in

Χα χαΧα χα LikeLike ελεοςελεος ΤέλειοΤέλειο

Ό Αλέξανδρος κατάστρεψε τήν Ελλάδα; Άθελα τού; Καί ένα ελληνικό παράδοξο….. Μετανάστευσε τούς σοφούς μαζύν τού!

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ό Αλέξανδρος κατάστρεψε τήν Ελλάδα; Άθελα τού; Καί ένα ελληνικό παράδοξο….. Μετανάστευσε τούς σοφούς μαζύν τού!

Μάγκισσες καί μάγκες γιά νά μήν παρεξηγηθούμε δέν είμαι κανένας αριστερός ή δεξιός ή κάτι περίπου τέτοιο ούτε μισητής τού Αλέξανδρου, αλλά αναγνωρίζω τίς αρετές τού, ήμουν θαυμαστής τού τώρα μόνον τών αγίων, η ΑΛΗΘΕΙΑ πρέπει νά λέγεται……

Ποία η αιτία τής αδάμαστης αυτοπεποίθησης τού Αλέξανδρου; Πρίν τήν εκστρατεία τού επισκέφθηκε μυστικώς έναν Μαντείον τής Σιντίκης Μακεδονίας, εκεί εξεκαθάρισαν όλα! Όπως πηγαίνουμε στήν Βουλγαρία από τά ελληνικά σύνορα από τόν Στρυμώνα/Προμαχώνα 23 χιλιόμετρα ευθεία συναντάμε τό Σαντάνσκυ = παραφθορά τής Σιντίκης. Είς τά 6 χιλιόμετρα από τά ίδια σύνορα άν στρίψουμε αριστερά πρός τό Πέτριτς/Petrich οπού κάποτε ζούσαν Έλληνες καί ήρθαν απέναντι εντός Ελλάδος στά νότια βουνά τού όρους Μπέλες, υπήρχε Μαντείον κάπου εκεί οπού συναντάμε τό χωριόν Ράζχντάν/Razhdak 3 χιλιόμετρα πρίν τό Πέτριτς. Σ’ αυτό τό Μαντείον όταν ό μάντης έκανε τήν τελετή χρησμοδότησης γιά τό ποιόν τού Αλέξανδρου, ξεπετάκτηκε κυριολεκτικώς ένας πραγματικός τεράστιος όφις από τήν φωτιά καί τότε είπε μέ θαυμασμό είς τόν Αλέξανδρο είσαι αήττητος, κανείς ποτέ δέν θά σέ νικήσει, ναί αλλά εξαιρείται ό θάνατος καί θάνατος από δόλο, όπερ καί έγινε. Επίσης ό αρχαίος ονειροκρίτης Αρτεμίσιος αναφέρει ότι κατά τήν εγκυμοσύνη τής η Ολυμπιάδα είδε κατ’ όναρ ένα χέρι νά σφραγίζει τήν κοιλιά τής μέ σφραγίδα μορφής λέοντα.

Σέ μία συγκροτημένη επίσκεψη μάς είς τώ Αγίω Όρει συνεπισκεφθήκαμε τήν Ι. Μ. Προδρόμου βόρρεια τής Κιρκίνης. Απ’ εκεί ένας Βούλγαρος σπουδαστής Θεολογίας θά μάς συνόδευε είς τήν Ι. Μ. Αγίου Ιωάννου τής Ρήλας, τού πρώτου Βούλγαρου αγίου. Η αποστολή πήγε μέ τό λεωφορείο, ένας αγιορείτης συμπροσκυνητής,  ένας οδηγός, εγώ καί ό Βούλγαρος προπορευούμαστε μέ τό αυτοκίνητο. Όταν τού άνοιξα κουβέντα γιά τό αρχαίον μακεδονικόν μαντείον μού έδειξε πρός ποίαν κατεύθυνση ήταν καί μού τόνισε μέ ανάμεικτα δυσάρεστα συναισθήματα ότι τό χάλασαν έκ θεμελίων, ουσιαστικώς τό εξαφάνισαν οί κομμουνισταί από τήν πρώτη εβδομάδα οπού η Βουλγαρία έγινε κομμουνιστική. Αυτά ήταν τά λόγια τού κατά λέξει…..

Μάζωξε είς τά εγκόλπια τού ό Αλέξανδρος όλη τήν αφρόκρεμα τής επιστήμης, τής σοφίας, τής ιδιαιτερότητας, τής εκπαίδευσης καί τήν επιστράτευσε είς τήν εφόρμηση τού κατά τών Περσών καί άλλων βασιλείων. Μεγάλωσε δι’ ολίγον τά σύνορα τής Ελλάδα αλλά αυτή κατόπιν (ή καί συνάμα) πτώχυνε σέ γνώση, αυτό δέν φάνηκε είς τήν αρχή αλλά σύν τώ χρόνω χόνδρυνε, παροιμία: «ύστερα φέρνει ό φούρνος τήν πυρά»……. καί τήν έφερε………

Πήρε μαζύ τού όλους τούς εκπαιδευτές πολέμου, μάχης, στρατηγικής, παρατήρησης, ψυχολογίας, σωματικής αναδιάπλασης, υγείας, θετικής ενέργειας καί έφυγε…… έμειναν ορφανά τά Ελληνόπουλα είς τά μετώπισθεν…… όπως έμειναν ορφανά από γνώση τά Ελληνόπουλα κατά τίς παλαιότερες καί τήν πρόσφατη μετανάστευση σέ Ευρώπη, Αμερική, Αυστραλία, Καναδά καί αλλού……. θέλετε έτερη απόδειξη;;;;;

Τράβηξε μαζύν τού διδασκάλους, πολιτικούς μηχανικούς, ναυπηγούς, οπλουργούς, φιλοσόφους, μεταλλουργούς, ξυλουργούς, φυσιοδιγείς, πολυγνώστες, ιατρούς, αρχαιολόγους, γλωσσολόγους, γλωσσομαθείς καί ούτω περί καθ’ εξής…… Τήν περιουσία τής Ελλάδος δηλαδή!

Όταν φύγει ό διδάσκαλος ό μαθητής θά μείνει μικρός καί ό μαθητής τού μαθητού ακόμη μικρότερος επειδή ό μαθητής οπού έμεινε ημιμαθής, λειψός, κολωβός είς τό κέρας τής γνώσης, παρέδωσε ενσφαλμένη έν πολλοίς καί ελλειπή τή γνώση….. καλή τού ώρα…… σεβασμός είς τήν προσπάθεια τού. 

Υπήρχαν άνθρωποι είς τήν Ελλάδα πρό τής εκστρατείας τού Αλέξανδρου οπού ήσαν ολόκληρα πανεπιστήμια…… ή πανεπιστήμονες…… αυτοί έφυγαν, πολλών η γνώση διαπαντός…… ίσως!

Έσυραν μαζύ μέ τόν Αλέξανδρον όλοι αυτοί καί δέν ξανά γύρισαν, απόθαναν, νυμφεύτηκαν εκεί κ’ εδώ πέρα είς τά πέρα….. σκοτώθηκαν, απηύδησαν, τρελλάθηκαν, ξέχασαν κ’ εξεχάστηκαν, μετανόησαν, είπαν μέ τόν ιδικόν τούς τρόπον: «ματαιότης ματαιοτήτων τά πάντα ματαιότης».

Όταν ήρθε η οικονομική κρίση έν Ελλάδι πρό δεκαετίας έφυγαν οί γνωστικοί, δίχως νά σημαίνει ότι ήσαν σοφοί, συνετοί είς τήν ηθική καί άψογοι είς τό δίκαιον, πήγαν είς τάς Ευρώπας, θά κατασταλάξουν εκεί, σέ 100 έτη τά παιδιά τούς θά είναι Ολλανδοί, Εγγλέζοι, Αμερικανοί, Αυστραλοί. Τούτο συνέβαινε πάντοτε έκτοτε καί ύστερα δέν καταλάβουν οί Έλληνες ότι όλοι οί Ευρωπαίοι, Ευρωπαιογενείς καί δή οί Καυκάσιοι (από τό Καύκασος = καυκάλα = άγονη πετρώδης γή μέ ολίγη βλάστηση, επίσης καυκάς/καυγάς ελληνοκυπριαστί σημαίνει έριδα, όντως οί Καυκάσιοι έξ’ ανέκαθεν έριζαν ανά μεταξύ τούς, όπως καί τήν σήμερον άπαντες οί Ελληνοκαυκασιογενείς) εισίν Έλληνες…..

Ό Αλέξανδρος έφυγε είς τά ξένα νά σώσει τήν Ελλάδα, νά λαβώσει θανάσιμα τό θερειό είς τήν φωλειά τού καί άθελα τού ή από απληστία δέν άφησε σοφή ψυχή ώς φρουρά καί μεταφορά γνώσης είς τά μετώπισθεν.

Νίκησε τήν Περσία καί νικήθηκε από τήν μετανάστευση η Ελλάδα….. Αυτή καί άν είναι η κατ’ ουσίαν Εθνική μάς Τραγωδοειρωνία……

Άμα τόν θάνατο τού Αλέξανδρου επήλθε η διάσπαση τού κράτους οπού μέ τό ζόρι τής σπάθας έφτειαξε. Οί διαδόχοι ή επίγονοι τού διαίρεσαν τήν αυτοκρατορία καί έκαμαν τά αίσχιστα ανά μεταξύ τούς καί είς τήν Μητροπολιτική Ελλάδα. Δέν αρκούσε η σήψη γνώσης από τήν επιστράτευση τών γνωστικών κατά τήν επέλαση τού Αλέξανδρου ήρθε καί η πολυτάραχη πτώση από τούς Επιγόνους……

Όλα έγιναν βάσει σχεδίου Θεού…… ή επειδή γνώριζε τήν παλειανθρωπιά τούς Ό Θεός…… καί ήρθαν οί Ρωμαίοι μέ κατοχή καί ύστερα Ό Χριστός, τό Ελληνοβυζάντιο καί τώρα είς τά διαταύτα μέ τά αδιέξοδα μάς….. Κάποτε νεαρός άνηκα σέ κόμμα καί όταν ό πρόεδρος υποστήριξε γιά δήμαρχο πρόσωπο οπού εγκαταλείφθηκε από τό κόμμα τού γιά νά φέρει διάσπαση ψηφοφόρων τού άλλου κόμματος καί νά εκλέξει δήμαρχο σέ πόλη οπού είχε χαμηλό ποσοστόν….. Αντίδρασα μέ κάποιους άλλους καί είχαμε σχέδιον νά ανακόψουμε αυτήν τήν υποστήριξη. Μάς κάλεσε άρον άρον ό πρόεδρος τού κόμματος καί μάς παρακάλεσε νά μήν προχωρήσουμε. Θυμωμένος είπα πρέπει νά παραδεχθούμε καί νά ανακαλύψουμε τά λάθη μάς καί ένας βουλευτής χωρίς νά εννοεί τά πράγματα ακριβώς όπως κάνω εδώ τώρα είπε: «γιά νά βρούμε τό λάθος πρέπει νά πάμε από τήν εποχή τού Μεγάλου Αλεξάνδρου……». Έκτοτε παραπαίουμε, ανακάμψαμε μία χιλιετηρίδα αλλά κάτι μάς έλειπε, που δέν είχαμε ποτέ…., ενώ στήν χιλιετηρίδα μέσα πολλαπλασιάσαμε τούς εχθρούς μάς εντός καί εκτός, ημετέρου αίματος, ψευδοξένου αίματος καί ξένου αίματος…..

Εάν δέν εκστράτευε ό Αλέξανδρος ίσως οί Πέρσαι νά μάς νικούσαν κάποτε, ίσως μάς γενοκτονούσαν, ίσως καί όχι. Τό αντίτιμον τής απαλλαγής από τούς Πέρσες, από τίς κουρσάρικες επιδρομές τούς ήταν νά καταστραφεί η πολυδομή τής γνώσης μάς…..

Γιά νάχεις δόξα πρέπει νά πληρώσεις ακριβότερα μέ αίμα, εξευτελισμούς, θλίψεις, δοκιμασίες……Πώς μπορείς νά είσαι μέγας άν τά εύρεις όλα έτοιμα; Πώς μπορείς νά έχεις κλέος άν δέν έχασες γιά νά κερδίσεις; Πώς μπορείς νά είσαι αθάνατος άν δέν απόθανες γιά τήν τιμή, τό αίμα, τήν ηθική, τό δίκαιο; Πώς μπορείς νά είσαι κάποιος όταν τό αντικείμενο τού αντικειμένου σού, τό υποκείμενο τού πάθους σού, τό σκλαβοπάζαρο τού εγωισμού σού;….. Τό φυγόπονο όν τής ανεξάρτητης δειλίας τής ιδιοτέλειας σού;……

Πώς μπορείς νά γίνεις…… όταν δέν μπορείς νά είσαι….. αυτός που πρέπει νά είσαι…….

Ό Αλέξανδρος γνώριζε ότι πήρε τήν αφρόκρεμα τής διδασκαλίας, έν μέρει είχε δίκαιο, έν μέρει τό παράκανε……. ήταν ένα από τά μειονεκτήματα τού, η μαγκιά τής αλητείας τής περιφοράς…… πολεμούσε γιά νά ταξειδεύει μετά που νίκησε τούς Πέρσαις, ήθελε νά ιδεί, νά μάθει, νά νοιώσει ώς παναισθησιακός κρατήρας…… Ένας περιηγητής αιώνιος έφηβος…… ό πρώτος ιππότης χωριατόμαγκας συνάμα ευγενής….. ένας αξεδίψαστος……

Ήταν ό πρώτος καταδύτης, μέσα σέ νερά γλυκού νερού….. ήταν ό πρώτος νάσιοναλ γεωγράφικ!

Ύστερα τό κατάλαβαν οί μεταγενέστεροι τού αυτοκρατορικοί γι’ αυτό ό Καίσαρ είπε: «ήρθα, είδα, απήλθα», υπερθαυμαστής τού Αλέξανδρου, ήθελε νά πεί: «θέλω νά έρθω, νά ιδώ επειδή γνωρίζω ότι θ’ αποθάνω»……. όπως γνώριζε διά τή μάταια αυτή ζωή μέ τόν τρόπο τού ό Μεγαλέξανδρος…….

Οί Ρωμαίοι, όμως έμαθαν καί κάτι άλλον, απ’ τά λάθη τ’ Αλέξανδρου τής Ελλάδος. Ότι δέν πρέπει νά κατακτάεις ώς σύμφωνας, αλλά αργά αργά καί σταθερά, νά εδραιώνεσαι κάπου, νά ριζώνεις, νά γίνεις αποδεκτός καί ύστερα πάρακατω. Αυτό τό ήξευραν καί οί Ελληνοβυζαντινοί αλλά ύστερα έσβυσε, ό νούς είς Τόν Θεόν καί αλλονών είς τάς ηδονάς, έγιναν οκνηροί, αλαζόνες καί επιπόλαιοι. Μού λέγει ένας Άγγλος σ’ έναν αεροπλάνο: «γιατί έπεσαν οί Έλληνες, έγιναν οκνηροί, όπως πάθαμε κ’ εμείς οί Εγγλέζοι αργότερα;». Ναί τού λέω……

Οί Οθωμανοί όμως έμαθαν νά δρούν όπως οί Ρωμαίοι, εδραιώνονται, ριζώνουν, εξαποδέχονται…… Κάνουν ψυχολογικό πόλεμο όπως οί Ελληνοβυζαντινοί…….. ακόμη καί ό Ερτογάν.

Η στρατηγική σέ διαδοχή «κρατικών παραεθνών»……

Τώρα είμαστε στήν θέση τών Ελλήνων μέ τούς τότε Πέρσαι….. τούς λένε Τούρκους….. μέ τή σοφία τών Περσικών Πολέμων θά νικήσουμε……

Οί Αμερικάνοι είδαν τήν μετανάστευση τών εγγράμματων από τό Μέγα Αλέξανδρο καί έφτειαξαν τά κιπούτς, τά εγκλειστήρια, τά επιστημονομοναστήρια, τά κοινόβια τής ΝΑΣΑ, τών πανεπιστημίων, τών εργαστηρίων, τής διαφήμησης, τής παραπλανητικής παραπληροφόρησης, τής προπαγάνδας, τού Χόλλυγουντ, τής κόκκας κκόλλας καί τών άλλων εταιρειών εταίρων τής ίδιας συνομοταξίας που εσείς πιστεύετε, ή σέ κάποια πιστεύετε, μερικά άλλα απ’ αυτά είναι η εξαγωγή κομμάτων, ιδεολογιών, ψευδοφιλανθρωπιών, όλα γιά τό χρήμα καί τό χρήμα γιά τόν έλεγχον καί ό έλεγχος γιά τήν απώλεια τής ψυχής…… ΠΡΟΣΕΧΕΤΕ ΤΙ ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ ΕΠΑΝΩ ΣΑΣ!

Άν δέν είχε γραπτεί οποιαδήποτε άλλη Ιστορία απλά δέν θά είχε γραπτεί κάτι αλλά άν δέν είχε γραπτεί η Ιστορία Τού Θεού καί τής Ελλάδος κάτι θά έλειπε, θά ήταν αλλιώς τά πράγματα, δέν μπορούσαν νά μήν γραπτούν αυτά…..

Τό παράδοξο, είναι ότι οί μύθοι καί οί ιστορίες τών Ελληνικών Πόλεων που γράπτηκαν είναι αυτές τών σημερινών συνόρων τής Ελλάδος περίπου……. Ποίος τά έσβυσε τ’ άλλα…..;;;; υπάρχουν βιβλία οπού είναι κρυμμένα από τό κοινό, επιλέχθηκαν κάποια βιβλία γιά νά γνωρίζουμε συγκεκριμμένα πράγματα καί πολλά σέ συγκεκριμμένα σύνορα; Έγινε από απροσδιόριστο πολυαλγόριθμο/συνστηματοποιία;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Comments

Leave a Reply
 1. Τον Αλεξανδρο δεν τον μισησε καμια αλλη φυλη οσο οι Ελληνες και αυτο δεν εχει απαραιτητα σχεση με αυτα που λεει το αρθρο αλλα εχει ασφαλως σχεση με την αλαζονεια των αρχαιων που δεν μπορουσαν να το χωνεψουν οτι τους εξευτελισε με ενα μικρο στρατο απο Βαρβαρους Μακεδονες.

  Επειτα το Ρωμαικο αντι-Ελληνικο Βυζαντιο που ειναι Ελληνικο μονο μεσα στις φαντασιωσεις εθνικιστων ηταν επισης και Αντι-Αλεξανδρινο καθοτι κατεκαψε την γνωση που συναξε ο Αλεξανδρος και οι ακολουθοι του απο ολο τον πλανητη και εξαφανισε ολες τις γνωστικες σχολες, που αρχικα ηταν η βαση της νεας θρησκειας. Αμα δεν υπηρχε ο Αλεξανδρος δεν θα υπηρχαν ουτε οι γνωστκες σχολες ουτε ο Ερμητισμος και ουτε θα γινοταν αυτος ο γαμος της ανατολης με την δυση.

  Σε οτι αφορα της αντι-θρησκεια σας εχει ηδη τελειωσει καθως μαλιστα εχει αυτοαναιρεθει και τωρα θα ξαναρχισει η εποχη του Εωσφορου που ειναι ο εχθρος σας τον οποιον θαψατε και ως Ρωμαιοι στο ονομα μαλιστα του Ιησου που συμφωνα με τα κλεμμενα βιβλια σας αυτος ειναι ο Πρωινος Αστερας = Εωσφορος. Το παραμυθι του σκοτους τελειωνει και για τους συμμαχους σας και δηλαδη τους αρχαιοκαπηλους που τρεφονται με τα ψευδη και τις εθνικιστικες παραισθησεις που αρχικα εσπειραν “Ελληνορθοδοξοι”.

 2. Γειά σας να μου επιτρέψεις να διαφωνήσω στο ότι άφησε ορφανή την Ελλάδα περνωντας την αφρόκρεμα κ έφυγε θα σταθώ μόνο σε μερικά πράγματα για το αποδείξω πρώτον άφησε των Αριστοτέλη των πνευματικο πατέρα του μάλιστα τού είχε πει ο Αριστοτέλης ότι φυτο έχει να τί φέρει ωπος κ βότανα όπου εγραυ κ βιβλίο.. τώρα θα σταθώ σε μερικούς επιγόνους ωπος η δυναστεία τού Σέλευκου κ φυσικά των Πτολεμαίω τών σωτήρ των ονομάζανε έτσι γτι έφτιαξε την βιβλιοθήκη τής Αλεξάνδρειας κ φυσικά θα συμφωνήσω ότι μετά υπήρχαν διαμάχες κ πολεμοι όπου κατά την γνώμη μου φταίει ο Αλέξανδρος που δεν όρισε αρχηγό .. ευχαριστώ

 3. Δεν ισχύουν αυτά που λες. Το αντίθετο άκμασαν οι επιστήμες απόδειξη και το μεγαλύτερο η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας και η Αίγυπτος των Πτολεμαίων γενικότερα

 4. ΠΡΙΝ ΜΙΛΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΕΓΑ ΘΑ ΠΛΕΝΕΤΑΙ ΚΑΛΑ ΤΟ ΣΤΩΜΑ ΣΑΣ ΑΝ ΔΕΝ ΘΕΛΕΤΕ ΝΑ ΣΑΣ ΒΡΕΙ ΤΗΝ ΩΡΑ ΤΟΥ ΥΠΝΟΥ

 5. ΔΗΛΑΔΗ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΙΧΑΝ ΜΑΘΕΙ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΧΡΟΝΙΑ, ΤΑ ΞΕΧΑΣΑΝ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΧΑΝ ¨ΚΑΙ ΚΑΛΑ ¨ ΑΛΛΟΥΣ ΔΑΣΚΑΛΟΥΣ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΝ ΝΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΛΕΝΕ.
  ΜΟΥ ΔΙΝΕΤΕ Η ΕΝΤΥΠΩΣΗ ΟΤΙ ΤΕΛΙΚΑ ΑΠΟ ΠΑΛΙΑ ΕΥΚΟΛΑ ΞΕΧΝΟΥΣΑΜΕ Η ΕΙΜΑΣΤΕ ΜΕΓΑΛΟΙ ΜΠΟΥΦΟΙ. ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΕ ΕΝΑΣ ΛΑΟΣ ΝΑ ΣΒΗΣΟΥΝ ΜΕΣΑ ΣΕ 10 ΧΡΟΝΙΑ??? ΠΑΣΟΚ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΣΕ ΛΙΓΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΑ ΚΑΝΑΝΕ ΟΛΑ ΠΟΥΤΑΝΑ??? (ΣΥΓΝΩΜΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΟΜΙΛΩ ΤΗΝ ΚΑΘΑΡΕΥΟΥΣΑ ),
  ΓΙΑΤΙ ΑΝ ΜΟΥ ΠΕΙΤΕ ΓΙΑ ΤΩΡΑ ΝΑ ΤΟ ΚΑΤΑΛΑΒΩ, ΑΠΟ ΤΟ 1974 ΚΑΙ ΜΕΤΑ (Η ΜΗΠΩΣ ΑΠΟ ΤΟ 1821 ) ΣΧΕΔΟΝ ΟΛΟΙ ΟΙ ¨ΗΓΕΤΕΣ ¨ ΜΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΑ, ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ ΜΠΑΤΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΟΥΤΕ ΠΟΥ ΚΑΤΑΛΑΒΕ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΟΤΙ ΚΑΤΡΑΚΥΛΑΕΙ ΗΘΙΚΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ , ΑΛΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ 10 ΕΙΔΙΚΑ, Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΑΡΟΛΑ ΤΑ ΣΚΑΤΑ , ΕΠΙΣΗΜΑ, ΠΟΥ ΤΡΩΕΙ ΔΕΝ ΛΕΕΙ ΝΑ ΞΥΠΝΗΣΕΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑΝ ΤΟΜΕΑ.
  ΑΣΕ ΛΟΙΠΟΝ ΤΟΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΗΣΥΧΟ, ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΝΑ ΜΗΝ ΞΑΝΑΚΑΝΕΙΣ ΤΙΣ ΙΔΙΕΣ Μ@Λ@ΚΙΕΣ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΨΗΦΙΖΕΙ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ,
  ΚΑΙ ΚΟΙΤΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΔΙΑΛΕΓΟΝΤΑΣ ΚΑΝΕΝΑΝ ΑΛΛΟΝ. . . . ΜΠΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΓΛΥΤΩΣΟΥΜΕ.

 6. Το μονο που μπορω να σου πω ειναι οτι ο καθεις εχει την δικη του γνωμη .Ακομα και οι βλάκες που γράφουν άρθρα.Αυτο που ζει η πατριδα του Μ.Αλεξαδρου η Μακεδονια .Ειναι μια εκδικηση οου κραταει παμπολλους αιωνες.Διοτι ο Αλεξανδρος εφερε εις περας την αποστολη του ,να φερει το Ελληνικο φως στα μερη που καποιοι θεωρούσαν δικο τους τσιφλικι ..Για αυτο και τον εφαγαν δια της πλαγιας οδου.Η ΕΛΛΆΔΑ ΔΕΝ ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΦΑΝΗ .ΟΥΤΕ ΕΠΊ ΡΩΜΑΙΚΗΕ ΕΠΟΧΗΣ . ΔΙΟΤΙ ΜΕΓΑΛΟΥΡΓΗΣΕ ..Η ΕΛΛΑΔΑ ΕΜΕΙΝΕ ΟΡΦΑΝΗ ΟΤΑΝ ΟΙ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΙ ΚΑΤΑΣΤΡΕΨΑΝ ΤΑ ΠΑΝΤΑ ΚΑΙ ΕΚΛΕΙΣΑΝ ΣΧΟΛΕΣ ΚΑΙ ΙΕΡΑ .

 7. Ο καθένας έχει την άποψη του. Εγώ δεν συμφωνώ με τα λεγόμενα του κύριου Γέριμου

 8. Ο αλεξανδρος εκλεινε τις κακες πυλες της ανατολίας, οποις καταλαβαινει καταλαβαίνει.

  Οσο και αν σας φαινεται παραξενο το ελληνικό κρατος εχει συνεχεια ( οποιος καταλαβαινει καταλαβαίνει και ισως καποιοι να καταλαβουν κατοπιν )

  Απο εδω τωρα ερχετε ο βασιλεας ιωαννης και ξεκαθαρίζει ακομα περισσοτερο και μετα παμε για την τελικη μαχη που λεει η αποκαλυψη.

 9. Η “πολυδομη της γνωσης μας” (δηλαδη των αρχαιων = καμια σχεση με εμας) καταστραφηκε απο τους Ρωμαιους και απο την εκ της ανατολης θρησκεια σου και για αυτο ισως να εχεις και καποιο δικαιο καθοτι αν δεν υπηρχε ο Αλεξανδρος πιθανοτατα να μην υπηρχαν και οι Ελληνιστες Ιουδαιοι οπως ο Παυλος για να προκυψει αυτη η βλαβερη θρησκεια. Δεν καταστραφηκε ασφαλως καμια γνωση απο τον Αλεξανδρο που μαζεψε μαλιστα ολη την γνωση του πλανητη σε μερη οπως η Αλεξανδρια και εφερε κοντα την ανατολη και την δυση.

  Η βλακοπαρανοια της εθνικιστικης παρακρουσης βρισκεται στο τελευταιο της σταδιο. Οι πληροφοριες στο αρθρο ειναι ανακριβεις σχετικα και με τα κιπουτζ και βαριεμαι να κατσω να διαβασω τις λεπτομεριες και να τις αναλυσω.

  Ασφαλως η τρισαθλιοτητα των εθνικιστων και των ταχα μου Ελληνορθοδοξων χριστιανων θα βρει τον τροπο και μεσα απο το χαος για να επιβεβαιωσει σχετικα με τους δολοφονους του Αλεξανδρου καθοτι η διαδρομη του ειναι ασυμβατη με τις ανυποστατες και γλειωδης εθνικιστικες ψυχωσεις που απευθυνονται στον πατο της πανανθρωπινης γελοιοτητας. Τα υπολοιπα και δηλαδη τα ψευδη και οι ανοησιες των “αγιων” κλπ ειναι απλα λεπτομεριες καθοτι ειναι Ολοφανερο περαν πασης αμιφιβολιας οτι μιλαμε για μια νοητικοψυχοπνευματικη πανουκλα.

 10. Αυτους που πηρε μαζι του και η σπορά τους ηταν κ ειναι η “ασφάλιση” τών Πυλών, που καποιοι προσπαθουν να διαρρήξουν στις μερες μας. Ο Αλεξ-ανδρος (Ισκαντέρ) θα επιστρεψει.

 11. Ο κάθε τίποτας με φανφάρες και λογύδρια προσπαθεί να εντυπωσιάσει αμαυρώνοντας προσωπικότητες για τις οποίες μόνο υπερηφάνεια μπορούμε να αισθανόμαστε κι ευτυχώς που αυτές οι προσωπικότητες κατάφεραν να γράψουν ιστορία, έστω κι αν ως ανθρώπινα όντα είχαν και λάθη και αδυναμίες! Εσείς όλοι κύριε Παναγιώτη Δια, οι τιμητές των πάντων , οι έχοντες άποψη επί παντός επιστητού, ξαπλωμένοι πάντα στην άνεση του καναπέους σας, μπορείτε να μας πείτε τι ακριβώς έχετε κάνει γι’ αυτόν τον έρμο και πολύπαθο τόπο ,εκτός από το να περνάτε την ώρα σας γράφοντας και λέγοντας ότι προλαβαίνετε, παρασύροντας αμαθείς εκτοξεύοντας πυροτεχνήματα?
  Καλά θα κάνετε κι εσείς και όλοι μας να κοιτάξουμε ξεχωριστά, αλλά και όλοι μαζί ως σύνολο την ηθική και πνευματική ένδεια στην οποία ως λαός-κοινωνία έχουμε περιέλθει και να αφήσουμε τους προγόνους μας να αναπαυθούν εν ειρήνη, αφού αυτό είναι το ελάχιστο που μπορούμε να κάνουμε μιας και έχουμε βρεθεί άξιοι για κάτι καλύτερο! Οι σημερινοί επαΐοντες της αβάσταχτης ελαφρότητας του τίποτα κάλο θα ήταν επιτέλους να μάθουν να σιωπούν!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Γερανός καταπλάκωσε κτίριο στο Λονδίνο παγιδεύοντας ενοίκους

Βρε μπας και…