22-34) απέρριψαν αυτό το δηλητηριώδες περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να γενοκτονηθούν από τους εβραιοχριστιανούς αυτοκράτορες της Ρώμης Β’ ή «Βυζαντίου». Ο Διεστραμμένος Παυλάκιας αυταποδείκτως έγραψε ψεύδη στις (σατανικές) «Πράξεις των αποστόλων» διότι αφ’ενός ισχυρίζεται ότι ο Θεός τον οποίο «πωλούσε» ήταν άγνωστος στους Αθηναίους, αφ’ετέρου ομολογεί ότι αυτός ο Θεός ήταν γνωστός στους Αθηναίους πολίτες, όπως ο Δημάρατος, ο οποίος είχε συνθέσει ποίημα δια τον «Πάνα» με τον στίχο «Διότι και γένος – κύτταρα είμεθα τούτου».
      0      0
     • ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ: Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ!!!! says:

      ΓΙΑ ΤΟ ΑΒΑΤΑΡ ΠΟΥ ΛΕΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΔΕΝ ΤΗΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΤΑΝΙΑ ΚΑΙ ΔΕΝ ΤΗΝ ΕΧΩ ΔΕΙ, ΟΜΩΣ ΘΑ ΤΗΝ ΔΩ ΠΡΟΣΕΧΩΣ ΑΦΟΥ ΛΕΣ ΟΤΙ ΜΟΙΑΖΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΙΔΕΕΣ ΜΑΣ…ΟΣΟ ΓΙ’ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΑΝΟΗΤΟ-ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΣΟΥ, ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΜΕΙΣ ΤΗΣ Ο.Ε.Α. ΔΗΘΕΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΑΣΩΝΟΚΙΝΟΥΜΕΝΟΙ (ΑΣ ΓΕΛΑΣΩ!! ΕΝΩ ΕΜΕΙΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΞΕΒΡΑΚΩΣΑΜΕ ΤΕΛΕΙΩΣ ΤΗΝ ΚΙΝΕΖΟ-ΕΒΡΑΙΟ-ΜΑΣΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΔΟΣΤΡΩΤΗΡΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣΩΝΩΝ: “ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗΣ ΤΩΝ ΥΠΕΡΣΤΟΩΝ”…ΔΗΛΑΔΗ ΕΙΝΑΙ ΜΑΣΩΝΟΣ ΜΗΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΘΕΙΚΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΜΟΥΣΙΚΟΣ ΨΑΡΑΝΤΩΝΗΣ (ΑΔΕΛΦΟΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΞΥΛΟΥΡΗ) ΠΟΥ ΛΕΕΙ ΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕ ΕΜΑΣ;;; ΟΤΙ ΔΗΛΑΔΗ Ο ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ;;; ΟΙ ΑΡΧ.ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ ΤΑ ΕΙΠΑΝ ΠΡΩΤΟΙ ΑΥΤΑ: Ο ΟΡΦΕΑΣ, Ο ΠΑΡΜΕΝΙΔΗΣ, Ο ΔΗΜΑΡΑΤΟΣ, Ο ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ…ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ!!!
      ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΜΕ ΤΟΝ ΨΑΡΑΝΤΩΝΗ ΣΤΟ ΕΡΩΤΗΜΑ ΠΟΥ ΤΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ “ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΘΕΟΣ;;;” ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΠΑΝΤΑΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΦΥΣΗ!!!!!!!!!!!!!!!
      ΤΟ ΒΙΝΤΕΟ ΕΔΩ: youtube.com/watch?v=lFeRkg2pAEY
      0      0
     • ΑΝΟΗΤΟΣ-ΚΟΝΤΟΦΘΑΛΜΟΣ ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ says:

      Φιλαρακι χιλια συγνωμη!!!εαν το ειπε ο ψαραντωνης τοτε παω πασο.σε τετοιο επιχειρημα ουτε ο Ιησους δεν μπορει να σταθει απεναντι!!χαχα να’σαι καλα οεα-οεο χαχα.ο ρουβας ειπε για μακαρονια με κιμα,μηπως να το κανουμε εθνικο φαγητο κ αντι για σταυρο στη σημαια να βαλουμε μια καρμποναρα?
      0      0
    • Ανώνυμος says:

     Ρωμηοσυνη, κατ αρχην το ανωθεν σχολιο δεν το εκανα εγω. « όνομα είναι κάθε ουσιαστικό και επίθετο, με το οποίο προσδιορίζουμε («ονομάζουμε») πρόσωπα και πράγματα. Και οι λέξεις Θεός, άνθρωπος, άγγελος κ.τ.λ. είναι επίσης ονόματα. Δεν υπάρχει εμπόδιο στο να ονομάζεται ο Θεός με ένα όνομα που η έννοιά του, ως λέξης, είναι μια σχέση συγγένειας, γιατί το αληθινό, ουράνιο και προαιώνιο όνομα του Θεού (αν υπάρχει τέτοιο όνομα) είναι άγνωστο και ασύλληπτο για τους ανθρώπους. Όλα τα ονόματα, με τα οποία ο Θεός αποκαλύπτει τον εαυτό Του, είναι ανθρώπινες λέξεις, προορισμένες να μας φανερώσουν ιδιότητες του Θεού. Το ίδιο ισχύει και για το όνομα Γιαχβέ. Το ίδιο και για το όνομα Πατήρ. http://www.oodegr.com/oode/theos/onoma_xrisi_1.htm» Δεν μπορει λοιπον Ρωμηοσυνη καποιος να ισχυριζεται οτι ειναι αληθινος χριστιανος και να χλευαζει ενα απο τα ονοματα του Θεου.
     0     0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Γιατρέ μου, ΓΙΑΧΒΕ=ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ. Όποιος πιστεύει άλλο, είναι εκτός Ορθοδοξίας. Επειδή όμως ο Χριστός είπε: μόνο μέσω εμού θα γνωρίσετε τον Πατέρα, και επειδή ο Τριαδικός Θεός αποκαλύφθηκε σε εμάς ως Ιησούς Χριστός, δεν έχει κανένα νόημα να τον αποκαλούμε ΓΙΑΧΒΕ. Το Γιαχβέ δεν σώζει. Μόνο το ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΘΕΟΥ ΥΙΟΣ ΣΩΖΕΙ.
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      Ρωμηοσυνη, δεν διαφωνω απλα το εκανα θεμα για τον croif που ταυτιζει τον θεο Γιαχβε της Παλαιας διαθηκης με τον διαβολο. Και ολο αυτο διοτι η θρησκεια του, εχει αποβαλει το εβραικο στοιχειο απο την πιστη, και παω στοιχημα οτι η γραφη τους ειναι μονο η καινη διαθηκη και αυτη ψαλιδισμενη.
      0      0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Ρε γιατρέ, της Παναγίας θα σου ανάψω κεράκι. Τελικά συμφωνήσαμε σε κάτι.
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      Να σαι καλα φιλαρακι Ρωμηοσυνη. Ελα απο το (ΒΙΝΤΕΟ-Θαυματουργή εικόνα) σας εχω βαλει δυσκολα. Εχει χαθει και ο Ασχετος Αδαης. Λες να τον εφαγα και εξαφανιστηκε ?
      0      0
   • croif101 says:

    ΑΣΤΟ ΡΕ ΣΥ,ΜΗΝ ΑΣΧΟΛΕΙΣΑΙ ΕΣΥ Μ ΑΥΤΑ,ΧΑΡΑΜΙΖΕΣΑΙ ΕΔΩ!!!ΤΡΑΒΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΕΙΡΙΟ!!!!ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΕΓΑΛΟ ΠΟΛΥ ΜΕΓΑΛΟ,ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΩΡΑΕΙ ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΚΑΜΜΙΑ ΠΟΡΤΑ!!!!
    ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΣΟΥ ΤΟΝ ΔΙΑ ΛΕΩ.
    0    0
    • Ανώνυμος says:

     ΓΙΑΤΙ ΕΣΕΝΑ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΟΣ ΣΟΥ Ο ΔΙΑΣ;;; ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΑΡΧΕΤΥΠΟΣ ΘΕΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΝΑΡΧΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΔΙΑΣ, ΤΩΡΑ ΑΝ ΕΣΥ ΔΕΝ ΤΟΝ ΓΟΥΣΤΑΡΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΣΟΥ, ΑΝ ΔΕΝ ΝΙΩΘΕΙΣ ΕΛΛΗΝΑΣ ΑΛΛΑΞΕ ΦΥΛΗ, ΤΡΑΒΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ ΣΟΥ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΒΡΑΙΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΓΕΝΟΚΤΟΠΟΥΣΤΑΪ ΚΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΡΟΝΟ-ΣΑΒΑΩΘ ΤΟΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΠΡΟΔΟΤΗ…Υ.Γ. ΚΑΙ ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΓΩ ΤΟΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΡΩΤΗΣΑ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΧΙ ΕΣΕΝΑ, ΑΛΛΑ ΠΕΤΑΧΤΗΚΕΣ ΕΣΥ ΣΑΝ Π@ΡΔΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΚΑΙΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΖΗΜΑΤΑΕΙ ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΡΕ ΜΠΑΓΛΑΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΜΑΣ ΠΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ, ΒΡΕ ΟΥΣΤ ΕΒΡΑΙΟΣΚΩΛΗΚΑ ΚΡΟΙΦΑΚΟ…
     0     0
  • croif101 says:

   ΕΙΣΑΙ ΑΣΧΕΤΟΣ,ΕΙΣΑΙ ΤΥΦΛΟΣ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ,ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!!
   ΠΟΙΟΣ ΑΠΟΚΑΛΕΣΕ ΤΟΝ ΘΕΟΝΝ ΓΙΑΧΒΕ?ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ,ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ,ΣΑΜΑΕΛΙΚΟ ΑΣΤΕΙΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ.
   ΓΙ ΑΥΤΟ ΠΕΣ ΜΟΥ ΠΟΙΟΣ ΟΝΟΜΑΣΕ ΠΡΩΤΟΣ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ ΓΙΑΧΒΕ?
   0   0
   • Ανώνυμος says:

    ΠΟΙΟ ΣΑΜΑΕΛ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΚΟΥΜΕΛ ΡΕ ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΠΛΗΚΤΟ ΚΡΙΝΑΕΤΟΠΟΥΛΟΠΛΚΗΤΟ ΘΕΟΣΟΦΙΚΟΠΛΗΚΤΟ ΕΨΙΛΟΝΟΠΛΗΚΤΟ ΟΡΝΙΟ;; Ο ΙΔΙΟΣ Ο ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΣ ΣΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΦΑΤΑΪ-ΓΕΝΟΚΤΟΠΟΥΣΤΑΪ ΤΟ ΠΑΙΖΕΙ ΣΕ 2 ΤΑΜΠΛΟ, ΣΑΝ ΤΟΝ ΔΙΠΡΟΣΩΠΟ ΘΕΟ ΙΑΝΟ, ΜΙΑ Ο ΚΑΛΟΣ ΘΕΟΥΛΗΣ ΚΑΙ ΜΙΑ ΚΑΚΟΣ ΣΑΤΑΝΑΣ, ΜΕ ΣΤΗΜΕΝΟ ΤΟ ΝΟΜΙΣΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 2 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ, ΟΙ 2 ΟΨΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΟΥ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΣΙ(Ω)ΝΙΣΤΙΚΟΥ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΣ ΠΟΥ ΝΟΜΙΖΕ Ο ΑΝΟΗΤΟΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΜΑΛΘΑΚΑΣ ΟΤΙ ΘΑ ΚΟΡΟΙΔΕΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΓΟΝΟ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΘΕΙΚΟ ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ ΝΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΕΙ: ΤΑΝΑΝΤΙΑ ΤΑΥΤΑ = ΤΑ ΑΝΤΙΘΕΤΑ ΕΙΝΑΙ ΙΔΙΑ!!!
    0    0
   • Ανώνυμος says:

    croif, Η αρχή τού ονόματος: “Γιαχβέ”, κατά τη μαρτυρία τής Αγίας Γραφής, ανάγεται στον καιρό τής Εξόδου τού Ισραήλ στην Αίγυπτο. Ο Θεός απεκάλυψε το όνομα αυτό στο Μωυσή. (Έξοδος 3/γ΄ 11-15) Σημειωση «Ο ΕΙΝΑΙ, (γράφεται: יהוה, και προφέρεται: Γιαχβέ)
    0    0
    • croif101 says:

     ΓΙΑ ΝΑ ΠΟΥΜΕ ΔΥΟ ΛΟΓΑΚΙΑ ΡΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΑΦΟΥ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ,ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΑΣ ΞΕΚΙΝΗΣΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΜΕ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΜΩΥΣΗ.
     ΚΑΙ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΩΡΑ ΠΟΥ ΛΕΓΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΟΤΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΟΥ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΧΒΕ.

     «ΚΑΙ Μωυσής ην ποιμαίνων τα πρόβατα Ιοθόρ του γαμβρού αυτού του ιερέως Μαδιάμ και ήγαγε τα πρόβατα υπό την έρημον και ήλθεν εις το όρος Χωρήβ. Ώφθη δε αυτώ άγγελος Κυρίου εν πυρί φλογός εκ του βάτου, και ορά ότι ο βάτος καίεται πυρί, ο δε βάτος ου κατεκαίετο (…)
     Και είπε Μωυσής προς τον Θεόν τις ειμι εγώ, ότι πορεύσομαι προς Φαραώ βασιλέα Αιγύπτου, και ότι εξάξω τους υιούς Ισραήλ εκ γης Αιγύπτου; Είπε δε ο Θεός Μωυσής λέγων
     Ότι έσομαι μετά σου , και τούτο σοι το σημείον, ότι εγώ σε εξαποστέλλω εν τω εξαγαγείν σε τον λαόν μου εξ Αιγύπτου και λατρεύσετε τω Θεώ εν τω όρει τούτω.» (Εξοδος Γ΄, 1-13)

     ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΟΙ ΦΩΣΤΗΡΕΣ(ΠΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΕΙΣΑΣΤΕ ΜΑΡΤΥΡΕΣ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ),ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΤΕΤΟΙΟΝ ΠΟΝΟ ΜΕΣΑ ΣΑΣ!!!!
     Η ΦΡΑΣΗ “ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΣΟΙ ΤΟ ΣΗΜΕΙΟΝ”ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΩΣ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΗ ΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΟΛΑ ΕΚΕΙΝΑ ΤΑ ΑΣΤΗΡΙΚΤΑ,ΚΑΙ ΑΝΙΣΤΟΡΗΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
     ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΜΙΑ ΦΡΑΣΗ ΠΟΥ ΟΜΙΛΕΙ ΚΑΙ ΔΕΙΧΝΕΙ Ο ΘΕΟΣ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ HWHW,ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΟ ΝΑ ΜΝΗΜΟΝΕΥΕΤΑΙ ΠΟΥΘΕΝΑ?!!!
     ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΙΝΣΤΡΟΥΧΤΟΡΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΝΗΡΕ,ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΑΝ ΦΩΝΗΕΝΤΑ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ ΓΙΑ ΓΑΙΧΒΕ Η ΙΕΧΩΒΑ?
     ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΕΙΠΕ Ο ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΣ Ο ΚΥΡΟΥ!!!ΜΕΓΑΛΟΣ ΕΛΛΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ,ΑΛΛΑ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΩΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΟΣ!!!
     (Θεοδώρητος Κύρου (Αντιόχεια, Συρία 393; – Κύρος, Συρία 466;). Εκκλησιαστικός συγγραφέας. Έγινε επίσκοπος Κύρου Συρίας (423) παρά τη θέλησή του και διακρίθηκε για τους αγώνες του κατά της διδασκαλίας του Απολλινάριου. Ήταν φίλος του Νεστόριου, του οποίου την καταδίκη αρνήθηκε να υπογράψει στην Γ’ Οικουμενική Σύνοδο (Έφεσος 431), και ήρθε σε σύγκρουση με τον Κύριλλο της Αλεξάνδρειας. Έλαβε μέρος στην Δ’ Οικουμενική Σύνοδο που καταδίκασε τον Νεστόριο, αλλά η Ε’ Σύνοδος καταδίκασε τα έργα του ως αιρετικά (υπόθεση των Τριών Κεφαλαίων). Γόνιμος συγγραφέας, ερμήνευσε πολλά έργα (ψαλμούς, επιστολές του Παύλου κ.ά.) κυρίως με το σύστημα της αντιοχειανής σχολής, της οποίας ήταν ο κυριότερος εκπρόσωπος. Έγραψε επίσης αναίρεση των 12 αναθεματισμών του Κυρίλλου για τον Νεστόριο, για την ενανθρώπιση του Κυρίου, κατά αιρετικών, ιστορία (323-429) και αποτέλεσε σημαντική πηγή για την Εκκλησία Αντιόχειας!!!!).
     ΠΑΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ Ο ΟΡΟΣ ΓΙΑΧΒΕ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΟΥΘΕΝΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ ΔΙΑΘΗΚΗ,ΚΑΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΤΩΝ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ!!
     ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΟΥ ΛΕΣ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΑΠΟ ΠΟΥ ΚΑΙ ΩΣ ΠΟΥ ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΤΕΣΣΕΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ(HWHW),ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΤΕΙ ΩΣ ΓΙΑΧΒΕ,Η ΙΕΧΩΒΑΣ.
     ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΝΤΕ ΚΑΙ ΚΑΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΝΑ ΔΙΑΛΕΞΕΙ ΕΒΡΑΙΚΟΝ ΟΝΟΜΑ,ΑΦΟΥ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΑΝΕΦΕΡΕ ΣΤΟΝ ΜΩΥΣΗ,ΟΤΙ ΕΓΩ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΧΒΕ!!!!
     ΛΟΙΠΟΙΝ ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΝΟΥΜΕ ΜΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ Ο ΘΕΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΤΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΩΝ,Ο ΣΑΡΚΩΘΕΙΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ.
     ΓΙΑ ΕΣΑΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ,ΚΑΜΜΙΑ ΑΝΤΙΡΡΗΣΗ.
     ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΡΙΞΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ Σ ΑΥΤΟ ΕΔΩ,ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ Ο ΘΕΟΣ.
     (και το όνομά μου Κύριος ουκ εδήλωσα αυτοίς» (Εξοδος. ΣΤ΄3)
     ΟΣΟ ΓΙΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΧΒΕ,ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΙΕΡΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ,ΠΟΥ ΟΙ ΠΑΛΑΑΙΟΤΕΡΟΙ ΑΠΕΦΕΥΓΑΝ ΝΑ ΤΟ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥΣ ΜΕ ΞΕΝΟΥΣ,ΕΠΕΙΔΗ ΠΘΣΤΕΥΑΝ ΟΤΙ ΕΤΣΙ ΒΑΖΟΥΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΣΕ ΒΕΒΗΛΑ ΣΤΟΜΑΤΑ.
     ΟΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΣΤΕΡΟΙ ΔΕ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΠΕΦΕΥΓΑΝ ΝΑ ΑΠΟΚΑΛΕΣΟΥΝ,ΕΞ ΑΙΤΙΑΣ ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗΣ ΕΥΛΑΒΕΙΑΣ,ΑΠΕΦΕΥΓΑΝ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΦΕΡΟΥΝ.ΑΝΤΙ ΓΙ ΑΥΤΟ ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΑΝ ΤΑ ΑΔΩΝΑΪ(ΚΥΡΙΟΣ)ΚΑΙ ΕΛΩΧΙΜ(ΘΕΟΣ).
     ΟΙ ΕΒΔΟΜΗΚΟΝΤΑ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΑΠ ΟΛΟΥΣ ΜΑΣ,ΤΟ ΑΠΕΔΙΔΑΝ ΣΥΝΗΘΩΣ ΜΕ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΚΥΡΙΟΣ(ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟ)
     ΟΙ ΜΑΣΟΡΙΤΕΣ ΕΞΑΛΛΟΥ ΕΣΤΙΞΑΝ ΑΥΤΟ ΜΕ ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ ΤΟΥ ΑΔΩΝΑΪ,ΚΑΙ ΕΛΩΧΙΜ,ΑΠ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Η ΜΟΡΦΗ ΙΕΧΩΒΑΙΕΧΩΒΕΙ.
     Η ΟΡΘΗ ΟΜΩΣ ΠΡΟΦΟΡΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ ΚΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΘΕ ΛΟΥΝ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΟΥΝ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕΣΑ ΑΠ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΚΛΑΔΙΑ ΤΟΥΣ(ΒΛΕΠΕ ΜΑΣΣΩΝΙΑ,ΤΕΚΤΟΝΕΣ,ΙΕΧΩΒΑΔΕΣ),ΕΙΝΑΙ ΓΙΑΧΒΕ!!!
     Η ΠΡΟΦΟΡΑ ΟΜΩΣ ΑΥΤΗ ΣΤΗΡΙΖΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΤΥΜΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΗΤΟΥ,ΟΠΟΙΟΣ ΔΙΕΡΗΓΝΥΕ ΤΑ ΙΜΑΤΙΑ ΤΟΥ,ΟΤΙ ΟΙ ΣΑΜΑΡΕΙΤΕΣ!!!!(ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΔΛΔ),ΠΡΟΦΕΡΑΝ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΓΙΑΧΒΕ!!!!
     ΤΑ ΚΕΡΑΤΑ ΣΑΣ ΤΑ ΤΡΑΓΙΑ.ΛΑΜΟΓΙΑ!!!
     ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ ΓΙΑΧΒΕ ΠΩΣ ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΠΟΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑΤΟΣ ΓΙΑΧΒΕ.;
     ΠΑΜΕ ΚΑΤ ΑΡΧΑΣ ΛΙΓΟ ΠΙΣΩ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΟΤΙ ΟΙ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΕΧΟΥΝ ΤΗΜΩΡΗΘΕΙ ΑΠ ΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ,ΟΤΝΑ ΕΠΕΙΣΘΗΣΑΝ ΑΠ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΝΑ ΦΤΙΑΞΟΥΝ ΕΝΑΝ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΠΥΡΓΟ,ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΑΣΟΥΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ!!!
     Η ΓΛΩΣΣΑ (Η ΣΥΝ-ΝΟΗΣΗ),ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΤΑΘΕΙ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΤΑΝΟΗΤΗ,ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΑ ΛΕΓΟΜΕΝΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ(ΛΟΓΟΣ).
     ΑΥΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΕΓΙΝΕ ΤΟΥΣ ΑΦΑΙΡΕΘΗΣΑΝ ΤΑ ΦΩΝΗΕΝΤΑ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΝΟΗΣΟΥΝ,Ο ΕΝΑΣ ΤΟΝ ΑΛΛΟΝ.
     ΓΙ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΚΗ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΦΩΝΗΕΝΤΑ!!!ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΒΓΑΙΝΕΙ ΤΟ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΟΤΙ Ο ΤΡΙΑΔΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,Ο ΩΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ/ΑΥΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΕΣ,ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΣΘΕΝΤΟΝΤΑΣ ΜΕΡΙΚΑ ΦΩΝΗΝΕΤΑ,ΙΑ ΝΑ ΔΩΣΟΥΝ ΛΟΓΟ.
     ΠΑΜΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΣΤΟΥΣ ΑΦΩΝΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΗ Η ΛΕΞΙΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΑ ΚΡΥΒΕΤΑΙ ΠΙΣΩ ΑΠ ΑΥΤΗΝ.
     Γ=ΓΑΙΑ,Ι=ΙΟΣ,Α=ΑΡΧΩ,ΑΝΩ,ΑΝΘΡΩΠΟΣ,Χ=ΧΑΣΜΑ,ΧΑΡΑΣΣΩ,Β=ΒΟΗ,ΒΑΘΟΣ,ΚΑΙ Ε=ΕΞΩΘΩ,ΕΛΑΥΝΩ!!!
     ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΓΙΑΤΙ ΣΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΚΑΙ ΠΑΛΙ,ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΧΟΥΝ ΝΟΥΝ,ΚΑΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΨΗΦΙΣΟΥΝ!!!(ΝΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΟΥΝ)
     ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΛΕΞΗ Ο ΩΝ
     Ο=ΟΡΙΟΝ,Ω=ΩΡΑΝΟΣ(ΣΥΜΠΑΝ),Ν=ΝΟΗΤΟΣ,ΝΟΥΣ

     ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΧΩ ΠΕΙ ΕΚΑΤΟ ΦΟΡΕΣ,ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΟΥΛΕΨΕΙΣ ΨΙΛΟ ΓΑΖΙ ΕΜΕΝΑ ΟΜΩΣ ΟΧΙ.
     ΓΙΑΧΒΕ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΕΙΝΑΙ Ο ΥΛΙΚΟΣ ΘΕΟΣ,ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΕΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΑΠ ΤΟΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΝ.
     ΕΙΝΑΙ Η ΑΙΤΙΑ ΠΙΥ ΑΝΘΡΩΠΟΣ,ΕΚΔΙΩΧΘΗΚΕ ΑΠ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ.ΕΙΝΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΗΚΕ ΑΠ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΤΟΥ!!!
     Ο ΩΝ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΕΙΝΑΙ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΔΕ ΕΧΕΙ ΟΡΙΑ,ΑΛΛΑ ΕΓΙΝΕ ΝΟΗΤΟΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΓΗΙΝΟ(ΥΛΙΚΟΝ) ΑΝΘΡΩΠΟ.
     ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
     ΤΕΛΟΣ,ΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ,ΚΑΙ ΔΟΞΑΣΤΕ,ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΣΤΕ ΜΟΝΟΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΩΣ ΓΝΗΣΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ.
     ΛΑΤΡΕΨΤΕ ΤΗΝ ΦΩΣ,ΤΗΝ ΜΟΝΗ ΑΛΗΘΙΝΗ ΠΗΓΗ,ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΘΕΙΤΕ ΑΠ ΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ,ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΚΝΟ ΑΥΤΟΥ ΣΑΜΑΕΛ,ΓΙΑΧΒΕ,ΣΑΤΑΝΑ!!!
     ΕΣΕΙΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΚΑΤΑΓΕΣΤΕ!!!!!
     ΑΥΤΗ Η ΦΡΑΣΗ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΕΙΧΝΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΙ,ΠΟΙΑ Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΙΗΟΣΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΑΛΗΘΝΙΟΥ ΘΕΟΥ,ΜΕ ΤΟΝ ΨΕΥΤΙΚΟ ΘΕΟ ΤΟΥ ΜΑΜΩΝΑ,ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ.
     ΤΕΛΟΣ,ΚΑΙ ΤΡΑΒΑΤΕ ΓΙΑ ΚΟΥΡΕΜΑ,ΟΠΩΣ ΟΛΑ ΤΑ ΠΡΟΒΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ!!!
     0     0
     • Ανώνυμος says:

      croif, «Εξοδος 6.3 και εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ, με το όνομα, Θεός Παντοκράτωρ· δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά.» Α Κορινθιους 10.9 «Μηδὲ ἄς πειράζωμεν τὸν ΧΡΙΣΤΟΝ, καθὼς καὶ τινὲς αὐτῶν ἐπείρασαν καὶ ἀπωλέσθησαν ὑπὸ τῶν ὄφεων.» Όπως είναι γνωστό από την Παλαιά Διαθήκη, ο ισραηλιτικός λαός στην έρημο γόγγυσε εναντίον του Θεού Γιαχβε (Ιησου Χριστου) και του Μωυσή. Ο Θεός τότε διέταξε θανατηφόρα φίδια να δαγκώνουν τους ασεβείς Ισραηλίτες. Οι πρωτοι χριστιανοι croif γνωριζαν πολυ καλα οτι ο Γιαχβε της παλαιας διαθηκης ειναι ο Χριστος και οχι ο διαβολος.
      0      0
     • Ανώνυμος says:

      croif, Γενεση 3.9 «Εκάλεσε δε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ, και είπε προς αυτόν, Που είσαι;» Ερωτηση, πιστευεις οτι ο Θεος εδω που καλεσε τον Αδαμ ηταν ο διαβολος ? Παραθετω το ιδιο εδαφιο απο την πιο αξιόπιστη έκδοση των εβραϊκών και των αραμαϊκών γραφών (δηλαδή, του Τανάκ κατά την Ιουδαϊκή ορολογία ή της Παλαιάς Διαθήκης κατά την Χριστιανική ορολογία) που είναι ουσιαστικά η πλέον χρησιμοποιούμενη έκδοση του πρωτότυπου κειμένου μεταξύ των λογίων. «וַיִּקְרָ֛א יְהוָ֥ה אֱלֹהִ֖ים אֶל־הָֽאָדָ֑ם וַיֹּ֥אמֶר ל֖וֹ אַיֶּֽכָּה׃» Εδω λοιπον croif διπλα απο το Θεος βλεπουμε το τετραγραμματο ονομα του Θεου, οπως και αν προφερεται Γιαχβε / Ιεχωβα. Για πες μας λοιπον ο Θεος καλεσε τον Αδαμ η ο Διαβολος ?
      0      0
     • ΔΠ. says:

      CROIF,κατα το θαυμα της Μεταμορφωσης του Ιησου,ποιοι πιστευεις (αν πιστευεις οτι εγινε το θαυμα)οτι εμφανιστηκαν μαζι του;
      0      0
    • croif101 says:

     ΑΝΤΕ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ,ΝΑ ΣΤΑ ΞΑΝΑΠΩ,ΚΑΙ ΤΕΛΟΣ,ΑΡΧΙΣΑ ΝΑ ΒΑΡΙΕΜΑΙ,ΝΑ ΜΙΛΑΩ ΣΕ ΤΟΙΧΟ!!!!
     ΘΑ ΓΡΑΨΩ ΑΡΚΕΤΑ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΦΟΡΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΕΛΕΙΩΣΕΙ ΤΟ ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ.ΛΟΙΠΟΝ
     ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΠΟΥ ΕΖΗΣΕ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ,Η ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ ΥΠΟ ΡΩΜΑΙΚΗΝ ΚΑΤΟΧΗΝ,ΗΤΑΝ ΧΩΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΝΤΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ.ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ,ΣΤΑ ΝΟΤΙΑ Η ΙΟΥΔΑΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΥΤΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΛΟΝΤΟ Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ,Η ΠΕΡΑΙΑ ΚΑΙ Η ΔΕΚΑΠΟΛΙΣ.(ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ,ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΛΕΣ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,ΑΠΟ ΕΠΟΧΗΣ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ,ΚΑΙ ΜΕΤΕΠΕΙΤΑ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ).
     ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΕΕΙΣΤΟΥ 115 ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΟΤΙ ΚΑΤΟΙΚΟΥΝΤΟ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΕΣ.ΣΤΙ ΣΠΟΛΕΙΣ ΑΥΤΕΣ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣΑΝ ΚΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ,ΣΥΡΟΙ,ΠΑΛΑΙΣΤΗΝΙΟΙ ΚΑΙ ΑΡΑΒΕΣ.ΟΜΩΣ Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΚΑΙ Ο ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
     Η ΤΙΒΕΡΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΣΕΠΦΩΡΙΣ (ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ)ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ 90%.
     ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΝΤΟΝΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΧΩΡΟ,ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΚΤΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΑ ΚΡΑΤΗ ΤΩΝ ΔΙΑΔΟΧΩΝ ΤΟΥ.
     Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΧΕ ΑΠΟΙΚΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑ ΤΟΝ 13ο ΚΑΙ 12ο ΠΧ ΑΙΩΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΑΡΑΛΙΑ (ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ) ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΦΟΙΝΙΚΗ (Η ΟΠΟΙΑ ΑΡΓΟΤΕΡΑ ΚΑΤΕΚΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΣΗΜΙΤΙΚΑ ΦΥΛΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΙΩΝΙΚΟ ΦΥΛΟ ΤΩΝ ΣΟΛΥΜΩΝ (Ο ΣΟΛΥΜΟΣ ΗΤΑΝ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΧΑΛΚΗΝΗΣ)ΣΤΗΝ ΥΠΟΛΟΙΠΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΥΡΙΑ.
     Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΩΝ ΣΟΛΥΜΩΝ,ΗΤΑΝ ΤΑ ΣΟΛΥΜΑ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΣΡΑΗΛΙΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΜΕΤΟΝΟΜΑΣΘΗΣΑΝ ΣΕ ΙΕΡΟΣΟΛΥΜΑ.
     ΣΤΑ ΣΟΛΥΜΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΟΛΥΜΩΝ ΥΠΗΡΧΕ ΜΕΓΑΛΟΠΡΕΠΗΣ ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΜΕΙΛΙΧΙΟΥ ΔΙΟΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΤΑΝ Η ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΤΕΚΤΙΣΘΕΙ ΚΑΤΑΚΤΗΣΤΙΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΚΤΙΣΘΗΚΕ Ο ΝΑΟΣ ΤΟΥ ΣΟΛΩΜΟΝΤΑ. ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΤΕΜΕΝΗ ΤΟΥ ΟΜΑΡ(ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟ ΤΡΟΥΛΟ) ΚΑΙ ΑΛ ΑΚΤΣΑ,.
     ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ Η ΓΑΛΙΛΑΙΑ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ ΛΟΓΩ ΕΠΙΚΟΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ,ΑΣΣΥΡΙΩΝ,ΒΑΒΥΛΩΝΙΩΝ,ΠΕΡΣΩΝ ΚΛΠ.ΠΡΟΕΞΕΧΟΝ ΟΜΩΣ ΣΤΟΙΧΕΙΟΝ ΣΥΝΕΧΙΖΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.
     Η ΤΙΒΕΡΑΔΙΑ ΚΑΙ Η ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΣΕΠΦΩΡΙΣ(ΠΑΤΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ) ΕΙΧΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΠΕΡΙΠΟΥ ΣΤΟ 90%.
     ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ
     ————————————-
     ΟΙ ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΟΥ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ ΗΤΑΝ ΚΥΡΙΩΣ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ (ΕΛΛΗΝΙΣΤΙΚΗ Ή ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗ) ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΝΤΩΣ ,ΓΛΩΣΣΑ, ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΕΤΟ,Η ΑΡΑΜΑΙΚΗ Η ΟΠΟΙΑ ΗΤΑΝ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΑΣΣΥΡΙΩΝ.
     ΄ΣΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΑ ΟΜΙΛΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΛΩΣΣΕΣ,Η ΔΕ ΕΒΡΑΙΚΗ ΗΤΑΝ ΓΝΩΣΤΗ ΜΟΝΟ ΣΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ (ΦΑΡΙΣΣΑΙΟΙ) ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΟΛΥ ΜΟΡΦΩΜΕΝΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.ΩΣ ΓΡΑΦΗ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΚΕΙΝΗ ,ΕΝΑ ΕΙΔΟΣ,ΣΦΗΝΟΕΙΔΟΥΣ ΓΡΑΦΗΣ.Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΒΡΑΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 1ουMX ΑΙΩΝΑ.
     ΑΡΑ Η ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΠΟΥ ΜΕΤΕΦΡΑΣΘΗΚΕ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ 280 ΠΧ,ΑΠΟ 72 ΡΑΒΙΝΟΥΣ,ΚΑΤ’ΕΝΤΟΛΗΝ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ ΤΟΥ Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΠΤΟΛEMAIOY TOY A’,ΣΕ ΠΟΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΗΤΑΝ ΓΡΑΜΜΕΝΗ? ‘Η ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ Ή ΣΤΑ ΑΡΑΜΑΙΚΑ.Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΚΔΟΧΗ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΡΑΤΕΣΤΕΡΗ.
     ΘΡΗΣΚΕΙΑ
     ——————
     ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΕΠΙΚΤΡΑΤΟΥΣΕ Η ΕΒΡΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΜΩΥΣΕΩΣ.
     ΣΤΙΣ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ,Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ‘Η Η ΕΒΡΑΊΚΗ (ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ)ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΤΩΝ ΛΑΩΝ ΠΟΥ ΤIΣ ΕΙΧΑΝ ΑΠΟΙΚΗΣΕΙ.
     ΠΑΙΔΙΚΑ -ΕΦΗΒΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ
     —————————————————————–
     ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΠΑΡΑΠΟΙΗΜΕΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ) Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΓΕΝΝΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΒΗΘΛΕΕΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ. Ο ΙΩΣΗΦ, ΚΑΤΗΓΕΤΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ,ΟΠΟΤΕ ΑΥΤΟΣ ΚΑΙ Η ΠΑΝΑΓΙΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΑΠΟΓΡΑΦΟΥΝ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ(ΝΑΖΑΡΑ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ) ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΟΠΟΥ ΔΙΕΜΕΝΑΝ.ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΔΕΝ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.(ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΕΚΑΝΑΝ ΤΙΣ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΕΙΣ).
     ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΠΟΚΡΥΦΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΘΩΜΑ (ΑΠΟΚΡΥΦΑ ΟΝΟΜΑΣΘΗΣΑΝ ΟΣΑ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΝ ΣΥΜΠΕΡΙΕΛΗΦΘΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΟ)ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ,ΟΤΑΝ ΑΥΤΟΣ ΗΤΑΝ ΟΚΤΩ ΕΤΩΝ,ΜΕΤΟΙΚΗΣΑΝ ΣΤΗΝ ΚΑΠΕΡΝΑΟΥΜ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΝΕΓΡΑΨΑΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΤΟΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ.ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΕΓΙΝΟΝΤΟ ΣΕ ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΕΒΑΣΙΖΟΝΤΟ ΣΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΟΜΗΡΟΥ.
     ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ,Ο ΙΗΣΟΥΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ 20 ΕΤΩΝ ΜΕΤΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΝΕΚΡΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ,ΟΠΟΥ ΔΙΑΒΙΟΥΣΕ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΣΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΑΡΚΕΤΟ ΧΡΟΝΟ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.
     ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΥΣΤΕΡΑ ΧΑΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΙΧΝΗ ΤΟΥ,ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ,ΜΕΧΡΙ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΩΝ 30 ΕΤΩΝ ,ΟΠΟΤΕ ΕΝΕΦΑΝΙΣΘΕΙ ΣΤΟΝ ΙΟΡΔΑΝΗ ΠΟΤΑΜΟ ΚΑΙ ΕΒΑΠΤΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΩΑΝΝΗΝ ΚΑΙ ΑΡΧΙΣΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΩΣ ΠΕΡΙΞ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΟΣ ΟΠΟΥ ΠΛΕΙΟΨΗΦΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.{Η ΒΑΠΤΙΣΗΣ (ΒΥΘΙΣΜΑ ΣΤΟ ΝΕΡΟ) ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΞΑΓΝΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑΝ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΛΟΥΟΜΕΝΟΙ ΣΤΑ ΝΕΡΑ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΠΗΓΩΝ}.
     ΕΣΣΑΙΟΙ
     —————-
     ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.ΟΙ ΔΥΟ ΑΛΛΕΣ ΗΤΑΝ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΩΝ.ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ ΔΙΕΦΕΡΟΝ ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΕΤΗΡΟΥΝ ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΤΟΝ ΤΕΛΕΤΟΥΡΓΙΚΟΝ ΝΟΜΟΝ,ΑΠΟ ΔΕ ΤΟΥΣ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΥΣ,ΔΙΟΤΙ ΠΑΡΕΔΕΧΟΝΤΟ ΤΗΝ ΜΕΛΛΟΥΣΑΝ ΖΩΗΝ ΚΑΙ ΖΟΥΣΑΝ ΜΕ ΑΥΤΑΠΑΡΝΗΣΕΙΣ.
     ΕΠΙΣΗΣ ΗΤΑΝ ΠΡΟΣΚΕΙΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΟΡΦΙΚΟΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ.
     ΖΟΥΣΑΝ ΑΠΟΜΟΝΩΜΕΝΟΙ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΤΟΥ ΚΟΥΜΡΑΝ, ΔΥΤΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΚΡΗΣ ΘΑΛΛΑΣΣΑΣ.ΑΣΧΟΛΟΥΝΤΑΝ ΚΥΡΙΩΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΕΙΔΙΚΟΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΠΟ ΒΟΤΑΝΑ.
     Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΙΕΦΕΡΕ ΑΠΟ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΜΑΚΡΥ ΛΕΥΚΟΝ ΧΙΤΩΝΑ,ΟΜΟΙΑΖΟΝΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΡΧΑΙΟΕΛΛΗΝΙΚΟΝ.
     ΜΗ ΞΕΧΝΑΜΑΙ ΟΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑ ΤΕΤΟΙΟΝ ΧΙΤΩΝΑ ΦΟΡΟΥΣΕ.
     ΠΑΝΑΓΙΑ- ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ
     —————————————————
     ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΟΝ(ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ) ΚΑΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ.
     ΣΤΟ ΛΕΞΙΚΟ ΤΟΥ ΗΣΥΧΙΟΥ ΔΙΑΒΑΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΜΑΙΡΑ Ή ΜΑΙΡΗ,ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΤΡΟΝ ΤΟΥ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΥΝΟΣ,ΔΗΛΑΔΗ Ο ΣΕΙΡΙΟΣ.ΤΟ ΡΗΜΑΣΗΜΑΙΝΕΙ .
     ΣΤΟ ΑΣΤΡΟ ΤΗΣ ΜΑΙΡΑΣ ‘Η ΜΑΙΡΗΣ ,ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΑΙΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΕΥΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΝΟΣ.
     ΣΤΟ ΕΡΓΟ(ΑΠΟΣΠ.443) Ο ΝΟΝΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ .
     ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΙΑ CHRONICON PASCHALE (ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΒΟΝΝΗΣ ΚΑΙ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ) ΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΠΟΥ ΕΓΡΑΦΕΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 2ου ΚΑΙ 3ου ΜΧ ΑΙΩΝΑ,ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ,ΠΛΗΝ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ,ΕΙΧΑΝ ΡΙΖΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ OΠΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΟΥΣ,ΟΙ ΔΕ ΜΗΤΕΡΕΣ ΤΟΥΣ ΕΙΧΑΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΟΝΟΜΑΤΑ.
     -ΙΕΡΟΚΛΕΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΙΑΚΩΒΟΥ.
     -ΣΟΦΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ.
     -ΡΕΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΩΜΑ.
     -ΟΥΡΑΝΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ.
     -ΕΥΤΥΧΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΤΟΥ ΑΛΦΑΙΟΥ.
     -ΧΕΙΡΟΘΕΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΜΑΤΘΑΙΟΥ.
     -ΑΜΜΙΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΣΙΜΩΝΟΣ ΤΟΥ ΚΑΝΑΝΙΤΗ.
     -ΣΕΛΗΝΗ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΘΑΔΔΑΙΟΥ.
     -ΙΩΑΝΝΑ,ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ANΔΡΕΑ.
     ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑ.
     ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΑΤΕΡΕΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΔΩΡΟΘΕΟΥ,ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΜΕΡΙΚΕΣ ΑΚΟΜΗ ΑΡΧΑΙΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ,ΟΠΩΣ ΔΙΟΦΑΝΗΣ,ΣΩΣΘΕΝΗΣ,ΑΝΔΡΩΝ,ΖΗΝΩΝ ΑΛΦΑΙΟΣ,ΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΖΕΒΕΔΑΙΟΣ (ΕΚ ΤΟΥ ΖΕΥΣ+ΙΔΑΙΟΣ).
     ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΟΝΟΜΑ (Ο ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΣ).ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΥΤΗ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΤΟ “Α” ΜΕΤΑΤΡΕΠΕΤΟ ΣΕ “Η”.
     ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΙΗΣΟΥ
     ——————————-
     Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΟ ΟΤΙ ΔΙΕΞΗΧΘΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΣ ΣΤΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΙΜΝΗ ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ΤΙΒΕΡΙΑΔΑ,ΟΠΟΥ ΥΠΗΡΧΑΝ ΠΟΛΛΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ.
     ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΑΣ ΜΕΤΕΒΕΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΜΟΝΟ ΦΟΡΕΣ (ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ ΣΥΝΕΛΗΦΘΕΙ ΚΑΙ ΕΣΤΑΥΡΩΘΕΙ)ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΣΕ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟΝ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΩΘΕΙ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟΝ ΝΟΜΟ.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ:
     1.Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΜΦΙΣΒΗΤΕΙ ΚΑΙ ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΤΗΝ ΥΠΟΣΧΕΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΟΤΙ ΑΥΤΟΙ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ ΤΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ.
     ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ ΘΑ ΑΠΕΥΘΥΝΘΕΙ ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΛΑΟΥΣ ΓΙΑΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΞΙΟΙ.ΛΕΕΙ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ( ΜΑΤΘΑΙΟΥ ΚΗ 19).
     2.ΣΤΟΝ ΡΩΜΑΙΟ ΕΚΑΤΟΝΤΑΡΧΟ ΛΕΕΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΔΕΝ ΘΑ ΜΠΟΥΝ ΣΤΗΝ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΩΝ,ΕΝΩ ΤΑ ΑΛΛΑ ΕΘΝΗ ΘΑ ΕΧΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ.
     3.ΚΑΤΑΡΓΕΙ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΥΠΟΚΡΑΤΙΑ ΤΟΥ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟΥ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ Ο ΘΕΟΣ ΘΑ ΛΑΤΡΕΥΕΤΑΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ.
     4.ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΑΦΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΜΑΡΤΙΩΝ ΕΧΕΙ ΜΟΝΟΝ Ο ΘΕΟΣ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ ΣΥΓΧΩΡΗΣΕ ΠΟΛΛΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ.ΓΙ’ΑΥΤΟ ΕΙΠΕ ( ΜΑΤΘ.Η,6).
     5.ΣΥΝΕΧΩΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ,ΜΗ ΤΗΡΩΝΤΑΣ ΤΗΣ ΝΗΣΤΕΙΕΣ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΥΟΝΤΑΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ,ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ
     ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΟ..
     6.ΚΗΡΥΤΤΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΝΕΚΡΩΝ,ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ,ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΨΥΧΗ ΑΘΑΝΑΤΗ.ΟΙ ΣΑΔΔΟΥΚΑΙΟΙ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΗΝ ΥΠΑΡΞΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΤΟΥ ΤΙΣ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ,ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΑΝ (ΙΩΑΝ.Ζ,35).
     ΟΙ ΕΣΣΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ ΠΙΣΤΕΥΑΝ ΣΤΗΝ ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΙΩΣΗΠΠΟΣ .
     7.Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΟΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΕΙ ΤΟΝ ΝΑΟ ΚΑΙ ΝΑ ΤΟΝ ΦΤΙΑΞΕΙ ΠΑΛΙ ΣΕ ΤΡΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ, ΑΠΕΤΕΛΕΣΕ ΤΗΝ ΥΨΙΣΤΗΝ ΥΒΡΗ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ.
     8.Ο ΙΗΣΟΥΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ.ΑΥΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΠΔ,ΑΦΟΥ ΘΕΩΡΟΥΣΑΝ ΣΑΝ ΑΣΘΕΝΕΙΑ ΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΟΤΙ ΤΟ ΜΑΣΤΙΓΙΟ ΗΤΑΝ Ο ΜΟΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ.ΓΙ’ΑΥΤΟ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΕΙΧΑΝ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ.
     9.Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ,ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΟ ΠΛΑΣΜΑ ΚΑΙ ΑΝΗΚΕΙ ΠΡΩΤΑ ΣΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΤΟΝ ΣΥΖΥΓΟ.ΕΝΑΣ ΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΟΥ ΙΣΡΑΗΛ ΔΕΝ ΑΝΕΧΟΤΑΝ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΣΙΑΣΕΙ Ή ΝΑ ΑΓΓΙΞΕΙ ΓΥΝΑΙΚΑ ΟΥΤΕ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΕΙ ΑΠΟ ΑΥΤΗΝ.Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ ΤΙΣ ΣΥΓΧΩΡΕΙ,ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΥΕΙ,ΤΙΣ ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ.(ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ Η ΜΑΡΙΑ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΚΑΙ Η ΜΟΙΧΑΛΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΙΠΕ .
     10.O IΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ (ΙΩΑΝ.Α,18).ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ, ΟΥΤΕ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΕΙΔΕ ΤΟΝ ΘΕΟ ΣΤΟ ΟΡΟΣ ΣΙΝΑ ,ΟΥΤΕ Ο ΙΑΚΩΒ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΔΗΛΩΝΕΙ .
     ΑΥΤΟ ΣΥΝΑΔΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΨΙΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΘΕΟΝ (ΠΛΑΤΩΝ).
     11.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΤΙ .ΑΥΤΟ ΕΡΧΕΤΑΙ ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΜΩΣΑΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΕ ΚΑΙ ΤΡΟΦΕΣ.
     12.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΧΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΤΕΛΩΝΕΣ,ΤΙΣ ΠΟΡΝΕΣ,ΤΟΥΣ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ,ΝΑ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΝ,ΓΙΑΤΙ ΟΠΩΣ ΛΕΕΙ,. (ΜΑΤΘ.ΚΑ,31-32 ).Ο ΜΩΣΑΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟΥΣ ΘΕΩΡΕΙ.
     13.ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΝΟΜΟ,ΠΟΥ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΙΣ ΠΡΟΦΗΤΕΙΕΣ,ΤΙΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΞΑΓΩΓΗ ΔΑΙΜΟΝΙΩΝ (),ΤΑ ΠΡΑΤΤΕΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ.
     14.Ο ΜΩΣΑΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ ΠΡΟΣΤΑΖΕΙ ΚΑΙ .
     Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΙ ΣΤΗ ΡΗΣΗ ΑΥΤΗ ΤΟ .
     15.ΟΤΑΝ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ,ΔΙΝΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΝ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ.ΟΤΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΒΡΑΑΜ,ΣΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ,ΛΕΕΙ (ΔΗΛ.ΣΕ ) ΚΑΙ ΟΧΙ (ΔΗΛ.ΣΕ ΕΜΑΣ) ( ΙΩΑΝ.ΣΤ 32,36,58-Ζ 19,22-Η 17,32,41,46,47-Ι 1,27,ΜΑΤΘ.Ε 20).
     17.ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ,ΕΝΩ ΣΤΗΝ ΠΔ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ (ΕΞΟΔΟΣ 19,6-6)ΚΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΟΘΕΙ(ΔΕΥΤΕΡΟΝΟΜΙΟΝ 28.1)ΚΑΙ ΠΡΟΦΗΤΕΥΕΙ ΟΤΙ (ΜΑΤΘ.ΚΑ 43).
     18.ΣΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΛΕΕΙ(ΙΩΑΝ.Η 42-44).(ΕΝΝΟΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΤΟΝ ΓΙΑΧΒΕ).
     19.ΔΕΝ ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΜΩΣΑΙΚΟ ΤΥΠΙΚΟ,ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ,Ο ΙΟΥΔΑΙΟΣ ΑΝΤΡΑΣ ΕΠΡΕΠΕ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΤΩΝ ΝΑ ΕΧΕΙ ΠΑΝΤΡΕΥΤΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΙ ΠΑΙΔΙΑ.
     20.ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ(ΜΑΤΘ.ΚΒ 44,ΛΟΥΚ.Κ 41-46,ΙΩΑΝ.Η 14,19).
     21.Ο ΑΖΥΜΟΣ ΑΡΤΟΣ,ΤΑ ΠΙΚΡΑ ΧΟΡΤΑ,ΤΟ ΚΡΕΑΣ ΤΟΥ ΑΡΝΙΟΥ ΚΑΙ ΟΙ ΤΕΣΣΕΡΕΙΣ ΚΟΥΠΕΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑΛΙΝΟΥ ΔΕΙΠΝΟΥ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ.ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ,ΤΟΥΣ ΜΟΙΡΑΖΕΙ ΚΡΑΣΙ ΚΑΙ ΨΩΜΙ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΟΥΝ ΤΟ ΑΙΜΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΑΡΚΑ ΤΟΥ,ΠΡΑΓΜΑ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΣΜΟ,ΑΛΛΑ ΕΝΤΕΛΩΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ.
     22,ΣΤΗΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΗ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΟΤΙ ΣΩΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΙΝΑ ΣΤΗΝ ΕΡΗΜΟ ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΕΣΤΕΙΛΕ Ο ΘΕΟΣ,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΤΙΤΑΣΣΕΙ ΤΗΝ ΕΞΗΣ ΔΗΛΩΣΗ(ΙΩΑΝ.ΣΤ 47-51).ΤΟΝ ΑΡΤΟ ΤΗΣ ΠΔ ΤΟΝ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ ΜΕ ΕΝΑ ΝΕΟ ΠΟΥ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.ΑΥΤΟ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗ ΘΕΟΦΑΓΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ,ΠΡΑΓΜΑ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.Ο ΑΡΤΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΤΑΖΥΜΟΝ ΑΡΤΟ ΠΟΥ ΠΡΟΣΕΦΕΡΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΤΟΥΣ ΘΕΟΥΣ ΤΟΥΣ.(ΗΡΟΔΟΤΟΣ Α,ΠΛΑΤΩΝ Γ 404,Ε 405)ΚΑΙ ΟΧΙ Ο ΑΖΥΜΟΣ ΑΡΤΟΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.
     23,ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΖΕΙ ΩΣ ΨΕΥΔΗ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΩΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟ ΘΕΟ.(ΙΩΑΝ.ΣΤ32-67,Ζ28-29,Η14,19).
     24.ΣΤΗΝ ΕΡΩΤΗΣΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΑΚΩΒΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝ ΘΑ ΚΑΨΕΙ ΤΟΥΣ ΕΧΘΡΟΥΣ ΤΟΥ ΜΕ ΦΩΤΙΑ ΕΞ ΟΥΡΑΝΟΥ,ΟΠΩΣ Ο ΗΛΙΑΣ,ΑΠΑΝΤΗΣΕ.(ΛΟΥΚ.Θ 54-56).
     25.OI ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΔΕΝ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΙΟΥΔΑΙΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΘΕΩΡΟΥΝ ΣΑΜΑΡΕΙΤΗ Ή ΦΙΛΙΣΤΑΙΟ.(ΙΩΑΝ.Ζ19-35,41-43,52,Η 48-ΙΟΥΔΑΙΚΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ(ΑΠΟΚΡΥΦΟ) ΛΘ 8-11 ΚΑΙ 29π2).
     26.Η ΣΑΜΑΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΗΤΑΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΙΣΗΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΜΩΣ ΠΗΓΑΙΝΕΙ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΚΑΛΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΗΣ.
     27.ΑΠΕΥΘΥΝΟΜΕΝΟΣ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΛΕΓΕΙ.(ΜΑΤΘ.ΚΓ 7)
     28.ΤΕΛΙΚΑ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΙ ΠΕΝΗΝΤΑ ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
     Η ΖΩΗ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΔΕΝ ΘΥΜΙΖΟΥΝ ΣΕ ΤΙΠΟΤΕ ΤΙΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΠΡΟΦΗΤΩΝ,ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΖΟΥΣΑΝ ΑΣΚΗΤΙΚΑ,ΗΤΑΝ ΤΡΑΧΕΙΣ,ΑΓΡΙΟΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΒΑΣΑΝΙΖΟΝΤΟ.Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΓΑΠΑ ΤΗΝ ΦΥΣΗ,ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ,ΣΥΝΑΝΑΣΤΡΕΦΕΤΑΙ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ,ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΕ ΠΑΝΗΓΥΡΙΑ,ΓΑΜΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΤΟΥ ΘΑΥΜΑ ΣΤΟΝ ΓΑΜΟ ΤΗΣ ΚΑΝΑ(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ)ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΕ ΚΡΑΣΙ,ΓΕΓΟΝΟΣ ΥΒΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΥΣ ΘΥΜΙΖΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΟΝΥΣΙΑΚΗ ΛΑΤΡΕΙΑ.
     ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΛΛΑ ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΓΡΑΨΩ ΠΟΥ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΒΡΑΙΟΣ,ΑΛΛΑ ΜΗΝ ΣΑΣ ΚΟΥΡΑΖΩ.ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ,ΑΦΟΥ Ο ΘΕΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ,ΟΥΤΕ ΓΕΝΟΣ,ΑΛΛΑ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΙΖΩΝ ΚΑΙ ΟΧΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ !!!
     ΑΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕ ΤΟ ΠΟΛΥ ΚΑΛΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΙΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΓΙΑΧΒΕ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ.
     ΔΙΚΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΡΩΣΗ
     ———————————–
     ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΗΧΘΕΙ ΣΤΟΝ ΠΟΝΤΙΟ ΠΙΛΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΚΑΣΘΕΙ,ΑΥΤΟΣ ΑΦΟΥ ΤΟΝ ΑΚΟΥΣΕ ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΣΤΟΝ ΤΕΤΡΑΡΧΗ(ΒΑΣΙΛΕΑ ΚΑΤ’ΑΛΛΟΥΣ) ΤΗΣ ΓΑΛΙΛΑΙΑΣ ,ΣΤΟΝ ΗΡΩΔΗ ΑΝΤΥΠΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΕΙ,ΚΑΘΟΣΟΝ Ο ΠΟΝΤΙΟΣ ΠΙΛΑΤΟΣ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΕΙΧΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ,ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΡΩΜΑΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ.ΒΕΒΑΙΑ Ο ΗΡΩΔΗΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΑΛΑΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΟΒΑΡΟ ΑΥΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ,ΤΟΝ ΕΣΤΕΙΛΕ ΚΑΙ ΠΑΛΙ ΠΙΣΩ ΣΤΟΝ ΠΙΛΑΤΟ ΓΙΑ ΝΑ ΤΟΝ ΔΙΚΑΣΕΙ.
     ΟΛΟΙ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΑΙΧΤΙΚΗ ΕΠΙΓΡΑΦΗ ΠΟΥ ΤΟΠΟΘΕΤΗΘΕΙΚΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΕΝΗ ΣΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ,ΣΤΑ ΕΒΡΑΙΚΑ (ΑΡΑΜΑΙΚΑ) ΚΑΙ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.ΑΥΤΟ ΕΣΥΝΗΘΕΙΖΕΤΟ ΣΤΙΣ ΣΤΑΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΚΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΓΡΑΦΕΙ,ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΑΤΙΝΙΚΑ,ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΤΑΝ Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΥ.
     ΠΡΙΝ ΕΚΠΝΕΥΣΕΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΟΙ ΜΕΝ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΣΟΥΝ,ΤΑ ΔΕ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟ ΕΡΜΗΝΕΥΟΥΝ ΛΕΓΟΝΤΑΣ ΟΤΙ ΗΤΑΝ ΑΡΑΜΑΙΚΑ(ΜΑΛΛΟΝ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ).
     ΣΥΜΦΩΝΑ ΟΜΩΣ ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ,Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΦΡΑΣΗ ,Η ΟΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΑΤΗ ΚΑΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ .

     ΗΛΙ=ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΨΗΛΑ-ΗΛΙΟΣ-ΠΑΤΕΡΑΣ
     ΛΑΜΑ=Η ΘΕΛΗΣΗ ΤΗΣ ΨΥΧΗΣ.
     ΣΑΒΑΙ,ΕΙΝΑΙ ΛΕΞΗ ΤΩΝ ΒΑΚΧΙΚΩΝ ΤΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΝΕΤΟ Η ΧΑΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟ.
     ΧΘΟΝΙΟΙ,ΕΤΣΙ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝΤΟ ΚΑΙ ΟΙ ΘΕΟΙ.
     ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
     ————————————–
     ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ,ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΟΤΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΩΝ ΒΑΪΩΝ ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΟΤΑΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΗΓΕ ΣΤΟ ΝΑΟ ΚΑΙ ΠΕΤΑΞΕ ΕΞΩ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΤΟΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΤΑΚΛΥΣΕΙ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΗΚΑΝ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟ ΚΑΙ ΑΝΔΡΕΑ ΔΥΟ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΕΖΗΤΗΣΑΝ ΝΑ ΙΔΟΥΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥ.ΟΤΑΝ ΤΟΥ ΤΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΑΝ, Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΠΕ .ΑΥΤΟ ΜΟΝΟΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ.
     ΤΟ 1974 Ο ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Ε.ΠΡΟΚΟΣ ΕΡΕΥΝΩΝΤΑΣ ΣΤΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΟΥ ΒΑΤΙΚΑΝΟΥ,ΩΣ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΞΕΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ,ΑΝΕΚΑΛΥΨΕ ΣΤΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΠΟΥ ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΕΚΕΙ,ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΦΡΑΣΕΩΣ,Η ΟΠΟΙΑ ΟΜΩΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΚΟΠΙΜΩΣ ΕΧΕΙ ΠΑΡΑΛΗΦΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ, (ΓΙΑΤΙ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΦΕΡΕ).ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟΝ ΤΗΝ ΑΦΗΡΕΣΕ Ο ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ,ΕΥΣΕΒΕΙΟΣ.
     ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΛΕΓΕΙ.
     .(ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΩΑΝΝΟΥ 12,20 ΠΡΟ Α’ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ).
     Η ΦΡΑΣΗ ΕΡΜΗΝΕΥΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΑΣ ΕΧΕΙ ΓΟΝΟΥΣ ΑΠΟ ΚΑΝΟΝΙΚΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΟΧΙ ΔΗΛ.ΑΠΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΓΟΝΙΜΟΠΟΙΗΣΗ.ΣΟΥ ΛΕΕΙ ΚΑΤΙ ΑΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΕ ?Η ΠΙΣΤΕΥΕΙΣ ΚΑΘ ΟΣΟΝ ΝΤΟΚΤΟΡ,ΟΤΙ Η ΚΛΩΝΟΠΟΙΗΣΗ,ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟ ΚΑΤΟΡΘΩΜΑ!!!Α ΡΕ ΚΑΚΟΜΟΙΡΗ ΜΟΥ ΜΕΣΑΝΥΧΤΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙΣ!!!
     ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ
     —————————–
     ΠΟΛΛΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΗΜΕΡΑ,ΘΕΩΡΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ.ΜΕΓΑ ΣΦΑΛΜΑ.Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕ ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΑΔΗ ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΛΗΣΗ ΤΟΥ.ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΕΙΠΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΒΙΑ ΓΙΑ ΝΑ ΠΙΣΤΕΨΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ Σ’ΑΥΤΟΝ.
     Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΠΑΥΛΟΥ,Ο ΟΠΟΙΟΣ ΟΥΔΕΠΟΤΕ ΓΝΩΡΙΣΕ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ.ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΤΑΡΣΟ ΤΗΣ ΚΙΛΙΚΙΑΣ(ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΛΗ)ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 5-15 ΜΧ.ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΙΟΥΔΑΙΟΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΦΥΛΗ ΤΟΥ ΒΕΝΙΑΜΙΝ.Ο ΠΑΤΕΡΑΣ ΤΟΥ ΗΤΑΝ ΡΩΜΑΙΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ,ΜΕ ΠΟΛΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ.
     ΣΤΗΝ ΤΑΡΣΟ ΕΔΙΔΑΧΘΕΙ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΗΡΘΕ ΣΕ ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.ΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΜΕΤΕΒΕΙ ΣΤΗΝ ΙΕΡΟΥΣΑΛΗΜ ΚΑΙ ΕΜΑΘΗΤΕΥΣΕ ΣΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΚΑΙ ΟΝΟΜΑΣΘΕΙ ΡΑΒΒΙΝΟΣ (ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ).ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΓΩΓΗΣ ΕΙΧΕ ΥΨΗΛΕΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΑΡΙΣΑΙΟΥΣ.ΤΟ ΑΡΧΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ ΗΤΑΝ ΣΑΟΥΛ.
     ΕΓΙΝΕ ΜΕΓΑΛΟΣ ΔΙΩΚΤΗΣ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΜΕΧΡΙ, ΟΠΩΣ ΛΕΓΕΙ Ο ΙΔΙΟΣ ΤΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΕ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΙΠΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟ .ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΠΕΡΑ ΕΓΙΝΕ ΕΝΘΕΡΜΟΣ ΟΠΑΔΟΣ ΤΟΥ ΚΑΙ ΕΚΗΡΥΞΕ ΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΕΚΚΛΗΣΙΕΣ ΣΕ Μ.ΑΣΙΑ,ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΡΩΜΗ.
     ΑΠ’ΟΤΙ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΑΥΤΟ ΕΓΙΝΕ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΦΑΡΙΣΑΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΩΜΑΙΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΠΩΣ ΕΙΠΑΜΕ ΕΙΧΕ ΕΠΙΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ.
     ΟΙ ΦΑΡΙΣΑΙΟΙ ΒΛΕΠΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΣΥΝΕΧΗ ΑΥΞΗΣΗ ΤΩΝ ΟΠΑΔΩΝ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ,ΔΕΝ ΑΦΗΣΑΝ ΤΗΝ ΕΥΚΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΑΕΙ ΧΑΜΕΝΗ.ΑΠΕΦΑΣΙΣΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΟΜΕΝΟΙ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ,ΩΣΤΕ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΓΝΩΣΤΟΙ ΑΝΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΘΑ ΜΠΟΡΟΥΣΑΝ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ,ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΗΤΑΝ ΠΑΝΤΑ ΕΜΠΟΔΙΟ ΣΤΑ ΣΧΕΔΙΑ ΤΟΥΣ.
     ΠΡΟΕΒΗΣΑΝ ΕΠΙΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΧΑΡΑΞΗ ΤΩΝ ΕΥΑΓΓΕΛΙΩΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΟΠΩΝ,ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ ΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ.ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΣΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΟΝΟΜΑΤΑ ΠΡΟΕΡΧΟΜΕΝΑ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΔΑΥΙΔ.ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΥΝ ΒΕΒΑΙΑ ΟΤΙ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΙΩΣΗΦ ΠΡΟΗΡΧΕΤΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΑΥΙΔ !!
     ΚΑΙ ΕΔΩ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ.
     1.Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΕΚ ΣΠΕΡΜΑΤΟΣ ΙΩΣΗΦ,ΚΑΘ’ΟΣΟΝ Ο ΙΩΣΗΦ ΗΤΑΝ ΑΠΛΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΤΗΣ.ΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΕΚ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΙΩΣΗΦ ?
     2.ΠΩΣ ΕΥΡΕΘΗΣΑΝ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ? ΔΗΛΑΔΗ ΚΑΠΟΙΟΙ ΧΙΛΙΑ ΤΟΣΑ ΧΡΟΝΙΑ ΠΡΙΝ ΗΞΕΡΑΝ ΠΕΡΙ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΕΓΡΑΦΑΝ ΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΟΥ ?ΕΔΩ ΣΗΜΕΡΑ ΜΕ ΤΟΣΑ ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΑ,ΔΕΝ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΚΑΛΑ ΚΑΛΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΠΠΟΥ ΜΑΣ !!ΟΤΑΝ ΒΕΒΑΙΑ ΡΩΤΗΣΕΙΣ ΙΕΡΩΜΕΝΟ ΓΙ’ΑΥΤΟ, Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ: !!
     ΟΤΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΕΓΙΝΕ ΕΠΙΣΗΜΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΟΥ ΡΩΜΑΙΚΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ,ΟΙ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ ΕΠΗΡΕΑΣΑΝ ΤΟΥΣ ΠΡΩΤΟΥΣ ΑΛΛΟΦΥΛΟΥΣ ΙΣΠΑΝΟΡΩΜΑΙΟΥΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΘΕΟΔΟΣΙΟ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΚΑΙ ΙΟΥΣΤΙΝΙΑΝΟ ΚΑΙ ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΜΕ THN EΞΟΥΣΙΑΝ ΤΟΥΣ ΤΟΝ ΤΡΟΜΟ ΚΑΙ ΤΟΝ ΣΚΟΤΑΔΙΣΜΟ.
     ΙΔΙΩΣ Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΚΕΙΝΟΣ ΠΟΥ ΑΝΕΛΑΒΕ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΟΝ ΖΗΛΟ ΤΗΝ ΙΟΥΔΑΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΨΗΣ ΟΤΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΝΗΠΑΡΞΟΥΝ.(Α ΡΕ ΛΑΜΟΓΙΑ)
     ΠΥΡ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΣ ΠΕΡΙΜΕΝΑΝ ΤΟΥΣ ΑΡΧΑΙΟΥΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥΣ ΝΑΟΥΣ,ΤΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ,ΤΑ ΚΛΑΣΣΙΚΑ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ.ΜΕ ΤΙΣ ΕΝΤΟΛΕΣ ΤΩΝ ΗΓΕΜΟΝΩΝ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΕΥΛΟΓΙΕΣ ΠΟΛΛΩΝ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ ΑΡΧΙΕΡΕΩΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΑΙΩΝΩΝ .ΟΙ ΝΕΟΠΡΟΣΥΛΗΤΟΙ ,ΣΥΝΤΡΙΒΟΥΝ ΜΝΗΜΕΙΑ,ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ,ΚΑΙΝΕ ΤΙΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΡΙΧΝΟΥΝ ΣΤΟ ΧΥΤΗΡΙΟ ΑΝΕΠΑΝΑΛΗΠΤΑ ΧΡΥΣΑ ΚΑΙ ΧΑΛΚΙΝΑ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ.
     Η ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΓΙΝΕ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΙΚΟ ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΝ,ΑΛΛΑ ΜΕ ΒΙΑΙΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ,ΜΕ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΑΙ ΩΜΟΤΗΤΕΣ,ΤΟ ΙΔΙΟ ΑΠΟΤΡΟΠΑΙΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΡΩΜΑΙΚΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΙΕΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΡΩΤΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ.
     Η ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΙ ΘΕΡΜΗ ΑΠΗΧΗΣΗ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ.ΠΟΛΛΟΙ ΟΜΩΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ ΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΝ ΠΙΣΤΟΙ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ ΤΟΥΣ,ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΝΑ ΥΠΟΣΤΟΥΝ ΤΟΝ ΒΙΑΙΟ ΠΡΟΣΗΛΥΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΕΠΙΔΡΟΜΕΩΝ.ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΣΠΑΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΒΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΟΣΟΙ ΑΡΝΟΥΝΤΑΙ ΡΙΠΤΟΝΤΑΙ ΩΣ ΕΠΙ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΑ Ή ΣΦΑΓΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΕ ΠΕΡΙΟΥΣΙΕΣ ΤΩΝ,ΔΗΜΕΥΟΝΤΑΙ.
     Ο ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΕΠΙΣΤΡΑΤΕΥΕΙ ΑΚΟΜΗ ΚΑΙ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΙΑ ΤΩΝ ΒΗΣΙΓΟΤΘΩΝ ΑΛΑΡΙΧΟ,ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ ΚΑΙ ΛΕΗΛΑΤΗΣΕΙ ΤΗ ΡΩΜΗ,ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΙ ΔΙΑ ΠΥΡΟΣ ΚΑΙ ΣΙΔΗΡΟΥ ΟΛΟΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ ΧΩΡΟΝ,ΝΑ ΣΦΑΞΕΙ ΤΟΥΣ ΔΗΘΕΝ ΕΙΔΩΛΟΛΑΤΡΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙ ΝΑΟΥΣ,ΒΩΜΟΥΣ, ΑΓΑΛΜΑΤΑ, ΜΕ ΤΟ ΓΝΩΣΤΟΝ .
     ΙΟΥΔΑΙΟΙ,ΑΣΙΑΤΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΙ ΒΑΡΒΑΡΟΙ ΙΕΡΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΑΣΠΑΣΘΗΣΑΝ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΠΑΡΑΜΕΡΙΣΑΝ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ,ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΣΥΝΑΝΘΡΩΠΟ ΚΑΙ ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗΣΑΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΡΓΗ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ(ΠΟΥ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΧΕ ΑΠΟΡΡΙΨΕΙ),ΟΠΩΣ ΑΥΤΑ ΑΠΟΤΥΠΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ.
     ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΟΔΟΥΣ ,ΟΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΛΕΙΣΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΕΠΙΣΚΟΠΟΙ,ΕΠΕΒΑΛΑΝ ΤΑ ΓΕΜΑΤΑ ΜΙΣΟΣ,ΣΚΑΝΔΑΛΑ,ΟΡΓΙΑ,ΔΟΛΟΦΟΝΙΕΣ, ΚΛΠ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΩΣ ΙΕΡΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟΥ,ΜΟΝΟΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΟΛΗ Η ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΤΟΝ <ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΝ ΛΑΟ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ!!!!(ΛΑΜΟΓΙΑ)
     ΤΙ ΣΧΕΣΗ ΕΧΟΥΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΜΕ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΥΤΑ.ΥΠΗΡΧΑΝ ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΤΩΝ ΔΕΚΑ ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ ΣΙΒΥΛΛΩΝ (ΜΑΝΤΕΙΣΕΣ) ΠΟΥ ΑΠΟ ΑΡΧΑΙΟΤΑΤΩΝ ΧΡΟΝΩΝ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΦΗΤΕΥΣΕΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.EΠΙΣΗΣ ΟΛΟΙ ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΟΦΟΙ ΟΡΦΕΑΣ,ΠΥΘΑΓΟΡΑ,ΣΩΚΡΑΤΗΣ ,ΠΛΑΤΩΝ,ΚΛΠ ,ΕΙΧΑΝ ΜΙΛΗΣΕΙ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΘΕΟΥ (ΟΧΙ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ).
     ΠΡΩΤΟΣ ΒΕΒΑΙΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΠΟΥ ΜΙΛΗΣΕ ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΤΡΙΑΔΙΚΟΥ ΘΕΟΥ,ΗΤΑΝ Ο ΜΕΓΑΣ ΟΡΦΕΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΟΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΟΣ,Ο ΕΡΜΗΣ Ο ΤΡΙΣΜΕΓΙΣΤΟΣ,ΑΝΤΙΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ, 10000 ΧΡΟΝΙΑ ΠΧ, Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΓΡΑΨΕ ΣΑΡΑΝΤΑ ΔΥΟ (42) ΒΙΒΛΙΑ,ΑΠΟ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΤΑ ΕΞΙ ΕΙΝΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ,ΣΤΗΝ ΤΟΤΕ ΣΦΗΝΟΕΙΔΗ ΓΡΑΦΗ.ΑΥΤΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΘΗΣΑΝ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΟ 280 ΠΧ ΕΠΙ ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΥ,ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΕΑ ΤΗΣ ΑΙΓΥΠΤΟΥ ΜΑΝΕΘΩΝ.
     ΑΥΤΑ ΒΡΗΚΕ Ο ΜΩΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΝΤΕΓΡΑΨΕ(ΑΝ ΚΑΙ ΔΕΝ ΝΟΜΙΖΩ ΝΑ ΤΑ ΕΓΡΑΨΕ ΑΥΤΟΣ ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΡΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ).ΙΔΙΩΣ ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΠΔ ΕΙΝΑΙ ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΟΥ ΕΡΜΗ.
     ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΔΙΔΑΧΘΗΚΑΜΕ,ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΥΨΙΣΤΩΝ ΑΥΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ (ΟΡΦΕΑ,ΕΡΜΗ) ? ΜΗΠΩΣ ΚΑΠΟΙΟΥΣ…ΓΝΩΣΤΟΥΣ..ΑΓΝΩΣΤΟΥΣ..ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΦΕΡΕ ?
     ΓΙΑΤΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΜΑΣ ΕΛΕΓΑΝ ? ΣΙΓΟΥΡΑ ΦΟΒΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑΤΙ ΘΑ ΕΛΑΜΠΕ ΤΟΤΕ Η ΑΛΗΘΕΙΑ !!! ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΝ,ΑΛΛΑ ΕΡΕΥΝΟΥΜΕ !!!
     ΕΡΕΥΝΑΤΕ ΤΑΣ ΓΡΑΦΑΣ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΕΝΤΟΛΗ ΚΥΡΙΟΥ ΗΜΩΝ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.
     ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΕΙΝΑΙ,ΟΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΠΟΥ ΜΟΝΟ ΤΗΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟ ΚΥΡΗΞΕ,ΔΕΝ ΗΤΑΝ Ο ΥΠΑΙΤΙΟΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗΣ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ.
     ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ,ΤΟΝ ΕΚΑΝΑΝ ΕΒΡΑΙΟ, ΟΤΑΝ ΠΛΕΟΝ ΤΟΥΣ ΣΥΝΕΦΕΡΕ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ,ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΟΥΝ ΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ ΚΑΙ ΝΑ ΑΝΑΔΕΙΧΘΟΥΝΕ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΗ ΩΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ.
     ΚΑΙ ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΕ ΚΑΤΙ ΤΡΕΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΕ!!!ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟ ΓΝΩΡΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ ΤΡΕΛΟΓΙΑΤΡΕ?
     MHNYMATA OΛΥΜΠΙΩΝ ΠΕΡΙ ΧΡΕΙΣΤΟΥ
     —————————————————————
     ΕΝΣΑΡΚΩΜΕΝΟΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΣ ΗΤΑΝ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ ΠΟΥ ΕΣΕΙΣ ΟΝΟΜΑΣΑΤΕ ΙΗΣΟΥ.ΟΥΤΟΣ ΗΤΟ ΠΥΡΗΝ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ ΠΟΥ ΑΛΛΟΤΕ ΔΙΑΧΩΡΙΖΕΤΑΙΑΠΟ ΤΟ ΟΛΟΝ ΦΩΣ ΚΑΙ ΑΛΛΟΤΕ ΕΝΩΝΕΤΑΙ.ΕΙΝΑΙ ΦΑΙΔΡΟΤΑΤΟΝ ΨΕΥΔΟΣ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΟΤΙ Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΟ ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ.ΔΕΝ ΥΠΗΡΞΕ ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ.ΑΥΤΟ ΥΠΗΡΞΕ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ.Ο ΓΙΑΧΒΕ,ΟΠΩΣ ΤΟΝ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΕ,ΗΤΟ Ο ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΑΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΧΙΛΙΕΤΗΡΙΔΩΝ.ΑΙΜΟΔΙΨΗΣ ΚΑΙ ΑΔΙΣΤΑΚΤΟΣ ΛΑΟΠΛΑΝΟΣ,ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΑΠ ΤΟΝ ΔΙΑΒΟΛΟΝ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ?ΟΥΔΕΙΣ ΠΑΡΑ Ο ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΑΥΤΟΥ,ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΨΕΥΔΟΥΣ!!!
     Ο ΑΠΟΛΛΩΝΙΟΣ-ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΡΧΙΚΟΝ,ΑΙΩΝΙΟΝ “Ε”.ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΤΕΣΣΕΡΑ(4) ΕΤΗ ΠΡΙΝ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΕΣΕΙΣ ΝΑ ΑΡΙΘΜΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ.
     ΣΤΑΥΡΩΘΗΚΕ ΤΗΝ 17η ΤΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΟΝΟΜΑΣΙΑ,ΟΤΑΝ ΕΓΙΝΕ 33ων ΕΤΩΝ.
     ΤΟ ΟΛΟΝ ΦΩΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ.ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΤΟΥ,ΔΙΑΦΟΡΕΣ.Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΑΣΤΕΙΡΕΥΤΗ.Η ΑΓΑΠΗ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΟΥ.
     ΣΟΥ ΕΧΩ ΠΕΙ ΑΝΩΝΥΜΕ ΟΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΚΑΙ Η ΜΗΤΕΡΑ ΤΟΥ ΥΠΗΡΞΑΝ .ΚΑΙ ΟΙ ΔΥΟ ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΑ,ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ.
     ΤΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΟΠΩΣ ΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΟΜΙΛΟΥΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ,ΚΑΙ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΟΥ.
     ΟΣΟΙ ΤΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΙΣΤΕΨΑΝ,ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΣΑΝ ΝΑ ΑΝΤΙΛΗΦΘΟΥΝ ΤΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΟΙΗΣΑΝ,ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΙ ΗΤΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΥ ΟΛΟΥ ΦΩΤΟΣ ΟΠΩΣ Ο ΙΔΙΟΣ.
     ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,ΦΩΣ ΕΚ ΦΩΤΟΣ,ΘΕΟΝ ΑΛΗΘΙΝΟΝ ΕΚ ΘΕΟΥ ΑΛΗΘΙΝΟΥ.ΦΩΣ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΚΑΙ ΔΕΝ ΛΕΓΕΙ ΕΓΩ ΕΙΜΑΙ Ο ΥΙΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ!!!ΑΛΛΑ ΕΓΩ ΕΙΜΙ ΤΟ ΦΩΣ ΤΗΣ ΑΛΗΘΕΙΑΣ.
     Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΗΡΘΕ ΝΑ ΔΙΔΑΞΕΙ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΥΠΕΡΤΑΤΗ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ,ΣΕ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΥ ΖΟΥΣΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΤΥΦΛΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΑΚΟ,ΒΟΥΤΗΓΜΕΝΟΙ ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΜΗ ΤΗΣ ΥΛΗΣ.
     Η ΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΓΙΝΕ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΡΩΜΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΥΠΕΚΥΨΑΝ ΣΤΙΣ ΠΙΕΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ,ΑΠΟ ΠΡΟΔΟΣΙΑ ΕΒΡΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ
     ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ(ΔΑΙΜΟΝΕΣ) ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΑΚΟΥ ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΑΛΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΔΕΙΝΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.
     ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΗΜΑΙΝΕ ΤΗΝ ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ.ΗΤΑΝ ΜΕΓΑΛΟ ΛΑΘΟΣ ΤΟΥΣ Η ΠΡΑΞΗ ΤΗΣ ΣΤΑΥΡΩΣΗΣ.
     Η ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΒΟΛΙΖΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΩΝ “Ε”ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ,ΤΗΝ ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΤΙΓΜΗ ΟΠΟΥ ΤΟ ΕΛΛΑΝΙΟΝ ΦΩΣ ΘΑ ΦΩΤΙΣΕΙ ΤΗΝ ΓΑΙΑ.
     ΓΙΑΤΙ ΕΛΛΑΣ,ΕΙΝΑΙ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ,ΚΑΙ ΦΩΣ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΑΡΑ Η ΧΩΡΑ ΤΟΥ,Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΟΧΙ ΟΜΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΞΕΧΩΡΙΖΩ ΑΥΤΟ,ΚΑΙ ΤΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΖΩ,ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑΝ,ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑ ΕΛΛΗΝΕΣ(ΦΩΤΕΙΝΟΙ).
     Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,ΤΟ ΛΕΓΕΙ ΑΛΛΩΣΤΕ,ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΚΑΙ ΓΙΝΕΤΕ ΤΕΚΝΑ ΦΩΤΟΣ,ΓΙΝΕΤΕ ΔΛΔ ΕΛΛΗΝΕΣ!!!!
     ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΚΑΙ ΕΣΥ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΟΤΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ?ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ ΝΟΜΙΖΕΙΣ ΑΥΤΟ,ΤΟΤΕ ΕΙΛΙΚΡΙΝΑ ΛΥΠΑΜΑΙ,ΑΛΛΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛΑΧΙΣΤΟΙ,ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΤΟΝ ΝΑΖΩΡΑΙΟΝ ΩΣ Ο ΩΝ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΩΣ ΑΠΛΟ ΑΠΕΣΤΑΛΜΕΝΟΣ ΘΕΟΥ!!!
     Η ΣΧΕΣΗ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΑΝΙΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΛΑΠΛΗ.Ο ΙΔΙΟΣ ΗΤΑΝ ΕΛΛΑΝΙΟΣ ΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΦΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΟΙ ΠΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΟΧΑΣΜΟ ΤΟΥΣ ΑΓΓΙΞΑΝ ΤΟΝ ΘΕΙO.
     ΕΛ-ΛΑΣ=ΦΩΤΕΙΝΗ ΧΩΡΑ,ΕΛΛ-ΝΟΑΣ=ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΝΟΥΣ,ΑΡΑ ΦΥΤΟΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ,ΚΑΙ ΒΛΑΣΤΗΜΑ ΘΕΙΟΝ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΕΛΛΗΝ,ΑΡΑ ΕΙΝΑΙ ΕΛ-ΑΝΩ,ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΟΣ!!!ΓΑΡ ΜΟΝΗ ΑΝΘΡΩΠΟΓΟΝΕΙ!!!
     ΚΑΙ ΕΣΥ ΑΝΩΝΥΜΕ ΚΑΙ ΠΟΛΛΟΙ ΑΛΛΟΙ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΕ ΤΗΝ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙ ΕΛΛΗΝΩΝ,ΚΑΙ ΑΛΗΘΕΙΑΣ,ΑΦΟΥ Η ΜΟΝΗ ΠΟΥ ΒΓΑΖΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ,ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ,ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ!!!!
     ΚΑΙ ΕΣΕΙΣ ΕΙΣΤΕ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΚΑΙ ΕΧΕΤΕ ΧΡΕΙΣΤΟΝ?ΤΕΛΟΣ ΠΑΝΤΩΝ
     ΤΑ ΣΩΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΤΑΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΛΛΑΝΙΟΥ.Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΠΑΡΑ ΤΟ ΓΕΓΟΝΟΣ ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗ ΑΥΤΗ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΣΕ Η ΛΑΤΙΝΙΚΗ.
     Η ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ ΕΙΝΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ,ΑΦΟΥ ΓΙΑ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΓΑΙΑΣ,ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΟΤΙ ΟΙ ΕΛΛΑΝΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΥΡΑΝΙΟ ΓΕΝΟΣ,ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΠΟΥ ΑΦΗΡΕΣΕ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ.ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΟΜΩΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΑ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ,ΜΗ ΔΙΟΡΘΩΜΕΝΑ ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ.
     ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΘΑΝΑΤΟΥ ΤΟΥ ΣΤΟ ΣΤΑΥΡΟ,ΕΠΙΚΑΛΕΣΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΝΙΑ ΓΛΩΣΣΑ ΤΟΝ ΗΛΙΟ,ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ ΑΡΧΕΓΟΝΟ ΟΥΡΑΝΙΟ ΦΩΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΟΝ ΗΛΙΑ,ΜΕ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟΝ ΤΙΠΟΤΕ ΔΕΝ ΤΟΝ ΣΥΝΕΔΕΕ.
     ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ,ΔΙΑΣΤΡΕΒΛΩΣΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ,ΓΙΑ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΟΥΝ ΣΥΓΧΥΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΑΠΟΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΕΛΛΑΝΙΟΥΣ ΠΟΥ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΤΗΝ ΟΥΡΑΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗ ΓΑΙΑ.
     Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΔΙΔΑΞΕ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΔΕ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ.ΟΙ ΑΠΟΣΤΑΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΕΒΡΑΙΚΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΟΙΚΕΙΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ ΠΟΛΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΜΙΑ ΝΕΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ,ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΣΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΕΙΣ,ΤΟ ΔΙΚΟ ΤΟΥΣ ΤΡΟΠΟ ΣΚΕΨΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΔΥΝΑΜΙΕΣ.
     Η ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΑΥΤΗ ΠΟΥ ΟΝΟΜΑΣΑΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ,ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΟΜΩΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΣΑΝ ΑΙΧΜΗ ΤΟΥ ΔΟΡΑΤΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΕΤΕΛΕΣΕ ΣΤΑ ΜΕΓΙΣΤΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ.ΠΑΡΑ ΤΑΥΤΑ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΝΤΙΣΤΑΘΗΚΑΝ ΣΤΙΣ ΕΒΡΑΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΗΥΡΑΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΟΛΟΝ ΦΩΣ,ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΟΣ ΑΠ ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ!!!
     Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΕΝΣΑΡΚΩΘΗΚΕ ΚΑΙ ΔΙΔΑΞΕ,ΕΔΩΣΕ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΑΝΕΘΕΣΕ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ,ΠΟΥ ΗΣΑΝ ΕΛΛΗΝΕΣ.
     ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΝΑ ΕΜΠΛΕΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΒΡΑΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΙΑΧΒΕ.ΑΦΟΥ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΤΟΝ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΥΝ!!!ΕΝΗΜΕΡΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΠΑΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ,ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ Η ΟΥΡΑΝΙΑ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΤΟΥ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΒΡΑΙΚΗ,ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΣΚΟΠΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΖΗΜΙΕΣ ΑΝΤΙΠΑΡΑΘΕΣΕΙΣ,ΓΙΑΤΙ ΤΟΤΕ ΠΕΦΤΕΤΕ ΣΤΗΝ ΠΑΓΙΔΑ ΤΩΝ ΑΠΟΣΤΑΤΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΔΙΩΚΟΥΝ ΔΙΑΣΠΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ.
     ΕΠΙΛΟΓΟΣ
     ΜΕ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΑΝΕΦΕΡΑ Σ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΡΘΡΟ,ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΕΙΣΩ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΝ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΥΠΗΡΞΕ ‘Η ΟΧΙ,ΑΝ ΗΤΑΝ ΕΛΛΗΝΑΣ Ή ΕΛΛΗΝΙΖΩΝ Ή ΑΛΛΗΣ ΕΘΝΙΚΟΤΗΤΑΣ.ΑΝ Ο ΙΔΙΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΘΡΗΣΚΕΙΑ Ή ΟΧΙ.
     Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΓΑΛΕΙ ΤΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΟΥ.

     ΠΑΜΕ ΤΩΡΑ ΣΤΟΝ ΣΑΡΚΩΘΕΝΤΑ ΘΕΟΝ ΛΟΓΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ.
     ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΑΣ ΕΚ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ,ΠΡΑΓΜΑ ΑΚΑΤΑΝΟΗΤΟ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΝΟΥ!!!ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗ ΤΟΥ,ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΓΙΟΥ ΚΑΙ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΟΥ,ΔΥΟ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΠΟΥ ΥΠΕΡΒΑΙΝΟΥΝ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΛΟΓΙΚΗ,ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ?
     ΑΡΑ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΝΕΝΑ ΓΕΝΝΟΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΕΝ ΟΡΙΖΕΙ ΚΑΤΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΘΕΟΝ,ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΑΦΟΥ ΚΑΤ ΟΥΣΙΑΝ ΕΙΝΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ ΑΦΟΥ ΠΡΟΗΛΘΕ ΕΚ ΠΑΡΘΕΝΙΑΣ!!!(Ω ΤΟ ΜΕΓΑΛΕΙΟ ΣΟΥ ΘΕΕ ΜΟΥ,ΔΗΜΙΟΥΡΓΕ ΜΟΥ,ΠΛΑΣΤΟΥΡΓΕ ΜΟΥ)!!!
     Ο ΙΗΣΟΥΣ ΛΟΙΠΟΝ ΑΠ ΤΗΝ ΝΑΖΑΡΕΤ,ΕΚ ΣΑΡΚΑΣ ΕΙΝΑΙ ΥΙΟΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΑΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΕΙΠΑΡΘΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑΣ,ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ,ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΣΑΡΚΙΚΟ ΠΑΤΕΡΑ ΑΦΟΥ ΕΚ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΕΓΙΝΕ Η ΣΥΛΛΗΨΗ.
     ΑΝ ΛΟΙΠΟΝ ΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΜΑΣ,ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΠΑΠΠΟΥΣ ΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΚΡΗΤΕΣ,ΕΙΝΑΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ(ΦΙΛΟΙ ΤΩΝ ΙΣΤΙΩΝ),ΚΑΙ ΘΑΝΑΣΙΜΟΙ ΕΧΘΡΟΙ ΑΝΕΚΑΘΕΝ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ,ΤΟΤΕ ΕΚ ΣΑΡΚΑΣ Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ?
     ΠΩΣ ΓΕΝΝΑΣ ΤΗΝ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΕΛΑΦΡΑ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ,ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΙΟΥΔΑΙΟΣ?
     ΑΦΟΥ ΩΣ ΘΕΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΓΕΝΝΟΣ,ΕΙΝΑΙ ΑΓΕΝΝΗΤΟΣ,ΑΛΛΑ ΚΑΤΑ ΣΑΡΚΑΝ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝ(ΕΙΤΕ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΔΕΝ ΣΟΥ ΑΡΕΣΕΙ)
     ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΜΟΥ ΔΙΑΚΡΙΝΕΙΣ ΠΟΤΕ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΑΛΑΙΑΝ ΔΙΑΘΗΚΗΝ ΜΙΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΤΕ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ?
     ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΟΤΙ ΕΓΩ ΔΕΝ ΗΛΘΑ ΝΑ ΚΑΤΑΡΓΗΣΩ ΤΟΝ ΜΩΣΑΙΚΟ ΝΟΜΟ,ΑΛΛΑ ΝΑ ΤΟΝ ΠΛΗΡΩΣΩ!!!!
     ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΥΤΟ ΑΝΩΝΥΜΕ ΑΝ ΜΠΟΡΕΙΣ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ,ΔΕΧΕΣΑΙ( ΑΝ ΚΑΙ ΕΙΔΑ ΟΤΙ ΜΑΛΛΟΝ ΟΧΙ),ΟΤΙ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΕΠΕΙΡΑΞΕΝ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΘΕΟΝ?
     ΑΝ ΝΑΙ,ΤΟΤΕ ΕΧΟΝΤΑΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΑ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΟΝ ΚΑΘΕ ΑΝΘΡΩΠΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ,ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΣ.
     ΚΑΙ ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΣ ΚΙΑ ΚΑΤΙ ΑΛΛΟ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΟΤΙ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΕΘΝΩΝ,ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ,ΕΙΧΕ ΠΕΙ,ΟΤΙ Ο ΠΟΛΕΜΟΣ(ΚΑΙ ΜΙΛΑΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΕΜΟΝ),ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΣ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ,ΑΛΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ ΤΟΥ ΑΙΩΝΟΣ ΤΟΥΤΟΥ!!!
     ΑΡΑ ΑΝΩΝΥΜΕ ΓΙΑΤΙ ΚΑΤΑ ΒΑΘΟΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΟΤΙ ΕΙΣΑΙ ΑΘΕΟΣ,ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΣ,ΑΦΟΥ ΜΑΧΕΣΑΙ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΧΡΕΙΣΤΟΝ ΚΑΙ ΕΛΛΑΔΑ,ΞΕΧΩΡΙΣΕ ΜΟΥ ΠΟΤΕ ΜΙΛΑ Ο ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΚΑΙ ΠΟΤΕ ΜΙΛΑ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ?
     ΚΑΙ ΑΝ Ο ΔΙΑΒΟΛΟΣ ΜΙΛΑ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ(ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΕΧΩ ΠΑΡΑΘΕΣΕΙ ΠΙΟ ΠΑΝΩ),ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙ ΤΟΥΣ ΜΙΛΑ?ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΑΥΤΟΝ ΩΣ ΘΕΟΝ!!!!
     ΔΕΙΞΕ ΜΟΥ ΛΟΙΠΟΝ ΤΩΡΑ ΕΣΥ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΠΟΥ ΜΙΛΑ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΘΕΟΣ ΛΟΓΟΣ Ο ΤΡΙΓΡΑΜΜΑΤΟΣ(Ο ΩΝ),ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΙΛΑ Ο ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ,ΠΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΛΑΘΟΣ,ΑΦΟΥ ΤΕΤΡΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΑΔΑΜ(ΑΝΑΤΟΛΗ,ΔΥΣΗ,ΒΟΡΡΑΣ,ΝΟΤΟΣ),ΚΑΤ ΕΙΚΟΝΑ ΘΕΟΥ,ΜΗΠΩΣ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ ΠΕΝΤΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΝ ΓΛΩΣΣΑΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΩΣ ΤΟ ΑΝΤΙΘΕΤΟ ΤΟΥ Ο ΩΝ,ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗ ΩΝ?
     ΚΑΙ ΑΝ ΑΝΩΝΥΜΕ ΠΟΝΗΡΕ,ΕΙΝΑΙ Ο ΜΗ ΩΝ Ο ΠΑΤΗΡ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΟΠΩΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠ ΤΟΝ ΙΔΙΟΝ ΤΟΝ ΙΗΣΟΥΝ ΧΡΕΙΣΤΟΝ,ΤΟΤΕ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΓΙΑΧΒΕ?ΟΤΑΝ ΤΟΥΣ ΛΕΕΙ ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ ΕΧΙΔΝΩΝ!!!!ΔΛΔ ΟΧΙ ΔΙΚΑ ΜΟΥ ΠΑΙΔΙΑ,ΑΛΛΑ ΞΕΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ!!!!
     ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ,ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ ΕΙΠΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΗΜΗ ΦΡΑΣΗ,ΟΤΙ ΟΠΟΙΟΣ ΠΡΟΣΘΕΣΕΙ ΕΙΤΕ ΑΦΑΙΡΕΣΕΙ ΕΣΤΩ ΕΝΑ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΜΟΥ,ΘΑ ΑΦΑΙΡΕΣΩ ΕΚΕΙΝΟΝ ΑΠ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΖΩΗΣ!!!
     ΕΣΥ ΛΟΙΠΟΝ ΑΝΩΝΥΜΕ ΤΙ ΛΕΣ,ΕΧΟΥΝ ΠΕΙΡΑΞΕΙ ΤΟΝ ΛΟΓΟ ΤΟΥ,ΝΑΙ Η ΟΧΙ?
     ΚΑΙ ΑΝ ΝΑΙ,ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ,Ο ΕΝΟΡΧΗΣΤΡΩΤΗΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΥΒΡΙΣ,ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ ΤΡΙΑΔΙΚΟΝ ΘΕΟΝ?ΚΑΙ ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ ΣΥΓΧΙΣΗ,ΣΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ,ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΧΕΙ ΔΟΘΕΙ Η ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ?
     ΑΛΛΑ ΑΡΚΕΤΑ ΑΝΩΝΥΜΕ,ΕΚΑΤΣΑ,ΠΡΑΓΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΓΝΩΡΙΣΜΑ ΜΟΥ,ΝΑ ΓΡΑΨΩ Σ ΕΝΑΝ ΑΝΘΡΩΠΟ,ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥΝ ΟΤΙ ΓΙΑΧΒΕ,ΚΑΙ ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΚΑΜΜΙΑ ΜΑ ΚΑΜΜΙΑ ΣΧΕΣΗ.ΣΥΓΓΝΩΜΗ ΑΝ ΚΟΥΡΑΖΩ,ΑΛΛΑ ΑΥΤΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΠΩΘΟΥΝ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ.
     ΤΕΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΥΛΑ.
     0     0
     • ΑΠΕΡΚΑΤ ΣΤΟ ΣΑΓΟΝΙ ΤΟΥ CROIF says:

      croif, Γραφεις παραπανω οτι τα βιβλια της Παλαιας Διαθηκης δεν ειναι Ιερα και οτι οι ελληνες δεν εχουν καμια σχεση με αυτα. χαχαχαχαχαχχαχα Ο ΙΗΣΟΥΣ ΔΙΑΒΑΖΕΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΡΟΛΟ ΤΟΥ ΗΣΑΪΑ .Όταν ο Ιησούς σηκώνεται για να διαβάσει, πιθανότατα αναγνωρίζει πολλά πρόσωπα από τα χρόνια που πήγαινε σε αυτήν τη συναγωγή. Του δίνουν τον ρόλο του προφήτη Ησαΐα, και αυτός βρίσκει το μέρος όπου λέει για Εκείνον που θα ήταν χρισμένος με το πνεύμα του Θεου. Αυτή η περικοπή βρίσκεται σήμερα στα εδάφια Ησαΐας 61:1, 2. Ο Ιησούς διαβάζει ότι Αυτός για τον οποίο είχε γραφτεί η προφητεία θα κήρυττε απελευθέρωση στους αιχμαλώτους, ανάκτηση της όρασης στους τυφλούς και τον ερχομό του ευπρόσδεκτου έτους του Θεου. Έπειτα δίνει τον ρόλο στον υπηρέτη και κάθεται. croif το βιβλιο του Ησαια ειναι Ιερο ?
      0      0
     • ΧΑΖΟΜΑΡΕΣ ΕΨΙΛΟΝΙΣΤΩΝ ΜΑΣΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΥΓΥΡΙΑ... says:

      ΠΗΓΗ ΟΛΩΝ ΑΥΤΩΝ ΠΟΥ ΜΑΣ ΠΑΡΕΘΕΣΕ Ο ΚΡΟΙΦ, ΕΙΝΑΙ Ο ΜΑΣΩΝΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΗΣ “ΕΨΙΛΟΝ” ΚΑΡΔΑΜΙΤΣΗΣ…ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΝ ΝΑ ΒΓΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΝΙΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ “ΕΛΛΗΝΑ” ΩΣΤΕ ΝΑ ΤΟΝΩΣΟΥΝ ΤΑ ΕΘΝΙΚΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΙΣΘΗΜΑΤΑ, ΔΙΟΤΙ ΔΕΝ ΔΙΑΝΟΟΥΝΤΑΙ Ο “ΣΩΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ” ΝΑ ΠΡΟΕΡΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΜΙΑΡΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΕΚΛΕΚΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ!!…ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΚΑΘΟΛΟΥ ΠΟΥ ΔΙΑΦΩΝΕΙ ΚΑΘΕΤΑ ΜΕ ΑΥΤΟΥΣ Η ΑΓ.ΓΡΑΦΗ, ΚΑΙ ΛΕΕΙ ΟΤΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΗΤΑΝ ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΓΙΟΣ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΜΕ ΤΟ ΓΕΝΕΟΛΟΓΙΚΟ ΤΟΥ ΔΕΝΤΡΟ ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ ΔΑΒΙΔ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΒΡΑΑΜ…ΚΑΙ ΟΤΙ ΙΗΣΟΥΣ Ή ΤΖΟΣΟΥΑ Ή ΓΙΕΧΟΣΟΥΑ ΣΗΜΑΙΝΕΙ, “Ο ΙΕΧΩΒΑ ΣΩΖΕΙ”(ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΕΒΡΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙ ΤΗ ΛΕΥΚΗ+ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ) ΚΑΙ ΕΙΝΑΙ ΕΒΡΑΙΚΟ ΟΝΟΜΑ ΠΟΥ ΤΟ ΕΙΧΕ ΚΑΙ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΤΟΥ ΝΑΥΗ Ο ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΣ ΤΩΝ ΦΙΛΙΣΤΑΙΩΝ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ-ΚΡΗΤΩΝ ΑΠΟΙΚΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗΣ…
      0      0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Μια παρατήρηση στο παραπάνω σχόλιο. Αγαπητέ, από πουθενά δεν προκύπτει ότι οι Φιλισταίοι ήταν απόγονοι των Κρητών. Αλλά ακόμη κι αν ήταν έτσι, οι Φιλισταίοι είχαν χάσει οποιαδήποτε επαφή με τους Κρήτες και δεν πίστευαν καν στους θεούς των Ελλήνων, αλλά στον Πέρση Βαάλ.
      0      0
     • ΑΚΟΥ ΓΙΟΧΑΝ says:

      Γιοχαν αντι να κοιταξεις προς τη θεωση εχεις φερει το Θεο στα μετρα σου κ στις φαντασιωσεις σου.εχεις δημιουργησει ενα Θεο συμφωνα με τις προσωπικες σου ιδεολογιες,τοσο ωστε να πλησιαζει στα ορια της ειδωλολατριας.καθολου παραξενο απο τι στιγμη που πιστευεις στους ολυμπιους θεους.μ ελυσες κ την απορια που ειχα.οντως πιστευεις οτι κ η Καινη Διαθηκη εχει υποστει αλλοιωση.πςςς.τοσοι Αγιοι φωτισμενοι απο Το Αγιο Πνευμα δεν το καταλαβαν κ ηρθες εσυ κ ο ΚΑΜΕΡΑ ΣΕ ΜΕΝΑ με το παμπονηρο καηδι τον τουλατο κ το ανακαλυψατε!!τι να πει κανεις ρε φιλε.ειχε δικιο ο Σωτηροπουλος οταν ελεγε οτι χειροτεροι κ πιο ξεροκεφαλοι ειναι οι αιρετικοι.οχι γιατι ειναι κακοι ανθρωποι,προς Θεου.εχουνε πνευμα πλανης που τους τυφλωνοι.τους δειχνεις καταματα την αληθεια κ αυτοι δεν βλεπουν.το προσεξα στους διαλογους του Σωτηροπουλου με τους πεντηκοστιανους.εχω ακουσει τον Αγιο Πορφυριο να λεει οτι η ορθοδοξια ειναι η απολυτη αληθεια,οτιδηποτε διδασκει ειναι η απολυτη αληθεια κ οτι κ Αγγελος να του πει κατι διαφορετικο δεν προκειται να τον πιστεψει.αλλα τι ξερει ο Αγιος!!(τον οποιο οποτε σε συμφερει τον επικαλεισαι)
      0      0
     • ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΓΙΟΧΑΝ ΠΟΥ ΞΕΧΑΣΑ says:

      Τα γραφεις οπως θελεις εσυ φιλε μου.ουδεμια σχεση με την πραγματικοτητα.ποτε πασα μου επικαλεστηκε τον ηλιο ο Ιησους,χαζεψες?κ ποιος σου ειπε οτι οι ορθοδοξοι λενε οτι επικαλεστηκε τον Ηλια?κ κατι αλλο.στο σημειο που γραφει(μαλλον λαθος θα το γραψω αλλα δεν πειραζει) ‘εκ του πατρος του διαβολου εστε’,ο Ιησους λεει ‘εχετε πατερα σας τον διαβολο’.που αυτο σημαινει οτι οι φαρισαιοι ειναι ψευτες κ υποκριτες.δεν λεει για κανενα ‘μη ων’,αυτα ειναι φαντασιωσεις του λιακο.εκτος κ εαν εισαι καλυτερος ερμηνευτης των Γραφων απο τον κορυφαιο θεολογο κ φιλολογο του εικοστου αιωνα κ.Σωτηροπουλο
      0      0
 15. Καταγγέλουμε την πλαστοπροσωπεία Πανός από Γιαχβέ-Σαβαώθ και ...Παυλάκια says:

  Καταγγέλουμε την πλαστοπροσωπεία Πανός από Γιαχβέ-Σαβαώθ και …Παυλάκια
  Την μεγάλη απάτη των χιλιετηρίδων δια την πλαστοπροσωπεία του πραγματικού “Πανός” από τους Γιαχβεχ και Σαβαωθ, την διέπραξε ο λευκοκίτρινος μογγόλος ιουδαίος “Απόστολος Παύλος” ή Σαούλ, ραββίνος από την Ταρσό της Κιλικίας Μικράς Ασίας._

  Ο ως άνω ειδεχθής απατεών και “άγιος” της “ορθοδοξίας”, όταν πήγε στην Αθήνα, είπε ψέμματα στους Αθηναίους ότι: “πήγε να τους κηρύξει τον πραγματικό Θεό ο οποίος δεν είναι μακράν από ενός εκάστου ημών. Διότι εν αυτώ (μέσα του) ζώμεν και κινούμεθα και υπάρχομεν. Καθώς και τίνες των ποιητών σας είπον: “διότι και γένος είμεθα τούτου”._
  Όμως με τα λόγια αυτά ο πονηρός Παυλάκιας ακύρωνε (κρυφίως) όλη την εβραιοχριστιανική διδασκαλία περί “Θεού (εξωκοσμικού) δημιουργού”, διότι με την ως άνω δημόσια ομολογία του, δήθεν δέχεται ότι οι άνθρωποι και τα λοιπά όντα δεν είναι δημιουργήματα των χειρών του Θεού αλλά είναι γεννήματα εντός του σώματός του, ήτοι κύτταρα του σώματός του συμφώνως με την αληθή βιολογική λειτουργία του σώματος του “Πανός” συμπαντικού οργανισμού.

  Δηλαδή ο δόλιος Ιουδαίος Παυλάκιας αποπειράθηκε να πωλήσει εμπόρευμα “Γιαχβέχ-Σαβαώθ” με περιτύλιγμα “Παν-ός” (Σύμ-παν-τος, Συμπαντικού Οργανισμού) ώστε βλέποντας οι Αθηναίοι το περιτύλιγμα, να “αγοράσουν” το δηλητηριώδες ψευδές περιεχόμενο.
  Οι Αθηναίοι και οι λοιποί Έλληνες, πλην ελάχιστων ηλιθίων (“Πράξεις των αποστόλων”, ΙΖ’22-34) απέρριψαν αυτό το δηλητηριώδες περιεχόμενο, με αποτέλεσμα να γενοκτονηθούν από τους εβραιοχριστιανούς αυτοκράτορες της Ρώμης Β’ ή “Βυζαντίου”.
  Ο Διεστραμμένος Παυλάκιας αυταποδείκτως έγραψε ψεύδη στις (σατανικές) “Πράξεις των αποστόλων” διότι αφ’ενός ισχυρίζεται ότι ο Θεός τον οποίο “πωλούσε” ήταν άγνωστος στους Αθηναίους, αφ’ετέρου ομολογεί ότι αυτός ο Θεός ήταν γνωστός στους Αθηναίους πολίτες, όπως ο Δημάρατος, ο οποίος είχε συνθέσει ποίημα δια τον “Πάνα” με τον στίχο “Διότι και γένος – κύτταρα είμεθα τούτου”.

  Ουδέν έτερον σχόλιο, εκτός του ότι κατά την επίσκεψη του κουτοπόνηρου ραββίνου Παυλάκια στην Αθήνα, στην τότε Αθήνα της πολιτικής και Θρησκευτικής διαφθοράς, ο εβραικός Δήμος των Γεφυρών ή Γεφυραίων εκ του οποίοι προέρχονταν οι δολοφόνοι των αξιοκρατών πεισίστρατιδών ήτοι οι ερωτιδείς (ομοφυλόφιλοι) εβραίοι δολοφόνοι Αρμόδιος και Αριστογείτων, είχε προκαλέσει αρκετή διάβρωση και σήψη στον Αθηναϊκό κοινωνικό και πολιτικό ιστό, ώστε οι Αθηναίοι να ανεχθούν τον Ραββίνο Παυλάκια, και να μην τον …περιποιηθούν όπως τον περιποιήθηκαν οι βαρβάτοι Κρήτες…
  ΥΓ.1 Δια την “εβραική αθηναική δημοκρατία”, δια τον “Δήμο Γεφυραίων Εβραίων” της αρχαίας Αθήνας, και δια τους εβραίους – Γεφυραίους δολοφόνους Αρμόδιο και Αριστογείτονα, διαβάστε:

  1) Ηρόδοτο, Ε’55
  2) Θουκυδίδη, Α’20
  3) Θουκυδίδη, ΣΤ’ 54-59
  4) Παυσανία, Α’ 8,15
  5) Παυσανία, ΚΓ’ 1,2
  6) Αριστοφάνη, “Αχαρνείς”, 980

  …και κλάψτε νεοέλληνες “Δημοκράτες” δούλοι μελλοθάνατοι άθλιοι της “νεοελληνικής εβραικής δημοκρατίας” των εβραίων Καραμανλήδων, Παπανδρέου-Μινεϊκο-Τσαντ, Κολοζώφ, Μαϊλη, Έβερτ, Μητσοτάκη-Μπεν-Σαλόμ ή Βενιζέλου, Αλαβάνου – Λεβί, Γλύξμπουργκ – Χολσταϊν, και του Μογγόλου Τουρκαλβανού πράκτορα Kara-Zaferi.

  ΥΓ. 2.
  Από το βιβλίο “Τα Ορφικά” του Ιωάννου Δ. Πασσά, εκδόσεις “Εγκυκλοπαίδειας Ηλιου” Σελίς 205, Ύμνος Ορφέως 11: “Υμνος Πανός”:

  “ΠΑΝΑ ΚΑΛΩ ΚΡΑΤΕΡΟΝ, ΝΟΜΙΟΝ,
  ΚΟΣΜΟΙΟ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ
  ΟΥΡΑΝΟΝ, ΗΔΕ ΘΑΛΑΣΣΑΝ, ΗΔΕ ΧΘΟΝΑ
  ΠΑΜΒΑΣΙΛΕΙΑΝ,
  ΚΑΙ ΠΥΡ (ΑΙΘΗΡΟΣ) ΑΘΑΝΑΤΟΝ.
  ΤΑΔΕ ΓΑΡ ΜΕΛΗ ΕΣΤΙ ΤΟΥ ΠΑΝΟΣ.
  … ΠΑΝΤΟΦΥΗΣ, ΓΕΝΕΤΩΡ ΠΑΝΤΩΝ,
  ΠΟΛΥΩΝΥΜΕ ΔΑΙΜΟΝ.
  ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΩΡ, ΑΥΞΗΤΑ, ΦΑΕΣΦΟΡΕ,
  ΚΑΡΠΙΜΕ ΠΑΙΑΝ.
  …ΣΟΙ ΓΑΡ ΑΠΕΙΡΕΣΙΟΝ ΓΑΙΗΣ ΠΕΔΟΝ ΕΣΤΗΡΙΚΤΑΙ,
  ΕΙΚΕΙ Δ’ΑΚΑΜΑΤΟΥ ΠΟΝΤΟΥ ΤΟ ΒΑΡΥΡΡΟΟΝ ΥΔΩΡ,
  ΩΚΕΑΝΟΣ ΤΕ ΠΕΡΙΞ ΕΝΙ ΥΔΑΣΙ ΓΑΙΑΝ ΕΛΙΣΣΩΝ.
  ΑΕΡΙΟΝ ΤΕ ΜΕΡΙΣΜΑ ΤΡΟΦΗΣ,
  ΖΩΟΙΣΙΝ ΕΝΑΥΣΜΑ,
  ΚΑΙ ΚΟΡΥΦΗΣ ΕΦΥΠΕΡΘΕΝ ΕΛΑΦΡΟΤΑΤΟΥ
  ΠΥΡΟΣ ΟΜΜΑ.
  ΒΑΙΝΕΙ ΓΑΡ ΤΑΔΕ ΘΕΙΑ ΠΟΛΥΚΡΙΤΑ
  ΣΗΣΙΝ ΕΦΕΤΜΑΙΣ.
  ΑΛΛΑΣΕΙΣ ΔΕ ΦΥΣΕΙΣ ΠΑΝΤΩΝ ΤΑΙΣ ΣΗΣΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ,
  ΒΟΣΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΓΕΝΕΗΝ ΚΑΤ’ΑΠΕΡΙΟΝΑ ΚΟΣΜΟΝ.
  …ΑΓΑΘΗΝ Δ’ΟΠΑΣΟΝ ΒΙΟΤΟΙΟ
  ΤΕΛΕΥΤΗΝ,
  ΠΑΝΙΚΟΝ ΕΚΠΕΜΠΩΝ ΟΙΣΤΡΟΝ
  ΕΠΙ ΤΕΡΜΑΤΑ ΓΑΙΗΣ.”

  Ουδέν Σχόλιον.
  Υφηγεσία Ο.Ε.Α. Μαγνησίας
  0  0
 16. ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ ΣΥΜΦΩΝΕΙΣ ΜΕ ΑΥΤΟ ? says:

  “Παν γόνυ” θα κάμψει στον Γιαχβέ, που όμως είναι ο Υιός!
  Διαβάζοντας το χωρίο (Ησαϊα, 45/με και στίχους 22,23) από τη μετάφραση των Εβδομήκοντα, βλέπουμε τα εξής: «Εγώ ειμι ο Θεός, και ουκ εστίν άλλος. Κατ’ εμαυτού ομνύω, κατ’ εμαυτού ομνύω, ή μην εξελεύσεται εκ του στόματός μου δικαιοσύνη, οι λόγοι μου ουκ αποστραφήσονται, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ και εξομολογήσεται πάσα γλώσσα τω Θεώ».Το χωρίο αυτό το παραθέτει ο Απόστολος Παύλος σχεδόν αυτούσιο, στην προς Ρωμαίους επιστολή, στο 14/ιδ κεφάλαιο. Διαβάζουμε τον στίχο 11. Εκεί λέει ο απόστολος Παύλος: «Πάντες γαρ, παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού. Γέγραπται γαρ: (Έχει γραφτεί): Ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ. Και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Εδώ, ο απόστολος Παύλος παίρνει το χωρίο της Παλαιάς Διαθήκης από τον προφήτη Ησαϊα, όπου ο Θεός, ο Κύριος, ο Γιαχβέ, ομιλεί για τον εαυτό Του, και λέγει ότι «αυτόν θα τον προσκυνήσουν πάντες, και κάθε γλώσσα θα τον δοξάσει», και το εφαρμόζει αυτούσιο στον Χριστό. «Πάντες γαρ παραστησόμεθα τω βήματι του Χριστού», και το αιτιολογεί λέγοντας: «γέγραπται γαρ, (έχει γραφθεί), ζω εγώ λέγει Κύριος, ότι εμοί κάμψει παν γόνυ, και πάσα γλώσσα εξομολογήσεται τω Θεώ».Έτσι λοιπόν παρατηρούμε ότι ο απόστολος ταυτίζει τον Γιαχβέ της Παλαιάς Διαθήκης με τον Ιησού Χριστό, και εφαρμόζει το κομμάτι που αφορά στη λατρεία του αληθινού Θεού, το εφαρμόζει όπως είναι στον Ιησού Χριστό.
  http://oodegr.com/oode/theos/yios/70_latreia_yiou_1.htm#3.
  0  0
 17. Ανώνυμος says:

  Ρωμηοσυνη, σχετικα με τα ονοματα του Θεου
  «Εξοδος 6.3 και εφάνην εις τον Αβραάμ, εις τον Ισαάκ και εις τον Ιακώβ, με το όνομα, Θεός Παντοκράτωρ· δεν εγνωρίσθην όμως εις αυτούς με το όνομά μου Ιεοβά.» Κατα εβδομηκοντα «Κυριος»
  0  0
  • Ανώνυμος says:

   ΕΔΩ ΑΚΡΙΒΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΤΟ ΣΑΝΤΑΪ Ή ΣΕΝΤΑΪ Ή ΤΖΕΝΤΑΪ ΠΟΥ ΥΠΟΤΙΘΕΤΑΙ ΟΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ “ΠΑΝΤΟΔΥΝΑΜΟΣ” (ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ: ΜΟΝΟ ΣΕΛΗΝΟΔΥΝΑΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΤΑΠΛΑΝΗΤΟΔΥΝΑΜΟΣ)!!! ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΙΑΠΩΝΙΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΕΝΤΑΪ, ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΟΝ ΑΝΩΤΑΤΟ ΘΕΟ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΚΙΝΑΣ ΠΟΥ ΛΕΓΕΤΑΙ ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΤΖΕΗΝΤ Ή ΤΖΙΟΥΝΤ Ή ΙΟΥΔΑ.
   ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΙ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΙ ΜΟΓΓΟΛΟΙ ΚΑΙ ΚΙΝΕΖΟΙ = ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΟΥΝΤΑ ΔΟΧΕΙΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΛΕΥΚΗΣ ΦΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΥΡΗΣ ΑΥΤΟΧΘΟΝΗΣ ΣΕΙΡΙΑΣ ΦΥΛΗΣ (ΠΟΥ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΙΕΤΑΙ ΩΣ ΑΙΩΝΙΟ ΔΟΥΛΟ-ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟ ΧΑΜ, ΓΙ’ΑΥΤΟ ΚΑΙ Η ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ ΥΠΟΦΕΡΕΙ ΤΑ ΠΑΝΔΕΙΝΑ ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ)!!! ΕΞΟΝΤΩΣΤΕ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΑΧΟΥΣ ΤΟΥΣ ΚΡΟΝΙΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΑΝΘΡΟΜΕΔΙΟΥΣ (ΣΑΒΙΤ-ΣΑΒΑΩΘ-ΚΡΟΝΟΣ) 1) ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ – Η ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΤΕ…

   ΣΤΗΝ ΙΑΠΩΝΙΚΗΣ-(ΜΟΓΓΟΛΙΚΗΣ)-ΕΒΡΑΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΦΑΝΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΟΝΤΑΙ ΩΣ «ΚΑΛΟΣ» – «ΔΗΜΟΚΡΑΤΗΣ» – «ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣ» Ο ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΣΕΛΗΝΙΑΚΟΣ ΚΑΚΟΥΡΓΟΣ ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΗΝΤ-ΤΖΙΟΥΝΤ-ΙΟΥΔΑΣ ΚΑΙ ΩΣ «ΚΑΚΟΣ» Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ «ΦΑΣΙΣΜΟΥ» ΠΟΥ ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΤΕ ΜΕ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΠΟΥ ΚΑΤΑΣΤΡΕΦΟΥΝ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ!!!.

   ΕΔΩ ΕΧΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΩΝ «ΚΑΛΟΥ-ΚΑΚΟΥ» ΑΠΟ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟ-ΚΙΝΕΖΟ-ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟ ΧΟΛΥΓΟΥΝΤ,
   ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ:

   ΤΖΕΝΤΑΪ Ή ΤΖΕΗΝΤ = Ο ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΣ ΚΙΝΕΖΟΣ – ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΣ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ – ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗΣ ΤΟΥ ΠΛΑΝΗΤΗ ΠΟΛΕΜΟΥ «ΣΕΛΗΝΗ-ΛΕΒΑΝ» ΜΕ ΑΡΧΙΚΗ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΟΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΟ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΤΟΣ, ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ ΠΡΙΝ 13500 ΧΡΟΝΙΑ, ΕΣΠΕΙΡΕ ΣΤΗ ΓΗ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ. ΜΕ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΒΙΑΣΜΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΛΕΥΚΗΣ+ΜΑΥΡΗΣ ΦΥΛΗΣ, ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΥΤΟΙ ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΤΟΥΣ ΛΕΥΚΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΥΡΟΚΙΤΡΙΝΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ …

   ΩΣ ΗΜΙΑΙΜΗ …»ΕΚΛΕΚΤΗ» ΦΥΛΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΔΥΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΤΩΝ ΚΙΝΕΖΩΝ, ΟΡΙΣΤΗΚΕ Η ΙΟΥΔΑΙΚΗ ΦΥΛΗ (ΕΒΡΑΙΟΧΑΖΑΡΟΙ ΣΕΦΑΡΑΔΕΙΜ + ΣΑΞΟΝΕΣ), ΩΣ ΛΕΥΚΟ-ΚΙΤΡΙΝΗ ΜΟΓΓΟΛΙΚΗ ΕΠΙΜΕΙΞΙΑ ΤΗΣ ΧΑΒΡΑΣ ΤΩΝ ΙΟΥΔΑΙΩΝ ΤΟΥ ΧΑΛΔΑΙΟΥ ΣΕΛΗΝΟΛΑΤΡΗ ΑΒΡΑΑΜ – ΧΑΒΡΑ – ΧΑΝ. ΓΙ’ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΟ Ο ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΗΝΤ-ΙΟΥΔΑΣ ΕΔΩΣΕ ΤΙΜΗΤΙΚΑ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΣΤΟΥΣ «ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΥΣ» – ΙΟΥΔΑΙΟΥΣ ΠΟΥ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΕΙΧΑΝ (ΤΟ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΙΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣ) ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΣΚΥΤΑΛΗ ΤΗΣ ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥΣ ΠΑΤΕΡΑΔΕΣ ΚΑΙ ΓΕΝΗΤΟΡΕΣ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑΤΕΣ ΩΣ Η ΕΠΙΛΕΚΤΗ ΦΥΛΗ ΤΩΝ «ΚΟΡΕ» ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η «ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΤΟΥ ΙΕΧΩΒΑ» Ή «ΝΕΟΣ ΚΟΣΜΟΣ 888» (ΒΛ. ΠΟΛΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ) , ΔΗΛΑΔΗ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΠΕΛΘΕΙ Η ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΚΙΝΕΖΟ-ΚΟΡΕΑΤΙΚΗ ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΑΝΗΤΑΡΧΙΑ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΚΑΘΥΠΟΤΑΞΗ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΦΥΛΩΝ. (ΒΛ. ΕΒΡΑΙΚΗ ΟΝΟΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΡΈ ΚΑΙ ΚΟΡΕΑΤΙΚΟ ΙΔΕΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ ΟΜΟΙΟ ΜΕ ΤΟ ΙΣΡΑΗΛΙΝΟ)

   ΒΛ. ΛΗΜΜΑΤΑ ΣΤΗ WIKIPEDIA «ASIAN CENTURY», «PAX SINICA», «CHINESE CENTURY».

   Ο ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΕΗΝΤ ΕΙΝΑΙ ΑΝΩΤΑΤΟΣ ΘΕΟΣ ΤΗΣ ΚΙΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΥΧΝΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΩΣ «ΔΡΑΚΟΝΤΑΣ ΤΖΕΗΝΤ» (JADE DRAGON)…ΒΛ. ΠΟΛΛΑ ΚΙΝΕΖΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟΝ ΤΙΤΛΟ. Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΟ.

   Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑ ΤΟΥ «ΚΑΚΟΥ ΦΑΣΙΣΜΟΥ» ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ STAR WARS… ΠΟΥ ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΤΕ, ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΝΑΙ Η ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΑΣΤΕΡΙΣΜΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΑΣ ΠΟΥ ΔΙΟΙΚΕΙ 70 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΟΥΣ ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΤΟΥ ΓΑΛΑΞΙΑ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΟΥ ΜΕΤΑ ΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΕΤΟΣ 2000 Μ.Χ. ΑΝΤΕΠΙΤΗΘΕΤΕ ΕΧΟΝΤΑΣ ΕΙΣΕΛΘΕΙ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕ 960 ΟΡΑΤΟΥΣ ΚΑΙ ΑΟΡΑΤΟΥΣ (ΝΕΤΡΙΝΙΚΟΥΣ) ΠΛΑΝΗΤΕΣ ΠΟΛΕΜΟΥ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΜΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΣΥΝΔΕΣΗ ΜΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΩΝ 70 ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΜΕΝΩΝ ΠΛΑΝΗΤΩΝ.

   ΠΡΟΚΕΧΩΡΗΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟ ΤΗΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΓΑΛΑΞΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΤΗ ΓΗ ΕΙΝΑΙ Η Ο.Ε.Α. – Ο.ΠΛ.Α. – ΟΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ & ΠΛΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ ΚΑΙ Ο ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ.

   ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΔΙΑΣΗΜΗ ΤΑΙΝΙΑ STAR WARS ΠΟΥ ΠΡΟΒΑΛΟΝΤΑΝ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΣΑΡΩΝΕ ΤΑ ΤΑΜΕΙΑ, Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΚΑΝ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ ’80 ΣΕ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΟΝ «ΟΗΕ» ΚΑΛΕΣΕ ΤΑ ΕΘΝΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΝΑ ΕΝΩΘΟΥΝ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΙΝΗ «ΕΞΩΓΗΙΝΗ ΑΠΕΙΛΗ» («ΕΚΤΟΣ ΚΟΣΜΟΥ», OUT OF THIS WORLD ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΖΕΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ!!!)…ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Ο ΡΗΓΚΑΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ «SDI» ΠΟΥ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΤΑΙΝΙΑΣ (STAR WARS) – ΠΟΛΕΜΟΣ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ (!!!)…ΑΦΗΝΟΝΤΑΣ ΝΑ ΕΝΝΟΗΘΕΙ ΕΜΜΕΣΩΣ ΠΛΗΝ ΣΑΦΩΣ ΟΤΙ Η ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΣΠΙΔΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟ-ΕΤΟΙΜΑΖΑΝ ΟΙ ΑΜΕΡΙΚΑΝΟΙ ΚΑΙ Ο ΗΘΟΠΟΙΟΣ – ΜΑΡΙΟΝΕΤΑ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΡΗΓΚΑΝ ΤΟΤΕ, ΔΕΝ ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΑΜΥΝΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΠΥΡΗΝΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ ΤΗΣ ΣΥΜΠΑΙΓΝΙΑΚΗΣ «ΕΣΣΔ» (ΑΜΦΟΤΕΡΑ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΑ ΗΠΑ&ΕΣΣΔ ΔΙΟΙΚΟΥΝΤΑΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ» – ΑΡΧΙΡΑΒΒΙΝΟΥΣ ΒΑΡΟΥΧ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ – BENEN BERITH – OLAM BERITH) ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Η «ΑΣΠΙΔΑ» ΤΟΥ «ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΩΝ ΑΣΤΡΩΝ» ΗΤΑΝ ΓΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΣΥΝΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΜΥΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ «ΣΕΛΗΝΗΣ-ΛΕΒΑΝ» ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΕΡΧΟΜΕΝΟΥ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟΥ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΟΥ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΤΙΚΟΥ ΑΣΤΡΟΣΤΟΛΟΥ, ΔΗΛΑΔΗ ΤΗΣ «ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ΑΠΕΙΛΗΣ» ΟΠΩΣ ΤΗΝ ΟΝΟΜΑΣΕ Ο ΡΗΓΚΑΝ ΣΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑ ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ, ΑΝΤΙΚΑΤΟΠΤΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟΝ ΠΑΝΙΚΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΥΚΛΩΜΕΝΟΥ ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟΥ ΚΙΝΕΖΟΕΒΡΑΙΟΥ ΤΖΕΝΤΑΪ ΚΑΙ ΤΩΝ ΓΗΙΝΩΝ ΨΥΧΟΤΡΟΝΙΚΩΣ ΤΗΛΕΚΑΤΕΥΘΥΝΟΜΕΝΩΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΩΝ ΤΟΥ…Ο ΝΟΩΝ ΝΟΗΤΟ.
   Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΡΗΓΚΑΝ ΣΤΟΝ Ο.Η.Ε. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΟ YOUTUBE. ΕΡΕΥΝΗΣΤΕ ΤΟ.
   0   0
 18. ΔΠ. says:

  Να πω κι εγω κατι,οχι βεβαια οτι πιστευω πως θα ληξει αυτη η συζητηση,την εχετε καταβρει με τη βαβουρα.Οι Εβραιοι πιστευαν στον Θεο που τους παρουσιαστηκε ως Γιαχβε.Καλως πιστευαν,οσο ηταν πιστοι και δεν τσιλιμπουρδιζαν.Τους εδωσε Νομους,οχι προς σωτηριαν,αλλα για να τους δειξει αυτα που αλλαξαν οι ανθρωποι,τις φυσικες παρανομιες.Στους Εβραιους βεβαια αυτο εφερνε δυσκολιες,γιατι οπως ξερουμε οταν μας λενε μην κανεις κατι,εμεις αυτο εχουμε συνεχεια στο μυαλο μας.Το λεει και ο απ.Παυλος .Τους υποσχεθηκε ομως και συνεχεια,για την σωτηρια τους,τον Υιον Του.Οι Εβραιοι ειδαν πως δεν ταιριαζε στις προδιαγραφες τους και δεν τον δεχτηκαν.Αυτο ομως εγινε συμφωνα με το σχεδιο του Θεου για τη σωτηρια ολων των ανθρωπων.Δημιουργηθηκε δηλ.ενας ανταγωνισμος με τους κακους Εβραιους,με αποτελεσμα να εξαπλωθει ο χριστιανισμος στους εθνικους.Απο τη σταυρωση ομως και μετα,οι Εβραιοι αφαιρεσαν πολλα κειμενα τους,οπως επισης εφτιαξαν αλλα,με αποτελεσμα η θρησκεια που εχουν τωρα να μην εχει σχεση με τον Ιουδαισμο της Π.Δ.Οχι μονο εμειναν δηλ. στην ιδια ταξη,αλλα γυρισαν πιο πισω.Οποτε ο Γιαχβε που πιστευουν τωρα δεν εχει σχεση ουτε με τον ασαρκο Λογο.Ισως αυτο θελει να πει ο Croif.Αυτη ειναι η γνωμη μου με απλα λογια,γιατι δεν τα παιρνετε κι ευκολα [ειστε μπουμπουνες,με το συμπαθειο,χαχαχα]
  0  0
 19. ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΗΙΝΗΣ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΑΣ - ΘΕΟΓΟΝΙΑΣ says:

  ΕΠΕΙΔΗ ΕΙΝΑΙ ΗΔΗ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΤΟ ΗΛΙΑΚΟ ΜΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑ Η ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑ (ΕΛΛΗΝΙΚΗ) ΓΑΛΑΞΙΑΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΙ ΜΑΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ…ΜΕ ΤΙΣ ΣΑΥΡΕΣ…ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΥΣ…ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ.

  ΟΤΑΝ ΣΕ ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΣΤΗΝ ΣΙΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΣΑΣ ΣΕ ΑΠΟΚΑΛΟΥΝ ΣΤΑ ΙΣΙΑ «ΔΟΥΛΟ-ΣΚΛΑΒΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ».. ΠΟΙΟΣ ΑΛΗΘΙΝΟΣ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΣ ΘΕΟΣ ΕΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΑΠΟ ΣΚΛΑΒΟΥΣ-ΔΟΥΛΟΥΣ;;;

  ΕΠΙΣΗΣ ΣΕ ΒΑΠΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΣΑΒΑΩΘ. ΟΜΩΣ ΣΑΒΑΩΘ Ή SABBAOTH Ή SABBATH ΕΙΝΑΙ Η ΜΕΡΑ ΣΑΒΒΑΤΟ ΠΟΥ ΣΤΗ ΡΩΜΗ ΛΕΓΟΝΤΑΝ (ΚΑΙ ΑΚΟΜΑ ΣΤΑ ΑΓΓΛΙΚΑ) ΛΕΓΕΤΑΙ SATUR-DAY ΔΗΛΑΔΗ «Η ΜΕΡΑ ΤΟΥ ΚΡΟΝΟΥ».
  (ή SATURN ή SAVITURN ή SAVIT ή SAVAT ή SAVATA, SAVATO, SAVAOTH)
  ΕΠΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ Ο ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ ΛΕΓΕΤΑΙ ΣΑΜΠΑΤΑΪ – ΣΑΒΒΑΤΑΪ (ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΒΡΑΙΟΜΟΓΓΟΛΙΚΟ ΣΕΝΤΑΪ Ή ΤΖΕΝΤΑΪ – Ή ΤΟ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΚΙΝΕΖΙΚΟ: ΤΖΕΗΝΤΑΪ)…Ο ΝΟΩΝ ΝΟΕΙΤΩ…

  ΕΠΙΣΗΣ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ Ο ΡΑΒΒΙΝΟΣ ΓΙΑΧΟΣΟΥΑ (ΙΗΣΟΥΣ) ΚΑΝΟΥΝ ΤΗΝ ΠΕΡΙΤΟΜΗ ΣΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΟΡΓΑΝΑ, ΠΡΟΦΑΝΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΤΙΜΗΣΟΥΝ – ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΝ ΤΗΝ ΝΙΚΗ ΤΟΥ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ ΚΡΟΝΟΥ-ΣΑΒΑΩΘ ΕΠΙ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ (ΤΗΣ ΤΟΤΕ ΝΟΜΙΜΗΣ 40-ΜΕΛΟΥΣ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ – ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ) ΟΠΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΘΕΟΓΟΝΙΑ – ΜΥΘΟΛΟΓΙΑ – ΜΙΤΟΛΟΓΙΑ (ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑ) Ο ΣΤΑΣΙΑΣΤΗΣ ΚΡΟΝΟΣ-ΣΑΒΑΩΘ-ΣΑΒΙΤ-ΣΑΤΟΥΡΝ ΠΕΡΙΤΕΜΝΗΣΕ ΤΑ ΓΕΝΕΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΟΥΡΑΝΟΥ-VARUNA ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΤΟΥ.

  ΑΡΑ ΤΑ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΑΣ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΛΟΙΠΟΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΔΙΑΣΠΑΣΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ ΣΑΒΑΩΘΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ (ΡΩΜΗΣ, ΚΛΠ, ΕΞΟΥ ΚΑΙ Η ΛΕΞΗ «ΡΩΜΗΟΣ» Ή «ΡΩΜΑΙΟΣ» ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΙΟΥΝ ΟΙ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ Β’ ΡΩΜΗ ΤΟΥ ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ ΚΡΟΝΙΑ ΕΒΡΑΙΟΚΡΑΤΟΥΜΕΝΑ ΙΕΡΑΤΕΙΑ ΡΩΜΗΣ).

  ΤΩΡΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΘΕΟΓΟΝΙΑ ΤΟΥ ΗΣΙΟΔΟΥ (ΔΗΛΑΔΗ ΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ «ΑΓΙΕΣ» ΓΡΑΦΕΣ) Ο ΚΡΟΝΟΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΗΣΕ – ΣΤΑΣΙΑΣΕ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΟΥ «ΟΥΡΑΝΟΥ» (ΟΥΡΑΝΙΔΕΙΣ)…ΚΑΤΟΠΙΝ Ο ΔΙΑΣ ΥΠΟ ΤΟΥΣ ΟΥΡΑΝΙΔΕΙΣ, ΑΝΕΤΡΕΨΕ ΤΟΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ ΚΡΟΝΟ-ΣΑΒΑΩΘ (ΤΙΤΑΝΟΜΑΧΙΕΣ) ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΦΕΡΕ ΤΗΝ ΝΟΜΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΩΝ VARUNA-ΟΥΡΑΝΙΔΩΝ…ΚΑΤΟΠΙΝ ΚΑΙ ΠΡΙΝ 13.500 ΧΡΟΝΙΑ Η ΣΕΛΗΝΗ (ΛΕΒΑΝ) ΤΟΥ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΕΝΤΑΪ-ΓΙΑΧΒΕΧ ΜΠΗΚΕ ΣΕ ΓΗΙΝΗ ΤΡΟΧΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΙΣΕ ΜΕ ΤΟΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΗ ΚΡΟΝΟ-ΣΑΒΑΩΘ. ΛΟΓΩ ΥΠΕΡΟΠΛΙΑΣ ΤΗΣ ΣΕΛΗΝΗΣ, Ο ΔΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΟΥΡΑΝΙΔΕΙΣ (40-ΜΕΛΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, 3 ΔΕΚΑΤΡΙΘΕΑ + 1 ΗΓΕΤΗΣ, ΚΑΤΑ ΑΝΑΛΟΓΙΑ ΤΩΝ 3ΩΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΩΝ + 1 ΠΥΡΗΝΑΣ ΤΩΝ 3ΩΝ ΟΝΤΟΓΟΝΙΚΩΝ ΔΩΔΕΚΑΕΔΡΩΝ ΤΟΥ ΑΙΘΕΡΑ) ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΟ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ ΠΟΥ ΕΠΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ (ΚΙΝΕΖΟΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΑΤΛΑΝΤΙΔΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΘΗΝΑΙΚΗΣ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΑΣ) ΑΝΑΓΚΑΣΤΗΚΑΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΓΗ (ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ) ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟΤΕ ΚΥΡΙΑΡΧΗΣΕ Η ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΗ ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΙΚΗ ΔΥΑΡΧΊΑ ΚΡΟΝΟΥ – ΓΙΑΧΒΕΧ Ο.Ε. (ΟΜΟΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΣΤΗΜΙΚΩΝ ΑΠΑΤΕΩΝΩΝ) ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ, ΜΕ ΤΕΛΙΚΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΓΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΛΟΠΗ ΤΩΝ ΠΟΛΥΤΙΜΩΝ ΥΛΩΝ ΤΟΥ (ΧΡΥΣΟ – ΤΙΤΑΝΙΟ – ΚΡΥΣΤΑΛΟΥΣ – ΚΛΠ) ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ ΤΗΣ ΓΗΣ ΩΣ “ΔΟΥΛΩΝ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ” – ΜΕΤΑΛΛΟΡΥΧΩΝ!!! (ΒΛ. ΡΗΣΗ ΠΑΛΑΙΑΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ: “Ο ΧΡΥΣΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΟΝ ΚΥΡΙΟ …ΓΙΑΧΒΕ+ΣΑΒΑΩΘ, ΣΤΟ ΘΗΣΑΥΡΟΦΥΛΑΚΙΟ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΕΛΟΥΣΙ ΕΙΣΑΧΘΗ”)

  ΑΡΑ ΕΣΕΙΣ ΩΣ ΕΒΡΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ΠΡΟΔΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΠΑΤΕΡΑ -ΓΕΝΗΤΟΡΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΑΝΔΡΟΜΕΔΙΟ ΘΕΟ ΣΑΣ «ΔΙΑ» Ή «ΟΥΡΑΝΟ» (VARUNA – DIAUS PITAR ΣΤΑ ΣΑΝΣΚΡΙΤΙΚΑ ΤΩΝ ΙΝΔΩΝ ΔΡΑΒΙΔΩΝ ΠΡΟΓΟΝΩΝ ΤΩΝ ΠΕΛΑΣΓΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ) ΚΑΙ ΑΚΟΛΟΥΘΑΤΕ ΠΛΕΟΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΕΣ ΛΗΣΤΟΠΕΙΡΑΤΕΣ «ΘΕΟΥΣ» ΥΠΟΛΟΓΟΥΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ (ΝΕΜΕΣΗ-ΑΔΡΑΣΤΕΙΑ) ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΣΤΑΣΙΑΣΤΕΣ «ΘΕΟΙ» ΣΑΣ ΕΣΠΕΙΡΑΝ ΣΤΟΝ ΠΛΑΝΗΤΗ ΓΗ ΤΟΥΣ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΟΥΣ ΚΙΝΕΖΟΥΣ ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΑΦΟΥ ΠΡΩΤΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΑΝ ΕΝ ΜΕΡΕΙ ΕΠΙ 11.500 ΧΡΟΝΙΑ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΟΙ ΊΔΙΟΙ ΚΑΙ ΚΑΤΟΠΙΝ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΜΟΓΓΟΛΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΕΠΙΜΕΙΞΙΩΝ) ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΝ ΤΩΡΑ ΝΑ ΣΑΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΣΟΥΝ ΟΛΟΥΣ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΑΡΜΑΓΕΔΔΩΝΑ. (ΒΛ. ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ, ΜΕ ΤΑ 200.000.000 ΤΟΥ ΚΙΝΕΖΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΤΩΝ ΒΑΣΙΛΕΩΝ ΑΠΟ ΑΝΑΤΟΛΑΣ ΗΛΙΟΥ ΠΟΥ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΝ ΤΑ 2/3 ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΤΗΤΑΣ) …

  ΑΡΑ ΚΑΝΑΤΕ ΘΕΟΥΣ ΣΑΣ ΤΟΥΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΟΥΣ ΣΑΣ.

  ΣΥΝΕΛΘΕΤΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΣΑΣ ΝΑΡΚΗ, ΚΑΙ ΑΦΥΠΝΙΣΤΕΙΤΕ ΠΡΙΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΡΓΑ ΓΙΑ ΣΑΣ… (ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΚΕΙΜΕΝΑ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ ΜΕΛΕΤΗ:)
  ,,,,,,,,,,,
  ΙΣΡΑΗΛ: Ο ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΣ ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΣΑΤΑΝΑ-ΔΙΑΒΟΛΟΥ-ΣΙΝ-ΣΙΩΝ-ΣΙΝΑ-ΤΖΕΝΤΑΪ-ΤΖΙΟΥΝΤ-ΙΟΥΔΑ, ΕΠΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.
  ellhnkaichaos.blogspot.gr/2010/06/blog-post_2594.html
  (ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΙΜΑΤΟΒΑΜΕΝΗΣ ΠΡΟΙΣΤΟΡΙΑΣ & ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΛΑΝΗΤΟΥ ΓΑΙΑ)
  ,,,,,,,,,,,
  THE SABBATH PLANET
  forward.com/articles/9794/the-sabbath-planet/
  ,,,,,,,,,,,
  Ολόκληρη η αλήθεια σχετικά με τους Δρακονιανούς και τη Σελήνη (ΜΕΡΟΣ 1)
  ellhnkaichaos.blogspot.gr/2011/10/1.html

  ,,,,,,,,,
  ΔΙΑΛΕΞΤΕ ΠΑΡΑΤΑΞΗ: Ή ΜΕ ΤΟΝ SIN – SION – ZION – JADE – JENDAI – SENDAI – CHINESE DRAGON 888 Ή ΜΕ ΤΟΝ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ellhnkaichaos.blogspot.gr/2011/03/chinese-dragon-888.html
  0  0
 20. Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ says:

  Ο ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΟΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΣΤΑΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΡΟΝΙΩΝ-ΣΑΒΑΩΘΙΚΩΝ ΙΕΡΑΤΕΙΩΝ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΜΟΓΓΟΛΩΝ ΤΟΥΡΚΩΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΩΝ :
  ΒΟΘΡΟΛΥΜΑΙΟΣ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ 666 – Ο ανθελληνικός λόγος του Πατριάρχη Βαρθολομαίου κατά την ενθρόνιση του.
  … αγαπητοί συνέλληνες πρέπει να μαθαίνουμε ,διότι μόνο μέσα απο την γνώση μπορούμε να έχουμε άποψη και κρίση και επίσης ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΞΕΧΝΑΜΕ.
  Ο εικονιζόμενος αξιωματικός του ΤΟΥΡΚΙΚΟΥ στρατού, είναι ο τότε ιεροδιάκονος Βαρθολομαίος Αρχώντης, νυν Οικουμενικός Πατριάρχης.
  Λίγους μήνες μετά το συνέδριο της Καμπέρα, τον Οκτώβριο του 1991, ο τότε επίσκοπος Χαλκηδόνος Βαρθολομαίος τόλμησε να σπιλώσει την μνήμη των ηρώων της επανάστασης του 1821, με την εξής δήλωση: «Δυστυχώς οι δυο λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων, όταν ξεσηκώθηκαν κάτι ξεβράκωτοι το 1821 και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές». (Η φιλοτουρκική δήλωση του Πατριάρχη, έγινε μια μόλις βδομάδα πριν την ενθρόνισή του σε Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως στις 2 Νοεμβρίου του 1991 και δημοσιεύτηκε από τις εφημερίδες Αυριανή και Ελεύθερη ώρα – 30 Οκτωβρίου 1991).
  Ολοι εμείς οι λογικοί τώρα, ας ανατρέξουμε ιστορικά και ας θυμηθούμε τι προσέφερε στον Ελληνισμό το Πατριαρχείο όλα αυτά τα χρόνια ,και τι προσέφεραν οι “ξεβράκωτοι” κατά τον Τούρκο Πατριάρχη Βαρθολομαίο …ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ ,ΚΑΡΑΙΣΚΑΚΗΣ, ΜΙΑΟΥΛΗΣ,ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑ, ΑΘ.ΔΙΑΚΟΣ …. και τόσοι άλλοι …
  Λόγια του Βαρθολομαίου υπέρ Τούρκων:
  «Δυστυχώς οι 2 λαοί διέκοψαν την υπέροχη συμβίωση των 400 χρόνων. Ξεσηκώθηκαν το 1821 κάτι ξεβράκωτοι και δημιούργησαν τις γνωστές προστριβές.» .
  Οι Τούρκοι δεν δίδουν εύκολα τα στρατιωτικά αξιώματα εάν δεν είναι βέβαιο ότι εξυπηρετούνται τα συμφέροντα τους! Εάν δεν είναι Τούρκος υπήκοος, διερωτώμεθα: είναι Έλληνας ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος ή Τούρκος;
  … και ερωτώ υπάρχει ΕΛΛΗΝΑΣ που να συμφωνεί με τα λεγόμενά του ;;;
  ΟΛΟΚΛΗΡΟ ΕΔΩ: neolaia-esfigmenou.blogspot.gr/2012/02/blog-post_02.html
  ==========================
  ΘΕΟΔ. ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΣ: ΟΙ ΡΑΣΟΦΟΡΟΙ ΠΑΡΕΔΩΣΑΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΥΡΚΟΥΣ ΤΟΝ ΑΔΕΛΦΟ ΜΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ,,,,, Ο Ιωάννης Κολοκοτρώνης, ο μικρότερος αδελφός του Γέρου του Μοριά, και πέντε παληκάρια μαζί του, εις εκτέλεσιν της αφοριστικής εγκυκλίου του Πατριαρχείου σκοτώθηκαν από τους Τούρκους, την 1ηΦεβρουαρίου του 1806 ύστερα από προδοσία των καλόγερων της Μονής «Παναγίας των Αιγυαλών» ειςτην οποίαν είχαν πάει οι ήρωες γυρεύοντας καταφύγιο. Οι Τούρκοι τους έκοψαν τα κεφάλια, τα έμπηξανσε κοντάρια και τα περιέφεραν στην Δημητσάνα, το Ζυγοβύτσι και την Τρίπολη, όπου και τα κρέμασανστον μεγάλο πλάτανο της πόλεως. Ο αδελφός του Ιωάννη Κολοκοτρώνη, ο Γέρος του Μοριά, οΘεόδωρος Κολοκοτρώνης μετά την άλωση της Τριπολιτσάς, έβαλε και έκοψαν τον πλάτανο αυτό «γιατίμε αρκετό αίμα της γενιάς του ήταν ποτισμένος» όπως είπε.Οι καλόγερο παρέδωσαν τον Γιάννη στους Οθωμανικό στρατό είπε ο Κολοκοτρώνης!!

  Ο Κατσαντώνης (=ο Αετός της Ρούμελης) και ο αδελφός του Χασιώτης, μαζί με άλλα πέντε παληκάριαπροδώθηκαν από τον καλόγερο Καρδερίνη εις εκτέλεσιν της αφοριστικής εγκυκλίου του Πατριαρχείου.300 Τούρκοι τους επιτέθησαν. Τα 5 παληκάρια σκοτώθηκαν. Τα αδέλφια παραδόθηκαν στην Αλή ΠασσάΙωαννίνων, όπου και βρήκαν μαρτυρικό θάνατο, κατακρεουργήθηκαν.

  Η προδοσία των Αγιορειτών (των μοναχών, καλόγερων του Αγίου Όρους) στην επανάσταση του 1821.Ο διακεκριμένος Σερραίος πατριώτης Εμμανουήλ Παπάς αγωνίσθηκε και έδωσε όλη του τηνπεριουσία, για τις ανάγκες του αγώνος για την Ελληνική ελευθερία. Τον Οκτώβριο του 1820 οΑλέξανδρος Υψηλάντης ανήγγειλε στον Εμμανουήλ Παπά την έναρξι της Επαναστάσεως. Το 1821 στις23 Μαρτίου ο Ε. Παπάς μαζί με τον Ιωάννη Χατζηπέτρο αποπλέει για την χερσόνησο του Άθω με όπλακαι πολεμοφόδια.

  Οι Τούρκοι φοβούμενοι την επέκταση της επαναστάσεως και στην Μακεδονία επετέθησαν στηναγορά του Πολυγύρου για να τρομοκρατήσουν τον πληθυσμό. Οι κάτοικοι του Πολυγύρου όμωςοπλίστηκαν και επετέθησαν κατά των Τούρκων, φονεύοντας την φρουρά 18 Τούρκους και τον διοικητή.Αυτό το γεγονός απετέλεσε την έναρξη της Επαναστάσεως στην Μακεδονία.

  Οι Τούρκοι προέβησαν σε συλλήψεις, εκτελέσεις, διαπομπεύσεις. Σε αυτές δε τις επιθέσεις τωνΤούρκων κατά των Ελλήνων συνέβαλαν και συνήργησαν οι Εβραίοι της Θεσσαλονίκης και τηςΧαλκιδικής. Η επανάσταση με την πάροδο του χρόνου δείχνει να σβήνη λόγω ελλείψεως πολεμοφοδίωνκαι τροφών. Το ιδιαίτερον (προσωπικόν) ταμείου του Εμμανουήλ Παπά εξηντλήθη.

  Είναι άξιον λόγου εδώ να αναφέρω ότι καθ’ όλην την διάρκεια της Τουρκοκρατίας η «ΙεράΚοινότης του Αγίου Όρους» είχε επιβάλει στο ποίμνιό της (τους υπόδουλους Έλληνες) τον φόρο της «δεκάτης»(Παλαιά Διαθήκη), δηλαδή 10% της περιουσίας κάθε Χριστιανού να δίδεται στην Εκκλησία, και τα«δοσίματα» δωρεές. Επίσης κάθε χριστιανός γαιοκτήμονας υποχρεωτικά μετά τον θάνατό του άφηνε 1/3της γης του στην Εκκλησία. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης έχει επίσης το δικαίωμα εκτός τωνπροηγουμένων να φορολογή εκτάκτως και κατά βούλησιν το ποίμνιό του.

  Ο Εμμανουήλ Παπάς στρέφεται για βοήθεια στις πάμπλουτες μονές του Αγίου Όρους. Μάταιοςκόπος! Παρά τις εκκλήσεις του ιδίου του Υψηλάντου οι μοναχοί δεν εννοούν να θίξουν τουςπλουσιώτατους θησαυρούς του Αγίου Όρους, που θα μπορούσαν να αποτελέσουν πηγή σοβαράςενισχύσεως όχι μόνον του Μακεδονικού αλλά και του Πανελλήνιου αγώνος.

  Ο Κ. Παπαρηγόπουλος («Ιστορία του Ελληνικού Έθνους» τόμος 5, σελ. 507) μας παραδίδει τηνακόλουθη επιστολή του οπλαρχηγού Ρήγα Μάνθου προς Εμμανουήλ Παπά, με ημερομηνία 19 Ιουνίου1821 : «Κατά την παραίνεσίν της εξακολουθώ φυλάττων τον στρατόν εντός των οχυρωμάτων …; Μα τι νακάμη κανείς την μικρολογίαν των Αγίων Πατέρων; Αυτή η στυγερά ανελευθεριότης και μικροπρέπεια αυτώνμας εμπόδισαν από πολλά ωφέλιμα και πολλά αναγκαία …; Επάσχισα να τους διαθέσω διαφορετικά μελόγον. Όμως αυτοί από τον σκοπό των δεν εβγαίνουν. Έχουν τα φρονήματά των, τα οποία μόνα εγκρίνουνδια καλά, και τα προσκυνούν και τα λατρεύουν, και φροντίζουν μόνον δια την συντήρησιν των ιδίων τωνυποκειμένων, και μόνον δια την ασφάλειά των. Φοβούμαι μήπως ο λαός από την πείναν και τας πολλάςθλίψεις του, εφορμήση εναντίον των (των μοναχών του Αγίου Όρους) και δεν δυνηθώμεν να απαντήσωμεν ειςτην ορμήν των».

  Οι Τούρκοι συνέχιζον τις σφαγές στα γύρω χωριά του αμάχου πληθυσμού. Πείνα και επιδημίεςακολούθησαν. Τον Μάϊο του 1822 ο πασάς Θεσσαλονίκης ο Αβδούλ Αμπούδ ξεκινά εκστρατείαεναντίον της Κασσάνδρας συνοδευόμενος από μεγάλη στρατιωτική δύναμη. Η Κασσάνδρα μεταβλήθη σεσφαγείο και σε στάχτη. Τα χωριά επυρπολήθησαν, και όσοι κάτοικοι δεν εσφάγησαν πουλήθηκαν ωςδούλοι.

  Απέμενεν ο Άθως όπου οι μοναχοί ζούσαν ήρεμοι στην πανθάλασσα των πλούτων τους.Ο πασάς τους υπεσχέθη να σεβασθή το προαιώνιον προνόμιο των Μονών, της απαγορεύσεως εισόδου Τουρκικού στρατού στην γη των Αγιορειτών, εφ’ όσονπαρέδιδαν όπλα, κανόνια και ομήρους!!
  0  0
  • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

   Στα γρήγορα. Απομονωμένα γεγονότα, διογκωμένα και διαστρεβλωμένα. Δεν σε ενδιαφέρει η ιστορική αλήθεια, αφού παραβλέπεις την ιστορική πραγματικότητα. Δεν μπορώ να απαντήσω, διότι βρίσκομαι σε διακοπές και από το κινητό είναι αδύνατο να κάνω ιστορική ανάλυση. Όμως το συμπέρασμα είναι ότι δεν σε ενδιαφέρει να πείσεις για την δική σου πίστη, αγαπητέ φίλε. Βλέπω μόνο μίσος και έχθρα απέναντι σε μία συγκεκριμένη θρησκεία. Αναρωτιέμαι, γιατί τόσο μίσος; Έχετε καταντήσει χειρότεροι εχθροί της Ορθοδοξίας σε όλον τον κόσμο. Οι Σιωνιστές Εβραίοι δικαίως τρίβουν τα χέρια τους. Προσφέρετε, ακούσια πιστεύω, θαυμάσιες υπηρεσίες στον Σόρρο και στον Κίσινγκερ. ΓΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΤΗΝ ΠΙΣΤΗ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΟΣ ΤΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ.
   0   0
   • ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ !!! says:

    ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΜΙΣΟΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΙΟΥΔΑΙΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ ΦΙΛΕ, Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΣ (ΟΕΑ) ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΠΩΣ ΠΑΝΩ ΑΠΟ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΓΙΑ ΜΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ(Η ΕΛΛΑΔΑ) ΣΥΝΕΠΩΣ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΗ ΚΑΤΑΚΡΙΝΟΥΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΧΡΟΝΙΚΕΣ ΑΝΘΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΙΕΡΑΤΕΙΟΥ ΣΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΡΑΣΟΦΟΡΩΝ ΣΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ, ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΟΥΔΕΝ ΚΑΚΟΝ ΑΜΙΓΕΣ ΚΑΛΟΥ, ΚΑΜΙΑ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑ ΙΔΕΩΝ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΚΟ Ή ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΛΟ, ΚΑΙ Η ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΩΣΤΕΣ ΔΙΔΑΧΕΣ ΟΠΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΕΧΕΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ, ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΙΔΕΩΝ, ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΑΤΩ-ΚΑΤΩ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΜΕΤΡΑΕΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΘΕΩΡΙΕΣ…ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΣΟΥ ΞΑΝΑ-ΕΙΠΑ ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΜΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΓΗΙΝΕΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ(666-777-888) ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΘΡΗΣΚΟΙ ΕΝΘΕΟΙ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΑΥΤΟΔΗΜΙΟΥΡΓΗΤΟΥ ΝΟΗΜΟΝΑ-ΑΙΣΘΑΝΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΠΑΝΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ “ΠΑΝ” (ΒΛ. ΟΡΦΕΑ, ΗΡΑΚΛΕΙΤΟ, ΔΗΜΑΡΑΤΟ, ΚΛΠ)…Υ.Γ. ΓΙΑ ΤΟ ΑΛΛΟ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΥΣ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΥΣ ΟΤΙ ΔΗΘΕΝ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ΚΑΜΙΑ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΚΡΗΤΕΣ, ΣΟΥ ΠΑΡΑΘΕΤΩ ΤΟ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ, ΚΑΙ ΜΗ ΞΕΧΝΑΣ ΟΤΙ ΟΙ ΦΙΛΙΣΤΑΙΟΙ-ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΟΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟΥΔΑΙΟ(ΜΟΓΓΟΛΟ) ΙΗΣΟΥ ΤΟΥ ΝΑΥΗ (ΙΗΣΟΥΣ=Ο ΓΙΑΧΒΕΧ ΣΩΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΓΓΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΓΕΝΟΚΤΟΝΕΙ ΤΗΝ ΛΕΥΚΗ+ΜΑΥΡΗ ΦΥΛΗ[ΚΑΤΗΡΑΜΕΝΟ ΧΑΜ])…ΤΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΕΡΣΗ ΘΕΟ ΒΑΑΛ ΠΟΥ ΕΙΠΕΣ, ΜΑ ΦΥΣΙΚΑ Ο ΒΑΑΛ ΗΤΑΝ Ο ΔΙΑΣ…ΒΗΛΟΣ, ΚΑΙ ΩΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΤΟΥΤΟΥ Ο ΒΑΑΛ ΚΡΑΤΟΥΣΕ ΤΟ ΚΕΡΑΥΝΕΙΟΝ ΟΠΩΣ ΚΑΙ Ο ΔΙΑΣ!!! Ο Βάαλ που κρατά τον κεραυνό, στήλη από την Ουγκαρίτ (1300-1500 π.Χ.) ,,,,,,,,,,,Η κρητική καταγωγή των Φιλισταίων (αρχαίων Παλαιστινίων)
    «Εμείς οι Παλαιστίνιοι καταγόμαστε από την Κρήτη. Φύγαμε από την Κρήτη και πήγαμε στην Παλαιστίνη. Ξαναγυρίσαμε στην Κρήτη και ξαναφύγαμε από την Κρήτη και ξαναπήγαμε και εγκατασταθήκαμε μονίμως στην Παλαιστίνη…»Γιασέρ Αραφάτ, Αθήνα 15 Δεκεμβρίου 1981Το ζήτημα της καταγωγής του σύγχρονου παλαιστινιακού έθνους έχει απασχολήσει κατά καιρούς πλήθος ερευνητών. Οι ίδιοι αραβόφωνοι και στην πλειοψηφία τους μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα, με μεγάλο ποσοστό Ορθοδόξων μεταξύ τους, είθισται να θεωρούνται αραβικός λαός. Ωστόσο, σήμερα πλέον η συντριπτική πλειοψηφία των ειδικών επιστημόνων συμφωνούν, ότι τουλάχιστον οι αρχαίοι Παλαιστίνιοι, οι Φιλισταίοι, ήταν κρητικής καταγωγής Πελασγοί, οι οποίοι σε πανάρχαια εποχή αποίκισαν τις ακτές της Μέσης Ανατολής. Αλλά και στους αιώνες που ακολούθησαν η ελληνική παρουσία στην περιοχή ενισχύθηκε σημαντικά ιδίως κατά τα ελληνιστικά χρόνια, όταν ο ελληνικός πληθυσμός της Παλαιστίνης έφθασε να είναι το κυρίαρχο στοιχείο της περιοχής. Αυτοί οι πληθυσμοί, πελασγικοί και ελληνικοί, άρχισαν να φθίνουν τα πρώτα χρόνια του μεσαίωνα εξαιτίας των βίαιων εκχριστιανισμών τους από το ρωμαιοχριστιανικό κράτος. Η ελληνική γλώσσα έπαψε να μιλιέται ιδίως μετά την εξάπλωση του Ισλάμ και την προσχώρηση των λαών αυτών στη νέα θρησκεία σε μία απέλπιδα προσπάθεια να απαλλαγούν από τη ρωμαιοχριστιανική καταπίεση.Σήμερα μετά βεβαιότητας μπορούμε να ισχυριστούμε ότι αν και η ελληνική συνείδηση σε συντριπτικό βαθμό έχει χαθεί διατηρείται όμως η θολή ανάμνηση της αιγιακής συγγένειας, ενώ η παλαιστινιακή διανόηση έχει επαναφέρει το ζήτημα της κρητικής-πελασγικής και ελληνικής καταγωγής όχι μόνο για λόγους αυτογνωσίας των ίδιων των Παλαιστίνιων αλλά και σε μία προσπάθεια γεφύρωσης του λαού αυτού με τη Δύση, με τρόπο τέτοιο όμως που να μη διαρρηγνύονται και οι έτερες συγγένειες με τον αραβικό κόσμο.Βεβαίως το ζήτημα της καταγωγής του παλαιστινιακού έθνους που θα εξετάσουμε παρακάτω δεν πρέπει να θεωρηθεί ως μία προσπάθεια να δικαιολογήσει τους φανατικούς ισλαμιστές που δρουν στους κόλπους του λαού αυτού, οι οποίοι με μεθόδους και ιδεοληψίες αλλότριες ως προς την ελληνική κοσμοθέαση επιχειρούν όχι τόσο την εθνική αποκατάσταση του παλαιστινιακού λαού, αλλά την επιβολή θεοκρατικού καθεστώτος κινούμενοι από αίτια φονταμενταλιστικά. Οι ισλαμικές οργανώσεις που στέλνουν στο θάνατο νέους μαχητές υποσχόμενες μεταθανάτιες απολαύσεις στον παράδεισο του Αλλάχ δεν μπορούν να έχουν καμία σχέση με την ελληνική σκέψη που προτάσσει το «αμύνεσθαι περί πάτρις». Ο δρόμος του μουσουλμάνου μάρτυρα είναι εκ διαμέτρου αντίθετος με τον ελληνικό δρόμο του ήρωα.Η αντίσταση για την ελευθερία και την πατρίδα που διδάσκει ο Ελληνισμός δεν πρέπει να συγχέεται με τη θυσία στο όνομα του Θεού, τόσο για λόγους ιδεολογικούς όσο και για λόγους Ήθους. Διότι, αληθινά γενναίος δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτός που θυσιάζεται προσδοκώντας ως ανταμοιβή έναν καλύτερο μεταθανάτιο κόσμο με τον ίδιο πρωταγωνιστή στην αιώνια ευδαιμονία, αλλά εκείνος που θυσιάζεται για χάρη των συμπολιτών του, επιδιώκοντας για όσους αφήνει έναν καλύτερο επίγειο κόσμο, του οποίου τα αγαθά δεν θα γευτεί ο ίδιος διότι θα είναι απών.Οι Φιλισταίοι άποικοι των ΚρητικώνΞεκινώντας από τις ίδιες τις εβραϊκές πηγές εισπράττουμε τη διαβεβαίωση, ότι οι Φιλισταίοι είναι κρητικής καταγωγής. Οι προφήτες της «Παλαιάς Διαθήκης» αναφέρουν:«Δια τούτο τάδε λέγει Κύριος. ιδού εγώ εκτείνω την χείρα μου επί τους αλλοφύλους και εξολοθρεύσω Κρήτας και απολώ τους καταλοίπους την παραλίαν× και ποιήσω εν αυτοίς εκδικήσεις μεγάλας, και επιγνώσονται διότι εγώ Κύριος εν τω δούναι την εκδίκησίν μου επ’ αυτούς» [μετ.: «Ο Κύριος δια τούτο λέγει αυτά. Κοίταξε εγώ εκτείνω (απλώνω) την τιμωρό χείρα μου κατά των αλλοφύλων και θα καταστρέψω τους Κρήτες και όλους τους κατοίκους των παράλιων. Θα τιμωρήσω αυτούς σκληρά και έτσι θα μάθουν, ότι εγώ είμαι ο Κύριος, όταν επιφέρω την εκδίκηση μου κατ’ αυτών»] («Προφήτης Ιεζεκιήλ», κε΄. ιστ΄-ιζ΄).«Διότι Γάζα διηρπασμένη έσται, και Ασκαλών εις αφανισμόν, και Άζωτος και Ακκαρών εκριζωθήσεται. Ουαί οι κατοικούντες το σχοίνισμα της θαλάσσης, πάροικοι Κρητών. λόγος Κυρίου εφ’ υμάς, Χαναάν γη αλλοφύλων, και απολώ υμάς εκ κατοικίας. Και έσται Κρήτη νομή ποιμνίων και μάνδρα προβάτων. Και έσται το σχοίνισμα της θαλάσσης τοις καταλοίποις οίκου Ιούδα× επ’ αυτούς νεμήσονται εν τοις οίκοις Ασκάλωνος, δείλης καταλύσουσιν από προσώπου υιών Ιούδα, ότι επέσκεπται αυτούς Κύριος ο Θεός αυτών, και αποτρέψει την αιχμαλωσίαν αυτών» [μετ.: «Διότι η Γάζα θα λεηλατηθεί, η Ασκαλών θα εξαφανιστεί, η Άζωτος στο καταμεσήμερο θα εξαφανισθεί από προσώπου της γης και η Ακκαρών θα εκριζωθεί. Αλίμονο σε αυτούς που κατοικούν τα παράλια (της Παλαιστίνης), τους απογόνους τούτους των Κρητών αποίκων. Ο λόγος του Κυρίου στρέφεται εναντίον σου, ω Χαναάν και συ χώρα των αλλοφύλων: Θα καταστρέψω εσάς και τις κατοικίες σας. Έτσι κι αλλιώς η Κρήτη θα γίνει τόπος βοσκής προβάτων και ποιμνιοστάσιο. Τα παράλια (της Παλαιστίνης) θα περιέλθουν στους Ιουδαίους, οι οποίοι επέστρεψαν από την αιχμαλωσία. Οι Ιουδαίοι θα βοσκήσουν τα πρόβατα τους εκεί, όπου πριν οι οικίες της Ασκάλωνος. Κατά το δειλινό θα διαλυθούν (οι Φιλισταίοι) ενώπιον των Ιουδαίων. Αυτό θα γίνει γιατί ο Κύριος ο θεός τους τούς επισκέφθηκε και θα τους γυρίσει από την αιχμαλωσία τους»] («Προφήτης Σοφονίας», β΄. δ΄-ζ΄).Εκτός από την εβραϊκή μαρτυρία, ότι οι Φιλισταίοι ήταν άποικοι Κρητών, ο αναγνώστης μένει άφωνος μπροστά στη μακάβρια επικαιρότητα των βιβλικών απειλών και εξαγγελιών. Σαν να γράφτηκαν σήμερα για να περιγράψουν τις πρόσφατες σφαγές εις βάρος Παλαιστινίων στη Γάζα από τον ισραηλινό στρατό. Στις παραπάνω αναφορές της «Βίβλου» και η αρχαία ελληνική γραμματεία συμφωνεί, ότι δηλαδή οι Κρήτες είχαν αποικίσει σε πανάρχαια εποχή την Παλαιστίνη. Συγκεκριμένα ο Σαρπηδών, αδελφός του Μίνωα, συγκρούστηκε μαζί του για το θρόνο της Κρήτης. Ηττήθηκε και ακολουθούμενος από τους οπαδούς του απέπλευσε προς τη Μέση Ανατολή. Φθάνοντας εκεί έγινε βασιλιάς των Σολύμων (μετέπειτα Ιεροσολύμων):«Όταν τα παιδιά της Ευρώπης, ο Σαρπηδόνας και ο Μίνωας μάλωσαν για τη βασιλεία και επικράτησε ο Μίνωας, ο Σαρπηδόνας έφυγε μαζί με τους συντρόφους του. Οι εξόριστοι έφθασαν στην Μιλυάδα της Ασίας, όπου σήμερα κατοικούν οι Λύκιοι. Τότε λεγόταν Μιλυάδα και οι Μιλύες λέγονταν Σόλυμοι. Βασιλιάς ήταν ο Σαρπηδόνας…» (Ηρόδοτος, Κλειώ, Βιβλίο Α΄, 173).Τον Ηρόδοτο επιβεβαιώνει και ο Ιουδαίος ιστορικός Φλάβιος Ιώσηπος:«Επειδή, επί της εποχής του Αβραάμ του προγόνου μας, η πόλη λεγόταν Σόλυμα. Πολλοί λένε ότι και ο Όμηρος την αποκαλεί Σόλυμα. Την δε προσωνυμία «Ιερό» οι Εβραίοι έβαλαν αργότερα. Ήταν κατά την εποχή που με τη στρατιά του Ιησού κατά των Χαναναίων και του πολέμου, κατά τον οποίο οι Χαναναίοι κράτησαν (την πόλη), που (ο Ιησούς) κατένειμε στους Εβραίους, οι οποίοι όμως δεν κατάφεραν να διώξουν (τους Χαναναίους) από τα Ιεροσόλυμα, μέχρι που την πολιόρκησε ο Δαυίδ…» (Ιώσηπος, «Ιουδαϊκή Αρχαιολογία», Ζ, 3. 10-25).Μάλιστα ο Ιώσηπος θεωρώντας τα Σόλυμα πόλη Χαναναίων, δηλαδή Φιλισταίων, δίνει σε συνδυασμό με τον Ηρόδοτο μία ακόμη απόδειξη ότι οι Φιλισταίοι ήταν κρητικής καταγωγής. Του Στέφανου Μυτιληναίου
    0    0
    • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

     Φίλε μου και από μένα, μερικές σύντομες διευκρινήσεις. Κανένα λόγο δεν έχω για να διαφωνήσω ότι οι Φιλισταίοι ήταν απόγονοι των Κρητών. Αυτό βασικά που θέλω να τονίσω, είναι ότι τότε είχαν χάσει την ελληνική τους συνείδηση. Το άλλο που θα παρατηρήσω είναι αυτό που γράφεις σε ένα σημείο: “Η ελληνική γλώσσα έπαψε να μιλιέται ιδίως μετά την εξάπλωση του Ισλάμ και την προσχώρηση των λαών αυτών στη νέα θρησκεία σε μία απέλπιδα προσπάθεια να απαλλαγούν από τη ρωμαιοχριστιανική καταπίεση”. Μας λες δηλαδή ότι οι λαοί δεν άντεχαν πλέον τον χριστιανισμό και προτίμησαν το ανεχτικό και φιλολαϊκό ισλάμ; Αγαπητέ, οι λαοί εκείνοι εξισλαμίστηκαν βίαια όπως ορίζει το ίδιο το ισλάμ. Εδώ νομίζω ότι το παραβλέπεις το γεγονός από ιδιοτέλεια. Οι αγώνες και οι μάχες των Ελλήνων τότε ενάντια στο ισλάμ και για την διασφάλιση της μεγαλύτερης Ελληνικής αυτοκρατορίας δεν είχε σταματημό. Ο Ελληνικός Χριστιανισμός έδωσε επικές μάχες για υπάρχουμε εμείς σήμερα. Στην αρχαιότητα οι πρόγονοί μας έδωσαν τρεις μεγάλες μάχες ενάντια στους Πέρσες. Οι παππούδες μας, στους Βυζαντινούς χρόνους, μιμούμενοι τους αρχαίους Έλληνες προγόνους τους, έδωσαν δεκαπλάσιες μεγάλες μάχες για να κρατήσουν τα ελληνικά εδάφη. Πώς μπορείς, φίλε μου να είσαι περήφανος, και καλά κάνεις και εσύ και όλοι μας, για τους ήρωες αρχαίους προγόνους μας και να μην είσαι περήφανος για τους πιο πρόσφατους; Και τέλος, όσον αφορά τον ίδιο τον χριστιανισμό σαν κοσμοθεωρία. Είναι η τελειότερη όλων. Επειδή όμως ο χριστιανισμός δεν είναι ένας ξερός στεγνός λόγος αλλά αποτελείται από ανθρώπους, οι αδυναμίες των ανθρώπων και τα πάθη τους, δεν πρέπει να συγχέονται με την αυθεντική ομολογία της χριστιανοσύνης. Αν εγώ ο χριστιανός είμαι επιρρεπής σε ανήθικες πράξεις και λόγο, δεν σημαίνει ότι η διδασκαλία του Χριστού με προτρέπει προς αυτά. Πες μου σε παρακαλώ, κάτι που μας δίδαξε ή έκανε ο Ιησούς Χριστός για να τον κατηγορήσεις; Ουδέν. Σε εμάς τους ανθρώπους βέβαια, μπορείς να προσάψεις πολλά, όπως και εμείς σε όλους τους άλλους. Στον Χριστό όμως δεν μπορείς να προσάψεις τίποτα.
     0     0
     • ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΤΟΝ ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ... says:

      ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΦΙΛΕ ΑΡΚΕΤΑ ΣΚΟΤΕΙΝΑ ΣΗΜΕΙΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΟ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΑΛΛΩΝ ΕΘΝΩΝ (ΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΚΑΙΝΗ+ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ ΤΟΥ ΘΕΟΥ …ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ΓΙΑΧΒΕ) ΑΛΛΑ ΣΕΒΟΜΕΝΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗ ΓΙΟΡΤΗ ΤΗΣ ΘΡΗΣΚΕΙΑΣ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΤΩΡΑ (15 ΑΥΓΟΥΣΤΟ) ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΑΝΑΦΕΡΩ ΕΔΩ , ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΛΛΗ ΣΤΙΓΜΗ, ΟΠΩΣ ΒΛΕΠΕΙΣ ΕΙΜΑΙ ΠΟΛΥ ΑΝΕΚΤΙΚΟΣ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ ΣΑΣ, ΣΕ ΑΝΤΙΘΕΣΗ ΜΕ ΚΑΠΟΙΟΥΣ ΑΠΟ ΣΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΦΑΝΑΤΙΣΜΕΝΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝ ΚΑΙ ΒΓΑΖΟΥΝ ΜΙΣΟΣ ΚΑΙ ΧΟΛΗ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΟΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ή ΑΡΧΑΙΟΛΑΤΡΩΝ Ή ΟΕΑ-ΙΚΩΝ Ή ΟΠΩΣ ΑΛΛΙΩΣ ΘΕΣ ΝΑ ΜΑΣ ΤΑΜΠΕΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ…ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΜΑΙ ΦΙΛΟΣ ΤΗΣ ΟΕΑ, ΑΛΛΑ ΕΙΜΑΙ ΚΑΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΑΝΕΞΙΘΡΗΣΚΕΙΑΣ, ΔΕΝ ΠΡΟΩΘΩ ΤΟΝ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ ΙΔΙΩΣ ΣΕ ΜΙΑ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ Η ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΟΩΘΗΣΩ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΙΑΙΡΕΣΗ …ΔΙΟΤΙ ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΑΝ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΔΙΑΙΡΟΥΝΕ ΚΙΟΛΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΣ ΦΑΝΑΤΙΖΟΥΝ ΣΕ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΝΟΪΚΟΥΣ ΠΟΛΕΜΟΥΣ ΕΞΗΠΗΡΕΤΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΔΡΑΚΟΝΙΑΝΗ ΣΕΛΗΝΙΑΚΗ ΓΕΩΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥΣ, ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΕΙ Ο ΑΝΤΙΔΟΓΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΑΚΟΜΜΑΤΙΣΤΗ ΑΘΡΗΣΚΗ ΚΑΙ ΑΔΟΓΜΑΤΙΣΤΗ ΕΡΕΥΝΑ, ΚΑΙ ΟΧΙ ΟΙ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΜΙΣΑΛΛΟΔΟΞΙΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΤΑΛΙΜΠΑΝΙΣΜΟΙ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΟΧΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΕΘΝΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΠΑΣΗ ΘΥΣΙΑ ΝΑ ΜΕΙΝΕΙ ΕΝΩΜΕΝΟ ΑΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΒΓΕΙ ΖΩΝΤΑΝΟ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΔΥΣΚΟΛΗ ΣΤΙΓΜΗ…ΘΛΙΒΟΜΑΙ ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ ΚΑΙ ΑΗΔΙΑΖΩ ΟΤΑΝ ΒΛΕΠΩ ΝΑ ΣΚΟΤΩΝΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΕΔΩ ΜΕΣΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΤΕΣ Ή ΚΑΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΝΕΟΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΕΣ ΑΙΡΕΣΕΙΣ Ή ΣΤΟΥΣ Γ.Ο.Χ…ΜΕ ΕΧΕΙ ΚΟΥΡΑΣΕΙ ΑΥΤΗ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΚΑΙ Η ΙΔΙΑ Η Ο.Ε.Α. ΑΛΛΩΣΤΕ ΕΧΕΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΜΕ ΤΗ ΒΙΑ Η ΑΛΛΑΓΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΣΤΑΣΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ, ΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΤΑ ΔΕΧΤΕΙ ΑΥΤΑ ΤΗΣ Ο.Ε.Α., ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΣΜΟ Ή ΣΤΟ ΔΩΔΕΚΑΘΕΙΣΜΟ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ, ΦΤΑΝΕΙ ΝΑ ΜΗΝ ΕΧΕΙ ΑΥΤΟ ΑΝΤΕΘΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ, ΔΗΛΑΔΗ ΦΤΑΝΕΙ ΤΟ ΙΕΡΑΤΕΙΟ ΤΟΥ Ή Η ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΑΝΗΚΕΙ ΝΑ ΜΗ ΤΟΝ ΟΔΗΓΕΙ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΒΛΑΠΤΟΥΝ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑΤΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑ ΜΑΣ ΒΡΕΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΤΟΥ!!!!!
      0      0
     • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

      Συμφωνώ μαζί σου φίλε μου. Τουλάχιστον αυτές τις δύσκολες μέρες, ας σεβαστεί ο καθένας τα πιστεύω του άλλου σε θρησκευτικό επίπεδο, και ας ενωθούμε στο όνομα της κοινής πατρίδας μας.
      0      0
 21. HE IS THE CROSS = 888 says:

  Βασικά η αλήθεια παιδιά μου είναι ότι ο Θεός κάποιους τους έπλασε και κάποιους όπως τον Μεγαλόκλανο και τον Γατόπορδο τους έκλασε και για αυτό οι δαιμονισμένες βρωμοκλανιές των μαύρων μάγων της Αρκαδίας που γαμιούνται στα Τάρταρα μαζί με τους αρχαίους παιδόφιλους παραληρούν μέσα στις ψυχώσεις τους και δημιουργούν φαντάσματα προσπαθώντας να αποφύγουν την αλήθεια και την ουσία των πραγμάτων για να συνεχίσουν να σπέρνουν την δαιμονική τους μαλακοβλακεία και την απύθμενη αθλιότητα τους η οποία σας έχει κάψει όλους. Μην περιμένετε παιδιά μου να πάρετε κάτι περισσότερο από αυτό που πραγματικά αξίζετε καθώς το έργο με τους μαύρους μάγους που σας δημιούργησε θα τελειώσει πολύ σύντομα και θα ψάχνετε τρύπα για να κρυφτείτε από την αλήθεια σας και αυτό θα είναι αδύνατον. Απλά βασικά παιδιά μου κάποιοί δαιμονισμένοι αντίθεοι έχουν βάλει το αρρωστημένο εγώ τους και την συνολική αρρώστια τους ως το κέντρο το σύμπαντος γύρω από το οποίο περιστρέφετε η συνείδηση του σύμπαντος και για αυτό άλλωστε ολόκληρη τους η ύπαρξη είναι ένα ψέμα και μια βρωμιά που επί της ουσίας δεν έχει και ούτε θα αποκτήσει κάποια σχέση με τα μυστήρια της ψυχής του όλου και δηλαδή τα μυστήρια του ΡΟΔΟΥ στα οποία ήταν μυημένοι όλοι οι Ελληνάρες και της αρχαιότητας και μετά όπως σας είπε ο 147 και ο Καυλός. Δεν σας ενδιαφέρει η Αλήθεια καθώς άλλωστε σας ΤΡΟΜΑΖΕΙ όπως και όλα τα κουραδάκια του σκότους. Απλά βασικά θέλετε να δημιουργήσετε έναν εχθρό για να αποκτήσει νόημα η μίζερη και βρώμικη σας μπουρδελούπαρξη και δεν έχετε καν ούτε την ελάχιστη αντίληψη σε ότι αφορά αυτά τα θέματα καθώς παριστάνετε τους ειδικούς και προκαλείτε την αηδία του σύμπαντος που σας έχει ξεράσει. Ασφαλώς οι τρισάθλιες μανιακές βρωμοκλανιές δεν έχουν καμία σχέση ούτε με τον θεόσοφο Καζατζάκη ούτε με τον Απολλώνιο Άγγελο Σικελιανό ούτε και με κάποιον σοφό της αρχαιότητας. Το όλο θέμα με τα ψυχωτικά αρρωστάκια είναι το καμένο εγώ της δαιμονισμένης πορδοκλανιάς και δεν υπήρξε ποτέ τίποτα άλλο πέραν αυτού.
  0  0
  • HE IS THE MOTO CROSS KAMIKAZE GREAT LIZARD = 666 says:

   (Οι πιο γνωστος Στρουμφοσυμορήτης) PSYCHAOS αιωνια δυστροπος, είχε δυσκοιλιοτητα από μικρος, συνεθετε τραγουδια με την ρυθμικη κλανιά του. Αποφοίτησε με επιτυχια από την μεγαλη του γελιου σχολη, στην συνέχεια έκανε μεταπτυχιακο στο πανεπιστημιο της 17Ν με ειδικότητα στις πακετοβομβες. Προτυπα του ο Ταμτακος, η Βίκυ Χατζηβασιλείου και ο Μαρκελος Νύχτας. Γνωστός για τις αποστολές παγιδευμένων πακέτων με κόκκινο φιόγκο. Η κατάσταση του χειροτερεψε όταν πήρε μερος στο “Ελλάδα έχεις ταλέντο” και τον έκοψε η Μανωλίδου. Ειδικός στις ειδικές δυνάμεις (έχει εκπαιδευτεί από τον ειδικό). Υπερδυνάμεις: Αποβλάκωση εχθρου με χρηση της θεοσοφιας της Νεας Εποχης, και Υπνωτισμός με χρήση Κομμουνιστικού Μανιφέστου.
   0   0
 22. HE IS THE AQUARIUS = 888 says:

  Ασφαλώς δεν σας φταίει σε τίποτα η θεοσοφία και ο Καζαντζάκης και ο κατακλυσμός του Νοε κλπ δαιμονισμένες βρωμοκλανιές που δεν ξέρετε ποιος βρώμικος κώλος σας έκλασε και παριστάνετε τους αρχαιοελληνάρες και ξεφτιλίζετε το ανθρώπινο είδος με την ανύπαρκτη βρωμοπουτάνα τον Ελληνισμό ΣΑΣ που βγήκε από τον κώλο σας και για αυτό είναι τόσο βρώμικος όσο οι κλανιές του Βεελζεβούλ. Επίσης θεωρώ βασικά ότι θα πρέπει να πεθάνετε και εσείς και οι γυναίκες σας όπως είπε για μένα ο Μεγαλόκλανος και μην το πάρετε προσωπικά όπως μου είπε ο Γατόπορδος. Απλά διάλογο κάνετε και καλά και για αυτό δεν έχει και κανένα νόημα να απαντάει κάποιους σε αυτά που λένε οι δαιμονισμένες βρωμοκλανιές που και ο λόγος και όλοκληρη η άθλια βρωμούπαρξη τους αξίζει λιγότερο από τα σκατά μιας πουτάνας σαύρας. Επίσης να πάτε να σας κοιτάξει κανένας κτηνίατρος. Φιλικά σας το λέω. Επί του βρωμερού και σιχαμερού θέματος της αρρωστημένης αθλιότητας της αρχαιολλεηνοπληξίας και της αρχαιοκαπηλίας απλά θα σας προτείνω να αναζήτησε τους υπεύθυνους για την πνευματική σας κατάντια μέσα στα μασονοκινούμενα Ελληνοκεντρικά σκατά και μέσα στα εκφυλισμένα πορνοέντυπα του Καυλού και του Ιχώρ και να κρεμάσετε όλους τους απατεώνες που συμμετέχον σε αυτή την αρρώστια διαφορετικά η μοναδικά λύση είναι να σας βάλουν φωτιά να σας κάψουν όλους. Είναι ξεκάθαρο πέραν πάσης αμφιβολίας ακόμα και για τους πλέον ηλίθιους ότι κανένας Ελληνόπληκτος απατεώνας που δεν αντιλαμβάνεται την πραγματικότητα μέσα από την εναλλαγή των αστρολογικών κύκλων δεν έχει και ούτε θα αποκτήσει ποτέ την οποιανδήποτε σχέση με τα αρχαία μυστήρια των θεών που ήρθαν από την ΑΝΑΤΟΛΗ και απλά βασικά κάποια πτώματα όπως οι βλάκες του ΟΕΑ δημιουργούν φαντασιώσεις και παραισθήσεις πάνω στην βάση την γνώσης των μυημένων στα μυστήρια των θεών και σας καίνε τα γεμάτα σκατά κεφάλια σας που είναι βασικά και αυτό που πραγματικά σας αξίζει. Εμείς οι Ερμητιστές από την άλλη το μόνο λάθος που κάναμε είναι που κατεβήκαμε μέσα στον βόθρο σας και παρακούσαμε την συμβολή του κυρίου να μην δίνουμε μαργαριτάρια στα σκυλιά και τα γουρούνια και θα έπρεπε βασικά να σας αφήσουμε μέσα στα σκατά σας και να γίνεται βασικά τροφή για τους μαύρους μάγους για να ξεβρωμίσει επιτέλους ο πλανήτης από την χολέρα σας. Η Ελληνική θεολογία λοιπόν βασίζετε στην Βαβυλωνιακή αστρολοθεολογία όπως αποκάλυψε ο Πλάτωνας με τα μέσα που είχε στον χρόνο όπου έδρασε καθώς επίσης κατηγορείται από διάφορους αντίθεους απατεώνες ότι εισήγαγε και καλά “Βαρβαρικές δοξασίες” στην γνήσια τάχα μου Έλληνικη παράδοση όταν δίδαξε για τους πλανήτες θεούς συνειδησιακές δυνάμεις που ήταν κοινή αντίληψη ανάμεσα στους ανατολίτες μάγους και που είναι βασικά και ανάμεσα στους Ερμητιστές που εμφανίστηκαν ασφαλώς μετά τον Χριστό και έφεραν τα Ερμητικά κείμενα από την Αίγυπτο εκεί όπου προσπάθησε να εξηγήσει ο Αιγύπτιος Ιεροφάντης στον παιδόφιλο Ψόλωνα ότι η μυθολογία των θεών επί της ουσίας αναφέρετε στην κίνηση των άστρων και είναι επί της ουσίας ένας αστρολογικός χάρτης. Απλά να παραθέσω αυτό: “There have been, and will be again, many destructions of mankind arising out of many causes; the greatest have been brought about by the agencies of fire and water, and other lesser ones by innumerable other causes. There is a story that even you [Greeks] have preserved, that once upon a time, Phaethon, the son of Helios, having yoked the steeds in his father’s chariot, because he was not able to drive them in the path of his father, burnt up all that was upon the earth, and was himself destroyed by a thunderbolt. Now this has the form of a myth, but really signifies a declination of the bodies moving in the heavens around the earth, and a great conflagration of things upon the earth, which recurs after long intervals.” Από: https://en.wikipedia.org/wiki/Phaethon
  0  0
 23. croif101 says:

  ΩΣΤΕ ΕΤΣΙ ΛΟΙΠΟΝ Ο ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΕΙΣΤΟΣ,ΠΡΟΗΛΘΕ ΑΠΟ ΣΑΡΚΑ ΚΑΙ ΑΙΜΑ(ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ),ΔΛΔ ΑΜΑΡΤΩΛΟΣ,ΚΑΙ ΟΧΙ ΤΕΛΕΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΘΕΟΣ!!!!
  ΕΙΣΑΣΤΕ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΟΙ!!!ΕΔΩ ΚΑΙ 5000 ΣΧΕΔΟΝ ΧΡΟΝΙΑ,ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΝΑ ΜΠΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΧΩΡΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ,ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΦΕΡΕΤΕ ΕΡΠΕΤΑ ΝΑ ΑΝΑΡΡΙΧΗΘΕΙΤΕ!!!
  ΣΚΟΤΩΣΑΤΕ ΤΟΝ ΣΩΚΡΑΤΗ,ΚΑΤΕΣΤΡΑΨΑΤΕ ΚΑΘΕ ΤΙ ΠΟΥ ΜΑΡΤΥΡΟΥΣΕ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕ ΤΟΝ ΧΡΕΙΣΤΟ.
  ΑΦΟΥ Ο ΕΛΛΗΝΑΣ (Ο ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ),ΕΙΝΑΙ ΦΩΣ.
  ΚΑΤΑΦΕΡΑΤΕ ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΣΤΟΩΝ ΣΑΣ,ΝΑ ΠΑΡΥΣΦΡΗΣΕΤΕ,ΚΑΙ ΝΑ ΔΙΑΦΘΕΙΡΕΤΕ ΤΑ ΤΕΚΝΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ!!!
  ΝΑ ΘΥΜΑΣΤΕ ΟΜΩΣ ΚΟΠΡΟΣΚΥΛΑ,ΕΝΑ ΠΡΑΓΜΑ,ΚΑΙ ΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΟ ΛΕΕΙ Ο ΚΡΟΙΦ.
  Η ΕΛΛΑΔΑ ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΠΕΘΑΙΝΕΙ,ΔΕΝ ΤΗΝ ΣΚΙΑ-ΖΕΙ ΦΟΒΕΡΑ ΚΑΜΜΙΑ!!!ΜΟΝΟΝ ΛΙΓΟ ΚΑΙΡΟ ΞΑΠΟΣΤΑΙΝΕΙ,ΚΑΙ ΞΑΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΔΟΞΑ ΤΡΑΒΑ!!!
  ΓΙΑ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ,ΠΟΙΟΙ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΦΟΡΑ,ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΚΡΑΤΟΡΕΣ??
  ΘΑ ΔΟΥΜΕ ΠΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΣΑΣ,ΚΑΙ ΠΟΙΑ Η ΔΥΝΑΜΗ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΘΕΟΥ ΛΟΓΟΥ ΙΗΣΟΥ ΧΡΕΙΣΤΟΥ.
  ΟΧΙ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΩΝ,ΑΛΛΑ ΤΩΝ ΑΠΟΓΟΝΩΝ ΑΥΤΩΝ!!!
  ΔΕΝ ΞΕΡΕΤΕ ΤΗΝ ΤΥΦΛΑ ΣΑΣ,ΑΛΛΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΖΕΤΕ ΓΑΡ ΤΟΝ ΘΕΟΝ ΤΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ(ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΩΝ),ΜΕΤΑ ΜΑΝΙΑΣ!!!
  ΚΑΛΑ ΚΑΝΕΤΕ!!!ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΙΝΑΙ,ΚΑΙ ΕΧΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΗ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ.
  0  0
  • ΙΗΣΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟ ΓΕΝΟΣ ΤΟΥ ΔΑΥΙΔ says:

   croif, Σύμφωνα με τις Χριστιανικές Γραφές, ο Δαβίδ υπήρξε προφητικός τύπος του Χριστού. Μάλιστα, ο Ιησούς γεννήθηκε από τη βασιλική γραμμή του Δαβίδ ως ο προειπωμένος Μεσσίας. Γι’ αυτό και ο Ιησούς Χριστός καλείται και «Γιος του Δαβίδ». Ματθαίος 1:1· 9:27· 12:23· 15:22· 21:9· 22:42· Μάρκος 10:47, 48· 12:35· Λουκάς 18:38· 20:41 Ο άγγελος Γαβριήλ είπε στην παρθένα Μαρία σχετικά με το ένδοξο παιδί που κυοφορούσε: «Αυτός θα είναι μεγάλος, και Γιος του Υψίστου θα ονομαστεί. Και θα του δώσει ο Κύριος ο Θεός το θρόνο του Δαβίδ του προπάτορά του». Λουκ. 1:32. Ο απόστολος Παύλος αναφέρει ότι ο Ιησούς Χριστός «παίρνοντας ανθρώπινη φύση, ήρθε στον κόσμο από το γένος του Δαβίδ», ενώ περιγράφεται από τον Ιωάννη να λέει ο ίδιος ο ενδοξασμένος Ιησούς: «Εγώ είμαι η ρίζα και το γένος του Δαβίδ, το αστέρι το λαμπρό, το πρωινό». Ρωμαίους 1:3· Αποκάλυψη 22:16.
   0   0

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται.