14:10 - 17/11/2020

Τά 1104 βήματα πειρασμών πρός τήν απελευθέρωση κάθε ανθρώπου

Τά 1104 βήματα πειρασμών πρός τήν απελευθέρωση  κάθε ανθρώπου

Θά σού διηγηθώ τήν ιστορία αυτή περιεκτικώς μέ λακωνικά λόγια όπως έγινε διότι πρέπει νά καταλάβεις καί τήν ευφυία καί νά τήν υιοθετήσεις διότι ώς φίλος τής έρευνας δέν αξίζεις νά είσαι τέτοιος εάν η έρευνα δέν αποσκοπεί είς τήν αλήθεια καί εάν η αλήθεια δέν αποκαλύπτει τήν δυνατότητα ή μή τής ψυχοσωτηρίας.

Πρίν καμπόσα έτη ανάσυρα από τήν βιβλιοθήκη μού έναν βιβλίον οπού αγόρασα πολύ παλαιότερα. Τό όνομα τού «Τσάκρα Τά ενεργειακά κέντρα τού ανθρώπου τού Επισκόπου C. W. Leadbeater τής Ελεύθερης Καθολικής Εκκλησίας δηλωμένου μασσώνου, εκδόσεις Ιαμβλιχός 2001». Έγραψε βιβλία πρίν τό 1898 καί μετά. Θεοσοφιστής, γεννηθείς ζήσας 1854-1934. Ταξείδευσε είς τήν Ινδία, Αυστραλία καί αλλού. Αυτές τίς πληροφορίες μπορούσα νά μήν σού τίς παραθέσω, προσπάθησε νά μήν σέ επηρεάσουν ή νά τίς αγνοήσεις. Διότι κάποιος ίσως μάς μεταφέρει μία αλήθεια οπού έμαθε π.χ. όπως αυτός είς τήν Ινδία αλλά νά αντιλαμβάνεται μέ άλλες πεποιθήσεις,,,.. αιρετικές ή άλλως πώς.

Τό βιβλίον δέν τό ανάγνωσα ακόμη όλον επειδή τρέχω μιά εδώ καί μιά εκεί…

Είς τό βιβλίον αναφέρονται πράγματα οπού ήδη γνώριζα αλλά μέ εμπεριστατωμένον τρόπον, ήταν από τούς πρώτους Ευρωπαίους οπού ασχολήθηκε μέ τά ενεργειακά κέντρα καί υιοθέτησε τίς απόψεις τών Συνευρωπαίων τού Θεοσοφιστών.

Χωρίς νά γνωρίζω από αιρέσεις σέ βάθος όταν ήμουν 12 ετών είχα διαβάσει έναν βιβλίον τής Μπλαβάτσκυ τό οποίον μέ μαγνήτισε σ’ έναν βιβλιοπωλείον… Πολύ αργότερα εξεπλάγην διά αυτόν οπού έκαμα καί μέ παραξένευσε τόσον πολύ επειδή κατά βάθος τό είχα κατανοήσει, τουλάχιστον σέ μεγάλον βαθμόν.

Εδώ αναφέρονται τά επτά ενεργειακά κέντρα τά οποία κατά σειρά από τό πρώτον έως τό έκτον είχαν μετρηθεί μέ τά εξής πέταλλα: 4, 6, 10, 12, 16, 96. Τό εύδομον γράφει ό συγγαφέας ονομάζεται από τούς Ινδούς χιλιοπέταλλον αλλά κανείς δέν γνωρίζει ακριβώς πόσα είναι, ούτε αυτοί ούτε εμείς.

Αμέσως εξεπλάγην καί κατάλαβα ότι πρέπει νά είναι 960 διότι πρέπει οπωσδήποτε νά είναι σέ πολλαπλάσια μονάδα ακέραιων αριθμών τού 24 = κύβου, ήτοι 24, 48, 72, 96!

Μέτρησα τά πέταλλα τών ενεργειακών κέντρων ήτοι 4+6+10+16=48 ήτοι δύο 24 ή δύο κύβοι τά πέταλλα είς τά πρώτα 5 ενεργειακά κέντρα. Τό έκτον είναι 96+48 ό επίμαχος αριθμός 144! + 960 = 1104.

Επειδή είς τό ενδιάμεσον μέχρι νά γράφω είς τά Κατοχικά Νέα ασχολούμουν μέ άλλα πράγματα είς τά Ιστολόγια μού καί έν μέρει μέ αυτά, αλλά όχι τόσον μέ τό 1104 δέν έθεσα τόσον πολύ τόν ζήλον μέσα μού νά μάθω τί είναι αυτός ό 1104. Αργότερα είς τά Κατοχικά Νέα επανήλθεν τό ενδιαφέρον ένεκα διαφόρων ερεθισμάτων καί τών τρέχοντων παγκόσμιων προβλημάτων μέ τόν κορωνοϊόν καί τό ζήτημα κατά πόσον αναφέρονται αυτά είς τήν Αποκάλυψη καί έν σχέσει μέ Τόν Χριστόν καί τήν ψυχοσωτηρία. Καί έλεγα κάπου θά σέ επετύχω 1104, κάπου συνταυτίζεται μέ κάτι σοβαρόν καί γνώριζα πώς αυτόν έχει άμεση σχέση μέ τά υπαρξιακά αναζητήματα καί δή Τόν Χριστόν.

Αργότερα συνειδητοποίησα ότι 40 ημέρες νηστεία καί πειρασμοί Τού Χριστού είς τό Όρος Σαρανταλόγιον Χ 24 ώρες ισούται μέ τά πέταλλα τού εύδομου ενεργειακού κέντρου = 960, καί συνάμα ότι Ό Χριστός πειράχθηκε 960 ημέρες από τήν πείνα, τόν σατανά, τήν δειλία καί τήν μεταστροφή = μετάνοια τής σκέψης/θέλησης πρός τό χειρότερον. Βλέπουμε εδώ μεταξύ άλλων μία Τετραπιθανότητα πειρασμών.

Αμέσως κατάλαβα ότι τά 40ήμερα νηστείας, πένθους, λειχούσης ήτοι νά αποσαραντώσει η μάνα καί τό νεογνόν, περιφοράς τού νεκρού μέ τόν άγγελον διά νά ιδεί τά σπουδαιότερα/σημαντικότερα έργα τής ζωής τού καί άλλα έχουν σχέση μέ αυτές τίς 960 ώρες ή 960 πέταλλα.

Πρέπει νά αναφέρω ότι η διακύμανση τής συχνότητος ήτοι 4+6+10+16=48 τών πετάλλων τών ενεργειακών κέντρων καί ύστερα 96 καί έν τέλει 960 είναι κλίμακα ζωής, ζωοφορίας. Η κλίμακα διακυμαίνεται μέ αύξηση εναλλάξ 2 καί 4 πετάλλων από τό 4 έως τό 16. Όλα αυτά συναριθμούν 48 καί 48-16=32/2=16! Επίσης από τό 16 είς τό 96 υπάρχει διαφορά 80 πέταλλα καί αριθμολογικώς = 8 καί αυτόν είναι τό πολλαπλάσιον ή διαιρέσιον τού 16! Τά πρώτα 5 πέταλλα ισούνται μέ 48 καί τό 6ον είναι τό διπλάσιον = 96. Από τό 10 έως τό 16 έχουμε αύξηση 4 καί από τό 48 έως τό 96 όχι 2 αλλά επί δύο! Η όλη υπόθεση ομοιάζει μέ τούς μυστικούς κωδικούς τής Αποκάλυψης!

Τροφή διά σκέψη: 960-16=944/24=39.3333333333333333 καί διά 36 = 26.2222222222222… καί διά 33 = 28.606060606060606060606060606061…

960-96=864 ένας πολύ σημαντικός αριθμός οπού αναφέραμε σέ προγενέστερα άρθρα. Τό 864 είναι τό πολλαπλάσιον τών 24Χ36 καί τών 360ο ή χρονικού όχι οπωσδήποτε ηλιακού έτους, ήτοι 24Χ360=8,640 ώρες κ.ο.κ..

1104-864=240 = 24 αριθμολογικώς = κύβος.

Προσέξετε πώς η ομοιομετρία είς τήν γεωμετρία συνάδει μέ τήν Ομοιομετρία ή Εύμορφομετρία ή Ευμορφομοιομετρία σέ ενέργεια, λόγον καί άλλα πράγματα Τού Θεού.

Διατί είναι σημαντικός αριθμός τό 96, τί τό λέγει αυτόν; Ένας κύβος είναι ένας κύβος καί είναι ό πρώτος κύβος. Διά νά κάμεις κύβον μέ στατικούς ή σταθερούς ομοίογκους κύβους ξανά πρέπει νά τοποθετήσεις οκτώ ήτοι 4 κάτω σέ τετράγωνον καί 4 απ’ επάνω τούς. Εάν τοποθετήσεις 4 σέ τετράγωνον = 96 ήτοι 4 φορές τό 24 = κύβος. Διά νά κάνεις τόν κύβον μέ κύβους όμως τοποθετείς 8 κύβους ήτοι 192, ένας άλλος σημαντικός αριθμός οπού θά αναφερθούμε άλλη φορά. Πρόσεξε ότι 192 = 12.

Όμως τό πρώτον τετράγωνον χρησιμοποιώντας κύβους είναι 4 κύβοι = 96 γωνίες. 960/8=120 = 12, ώς νά λέγαμε 96/8=12.  192/36=5.333333333 ήτοι εάν 5.3 =8 καί συνεχίζει υποδεκαδικοποίηση τού 3, αυτόν τροφή διά σκέψη.

Κάποτε συνηθείζαμε νά λέμε αυτός έχει τετραγωνικόν μυαλόν, δέν γνωρίζω από πού άρχισε αυτή η φράση, δέν τήν μελέτησα σέ βάθος ακόμη, εντούτοις, 4 κύβοι μάς κάνουν έναν τετράγωνον ήτοι τετραγωνικόν μυαλόν τού εύδομου ενεργειακού κέντρου επί τής κορωνίδος τής κεφαλής = 96 δηλαδή 960 καί 96 είς τό 6ον τσάκρα τού μετώπου. Τί κρύβεται εδώ;…

Εάν οί 4 κύβοι καί τά πολλαπλάσια τούς μάς κάνουν τετράγωνα τά οποία συνάδουν μέ τήν Τετραπιθανότητα, τούς 24 πρεσβύτερους υπό Τού Θεού καί τά 4 ζώα όπως αναφέρονται είς τήν Αποκάλυψη, τότε κάθε οκτώ κύβοι μάς κάνουν καινούργιον κύβον! Σωστόν;

Κατά συνέπεια τά 96 πέταλλα τού μετώπου = 4 κύβοι = έναν τετράκυβον τρισδιάστατον τετράγωνον αναμμένον πλήρως ενώνεται μέ έναν εξωτερικόν ανάλογον όμοιον τρισδιάστατον τετράγωνον καί συμπληρώνει τό τρίτον μάτιν = τήν διόραση, ενόραση, σκέψη, διαίσθηση, προαίσθηση! Είπα θά σού λέγω ολίγα καί νά καταλαβαίνεις πολλά διά νά μάς προλαμβαίνει ό χώρος…

960 πέταλλα επί καφασίου κεφαλής = 40 κύβοι = έναν σαραντάκυβον τρισδιάστατον τετράγωνον αναμμένον πλήρως ενώνεται μέ έναν εξωτερικόν ανάλογον όμοιον τρισδιάστατον τετράγωνον καί εδώ εξηγείται η πεποίθηση κάποιων ερευνητών ότι τό πνεύμα διεκτείνεται από τήν κεφαλήν είς τό άπειρον καί από τό άπειρον είς τήν κεφαλήν αλλά δέν είναι οί αγωγοί ανοικτοί σ’ όλους τούς ανθρώπους, όπως καί είς τά ζώα, φυτά, υποσωματίδια καί άλλων ειδών ζωής συμπεριλαμβανομένων καί τών κατώτερων πνευμάτων. Μόλις αποκωδικοποιήσαμε τόν όρον Όρος ΣαρανταΛόγιου από τήν μυστικιστική τού διαντίληψη κ.α..

Συνάμα τό εξωτερικόν καί εσωτερικόν μέρος τών τρισδιάστατων τετραγώνων καφασίου καί μετώπου συμπληρώνουν τό σχήμα τής εξάλφας ήτοι τών αλληλοεισερχόμενων τριγώνων, ενώ συνάμα αυτόν τού μετώπου εισέρχεται σ’ αυτόν τού καφασίου καί αντιστοίχως ανάποδα. Επίσης, τό σχήμα τής εξάλφας σημαίνει ότι είτε βλέπεις από άνω είτε από κάτω έναν πράγμα είναι τό ίδιον καί τό αυτόν όπως τό 6 καί τό 9 ή 69 ή 96… 96-69=27 = 9 καί 3Χ9=27 ήτοι 3+9+2+7=21=3 = αρχιμονάδα τών 6 καί 9…

Τό πλήρες ενεργοποιημένον τρίτον μάτιν έχει κατ’ επέκτασιν όχι 96 αλλά 192 πέταλλα ή δύο ανάλογα τετράγωνα έναν εντός καί έναν εκτός μετώπου καί τού καφασίου 1920 (αριθμολογικώς 3 όπως Αγία Τριάδα αλλά καί τά έτη 2019,  2020,  καί κόβιντ-19 έν έτει 1920, άλλη πραγματεία αυτή) πέταλλα μέ έναν τετράγωνον κύβων εντός καί έναν εκτός καφασίου είς προέκτασιν.

Πρώτον, τό εύδομον τσάκρα είναι ανεξάρτητον από τά άλλα έξη, είδε καί τό άρθρον https://katohika.gr/sinomosia/144-ores-dimiourgias-144-ores-ta-pathi-tou-christou-144-astologikoi-charaktires-astrikes-energeies-k-o-k-144414441999/

Δεύτερον, συνεργάζονται βεβαίως καί ενώνονται καί τηρούνται μυστικιστικές ατραποί αριθμικώς συνσχετίσεων δεκαδικών.

Τρίτον, πόσα είναι όλα τά ενεργειακά κέντρα συναριθμημένα; 2+4+6+10+12+16+96+960=1104 = 60 = 6 αριθμολογικώς. Μέχρι τό 960 οί αριθμοί είναι 54 = 9 καί πολλαπλάσιον τού 9Χ6=54=9, ήτοι άν τό 9Χ6 ώς 96=15=6.

Τό 60=6, τό 96=6 καί άν 66 = 11 εβραϊστί. Συνάμα οί τρείς έσχατοι αριθμοί 96, 960, 1104 = 6, 6, 6, δι’ έκαστον = 666=18=9. Ενώ τά πρώτα 5 τσάκρα=23=5 όσον καί ό αριθμός τούς καί ό έκτος αριθμός κατά σειρά από τό μηδέν. Επίσης 96=6, 960=6, 23=5 ήτοι 6+6+5=17=8! = άπειρον…

Πάμε όμως είς τό 1104 διά τό οποίον επειδή ήταν ό αριθμός τών τσάκρα έλεγα κάπου θά σέ τσακκώσω! Λοιπόν, 40 ημέρες Χ 24 ώρες νησείας καί πειρασμού Ό Χριστός = 960 ώρες επί τού 40Λόγιου άρα τέ 40 καί Λόγος τό τετράγωνον ήτοι η τετράγωνη κυβική νόηση καί Τετραπιθανότητα κυβική νόηση, σέ συνάρτηση μέ τούς 24 πρεσβύτερους καί τά 4 ζώα Τού Θεού!!!!

960 ώρες + έναν εξήμερον δοκιμασίας Τού Χριστού εντός Αγίας Ευδομάδος, ήτοι από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλον Σαββάτον, καί δή δύο τριήμερα ήτοι δύο 72ώρα =144 ώρες. 960+144=1104 ώρες Δοκιμασίας/Εξετάσεων Τού Χριστού επί τής γής!!!! Από τόν διάβολον, τούς διαβολάνθρωπους, τήν άγνοια τών άλλων καί τήν ανθρώπινη Τού φύση, θυμάστε αυτή έκλαψε είς τό Όρος τών Ελαίων!!!! Δέν ήθελε νά πιεί τό πικρόν ποτήριον τών Παθών καί τής Ανάστασης!!!! Μία Τετραπιθανότητα όπως βλέπετε Δοκιμασίας/Εξετάσεων όπως πρέπει νά δώσουμε κ’ εμείς παρακαλώ! Αυτές οί 144 ημέρες είναι τά άλλα 6 τσάκρα ήτοι τά πέντε πρώτα 48 πέταλλα ή γωνίες ή δύο κύβοι καί τό 6ον 96! Κατά μέσον όρον τά 6 πρώτα τσάκρα έχουν από 24 πέταλλα, έναν κύβον, 24 γωνίες, δηλαδή αλλοσυμπληρώνονται σέ μία υπόγεια ισορροπία καί μέσω άλλων μικρότερων τσάκρα διαβιβαστών!

Επειδή Ό Χριστός έζησε 33 έτη επί τής γής 1104/33= 33.454545454545454545454545454545 πειρασμοί ανά έτος! Ήτοι 360 ημέρες/ 33.454545454545454545454545454545= 0.09292929292929292929292929292929 πειρασμοί ανά ημέρα, προσέξετε αρχίζει μέ 92 καί «τελειώνει» πάντοτε σέ 29 ήτοι αναριθμιτιστικός αλγόριθμος αλγόρυθμός.

Διατί όμως Ό Χριστός δοκιμάστηκε 46 ημέρες; Ό 46 είναι ό αριθμός χρωματοσωμάτων τά οποία έλαβε όλα από Τήν Μητέρα Τού Παναγία! Ήταν 100% υιός τής σαρκικά καί 100% Υιός Τού Θεού Τής Αγίας Τριάδος. Όταν έλεγε υιός τού ανθρώπου εννοούσε τήν σαρκική τού φύση καί Υιός Τού Θεού Τήν Άκτιστη Τού Φύση. Ό Χριστός ήταν συνταυτόχρονα Άκτιστον Πνεύμα, Γέννημα καί Κλωνοποίηση ήτοι μία Τετραπιθανότητα μέ τό Ανάμεικτον Τής!

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (19)

 1. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 2:58 ΜΜ

  ωραιος. 2.985.984 +60 =αδαμας .

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 3:29 ΜΜ

   πώς τό βρήκες αυτόν; διότι τρέχω πέρα δώθε καί δέν έχω ώρα γιά σκέψη, άν θέλεις πές μού τό! έχω τόν αριθμόν αυτόν μέσα;…

   επίσης αδάμαντος = 667
   δάμαντος = 666 δηλαδή αφαιρεμένου τού άλφα στερητικού = αρνίου = άρνησης…. τό έγραψα σέ παλαιότερα σ’ άλλα άρθρα αλλά όχι αυτόν μέ τό αρνίον καί άρνηση…

   • Kether warrior 11/18/2020 @ 6:14 ΠΜ

    Συγνωμη που επεμβαινω..ειναι η πρωτη φορα που σχολιαζω στο σαιτ..το οποιο γνωριζω χρονια..ειμαι ασχετος απο αριθμολογια ομως πολυ σχετικος σε θεματα ενεργειας..το αρθρο ειναι πολυ ενδιαφερον..δεν ξερω αν η πληροφορια που θα δας δωσω θα αλλαξει την προσεγγιση σας γυρω απο το θεμα..πολυ σωστα λετε πως ειναι 960 τα πεταλα..αναφερεστε ομως μονο στα εξωτερικα διοτι υπαρχουν και αλλα 12 εσωτερικα..ελπιζω να σας βοηθησα ωστε να συνεχιστει η ερευνα..θα το εκτιμουσα αν μου απαντησετε..επειδη οπως σας ειπα ειμαι ασχετος απο αριθμολογια εχω τεραστια περιεργεια να δω αν θα αλλαξει η προσεγγιση σας μετα απο αυτο που σας ειπα

 2. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 3:40 ΜΜ

  θα στα γραψω καθαρα .να τα δεις αυριο.ολα δικα σου ειναι.

 3. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 5:35 ΜΜ

  γενεσισ. την 5 μερα ο θεος επλασε τα ζωα στα οποια εδωσε πνευμα .στα ζωα με πμευμα ανηκει και ο homo erectus, o homo sapiens ,o αυστραλοπιθικος .τον πετραλλονων και οποιος αλλος.[δαρβινος]
  την 6 μερα εκανε τον ανθρωπο με πνευμα και ψυχη.[αδαμ και ευα ] homo sapiens sapiens.αυτο που ειμαστε και σημερα. στο αρθρο Εδώ αί αμφιβολίαι αποθαίνουν. Θρίαμβος τής Μαθηματικής Σχηματολογίας! Μέρος 1 βγαζεις τον 111.974.400.000. αυτος ειναι ο αριθμος των ψυχων που θα αναστηθουνε απο τον αδαμ μεχρι την δευτερα παρουσια. ωραια .μεχρι χτες η εκκλησεια ελεγε 6000 προ χριστου αδαμ και ευα .απλα γιατι δεν την ενδιαφερει το επιστιμονικο κομματι την ενδιαφερει το πνευματικο. σημερα εχει αναθεωρησει και τοποθετει τον αδαμ [ homo sapiens sapiens] μεταξυ το 10 000 – 100 000. ωραια απαντηση.η επιστημη τοποθετει τον πρωτο homo sapiens sapiens to 48 000 πχ , αρα συνφωνουμε. https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/ πηγαινε στον πινακα . εκει που λεει τα δισ .]]] ποια ημερομηνια ποιανεισ τα 111.974. 000 000 ? αφαιρεσαι 7 και εχεις τον μαστορα.

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 8:48 ΜΜ

   Στόν πίνακα βλέπω 108, 110 καί 113 δισεκατομμύρια. Νά αφαιρέσω 7 δίς εννοείς από έναν απ’ αυτούς τούς αριθμούς;

 4. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 8:29 ΜΜ

  2040 πας στα 111.974.000.000 – 7 = 2033 .

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 8:49 ΜΜ

   πάω νά δώ δέν είδα 2040

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 8:51 ΜΜ

   Δέν βλέπω 2040 αλλά 2030 καί 2050, τό έκανες κατά προσέγγιση 2040 καί μετά αφαίρεσες 7;

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 9:08 ΜΜ

   Ποία η άποψη σού εάν έν τέλει ό αριθμός οπού θά συμπληρωθεί είτε ό πίνακας είναι σωστός είτε λάθος είναι 144 δισεκατομμύρια καί πώς θά τό έβλεπες εάν συμπληρωνόταν περί 2067 ή κάπου κοντά;

 5. ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 8:53 ΜΜ

  Όπως καί νά έχει είναι κοντά! Καί τό 2033 πολύ σημαδιακόν! Εάν έχουμε καί Εξαδάκτυλον μετά τόν γενικόν πόλεμον δέν θά γεννηθούν καί πολλοί ανθρώποι.

 6. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 9:08 ΜΜ

  θα στο βγαλω ακριβως.

 7. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 9:26 ΜΜ

  το 2030 ο πληθησμοσς ειναι 8.932.000.000 και εχεις 16 γεννες στα 1000 ατομα.και οι ανθρωποι που εζησαν μεχρι εκεινη την στιγμη ειναι 110.938.647.922. για να πας στους 111.974.400.000 θελεις αλλες 1.035.752.078 ψυχεσ.απο το 2030 -2031 θα ερθουν αλλεσ 142.912.000 . 1.035.752.078 /142.912.000 =7. 2 χρονια 2037 . εδω εισαι 2037 εχεισ συμπηρωσει τις 111.974.400.000. εδω ειναι η ανασταση των ψυχων.

 8. γιωργος τιμπολης 11/17/2020 @ 9:50 ΜΜ

  αριθμολογια με λεξεις δε βλεπω τιποτα . εκει ομως που εποισες τισ γεωμετριες τισ γωνιες τις μοιρες τα ωραια ]] που εποιασεσ διαβητη ]]]. εβγαλεσ τον 111 974 000 000 . ενα ειναι αυτο το νουμερο δεν εχει αλλο. ο πινακας ειναι σωστος.δηλαδη και να κανεις πρακσεις οτι σου κατεβει αυτο το νοθμερο δε βγαινει. ]]

  • ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 11:05 ΜΜ

   Εάν είναι όπως τά λές τότε μόλις τελειώσει η ατζιέντα 2030 τό 2030 θά έρθει η επταετία τού Αντίχριστου καί τότε πολλά κεφάλαια τής Αποκάλυψης είναι έν εντεύθω χρόνω καί όχι τό έναν μετά τό άλλον. Επίσης, εάν έρθει ό Εξαδάκτυλος ή πόλεμος τότε διαιρείται περίπου αυτός ό αριθμός λόγω καθυστέρησης γεννήσεων καί πάμε κάπου περίπου άλλα 30 έτη ήτοι σύν πλήν ήτοι γύρω στό 2067 σύν πλήν, θά τό μελετήσω ξανά μέ ησυχία. Γράφω έναν άρθρον μέ ζώδια τώρα που αποκαλύπτονται περίεργα κβαντικά πράγματα… Πιστεύω ότι εντός τής Αποκάλυψης πιθανόν νά υπάρχει καταγεγραμμένος ό αριθμός τής Δευτέρας Παρουσίας καί Νέας Ιερουσαλήμ κωδικώς.

   Τό σημαντικόν μέ αυτόν οπού λές είναι ότι άν η ανθρωπότητα προχωρήσει ακάθεκτη χωρίς ανατροπές φθάνουμε στόν αριθμόν 111 974 000 000 καί τό κβαντικώς παράξενον είναι ότι παρότι περάσαμε παγκοσμίους πολέμους, γενοκτονίες τού Μάο μέ πολύ περισσότερους νεκρούς καί άλλες γενοκτονίες, οί αριθμοί τό βιολίν τούς, ώς νά υπάρχει κλίμακα αναλόγως τών θανάτων από τούς πολέμους οί άνθρωποι νά γεννάνε περισσότερους ανθρώπους γιά νά συμπληρώνεται πάντοτε η κλίμακα τών αριθμών οπού μελετούμε. Τί νομίζεις περί αυτού;

   • γιωργος τιμπολης 11/18/2020 @ 11:52 ΜΜ

    ναι υπαρχει ενα περιθοριο λαθους απο τους υπολογισμους της επιστημης αλλα δεν ειναι πανω απο 0.2. γιατι αλλιως δεν μειλαμε για επιστημη μειλαμε για μπακαληδες. μιση μοιρα να κανεις λαθος ο πυραυλος αντι για το φεγγαρι θα παει στον β κενταυρου. το μικρο λαθος που ενδεχεται να υπαρχει. οπως λες το ισοροπεις με το γεγονος [την αντζεντα πχ]. ψαχνεις σημαδια εκει γυρο.. και επισης εγω δεν λεω τιποτα.εσυ και οι αριθμοι ειπαν 111.974.400.000

 9. ΠάνοςΓέριμου 11/17/2020 @ 11:05 ΜΜ

  Ακόμη καί τό άρθρον οπού γίνεται αυτή η συζήτηση είναι σημαδιακόν…

 10. Kether warrior 11/18/2020 @ 6:45 ΠΜ

  Καντε παλι τις μετρησεις..960 εξωτερικα πεταλα+12 εσωτερικα…επισης τα κυρια ενεργειακα κεντρα ειναι 11 συν το τσακρα της ψυχης 12..μπορω να σας δωσω περαιτερω πληροφοριες σχετικα με τα πεταλα

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*