Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
22:25 - 25/02/2021

Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 2

Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 2

Πέταλλα ενεργειακών κέντρων 2, 6, 10, 12, 16, 48, 96, 960…. 960-96=864! Αυτός ό αριθμός είναι πολύ σημαντικός όπως αναφέραμε σέ πολλά άλλα άρθρα. Μεταξύ άλλων 36Χ24=864 ήτοι 360ο Χ 24 = 8640Ο καί δή έναν περισφαιρικόν έτος είναι 360 ημέρες Χ 24 ωρες = 8640 ώρες. Ό αριθμός 864 είναι ό συγκεκριμένος οπού διαιρείται καί μέ τό 24 καί μέ τό 36 ήτοι δύο βασικοί αριθμοί τής αριθμολογίας καί 24+36=60=6, τά έχουμε εξηγήσει σέ προγενέστρα άρθρα. 24 = 6, 36 = 9… 6+9=15=6, αλλά καί 69 καί αναγραμματιστί 96! Επίσης 1104=11+4=15!=6!… 69+96=165+1104=1269 ήτοι 12=3+6+9 ήτοι αύξων αριθμός = 18 = 9…. Όταν λέμε αριθμολογία από τό αριθμός τό άλφα στερητικόν είναι παρόν καί εάν τό ιώτα τού αριθμού τό κάνουμε ύψιλον ήτοι ρυθμός καί δή αρυθμός ή αρυθμολογία σημαίνει τό άνευ ρυθμού ήτοι μή συγκεκριμένης επανάληψης αλλά πολύπλοκης διαδικασίας κβαντομηχανικών αναρτήσεων, δηλαδή η ίδια η βαθειά προέκταση τής αρυθμητικής/αριθμιτικής είναι Υπερμαθηματική Πολυσυχνοτική Προσυνέπεια.

Προσέξετε καί αυτόν τό αξιοσημείωτον: 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 μεταξύ τούς ποσοτικώς. Μεταξύ τού το 4 καί του 6 = 2…, μεταξύ τού 6 καί τού 10 = 4…, μεταξύ τού 10 καί τού 12 = 2… όλα μαζύν 2+4+2=8 (τό διπλάσιον 16 είναι τά πέταλλα του επόμενου τσάκρα).

Μεταξύ τού 12 καί τού 16 =4. Μεταξύ τού 16 καί τού 96=80. Μεταξύ τού 96 καί τού 960=864. Καί επειδή όλα τά τσάκρα πλήν τού εύδομου ισούνται μέ 114 πέταλλα τότε 144+864 (όση η διαφορά από τό έκτον έως τό εύδομον τσάκρα ήτοι 960-96)=1008 όπου είναι αντίστοιχος τού 108 ήτοι όσων τών βημάτων τού Βούδα καί τού ύψους τών τειχών τής Νέας Ιερουσαλήμ καί αυτόν συμβολίζει ότι οί σεσωσμένοι ψυχικώς είναι σφραγισμένοι από τήν δικαιοσύνη τού παρελθόντος, τού παρόντος καί τού μέλλοντος αφού 36 (360ο = κύκλος) είναι ό αριθμός οπού τριπλασιασμένος μάς κάνει 108… Συνάμα από τό 96 έως τό 960=864 καί από τό 960 έως τό 1104=144 καί 864-144=720=72 ένας άλλος σημαντικός αριθμός έν σχέσει μέ Τόν Χριστόν, τήν μαγεία, μυστικές ενέργειες οπού αναφέραμε σέ άλλα άρθρα. Συνάμα 108+72=180 (καί οί τρείς αριθμοί αριθμολογικώς ισούνται μέ 9 ήτοι 999) ήτοι τό ήμισυ τών 360ο καί κύκλου, συνάμα τό 72/18 (όπως 108 και 180)=4. Καί 864+144=1020=12=3. 1104-1020=84. 1104/16=69 καί συνάμα ο 16 εάν προσθεθεί μέ τόν 84 = 100=1= ολοκλήρωση! Ό αριθμός οπού είναι ίδιος παρατηρούμενος είτε έξ’ ανώψει είτε έκ κατώψει. Συνάμα είναι ταυτόχρονα 66 καί 99 καί 69+66+99=234=9! Ό 234 διαιρείται χωρίς δεκαδικούς μέ τούς 6, 12, 24, 36… καί 234/9=26=8.

Παρατηρούμε α) ότι τά πρώτα 6 τσάκρα ισούνται μέ 144 οπού άν τό διαιρέσουμε μέ τό 6 = 24 καί άν μέ τό 5 = 28,8 καί τό 144Χ2=288 β) ότι από τό 96 έως τό 960 έχουμε τόν 864 καί αυτός είναι 6 φορές ό 144 δηλαδή όλα μαζύν 7 φορές τό 144 ό,τι καί άν επιλέξουμε από τό α) αντιστοιχεί γ) αυτόν μάς λέγει ότι υπάρχει μία ανάπτυξη 144 πετάλλων είς τά πρώτα 6 τσάκρα καί μία ανάπτυξη πετάλλων μεταξύ τού έκτου τσάκρα (96) καί τού εύδομου (960) η οποία ισούται μέ 6 φορές τήν πρώτη ανάπτυξη (144) επί συνόλει 864! Πολύ ενδιαφέρον, κάτι θέλει νά μάς ειπεί καί προσδιορίσει αλλά ίσως δέν τό πειάνουμε επαρκώς δ) η συνάρτηση αυτή είναι 144+96+864 ή άλλως πώς 144+960 = 1104! Δηλαδή τά τσάκρα είναι 7 φορές τό 144 καί 2/3 αφού τό 96 είναι τά 2/3 τού 144 ήτοι 7 καί 2/3 ή 144,666666…. Ιδέστε καί αυτόν 96/144=0,66666666…. καί 144/96=1,5 άν προσθέσετε από τόν αριθμόν 144,666666 τό 144 καί τό πρώτον 6 = 150 (=6) καί είναι ώς νά λέμε έναν καί ήμισυ. Συνάμα 7 καί 2/3 ώς αριθμοί = 12 (=3 = Τριαδικός Θεός καί συνάμα τρείς συνομοταξίες α) τά πέντε πρώτα τού σώματος β) τό έκτον τού νούν εξού καί είναι τό τρίτον μάτι είς τό μέτωπον καί γ) η κορωνίδα τό εύδομον ήτοι τό πνεύμα/ψυχή, τό έκτον συνδέει τό εύδομον = εύ δομή = πνεύμα -εξού καί Εξεκουράσθηκε τήν ευδόμην ημέραν Ό Θεός- μέ τό σώμα). Συνάμα ό 7 καί 2/3 = 723 καί + αναγραμματιστί 237=960 ήτοι όσα τά πέταλλα τής κορωνίδος. Εάν προσθέσετε 237+273+327+372+723+732=2664/4=666 καί δή (2664) διά 24 (6)=111 = 666 μέ τήν εβραϊκή γραμματοσειρά, διά 36=74, διά 96=27,75, διά 72=37, διά 144=18,5 ενώ συνάμα 2664=18=9 καί διά 9=296 κ.ο.κ..

Βλέπουμε ότι από τήν πρόσθεση τών 6 αριθμών οπού δύνονται νά συμψηφίσουν οί αριθμοί 2, 3 καί 7 έχουμε αποτέλεσμα 2664 καί αυτόν διαιρούμενον μέ τό 4 ήτοι όσα τά ψηφία τού αριθμού αυτού μάς κάνει 666. Αυτόν δηλώνει τήν σημασία τού αριθμού 666 ότι είναι αριθμός Θεού επειδή όπως εξήγησα προέρχεται από τό ισογώνιον ισόπλευρον τρίγωνον ώς 606060 ή τρείς φορές 60ο καί άν αφαιρέσουμε αριθμολογικώς τά μηδενικά έχουμε 666, καί αυτόν τόν αριθμόν τόν σφετερίσθηκε ό διάβολος όπως καί κάθετι άλλου οπού συμβολίζει ιδιαίτερα Τόν Θεόν, ακόμη καί τήν ίδια τήν Θεότητα Τού Θεού ψεύδεται ό διάβολος ότι τήν έχει ό ίδιος. Τό 7 καί 2/3 = 7 καί 0.66 = 19, είναι ν’ απορούμε διά τό παγκόσμιον συμβάν αλλαγής τής ζωής μάς τό έτος 2019 ώς covid-19 καί μέ κατάθεση ευρευστεχνίας εμβολίου 060606 ήτοι 606060 εάν γίνεται ανάγνωση από δεξιά πρός αριστερά όπως κάνουν οί Εβραίοι. Όταν διαβάζεις από αριστερά πρός δεξιά τότε η κεφαλή σού γέρνει πρός τά δεξιά μαζύν μέ τό νόημα, ενώ από δεξιά πρός αριστερά γέρνει πρός τήν πονηριά όπως ό αμετανόητος ληστής επί σταυρού δίπλα από Τόν Χριστόν. Αυτοί οί δύο ληστές δείχνουν τόν αμετανόητον καί τόν ειδωλολάτρην οπού μετανόησε καί πρώτος εισήλθεν είς τήν βασιλείαν τών Ουρανών. Συνάμα η ανάγνωση από δεξιά πρός αριστερά σημαίνει καί συμβολίζει αντίθεση καί κόντρα = con+tra = σύν+κρουση, συνδρομή, σύντριξη (συντριβή, σύντριψη μέ τό νόημα τής ταυτόχρονης τριβής δύο ή περισσοτέρων σωμάτων, σχημάτων, πραγμάτων, ομάδων εκάτερος επί εκάτερου) αυτών τών ανθρώπων μέ τήν ροήν τής Φύσης όπως τήν όρισε Ό Θεός ήτοι μέ Τόν Θεόν καθότι η Γή περιστρέφεται από αριστερά πρός δεξιά. Γραφές οπού γράφονται καθέτως καί αναγνώθονται από άνω πρός τά κάτω ή άν υπάρχει από κάτω πρός τά άνω προάγουν άλλες ψυχολογίες…

864+144=1020. Η διαφορά τών 1104 πετάλλων μέ τόν 1020 είναι 84 καί Χ 2 = 168 / 24 = 7 = όσα τά τσάκρα. Παράλληλα 84/2=42 έναν αριθμόν οπού συναντούμε σέ άλλες πράξεις μέσα από τό θέμα μάς, αλλά δέν σημείωσα, εντούτοις έχει τήν σημασία τού… Συνάμα 84/24=3,5. Λοιπόν η επταετία τού Αντιχρίστου θά είναι 84 μήνες δηλαδή 3,5 διετίες ή καί 3,5 φορές τό 24! Αφού 84/12=7 καί τά 3,5 έτη τής επιβολής τής δικτατορίας τού Αντίχριστου 42 μήνες = 6 καί αναγραμματιστί = 24, συνάμα 42-24=18=9 (18+81=99!)…

Εάν τά τσάκρα ήταν 8 φορές 144 = 1152 (=9 εκάτερος αριθμός ήτοι 99) / 24 = 48 ήτοι όσον τό πολλαπλάσιον τού 24 καί 1152/96=12… Φαίνεται ότι τό 7 καί 2/3 συμπληρούται είς τό άπειρον σέ 8 φορές τό 144 καί δέν είναι άσχετον ότι τό σχήμα τού 8 είναι τό άπειρον. Δι’ όσους δέν γνώρισαν παρόμοια άρθρα μού ή δέν γνωρίζουν ή λησμόνησαν ό 144 είναι ένας πολύ σημαντικός αριθμός οπού αναφέρεται είς τήν Αποκάλυψη κατ’ εξακολουθήσει καί είναι ό πολλαπλασιαμός 12Χ12, τό οποίον αφορά καί τόν ζωδιακόν κύκλον επί τόν εαυτόν τού ήτοι 12 ζώδια μέ 12 ωροσκόπους ζωδίων = 144 βασικοί χαρακτήρες. Προσέξετε τί παράγει 144+414+441=999 (=27=9) αριθμητικώς καί συνάμα αριθμολογικώς αφού 144=9, 414=9 καί 441=9, ίσως δέν υπάρχει άλλος αριθμός οπού νά συμπίπτει μέ τόν ίδιον αριθμόν τόσον αριθμητικώς όσον καί αριθμολογικώς καί δή μέ τόν υπέρτατον πρίν τό 1000 (=1) ήτοι τό αντίστροφον τού 666 καί συνάμα 666 έξ ανώψει… και 999Χ2 επειδή πρέπει νά γίνει διπλή η πράξη αυτών τών τριών αριθμών όπως καί όταν είναι τρείς μή όμοιοι = 1998/6=333!=9. Παράλληλα ό 999 καί ό 666 δηλώνουν βάσει τών όσων προείπαμε ότι Ό Θεός είναι τρείς όμοιοι Πνευματικοί Άκτιστοι Ακατανοήτοι άνευ σχήματος Άχραντοι Άρρητοι Αριθμοί καί Αρυθμοί Ομοούσιοι πάντοτε.

Επιπλέον 999=27=9 καί 666=18=9 καί 999+666=1665/9=185=14 ό αριθμός τής Λύτρωσης είς τήν Αποκάλυψη εξού καί εντός τού 144 καί 414 καί 441 ή αντιστρόφως τό 144 ήτοι ότι είς τήν αρχήν αυτής τής τριάδος ενώ τό 414 αναγνώθετε έξ’ αμφοτέρων τών φορών ομοίως….

Εάν προσθέσουμε τούς ενδιάμεσους αριθμούς τών αιθερικών κέντρων ήτοι 2+4+2+4+80+864=956 η διαφορά τού εύδομου ενεργειακού κέντρου από τό σύνολων τών επτά πετάλλων ήτοι 1104-960=144 (2+4+2+4+80+864=956+144=1100). Δηλαδή συναντάμε είς τούς συνδοιασμούς τών αριθμών τών ενεργειακών πετάλλων τούς σημαντικούς αριθμούς 24, 36 και 11… Επειδή τό ενεργειακόν κέντρον τής κορωνίδος είναι κατ’ αρχάς 12 πέταλλα οπού υποδιαιρούνται σέ 960 ήτοι 960/12=80 (όπως καί η διαφορά πετάλλων μεταξύ πέμπτου καί έκτου τσάκρα) μάς κάνει κατά κάποιους 972 (=18=9) άρα είς τόν αριθμόν 956 βάλουμε + 12 = 968 καί είς τόν αριθμόν 1100+12 = 1112 οπού αυτόν τόν αριθμόν τό συναντήσαμε σέ σημαντικές εξισώσεις σέ άλλα άρθρα αλλά επειδή σκέπτομαι καί γράφω τώρα αυτομάτως δέν είμαι σέ θέση νά καταγράψω μέ ακρίβεια αλλά ούτως ή άλλως θά μακρυγορήσουμε σέ θέματα τά οποία αναφερθήκαμε.

Μεταξύ άλλων αριθμολογικώς ό 1112 = 5 καί 6662 (=20=2) επειδή τό 1 = 6 είς τήν εβραϊκή γραμματοσειρά, είναι ανάποδα 9992 (29=11=2). Αξιοσημείωτες είναι οί διαιρέσεις μέ τούς 24, 36 καί 11… Επίσης 1112-1104=8 ενώ 1104-1100=4, συνάμα 1112-1100=12. Τά τρία αθροίσματα ήτοι 8+4+12=24! Περαιτέρω τά 1104 αιθερικά κέντρα διά 24 = 46 καί 24+46=70=7= τά επτά αιθερικά κέντρα.

Πέραν τούτων 1100+1104+1112(=13=4)=3316 (=13=4) καί η διαίρεση τούς μέ τούς 24, 36, 11 καί κάποιους παράγωγους αυτών είναι ενδιαφέρουσα. Αναγνώθοντας ανάποδα τόν 1112 = 2111 = ώς νά λέμε ενδέκατον μήναν τού 2021. Εάν γνωρίζουν όλα αυτά οί εχθροί δέν αποκλείεται νά προωθήσουν κάτι πολύ άσχημον τόν Νοέμβριον τού 2021 όπως καταναγκαστικόν εμβολιασμόν ή κάτι παρόμοιον ώ μή γένοιτο, Ό Θεός νά μήν τούς αφήσει!
Όσον σημαντική είναι η συνάρτηση προσαυξήσεως τών αιθερικών κέντρων ήτοι 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 καί δή σέ πρόσθεση 4+6+10+12+16+96+960=1104 άλλον τόσον είναι η συνάρτηση αυξομείωσης πετάλλων εκάτερον πρός εκάτερον ήτοι 2+4+2+4+80+864+144=1100 (1100+1104=2204 οπού αυτόν ώς μήνα μάς λέγει τόν Απρίλιον τού 2022 ή Φεβρουάριον τού 2024 καί από μόνος τού ό αριθμός 2204 αναγραμματιστί μάς κάνει τό έτος 2024 ότι θά συμβεί κάτι πολύ σημαντικόν, δοκιμαστικόν, τέλος ή αρχή δοκιμασίας, λογαριάστε πλήν/σύν 3,5 έτη, μάλλον πλήν όπως έγραψα καί άλλοτε καί εάν ισχύει μάς πέρνει είς τά μέσα τού έτους 2021 μ.Χ.). Αξιοσημείωτον ότι η διαφορά τών δύο συναθροίσεων 1104-1100 είναι 4 ώς νά λέμε Τετραπιθανότητα, τετράεδρον, τετράγωνον κ.α. συναπτά…

Προσέξετε ακόμη αυτόν, τά έξη πρώτα αιθερικά κέντρα είναι 4, 6, 10, 12, 16, 96 μέ συνάθροιση 144… 144Χ6=864 ήτοι όση είναι η διαφορά τού 960 (εύδομου τσάκρα) – 96 (έκτου τσάκρα)… Συνάμα 960/144=6,666666666…. = 6 καί 2/3 = 11!

864+144=1008 = 108 βήματα Βούδα καί 108 μέτρα ύψος τό τείχος τής Νέας Ιερουσαλήμ δηλοί 144 πήχης αναγράφεται είς τήν Αποκάλυψη καί ένας πήχης = 0,75 εκατοστόμετρα τού μέτρου… Συνάμα 1104-1008=96! Δηλαδή συνεχώς επαναρχόμαστε είς τούς ίδιους σημαντικούς σέ συμβολισμούς άχραντης μηχανικής αριθμούς. 1104/144=7,6666666 = 7 καί 2/3….

1104/24=46 χρωματοσώματα. 1008/24=42 (46+42=88, συνάμα τό 42 αναγραμματιστί = 24)) ενώ η διαφορά τού 46 από τό 42 είναι 4 όπως καί ανωτέρω σέ τρείς αριθμούς! Τό 88 έχει κάποια σχέση μέ Τόν Χριστόν καθότι τό 888 (24=κύβος) = Ιησούς.

144Χ7=1008, έχουμε έναν 144 (6 φορές τό 24) είς τά πρώτα 5 τσάκρα καί ακόμη 6 τό 144 = 864 (36Χ24= 864 καί 360 ημέρες επί 24 ώρες = 8640 ώρες τό σφαιρικόν έτος, ενώ 37Χ24=888=40=4 όλοι μαζύν αριθμολογικώς καί 6+36 φορές τό 24 ήτοι 42 φορές τό 24 =1008, ακόμη μία ένδειξη τής σημαντικότητος τού 42) συνάμα 864/96=9. Τό 96 είναι 4 φορές τό 24, τό 960 είναι 40 φορές τό 24 καί τό 864 είναι 36 φορές τό 24, η διαφορά μεταξύ τούς είναι καί πάλιν 4! Τό 1008 είναι 42 φορές τό 24 καί τό 1104 είναι 46 φορές τό 24, πάλαι προσαύξηση ανά 4 από τό 42! Δηλαδή από 36 σέ 40 καί από 42 σέ 46…

Εάν αναφέρεται 12 φορές τό 144 είς τήν Αποκάλυψη είναι 1728/24=72! Καί εάν αναφέρεται τό 12 δώδεκα φορές = 144…
1104/96=11,5…. 1104/7,666666…. 1008/144=7…. 1008/14=14…. Βλέπουμε ότι κάποιες διαιρέσεις έχουν δεκαδικά, εντούτοις έχουμε καί μία αυξητική ή μειωτική κλιμακωτή τροπολογία αριθμολογίας, π.χ. τό 11,5 = 115=7 καί τό 1104 = 114=6…. 7+6=13=4 καί 115+114=229…=13=4…. Κάτι μάς λέγει εδώ όπως κάθε φορά η συνέπεια οπού ανακαλύπτουμε σέ καταλήξεις….

4/6=0,6666666666…. 6/10=0,6…. 10/12=0,8333333….. 12/16=0,75…. 16/96=0,1666666666….. καί 96/960=0,1 (οί πράξεις αυτές είναι διαιρέσεις ανά δύο τών πετάλλων τών επτά τσάκρα) καί εάν προσθέσετε όλα αυτά τά αποτελέσματα αναλόγως πόσους δεκαδικούς/υποδεκαδικούς θά βάλετε θά συναθροίσετε από 3,11 έως 3,14…. τό π! Συνάμα τό π = 3,14159265 ήτοι 3+1+4+1+5+9+2+6+5=36 (=9)! = τά 108 βήματα τού Βούδα καί ύψος τειχών Νέων Ιεροσολύμων είναι τρείς φορές τό 36 = παρελθόν χρόνου, παρόν χρόνου καί μέλλον χρόνου. Συνάμα τό 36 = ό αριθμός τού κύκλου καί σφαίρας ήτοι 360ο … Συνάμα κάνετε διαιρέσεις τού αριθμου 314159265 μέ τό 24, τό 36, τό 11 κ.α…

Εάν τά τσάκρα είχαν από 1008 πέταλλα ή σύνολον 1008 θά ήταν ρητός καί ακέραιος αριθμός σέ πολλαπλασιασμόν μέ τό 144, εντούτοις, έχουν 1104 ήτοι 96 περισσότερα πέταλλα. τό 1008 είναι πολλαπλάσιον τού 36 καί τό 96 πολλαπλάσιον τού 24. 1008/96=10,5 (ήμισυ τού 21 πολλαπλάσιον τού 42) = 105 ένας άλλος αριθμός οπού παρουσιάζεται τακτικώς σέ μετρήσεις χρόνου καί άλλων παραμέτρων σέ παλαιότερα άρθρα.

360/5=72 καί 360 είναι τό σφαιροειδές έτος. Τό περιφερειακόν έτος τής γής είναι 365 ημέρες ήτοι μία απόκλιση 1/72 ( ήτοι 73/ευδομηντατρία 72α κλάσματα)τού 360 καθότι 73Χ5=365 ώστε έχουμε άρρητον (μή διαιρεμένον χωρίς δεκαδικούς καί μέ τούς σημαντικούς αριθμούς οπού αναφέρουμε ανωτέρω τακτικότατα) ακέραιον αριθμόν περιφοράς καί 36,5Χ2=73 (τό 73 μετά τό 72 τό συναντήσα ανωτέρω σέ πράξεις οπού συνάδουν αλλά δέν τό έγραψα). Τά τσάκρα είναι 7 καί η διαίρεση τού μέ τό 360/7=52,1428… καί τό 365/7=51 καί 3/7 (αναγραμματισμός τού 73) καί έχουν τήν σημαδιακή τούς πρόρρηση αλλά δέν θά εμβαθύνουμε. Συνάμα 1104/96=11,5…. 1008/96=10,5 (11,5+10,5=22=4)…

Καί επειδή όλα τά ενεργειακά κέντρα είναι 1104 ήτοι 144 τά πρώτα 6 καί 960 τής κορωνίδος. Προσθέτοντας τήν αναμεταξύ τούς διαφορά σέ πέταλλα ήτοι 2+4+2+4+80=92 δηλαδή πλήν 4 από τό επόμενον/έκτον τσάκρα τών 96. Καί εάν προσθέσουμε τά πρώτα 5 τσάκρα ήτοι 4+6+10+12+16=48 ήτοι τό ήμισυ τού 96 (48=12 καί 96=15+12=27=999) καί αμφότερα πολλαπλάσια τού 24 τό πρώτον 2 φορές καί τό δεύτερον 4 φορές. 1104+1100=2204/11=200,36363636… ή 200 καί 4/11 = πολλές συμπτώσεις! Κάνετε τό μέ τό 36 καί 24 επίσης εάν θέλετε…

Τό 24 είναι τά 2/3 τού 36, πολλαπλάσιον τούς τό 12. 24+36=60=6 πολλαπλάσιον τού 12 = 3 ήτοι πολλαπλάσιον τού 6. Τό 2/3 είναι τού 36 = 24 καί ενωμένος μέ τόν 36 ήτοι 2436 καί 24Χ36=836 ήτοι 24 Χ 360Ο = 8640Ο ή 8640 ημέρες σφαιρικόν έτος…

Η συχνότητα αιθερικών κέντρων 4, 6, 10, 12, 16, 96, 960 είναι μία άρρητη φωτοδεσμική = κβαντομηχανική συνάρτηση αξιώσεων καί εξισώσεων διεξοδικής ανάπτυξης. Η πρόσθεση τών ακέραιων αριθμών άνευ τών μηδενικών τής συνάρτησης αυτής μάς κάνει 51=6. Προηγουμένως σάς έγραψα διά τήν σημαντικότητα τών αριθμών 360/7=52,1428… καί τό 365/7=51 καί 3/7 έν σχέσει μέ τόν χρόνον. Καί άν προσθέσουμε ότι 1104 (σύνολον τών πετάλλων τών τσάκρα) =1+1+0+4=6 καί εάν 1 = 6 βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς τότε 6+6+0+4=16=5 (έν σχέσει μέ τό 36 καί 360ο καί 108 καί 1080) ή 66=11 είς τήν εβραϊκή γραφή…

Τό αιθερικόν κέντρον τής κορωνίδος έχει 960 πέταλλα αλλά αναφέρονται ακόμη 12 τά οποία εκπροβάλλουν τά 960 καί αναφέρεται ό αριθμός 972/72=13,5 καί 972+72=1044 = 144, δηλαδή βλέπουμε συνεχώς νά αρτυράει ό ακέραιος αριθμός μέ μηδενικόν δεκάδος/εκατοντάδος καί νά υπάρχει ή νά λείπει εναλλάξ έναν 0,5 = 1/2… Ακόμη καί η σχέση τού μέτρου καί τού πήχη τής Αποκάλυψης ήτοι ένας πήχης = 0,75 τού μέτρου ήτοι ¼. Αυτά αλλού παρουσιάζονται ώς πολλαπλάσια τού 3, 6, 12, 24, 48, 96.

Συνεχίζεται….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Σχόλια Αναγνωστών (3)

 1. Γεώργιος Παπαδόπουλος 02/26/2021 @ 4:38 ΠΜ

  Πολύς. Ελεύθερος. Χρόνος.
  Αυτά παιδί μου.

 2. Τώρα πρέπει να κάνεις την διττή η ηλεκτρική η ενεργειακή
  Αγωγιμότητα,,,

 3. Ο ΣΑΛΟΣ 02/26/2021 @ 8:10 ΠΜ

  ΚΎΠΡΟΣ/ΠΎΡΓΟΣ
  ΚΎΠΡΙΟΣ
  ΚΥΠΟΥΡΓΌΣ
  3×Κ=ξ=1/2 και ένα ς
  Η αλλιώς μισό του Κρόνου και μισό του Δία

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*