ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

Η σωστή ανα­κύ­κλωση του χαρ­τιού απαι­τεί καθαρό χαρτί, γι’ αυτό αν θέλετε να ανα­κυ­κλώ­νετε το χαρτί που χρη­σι­μο­ποιείτε πρέ­πει να το κρα­τάτε καθαρό από τρο­φές, πλα­στικά, μέταλλο και άλλα σκου­πί­δια που δυσκο­λεύ­ουν την ανα­κύ­κλωσή του. Το λερω­μένο χαρτί που δεν μπο­ρεί να ανα­κυ­κλω­θεί πρέ­πει να γίνε­ται κομπόστ, να καί­γε­ται για ενέρ­γεια ή να κατα­λή­γει στη χωμα­τερή. Συνή­θως τα κέντρα ανα­κύ­κλω­σης ζητούν να ταξι­νο­μείτε το χαρτί σας ανά­λογα με την κατη­γο­ρία του.

Συγκέ­ντρωση και μεταφορά

Πρέ­πει να παρα­δί­δετε το ταξι­νο­μη­μένο χαρτί σας σε κάποιο τοπικό κέντρο ανα­κύ­κλω­σης ή να το ρίχνετε σε ένα κάδο ανα­κύ­κλω­σης. Ενδε­χο­μέ­νως να βρείτε κάποιον που εμπο­ρεύ­ε­ται παλιό χαρτί, ο οποίος θα το παρα­λαμ­βά­νει από το σπίτι ή το γρα­φείο σας. Στο κέντρο ανα­κύ­κλω­σης, το συγκε­ντρω­μένο χαρτί πακε­τά­ρε­ται σε δέματα και μετα­φέ­ρε­ται στον χαρ­τό­μυλο όπου θα ανα­κυ­κλω­θεί σε και­νούρ­γιο χαρτί.

Απο­θή­κευση

Οι εργά­τες στον χαρ­τό­μυλο ξεφορ­τώ­νουν τα δέματα και τα βάζουν σε απο­θή­κες όπου παρα­μέ­νουν μέχρις ότου χρεια­στούν. ΟΙ διά­φο­ρες κατη­γο­ρίες χαρ­τιού, όπως εφη­με­ρί­δες και κου­τιά από οντουλέ χαρ­τόνι, τοπο­θε­τού­νται χωρι­στά επειδή ο χαρ­τό­μυ­λος χρη­σι­μο­ποιεί δια­φο­ρε­τι­κές κατη­γο­ρίες παλιού χαρ­τιού για να φτιά­ξει δια­φο­ρε­τι­κούς τύπους ανα­κυ­κλω­μέ­νων προ­ϊ­ό­ντων χαρ­τιού. Όταν ο χαρ­τό­μυ­λος είναι έτοι­μος να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει το παλιό χαρτί, τότε τα ανυ­ψω­τικά το μετα­κι­νούν από την απο­θήκη σε μακριές μετα­φο­ρι­κές ταινίες.


Pendant «Black Knight»

ΤΟ ΙΣΧΥΡΟΤΕΡΟ ΜΕΝΤΑΓΙΟΝ ΟΡΓΟΝΙΤΗΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ.ΔΕΙΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Ανα-πολτοποίηση και φιλτράρισμα

Το παλιό χαρτί μετα­φέ­ρε­ται με τις ται­νίες σε ένα μεγάλο δοχείο που λέγε­ται πολ­το­ποι­η­τής, το οποίο περιέ­χει νερό και χημικά. Ο πολ­το­ποι­η­τής ψιλο­κό­βει το παλιό χαρτί σε μικρά κομ­μά­τια. Το μείγμα θερ­μαί­νε­ται για να δια­σπα­στεί το χαρτί ευκο­λό­τερα σε λεπτές ίνες κυτ­τα­ρί­νης (οργα­νική φυτική ύλη). Σιγά σιγά, το παλιό χαρτί μετα­τρέ­πε­ται σε ένα χυλώ­δες μείγμα που λέγε­ται χαρ­το­πολ­τός. Ο χαρ­το­πολ­τός πιέ­ζε­ται μέσα από φίλ­τρα που έχουν τρύ­πες και σχι­σμές δια­φό­ρων μορ­φών και μεγε­θών. Τα φίλ­τρα απο­μα­κρύ­νουν τα μικρά κομ­μά­τια ξένων υλών, όπως κομ­μά­τια πλα­στι­κού και κόλ­λας. Η δια­δι­κα­σία αυτή λέγε­ται φιλτράρισμα.

Καθά­ρι­σμα

Ο χαρ­τό­μυ­λος καθα­ρί­ζει επί­σης τον χαρ­το­πολτό με φυγο­κέ­ντριση μέσα σε μεγά­λους κωνοει­δείς κυλίν­δρους. Τα βαριά ξένα σώματα, όπως τα κλιπς συρ­ρα­πτι­κών, πετά­γο­νται έξω από τον κώνο και πέφτουν στον πάτο του μηχα­νή­μα­τος. Τα ελα­φρά ξένα σώματα συγκε­ντρώ­νο­νται στο κέντρο του κώνου και απο­μα­κρύ­νο­νται. Αυτό είναι το καθάρισμα.

Απο­με­λά­νωση

Καμιά φορά, ο χαρ­το­πολ­τός πρέ­πει να περά­σει από μια δια­δι­κα­σία “πλυ­σί­μα­τος” που λέγε­ται απο­με­λά­νωση για να απο­μα­κρυν­θούν τυπο­γρα­φι­κές μελά­νες και υπο­λείμ­ματα κόλ­λας και αυτο­κόλ­λη­των. Οι χαρ­το­ποιοί συχνά χρη­σι­μο­ποιούν ένα συν­δυα­σμό από δύο δια­δι­κα­σίες απο­με­λά­νω­σης. Με τη μία, που λέγε­ται ξέπλυμα, τα μικρά σωμα­τί­δια μελα­νιού ξεπλέ­νο­νται με νερό από τον χαρ­το­πολτό. Τα μεγα­λύ­τερα σωμα­τί­δια μελα­νιού και υπο­λειμ­μά­των κόλ­λας αφαι­ρού­νται με φυσα­λί­δες αέρα σε μια δια­δι­κα­σία που λέγε­ται επί­πλευση. Κατά τη δια­δι­κα­σία αυτή, ο χαρ­το­πολ­τός ρίχνε­ται σε ένα μεγάλο δοχείο, όπου αέρας και απορ­ρυ­πα­ντικά εγχέ­ο­νται μέσα στον χαρ­το­πολτό. Τα απορ­ρυ­πα­ντικά ανα­γκά­ζουν τα μελά­νια και τα άλλα υπο­λείμ­ματα να απο­μα­κρυν­θούν από τον χαρ­το­πολτό και να προ­σκολ­λη­θούν στις φυσα­λί­δες καθώς αυτές ανε­βαί­νουν στην επι­φά­νεια του μείγ­μα­τος. Οι φυσα­λί­δες με τα μελά­νια δημιουρ­γούν αφρό, ο οποίος απο­μα­κρύ­νε­ται από την επι­φά­νεια αφή­νο­ντας πίσω καθαρό χαρτοπολτό.

Ραφι­νά­ρι­σμα, λεύ­κανση και αποχρωματισμός

Κατά το ραφι­νά­ρι­σμα, ο χαρ­το­πολ­τός χτυ­πιέ­ται για να φου­σκώ­σουν οι ανα­κυ­κλω­μέ­νες ίνες ώστε να γίνουν καταλ­λη­λό­τε­ρες για χαρ­το­ποιία. Εάν ο χαρ­το­πολ­τός περιέ­χει μεγάλα κομ­μά­τια ινών, το ραφι­νά­ρι­σμα τις δια­χω­ρί­ζει σε μεμο­νω­μέ­νες ίνες. Εάν το παλιό χαρτί είναι έγχρωμο, ο απο­χρω­μα­τι­σμός με χημικά αφαι­ρεί κάθε χρώμα από τον χαρ­το­πολτό. Και αν στό­χος είναι να παρα­χθεί λευκό χαρτί, ο χαρ­το­πολ­τός ίσως χρεια­στεί λεύ­κανση με οξυ­γενέ, χλω­ρίνη ή οξυ­γόνο για να γίνει πιο λευ­κός και πιο φωτει­νός. Αν στό­χος είναι η παρα­γωγή φαιού ανα­κυ­κλω­μέ­νου χαρ­τιού, τότε δεν χρειά­ζε­ται λεύκανση.

Χαρ­το­ποιία

Τώρα ο καθα­ρός χαρ­το­πολ­τός είναι έτοι­μος να γίνει χαρτί. Οι ανα­κυ­κλω­μέ­νες ίνες μπο­ρούν να χρη­σι­μο­ποι­η­θούν μόνες τους ή ανα­μειγ­μέ­νες με νέες ίνες ξύλου (που λέγο­νται παρ­θέ­νες ίνες) για να απο­κτή­σει το χαρτί επι­πλέον δύναμη ή λειό­τητα. Ο χαρ­το­πολ­τός ανα­μει­γνύ­ε­ται με νερό και χημικά σε ανα­λο­γία 0,5% χαρ­το­πολ­τός και 99,5% νερό-χημικά. Το νερουλό αυτό μείγμα χαρ­το­πολ­τού μπαί­νει στον θάλαμο, ένα πολύ μεγάλο μεταλ­λικό κουτί στην αρχή της χαρ­το­ποι­η­τι­κής μηχα­νής, και ραντί­ζε­ται με ένα φαρδύ συνε­χές σπρέι πάνω σε μια τερά­στια επί­πεδη οθόνη από ψιλό συρ­μά­τινο πλέγμα, η οποία κινεί­ται πολύ γρή­γορα μέσα στη χαρ­το­ποι­η­τική μηχανή. Στο πλέγμα, το νερό στραγ­γί­ζε­ται από τον χαρ­το­πολτό και οι ανα­κυ­κλω­μέ­νες ίνες γρή­γορα αρχί­ζουν να αλλη­λο­συν­δέ­ο­νται και χρη­μα­τί­ζουν ένα υγρό φύλλο. Το φύλλο κινεί­ται γρή­γορα μέσα από μια σειρά πιε­στι­κών κυλίν­δρων καλυμ­μέ­νων με τσόχα κι έτσι απο­μα­κρύ­νε­ται περισ­σό­τερο νερό.

Το φύλλο, που τώρα μοιά­ζει με χαρτί, περ­νάει μέσα από μια σειρά ζεστών μεταλ­λι­κών κυλίν­δρων, οι οποίοι στε­γνώ­νουν το χαρτί. Εάν παρά­γε­ται γυα­λι­στερό χαρτί, ένα επί­χρι­σμα εφαρ­μό­ζε­ται κοντά στο τέλος της δια­δι­κα­σίας ή αυτό γίνε­ται σε χωρι­στή δια­δι­κα­σία μετά την ολο­κλή­ρωση της χαρτοποιίας.

Τελικά, το ολο­κλη­ρω­μένο χαρτί τυλί­γε­ται σε ένα τερά­στιο ρολό και απο­μα­κρύ­νε­ται από τη χαρ­το­ποι­η­τική μηχανή. Ένα ρολό μπο­ρεί να έχει πλά­τος 10 μέτρα και να ζυγί­ζει μέχρι και 20 τόνους! Το μεγάλο αυτό ρολό κόβε­ται σε μικρό­τερα ρολά, ή καμιά φορά σε φύλλα, προ­τού προ­ω­θη­θεί στα τυπο­γρα­φεία, τα κυτιο­ποιεία ή τις φακελοποιίες.

Ανα­κυ­κλώ­νε­ται όλο το παλιό χαρτί που συγκεντρώνεται;

Μέχρι το 80% του παλιού χαρ­τιού που συγκε­ντρώ­νε­ται μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί στη δια­δι­κα­σία ανα­κύ­κλω­σης. Ένα μέρος του περιε­χο­μέ­νου των δεμά­των που φτά­νει στο εργο­στά­σιο δεν είναι χαρτί! Τα σκου­πί­δια, όπως σύρ­ματα, κλιπς συρ­ρα­πτι­κών και πλα­στικά, απο­μα­κρύ­νο­νται κατά την πολ­το­ποί­ηση, τον καθα­ρι­σμό και το φιλ­τρά­ρι­σμα. Το παλιό χαρτί περιέ­χει επί­σης και ίνες οι οποίες έχουν γίνει πολύ μικρές για να ανα­κυ­κλω­θούν σε χαρτί. Το παλιό χαρτί που συγκε­ντρώ­νετε μπο­ρεί να περιέ­χει ίνες που έχουν ήδη ανα­κυ­κλω­θεί μία, δύο ή και περισ­σό­τε­ρες φορές! Οι ίνες ξύλου μπο­ρούν να ανα­κυ­κλώ­νο­νται μόνο πέντε ή επτά φορές πριν γίνουν πολύ κοντές και εύθραυ­στες για να μετα­ποι­η­θούν σε νέο χαρτί.

Το παλιό χαρτί μπο­ρεί να περιέ­χει πολλά συστα­τικά που δεν είναι ίνες. Ρίξτε μια ματιά σε ένα περιο­δικό και θα κατα­λά­βετε τι εννο­ούμε. Το τυπω­μένο χαρτί περιέ­χει πολύ μελάνι. Αν οι σελί­δες είναι γυα­λι­στε­ρές, αυτό πιθα­νό­τατα σημαί­νει πως είναι επι­κα­λυμ­μένο με άργιλο ή άλλα υλικά. Τα περιο­δικά περιέ4χουν επί­σης κόλ­λες που δένουν τις σελί­δες μεταξύ τους. Το μελάνι, η άργι­λος και οι κόλ­λες πρέ­πει να απο­μα­κρύ­νο­νται από το παλιό χαρτί πριν παρα­χθεί το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί.

Τι συμ­βαί­νει με το μελάνι όταν απο­μα­κρυν­θεί από το χαρτί;

Όπως είδαμε, το μελάνι και τα άλλα υπο­λείμ­ματα παγι­δεύ­ο­νται στον αφρό που παρά­γε­ται κατά την απο­με­λά­νωση. Το υλικό αυτό συλ­λέ­γε­ται και ένα μεγάλο μέρος του νερού που χρη­σι­μο­ποι­ή­θηκε ξανα­χρη­σι­μο­ποιεί­ται στον χαρ­τό­μυλο. Το υλικό που απο­μέ­νει, που είναι ακόμα νερό σε ανα­λο­γία 30–50%, περιέ­χει επί­σης πολύ μικρές ίνες οι οποίες έχουν ξεπλυ­θεί από τον χαρ­το­πολτό κατά τη δια­δι­κα­σία απο­με­λά­νω­σης. Το υλικό αυτό μπο­ρεί να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για καύση, να κομπο­στο­ποι­η­θεί ή να κατα­λή­ξει στις χωμα­τε­ρές. Μπο­ρεί επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί για να επι­στρω­θούν δρό­μοι. Σε ένα μέσο εργο­στά­σιο απο­με­λά­νω­σης, κάθε 100 τόνοι παλιού χαρ­τιού που μπαί­νει στον πολ­το­ποι­ητή παρά­γουν 35 τόνους ξηρά υπο­λείμ­ματα μελα­νιού, κόλ­λας και μικρών ινών.

Τι μπο­ρεί να γίνει από το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί;

Το περισ­σό­τερο ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί ξανα­γί­νε­ται χαρτί και χαρ­τόνι. Με λίγες εξαι­ρέ­σεις, το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί γενικά ξανα­γί­νε­ται χαρτί παρό­μοιας ή χαμη­λό­τε­ρης ποιό­τη­τας με το αρχικό χαρτί. Παρα­δείγ­μα­τος χάρη, όλα τα κου­τιά από ανα­κυ­κλω­μένο οντουλέ χαρ­τόνι χρη­σι­μο­ποιού­νται για να ξανα­γί­νουν νέα ανα­κυ­κλω­μένα κου­τιά από οντουλέ επί­σης χαρ­τόνι. Το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί εκτύ­πω­σης χρη­σι­μο­ποιεί­ται για να παρα­χθεί νέο ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί εκτύ­πω­σης. Το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί βρί­σκει και πολ­λές άλλες χρή­σεις. Ο ανα­κυ­κλω­μέ­νος χαρ­το­πολ­τός μπο­ρεί να χυθεί σε καλού­πια για να παρα­χθούν κου­τιά αυγών και δίσκοι φρού­των. Το ανα­κυ­κλω­μένο χαρτί μπο­ρεί επί­σης να χρη­σι­μο­ποι­η­θεί ως καύ­σιμο, ως μόνωση τοί­χων και ορο­φών, ακόμα και για στρω­μνή ζώων!

Το άρθρο είναι βασι­σμένο σε στοι­χεία του TAPPI – του Συν­δέ­σμου της Παγκό­σμιας Βιο­μη­χα­νίας Χαρ­το­πολ­τού και Χαρτιού.

ΠΗΓΗ

Loading...

12 thoughts on “ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ – ΠΩΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΕΤΑΙ ΤΟ ΧΑΡΤΙ

 1. Ανώνυμος says:

  Εγω το ανακυκλωνω μονος μου.
  Φτιαχνω απο τωρα τουβλακια απο χαρτι, για το τζακι.
  Ειναι πολυ απλο.
  Μουσκευω το χαρτι (χαρτονι, τετραδια, κλπ) μια νυχτα και την επομενη το βαζω σε καλουπι για να το πιεσω να φυγει το νερο. Το αφηνω στον ηλιο να στεγνωσει.
  Αυτο ηταν ολο !
  Δεν πεταω τιποτα απο χαρτι. Ηδη εχω φτιαξει λιγο πιο πολλα απο 100 τουβλακια.
  Αυτο σημαινει εχω κερδισει κιολας γυρω στα 80-90 ευρω απο το να αγοραζα τουβλακια απο πριονιδι.

 2. Ανώνυμος says:

  εκανα ανακυκλωση για χρονια ολοκληρα, μεχρι που μια μερα παρατηρησα οτι τους μπλε καδους τους αδειαζε η σκουπιδιαρα του δημου. οταν επικοινωνησα με το δημο (Νεα Μακρη-Αττικη), κοντευαν να με βγαλουν τρελη, τυφλη και ηλιθια. Τωρα που το θυμηθηκα, ειναι μια καλη ευκαιρια να το τραβηξω σε βιντεακι και να τους το παω 😉

 3. Ανώνυμος says:

  Ουτε ενα κομματι χαρτι για ανακυκλωση!
  Μας το πετανε απο τον ουρανο μαζι με το αλουμινιο και το γυαλι που ανακυκλωνουμε, αφου πρωτα τα εμπλουτισουν με βαριο, αρσενικο και αλλα…
  Τους δινουμε δωρεαν ο,τι εχουν αναγκη για να μας δηλητηριαζουν καθημερινα. Εμεις ολα αυτα τα δινουμε ταχατες για την προστασια του περιβαλλοντος…

 4. Ανώνυμος says:

  ΓΙΑ ΤΟΝ ΦΙΛΟ ΑΝΩΝΥΜΟ 3 Απριλίου 2014 – 5:24 μ.μ.
  ΠΕΣ ΜΑΣ,ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΑΛΟΥΠΙ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΕΣ…ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ,ΑΠΟ ΤΙ ΥΛΙΚΟ Κ.Λ.Π. Χρυσα

  • Ανώνυμος says:

   Με συγχωρεις, τωρα ειδα το ερωτημα σου.
   Μπορεις να χρησιμοποιησεις ο,τι υλικο θελεις ως καλουπι, φτανει να ειναι πολυ γερό. Υπαρχουν και στο εμποριο. Στοιχιζουν γυρω στα 20-30 ευρω αναλογα με την ποιοτητα του και το μεγεθος του.
   Ακομα και μια μικρη παλια κατσαρολιτσα χωρις πατο κανει την δουλεια. Βαζεις σε ενα κουβα με νερο το χαρτι να μουσκεψει καλα απο το προηγουμενο βραδυ (εφημεριδες, χαρτοκουτα, τηλ καταλογους κλπ) Πρεπει να γεμισει καλα ο κουβας με χαρτι. Την επομενη, γεμιζεις την κατσαρολιτσα και με ενα μικροτερο καπακι ('η οτιδηποτε αλλο ''καπακι'') την σκεπαζεις για να ανεβαινεις επανω στην κατσαρολιτσα ωστε με το βαρος σου να διωξεις το νερο. Αν κανεις στα πλαγια της κατσαρολιτσας λιγες μικρες τρυπιτσες θα φευγει το νερο πιο ευκολα. Το επιπεδο του χαρτινου τουβλου οταν θα το πιεσεις να βγει το νερο, θα κατεβει. Ειτε θα παρεις το τουβλακι ετσι οπως ειναι, ειτε αν θελεις να ειναι μεγαλυτερο, θα προσθεσεις κι αλλο μουσκεμενο χαρτι. το οποιο θα ξανασυμπιεσεις πατωντας επανω για να βγει το νερο του και για να γινει ενα σωμα στερεο. Το βαζεις στον ηλιο να στεγνωσει καλα και ειναι ετοιμο. Το μονο που πρεπει να ξερεις ειναι οτι αν το αναψεις δεν θα παρει φωτια σαν το χαρτι αλλα πυρακτωνει και σου κρατα την ζεστη για μια ωρα περιπου. Με δυο τρια τουβλακια το τζακι σου θα σε ζεστανει για μια ωρα περιπου και τσαμπα !
   Αξιζει τον κοπο. Προσεξε να στεγνωσουν καλα. Αυτο θα το καταλαβεις γιατι θα γινουν πολυ ελαφρια.
   Καλο ξεκινημα.

 5. Ανώνυμος says:

  τι ανακυκλοση scrap λεγετε και εχει καποια αξια το χαρτονι 5-8 λεπτα το κιλο και τα εντυπα περισοτερο, δεν τα χαριζουμε στους μπλε καδους τα πουλαμε σε σκραπαδες

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *