17:38 - 23/10/2021

Ναζιάρουν/ημίσυμου ότι σκέπτοντε εάν ή όχι θά καταργήσουν τά μετρηρά, «τράβα μέ κι’ άς κλαίγω» λέγει η παροιμία διά τήν θελούσαν!…. Εάν δείχνεις αγωνία, υποψιάζονται οί Μεταμακάκοις!… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 4

Ναζιάρουν/ημίσυμου ότι σκέπτοντε εάν ή όχι θά καταργήσουν τά μετρηρά, «τράβα μέ κι’ άς κλαίγω» λέγει η παροιμία διά τήν θελούσαν!…. Εάν δείχνεις αγωνία, υποψιάζονται οί Μεταμακάκοις!… ΕΠΑΛΗΘΕΥΟΜΑΙ Μέρος 4

Τί σημαίνει δέν θά υπάρχουν μαύρα ή αδήλωτα ή αφορολόγητα ή ανεπίτρεπτα χρήματα;…

Υπάρχουν καλά καί κακά μαύρα χρήματα… Ένας από τούς Ληστές ήτοι αρχιληστές είναι τό Κράτος, τό κάθε Κράτος, τό κάθε Υπερκράτος, οργανισμός, νομοθεσία, σέ ληστεύει διά νόμου, καί τί σημαίνει νόμος; σάς είχα ειπεί, προέρχεται από τό ρήμα νομίζω ή ό,τι νομίζω ή καί νομίζω μέ τήν έννοια ποιώ νόμον!…

Όταν σέ κλέβουν διά νόμου δέν είναι «αδικία», όταν καταστρέφεσαι διά νόμου δέν είναι «αδικία», όταν σέ κάνουν ελεεινόν διά νόμου δέν είναι «αδικία». Όταν αυτοπροστατεύεσαι κρυφά καί αντίθετα από τόν νόμον είναι «αδικία»… δηλαδή «δίκαιον» καί «αδικον» είναι ό,τι νομίζουν διά νόμου οί άδικοι διαχειριστές τού νόμου/νομίσματος/νομίζω/νομίζειν!…!

Δέν σού λέγω νά κλέψεις βρέ μπουμπουνοκέφαλε τόν αδικημένον ήτοι συναδικημένον αλλά νά μήν αφήνεις τόν άδικον διά νόμου ή διά μή νόμου νά σέ κλέβει! Καί όταν δέν αφήνεις τόν διά νόμου κλέπτη νά σέ κλέψει αυτόν καλείται «κλεψιά», φοροδιαφυγή, μαύρα ή αδήλωτα ή αχαρακτήριστα χρήματα!… Κατάλαβες; Δι’ αυτόν μήν μ’ ερωτάς άλλη φορά διά τά αυτονόητα, εκτός καί εάν πρώτη φορά μέ διαβάζεις!…

Μέ τά ηλεκτρονικά χρήματα πώς θά «κλέψεις» τόν κλέπτη διά νόμου; Πώς; Πώς θά μπορείς νά ζής μέ χρήματα κρυφά από τόν διά νόμου κλέπτη; Πώς; Πώς θά αγοράζεις ή πωλείς ο,τιδήποτε χωρίς νά τό γνωρίζει έν ευθέτω χρόνω καί νά τό ελέγχει, εγκρίνει καί ταξινομεί; Είσαι λογιστής; Μόλις γίνουν τά ηλεκτρονικά χρήματα παγκόσμιος Ληστοθεσμός δέν θά έχεις δουλειά, όλες οί πράξεις θά Πιστοχρεώνονται αυτομάτως, άρα τέ εσύ, τό πολύ νά γίνεις τεχνοκράτης παρακολούθησης, «μεγάλε επιστήμονα» τής κλεψιάς χαχαχα! Εκτός καί εάν βοηθούσες τούς αδικημένους νά «κλέβουν» τούς διά νόμου ή παρανόμου έν νόμω ή εκτός νόμου Αρχικλέπταρους!…

Τόν λές Ηλεκτρονικόν Υπολογιστήν, αυτόν μπορούσες νά τό λές καί διά τόν μετάνθρωπον, αυτόν που από άνθρωπος μετά έγινε σκαζατάνθρωπος! Είς τήν Καθαρεύουσα που τόσον πολύ Υποτίμησες τό λέγαν Αυτόματον ή Αυτοματικόν, χεχε!…

Λοιπόν, μετά από άνθρωπος θά γίνεις μηχανικός μετάνθρωπος ήτοι αυτοματάνθρωπος! Χεχε!… Θά είσαι αυτόματος, γελάω μέ τήν καρδία μού, ένας αυτόματος ασυνείδητος ασυναίσθητος κινουμενοσχέδιος ή καί κινουμενομετασώματος ή καί κινουμενομετασωματοσχέδιος παράνθρωπος ανθρωπίδας ανθρωποειδές καραγκιοζοειδές Αυτοματικός ή Αυτόματος Σκλάβος, ό τέλειος άψογος σκλάβος, θά γνωρίζεις όσα τούς βολεύει, όσα γνωρίζεις θά τά αφιερώνεις σ’ αυτούς, δέν θά έχεις προσωπικές καί δή ψυχικές απαιτήσεις, θά είσαι «χαρούμενος» δίχως αίσθηση σκλάβος δούλος τών θεών σού, διότι τό Ένας Θεός σού καθόταν κατακέφαλα είς τά κέρατα που σού φόρησε ό σατανάκιας, ενώ τώρα θά έχεις πολλούς θεούς, τά θηρία τής Αποκάλυψης! Χεχε!

Θ’ ανάβεις κανδύλι είς τούς θεούς σού, θά τούς προσκυνείς, θά τούς κάνεις μετάνοιες καί εάν έχεις πρώκτον θά σέ πηδάνε κανονικώς, διότι λογαριάζουν, τουλάχιστον μία μερίδα μετανθρωπίδων παραπιθήκων καραγκιόζικους μαλακιώτικους νά μήν έχουν γεννητικά όργανα, νά γεννούντε παραμεταλλακτικώς παραφυσικώς φυσικώς ευνούχοι, που δέν θά διδάσκοντε κάν τήν αναπαραγωγή καί θά γνωρίζουν όσα αυτοματικά ή ηλεκτρονικοϋπολογιστικά τούς βολεύει ώστε νά τούς βολεύεις καί νά είσαι βολευμένος ασυναίσθητος αυτόματος σκλάβος δούλος, όχι Θεού μέ απαιτήσεις καί ανταμοιβές, αλλά θεών μέ απαιτήσεις καί ανταμοιβή τήν διά βίου πάσα σκλαβιά, ύβριν καί διά βίου σκλαβιά έν δευτέρω θανάτω τής ψυχής, αυτός είσαι ό μετάνθρωπος χαχαχαχα!…

Γνωρίζεις διατί καί πώς τά επιτυγχαίνουν όλ’ αυτά; Μά πώς νά καταλάβεις; Χαχαχα! Επειδή είσαι ήδη αυτοματικόν, λαμβάνεις τά παραγγέλματα από πανεπιστήμια, μόδες, παραμόδες, τηλεοράσεις, τάσεις, εξελίξεις, παρεξελίξεις, ιδεολογίες, χαλαρώσεις από γυμναστικές, παραγυμναστικές, γυμναστικές αποχαύνωσης τού πνεύματος διά τού σώματος καί τού σώματος διά τού πνεύματος. Πτού σού λέγει ό κύνας, καί μέ λές εμένα εκπαιδευμένος, εγώ τουλάχιστον είμαι μαζύν σού δεμένος επειδή μού έχεις καταστρέψει τήν ψυχοσύνθεση καί τό περιβάλλον τού λύκου καί δέν μπορώ νά επιβιώσω άλλως πώς καί σύν αυτών είμαι ήδη μετάνθρωπος, εσύ που είσαι άνθρωπος βρέ Ανήθικε, Ανέξιε Ιερών Αξιών, πώς κατάντησες από άνθρωπος νά γίνεις οικειοθελώς μετάνθρωπος καί δή Υπερμετάνθρωπος Αυτόματος Χαύνος/Ζόμπυς = Ζωόβιος Αναίσθητος; χαχαχαχα!…

Όταν τό χρήμα είναι ηλεκτρονικόν θά σού μαυρίσουν στό ξύλο ψυχή τέ καί σώματι… Όλες οί εργασίες θά τούς ανήκουν, αφού θά τούς ανήκει τό χρήμα, δέν θά μπορείς νά τό έχεις είς τήν τζέπη σού, θά είναι μία ηλεκτρονική ένδειξη φανφάρας που θά υπάρχει δι’ εσένα όποτε θέλουν καί όποτε είσαι «φρόνιμος» καί δέν θά υπάρχει όποτε δέν σέ θέλουν καί όποτε είσαι «άτακτος» καί ακούς χαζορεμπέττικα, χαχαχα!

Συνεπώς η μοναδική χρηματική αξία που υπάρχει δι’ εσένα πλέον είναι νά έχεις εκατόν κρυφές = «παράνομες» = «μαύρες» = «κλεπτικές» αποθήκες μέ τρόφιμα καί ύδατα, μέ όπλα καί μέ φάρμακα, οί οποίες θά κηρυκτούν «παράνομες» ακόμη καί τροφοσυλλεξία καί υδατοσυλλεξία θά κηρυχθούν παράνομες, επ’ ονόματι «σωτηρίας» τού «περιβάλλοντος»! κατάλαβες διατί σού τό έβαλα σέ εισαγωγικά; Διότι τό περιβάλλον που ενδιαφέρονται είναι τό περιβάλλον τής εξουσίας «τούς» όχι τό περιβάλλον Τού Θεού πρός όλους ελευθέρως που έκτοτε τού έβαζαν όρια καί σύνορα δικαιολογημένα ή αδικαιολόγητα αλλά πάντοτε υπό τήν επήρρεια καί πράξη πρόσφατων έως αιώνιων κακών διαχασμού καί έχθρας από τόν σατανά που πήγε νά πειράξει Τόν Χριστόν νά Τού δώσει όλα τά «περιβάλλοντα» = «βασίλεια» τού εάν τόν προσκυνούσε! Θράσος ό διάβολος νά ζητεί από Τόν Θεόν νά τόν προσκυνήσει! Επειδή είναι αδύστακτος εάν μπορούσε θά τού επέβαλλε τό προσκύνημα, αλλά δέν είναι παντοδύναμος! Μέσα όμως από τόν Ηλεκτρονικόν Αυτοματοποιησμόν τού μετάνθρωπου θά μπορεί μηχανικώς η επιβολή προσκυνήματος, κατά γράμμα ότι γράφει η Αποκαλπυτική Αποκάλυψις Εκείνου που δέχθηκε τόν πειρασμόν διά δοκιμασία όπως καί σύ τώρα, Τού Άκτιστου Κυριολεκτικού Ψυχίατρου Ψυχιάσων Ψυψιησού ΨΥΧΟΧΡΙΣΤΟΎ!!!!!….

Είς τό επόμενον Μέρος θά σού εξηγήσω διατί πρέπει νά είσαι Αντιανακυκλωτής υλικών αγαθών…

https://www.liberal.gr/economy/tha-antikatastisei-ta-metrita-to-psifiako-euro/328751

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*