in

Ο αριθμός 70 και ο αριθμός 64

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

“Τριάντα παιδιά έχασαν τη ζωή τους στο νοσοκομείο από έλλειψη οξυγόνου. Δεν είναι τραγωδία. Είναι σφαγή. Aυτό σημαίνει για τα παιδιά μας 70 χρόνια ελευθερίας;” Καϊλάς Σατυάρτι (Ινδός ακτιβιστής για τα δικαιώματα των παιδιών)

… 70 χρόνια ελευθερίας;
70 = Θάνατος – Ολοκλήρωση – ως χρόνος βασιλέως, ως χρόνος ανθρώπου
Η αδελφότητα του δένδρου της στείρας συκής
μοτίβο γενιά «70 έτη»

Δεν είναι σημαντικό να πιστεύεις. Σημαντικό είναι να αρχίσεις να παρατηρείς το μοτίβο.
Β Κορ. 13,1 … Η Γραφή λέγει, ότι “εις την μαρτυρίαν δύο μαρτύρων και τριών θα σταθή και θα είναι έγκυρος κάθε λόγος”.
Ψάχνουμε μέσα στους αριθμούς, για να αναγνωρίσουμε… αλλά χρειαζόμαστε 2 ή 3 μάρτυρες για να εδραιωθεί ο Λόγος, η Αλήθεια.
Η πραγματικότητα που έχει δημιουργηθεί από τους αριθμούς – είναι γεωμετρική και ακολουθεί τα πρότυπα που επαναλαμβάνονται σε κύκλους που ονομάζονται χρόνος.

Μία γενεά διαρκεί 70 χρόνια. Η διάρκεια ζωής Εθνών και Ανθρώπων
Η διάρκεια της δουλείας … του θανάτου ακολουθεί το 70

Δαν. 9,2 κατά το πρώτον, λοιπόν, έτος της βασιλείας του, εγώ, ο Δανιήλ εμελέτησα με πολλήν προσοχήν τα ιερά βιβλία και ειδικώτερα το σημείον εκείνο, το οποίον ανεφέρετο στον αριθμόν των ετών, που είχεν αποκαλυφθή εις τον προφήτην Ιερεμίαν δια λόγου Θεού, και σύμφωνα προς τον οποίον προφητικόν λόγον, θα διαρκούσε η ερήμωση της Ιερουσαλήμ επί εβδομήκοντα έτη.

Ησ. 23,15 Θα συμβή δε κατά την ημέραν εκείνην να εγκαταλειφθή η Τυρος επί έτη εβδομήκοντα, όσον δηλαδή χρόνον ζη ενας βασιλεύς, όσος είναι ο μέσος χρόνος της ζωής ενός ανθρώπου. Επειτα δε η Τυρος θα αποκτήση την ναυτικήν ισχύν και τον πλούτον της και θα ακούονται πλέον εις αυτήν άσματα πορνικά κραιπαλώντων ανθρώπων

Ιερ. 25,11-13  Ολη αυτή η χώρα θα παραδοθή εις ερήμωσιν και αφανισμόν, οι κάτοικοι της θα γίνουν δούλοι και ως δούλοι θα εργάζωνται εις τα έθνη επί εβδομήκοντα έτη. Όταν δε συμπληρωθούν τα εβδομήκοντα έτη, εγώ θα τιμωρήσω, λέγει ο Κυριος, εκείνο το έθνος, που υποδούλωσεν αυτούς, και θα το παραδώσω εις αιώνιον όλεθρον και εξαφανισμόν. Θα επιφέρω και θα πραγματοποιήσω εναντίον της χώρας εκείνης όλας τας απειλάς, τας οποίας προηγουμένως είχα είπει εναντίον της, και όλα όσα είναι γραμμένα στο βιβλίον αυτό. Αυτά είναι εκείνα, τα οποία προεφήτευσεν ο Ιερεμίας εναντίον των εθνών. (Μασσοριτικόν 49,34)

Β Παραλ. 36,21-23 Αυτό δε όλον έγινε, δια να εκπληρωθή ο λόγος του Κυρίου, τον οποίον είχεν εκφράσει δια του στόματος του Ιερεμίου λέγων• “η εξορία αυτή θα διαρκέση, έως ότου η χώρα συμπληρώσει τας ημέρας της αργίας των σαββάτων, κατά τα οποία οι κάτοικοί της παραβαίνοντες τον Νομον του Μωϋσέως ειργάζοντο”. Ετσι ίόλα τα έτη, που διαρκούσεν η ερήμωσις της χώρας, η γη ανεπαύθη από τας εργασίας, ώστε συνεπληρώθησαν εβδομήκοντα έτη. Κατά δε το πρώτον έτος της βασιλείας του Κυρου βασιλέως των Περσών, αφού συνεπληρώθησαν πλέον τα έτη της ερημώσεως σύμφωνα με τον λόγον του Κυρίου, που είχεν είπει δια του προφήτου Ιερεμίου, ο Κυριος διέθεσεν ευμενώς το πνεύμα Κυρου του βασιλέως των Περσών δια την αποκατάστασιν των Ιουδαίων. Διέταξε τότε ο Κύρος να κηρυχθούν εις όλην αυτού την βασιλείαν γραπτώς τα εξής• “Αυτά λέγει ο Κύρος ο βασιλεύς των Περσών εις όλας τας βασιλείας της γης. Ο Κυριος ο Θεός του ουρανού μου έδωκεν αυτάς τας βασιλείας της γης και με διέταξε να ανοικοδομήσω εις την πόλιν της Ιερουσαλήμ και εις την χώραν της Ιουδαίας ναόν προς δόξαν αυτού. Ποιός λοιπόν από σας είναι από τον λαόν αυτόν των Ιουδαίων; Είναι ελεύθερος να επανέλθη εις την πατρίδα του”.

Δαν. 9,24 Εις εβδομήκοντα εβδομάδας ετών περιωρίσθησαν αι συμφοραί και αι θλίψεις του λαού σου και της αγίας σου πόλεως της Ιερουσαλήμ, δια να τεθή τέρμα εις τας αμαρτίας σας, δια να τεθή σφραγίς τέρματος εις την αμαρτίαν, δια να εξαλειφθούν όλαι αι παρανομίαι των ανθρώπων, δια να εξιλεωθούν ενώπιον του Θεού αι αδικίαι και να αποκατασταθή αιωνία δικαιοσύνη, και δια να τεθή τέρμα και σφραγίς πλέον εις κάθε χριστολογικήν προφητείαν, εις κάθε χριστολογικόν προφήτην, διότι τότε θα χρισθή προφήτης ο αγιώτατος από όλους τους προφήτας.

Ψαλ. 89,9  Ακριβώς, διότι όλαι αι ημέραι μας εχάθησαν ματαίως, δια τούτο τώρα εξαφανιζόμεθα υπό της οργής σου. Τα χρόνια μας είναι γεμάτα από ματαίους και αμαρτωλούς διαλογισμούς. Ομοιάζουν με τον ιστόν της αράχνης, που ευκολώτατα διαλύεται. Ολαι αι ημέραι των ετών της ζωής μας ανέρχονται περίπου εις εβδομήκοντα έτη. Εάν δε κανείς έχη ισχυράν κράσιν ημπορεί να φθάση εις τα ογδοήκοντα έτη. Τα πέραν τούτων είναι κόπος και ταλαιπωρία. Διότι λόγω του γήρατος επέρχεται σιγά σιγά η κατάπτωσις των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και ταλαιπωρούμεθα.

Οι παραπάνω στίχοι υποστηρίζουν το μοτίβο «70 έτη»
Μίας γενιάς – Των Εθνών και των Ανθρώπων – Του θανάτου – Του Λόγου

Η Διακήρυξη είναι σημαντική. Όταν ο Θεός λέει κάτι, αυτό γίνεται.  Το Άλφα και το Ωμέγα Η Aρχή και το Tέλος. Δεν θα σταθώ σε κάτι που εμφανίζεται να αλλάζει κάθε πέντε λεπτά στον δικό μας Χρόνο. Θα σταθώ στην Άχρονη Αιώνια και Αναλλοίωτη φύση του Αληθινού Θεού.

… “εις την μαρτυρίαν δύο μαρτύρων και τριών

στις 18 Ιουλίου 1947, ο Νόμος της Ινδικής Ανεξαρτησίας 1947 (Πράξη του Κοινοβουλίου του Ηνωμένου Βασιλείου), που ακολούθησε το «Σχέδιο της 3ης Ιουνίου» ή «Σχέδιο Μαουντμπάττεν»  έλαβε τη βασιλική σύμφωνη γνώμη.
Ο  Άγγλος ευγενής Λούις Μαουντμπάττεν, 1ος Κόμης Μαουντμπάττεν της Βιρμανίας Το 1947 ήταν  αντιβασιλέας της Ινδίας. Επέλεξε ο ίδιος την ημερομηνία της 15ης Αυγούστου,  επειδή θεωρούσε την ημερομηνία αυτή «πολύ τυχερή» για την καριέρα του. Κατά τη διάρκεια του Β ‘Παγκοσμίου Πολέμου, στις 15 Αυγούστου 1945 (ζώνη ώρας Ιαπωνίας) ο Ιαπωνικός στρατός είχε παραδοθεί μπροστά του (ο Λόρδος Μαουντμπάττεν ήταν διοικητής των συμμαχικών δυνάμεων).

15 Αυγούστου 1947. Ινδία και Πακιστάν κέρδισαν την ανεξαρτησία τους την ίδια στιγμή, όταν η βρετανική κυριαρχία στην Ινδία, τη μεγαλύτερη αποικία της αυτοκρατορίας, έληξε επισήμως εκείνη την ημέρα. Μετά από μήνες πολιτικού αδιεξόδου η Βρετανία συμφώνησε να διαιρέσει τη χώρα στα δύο. Έτσι δημιουργήθηκε ένα ξεχωριστό και κυρίως μουσουλμανικό έθνος, το Πακιστάν, για να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες ότι η μεγάλη μουσουλμανική μειονότητα θα βρισκόταν σε μειονεκτική θέση στην ινδουιστική κατά πλειονότητα ανεξάρτητη Ινδία.

Αποτέλεσμα ήταν να διαιρεθούν δύο από τις μεγαλύτερες επαρχίες της Ινδίας, το Πουντζάμπ και η Βεγγάλη. Οι λεπτομέρειες για το πού βρίσκονταν τα νέα διεθνή σύνορα δημοσιοποιήθηκαν μόλις δύο ημέρες μετά την ανεξαρτησία. Η βιαστική διχοτόμηση και η βία που στιγμάτισε την αναγκαστική μετακίνηση-  ξεριζωμό τόσο πολύ κόσμου έμεινε στην Ιστορία για την τρομερή σφαγή στην οποία επιδόθηκαν όλες οι κύριες θρησκευτικές και εθνοτικές ομάδες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν ένα εκατομμύριο άνθρωποι. Δεκάδες χιλιάδες γυναίκες απήχθησαν, συνήθως από άνδρες διαφορετικής θρησκείας.  Κανένας δεν γνωρίζει τους ακριβείς αριθμούς, αλλά περίπου 12 εκατομμύρια άνθρωποι έγιναν πρόσφυγες, καθώς προσπάθησαν απεγνωσμένα να μετακινηθούν από το ένα νέο ανεξάρτητο κράτος στο άλλο.

Στα 70 χρόνια από τότε που η Ινδία και το Πακιστάν απέκτησαν την ανεξαρτησία τους έχουν κάνει τρεις πολέμους, αν και όταν οι στρατοί τους πολέμησαν για τελευταία, τέταρτη, φορά το 1999 δεν υπήρξε επίσημη κήρυξη πολέμου.  Η μόνιμη ένταση μεταξύ Ινδίας και Πακιστάν είναι ένα από τα μεγάλα γεωπολιτικά μέτωπα του κόσμου. Εχει οδηγήσει και τις δύο χώρες να αναπτύξουν τα δικά τους πυρηνικά όπλα, προκαλώντας μια επικίνδυνη κούρσα εξοπλισμών στη Νότια Ασία.

Ποιο άλλο σημαντικό γεγονός συνέβη το 1947;

29 Νοεμβρίου 1947 – Η Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών με το ψήφισμα 181 –  με 33 ψήφους υπέρ – επιβάλει τη διαίρεση της Παλαιστίνης σε δύο διαφορετικά κράτη. Ένα αραβικό, και ένα εβραϊκό, με αποτέλεσμα τη δημιουργία του κράτους του Ισραήλ .

14 Μαΐου 1948 – Ο Μπεν-Γκουριόν, επικεφαλής της Παγκόσμιας Σιωνιστικής Οργάνωσης και de facto ηγέτης της εβραϊκής κοινότητας στην Παλαιστίνη, ως πρώτος πρωθυπουργός προσωρινής κυβέρνησης, ανακηρύσσει την ίδρυση του κράτους του Ισραήλ.

… Το δένδρο της στείρας συκής δεν δίνει λόγο στα μικρά δέντρα.
Δεν χρειάζεται να είμαστε φτασμένοι ακαδημαϊκοί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θυμηθούμε
1947 + 70 = 2017
1948 + 70 = 2018
Ο Χρόνος ΔΙΑΚΗΡΥΧΤΗΚΕ από ιδιόρρυθμους ανθρώπους.

Ο αριθμός 64

Η σκακιέρα ως τετράγωνη βάση, διαμορφώνεται από 8 κάθετες στήλες και 8 οριζόντιες λωρίδες δημιουργώντας έτσι 64 όμοια τετράγωνα χρωματισμένα εναλλάξ σε άσπρα και μαύρα. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά Τεκτονικά σύμβολα.

Παραθέτω ένα περιεκτικό άρθρο του allnewz
Η Τεκτονική «Δυαδικότητα» και η επιβολή της στην Ανθρωπότητα
http://nea.allnewz.gr/?p=17689
… Αν πάρετε λίγο χρόνο και σκεφτείτε πόσες επιλογές συνήθως σας δίνονται, θα δείτε ότι ξεκινούν πάντα με δυο και τελειώνουν σε δυο. Το αόρατο σύστημα Νόμου και Τάξης βασίζεται πάνω σε αυτή την ιερή -για το ίδιο- Δυαδικότητα …

“Αλήθεια” in the Greek Isopsephy system equals 64 (1+30+8+9+5+10+1)
“Γενεά” in the Greek Isopsephy system equals 64 (3+5+50+5+1)

Ο αριθμός 64 ως γινόμενο του 8Χ8 εκφράζει τη Πραγματοποιημένη ολότητα, την τελειοποίηση.
Όντας ο κύβος του 4, ο αριθμός 64 αντιπροσωπεύει τον φυσικό κόσμο των τεσσάρων στοιχείων εις την τρίτη δύναμη, προς την πληρότητα της επέκτασής του.

Σύμφωνα με τον R. Allendy, ο αριθμός αυτός αντιπροσωπεύει την «στατική αντίληψη – τον άρτιο αριθμό – την κοσμική μονάδα  (6 +4 = 10)  στην ανθοφορία του μακαριστού. Είναι η τελική σωτηρία, που επιτρέπει στην υπόσταση να συνειδητοποιήσει την πλήρη προσωπικότητά της, μετά τον κύκλο της 4, μέσα από τους δεσμούς του κοσμικού Κάρμα 60»

Αντιπροσωπεύει επίσης τις φυσικές δυνάμεις που δρουν συνενωμένες με τους εκ θείας πρόνοιας, Συμπαντικούς προσδιορισμούς.
Σύμφωνα με το Γάλο Λουί-Κλωντ ντε Σαιν-Μαρτέν, τον επονομαζόμενο «Άγνωστο Φιλόσοφο» και θεμελιωτή του μυστικο-θεοσοφικού συστήματος του Μαρτινισμού,

ο αριθμός 64  αντιπροσωπεύει την «ολοκλήρωση του οκταγωνικού κύκλου όπου ο ισχυρός αριθμός, αφού κάλυψε όλα τα βάθη της
έκτασης και της ύπαρξης των όντων, αποκαθιστά τη μονάδα στον απλό αριθμό της, εκεί από όπου διαιρέθηκε και όπου η δράση κυριάρχησε της ανυπαρξίας και του θανάτου».

H άμαξα που μετέφερε τη σορό του Μεγάλου Αλεξάνδρου Είχε τέσσερα τιμόνια και το καθένα ήταν συνδεδεμένο με τέσσερις σειρές αλόγων. Συνολικά την άμαξα έσερναν 64 ημίονοι.

Ο μαθηματικός W. R. Ball αναφέρει το εξής μύθο: Σε ένα ναό του Μπενάρες, υπάρχει ένας θόλος κάτω από τον οποίο υπάρχει μία χάλκινη πλάκα που σηματοδοτεί το κέντρο του κόσμου.

https://books.google.gr/books?id=FbJDAAAAQBAJ&pg=PA1&lpg=PA1&dq=In+a+temple+of+Benares++W.+R.+Ball&source=bl&ots=6TJFQwsBUp&sig=1uNrdm0OKBOyoKj_6Jhc6mjw50w&hl=el&sa=X&ved=0ahUKEwiw8d2c6urVAhXE1BoKHQC3CQgQ6AEIQjAG#v=onepage&q=In%20a%20temple%20of%20Benares%20%20W.%20R.%20Ball&f=false

Πάνω σε αυτή τη πλάκα υπάρχουν 3 κατακόρυφα στελέχη ύψους ενός  πήχεως. Κατά τη διάρκεια της δημιουργίας του κόσμου, ο Θεός έβαλε σε ένα από τα στελέχη 64 δίσκους χρυσού διαφορετικών μεγεθών, ο μεγαλύτερος στη βάση ο μικρότερος στην κορυφή. Αυτή η σώρευση είναι ο Πύργο του Βράχμα. Νύχτα και μέρα, χωρίς στάση, οι ιερείς αναμεταδίδουν τους δίσκους από ένα στέλεχος στο άλλο. Πρέπει να λαμβάνεται ταυτόχρονα μόνο ένας δίσκος και απαγορεύεται η τοποθέτηση δίσκου σε άλλη χαμηλότερη διάμετρο. Όταν οι 64 δίσκοι μεταφερθούν από τον πύργο του Braham σε ένα άλλο στέλεχος, ο ναός και το σύμπαν θα καταρρεύσουν. Αυτό θα είναι το τέλος του κόσμου.

Ματθ. 24,22 Και εάν δεν ωλιγόστευαν αι ημέραι εκείναι, δεν θα εσώζετο κανένας άνθρωπος εις την περιοχήν εκείνην. Αλλά χάριν των εκλεκτών θα περιορισθή ο αριθμός των ημερών εκείνων της τρομεράς θλίψεως.

Ο αριθμός 70 και ο αριθμός 64

Report

What do you think?

Written by Κατοχικά Νέα

Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια!
Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Comments

Leave a Reply
  1. και πάλι αντιστοιχία ,
    το 7 αντιστοιχεί στο 6 και το 0 αντιστοιχεί στο 4 ;
    σημειωτέων σαν επιβολή θανάτου σε ένα κόσμο μικρό που επέκταση έχει έναν μεγάλο.
    σαν παζλ μου φαίνεται
    Νομίζω εάν έχω καταλάβει καλά , δημιουργούν ένα γεγονός σαν μια μικρή προβολή που αυτή η προβολή με ένα κρυμμένο στοιχείο να έχει άλλη κατεύθυνση.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Loading…

0

Τι θα συμβεί στις 23 Σεπτεμβρίου 2017….

Τι μπορεί να σημαίνει ο αριθμός 815;