Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

15:10 - 02/05/2022

«Νόμος» = Άνομος: Γ@μα@τε τά πνεύματα, τά μυαλά, τά σώματα, τήν λογική, τήν ισορροπία τών παιδιών στις Η.Π.Α. Η Παμπυλώνα η μεγάλη σ’ όλο της τό μεγαλείον. Προτιμώ πυρηνικό ολοκαύτωμα & νά μείνουν 5 άνθρωποι, παρά νά παραμείνουν δισεκατομμύρια «άνθρωποι» γ@[ρ]+μη+μένοι μεταλλαγμένοι!…

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

«Νόμος» = Άνομος: Γ@μα@τε τά πνεύματα, τά μυαλά, τά σώματα, τήν λογική, τήν ισορροπία τών παιδιών στις Η.Π.Α. Η Παμπυλώνα η μεγάλη σ’ όλο της τό μεγαλείον. Προτιμώ πυρηνικό ολοκαύτωμα & νά μείνουν 5 άνθρωποι, παρά νά παραμείνουν δισεκατομμύρια «άνθρωποι» γ@[ρ]+μη+μένοι μεταλλαγμένοι!…

Ακόμη κάποιοι δέν πιστεύουν είς τόν θρίαμβον τής Αποκάλυψης!

Ακόμη κάποιοι είναι Αμερικάνοι ή φιλοαμερικάνοι!

Ακόμη κάποιοι δέν νοούν ότι η Τιμή Τιμήν δέν έχει διότι η τιμή τούς έχει τιμή χρηματιστηρίου!… Καί δέν νοούν ότι η Τιμή είναι ανωτέρα από τήν επίγεια ζωή…

Ακόμη κάποιοι που πρίν μερικά έτη ονειρεύονταν ώς Έλ ή Παραέλ ή Εξωγηινοέλ ή εθνικιστές ή άλλως πώς τέλος πάντων, ονειρεύονταν μέχρι καί κατάκτηση όλου τού πλανήτη διά νά ικανοποιηθεί ό εγωϊσμός τούς & τό «δίκαιον» τούς χωρίς νά λογαριάζουν τόν θάνατον, αλλά τώρα προτιμούν βεβιασμένα παντοιοτρόπως ασελγημένα σέ πνεύμα-ψυχή, λογική, σώμα, θυσιασμένα είς τόν Βαάλ αντίστρόφως αναγραμματιστί Βάλα+νος = βάλανος ήτοι ό νούς είς τό ρήμα βάλλω τού πέους ή σού βάλουν μέ πέος ήτοι η κεφαλή = ματσούτζιην τού πέους-[βάλανος] κατασχισμένα φαγωμένα πιωμένα ανδρενοχρώμια! Ό Θεός μάς έδωσε τόν Αληθινόν Πατριωτισμόν νά δοκιμαστούμε διότι Πατρής είναι Ό Πατήρ Θεός Ιαχά καί ό,τι θέλετε άς λέτε! Ό Υιός τό ειπε διά τά παιδία:

Λουκ. 23,26        Καὶ ὡς ἀπήγαγον αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρηναίου, ἐρχομένου ἀπ᾿ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρὸν φέρειν ὀπίσω τοῦ Ἰησοῦ.

Λουκ. 23,26             Και όταν τον επήγαιναν προς τον Γολγοθάν, έπιασαν κάποιον Σιμωνα Κυρηναίον, που ήρχετο από το χωράφι, του εφόρτωσαν τον σταυρόν να τον φέρη πίσω από τον Ιησούν, ο όποίος είχε πλέον σωματικώς εξαντληθή.

Λουκ. 23,27        ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ καὶ γυναικῶν αἳ καὶ ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν.

Λουκ. 23,27              Τον ακολουθούσε δε πολύ πλήθος λαού και γυναικών, αι οποίαι εκτυπούσαν το στήθος και την κεφαλήν των και εθρηνούσαν δι’ αυτόν.

Λουκ. 23,28        στραφεὶς δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπε· θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε ἐπ᾿ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾿ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν.

Λουκ. 23,28             Ο δε Ιησούς αφού εγύρισε προς αυτάς είπε· “θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μη κλαίετε δι’ εμέ, αλλά κλαίετε δια τον ευατόν σας και τα τέκνα σας.

Λουκ. 23,29        ὅτι ἰδοὺ ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι· μακάριαι αἱ στεῖραι καὶ κοιλίαι αἳ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἳ οὐκ ἐθήλασαν.

Λουκ. 23,29             Διότι ιδού έρχονται ημέραι, κατά τας οποίας θα είπουν· καλότυχες είναι οι στείρες γυναίκες και αι κοιλίαι που δεν εγέννησαν και οι μαστοί που δεν εθήλασαν βρέφη. Διότι αυταί που έχουν παιδιά θα αισθανθούν δριμύτερον τον πόνον δια τα δεινά που θα έλθουν εις αυτάς και εις τα παιδιά των.

(Αί ημέραι αυταί ήρθαν, παρακολουθήστε κατωτέρω τά λόγια τής βαβυλώνιας κακόδοξης πουνθανόφατσας της «Ελληνίδος» Ψακί = ψακή = δηλητήριον-[στάζει από τό στόμα τής]. Ακόμη μία προφυτεία επαληθεύετε, πόσες θέλετε ινά πιστεύσετε; Άπιστοι θά κριθείτε υπό τής Αδικίας & Απιστίας σάς Αυτομάτως & Αυτοπροσώπως!)….

Λουκ. 23,30        τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς·

Λουκ. 23,30              Τοτε θ’αρχίσουν να λέγουν εις τα όρη· πέσατε επάνω μας· και εις τα βουνά· σκεπάσατέ μας με το βάρος σας, δια να αποθάνωμεν μίαν ώραν ενωρίτερα και μη βασανιζώμεθα από τα ανυπόφορα πλέον δεινά.

Λουκ. 23,31        ὅτι εἰ ἐν τῷ ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν τῷ ξηρῷ τί γένηται;

Λουκ. 23,31              Διότι εάν στο χλωρόν δένδρον κάνουν αυτά οι Ρωμαίοι, στο ξηρόν τι θα συμβή; (Εάν εις εμέ τον αθώον, που έχω θείαν και ακατάλυτον ζωήν, γίνωνται αυτά, τι μέλλει να γίνη εις σας, που είσθε τόσον βαρειά ένοχοι δια τα πολλά και μεγάλα αμαρτήματά σας;)”

(Η ρήση αυτήν Τού Υιού έχει βαθύτερον νόημαν από τήν εξήγηση & μετάφραση από στόματα τής επίσημης Εκκλησίας. Υγρώ ξύλον εννοεί τόν ζωντανόν ελεύθερον δίκαιον αμετάλλακτον άνθρωπον ός είναι ό ίδιος. Ξηρόν ξύλον εννοεί τόν αποξυλιασμένον «άνθρωπον», τόν μετάνθρωπον, τόν αποχαυνωμένον από τήν προπαγάνδα, κακοεκπαίδευση, ύπνωση, με ξηρά ήτοι ανύπαρκτα συναισθήματα επειδή δέχθηκε νά γίνει μπούστης αλγορίθμων. Δεύτερη προφυτεία εδώ. Καί όταν λέγει ποιούσιν εννοεί καί τούς Ρωμαίους αλλά προπάντως τούς Ιουδαίους οίτινες έκτοτες ήσαν βεβιασταί τέκνων & αποκτηνωμένων αναίσθητων ασυναίσθητων «ανθρώπων» ποιηταί μέ τά λογιστικά οικονομικά καί ανομονομικά διδασκαλεύματα τών! Δίδεις ό,τι έχεις σέ πάσα εποχή, ό διάβολος δίδει κακοδοξίες καί κακοποιήσεις παντός είδους είς τά πλαίσια τής εκατέρωθεν εποχής εκάστοτε τεχνολογίας)….

Λοιπόν, Ελευθερίας ή Θάνατος όσον ποτέ άλλοτε! Διότι μεταλλαγμένα & πιστεύωντα παιδία ότι είναι άλλον φύλον από εκείνον όπου είναι, νά πιστεύει δηλαδή η γατούλλα ότι είναι γατούλλης & ό γατούλλης ότι είναι γατούλλα ήτοι τό αποκορύφωμα τής Ανωμαλίας είναι η αίσχιστη έν ανθρώποις βλασφημία αυτοβλασφημίας καί βλασφημία πρός Τόν Τριαδικόν Πανδημιουργόν Άκτιστον Θεόν! Υπεραπαιροαίσχος!!!!

Είσαστε τής Ελευθερίας Ή Θάνατος; Χεχεχε! Ιδού η Ρόδος ιδού καί τό Παιοδοπήδημα! Ήτοι τό Ελευθερία Ή Θάνατος δηλοί η Προαιώνιος Τιμή = Ευτιμή Πνεύματος, Σώματος, Λογικής, Αξιοπρέπειας είς τά τρέχοντα συμβάντα & έτη μεταφράζεται:

Σκότωμα τής Σατανικής Αταξίας Ανωμαλίας Ή Πυρηνικός Πόλεμος-[Θάνατος έν ευτιμεί, παρά σοδομισμένος έν ατιμία καί δεχόμενος τήν μετάλλαξη καί τήν εξύμνυση τής ανομίας τής βλασφημίας καί Θεοβλασφημίας, Υπεραλειπτοαίσχος!!!!

Σημαίνει θά παλεύσουμε μέ όπλα παντός είδους νά βαστάξουμε τά παιδία μάς ελεύθερα είτε νεκρά είτε ζωντανά, είτε ελεύθερα έν ζωεί είτε ελεύθερα πιπτώμενα διά τού Χορού τού Ζαλόγγου, Ακροπόλεως είς τούς Θρακικούς Κρεμνούς τής Βουλγαρίας καί αλλού τών Ορθοδόξων Χριστιανών & Σώφρονων Ελλήνων…

Εξού καί Είπεν Άκτιστος Υιός Θεού:  Λουκ. 23,30        τότε ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, πέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς, καὶ τοῖς βουνοῖς, καλύψατε ἡμᾶς·

Λοιπόν θά πίψετε από τόν κρημνόν θά επικαλεστείτα τά όρη νά σάς καταπλακώσουν διά νά παραμείνετε άνθρωποι ήτοι ψυχές Θείες ή θά δεχθείτε τήν μεταλλαγήν είς ξηρόν ξύλον = ψυχρόν υπολογιστή αλγόριθμον μεταχειριζόμενον ώς άβουλον άψυχον πράγμαν μέ «πνευματική» διαβολική ιδιο+κτησία δι’ εσάς από μέρους τών Σκατοαντίχριστων…

Ευλογημένες οί στείρες απ’ εδώ καί πέρα & όσες προσφύγουν είς ζούγκλες & ερήμους Ευλογημένης Αφάνειας = Ευαφάνειας!

Οί άνθρωποι θά προσφύγουν έν ερήμοις τό λέγει η Αποκάλυψη καί όσοι παραμείνουν τότε-σύντομα άνθρωποι θά είναι συνταυτοχρόνως Άγιοι, δέν θά υφίσταται μέση λύση-απόσταση ή φαία-γκρίζα γραμμή & θέση. Ή ΤΑΝ Ή ΕΠΙ ΤΑΣ ΉΤΟΙ Ή ΆΝΘΡΩΠΟΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΑΓΜΕΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟΑΛΟΓΟΡΙΘΜΟΜΗΧΑΝΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΣ!

Όσοι επιθυμείτε νά Ψυχοσωθείτε μήν κωφεύετε μέ ψευδοδικαιολογίες καί κοσκινίσματα ματαιόδοξα, αδιέξοδα, κενόδοξα τής διαβολικής επήρρειας διά Καθυστέρηση = Κάθε + Υστέρηση/Στέρηση μετά θάνατον ελευθερίας καί τόπου Παραδείσου, κρατήστε τουλάχιστον Θερμήν τήν Πίστιν καί έστω μία ελάχιστη προσευχή καθημερινώς & παραίνεσιν είς άλλους Αδελφούς τά όμοια.

Όσοι επέλεξαν ινά μήν σωθούν δικαίως καί από ιδίας επιθυμίας δέν θά σωθούν καί δέν θά έχουν ούτε πρέπει νά έχουν παράπονα. Άλλωστε οί καιροί είναι τέτοιοι ώστε δίχως νά τό νοούν δέν έχουν πλέον έντιμες δικαιολογίες = ευδικαιολογίες είς τήν μετά θάνατον Κρίσιν-Διάκρισιν-Ευδιάκρισιν, καθότι καθημερινώς ακούνε τό Κάλεσμα πρός Τήν Ψυχοσωτηρία από εκατοντάδες Ανθρώπους, πώς νά ειπούν: Κύριε ούκ είκουσον τό κέλεσμαν σού! Καί Ό Υιός θά τούς απαντήσει: τό άκουσες από τόν Νικόλαον 100 φορές, από τήν Μαρία 200, από τήν Θεοδώρα 5, από τήν τηλεόραση διά τού Σταμάτη 8 καί ούτω καθεξής καί θά βλέπει Κινηματογραφική Ταινεία Ακασικών/Αχασικών Αρχείων έμπροσθεν καί εντός τού τών Μαρτυριών ούτων.

Μακάριος ό ακούσας καί πιστεύσας. Μακάριος όστις παραδέχθηκε τήν αμαρτίαν αυτού ώς αμαρτία καί μακαριότερος εάν τήν παραδεχθεί διά παρρησίας ανυπόκριτης ταπεινοφροσύνης διότι:

Κύριος Ιησούς Χριστός ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί δαίμων καί άνθρωπος και αυτοματοποιημένος αλγορυθμοαντικείμενος καί ού φοβηθήσομαι έν τή Πίστει εμού κακά καί πυρηνικοεκρηκτικά κακά!…

Μή φόβου τά κακά αίτινα σού ποιούν, φόβου τήν συναίνεση σού είς τήν αδικοπραξία, κακοπραξία, ασελγοπραξία, μεταλλαξοπραξία, Ψυχοπώληση διά νά είσαι αλγόριθμος του ψευδομαθηματικού παραμαθηματικού σατανάκια!…

Ιησούς Χριστός Νικάει καί όλα τά κακά καταδιαλύσει, διώκει μακρυά καί σκορπάει είς τό πύρ τόν εξώτερον!…

Οί Σίμων Κυρηναίος, πατήρ αυτού Αλέξανδρος καί ό Ρούφος είναι Έλληνες καί εξέχουσες προσωπικότητες καί ό Σίμων γίνεται όμως καθ’ οδόν πρός τήν Σταύρωσιν Τού Χριστού Χριστιανός εύσπλαγχνος, οί αλγοριθμικοί μετανθρώποι τού διαβολοϊουδαιοσατανομπουσστοχαράρι, βήλ πύλα, ελόνα μάσκα, ροθλύκων ροκοφελλών κ.α. είναι ανεύσπλαγχνοι, άνευ καρδίας καί συναισθημάτων. Χριστός πρός Ιούδα Ισκαριώτη: Ιούδα Ιούδα σκέπτεσαι μέ τό μυαλόν-[αντί μέ τήν καρδίαν];….

Ψευδοκυρία ψακί δηλαδή εάν ένα παιδί έχει δύο μαμμάδες όπου κακώς έχει καί δέν έχει, πρέπει τό άλλον παιδί από αρρέν νά γίνει θηλέν καί από θηλέν νά γίνει αρρέν; Είναι δύο διαφορετικά θέματα αλλά δημιουργήσατε τό πρώτον καταραμένοι καί καταραμενόψυχοι διά νά κοροϊδεύετε τούς βλάκες, τούς αδαείς, τούς αδιάφορους καί τούς ανώμαλους ώστε νά κάνετε τό δεύτερον, είσαι μία ψακή καταραμένη από τούς όνυχες τών ποδών έως τήν κουρία τής κεφαλής καί συμμετέχεις είς τίς γεγυμνασμένες τελετές τών σατανιστών, ό νοών νοείτο!…. Όλα επί πληρωμοί, αφού πληρώνεσαι πρέπει νά συμμετέχεις σέ κάθε εξευτελισμόν όπου επιθυμούν, τάδ’ έφη θεός μαμωνάς!…

Ιδέστε βρυκολάκιασμα made in Babylonamerica-[baby+Lona+merica = μωρά+λωλότητα/τρέλλα/παραφροσύνη+μέρικα/μέρος/η+μέρα & baby leon eater america] ψακή η ψακί!

Παναγιώτης Δίας

Σας Ενδιαφερουν:

Σε 7 εβδομάδες τα τεχνητά ερυθρά κύτταρα σας απαλλάσσουν από τον διαβήτη, μειώνουν το επίπεδο σακχά...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Ζώντας με το διαβήτη: Πώς το INSUMED με βοήθησε να πάρω τον έλεγχο της υγείας μου
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
ΡΥΤΙΔΕΣ ΤΕΛΟΣ , ΘΕΣ ΝΑ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙΣ , ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕ ΤΟ
STRANGER-VOICE
Στο Ισραήλ έμαθαν να γιατρεύουν τους άντρες από την προστατίτιδα μέσα σε 2-3 εβδομάδες, μια και για ...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Eίναι εύκολο να κόψετε το κάπνισμα σε μια μέρα παρότι καπνίζατε όλη τη συνειδητή σας ζωή!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Προστασια απο μια Πετρα ; Και ομως μπορει να συμβει !
STRANGER-VOICE
6 γεγονότα σχετικά με τα μαξιλάρια από αφρό μνήμης που θα σας ξετρελάνουν!
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
7 μη εμφανή σημάδια της παρουσίας παρασίτων στο σώμα
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Fly Bra Στήθος με τέλειο σχήμα, χωρίς περιττές λεπτομέρειες
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Μια ασφαλής εναλλακτική λύση αντί για το Βιάγκρα έχει εμφανιστεί στην αγορά Το νέο προϊόν επαναφέρει...
OMG ΠΡΟΙΟΝΤΑΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Applying discount code. Please wait...
Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (3)

 1. ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ ΝΙΚΑ! 05/02/2022 @ 4:05 ΜΜ

  Ο ΕΒΡΑΙΟΣ ΚΥΡΙΟΣ ΗΜΩΝ Ο ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΩΡ ΤΟΥΣ ΝΙΚΗΣΕ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΩΤΟΙ ΠΟΥ ΕΧΑΣΑΝ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΟΡΘΟΛΟΞΟΙ ΕΒΡΑΙΟΙ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑΝ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΟΙ ΟΡΘΟΛΟΞΟΙ.

 2. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 05/02/2022 @ 6:28 ΜΜ

  https://www.vimaorthodoxias.gr/wp-content/uploads/2014/01/292645_297969330280171_100002013191103_688705_1056619820_n.jpg

  Αμήν γένοιτο και τω Τριαδικώ Θεώ δόξα και εις την Παναγιά μας δόξα.
  Άγιε του Θεού πρεσβεύε υπέρ ημών των αναξιων.+++
  Όποιος φοβάται τον οίκο του Θεού Να μείνει σπίτι του!!!!!!Χριστός Ανέστη!!!

 3. ΠάνοςΓέριμου 05/03/2022 @ 11:26 ΠΜ

  Χρήστο Ό Θεός μαζύν σού!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*