11:14 - 10/06/2021

Πάμε νά σέ συγκλονίσω μέ τήν παράξενη πραγματική εξήγηση τού I PET GOAT III….;;;;; Άμα δέν τό διαβάσεις αυτό από τήν αρχή ώς τό τέλος μή ξανά διαβάσεις τίποτε άλλο… Ποτέ δέν ξανά άκουσες γιά τό ΙΣΛΑΜΤΩΡΑ ΙΣΛΑΜΤΑΡΩ…

Πάμε νά σέ συγκλονίσω μέ τήν παράξενη πραγματική εξήγηση τού I PET GOAT III….;;;;; Άμα δέν τό διαβάσεις αυτό από τήν αρχή ώς τό τέλος μή ξανά διαβάσεις τίποτε άλλο… Ποτέ δέν ξανά άκουσες γιά τό ΙΣΛΑΜΤΩΡΑ ΙΣΛΑΜΤΑΡΩ…

Αφού δείς τό βίδεο κάτω 4 λεπτά, διάβασε αυτά καί βλέπε στιγμιότυπα τού βίδεο γιά νά δείς πόσα δέν είδες ώς τό τέλος…

Η πυραμίδα τής μασσωνίας, η οποία είναι υψηλοτέρα από τήν ερυθράν κινέζικη παγόδα, επί τής οποίας διεξάγεται μάχη Πούτιν & Μπάϊτεν… Είς τό βάθος τά Χειμαλάϊα καί αριστερά πέρα από τήν πυραμίδα ένας μονόλιθος μέ μορφή αρχαίου ανθρώπου, δέν αποκλείεται νά συμβολίζει άνθρωπον τής Παλαιάς Διαθήκης ή τόν Δία ήτοι τόν Όλυμπον, τούς Έλληνες, τήν ειδωλολατρεία καί τήν πολυθεϊα…

Η πάλλη μεταξύ Πουτίνκου καί Δηκνύων/Δαγκάνων = Μπάϊτεν σ’ εμένα φαίνεται ψευδοπάλλη ήτοι εικονική καί προσποιητή, έξ’ άλλου αυτές οί δύο χώρες δέν αλληλοκτυπιούνται, αλλά έν μέρει τουλάχιστον συνεργάζονται ώς νά ελέγξουν άλλες χώρες, έκτοτες όταν έγινε η συμμαχία τούς υπό τής μασσωνίας βεβαίως βεβαίως είς τήν Γιάλτα τής Ουκρανίας άμα τό τέλος τού Β΄ΠΠ, ώστε νά επιβεβαιώνει τήν προφυτεία τού Νοστράδαμου διά συμμαχία Ρωσσίας καί Η.Π.Α….

Προσέξετε ότι αμφότεροι βαστάνε απόσταση ασφαλείας καί οί πυγμές τούς κινούνται είς τό διάκενον ανά μεταξύ τών…. Καί παλεύουν ποίος θά κάνει συμμάχισα τού τήν Κίνα, οπού βάσει προφυτείας τού Αγίου Ιωσήφ τού Βατοπαιδινού θά συμμαχίσει μέν μέ τήν Ρωσσία, αλλά αργότερα θά τήν προδώσει υπό τήν υπόσχεση νά πάρει τήν Σιβηρία εάν αρωγήσει νά νικήσει η Η.Π.Α…

Ό ηλεκτρονικός πανόπτης αδελφός τής τεκτονικής πυραμίδος κινείται πέρα δώθε καί δέν τά βλέπει όλα μέ μιάς αλλά πότε τά μέν καί πότε τά δέ ή άλλα, αλλά αστραπιαίως ώστε νά χάνει παρά μόνον ελάχιστα υποδευτερόλεπτα κάθε φορά… Αυτός είναι ό στρατός, η οργάνωση, διά νά στρωθεί ό πορφυρός τάπητας είς τόν αναθεματισμένον καταραμένον διαβολοψευδομεγάλον ψευδαδελφόν….

Αμέσως μετά προκύπτει από τά ύψη τής πυραμίδος ό παγαπότης σκοτεινός καί σκοτεινοφόρος κορωνοϊός, ός ομοιάζει Κινέζος, ήτοι απ’ εκεί οπού ήρθε καί εκεί οπού χρεώθηκε, ενώ προλέγεται είς τά πρωτόκολλα τής σιών πρίν 200 έτη, σέ πρόγραμμα περιγραφής τού μέλλοντος σέ ασπρόμαυρη τηλεόραση τό 1960 είς τές Η.Π.Α., είς τήν γερμανική ταινεία τού 1979 τό Σύνδρομον τού Αμβούργου = Χάμπουρκερ (εξηγήσαμε τούς συμβολισμούς) κ.α..

Μετά τήν κορώνα ιούσα έρχεται η κορώνα κορώνα τού Αντίχριστου ώς φαραώ μέ τόν πανόπτη οφθαλμόν επί τής κορώνας τού… Ό πανόπτης οφθαλμός είναι ό οφθαλμός τού Ώρου από τό ελληνικόν ρήμαν ορώ = βλέπω αντιστοιχία Τώ Αγίω Πνεύματι σέ αλήθεια καί όχι δαιμονία καί είς τό πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών Τριαδικού Θεού!!!! Βλέπετε ότι η μία κορώνα ήτοι ό κορωνοϊός οδηγεί είς τήν άλλη κορώνα τής αντίχρισης ποίμνης μέ ποιμήν τόν Αντίχριστον φαραώ = φέρων τό έως = Εωσφόρου υιόν έν σαρκώσει…

Είς τούς θώκους τών θρόνων τού διακρίνονται 18 ακτίνες, 9 ερυθρές καί 9 πράσινες. Πυραμίδα επί τόν λαιμόν τού καί η ερυθρά καρδία τού όπως καί είς τό I pet goat II, προφανώς είναι γεννημένος καί η ενθρόνιση τού θά γίνει 11 μετά (;) όπως καί είς τό I pet goat II δημοσιεύτηκε 11 έτη πρίν τήν καραττίνα τήν οποία προανακοίωσε κάτω από τόν θαλαμίσκον τής αίγας, εριφίου, τράγου, μόλις αρχίζει, μέ έναν άνθρωπο νά βαστάει από τόν λωρόν κύναν καί ό άνθρωπον νά βαστάται από έναν λωρόν από μεγαλύτερον άνθρωπον…. Αριστέρα δεξιά οί δύο οφθαλμοί τού Ώρου, τά ερείσματα τού θρόνου είναι όφεις καί «κάγκελον» προσοχή 16 στρατιώτες τουλάχιστον, 8 από κάθε πλευρά…

18+16=34+43 (αναγραμματιστί) = 77, ό αριθμός οπού αναφέρει Ό Χριστός διά τίς φορές οπού δικαιούται τίς νά Εξομολογηθεί, όπως καί εάν ερμηνεύεται… Μάς λένε ότι αυτός είναι ό «Χριστός» καί πώς από μία φάση καί μετά δέν θά ευρίσκεις ιερέα νά Εξομολογηθείς, θά Εξομολογείσαι όμως είς Τόν Τριαδικόν Θεόν καί τούς Αγίους Τού οίτινες είναι αιώνιοι Ιερείς Τού!!!!

Πολλά εξάρια ώστε νά σχηματίζουν πολυτρόπως τόν αριθμόν 666 ή 6666 (στίχοι κοραρίνου κορώνα) ή 6666666 ή 6666+666=6732, κρατήσετε αυτόν θά τό μελετήσουμε αργότερα κάνετε τό κ’ εσείς π.χ. 6732/666=10,10810810…. = 20 ή 6666666/666=10,10.00900 = 11…+20 = 31 ή 2031; Τροφή διά παραπλήσια σκέψη…

Αλλά άς ιδούμε τίς προεκτάσεις τών 15 ακτίνων… 15Χ24 (π.χ. κύβος ή ημέρα) = 360 = 360ο = κύκλος καί ό νοών νοείτο = συντέλεια καί ανακύκλωση σατανικού ουροβόρου όφι = αυτοκαταστροφής ανθρώπων όπως καί τών αυτοκαταστρεμένων αγγέλων ήτοι διαβόλων καί 15Χ72= 1080 = τρείς κύκλοι τών 360ο ήτοι παρελθόντος, παρόντος καί μέλλοντος όπως υποσυμβολίζουν τά 108 βήματα τού Βούδα καί αφού τό 72 είναι τρείς φορές τό 24 συνάδει καί μετά έρχεται Η ΤΡΟΜΕΡΑ ΤΡΙΑΔΙΚΟΘΕΗ ΚΡΙΣΗ άμα τήν παρέλευση όσων προλογίζονται είς τήν Αποκάλυψη Τού Χριστού διά Ιωάννου Θεολόγου καί διά γραφίσκου Αγίου Πρό+χωρού!!!!….

Ακριβώς επάνω από τήν κεφαλή τού θηρίου συμπίπτει η 5η ερυθρά ερυθρά καί πράσινη γράμμωση ήτοι 5+5=10=1 = ένας καί μοναδικός καί συνάμα 55 + 55 (αναγραμματιστί) = 110=11+1=666 αφού 1 είς τήν εβραϊκή συμβολοσειρά σημαίνει 6…
9 γραμμώσεις ερυθρές σύν 9 γραμμώσεις πράσινες = 99 καί αναποδιστί 66 = 6666 ή 9999… καί 9+9=18=9…

Μετά μάς δείχνει έναν σκοτεινόν ήτοι άψυχον ή μελανοαμαρτωλόψυχον άνθρωπον μέ μάσκα νά γονατίζει καί νά πίπτει πρόσμυτα καί μετά νά τόν εμβολιάζει μία ένεση…

Εδώ παρατηρούμε δύο περίεργα συμβάντα… Κανονικώς ό Αντίχριστος εθθρονισμένος έπρεπε νά παρουσιάζεται μετά τόν κορωνοϊόν σωστά αλλά καί μετά τόν εμβολιασμόν καί συνάμα ό πεσμένος μαυρόψυχος έπρεπε νά πίψει μετά τόν εμβολιασμόν;…

Ή μάς παρουσιάζει μέ σταυροβελονιές τήν διαδικασία ή, μάς λέγει ότι είς τά εμβόλια υφίσταται σταγόνα όχι από Αγιασμόν όπως ΜΑΣ λένε νά βάζουμε είς τά ποτά καί τά φαγητά ΜΑΣ οί Αγίοι, αλλά αίμα καί σώμα ήτοι γονίδια, μόρια, κύτταρα, σάρκα Αντίχριστου!!!! Άρα τέ ό εμβολιασμένος λαμβάνει σώμα καί αίμα Θηρίου Αντίχριστου καί συνάμα ότι αυτός είναι ήδη εθθρονισμένος μυστικώς καί θά παρουσιαστεί ώς βασιλέας είς τές μάζες ολίγον αργότερα…

Συνάμα ό μαυρόψυχος πίπτει αφού ήδη υπόκυψε από τήν μασκοφορία είς τήν αποδοχή νά δεχθεί τήν ένεση τού εμβολίου, συνεπώς υπέκυψε ψυχικώς πρίν τήν ένεση διά νά δεχθεί τήν ένεση… Συνάμα θά υποκύψει είς τίς ηλιακές ακτίνες τού 5G όπως ΜΑΣ είπε ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης πολύ πρίν κάν δούν τά μάτια ΜΑΣ κινητόν τηλέφωνον… καί ΜΑΣ είπε ό Άγιος καί είναι γραμμένον σελίδα 101 ΛΟΓΟΙ Β΄Εκδόσεις Ι.Μ. Αγίου Ιωάννου τού Θεολόγου, ότι θά κάψουν οί ηλιακές = Ηλεκτρομαγνητοβαρυτικές ακτίνες αυτές τά σώματα τών ανθρώπων εσωτερικώς, θά γεμίσουν δηλαδή έλκη καί πληγές όπως λέγει ό Άγιος Ιωάννης ό Θεολόγος διά Στόματος Χριστού! Νομίζετε τυχαία θαύτηκε εκεί είς τόν Προφύτη Προχύτη τής Αποκάλυψης ό Άγιος Παϊσιος ό Αγιορείτης; Χεχε!…χε! Αυτά όλα πρίν τό 1994 μ.Χ., όταν έλεγε τώρα πάλι κάνουν έναν εμβόλιον καί προσφάτως είδαμε βίδεο από συνάντηση Γάλλων μασσώνων οπού έλεγαν τά αποτελέσματα από εμβόλια θανατηφόρα που θά εμβολίαζαν όλη τήν ανθρωπότητα στό μέλλον καί είχαν κάνει πειράματα στήν Ρουάντα, τό βίδεο δημοσιεύτηκε εδώ στά Κατοχικά Νέα… Τά βλέπετε ότι συνάδουν;….

Ταυτόχρονας παρουσιάζεται ένας τεχνολογικός σκελετός ψευδανθρώπου ή ανθρωποδάριου, ήτοι ηλεκτρονικής ζομπυκής τεχνητής προγραμματισμένης παρανοημοσύνης νά κάνει ζομπασκήσιμες κινήσεις ώς σάϊμποργκ ήτοι ανθρωποδάριον παρά τόν πύργον τού Άϊφφελ ή καί νέον ματαιόδοξον κενόδοξον πύργον τού Βήλ ή Βήλου (αφού είναι ώς φάλλος = βάλλος τού βήλου = πέους) ή τής Βαβέλ ή Βαβυλώνος ή Παμπυλώνος τών ακαθάρτων πνευμάτων… Καί όπως τό βάλλος έγινε καί φάλλος τό Άϊφελ ώς Άϊβελ = βέλ ή βήλ = αί βέλ ή αί βήλ καί άλλα άμα τό ψάξετε… Ήδη η Γαλλία ανακοίνωσε τήν ποίηση στρατού τεχνητής παρανοημοσύνης όπως καί η Κίνα, τυχαίον;…

Συνάμα καί αμέσως μετά τρείς σταυροί ήτοι οί νεκροί καί νεκρή τάχατες η τριαδική θρησκεία, νεκρός ό εμβολιασμένος, πτώση τής βαβυλώνος τής μεγάλης ήτοι τού πύργου Άϊφφελ ώς συμβόλου τής κοσμικής κενοδοξίας καί μεταλλαγή τών ανθρώπων σέ ζόμπυ, βρυκόλακες καί παρατεχνητής νοημοσύνης σαρκοφόρα ψευδοόντα… ήτοι απώλεια ψυχής… Παγετώνες, πτώσεις μετεωριτών καί ερυθρίαση ηλίου όπως αναφέρει η Αποκάλυψη… Ό ζομπάκος χορεύει όπως ό Μιχαήλ Ιακώβου (Μάϊκκωλ Τζιάξων) ήτοι ασκήσιμως καί μάς λέγει πώς αυτός παραλλάχθηκε, μεταλλάχθηκε καί άλλαξε χρώμα ώς συμβολισμός καί μετάδοση υποσυνείδητων καί υποσυναίσθητων μηνυμάτων. Ενώ αναγγέλλει τά ζόμπυ από τό λεύκωμα τραγουδιών Θρίλερ καί άλλα μεταλλαγμένα μέσα από τά τραγούδια τού, αλλά καί τήν περίπτωση νά ζή μεταλλαγμένος… καί νά είναι πειραματόζωον τηλειχειριασμένον…

Μετά ένας αιγυπτιακός φοίνικας φέρνει έναν βρέφος σέ κοίτη από τό διαβολοεωσφορικόν φώς… είς τόν πύργον τής Μπακού… Είναι ό «Μωυσής» καί ό «Οιδίπους»… Ό πρώτος θά φέρει τόν μωσαϊκόν νόμον όπως αναφέρουν είς τό τέλος τά πρωτόκολλα τής σιών καί ό δεύτερος θά νικήσει τήν σφίγγα/χερουβείμ τής Αιγύπτου, Θήβας Ελλάδος καί Αιγύπτου (διακρίνετε τίς συγκυρίες;)…

Εδώ μάς λέγει μεταξύ άλλων ότι η πολυθρησκεία τού σατανισμού διά νά φύγουμε από τόν Έναν Θεόν καί νά φθάσουμε μέσω τής πολυθεϊας είς τόν έναν ψευδοθεόν Αντίχριστον υιόν Σκοτοφόρου, περνάει μέσα από τούς Φοίνικες Θηβαίους Έλληνες καί Αιγύπτιους, όπως αναφέρει ό Ηρόδοτος ότι τό δωδεκάθεον αφίχθηκε καί επιβλήθηκε μέ τό ζόρι από τούς Φοίνικες όταν κατάκτησαν τήν Ελλάδα ερχόμενοι από τήν Αίγυπτον τό 1519 π.Χ… Ενώ σέ άλλες πληροφορίες γίνεται μνεία ότι οί Φοίνικες ήσαν εκγόνοι αποίκων τής Θήβας τής Ελλάδος, μέσω τών Αγήνωρ, Κάδμου καί Λίνου…

Ύστερα βλέπουμε τούς γονατιστούς μωαμεθανούς εντός τού ναού τής Αγίας Σοφίας… Έναν διαστημόπλοιον επάνω από μία πυραμίδα σέ άγνωστον χιονισμένον μέρος, μέ τρία είδωλα μελανιασμένα καί δύο φώτα επάνω από τήν πυραμίδα… Αυτή η πυραμίδα είναι η ίδια μέ τόν ηλεκτρονικόν πανόπτη οφθαλμό τής αρχής τού βίδεο, εκεί οπού παλεύει ό Πούτιν μέ τόν Μπάϊτεν, συνεπώς εκεί γίνονται τελετές καί λαμβάνονται αποφάσεις καί τά Χειμαλάϊα φέρουν συγκεκριμένη όψη τής βουνοκορφής τού έβερεστ… Εκεί μέσα ευρίσκεται τό πρώτον ή δεύτερον θηρίον ή ό ψευδοπροφύτης καί μάς ανακοινώνουν ότι διαθέτουν ιπτάμενους δίσκους…

Τό θηρίον κινείται επάνω σέ ιπτάμενη πλάκα, ήτοι όπως προφυτεύει ό Ιωάννης θά διαχειρίζεται μηχανές ώς αυτοδύναμη καί μετά κάποια φωτάκια εισέρχονται σέ μία κρύπτη οπού μέσα ευρίσκεται η Κιβωτός τής Διαθήκης Θεού καί ανθρώπων μέσω Μωυσή… όλα συμπίπτουν… Τά φωτάκια είναι τέσσερα μικροδιαστημόπλοια καί αφού αναδύουν τήν Κιβωτόν τής Παλαιάς Διαθήκης από τήν κρύπτη τήν τοποθετούν είς τό πάτωμα καί έναν άλλον μικροδιαστημόπλοιον ανοίγει τήν Κιβωτόν οπού μέσα ευρίσκονται οί 10 Εντολές (τές άλλες τές τσάκκισε Ό Θεός επειδή δέν ήσαν έτοιμοι καί τές έφερε Ό Χριστός, π.χ. τό αγαπάτε αλλήλους καί αγάπα τόν εχθρόν σού ώς σεαυτόν κ.α.) καί η ποιμαντική ράβδος Μωυσή/Αααρών ήτοι ό δεύτερος κήρυκας τών αποκαλύψεων τού πρώτου καί αδελφού τού…

Εδώ γίνεται Αποκάλυψη ότι η Κιβωτός τής Διαθήκης ανευρέθηκε από Ελληνοχριστιανόν αυτοκράτωρ π.χ. τήν Αγία Ελένη καί τοποθετήθηκε μυστικώς εντός τής Αγίας Σοφίας, εξού καί τό υπονοητικόν παρασυμβολικόν νόημα τής καί ότι οί Εβραίοι τό ήξευραν καί συνάμα κανόνισαν νά χαθεί η γνώση αυτή σέ άλλους… Σ’ αυτόν συμπίπτει η ελεγεία τών εβραιωσιωνιστών ότι ό ουροβόρος όφις πρίν συμπληρώσει τό περιστροφικόν ταξείδιον τού θά περάσει από τήν Συνιστούπολη/Κωνσταντινούπολη μέ έσχατον σταθμόν τά Ιεροσόλυμα… Βλέπουμε όμως ότι υπήρχε ένας σταθμός είς τά Χειμαλάϊα, τά οποία εάν προσέξετε δημιουργούν αορασία σέ κατασκοπευτικά αεροσκάφη μέ τήν σκιά οπού παρουσιάζουν σέ σκιά πέριξ τής εκεί πυραμίδος…

Η Κιβωτός τής Διαθήκης είναι τό θησαυροφυλάκιον οπού μαρτυρείται η συμφωνία Θεού καί λαού τού Ισραήλ ότι θά είναι μαζύν τούς μέχρι τέλους! Τώ όντι βάσταξε Τόν Λόγον Τού, αλλά μόλις ανακηρύξουν βασιλέα τόν Αντίχριστον θά είναι χειρότερον καί από τό νά θανατώσουν Τόν Υιόν Τού καί η συμφωνία θά λήξει επειδή θά τούς αποδείξει ότι αυτοί έγιναν επίορκοι τής συμφωνίας καί όχι Ό Θεός!… Ό διάβολος έπαιξε τό παιχνίδι τών εβραίων όπως τούς άρεσε αλλά «επωφελούμενος» ό ίδιος Μεταλλάσσοντας τήν ψυχή καί τήν διάκριση τούς…

Μετά μάς παρουσιάζουν «παγκόσμια νέα» ότι αυτή είναι η γνήσια Τώρα/Τόρα ήτοι Πεντάτευχος καί Λόγος Θεού ήτοι οί δέκα εντολές… Καί είς τήν συνέχεια λέγει τήν μεγάλη πλάνη από τόν σατανά καί τούς σατανάνθρωπους πρός πάν θύμα καί φιλοδιάβολον: «Γράπτηκε εδώ ότι ό Μωάμεθ είναι αγγελιοφόρος Τού Θεού»… κάτι τό οποίον δέν γράφεται είς τήν Πεντάτευχον… Καί μετά μάς δείχνει τό αμφιλεγόμενον καί ψευδευαγγέλιον τών Γνωστικών οπού δήθεν ευρέθηκε είς τόν τάφον τού Αγίου Επισκόπου Βαρνάβα τού ιδρυτού τής Εκκλησίας τής Κύπρου, τό οποίον δήθεν ανακάλυψαν οί Κατοχιστές Τούρκοι μετά τό 1974… Δέν γνωρίζουμε εάν τό ευαγγέλιον αυτόν είναι παλαιόν ή νεοπλαστόν. Λέγουν ότι υπάρχει όμοιος στίχος μέ τό Κοράνι, δέν γνωρίζω περί αυτού, παλαιά τό μελέτησα καί θά τό μελετήσω, αλλά αυτόν οπού έχω νά δηλώσω είναι ότι τό κοράνιον είναι γεμάτον από στίχους τής Καινής καί Παλαιάς Διαθήκης καί συνάμα κάνει μνεία μόνον σέ μία ιερά γυναίκα ήτοι τήν Παναγία καί είς τήν αθανασία τής Ελλάδος έναντι τών όπλων οπού κάποτε θά σκουριάσουν, συνεπώς, τί τό περίεργον νά υπάρχει όμοιος στίχος είς τό ψευδοευαγγέλιον ή ευαγγέλιον τού Βαρνάβα μέ τό κοράνιον; Η εξαπάτηση καί πλύση εγκεφάλου τών Μωαμεθανών από τούς σιωνιστές είναι προφανέστατη ώστε νά προξενήσουν συμπάθειες, διαιρέσεις ανά μεταξύ τούς καί συμμαχίες…

Εδώ καταλάβουμε ότι όταν ακούτε ότι θά διαλυθεί η Τουρκία νά μήν πανηγυρίζετε αλλά νά φοβάστε μήπως αυτόν συμβή είς τήν Ελλάδα καί τήν Κύπρο…

Κατόπιν, μάς δείχνει έναν αμερικάνικον ή ελληνοβυζαντινόν ή δημοκρατικόν αητόν τόν οποίον σκοτώνει ένας μεταλλαγμένος μέ βέλος καί πίπτει έμπροσθεν βαβυλώνιου καταγωγείου εκπόρνευσης γυναικών καί σέ μία επιγραφή η οποία αναγράφει democracy πίπτει τό cracy = κράτος καί κράση καί φαίνεται έξ’ όπισθεν μέ κυανά γράμματα η λέξη freedom σχυματίζοντας τήν λέξη demofreedom!!!! Τό μυστικόν εδώ είναι η λέξη demo = δέμο = δαίμο = δαίμω = δαίμων demon = δαιμονοελευθερία καί δημοελευθερία αντί δημοκρατία δηλαδή δήμος σέ πάσα αυθαίρετη ελευθερία όπως είπε ό Ισωκράτης αντί δήμος σέ τάξη νόμου καί αλληλοσεβασμού: Η Δημοκρατία μας αυτοκαταστρέφεται διότι κατεχράσθη το δικαίωμα της ελευθερίας και της ισότητας, διότι έμαθε τους πολίτες να θεωρούν την αυθάδεια ως δικαίωμα, την παρανομία ως ελευθερία, την αναίδεια του λόγου ως ισότητα και την αναρχία ως ευδαιμονία.»
Ισοκράτης (436 π.Χ.- 338 π.Χ.)

Εάν δέν επαληθεύεται πλήρως ό Ισοκράτης μέ όσα συμβαίνουν είς τήν εποχή τής διεστραμμένης καί ανώμαλης σιώνας λακκούβας τότε τί; Εάν δέν περιγράφει τήν βαβυλώνα τήν μεγάλη τότε τί;… Μήπως η λέξη νυκτερινόν κέντρον είς τό βίδεο δέν φωτογραφίζει αυτήν τήν κατάσταση;….

Κατόπιν μάς δείχνει έναν σταυρόν γυρτόν παρά τήν εικόνα τής ρόζω χορεύτριας καί ύστερα μία ημισέληνον καί έναν αστερισμόν μέ 12 άστρα καί 13ον τόν προδότη ημισέληνον; Δέν γνωρίζω εάν τά άστρα είναι αστερισμός πραγματικός ή συμβολικός μόνον, αλλά τό μεγάλον άστρον είναι ό Αυγερινός ήτοι συμβολισμός τού Εωσφόρου καί σημαίνει ταυτόχρονα εωσφόρος ήτοι αυτός οπού φέρνει τήν αυγή….

Μέ όσα είπαμε ανωτέρω σάς θυμίζω όσα λέγαμε ότι τό Κοράνιον είναι έναν νεογνωστικιστικόν βιβλίον πλάνησης τών Χριστιανών αλλά αυτή τήν φορά μέ αρχηγόν τόν Μωάμεθ αντί τόν Χριστόν! Θά τό καταλάβετε καί αργότερα είς τό ίδιον βίδεο…

Μετά μάς δείχνει τόν Αυγερινόν νά εισέρχεται είς τό Κοράνιον, δηλώνοντας ότι τό ενέπνευσε καί νά δείχνει κάποιες ρήσεις είς τίς σελίδες 63 καί 64… Καταλάβατε τώρα τήν συνεργασία εβραιωσιωνιστών μέ τό Ισλάμ καί διατί προωθείται τό Ισλάμ είς τήν Ελλάδα; Θυμάστε όταν σάς έλεγα ότι αυτή η προώθηση δέν είναι δύναμη τής Τουρκίας αλλά τών σιωνιστών; Θυμάστε όταν σάς έλεγα ότι ό Χίτλερ ό εγγονός τού Μάγερ Ρότσιηλντ ήθελε εάν κέρδιζε νά εφαρμόσει τό Ισλάμ ώς ιδανική γνωστικιστική θρησκεία;…

Αλλά πήγα είς τήν σελίδα 63-64 τού Κορανίου καί νά τί γράφει: 3 βοήθεια ή προστασία, και οποιαδήποτε άλλη έκφραση αυτής της χείριστης μορφής Σιρκ. Ο Προφήτης είπε στο Σύντροφό Του, Μω’άδ: «Γνωρίζεις ποιο είναι το δικαίωμα Του Αλλάχ στους δούλους Του και το δικαίωμα των δούλων Του σ’ Αυτόν;» Ο Μω’άδ απάντησε: «Ο Αλλάχ και ο Προφήτης του είναι οι μόνοι που το ξέρουν.» Τότε ο Προφήτης είπε: «Το δικαίωμα Του Αλλάχ στους δούλους Του είναι να τον λατρεύουν μόνο Του και να μην Του αποδίδουν συνεργάτη. Και το δικαίωμα των δούλων στον Αλλάχ είναι να μην τιμωρεί όσους δεν Του αποδίδουν συνεργάτες.» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι – Σαχίχ Μόσλεμ) Και σε άλλο Χαντίθ, ο Προφήτης είπε: «Όποιος πεθάνει και έχει αποδώσει συνεργάτη στον Αλλάχ, πηγαίνει στο Πυρ (της Κολάσεως).» (Σαχίχ Αλ-Μπουχάρι) Σε ένα άλλο Χαντίθ: «Όποιος συναντηθεί με Τον Αλλάχ (όταν πεθάνει) και δεν Του έχει αποδώσει 64…. συνεργάτη, θα πάει στον Παράδεισο. Όποιος συναντηθεί με Τον Αλλάχ (όταν πεθάνει) και Του έχει αποδώσει συνεργάτη, θα πάει στην Κόλαση.» (Σαχίχ Μόσλεμ) Τα Χαντίθ σχετικά με αυτό είναι πολλά και αυτό το ζήτημα είναι το πιο σημαντικό και για αυτό το λόγο Ο Αλλάχ έστειλε στους ανθρώπους το Μωχάμμαντ, για να τους προσκαλέσει στο Μονοθεϊσμό και να απαγορεύσει κάθε μορφή Σιρκ (απόδοση συνεργατών στον Αλλάχ). Ο Μωχάμμαντ μετέδωσε το Μήνυμα Του Αλλάχ με τον τελειότερο τρόπο και υπέμεινε με τους Συντρόφους του πολλές δυσκολίες και πολλά βασανιστήρια, μέχρι που Ο Αλλάχ τους οδήγησε στη νίκη και καθάρισε την Αραβία από τα είδωλα και τον πολυθεϊσμό, και όλες οι Αραβικές φυλές ασπάστηκαν το Ισλάμ και κατέστρεψαν όλα τα αγάλματα και τα είδωλα. Ο Λόγος Του Αλλάχ θριάμβευσε και το Ισλάμ υπερίσχυσε σε όλη την Αραβία και έπειτα οι Μουσουλμάνοι κάλεσαν στο…»

Καί ποίος είσαι εσύ διά νά λές είς Τόν Θεόν νά μήν έχει συνεργάτες δούλους; Νά μήν επηρεάζει ανθρώπους έν γνώσει ή έν αγνοία τούς σέ ό,τι θέλει νά γίνουν; Καί συνεργάτης τί σημαίνει; Δέν σημαίνει ότι διδάσκει ή συμβουλεύει Τόν Θεόν αλλά ότι συνεργάζεται ώς δούλος καί υπό Θεού, συνεπώς η γνωστικιστική «αποθέωση» τού Μωάμεθ ή τών εβραίων οπού τά έγραψαν βάσει τής ιδικής τούς αντίληψης τής διδασκαλίας εντός Παλαιάς Διαθήκης, καταρρίπτονται ώς σοφιστείες… Τότε διατί πάλαιψε Ό Θεός μέ τόν Ιακώβ; Τό τί σημαίνει αυτόν είναι θέμα άλλου άρθρου καί διατί λέγεται είς τήν Παλαιά Διαθήκη, πράγμα ανεπίτρεπτον εξού καί αμφισβητείται ότι Ό Θεός έκανε λάθος μέ τήν στέψη τού Σαούλ;…

Επαληθεύομαι όταν έλεγα ότι τό Κοράνιον είναι η επαναφορά τής Παλαιάς Διαθήκης μέ άλλη μορφή ώς απόρριψη τής Καινής Διαθήκης καί δι’ αυτού οί εβραίοι δίχασαν τούς Χριστιανούς καί Ελληνικούς καί άλλους λαούς σέ Μωαμεθανούς, Χριστιανούς καί άλλους… 63+36=99 καί 64+46=110+99=199=19….!!!! κόβιντ – 19;;;; κόβω μέ τούς στίχους τού 19;….Τό ψεύδος τούς φαίνεται από τό γεγονός ότι τότε οί λαοί τής Αραβίας ήσαν Χριστιανοί, τουλάχιστον ώς επί τώ πλείστον, καί δέν είχαν αγάλματα καί είδωλα πολυθεϊσμού… Είναι μία μυθιστορηματογραφική επαναγραφή αδιαμφισβήτητων γεγονότων τής Παλαιάς Διαθήκης. Πάντοτε μού έκανε εντύπωση ότι είς τά πρωτόκολλα τής σιών ποτέ δέν αναφέρθηκε έχθρα εναντίον τών Μωαμεθανών, νά η αποκάλυψη λοιπόν!!!!

Συνάμα μάς λέγει πώς οία αμαρτία καί άν κάνεις εάν δέν δηλώσεις συνεργάτη είς Τόν Θεόν θά σωθείς!… Καταλάβουμε ότι σκότωναν τούς Χριστιανούς Μάρτυρες επειδή τούς θεωρούσαν βέβηλους επειδή θεωρούσαν άλλους Άγιους ή καί εαυτούς συνεργάτες Τού Θεού! Καί ποία η διαφορά συνεργάτη από δούλος Θεού; Χαχαχα! Συνάμα οί ίδιοι μέ τό νά σκοτώνουν άλλους ή νά τηρούν τίς εντολές Τού Θεού όπως τές καταλαβαίνουν δέν είναι συνεργασία μέ Τόν Θεόν; Εμπεδώνουν πολύ είς τήν Πίστη καί Αγάπη έν μέρει πρός Τόν Θεόν αλλά όχι είς τό Δίκαιον καί δή τό δικαίωμα τών άλλων ανθρώπων νά ζούν, νά σκέπτονται, νά δρούν, ώς δικαίωμα ελευθερίας τό οποίον βεβαίως θά Κριθεί… Η ασημαντότητα η οποία εκδηλώνεται πρός τούς ανθρώπους δηλώνεται βεβαίως από Τόν Θεόν σέ Παλαιά καί Καινή Διαθήκη καί αληθεύει, αλλά δέν κάνουν τό ίδιον διά τούς εαυτούς τούς όπως εφαρμόζουν οί Φιλοκαλιστές Χριστιανοί, οίτινες θεωρούν ασημαντότερους όλων τούς εαυτούς τούς. Τουναντίον, τό Κοράνιον εξυψώνει τόν Πιστόν καί καταβαραθρώνει όποιον δι’ εκείνο είναι Άπιστος/Γκιαούρ… Ουσιαστικώς η η εξύψωση αυτή υποδηλοί ότι είναι άγιοι καί συνεργάτες καί δούλοι Θεού, συνεπώς φάσκουν καί αντιφάσκουν….

Υφίσταται η υπόνοια ότι κύκλοι εβραιοσιωνιστών μυστικώς πιστεύουν είς τό Ισλάμ είτε γράπτηκε από τόν Μωάμεθ, είτε απ’ αυτούς, είτε έν μέρει από τόν Μωάμεθ καί αυτούς, διότι είναι ιδική τούς αντίληψη… τό όλο θέμα καί τό παρουσιάζουν τώρα πρός έκπληξη όλων….

Μετά μάς δείχνει τό κόψιμον τής κεφαλής τού βού ήτοι ώς σύμβολον ζωδιακόν τού Ταύρου ός είναι λάγνος καί φιλοχρήματος. Ό ίδιος ταύρος οπού όταν ανέβηκε ό Μωυσής, ό Ααρών καί άλλοι είς τό Όρος Σινά, είχαν κατασκευάσει μαμωνιστές/φιλοχρήματοι καί φιλοργιστές διεστραμμένοι εβραίοι καί επιστρέφωντας ό Μωυσής έσφαξε 10,000 πρωτοστάτες… Συνάμα ό ταύρος οπού έσφαξε ό μεταλλαγμένος Ναϊτης Ιππότης (Ναού τού Σολομώντος) είναι τό σύμβολον τής Εβραϊκής Ευρωπαϊκής Ένωσης οπού είναι ό Δίας οπού μεταλλάχθηκε καί μεταμορφώθηκε σέ ταύρον διά νά κλέψει τήν Ευρώπη από τήν Φοινικία καί νά τήν φέρει είς τήν Ευρώπη, υπονοώντας μεταναστεύσεις Ελλήνων Φοινικιστών κ.α.. καί αυτή η Παμπυλώνα η μεγάλη θά σφαγεί… καί θά έρθει η προδιαγραφώμενη πλέον Αχρήματη Κοινωνία μέ Κοινωνικά Δελτία τών βασικών ψώνιων… Θυμηθείτε τήν κάρτα Ιλλουμινάντων μέ μία ταύλα/πλάκα ξύλινη μέ δύο ερείσματα οπίσω καί εμπρός νά γράφει «τράπεζα», υπονοώντας ότι οπίσω δέν υπάρχει κανένα υπόβαθρον αλλά κενόν ψευδοσυμφωνιών προσαύξησης χρήματος καί άμα κάνουν τήν δουλειά τούς καί ρέξουν/περάσουν τά πάντα είς τά χέρια τούς θά διαλύσουν τές τράπεζες ήτοι τές διανθρώπινες χρηματικές συναλλαγές, πράγμα τό οποίον ήδη συμβαίνει….

Ύστερα βλέπουμε όπως πάντοτε χιόνι, θά προκαλέσουν τεχνητή εποχή παγετώνα; Ιπτάμενα άπτερα οχήματα ή δίσκους καί μία επιγραφή οπού δέν διακρίνεται τί γράφει, εκτός εάν χρησιμοποιήσουμε μεγενθυντικόν φακόν; Καί ένας πτωχός μαύρος άνθρωπος νά περιπατάει μέ δυσκολία καί πέριξ τά άχρηστα πλέον χαρτονομίσματα τά οποία ποίος ό λόγος νά συνάξει; Οί άνθρωποι θά βλέπουν στόν δρόμο ασήμι καί δέν θά σκύβουν νά τό πειάσουν. Μία χούφτα χρυσάφι μία χούφτα αλεύρι, είπε ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός…

Μετά έρχεται η επιβεβαίωση τών όσων αναφέραμε ανωτέρω. Η σημαία τού Ισραήλ καί από τήν άλλη μεριά η ίδια εξάλφα μέ τό όνομα τού Αλλά (δέν προφέρεται Αλλάχ) είς τό κέντρον, από τόν όρον Άλ καί Έλ ελληνικώς οπού υιοθέτησαν οί Εβραίοι από τά ελληνικά… Σύμπνοια λοιπόν μέ τό Ισλάμ διότι είναι ιδικόν τούς παιδί διά νά κατακόψουν τόν Χριστιανισμόν… όπως πάμπολλες φορές είπα…. Αμέσως μετά η σημαία αυτή φαίνεται νά κυματίζει επάνω είς τόν ναόν τού Σολομώντος δηλώνοντας ότι Ταλμουδ, Τώρα ή Πεντάτευχος καί γενικώς ιουδαϊκή θρησκεία, βαβυλωνιακή θρησκεία ώς υποστήριγμα καί Ισλάμ είναι τό ίδιον καί τό αυτόν! Εδώ πέφτουν οί μάσκες διά τό ποίον είναι τό Ισλάμ… Άλλωστε, η πολυγαμία τού Σολομώντος είναι η ίδια μέ τήν σουλτανική πολυγαμία καί τήν πολυνυμφία τών Μωαμεθανών, χεχεχε! Τά ίδια ίσχυαν σέ πολλές πόλεις τής Αρχαίας Ελλάδος καί σ’ άλλες χώρες…

Απέναντι από τόν νεοκτισθέν ναόν τού Σολομώντος διατηρημένος τό τέμενος Άλ Άξα = Άλ/Θεός Άξιος… Ποίος τούς έβαλε νά κτίσουν εκεί τόν ναόν αυτόν; Διά νά μήν κτισθεί ποτέ εκεί χριστιανικός λαός οί πράκτορες τών εβραιοσιωνιστών διέταξαν κρυφά άρχοντες τού Ισλάμ νά κτίσουν τήν κρυφή δεύτερη Τόρα τούς, ήτοι τήν Ισλαμοτώρα…. Δέν χαλάται αλλά συνυπάρχει μέ τόν ναόν τού Σολομώντος!…. Νά η αποκάλυψη… είτε γίνει έτσι είτε όχι, αυτό θέλουν κάποιοι….

Μετά εξέρχεται έναν ιπτάμενον όχημα από τόν ναόν τού Σολομώντα, τεχνολογία τήν οποία ήδη έχουν, περνάει από τόν ναόν Αλάξα = Αλέξης = άλεξ = αποκρούω (τροφή διά σκέψη) καί κατευθύνεται φαινομενικώς αριστερά πρός Αμερική ή Ευρώπη; Καί ύστερα προκύπτει η σημαία τής Τουρκίας, ήτοι τού θεματοφύλακα τού Ισλάμ. Τώρα μπορείτε νά καταλάβετε διατί οί εβραίοι μέ ψεύδη παρουσιάζουν δεκάδες λαούς ώς δήθεν Τούρκους, ακόμη καί λαούς γενικώς Καυκάσιους καί Μογγόλους ώς ομογενείς χαχαχα, ενώ οί Τούρκοι είναι μείγμα άλλων λαών καί δή ώς επί τώ πλείστον Ελλήνων εξισλαμισθέτων μέ τεκμήρια καί αποδείξεις γραφής καί γονιδιακής διερεύνησης…. Αυτά τά έγραψα σέ χιλιάδες άρθρα καί σχόλια από δεκαετίας καί βάλε….
Μετά η σημαία τής Τουρκίας επικάθεται ενός πύργου ώς γράφει τίς λέξεις ; ή λέξη hudhud καί δηλώνει αδελφότητα καί ομοιοποίηση μέ εβραίων καί τούρκων = hud = הוד
Από εβραϊκά σέ αγγλικά τό hud = skin = skinskin = ούνα φάτσα ούνα ράτσα όπως εμείς μέ τούς Ιταλούς, αλλά δέν είμαι βέβαιος άν είναι σωστόν… τό νόημα όμως τής διπλής λέξης hud είναι φανερόν…

Αλλά δέν μ’ αφήνει τό σύνστημα νά ιδώ τί σημαίνει εβραϊστί… Καί εδώ γίνεται μεγάλη αποκάλυψη. Πάντοτε οί Εβραίοι είχαν είς τήν καρδίαν τούς τά αδέλφια τούς από τόν νόθον υιόν τού Αυραάμ τόν Ισμαήλ. Εξού καί οί Ελληνοβυζαντινοί αποκαλούν τούς Τούρκους Ισμαηλίτες καί Αγαρηνούς, τώρα κατάλαβες τί σού αποκαλύπτω; Τό τί έκρυβαν κρυφά μέ αγάπη οί Εβραίοι σιωνιστοσατανιστές διά τά αδέλφια τούς Αγαρηνούς καί Ισμαηλίτες οπού οί 12 υιοί τού Ισμαήλ νυμφεύτηκαν Αιγυπτίες, νά διατί η επιμονή τούς μέ τούς φαραώ καί τόν Αντίχριστον ώς φαραώ, καί μία θυγατέρα τήν οποία νυμφεύθηκε ό Ησαύ ό αδελφός τού Ιακώβ, άρα τέ έχουν οί Εβραίοι είς τό αίμα τού ισμαηλίτικον = τουρκικόν αίμα, χαχαχα… Νά τί περιγράφει κατωτέρω: «Επειδή η Σάρρα ήταν στείρα, ζήτησε από τον Αβραάμ να έχει σχέσεις με την δούλη της Άγαρ και την έδωσε στον Αβραάμ για παλλακίδα. Όταν έμεινε έγκυος, η Άγαρ περιφρονούσε τη Σάρρα κι εκείνη το είπε στον Αβραάμ, ο οποίος της είπε να κάνει ότι νομίζει καλό. Η Σάρρα άρχισε να της φέρεται άσχημα και εκείνη έφυγε μακριά της. (Γε 16:1-6) Ένας άγγελος βρήκε την Άγαρ και τη νουθέτησε να γυρίσει στην κυρία της. Ο Αβραάμ ήταν 86 ετών κατά τη γέννηση του Ισμαήλ. [8] Η Σάρρα γέννησε τον Ισαάκ όταν ο Ισμαήλ ήταν δεκατεσσάρων. Σε μια γιορτή για την απογαλάκτιση του Ισαάκ, η Σάρρα είδε τον Ισμαήλ να παίζει με τον γιο της και ζήτησε από τον Αβραάμ να διώξει την Άγαρ και τον Ισμαήλ. Ο Αβραάμ δυσαρεστήθηκε, αλλά αφού ο Θεός τον διαβεβαίωσε ότι θα φροντίσει για την Άγαρ και το παιδί, τους έδιωξε αφού τους έδωσε ψωμί και νερό. Ενώ η Άγαρ ήταν μαζί με τον γιο της στην έρημο Βηρ-σαβεέ και το νερό είχε τελειώσει, απελπισμένη εγκατέλειψε το παιδί της κάτω από τη σκιά ενός θάμνου και απομακρύνθηκε κλαίγοντας για να μην δει το θάνατό του. Ο Θεός άκουσε την προσευχή της και της έδειξε ένα πηγάδι με καθαρό νερό. Εκεί υποσχέθηκε ξανά πως από τον Ισμαήλ θα προέλθει ένα μεγάλο έθνος. Αργότερα, ο Ισμαήλ συμφιλιώθηκε με τον Ισαάκ και είδε τον πατέρα του πριν πεθάνει. (Γένεση 25,7-10). Έζησε στη έρημο Φαράν ως νομάδας. Παντρεύτηκε μια Αιγύπτια και απέκτησε 12 γιους και μία κόρη, την Βασεμάθ ή Μαελέθ (Μαχαλάθ), την οποία παντρεύτηκε ο Ησαύ (Γένεση 28,9. Γένεση 36,3). Από τους απογόνους του προήλθαν κάποιες αραβικές φυλές,οι Φοίνικες και άλλοι(Γένεση 25,12-18. Α’ Παραλειπομένων 1,28-31). Πέθανε σε ηλικία 137 ετών.[9]»…

Θυμάμαι κάποτε σέ προσκύνημα είς τό Όρος Σινά είς τήν Μονή τής Αγίας Αικατερίνης ένας κληρικός μάς είπε ότι όμοιοι είναι οί εβραίοι καί οί τούρκοι, αφού είναι αδέλφια καί τό είπε μέ καθυποψία ότι έχουν τήν ίδια «εμπιστοσύνη»….

Κατά συνέπεια, τό I pet goat III αποακλύπτει τόν κρυφόν πόθον τών εβραίων νά σώσουν τά αδέλφια τούς τούς μωαμεθανούς καί νά καταστρέψουν τούς Έλληνες καί τούς Χριστιανούς αφού όπως θά δείτε παράκατω είναι η συμπλήρωση τών πρωτόκολλων τής σιών…
Ξανά δοκίμασα πρό ολίγου τό הוד
Ώς hud από τό hudhud = glory αγγλιστί σέ μετάφραση ήτοι δόξαδοξα = η ίδια δόξα, Τόν Ίδιον Θεόν δοξάζουν Εβραίοι καί Μωαμεθανοί, χαχαχα, είδατε πώς ενώνονται τά αδελφάκια; Όταν έλεγα ότι όλες οί θρησκείες θά ενωθούν εκτός από τόν Χριστιανισμόν, όταν επισήμανα κατόπιν πώς αυτόν επιβεβαιώνει η μασσωνία όταν είς τόν 33ον βαθμόν δηλώνει είς τήν μύηση ότι όλες τίς θρησκείες τίς ίδρυσε ό θεός καί ότι ό θεός είναι ό Εωσφόρος = Σκοτοφόρος πρώην άγγελος Εωσφόρος εκτός τού Χριστιανισμού καί γίνεται αμέσως μετά ένας καταιγισμός ύβρεων καί βλασφημιών είς Τόν Ιάσων Χριστόν ώς ξυλωστή τής θρησκείας τούς. Όταν έλεγα ότι Νεογνωστικιστικές θρησκείες = παραθρησκείες είναι ό Μωαμεθανισμός διά όσους πιστεύσουν σ’ αυτόν καί διά τούς Χριστιανούς κυρίως η μασσωνία, τώρα επαληθεύουμαι… Βήμα τώ βήματι από τήν μασσωνία σέ παίρνουν είς τήν ένωσιν θρησκειών αποκλεισμένου μόνον τού Χριστιανισμού καί διά νά καταλάβετε τό αίσχος τής υποκρισίας τούς δέν αποκλείουν κάν τές πολυθεϊκές θρησκείες παρότι δήθεν ή «όντως» πιστεύουν σ’ έναν θεόν, αλλά μετά ξυλώνουν καί αυτούς. Τώρα κατάλαβες διατί θέλουν τήν Ελλάδα μωαμεθανοποιημένη όπως προώθησαν όλες οί κυβερνήσεις καί δή ό Τσίπρας, μέ ενδελέχεια τώρα αλλά ό Μήτσος τής Τάκης έχει νά σκοτώσει κόσμο μέ τά εμβόλια γιά νά τόν σώσει από τόν «κορωνοϊόν», χαχαχα καί μετά συνεχίζει…

Μετά ό μεταλλαγμένος πάει μέ τό ιπτάμενον άρμα τού είς τόν πανόπτη οφθαλμόν τών ψευδοχριστιανών μασσώνων ήτοι τήν πυραμίδα επάνω από τήν πυραμίδα τού δολαρίου, τήν πυραμίδα τήν ανεξάρτητη επάνω από τό τραπεζοειδές πυραμιδωτό σχήμα, που μάς λέγει ότι ποτέ δέν επικοινωνούσε η κάτω πυραμίδα μέ τήν άνω πυραμίδα αλλά απλώς η άνω διάταζε τήν κάτω καί παρακολουθούσε καί τώρα τής σπάει τό δίκτυον παρακολούθησης καί ισχύς, όπως προλέγεται είς τά πρωτόκολλα σιών ότι θά διαλύσουν τούς μασσώνους άμα φέρουν είς πέρας τό έργον τούς καί όπως μάς τό λέγει είς τό I pet goat II όταν ό Αντίχριστος κάνει σκόνη τούς συνστρατευμένους μασσώνους μέ φαία/γκρίζα κοστούμια…

Επαληθεύομαι όταν έλεγα ότι η βαβυλώνα = Παμπυλώνα η μεγάλη τού Ιωάννη είς τήν Αποκάλυψη ήτοι η παν+πύλη τού πανδαιμονισμού τών κτιστών ψευδοθεών τής μασσωνίας καί τών δαιμονίων είναι ό Μασσωνία!!!!

Καί ύστερα μάς δείχνει τήν Μέκκα = Μέγα ήτοι τόν ναόν τού Μέγα μέ τά λευκά περιστέρια τής Αντίχριστης ειρήνης, η οποία αντίχριστη ειρήνη είναι ό γνωστικισμός τού ισλαμταρώ….

Ό μεταλλαγμένος μέ τό που μπίγει τήν σπάθα τού είς τόν πανόπτη οφθαλμού σκοτώνει παράλληλα πάσα ειδωλολατρεία καί λατρεία από χρυσόν, αργυρόν, χαλκόν, λίθον καί ξύλον όπως λέγει η Αποκάλυψη, συμπεριλαμβανομένων δι’ αυτούς καί τών ιερών εικόνων μάς οπού είναι θύρες Αγίου Πνεύματος μέσω τών Αγίων Τού Θεού, εξού καί ό Δαυίδ είπε 1,000 έτη π.Χ. θαυμαστός Ό Θεός έν τοίς αγίοις αυτού, αλλά όπως βλέπετε αυτοί δέν είναι Δαυιδιστές ό,τι καί νά λένε αλλά σατανιστές οπού αφού δημιούργησαν τήν Παμπυλώνα τήν μεγάλη ύστερα τήν καταστρέφουν διά νά φέρουν πλήρην σατανοδικτατορία 1260 ημέρες όπως όλ’ αυτά προφυτεύει Ό Χριστός δι’ Ιωάννη τής Αποκαλύψεως…

Συνάμα σημαίνει ότι μπίγει τήν σπάθα στό μάτι τής Ορθοδοξίας, αφού τό σύμβολον τού πανόπτου οφθαλμού χρησιμοποιήθηκε πρωτίστως γιά νά δείξει Τόν Πατέρα Θεόν καί συνάμα Τόν Χριστόν, αλλά συνάμα τονίζει τό βγάλσιμον καί τρύπημα τών «ειδώλων» εικόνων τής Ορθοδοξίας, αφού είς τήν Κύπρον από τό 1963 μ.Χ. καί μετά τό 1974 μ.Χ. οί Μωαμεθανοί έβγαζαν τά μάτια τών εικόνων τής Ορθοδοξίας θεωρώντας ΜΑΣ ειδωλολάτρες. Λέγει μία ελληνοκυπριακή παροιμία: «νά σού γελάσει βγάζει σού τά μάτια σού» μέ νόημα, καραδοκεί μέ ηρεμία καί ατονία μέχρι νά έρθει η ευκαιρία νά σού βγάλει τά μάτια… πράμα που κάνουν μέ δόλον καί υπουλία οί Μωαμεθανοί φανατικοί άμα τούς γνωρίσετε καί τούς ψυχολογείσετε… Συνάμα, σκέπτομαι τά είδωλα που αναφέρει ό Ιωάννης ό Θεολόγος στήν Αποκάλυψη, χρυσά, αργυρά, χάλκα καί λίθινα καί ξύλινα. Αναφέρεται καί σέ εικόνες; Όχι νομίζω, διότι δέν λατρεύονται οί εικόνες αλλά τά πρόσωπα που αντιπροσωπεύουν ώς κατοικητήρια Αγίου Πνεύματος!

Ό ψευδοπροφύτης ός παρουσιάζει τό ψευδοευαγγέλιον τό δήθεν συγγραμμένον από τόν Απόστολον Βαρνάβα τής Κύπρου είναι αυτός οπού γονατίζει καί σκύβει εντός Αγίας Σοφίας καί ύστερα μέ έναν ιπτάμενον όχημα μέ σημαία τής Τουρκίας σπάζει μέ τήν σπάθα τόν πανόπτη οφθαλμόν τής Ευρώπης, τής πάλαι ποτέ Χριστιανικής Ευρώπης, οπού τά πρωτόκολλα τής σιών καχιούνται ότι τούς έκαμαν μασσώνους διά νά πολεμούν τ’ αδέλφια τούς! Εδώ φαίνεται ότι η Πέμπτη Φάλαγγα τού σιωνισμού είναι ό Μωαμεθανισμός καί ότι ό ψευδοπροφύτης είναι ό Μωάμεθ όπως έλεγα αλλά ποίος μέ άκουε καί τήν μασσωνική πλέον Ευρώπη όπως λέγει καί Καλλέργης ό υπηρέτης τού σχεδίου τών πρωτόκολλων τής σιών θά αναμείξουν τές φυλές καί ποίος τές διαλύει; Ποίος άλλοις από η ισλαμική λαίλαπα εντός Ευρώπης!!!! Έρχεται τό τέλος τής Ευρώπης, μέ ψευδοπροφύτη έναν νέον Μωάμεθ ή μάλλον θά μάς πούν ότι επανήλθε από τά ουράνια ή η παρουσία αυτού τού στρατιώτη Μωάμεθ συμβολίζει όλον τόν ισλαμικόν Αντίχριστον όχλον! Καί ενώ ψευδοπαλεύουν Ρωσσία καί Αμερική εξοπλίζεται από τόν σατανοσιωνισμόν η Τούρκια ή δήθεν εχθρική χώρα τών σιωνιστών ψευδοϊσραηλίτων…

Δύσκολον ν’ αντέξουν πολλοί μέ όσα επέρχονται, όποιος αντέξει μέχρι τέλους θά γίνει Άγιους Τού Άκτιστου Αρνίου = Τού Αρνητή τού κτιστού κόσμου…

Η περίεργη πέτρα τής Μέκκας που θεωρείται μετεωριτική κάτι κρύβει καί ίσως τό ίδιον υλικόν επανέλθει ώς νέος μετεωρίτης… Μέσα από τό βίδεο φαίνεται η δύσνοια τού Χριστιανισμού όταν Η Αγία Σοφία γίνεται γνωστικιστικόν τζαμί τού ΙΣΛΑΜΤΑΡΩ… καί απ’ εκεί εξέρχεται η Κιβωτός τής Διαθήκης/Συνθήκης/Συμφωνίας Θεού καί Ισραήλ, αλλά θά τούς είπε Ό Θεός Εγώ κράτησα Τόν Λόγον Μού εσείς τόν κρατήσατε, ή Τόν σκοτώσατε διά Σταυρώσεως;…

Αυτή είναι η Αντίχριστη Ειρήνη, ήτοι η «επιτευχθήσα» μεταλλαγμένη τροποποιημένη ειρήνη άνευ Χριστού καί έχετε νά πάθετε άμα τήν εμπιστευτείτε….

Κύριος ειμοί βοηθός καί ού φοβηθήσομαι τί ποιήσει μοί άνθρωπος καί ού φοβηθήσομαι κακά…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (6)

 1. ΠάνοςΓέριμου 06/10/2021 @ 12:20 ΜΜ

  triklopodia.gr/%ce%b7-%ce%b5%ce%b5-%ce%b5%ce%be%ce%b5%cf%84%ce%ac%ce%b6%ce%b5%ce%b9-%cf%84%ce%b7%ce%bd-%ce%b5%ce%b9%cf%83%ce%b1%ce%b3%cf%89%ce%b3%ce%ae-70-%ce%b5%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%bf%ce%bc%ce%bc%cf%85%cf%81%ce%af/ Αφρικάνοι καί Μουσουλμάνοι οίας φυλής είναι ό,τι πρέπει νά καταστραφεί η Λευκή Φυλή η οποία είναι η Ελληνική Φυλή η οποία έχει καί τίς μίξεις τής όπως κάθε άλλη φυλή, καί τό κρύβουν…

 2. Προσπαθώ να βρω το γνήσιο βίντεο και δυστυχώς βρισκω εκδόσεις με αναλύσεις από Ασιάτες και όλα είναι κακής ποιότητας, φαίνεται βιαστικά φτιαγμένο και καμια σχέση ποιοτικά με τα προηγούμενα..

 3. ΝΕΜΕΣΙΚΟΣ 06/10/2021 @ 6:05 ΜΜ

  αβρααμοισλαμοπαπαρεες γκραντε

 4. ΠάνοςΓέριμου 06/18/2021 @ 9:31 ΜΜ

  Νεμέσικε, βάλε καί λίγη ειδωλολατρεία αλαπουρνέζικη φαντασιοπληξίας άνευ νοήματος αρχαιοελληνικής μυθολογίας που δήθεν βεβαίως καταλάβεις καί κλείσαμε καρώ…

 5. ΠάνοςΓέριμου 06/18/2021 @ 9:31 ΜΜ

  Πλούτωνα όντως αυτό που έχω όμως είναι κανονικόν.

 6. ΠάνοςΓέριμου 06/18/2021 @ 9:47 ΜΜ

  Επίσης Νεμεσικέ δέν διάβασες τό άρθρον επειδή δέν ξέρεις τί γράφω μέσα γιά τήν αρχαία ελλάδα…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*