in

Θέλουν 25 Δεκεμβρίου νά μετά+λάβετε Αντίχριστον αντί Χριστόν. Βρήκα τή λύση νά περάσετε ανώδυνα χωρίς νά βάλετε τό εμβόλιον. Μέρος 2

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Θέλουν 25 Δεκεμβρίου νά  μετά+λάβετε Αντίχριστον αντί Χριστόν. Βρήκα τή λύση νά περάσετε ανώδυνα χωρίς νά βάλετε τό εμβόλιον. Μέρος 2

Εύρηκα είπε ό Αρχιμήδης καί είχε δίκαιον….

Εύρηκα καί εγώ καί μού τό είπε ό προφύτης Δανιήλ….

Πώς νά περάστε ανωδύνως οί Χριστιανοί τίς εκβιαστικές αφαιρέσεις καί διώξεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων μάς διά τήν άρνηση μάς νά δεχθούμε τό χάραγμα τού εμβολίου τού Αντίχριστου τούς.

Διά τά πάντα προνόησε Ό Χριστός; Τί λύσεις έχουν οί άλλοι; Σάς τό είπα κατ’ επανάληψη ότι οί πρφυτείες είναι αήττητες, υπάρχουν καί έγιναν όχι διά ματαιοδοξία αλλά διά νά σ’ ευεμβολιάζουν (εύ+εν+βολή = εύ εμβόλιον = αγαθόν εμβόλιον) τόν Χριστιανόν σέ ημέρες αποφράδες καί κακόφερες.

Σκέφθηκα τή λύση μέ απλή Λογική, μέ απλή Πονηριά αποφυγής τού έκτρωπου….

Η Λύση αυτή είναι άκρως ειδική διά τούς Χριστιανούς, οί άλλοι τό πολύ πολύ νά δώσουν παράταση ζωή σ’ αυτόν οπού προορίζεται ούτως ή άλλως νά αποθάνει διαπαντός δηλαδή τό σώμα….. Ό Χριστιανός όμως προσδοκεί σ’ Ανάσταση νεκρών καί ζωήν τού μέλλοντος αιώνος. Άλλη Λογική, ΆΛΛΗ ΠΡΟΣΔΟΚΙΑ, ΠΟΛΥ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΗ!….

Ανάσταση κυριολεκτιστί σημαίνει ξανά στέκομαι…. αφυπνίζομαι καί στέκομαι στά πόδια μού…. καί συνάμα ενεργοποιούμαι. Η σημασία αυτή είναι από τήν σύνθεση ανά+στάση = ξ+άνα στάση = εξ’ ανά στάση! = Εξανάσταση αλλά καί από τό συγκριτικόν νόημαν Ψαλμών τού Δαυίδ καί άλλων εδαφίων όπως τό κατωτέρω τού Δανιήλ 12, 1-13: «Καί έν τώ καιρώ εκείνω αναστήσεται Μιχαήλ ό αρχών ό μέγας, ό εστηκώς επί τούς υιούς τού λαού σού καί έσται καιρός θλίψεως (συμπίεσης, πίεσης όπως τώρα μέ τούς κορώνο κοροδοϊούς). Θλίψις οία ού γέγονεν αφ’ ού γεγένηται έθνος έν τή γή έως τού καιρού εκείνου καί έν τώ καιρώ εκείνω σωθήσεται ό λαός σού, πάς ό γεγραμμένος έν τή βίβλω….».

Πάρακατω θά ιδούμε τή λύση ήν εύρηκα….

11. καί από καιρού παραλλάξεως τού ενδελεχισμού καί τού δοθήναι βδέλυγμα ερημώσεως ημέραι χίλιαι διακόσιαι ενενήκοντα.

12. μακάριος ό υπομένων καί φθάσας είς ημέρας χιλίας τριακοσίας τριάκοντα πέντε.

13. καί σύ δεύρο καί αναπαύσου έτι γάρ ημέραι καί κλήρον σού, είς συντέλειαν ημερών.

Οί τρείς αυτοί στίχοι τού Δανιήλ παραχωρούν τήν Εύ Λύση κατά τού εμβολίου!

Ό 11. Αναφέρεται είς τήν παράλλαξη καί κατακλείσιμον τού Ναού Τής Αναστάσεως Τού Σωτήρος Χριστού 1290 ημέρες.

Ό 12. Μάς ειδοποιεί ότι είναι ευτυχής όστις αντέξει καί φθάσει χωρίς χάραγμα Αντιχρίστου 1335 ημέρες.

1335-1290 = 45 ημέρες διαφορά. Πρωτίστως θά επιβληθεί πλήρως τό χάραγμα, ενεργοποιηθεί πλήρως καί ασκηθεί ευθεία δίωξη τών Χριστιανών οίτινες θά είναι βεβαίως όσοι δέν θά δεχθούν τό χάραγμα ήτοι οί Εύχριστιανοί! Η δίωξη κατά τών Ευχριστιανών θά αρχίσει ενάμισυ μήνα = 45 ημέρες μετά τό κατακλείσιμον τού Ναού τής Αναστάσεως. Διά 1290 ημέρες όπως ερμηνεύεται δέν θά θυμιαστεί ό Ναός τών Ναών. Δηλαδή ό Ναός θά κατακλείσει καί ερημωθεί 45 ημέρες αργότερα.

Τότε θά είναι ίσως τήν ίδια ημέρα οπού θά λειτουργήσει διά πρώτη φορά ό ναός τού Σολομώντος ή, ίσως νά υπονοεί ότι έν τέλει δέν θά κτισθεί άλλος ναός αλλά ό Αντίχριστος θά χρησιμοποιήσει τόν Ναόν τής Αναστάσεως ώς ναόν τού (ναόν τού Σολομώντος) κατ’ επιλογήν καί κατ’ εντολήν τού. Διότι όπως είπα κατ’ εξακολούθηση χρησιμοποιεί, σφετερίζεται καί λοιδωρεί τά πάντα τά Τού Θεού! Η ερήμωση οπού αναφέρεται εννοεί τήν ερήμωση ήτοι αποχώρηση από τά ντουβάρια τού Ναού τής Αναστάσεως Τής Θείας Χάριστος Τού Αγίου Πνεύματος!

Παρενθεντικώς, αναφέρω ότι δέν είναι τυχαία οπού η προλεγεία τούς διά τόν κορωνοϊόν, προσωποκαλύπτρες καί άλλα έκτρωπα έγινε είς τήν Ιερουσαλήμ δηλαδή τή Πόλη Τού Ναού τής Αναστάσεως είς τήν Γιουροβίζιον διά νά λοιδωρηθεί η Πόλις τών Πόλεων από μία μαινάδα ψευδονόματι Μαντόνα. Μαντόνα ιταλιστί σημαίνει Κυρία = Παναγία καί σκοπίμως επέλεξαν νά δώσουν σ’ αυτήν τήν αρχιπουττάνα τού κερατά η οποία πίνει αίμα παιδιών τό όνομα Μαντόνα διά νά λοιδωρηθεί τό όνομα Τής Παναγίας (θυμάστε τί σάς έλεγα διά τό 666 ότι είναι σφετερισμός, νά καί εδώ μερικές άλλες αποδείξεις). Ονόμασαν τόν ιόν κορωνοϊόν διότι είναι ό υιός τής κορώνας = στέμματος τού Μεσσία τών Αντιχρίστων Ψευδοϊουδαίων, όλα συνάδουν καταπληκτικώς.

Η λύση είναι αυτή. Διά περίοδον 1335 ημέρες από τήν ημέρα επιβολής άν γίνει τού εμβολίου μήν δεχθείτε εμβόλιον, αντέξετε τά πάντα ακόμη καί τόν θάνατον. Εάν είναι νά έρθει Ό Χριστός θά έρθει μετά από 1335 ημέρες, μετά δέν ευθύνεστε εσείς, μάς τό υποσχέθηκε. Μήν παρεξηγήσεις τούς λόγους μού αυτούς ώς Χριστιανός, είναι ερμηνεία αποκωδικοποίησης Θείας Υποσχέσεως.

1335 ημέρες είναι ακριβώς 44,5 μήνες. 1335/360 ημέρες οπού είναι κανονικώς τό έτος ισούται μέ 3,7 έτη ακριβώς! Ενώ 1335/365 ημέρες ισούται μέ 3,657 έτη.

1290 ημέρες είναι ακριβώς 43 μήνες. 1290/360 = 3,58 έτη ή καί 3. 7/12 έτη. 1290/365 = 3,534 έτη ή καί 3, 39/73….

Ό Αντίχριστος θά είναι είς τήν εξουσία 7 έτη, η διαφορά οπού προκύπτει καί δέν είναι ακριβής αναφέρεται ίσως σέ κάποια ημερομηνίας σταθμού στέψεως τού Αντιχρίστου ή έστω είναι κατά προσέγγιση καί στογγυλοποίηση αριθμών.

7 έτη ισούνται μέ 84 μήνες / 2 = 42 μήνες ή 3,5 έτη πλήρης βρυκολακιάσεως τού Αντίχριστου κατά τόν Ιωάννη τόν Θεολόγον. Τότε θά εμφανιστούν οί προφύτες Ενώχ καί Ηλίας διά νά εμψυχώσουν τόν κόσμον καί μαζύν τούς κατά τήν γνώμη μού θά είναι καί ό ίδιος ό Ιωάννης, αφού καί οί τρείς τούς δέν απέθαναν καί πρέπει νά αποθάνουν μαρτυρικώς πρίν τήν Δευτέρα Παρουσία. Απλά ό Ιωάννης δέν περιαυτολογεί…. Επίσης πρέπει νά είναι κατά τή γνώμη μού Τριαδικός Αριθμός Προφυτών Εμψυχώσεως ήτοι ό ίδιος αριθμός Τής Τριαδικής Θεότητος, όπως ισχύει σ’ όλους τούς Νόμους τής Φύσης ώς αντανάκλαση Τού Θείου Ακτίστου Τριπνεύματος.

Λοιπόν, φύλαξε τρόφιμα καί άλλα χρειώδη διά 1335 ημέρες, κάνε τόν λογαριασμόν σού πόσα άτομα είσαστε. Πιθανόν ό Αντίχριστος νά διατάσσει ήδη καί νά εμφανιστεί ώς Μεσσίας αμέσως μετά τήν επιβολήν τού εμβολίου.

Διά νά σού φανεί ανώδυνη η μή αποδοχή τού εμβολίου τούς, κατάκοψε τόν καιρόν σού καί τήν επιβίωση σού δέ περιόδους. Μήν τό βλέπεις διαμέσω μίας ολόκληρης ζωής! Αφού περάσουν οί 1335 ημέρες τότε αναθεωρείς, ή δέν ήρθε καί δέν θά έρθει Ό Χριστός, η έσφαλλες ή τό εμβόλιον ήταν μία περίοδος πρίν τό χάραγμα ή πρίν τήν ενεργοποίηση τού χαράγματος ή προϋπόθεση διά τήν μετέπειτα επιτυχία τού χαράγματος. Προσοχήν μήν απιστίσεις μετά από 1335 ημέρες, αλλά επανανέωσε τήν οικονομία επιβίωσης σού πάλαι διά τίς επόμενες 1335 ημέρες καί ούτω καθεξής. Ώστε κάθε 1335 ημέρες νά ανανεώνεις τό ψυχοσυμβόλαιον σού μέ Τόν Χριστόν. Η προσδοκία ανά περιόδους 1335 ημερών θά σού δίνει κουράγιον καί θά νικήσεις!

Κάνει εντύπωση τό γεγονός ότι 82/24 = 3,5 καί η πρόσθεση τών αριθμών ισούται μέ 8+2+2+4+3+5 = 24! = 6. Καί 82/6 = 13,666666…..

Έχω αναφερθεί σέ πολλά άρθρα διά τήν σημαντικότητα τού κύβου καί όλων τών μυστικών σημασιών τού ήτοι τού 24. Προσέξετε τά εξής. 24Χ3=72 (θυμάστε είπαμε διά τά 72 δαιμόνια, 72 υπόγειες φυλές, 72 σχίσματα τού ναού τού Σολομώντα όταν απόθανε Ό Χριστός κ.α.) 24 = 6, 24 = 6, 24 = 6 = τρία 24 = 3 εξάρια = 666 καί 24Χ3 = 72 = 9.

82/24 = 3,5 = 3,5 διετίες. Ίσως δέν σάς αρέσουν τά πειραματικά αυτά, αγνοήστε τά.

Εσείς νά έχετε τρόφιμα καί χρειώδη διά 84 μήνες = 2,520 ημέρες ήτοι 60,480 ώρες. 60,480/960 (ενεργειακά κέντρα) = 63 ακέραιος αριθμός = 9 πάντοτε.  6+4+8+9+6 = 33! = 6. Αφήστε τό 6, ό αριθμός 33 είναι τά σκαλοπάτια τού ναού τού Σολομώντος καί συμπίπτουν μέ τίς ώρες μίας επταετίας, άλλ0ς σημαδιακός αριθμός (7), τής επταετίας τού Αντίχριστου. Τρείς επτάλοφες πόλεις ήτοι Ιεροσόλυμα, Ρώμη, Κωνσταντινούπολη. Σ’ αυτές παίκτηκε τό μεγαλύτερον μέρος τής Ιστορία τού Χριστιανισμού καί δή 3χ7 = 21, αλλά καί 3+7=10 = 1 Θεός.

33 τά έτη Τού Χριστού επί γής καί 33 οί βαθμοί τής μασσωνίας επειδή είναι τριαντά τρία τά σκαλοπάτια πρός τόν ναόν τού Σολομώντα καί τόσα θά είναι καί πάλιν.

6+4+8+9+6 = 33, μπορείς σ’ αυτόν νά διακρίνεις τό 13; Εάν δέν τό εύρεις δέν έχει σημασία. Αγόρασε τρόφιμα καί χρειώδη από 1335 έως 2670 ημέρες. 2670/666 = 4 ή 4,01! Τούς βλέπουμε όλους εδώ τριγύρω τούς αριθμούς α) 24 β) 33) γ) 13 δ) 666 = 34 = 7. Επίσης 24+33+13+666=736. Διαιρέστε μέ τό 33, τό 24, τό 666, τό 13…. καί άλλα…. ανακαλύψετε τά άν σάς ενδιαφέρει, είναι δρόμος οδηγός…. έστω έν μέρει αλλά συνάπτεις συμπεράσματα. 

Ετοιμάστου τουλάχιστον διά τίς επόμενες 1335 + 1335 ημέρες ανανέωση καί δέν θά χάσεις!

Καλή Αντοχή….! Μία παροιμία λέγει: “στύλον στύλον άνεση”……

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

11 points
Upvote Downvote

3 Comments

Leave a Reply
  1. Το θεμα ειναι οχι τοσο τα τροφιμα ..αλλα το ποσο θα αντεξουμε ψυχολογικα..Για τα τροφιμα μπορουμε να παμε σε χωρια[οσοι τυχεροι εχουν πατρικα σπιτια στην επαρχια]και να φυτεψουν την γη τους η να παρουν ζωντανα η να μαθουμε να κλεβουμε [εμεις στις πολεις]και να σκοτώνουμε τους σημαδεμενους για να επιβιώνουμε…στην πεινα και τον αδερφο σου θα σφαξεις για να τραφεις…Το θεμα ειναι πως θα το αντεξουμε ..χωρις να τρελαθουμε ..Καλυτερα οσοι δεν θα το αντεξουν να αυτοκτονησουν ..η αυτοκτονια τουλαχιστον θα ειναι τουλαχιστον ελαφρυτερο αμαρτημα και ισως συγχωρεθει μετα θανατων απο τον Χριστο απο το να βαλεις το μικροψηγμα και να πας ασυγχωρητος στην κολαση κατω.Μπορει να γινει και αυτο ως μορφη Μαρτυριας για τον Κυριο.

One Ping

  1. Pingback:

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

”Πληρώνονται Για Να Πουν Οτι Λένε”…Oταν Δεν Είναι Λόγια Μόνο ”Συνομωσιολόγων”,Αλλά Και Κορυφαίου Ιολόγου….

Θέλουν 25 Δεκεμβρίου νά μετά+λάβετε Αντίχριστον αντί Χριστόν. Δεκέμβριον παραλαμβάνουν τά εμβόλια τής Άστρα Ζενέκα, τί κωδικό νά σημαίνει τ’ όνομα αυτόν;