Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

18:42 - 26/03/2023

Λουκ. 1,28 καὶ εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος πρὸς αὐτὴν εἶπε· χαῖρε, κεχαριτωμένη· ὁ Κύριος μετὰ σοῦ· εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν. Λουκ. 1,37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα. [τα 137 μυστήρια Του Θεού]

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Διαφημίσεις

Λουκ. 1,28 κα εσελθν γγελος πρς ατν επε· χαρε, κεχαριτωμένη· Κύριος μετ σο· ελογημένη σ ν γυναιξίν. Λουκ. 1,37 τι οκ δυνατήσει παρ τ Θε πν ῥῆμα. [τα 137 μυστήρια Του Θεού]

χαρε, κεχαριτωμένη· = χαίρε εσύ η οποία χαριτώθηκες εκ Θεού = κε+χαριτωμένη.

Στίχος 1,28 = 128 = 11 = εν+δέκα και συνάμα εν+τόκος = 11 ήτοι εκ Του Ενός Θεού ο Τόκος-Τοκετός. Να το άχραντον νόημαν συμβολισμού και μυστικισμού του αριθμού 11 που οι αντίμαχοι Θεού σφετερίζονται.

128/2=64, σημαντικός αριθμός σε πάμπολλα σημεία, πολλαπλάσιος του 4, 8, 16, 32, όλοι σημαντικοί, ενωμένοι 48, 24, 48, 481, 4816, 1632, 826 και ούτω καθεξής με αυτά και 64, 128, 256 κ.ο.κ…. Διά την σημασία του 16 αναφέρθηκα σε άλλα άρθρα, έτη ηλικίας γεννήσεως Παναγίας, αριθμός σημαντικός διά τα αιθερικά κέντρα τα κεκτισμένα εκ Θεού.

Λουκ. 1,29 ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ τῷ λόγῳ αὐτοῦ, καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος.

1,29 = 129 =12=3 ήτοι Τριαδικός Θεός. 128+129=257=14 = ο Αριθμός της Λύτρωσης. 14 =5.

Λουκ. 1,30 καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ· μὴ φοβοῦ, Μαριάμ· εὗρες γὰρ χάριν παρὰ τῷ Θεῷ.

1,30=130=13 = συμβολισμός αριθμολογικός Ένας Τριαδικός Θεός και 31 = Τρία Πρόσωπα Ο Ένας Θεός. 130=13 =4.

Λουκ. 1,31καὶ ἰδοὺ συλλήψῃ ἐν γαστρὶ καὶ τέξῃ υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

1,31=131=14=5. Ένας Τριαδικός Θεός Ένας Ενασαρκωμένος Υιός όπου είναι Ενσαρκωμένος Τριαδικός Θεός αφού Πατήρ, Υιός και Αγίω Πνεύματι Εν Εισίν.

Λουκ. 1,32 οὗτος ἔσται μέγας καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται, καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν θρόνον Δαυΐδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,

1,32=132 πολύ σημαντικός = 6 = εξερχόμενος εν εκ Τριαδικού Θεού εν σαρκί.

Λουκ. 1,33 καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον Ἰακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος.

1,33= 133=7 = το σεπτόν ιερόν.

Λουκ. 1,34 εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον· πῶς ἔσται μοι τοῦτο, ἐπεὶ ἄνδρα οὐ γινώσκω;

1,34=134=8 και 44. 1 Τριαδικός Θεός [3] και Τέταρτον Πρόσωπον Ο Ενσαρκωμένος Υιός ός είναι Ο Τριαδικός Θεός και συνάμα τέταρτον πρόσωπον [4] Η Παναγία. Συνάμα 1+34=35 όπως σε άλλα 3,5 έτη = 8.

Λουκ. 1,35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.

1,35=36= κύκλος, σφαίρα, ολοκλήρωση, Άπειρον Παν Δυνάμεως και Αγιότητος και 136 έναν πριν τον 137 όπου το μυστήριον του εκπηγάζει εκ του 136 και /2= 68=14=Αριθμός Λυτρώσεως. 68+84=154.

Λουκ. 1,36 καὶ ἰδοὺ Ἐλισάβετ ἡ συγγενής σου καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα υἱὸν ἐν γήρει αὐτῆς, καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ στείρᾳ·

1,36=136=37=10=1=Ένας Θεός και 13 = Ένας Τριαδικός Θεός εξέρχεται και δρει ήτοι ο αριθμός 6 και συνάμα η Ελισάβετε εις τον έκτον μήναν εγκυμοσύνης της. 136/2=58=13= Ένας Τριαδικός Άκτιστος Θεός.

Λουκ. 1,37 ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ πᾶν ῥῆμα.

1,37=137= ο πλέον μστήριος αριθμός των Μαθηματικών επιστήμονων = 11 = εν δέκα και εν τέκα-τόκος, όπως αρχίσαμε, ιδέστε εξ’ αρχής το Ευαγγέλιον Λουκά έως τούδε.

Λουκ. 1,37 τι οκ δυνατήσει παρ τ Θε πν ῥῆμα. Εάν το ῥῆμα ή ῥῆματα είναι Ο Λόγος γενικώς και ως ῥῆματα όπως παί+ζω, αγαπάω, κάνω, τότε παρὰ τῷ Θεῷ κανέναν ῥῆμα ουδεμίαν αδυναμίαν έχει ήτοι ουδέν είναι κωφόν, νεκρόν, ανέφικτον. Ο αριθμός 137 καλείται και αριθμός Του Θεού όχι πως οι άλλοι δεν είναι αλλά επειδή οι Μαθηματικοί δεν δύνανται να προσεγγίσουν με κατανόηση την σημασία του.

Υφίσταται Μυστικισμός, Αριθμολογία-Αριθμοσοφία-Άχραντα Μαθηματικά εις τα Ευαγγέλια; Τα Μυστήρια της Εκκλησίας είναι Μυστικισμός. Μυστήρια της Εκκλησίας σε Μυστικήν Ανώτατην Συνείδηση-Συναίσθηση Αντίληψης σημαίνει τα Αήττητα Ασταμάτητα Μυστήρια! Η Εκκλησία [Ορθόδοξη] ουδέποτε ήταν εξουσία, ούτε εις το Βυζάντιον, διότι δεν αφήνεται και αυταφήνεται να ασχοληθεί με κατώτερα και αισχρά. Η Αριθμολογία είναι δεδηλωμένη εις τα Ευαγγέλια, πρώτον Ο Θεός είναι Μαθηματικός ήτοι Τριαδικός, η μοναδική Θρησκεία που το επίσημον όνομα Του Θεού είναι Μαθηματικόν: Τριαδικός, Τρισμέγιστος, Τρισυπόστατος, Τρισάλειπτος, Τρισάναρχος, Τρισάπειρος, Τρισαπεριορίστος, Τρισάκτιστος, Τρισαδιαίρετος, Τρισδιάστατος, Τρίστατος και ούτω καθεξής. Η Αποκάλυψη είναι γεμάτη με Αριθμολογία και απροσέγγιστα Μυστήρια-Ιερόν Μυστικισμόν.

Το ότι ο πλέον μυστήριος διά τους επιστήμονες αριθμός 137 δηλώνεται εις το εδάφιον Λουκ. 1,37 τι οκ δυνατήσει παρ τ Θε πν ῥῆμα. Εάν το ῥῆμα είναι αυταπόδεικτον ότι ισχύει.

Η εξήγηση μου διά τον 137 είναι η εξής. Εμπεριέχει τον αριθμόν 13 όπου σημαίνει ότι Ο Ένας Θεός είναι Τρία Πρόσωπα. Αντίστροφα Τρία Πρόσωπα Ένας Θεός = 31. Εμπεριέχει τον αριθμόν 37 ήτοι έναν μετά τον του κύκλου αριθμολογικόν 36 ήτοι προέκταση εν απείρω σε σημασία μυστηρίου και κυριολεξίας. Εις την Εξάλφα εξάλφα μέτρησα 73 κουκκίδες σε συμμετρία, είπα έπρεπε να είναι 72, ο ένας περισσότερος εκφράζει την προέκταση, η απόσταση μεταξύ τους ήταν τέτοια και το μέγεθος των κουκκίδων τέτοιων που αποτυπώνει αρμονία και συμμετρία. Με την ίδια λογική ανακάλυψα ότι εις την Πεντάλφα ισχύουν 37 κουκκίδες ήτοι το αντίστροφον του 73, το ότι αυτά τα δύο αντίστροφα ισχύουν σε αυτά τα δύο μυστήρια σχήματα επιβεβαιώνει ότι η αρμονομέτρηση σε συμμετρία είναι σωστή. Συνάμα 73+37=110=11 = έντεκα = έν+δέκα = ένδεκα = τοκετός και τούτον ισχύει εις την πρόσθεση των γωνίων Εξάλφας και πεντάλφας 6+5=11! 11+11=22 και αντίστροφα τα ψηφία ξανά 22, 22+22=44=8, είναι ο ίδιος αριθμός που προκύπτει με τους σημαντικούς μυστικούς αριθμούς 13+31=44=8. Συνάμα 110+11=121 και αυτός σημαντικός με τες διάφορες παρατηρήσεις μου. Εάν μετρήσετε όλους αυτούς τους αριθμούς ή μερικούς μόνον μία φορά προκύπτουν άλλοι μετασημαντικοί αριθμοί.

Οι αριθμοί του 137 είναι ο 1, ο 3 και ο 7. Μεταξύ του 1 και 3 άθροισμα 2, μεταξύ του 3 και του 7 άθροισμα 4 ήτοι 2+4=6 και σημαντικότερα 24 = κύβος και αναγραμματιστί 42 ήτοι τρεις φορές ο αριθμός της Λύτρωσης 14 και σε τρεις φάσεις 14 γενεών μετρούνται οι γενεαί εξ’ Αυραάμ έως Ιησού Χριστού ήτοι 14Χ3=42 και 24+42=66=12=3=Περί Τριαδικού Θεού.

137=11 = τόκος, τοκετός, ένδεκα, έντεκα, έντοκος! 137+173=310=31 και αναγραμματιστί 13. 317+371=688=22 = δύο φορές το έντεκα αναγραμματιστί τα ψηφία όπως άνωθεν. Και 713+731=1444 ήτοι οι αριθμοί 14, 44, 144, 444 και άλλοι που εάν γίνουν όλοι οι αναγραμματισμοί με τους 5 αυτούς αριθμούς [θα εκπλήξει], προς το παρόν αναφέρουμε το άθροισμα των αναγραμματισμών των τριών ψηφίων του 137 ήτοι 310+688+1444=2442 και με μεταφορά του ενός 2 εις το άλλον = 444 = 12=3. Συνάμα 1444=13 = Ένας Τριαδικός Θεός!

Εάν δεν σας «έπεισαν» αυτά που προαναφέρω προχωρούμε με την Αποκάλυψη:

Ανωτέρω σας είπα ότι η Εκκλησία είναι Αηττητοασταμάτητη και ότι δεν αφήνεται να αναμειχθεί ρερυπωμένως με την εξουσία εξού και όποτε η Ελλάδα που με απόφαση Θεού είναι ο χώρος φύλαξης της Εκκλησίας όποτε διά της εξουσίας θα μεγάλωνε Ο Θεός το απέτρεπε διότι θα ζημώνετο η Εκκλησία [ψυχές Χριστιανών λυχνίων], όπως εις την Μικρασιατική Καταστροφή, την Κύπρον, παλαιότερα όταν εκκοσμικεύετο η Εκκλησία εις το Βυζάντιον και Ο Θέος ευνόησε την καταστροφή του εν έτει 1453 μ.Χ. διά να συνετεισθεί και μετανοήσει και έπειτα ταπεινωθεί η Εκκλησία, διότι Εκκλησία μη ταπεινή δεν Νοείται Εκκλησία! Περίπου το ίδιον ίσχυε με τα τότε δεδομένα εις την εκκλησία της Αρχαίας Αθήνας. Αυτά τα γνωρίζω πολύ καιρόν αλλά τώρα είναι η ώρα να ειπωθούν ίσως και με περισσότερες εξηγήσεις εις το μέλλον.

Αποκ. 1,8 γώ εμι τ Α κα τ Ω, λέγει Κύριος Θεός, ν κα ν κα ρχόμενος, παντοκράτωρ. = ΑΩ [24] και ΩΑ 24]. Προσέξετε τι είναι το Α ως α παρακάτω. 18+81=99=18=9. 24+24=48, αναγραμματιστί 42+42=84 ήτοι ο αναγραμματισμός του 48 και 48+84=132Χ2=264=12=3 και 2 φορές το 64=128 = εδάφιον διά Την Κεχαριτωμένη Μαριάμ 1,28 και οι 6 αναγραμματισμοί του 264: 264+246+426+462+624+642=2664 και μεταφορά του 2 εις το 4 = 666=18 = 1,8 ανωτέρω και όπως βλέπετε τα ψηφία είναι τα 2, 4 και 6 όπως και εις το 264 ανωτέρω και 2664/2=1332=333=9 όπως και το 18=9.

Απ’ εδώ και κάτω τα ωραιότερα Μυστήρια:

Αποκ. 1,19 γράψον ον εδες, κα εσι κα μέλλει γίνεσθαι μετ τατα· Ο Αριθμός 137 συμβολίζεται εις τα Μαθηματικά από το σύμβολον α =  ἅ αν+ωτ’έρω. Τυχαία επέλεξαν οι Μαθηματικοί τούτον; Δεν νομίζω! 1,19 = 119= εμπεριέχει το 11 και είναι εις το σύνολον 11, περιττόν να επαναομολογήσω όσα ανωτέρω και σε άλλα άρθρα αναφέρουμε διά το 11! Αναφέρεται δυάκις το ἅ = 137+137=274=13 = Ένας Θεός Τρία πρόσωπα, συνάμα 2, 26, 74, 62, 73, 71 κ.α….

Τα όσα αναφέρονται εις το Λουκά-Φωστήρ-Φαραώ-Φαρισσαίου-Φαναριώτη 1,37 ανωτέρω είναι όσα εμπεριέχει εις τα Μυστήρια του ο αριθμός 137 άρα τε δεν είναι τυχαίον όπου εις το 1,37 και όχι αλλού αναφέρονται: τι οκ δυνατήσει παρ τ Θε πν ῥῆμα. = πανάπειρον παναλειπτάπειρον! Ώδε η λύση του μαζύν με τα ανωτέρω όλα και τα κατωτέρω.

Αποκ. 1,20 τ μυστήριον τν πτ στέρων ν εδες π τς δεξις μου, κα τς πτ λυχνίας τς χρυσς. ο πτ στέρες γγελοι τν πτ κκλησιν εσι, κα α λυχνίαι α πτ πτ κκλησίαι εσίν. 120=12=3. Περισσόν να αναφέρω ότι κάνουν παρέλαση τα 7 και 77, θυμήθου Λαχέμ όχι 7 αλλά 77 εγώ τιμωρρώ, και Ιησούς προς Πέτρον όχι 7 αλλά 77 να συγχωρείται, συνάμα 777=21=3 και 77=14-Λύτρωση.

Τα επτά πνεύματα του Θεού αναφέρονται στην Αποκάλυψη 1:4, 3:1, 4:5, και 5:6. Δεν αναφέρεται συγκεκριμένα ποια είναι τα επτά πνεύματα του Θεού, έτσι είναι αδύνατο να δογματίσουμε. Το Αποκάλυψη 1:4 αναφέρει ότι τα επτά πνεύματα του Θεού στέκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Το Αποκάλυψη 3:1 δείχνει ότι ο Ιησούς Χριστός «έχει» τα επτά πνεύματα του Θεού. Το Αποκάλυψη 4:5 συνδέει τα επτά πνεύματα του Θεού με επτά καιόμενες λυχνίες που βρίσκονται ενώπιον του θρόνου του Θεού. Το Αποκάλυψη 5:6 ταυτίζει τα επτά πνεύματα με «επτά μάτια» του Αρνίου και δηλώνει ότι «έχουν αποσταλεί σε όλη τη γη. https://www.gotquestions.org/Greek/Greek-seven-spirits-God.html

31, 45, 56. 31=4, 45=9, 56=11 και 4+9+11=24= Κύβος και αυτός μεταξύ του 137. Συνάμα 31+45+56=132 [τον είδατε και πριν]=6 οι έδρες του κύβου-24….

Αποκ. 3,1Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

Αποκ. 3,1 Και στον επίσκοπον της Εκκλησίας των Σαρδεων γράψε τα εξής· Αυτά λέγει εκείνος που έχει το Αγιον Πνεύμα με τα αναρίθμητα αυτού χαρίσματα και τους επτά αστέρας, τους επτά δηλαδή επισκόπους της Εκκλησίας. Γνωρίζω καλά τα έργα σου και εξ αιτίας αυτών των ατελών έργων σου σου λέγω, ότι όνομα μόνον έχεις που δηλώνει ότι ζης, και όμως είσαι νεκρός.

Αποκ. 4,4 καὶ κυκλόθεν τοῦ θρόνου θρόνοι εκοσι τέσσαρες, καὶ ἐπὶ τοὺς θρόνους τοὺς εκοσι τέσσαρας πρεσβυτέρους καθημένους, περιβεβλημένους ἐν ἱματίοις λευκοῖς, καὶ ἐπὶ τὰς κεφαλὰς αὐτῶν στεφάνους χρυσος.

Αποκ. 4,5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ πτ λαμπάδες πυρς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τ πτ πνεύματα το Θεο·

Αποκ. 4,6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνη, ὁμοία κρυστάλλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

Τι λέγαμε πριν; 24. Εις το 4,4 τρεις φορές το 24=72. Εις το 4,5 δύο φορές το 7 = 14 και 77 και 14+77=91+19=110=11=εντοκετός!

4 ζώα διά 24 πρεσβύτεροι = 6. Ο κύβος έχει 6 έδρες. 4+24=28+82=110=11=εντοκετός! Και 244/2=122. Συνάμα αναγρατιστί 244+244+424+424+442=2220=222=6. Κατωτέρω θα ιδείτε ότι εις την γεωμετρία εκφράζει την χρυσή γωνία, χρησιμοποιώντας δύο ακτίνες διά να διαιρέσετε έναν κύκλον σύμφωνα με τον κανόνα της χρυσής τομής, θα πάρετε δύο γωνίες, μία περίπου 137ο και μία περίπου 222ο. εδώ πίπτουν «όλα» τα πέπλα.

1] 137+222=359ο ήτοι 1 πριν 360ο . Πάντοτε είπαμε κατ΄ εξακολουθήσει ένας αριθμός πριν και ένας αριθμός μετά από σημαντικούς είναι συνσημαντικοί ήτοι ανά τριάδες αλλά ενώνονται διότι εις το υπερβάθος της κατανόησης άπαντες αριθμοί Σημαντικοί. Η αρχή αυτή μεταξύ 359ο [17+71=88=16 και 17=8+88=888 και 24 [αναγραμματιστί 42 γενεαί εξ’ Αυραάμ έως Χριστού σε τρεις φάσεις 14 γενεών, 14+41=55Χ3=165=11]=κύβος και 6. 888+24=912=12=3. 912/2=456 πολύ σημαντικός δι’ εμένα ήταν το είπα ξανά και 16+17=33] και 360ο συμπληρούται με το π=3,14…. Και με την χρυσή τομή Φ = 1,618….

2] Εάν υποθέσουμε και ειπωθέσουμε ότι η διαφορά μεταξύ των 137ο και 222ο έως την 1ο διά να συμπληρωθεί 360ο είναι 0,5ο τότε 137,5ο Χ2= 275Χ2=550ο =10=1. Και 222Χ2=444 το συναντήσαμε πολλάκις Χ 2=888 ξανά.

3] Η αληθινός δεκαδικός μετά το 137ο και το 222ο προκύπτει από την αριθμολογία που δεν την βάζω όλη εδώ μέσα και βεβαίως πρέπει να κάνω διάφορες εξισώσεις, ίσως και ώρες ή ίσως προκύψει σε έναν λεπτόν.

4] Ο 222 είναι η διαίρεση διά 3 του 666 και η αναφορά σε τριάδες διά το θηρίον εις το κεφ. 13 και η αναφορά τρεις φορές ή το όνομα του, ο αριθμός του, όπως Αποκ. 13,17 [13+17=30=3 θηρία = 222Χ3=666] καὶ ἵνα μή τις δύνηται ἀγοράσαι ἢ πωλῆσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τ χάραγμα [222], τ νομα το θηρίου [222]τν ριθμν το νόματος ατοῦ [222]. Συνάμα οι τρεις βατράχοι ήτοι το θηρίον, ο ψευδοπροφήτης και αρχαίος όφις δράκων = 222Χ3=666 και άλλα που διά χάριν συντομίας χρειάζεται ειδικόν άρθρον. 13,17 εμπεριέχει το 13, 17, 137, 131, 317 κ.α…. εννέα δυάρα [222222222] = 92=11, 29=11, 92+29=121 [4].

4] Είναι ολοφάνερον ότι εάν είναι μυστήριος ο 137 τότε είναι συμυστήριος και ο 222! Και εάν ο 137 είναι Του Τριαδικού Θεού, υποθετικώς και ειπωθετικώς ο 222 είναι των τριών θηρίων-βατράχων Αποκάλυψης! Ήτοι δύο τριάδες = 33=6 και 33 έτη Χριστού, 33 σκαλοπάτια έως τον ναόν Σολομώντα, 33 βαθμοί τεκτονισμού, 33 σπόνδυλοι σπονδυλικής στήλης ανθρώπου, ήτοι τον ναόν του Σολομώντα διεκδικούν Αγία Τριάδα και καταραμένη τριάδα. Βεβαίως και ο 222 Του Τριαδικού Θεού διότι η καταραμένη τριάδα θηρίων-βατράχων εισίν κτίσματα Τριαδικού Θεού και προσπαθεί να εξαπατήσει τους ανθρώπους και να σφετεριστεί αυτή ότι είναι ο καθένας το 222 και όλοι μαζύν δήθεν το 666! Αλληγορικώς και κυριολεκτικώς εφόσον είσαστε μυημένοι με αρκετή ανάγνωση περί τοιαύτων θεμάτων. Συνάμα όλοι οι αναγραμματισμοί του 222 ήτοι 6 πάντοτε σε τρείς αριθμούς είναι 1332Χ3= 3=3996 και μεταφορά του 3 εις το 6=999=Τριαδικός Θεός, 27=9 και 27+72=99=18=9. Ομοίως του 666Χ6=3996.

6] Σας είπα ότι είναι σημαντικός ο 184 επειδή 46 χρωματοσώματα ανθρώπου με 4 άκρα έκαστον = 184. Εάν προσθέσουμε το Φ = 1,618+222=1840=184. 1618+137=1755. 1618+359=1977. 1618+360=1978.

7] Αποκάλυψη 4,4, + 4,5 + 4,6 = 13,5 ή 135 και παλαιότερα σας έγραψα διά το 13,5. 135=9, οι 6 αναγραμματισμοί του 135 = 1998 =999 πάλιν. Μα είναι δυνατόν να είναι όλα τόσον τυχαία; Προσέτρεξα εις την Αποκάλυψη 13,5:  κα δόθη ατ στόμα λαλον μεγάλα κα βλασφημίαν· κα δόθη ατ ξουσία πόλεμον ποισαι μνας τεσσαράκοντα δύο. Γνωρίζετε τι σημαίνει τούτον; Εκτός από τους 42 μήνες των εσχάτων ετών, όπως σας είπα με τα ίδια λόγια εις την Αγία Γραφή εννοούνται πολλά και διάφορα που έχουν σχέση διαχρονικώς και συγκεκριμένως όπως και εις τον Δανιήλ. 42 είναι τρεις φορές οι 14 γενεαί από Αυραάμ έως Χριστού, δηλώνεται ότι εξ’ Αυραάμ έως Χριστού το θηρίον πολεμάει την Εκκλησία Τριαδικού Θεού και συνάμα οι τρεις γενεαί Λύτρωσης π.Χ., Γέννηση Χριστού και μ.Χ. Συνάμα τρεις φάσεις καταδίωξης Χριστιανών εκ Ρώμης, Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και άλλων ήτοι εις τον Μεσαίωνα και εις τους έσχατους χρόνους. Το 14 είναι μετά το 13 και 13,5 ήτοι η συμπλήρωση ως έννοια ενός κύκλου, εξ’ άλλου τι κατανοείς με τον όρον [π] 3,14; Τρεις φορές το 14 ήτοι τρεις γενεαί των 14 και 3,14 = 3    Χ14=42 γενεαί και μήνες! 42+24κύβος = 66=12=3.

8] Προσέξετε ώδε ανά τριάδες που συμβολίζουν επτάρια και τριάρια διότι όπως σας είπα 37 κουκκίδες εις την Πεντάλφα που έχει μέσα το Μυστικόν του Φ ή Χρυσής Τομής ήτοι 1,618! Και αναγραμματιστί την Εξάλφα ήτοι 73 κουκκίδες ήτοι συνδυασμοί 3 και 7 και 37+73=110=11!

Αποκ. 4,5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται στραπα καὶ φωνα καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ πτ πνεύματα τοῦ Θεοῦ· Ήτοι τρεις εκφράσεις του Ήχου-Ιαχά/Ιαχωβά και Της Τριαδικότητος Θεού = 9 και 3χ3χ3=27=9 και 27+72=99 [4,5=45+54=99]=18=9. Και το 3 αυτόν μαζύν με τα 7 πνεύματα Θεού = 37 κουκκίδες εις την Πεντάλφα = 1,618 Φ. Και 3Χ7=21=3 ΚΑΙ 21+12=33! Συνάμα 3337 και αναγραμματισμοί τους! Οι τρεις ήχοι είναι το 7 και το 3 είναι το 7 και το 7 είναι το 3 ήτοι και η Πεντάλφα ασπούμε είναι Εξάλφα και η Εξάλφα Πεντάλφα και 5+6=11. Συνάμα λαμπάδες, πυρός και καιόμεναι σημαίνει το ίδιον ήτοι Φως/Έως! Ήτοι 7+7+7=21+12=33 και 777+333=1110=111 [εβραϊστί ως σύμβολον το 1 = 6 άρα τε και 666] και Χ 2=222, Χ3=333, Χ7=777. Υπογραμμίσαμε και υπερτονίσαμε 7 λέξεις και με τα πνεύματα 8 ανωτέρω. 3 διά τον ήχον, 3 διά το φως ήτοι ηχοφώς και μία διά τα πνεύματα και την λέξη επτά. 6+7=13 = Ένας Θεός Τριαδικός. 31+13=44=8. Ώδε η λύση διά τον 137 [συν άπειρους δεκαδικούς]: Ένας [1] Τριαδικός [3] με Επτά [7]  Πνεύματα! Αναγνώστε ξανά το 4,5 αυτόν λέγει.

Αποκ. 4,6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα αλίνη, ὁμοία κρυστάλλ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

Ώδε εκτός από τα πολύ βαθειά που λέγει εν μέσω και εν κύκλω συνταυτοχρόνως ήτοι αρχή και άπειρον και προέκταση ήτοι κάθε κουκκίδα εντός Πεντάλφας και Εξάλφας ξανά αντιστοίχως Πεντάλφα και Εξάλφα και σε κάθε από αυτές τες Πεντάλφες και Εξάφλες αντίστοιχα 37 και 73 άλλες Πεντάλφες και Εξάλφες και συνδυασμένες μία με μία = 37+73=110=11 εν τοκετός εις το απειροκαθεξής, λέγει τρεις έννοιες διά το υγρόν/ύδωρ ήτοι θάλασσα, ύαλος και κρύσταλλος = 3 και 4 ζώα = 3+4=7! Και 34/2=17=8 και 34+43=77 και 14+41=55+77=132, 77+77=154! Τα 4 ζώα είναι και στερεά, ενώ προηγουμένως είχαμε το πυρ, όλα αυτά χωρίς να υπογράφουμε τα νοήματα διά να μην έχουμε αμαρτία ως προς την Αποκάλυψη.

Αποκ. 4,7 καὶ τὸ ζῷον τὸ πρῶτον ὅμοιον λέοντι, καὶ τὸ δεύτερον ζῷον ὅμοιον μόσχῳ, καὶ τὸ τρίτον ζῷον ἔχον τὸ πρόσωπον ὡς ἀνθρώπου, καὶ τὸ τέταρτον ζῷον ὅμοιον ἀετῷ πετομένῳ.

4,7=11 = εντοκισμός!

Αποκ. 4,8 καὶ τὰ τέσσαρα ζῷα, ἓν καθ᾿ ἓν αὐτῶν ἔχον ἀνὰ πτέρυγας ἕξ, κυκλόθεν καὶ ἔσωθεν γέμουσιν ὀφθαλμῶν, καὶ ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς λέγοντες· ἅγιος, ἅγιος, ἅγιος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ, ὁ ἦν καὶ ὁ ὢν καὶ ὁ ἐρχόμενος.

4,8 = 48+84=132. 4Χ6=24=κύβος. Εξαπτέρυγα και Εξαδάκτυλα και δη πτέρυγες ανά δύο άνω-κάτω, δεξιά-αριστερά, εμπρός-οπίσω και σε αλλαγές κατευθύνσεως συμμετρικώς και ασυμμετρικώς. Ήτοι ως ορθές γωνίες τα Εξαπτέρυγα = 12Χ90ο = 1080ο Χ 4=4320ο Χ 2 εάν γίνουν τρίγωνα 360ο = 8640ο και οι ώραι έτους 360 ημερών = 8640=18=9. Συμβολισμός του αέναου άπειρου κύκλου.  4 ζώα με 6 πτερύγες έκαστον = 46 ήτοι όσα τα χρωματοσώματα ανθρώπου και αντίστροφα 64+46=110=11 = εντοκετός!

Αποκ. 5,6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων [24] ρνίον [1] ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα πτ καὶ φθαλμος πτά, [αριθμός 137] εἰσι τὰ πτ πνεύματα το Θεο ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

4+24+1=4241 ή 42 και 41=83=11. 424=10=1 διότι μπορούμε να μην αναφέρουμε το αρνίον και οι αναγραμματισμοί των αριθμών 2, 4, 4 προηγουμένως ισούνται με 2220=222! Ήτοι ο δίδυμος μυστήριος αριθμός του 137. Ο φίλος ο Stranger μία ημέρα παρατήρησε ότι παίζει τακτικά ο αριθμός 717 και εννοείται και οι αναγραμματισμοί του και είπα ότι ίσως απαντήσω αλλά σε ανώτερον επίπεδον αριθμολογίας. Λοιπόν, προηγουμένως αναφέραμε ότι εις το κεφ. 13 αναφέρεται το θηρίον τακτικώς ανά τριάδες:

Αποκ. 13,15 [13+15=28 αντίστοιχον με 4 πρεσβύτερους και 24 ζώα=28] καὶ ἐδόθη αὐτῷ πνεῦμα δοῦναι τῇ εκόνι [222ο] τοῦ θηρίου, ἵνα καὶ λαλήσεκν [222ο] τοῦ θηρίου καὶ ποιήσ, ὅσοι ἐὰν μὴ προσκυνήσωσι τῇ εκόνι [222ο] τοῦ θηρίου, ἵνα ποκτανθσι.

3 εικόνες τριών θηρίων-βατράχων, όφι δράκου, θηρίου και ψευδοπροφήτη ήτοι καταραμένη αισχρή βλάσφημη ασελγή τριάδα: 222Χ3=666ο . λαλήσ ποιήση ποκτανθσι = 222+222+222=666. Ο ένας βάτραχος-θηρίον θα λαλεί, ο άλλος θα ποιεί και ο άλλος θα σκοτώνει και οι τρεις έναν καταραμένον. Δεν αποκλείεται να σκοτώνει με ήχον-φωνή τεχνολογίας, όπως γίνεται με τον ισχυρόν κρότον ωστικού κύματος.

Ο 222 είναι ο άλλος μυστήριος αριθμός εις την διαίρεση κύκλου και ο άλλος ο 137 σε μοίρες [222ο και 137ο περίπου έκαστος] και αφού ο 222 τριπλασιάζεται εις την Αποκάλυψη [666] τότε τριπλασιάζουμε και τον 137Χ3=411 [4Χ11=44=8, τα συναντήσαμε πριν, /2=205,5=12=3]+666=1077 και έχουμε το 10, 77, 107, 177 αντίστοιχον σε αναγραμματισμόν με το 717=15=6, 1077=15=6. 1077Χ2=2154=12=3.

Πρώτον, δηλώνει ότι είναι τρισυπόστατη η κατάσταση με την διαίρεση του κύκλου ήτοι σε σφαίρα-τρισυπόστατη, δεν υπάρχει δυσιπόστατη-δισυπόστατη.

Δεύτερον, 411+411+114+114+141+141=1332 = 333=9, το συναντήσαμε πριν. Και 666Χ6=3996=999+333=1332!

Τρίτον, 222/137=1,620 ήτοι πολύ πλησίον εις το 1,618 της χρυσής τομής Φ, η διαφορά 0,002 είναι απειροελάχιστη και σε προσαύξηση των δύο αυτών των αριθμών πιθανόν να ενώνεται ή διατηρείται η διαφορά αυτή! Όστις αντιλαμβάνεται τα Μαθηματικά κατανοεί ότι συμψηφίζονται η χρυσή διαίρεση με την χρυσή τομή.

Τέταρτον, 137/222=0,617117117117…. Εάν προσέξουμε το 117 ή και τα ψηφία 1, 1 και 7 σε 6 αναγραμματισμούς συμπίπτει ότι το κεφ. 13 της Αποκάλυψης έχει 18 εδάφια ήτοι 13Χ18=171! 171+666=837 [18 ήτοι όσα τα εδάφια] και 8Χ37=296 σημαντικός δι’ εμένα και σε σχέση με τον 456 [δεν θα αναφερθώ]. Και οι 6 αναγραμματισμοί του 117 = 1998=999=27=9. 171+411=582=15=6.

Πέμπτον, 13 κεφ. Χ 18 εδάφια =171 και 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17+18=171! 171+171=342 [ίδε ανά δυάδες] και οι 6 αναγραμματισμοί = 1998=999=27=9. Και 13+18=31 ήτοι το αντίστροφον του 13 [κεφ.] ήτοι Ένας Τριαδικός Θεός και Τρία Πρόσωπα Ένας Θεός. Το δε 18 δύο 9 ήτοι ασπούμε Θεός εν τοις ουρανοίς και Θεός επί γης. Ώδε συνάδουν δι’ όσους αντιλαμβάνονται Προσευχές Πάτερ ημών,,, και Πιστεύω….342+31=373=13…. [3Χ73=219=12=3].

Αποκ. 13,16 καὶ ποιε πάντας, τος μικρος κα τος μεγάλους, καὶ τος πλουσίους κα τος πτωχούς, καὶ τος λευθέρους κα τος δούλους, να δώσωσιν ατος χάραγμα ἐπὶ τῆς χειρς αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἢ ἐπὶ τῶν μετώπων αὐτῶν,

Ώδε παρέλαση δυάδων, 6 κατηγορίες ανά τρεις δυάδες και μία δυάδα επιλογής χαράγματος = 8 ή 62 ή 26 και 62+26=88+8= 888 και 24 = κύβος. 2Χ2Χ2Χ2Χ2Χ2=64Χ2=128Χ2=256=13 κεφ. και Ένας Τριαδικός Θεός το επιτρέπει, άλλωστε το αναφέρει η Αποκάλυψη. 13+16=29=11.

Αποκ. 13,17 καὶ ἵνα μή τις δύνηται γοράσαι πωλσαι εἰ μὴ ὁ ἔχων τ χάραγμα [222], τ νομα το θηρίου [222]τν ριθμν [222] το νόματος ατο. 13+17=30=3 καταραμένα πρόσωπα και τρόποι σφραγίσματος.

Δηλαδή δούναι λαβείν μόνον με χάραγμα νομα το θηρίου ριθμν νόματος θηρίου. 222Χ3=666 και εάν γοράσαι [222] πωλσαι [222] = 1110=111 και εβραϊστί 1 = 6 ως σύμβολον = 666! Άρα είναι σωστός ο λογαριασμός.

Αποκ. 13,18  Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ριθμν [222] τοῦ θηρίου· ριθμς [222] γὰρ ἀνθρώπου ἐστί· καὶ ὁ ριθμς [222] αὐτοῦ χξς [666]. 222Χ3=666+666=1332 [222Χ6=1332 και ιδού η έννοια του συμβόλου 11 και ως 66 εβραϊστί και γενικώς ήτοι 222=6+6=66=12=3]. Και 13+18=31 = Τρία Πρόσωπα Ένας Θεός και διά τους τρεις βατράχους [βία+τρία+έχειν ή βία τραχύα]-θηρία τρία θηρία ένας Αντίχριστος!

Εάν τες λέξεις που υπογραμμίζουμε τις λεξαριθμίσουμε όπως είναι γραμμένες και συνψηφίσουμε με κάθε όμοια θα προκύψουν τεκμήρια επίσης.

Η Αποκάλυψη αναφέρεται διαρκώς σε 7άρια και άλλα βιβλία της Αγίας Γραφής. Τα 7άρια της Αποκάλυψης όλα μαζύν είναι θέμα άλλου άρθρου. Τα κεφ. της Αποκάλυψης είναι 22 και σε διαίρεση με το 222 = 10,090…. ή και 10 και 1/11 ήτοι και 60 και 6/66 ή και 6666 = στίχοι Κορανίου και το χξς είναι η λέξη Αλλάχ αραβιστί ήτοι το ξ οριζόντιον υποδεικνύωντας και με τα 22 κεφ. και το 222 ποίος είναι ο Αντίχριστος. 222+22=244 = τα τρία αυτά ψηφία σε αναγραμματισμούς και άλλα συναντήσαμε ξανά και επεξηγήσαμε προηγουμένως!

Ερμηνεία 137 = 1 = Ένας 3 = Τριαδικός 7 = Πνεύματα = Θεός Ένας Τριαδικός Επτά Πνεύματα!

Αποκ. 1,20 τὸ μυστήριον τῶν πτ στέρων ὧν εἶδες ἐπὶ τῆς δεξιᾶς μου, καὶ τὰς πτ λυχνίας τὰς χρυσᾶς. οἱ πτ στέρες γγελοι τῶν πτ κκλησιν εἰσι, καὶ αἱ λυχνίαι αἱ πτ πτ ἐκκλησίαι εἰσίν.

6 φορές το επτά = 42 = 42 γενεαί από Αυραάμ έως Χριστού ανά 14. Και 67 και 76 = 143 = 1 πριν τον σημαντικόν 144 ήτοι 1 πριν την ψυχοσωτηρίαν. Αναφέρεται σε 7 αγγέλους-αναγγέλους-μηνυτές-αποστόλους-προστάτες και 7 εκκλησίες, η λυχνία είναι μικρός αστήρ και ο αστήρ τεράστια λυχνία! 7Χ7Χ7Χ7Χ7Χ7=117.649=28 = 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι. 28+82=110=11. Όλα αυτά εάν θέλετε κατά αλληγορική πιθανολογική ενόραση δι’ όσα αναφέρουμε διά την Αποκάλυψη.

Αποκ. 2,7  χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις. Τ νικντι δώσω ατ φαγεν κ το ξύλου τς ζως, στιν ν τ παραδείσ το Θεο μου.

Αποκ. 2,7 Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι με τας προφητείας αυτάς λέγει το Πνεύμα το Αγιον εις τας Εκκλησίας. Εις εκείνον που θα νικήση, αγωνιζόμενος κατά του πονηρού και της αμαρτίας, θα του δώσω να φάγη από το ξύλον της ζωής. Θα του δώσω τα αγαθά της αιωνίου ζωής μέσα στον Παράδεισον του Θεού και Πατρός, ο οποίος είναι και Θεός ιδικός μου κατά την ανθρωπίνην μου φύσιν.

Αποκ. 2,11  χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις. νικν ο μ δικηθ κ το θανάτου το δευτέρου.

Αποκ. 2,17  χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις. Τ νικντι δώσω ατ το μάννα το κεκρυμμένου, κα δώσω ατ ψφον λευκήν, κα π τν ψφον νομα καινν γεγραμμένον, οδες οδεν ε μ λαμβάνων.

Αποκ. 2,17 Εκείνος που έχει ανοικτά τα αυτιά της ψυχής του, ας ακούση τι λέγει το Αγιον Πνεύμα εις τας Εκκλησίας. Εις τον νικητήν του αγώνος κατά της αμαρτίας θα του δώσω από το μάννα, που είναι κρυμμένον στους ουρανούς, (δηλαδή την κοινωνίαν του ουρανίου Αρτου, που παρέχει αιωνίαν ζωήν). Και ακόμη θα του δώσω λευκήν, αθωωτικήν ψήφον, και επάνω εις την ψήφον θα είναι γραμμένον ένα νέον όνομα, αιώνιον, όνομα, το οποίον κανένας δεν γνωρίζει, παρά μόνος εκείνος που το λαμβάνει.

Αποκ. 2,29   χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις.

Αποκ. 3,6  χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις.

 Αποκ. 3,13  χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις.

Αποκ. 3,22 χων ος κουσάτω τί τ Πνεμα λέγει τας κκλησίαις.

Όλοι οι αριθμοί από 1,20 έως 3,22= 20,42 = 242=8 . Ή 2042. Και 20,42+4,11=24,53 = 2053. Εις το τέλος κάθε αναφοράς από τις 7 Εκκλησίες τελειώνει με τα ίδια λόγια.

Αποκ. 4,11 ξιος ε, Κύριος κα Θες μν, λαβεν τν δόξαν κα τν τιμν κα τν δύναμιν, τι σ κτισας τ πάντα, κα δι τ θέλημά σου σαν κα κτίσθησαν.

Είπαμε 137Χ3=4,11 = 411 = τετραγωνικός τόκος, έντοκος, έντεκα, ένδεκα, εντοκετός! Όπως προεξηγήσαμε τρισδιάστατος κύκλος = σφαίρα.

Αποκ. 5,1 [=51+15=66] Καὶ εἶδον ἐπὶ τὴν δεξιὰν τοῦ καθημένου ἐπὶ τοῦ θρόνου βιβλίον γεγραμμένον ἔσωθεν καὶ ἔξωθεν, κατεσφραγισμένον σφραγσιν πτά. Δεξιά και Ο Υιός Αρνίον….

Ο αριθμός εκατόν τριάντα επτά αντιπροσωπεύει πολλά πράγματα. Είναι ένας αρχέγονος αριθμός, ο 33ος πρώτος εις την σειρά των Πυθαγόρειων και ο 4ος πρώτος εις την σειράν Στέρν (2, 3, 17, 137, 227, 977, 1187, 1493). 100Χ30=3000Χ7=21000=21+12 αναγραμματιστί = 33 ήτοι παρατεκμηριώνει ότι είναι 33ος εις την πυθαγόρεια σειρά. 137+33=170=17 όπως τρίτος εις την σειρά Στέρν. 2, 3, 17 εις την Στέρν = 23+17=30=3 και ο επόμενος 137=140=14 = αριθμός Λύτρωσης. Συνάμα 33ος & 4ος = 37 [= 1 = ενότητα σε αυτούς] ήτοι Πεντάλφα και αριθμός Φ = 1,618 σε αυτήν. 137+3,14=140,14=28 όπως 4 ζώα και 24 πρεσβύτεροι και + 1,618=141,758=26=8.

Εις τον Τιμαίον Πλάτωνος η Θεία Τριάδα είναι Ο Θεός, Λόγος [όπως κατά Ιωάννην Ο Υιός] και η Ψυχή [ήτοι Αγίω Πνεύματι και Νους κατά Ερμήν Τρισμέγιστον]. Είναι Θεία Τριάδα ήτοι Ένας Θεός Τρία Πρόσωπα, 7 Πνεύματα Θεού = Αγίω Πνεύματι-Ψυχή = 1 3 7. Επτά οι τόνοι ήχου-μουσικής, ο 7 είναι ο 8ος αριθμός εκ του μηδενός που είναι ο 1ος . Συνάμα ο 137 είναι 3 αριθμοί σε συνστοιχεία. Εάν θέλεις ίδε τι λέγουν όλοι οι Ευαγγελισταί εις το 1,37 και σε όσους δεν υπάρχει προχώρησε εις το δεύτερον κεφ. μετρώντας κάθε εδάφιον ως συνέχεια από εκεί που σταματάει το πρώτον.

Συνάμα 1 3 7 = 1 + 37=1 = 11. Και 13+31=44, 71+73=144, 37+31=68 [137/2=68,5, όπως διά την σύγκρουση τραίνων σε Τέμπη εντοπίσαμε τον 118, τον 237 σε σχέση με τον 137 και ότι 237/2=118,5 χιλ. απόσταση από Μάτι-φωτειά και απ’ εκεί που έγινε η φωτειά εις την Εύβοια περύσι, Ανδραβίδας και Λήμνου στρατιωτικά αεροδρόμια με το πρώτον να έχει γίνει δυστύχημα όπως σε], 37+73=110=366.

Οι αριθμοί 137 και 222 κινούνται μεταξύ απειροελάχιστου δεκαδικού συν ο καθένας έως το 138 και 222 και 137 και 223, διόλου ευκαταφρόνητον αφού το άθροισμα τους είναι 720 = 72 ή και 720ο ήτοι τρεις κύβοι 240ο ή και 24. Ο κύβος έχει 2160ο Χ3=6480ο +2160ο = 8640ο. Άρα τε η τέταρτη σειρά 2160ο είναι η διακίνηση δεκαδικών μεταξύ του 137+ έως του 223 ήτοι πάντοτε μία συμπλήρωση 360ο. 223-137=86=14 και ανωτέρω αντίστροφον του 68.

Όταν είναι η μέν διάμετρος 137 και η άλλη 223 = 144 διότι 223=7+137=144. Όταν είναι 138 και η άλλη 222= 138+6=144. Και εάν 137=11 +223=234 τον οποίον συναντήσαμε επίσης πριν και 138=12+222=234. 234+144=378=18. Αυτή είναι έστω τουλάχιστον μία από τις συμπεριφορές της Φωτοδεσμομηχανικής-Κβαντομηχανικής. Η διάρκεια από την επιφάνεια του Ήλιου έως την γην του φωτός διαρκεί 8,20 [82/2=41 ήτοι αντίστροφον του 14] δευτερόλεπτα ήτοι 82+28=110=11. Συνολική διάρκεια 500 δευτερόλεπτα ή 1680 υποδευτερόλεπτα. Ο 168 υποδιαιρείται ακέραια με όλους τους μονούς εκτός των 5 και 9 [=14!] και με τον 7 που συνήθως δεν υποδιαιρείται όταν υποδιαιρούνται άλλοι πολλοί ήτοι: 168/2=84, /3=56, /4=42, /5=33,6 [όπως ανωτέρω συναντήσαμε τον 366], /6=28, /7=24, /8=21, /9=18,6666666…… Συναντήσαμε όλους αυτούς τους αριθμούς και τους σχολιάσαμε ευρέως εκτός του 366 που μόλις πριν όμως προέκυψε και 168Χ2=366! Πολλαπλασιάστε τον 168 να ιδείτε ποίους αριθμούς αναφέραμε πριν και βεβαίως κάποιοι προκύπτουν σε σχέση κεφ. και εδαφίου της Αγίας Γραφής βάσει των όσων αναφέραμε.

Διατί όμως ιαχές-φωνές-τόνοι-νότες 7; Διότι 1+3=4 και πρέπει να ακολουθήσει 3-τριάδα πάλιν ώστε 1 3 = 4+3=7 και 43= 7 και 34=7 = 77 = 14 Λύτρωση. 7 πνεύματα = 7 πνευστά και είναι ολοκλήρωση ως 8ος αριθμός και η μουσική-ιαχική αρμονία που αναφέρει ο Πλάτων είναι Ο Ιαχά = Τετραγράμματον Ι Α Χ Α = Θεός που παραφθαρμένα καλείται Γιαχβέ και σωστότερον Ιαχω+βα.

137: Ο μαγικός αριθμός της Δημιουργίας

Παναγιώτης ΔίαςΜην αφησετε την Πληροφορια να σας ξεπερασει

Επιλεξτε να γινετε οι πρωτοι που θα εχετε προσβαση στην Πληροφορια του Stranger Voice

 • Select Your Subscription Plan

Support Hellasbook.gr

Ολοι οι Ελληνες πατριωτες επιλεγουν το Ελληνικο κοινωνικο δικτυο https://Hellasbook.gr ελα μαζι μας γιατι ειναι λογικο πια να μην ειμαστε στους ξενους!!

Θελεις να κανεις ενα δωρο στον εαυτο σου;

Δες την Κατηγορια με τα προιοντα μας

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. Λουκ. 1,35 καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ· Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σὲ καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει σοι· διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται υἱὸς Θεοῦ.
  ///
  Δύναμις/ Υ / Ψ / Ιστού / Επί / Σκιάσει / Δ / Ιο / Γεννώ / Μ / Ενον / Αγ / Ιον / Κλη / θησεται / Υ / Ιός / Θεού
  1=3 =7

 2. Έχεις φτάσει κοντά στην Καθ-ολικοτητα του Α
  Στην Σφραγίδα Του Ταυτου και Ετέρου
  Πάντα Το Α δηλώνει την Αρχή
  ///
  0,5-1,5-3,5
  2-6-14

 3. ΠάνοςΓέριμου 04/03/2023 @ 10:45 ΠΜ

  (/) 135 = 9 ήμισυ του 270=27 και άλλα, το είδα αλλά είπα να το συντομεύσω, Ο Θεός μαζύν σου!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*