10:57 - 06/04/2021

Ό Χριστός είναι Η ΖΩΗ καί Ό ΘΑΝΑΤΟΣ. Ο ΨΥΧΟΚΛΕΠΤΗΣ! Ό Χάρος είναι ένας άγγελος τού… Πώς καταλάβοντε οί ψευδοσωτήρες…

Ό Χριστός είναι Η ΖΩΗ καί Ό ΘΑΝΑΤΟΣ. Ο ΨΥΧΟΚΛΕΠΤΗΣ! Ό Χάρος είναι ένας άγγελος τού… Πώς καταλάβοντε οί ψευδοσωτήρες…

Ό θάνατος είναι προϋπόθεση τής προσωρινής ζωής, προέκταση τής προσωρινής ζωής, μεταποίηση τής προσωρινής ζωής, τίποτε δέν χάνεται, τίποτε δέν εξεφανίζεται καί άν χαθεί δέν εξεφανίσθηκε, εκτός εάν τό θέλει Ό Θεός. Ό Χριστός απόθανε καί Αναστήθηκε, σού έδειξε μέ αυτόν ότι είναι η ζωή, ό θάνατος, η κατάσταση πρίν τήν γέννηση έν ζωεί, η κατάσταση μετά τόν θάνατον έν Αιωνία Αναστάσει… Σού έδειξε δηλαδή ότι πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών…

Ό θάνατος είναι έναν διάλυμμα, δι’ Αυτόν 72 ωρών… Βασικά όμως όταν επέστρεψε τό πρώην σαρκίον δέν ήταν πιά όπως πρίν, τροποποιήθηκε σέ αυρόσωμα…, τό δεύτερον σώμα, τό αερικόν σώμα όν αναφέρει ό Απόστολος Παύλος καί άλλοι… Δηλαδή καί νά μήν λάμβανε τό αυρόσωμα έν ζωή ήτο, αφού Τό Πνεύμα ζούσε, όμως μέ τήν επιστροφή Τού σού έδειξε πώς θά είσαι κάποτε όταν η αύρα σού θά ενωθεί μέ τήν ψυχή σού.

Τό σαρκίον σού δέν θά τροποποηθεί, άλλωστε αυτόν μπορεί νά συμμετείχε ώς κύτταρα, μόρια, ηλεκτρόνια σέ χίλιους ανθρώπους, τρείς χιλιάδες ζώα καί δέκα χιλιάδες φυτά, καρπούς, μεταλλικά τεμάχια καί άλλα… Δέν θ’ ανοίξουμε συνζήτηση περί κβαντομηχανικής = φωτοδεσμομηχανικής τώρα, τά είπαμε άλλοτε, ότι μπορεί έναν σωματίδιον νά συμμετάσχει σέ εκατόν οργανισμούς ταυτοχρόνως; Τίποτε αδύνατον παρά Κυρίου είτε αυτόν είναι κβατνομηχανική ψευδώς κβατνομηχανική επειδή είναι ανώτερον Μαθηματικόν Ιδίωμα καί Θαύμαν…

Έρχεται ώς κλέπτης λέγει μέσω τής νυχθός καί μέ έφοδον είς τίς δέκα Παρθένες… καί πέντε απ’ αυτές είναι προετοιμασμένες. Ποία είναι η αρχική ετοιμολογία τής λέξεως κλέπτης; Από τήν πρόθεση έκ+λήπτης/λαμβάνων = εκλαμβάνω = κλαμβάνω, λήπτης = έκλήπτης = κλήπτης = κλέπτης ή εκλέπτης. Άλλωστε ό κλέπτης εκλαμβάνει καί απολαμβάνει! Εκλαμβάνει διά νά απολαύσει όσα λαμβάνει καί απολαμβάνει χωρίς τύψη δικαίου ή αδικίας… Άρα τέ ό κλέπτης είναι άρπαγας/άρπαξ ή υφάρπαξ… Τό κάνει μέ τό ζόρι ή διά τού “δίκαιου” ή δίκαιου τού ισχυρού.

Όταν ό συνάνθρωπος σού μέ τό ζόρι τής ισχύς τού εφαρμόζει “δίκαιον”, όταν τό κάνει Ό Θεός μέ τό ζόρι τής ισχύος τού θανάτου τό κάνει έν δικαίω… Βεβαίως όταν σού αφαιρεί τήν ζωή κάποιος άλλος, γίνεται μέ τήν σύμφωνη ή ασύμφωνη γνώμη Τού Θεού, αλλά πάντοτε μέσω άλλου αλλά όταν γίνεται είναι Παρών καί επιτρέπεται ώς ελευθερία από Τόν Ίδιον. Μπορεί νά βάλει κάποιον νά αφαιρέσει ζωήν άλλου καί πρίν διαμαρτυρηθείτε, ποίος διέταξε τόν προφύτη/προφήτη Ηλία νά σφάξει τούς τριακόσιους βααλιστές ψευδοϊερείς; Ποίος διέταξε τόν Άγιον Μέγαν Κωνσταντίνον είς τό “ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ”.Τί σάς φαίνεται παράξενον; Αφού ό θάνατος είναι Τού Θεού όπως καί η ζωή αυτού οπού θά θανατωθεί καί η ψυχή τού καθενός…

Όταν γεννάται ζωή, όταν γεννάται θάνατος, όταν γεννάται ψυχοσωτηρία, όταν γεννάται ψυχαπώλεια, γεννάται τό Θέλημα Θεού έν δικαίω… Μπορεί νά σέ σκοτώνουν άδικα αλλά νά σωθείς, μπορεί νά σέ σκοτώσουν άδικα αλλά νά μήν σωθείς, μπορεί νά σέ σκοτώσουν δίκαια καί νά σωθείς, μπορεί νά σέ σκοτώσουν δίκαια καί νά μήν σωθείς. Αυτές είναι οί έν προκειμένω πιθανότητες αυτής τής Τετραπιθανότητος… Αλλά άν σωθείς θά είναι δίκαιον καί άν χαθείς θά είναι δίκαιον…

Τό έπειασες αυτόν; Δέν έχει καμμία εξουσία μετά θάνατον τό άδικον. Ό,τι σού συμβεί, ό,τι πάθεις, ό,τι καταλήξεις θά είναι τό δίκαιον προδίκαιον… Αυτόν οπού σού κάνουν άλλοι συνανθρώποι, συμπτώσεις, ενέργειες, ζωές, ζώα, φυτά, πράγματα, πνεύματα, πρό τού θανάτου ώς δίκαιον ή άδικον δέν καθορίζει αυτόν οπού θά σού προσφέρει ή κάνει ή κρίνει Ό Χριστός… Ό Χριστός θά σέ κρίνει ανεξαρτήτως τί σού έκαναν εάν ήσούν καί έφυγες έτοιμος ήτοι δίκαιος καί πολυδίκαιος μέ τήν ευρεία διαντίληψη τού όρου όπως τήν παρουσιάσαμε καί σέ πρόσφατα καί παλαιότερα άρθρα.

Εάν είσαι έτομος διαρκώς διά τά Ουράνια Άϋλα Αιώνια Παλάτια ό,τι κι’ άν σού κάνουν ή δέν σού κάνουν δέν σ’ επηρεάζουν, απλά τό πολύ πολύ νά στείλουν ολίγον ενωρίτερα ή ολίγον αργότερα είς τά Άχραντα Παλάτια… Εάν είσαι άδικος όσον καί άν ζήθεις θά χαθείς διότι η πρό θανάτου ζωή φέρει επάνω τής ημερομηνία λήξεως οπού τό πολύ πολύ νά τήν ανανεώνεις ολίγον ακόμη… Αλλά σ’ ερωτώ ποδοσφαιρικώς: “Τί κι’ άν καταφέρεις τήν παράταση άν ηττηθείς μέσα σ’ αυτήν; Η παράταση είναι η ματαιοδοξία μέσα είς τήν κενοδοξία καί η κενοδοξία μέσα είς τήν ματαιοδοξία, εάν δέν είναι ό χρόνος αυτός νικηφόρος…”. Διευκρίνιση όσον διά τό ποδόσφαιρον καί τά άλλα κοσμικά, είναι ούτως ή άλλως ματαιόδοξα καί κενόδοξα, εκτός εάν βλέπωντας καί κάνωντας τά τού ποδοσφαίρου παραδιγματισθείς όπως καί είς τό ανωτέρω παράδειγμα περί τών Ουρανίων Άχραντων Δόξων!…

Ἄν γνώριζε ὁ ἰδιοκτήτης ἑνός σπιτιοῦ ποιά ὥρα τῆς νύχτας θά ᾽ρθει ὁ κλέφτης … Γιατί ἄν δέν ἀγρυπνᾶς, θά ᾽ρθω σάν τόν κλέφτη, καί δέν θά ξέρεις ποιά ὥρα …
“Γίνεσθε έτοιμοι. Ότι ή ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Λουκ. ιβ’40] Λουκ.ιβ’40
“Γρηγορείτε ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κε’΄13] Ματθ.κε’13

“Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος (…) γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται (…) γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κδ’ 36, 42, 44] Ματθ.κδ’36,42,44

Τί σημαίνουν αυτά;…. ΜΑΣ ωμιλεί δι΄αιφνιδιασμόν, δι’ έφοδον, διά σφδράν επιδρομήν θανάτου, αλλά συνάμα καί διά Τήν Δευτέραν Παρουσίαν Τού!

Θά επιχειρηματολογίσετε: «καλά δέν γνωρίζουμε ότι ήρθε η ώρα θανάτου τινός ψυχόμαχου;»… Τήν γνωρίζουμε αλλά μόνον επειδή ήρθε, δέν τήν γνωρίζεις από πολύ πρίν… Μπορείς νά προβλέψεις ότι κάποιος θ’ αποθάνει σέ πόλεμον ή θά φονευθεί μέσα σέ διαμάχη συμμορίας ή άλλως πώς, αλλά επειδή είδες τά σημεία καί τά τέρατα τής πολιτείας τού… Τά σημεία σού έδειξαν καί όχι αυθυπαρχής. Βλέπεις νά συννεφιάζεις καί λέγεις θά βρέξει. Παρατηρείς τά μηνελλάγια έν Κύπρω έν καιρώ Αυγούστου καί μαθαίνεις πότε θά βρέξει από τόν Σεπτέμβριον καί άλλα καιρικά φαινόμενα έως τόν επόμενον Αύγουστον, μέ τό Παλαιόν Ημερολόγιον…

Παρατηρείς τά σημεία καί τέρατα τών τοπικών στοιχείων τής Φύσης, όπως τήν θάλασσα, τήν εκεί ηλιοφάνεια, τούς εκεί ανέμους καί λές θά βρέξει, θά χιονίσει, θά φέρει καταιγίδα. Αλλά τί έκανες; Ανάγνωσες τά σημεία…. δηλαδή μία συγκεκριμένη γλώσσα η οποία δέν αναγνώθετε ώς μετεωρολογική πρόβλεψη είς τήν τηλεόραση αλλά ώς μετεωρολογική πρόβλεψη ή μάλλον ανακοίνωση από διάφορα μικρά καί μεγάλα φαινόμενα τής εμβέλειας τού οφθαλμού σού καί τών γνώσεων σού είς τήν πέριξ περιοχή ή σέ άλλες περιοχές οπού επίσης γνωρίζεις, αυτά είναι όλα Αστρολογία θά λέγαμε ή μάλλον Καιρολογία μέσω σημείων καί τέρατων, ώστε νά διαβάζεις τοπικά, χωρικά, παγγήινα καί Συμπνατικά φαινόμενα καί προανακοινώσεις…

Δέν μπορείς όμως νά διαβάσεις τόν καιρόν ότι θά βρέξει ή θά κάνει καταιγίδα καί δή σέ ανύποπτη ημερομηνία καί σέ μήνα οπού συνήθως ή πάντοτε δέν υπάρχει καταιγίδα πέντε έτη πρίν… Οί Αστρολόγοι καί Αστρονόμοι παρατηρούν κάποια σημεία καί τέρατα, αλλά δέν μπορούν νά τά ερμηνεύσουν πλήρως συνήθως ή τά ερμηνεύουν ελάχιστα, ούτε τούς ιδιομματισμούς τών φαινομένων γνωρίζουν. Είναι ώς νά διαβάζεις αλλά νά μήν γνωρίζεις τό Νόημα ή όλον τό Νόημα καί ώς γνωστόν η ημιμάθεια έστω πολλές φορές χειρότερη τής αμάθειας…

Νά διατί λέγει ότι δέν γνωρίζουν ούτε οί αγγέλοι, παρά μόνον όταν είναι προφανές, εννοείται… Όταν στοιχιματίζεις ποία ομάδα θά νικήσει είς τό ποδόσφαιρον, δέν είσαι βέβαιος ότι τό αποτέλεσμα θά είναι τό σωστόν, εξού καί οί πλείστοι χάνουν τά στοιχήματα. Μπορείς όμως νά προβλέψεις π.χ. ότι ό Ολυμπιακός θά κάνει είς τό Πρωτάθλημα είκοσι νίκες, δέν μπορείς νά προβλέψεις ποίον αγώνα θά χάσει μέ βεβαιότητα, μπορεί νά χάσει από τόν Παναθηναϊκόν μπορεί όμως νά χάσει από τήν Παναχαϊκή είτε είναι εσκεμμένον είτε όχι…

Δέν μπορείς όμως νά προβλέψεις ποίος θά πάρει τό Πρωτάθλημα σέ πέντε ή είκοσι έτη, διότι δέν είδες τά σημεία καί τά τέρατα, ήτοι ποίους παίκτες έχει, τήν οικονομική κατάσταση καί άλλα…Τό νά προβλέψεις ποίος θά πάρει τό Πρωτάθλημα είκοσι έτη μετά, είναι προφυτεία ή κατά τύχη τζογοπρόβλεψη…

Έφοδος είναι Ό Θάνατος καί πρέπει νά είσαστε έτοιμες Ψυχές….

Ό Χριστός έρχεται ώς κλέπτης μέσα είς τήν νύχτα, τί σημαίνει αυτόν μεταξύ άλλων; Αιφνιδιάζει, εφοδεύει… Έρχεται τήν ώραν οπού Προκαθόρισε νά έρθει δι’ εσένα… Έρχεται νά σού κλέψει τήν ζωήν, νά σού κλέψει αυτόν οπού σού έδωσε καί εάν δέν είσαι έτοιμος νά σού κλέψει τήν ψυχήν… Ωσάν νά ΜΑΣ λέγει ότι η ψυχή είναι ιδική τού καί θά τήν πάρει θέλεις δέν θέλεις, αλλά εάν δέν είσαι έτομος δέν θά πάρει τό πνεύμα ή τήν αύρα, αυτόν τό μεταθανάτιον αυρικόν σώμαν όταν θ’ Αναστηθουμε μαζύν Τού μέ τήν ψυχήν σού καί αυτόν είναι μία εξήγηση τού τί σημαίνει χάνω/απωλαίνω τήν ψυχήν… Από τήν άλλη γίνεται λόγος διά κολασμένες ψυχές… Δέν είμαι βέβαιος ποίον από τά δύο συμβαίνει, πειραματικώς τροφή διά σκέψη σού τό βάζω εδώ, αλλά όπως καί νά έχει, εάν είσαι έτοιμος θά σωθείς ό,τι καί σημαίνει αυτόν, εάν όχι θά χαθείς ό,τι καί άν σημαίνει αυτόν από τά ανωτέρω…

Εσύ είσαι ο οικοκύρης, εάν δέν φυλάεις τό σπίτι σού θά κλέψει ό Κλέπτης όχι τό σπίτι σού αλλά αυτόν οπού υπάρχει μέσα είς τό σπίτι σού. Μετάφραση, τό σπίτι είναι τό σώμα. Εσύ είσαι ό νούς καί μέσα είς τό σπίτι δηλαδή τό σώμα ευρίσκεται η ψυχή. Νομίζω είναι μία καλή εξήγηση χωρίς νά σημαίνει δέν υπάρχουν παρόμοιες άλλες, άλλωστε υπάρχουν αρκετές εικασίες, υποθέσεις, εξηγήσεις από περασμένους αιώνες έως τήν σήμερον…

Ακούστε τί ΜΑΣ λέγει τώρα διά τούς Ψευδόχριστους, Ψευδοσωτήρες, Ψευδουπερήρωες γήινους ή εξωγήινους κ.τ.λ… Καί τήν απλή μονολεκτική εξήγηση είς τό τέλος:

“Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. Πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες ότι εγώ ειμί, και πολλούς πλανήσουσιν” [Μαρκ. ιβ’ 6] Μαρκ.ιβ’6

“Γίνεσθε έτοιμοι. Ότι ή ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Λουκ. ιβ’40] Λουκ.ιβ’40
“Γρηγορείτε ότι ουκ οίδατε την ημέραν ουδέ την ώραν εν ή ο υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κε’΄13] Ματθ.κε’13

“Εάν τις υμίν είπη, ιδού ώδε ο Χριστός, ιδού εκεί, μη πιστεύετε. Εγερθήσονται γαρ ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία και τέρατα προς το αποπλανάν, ει δυνατόν” [Μαρκ. ιγ’21-22] Μαρκ.ιγ’21-22

“Ειπέ ημίν πότε ταύτα έσται, και τι το σημείον της σης παρουσίας και της συντελείας του αιώνος; Και αποκριθείς ο Ιησούς είπεν αυτοίς. Βλέπετε μη τις υμάς πλανήση. Πολλοί γαρ ελεύσονται επί τω ονόματί μου λέγοντες, εγώ ειμί ο Χριστός, και πολλούς πλανήσουσι” [Ματθ. κδ’3-5] Ματθ.κδ’3-5

“Όταν έλθη ο Υιός του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και πάντε οι άγιοι άγγελοι μετ’ αυτού, τότε καθίσει επί θρόνου δόξης αυτού και συναχθήσεται έμπροσθεν αυτού πάντα τα έθνη, και αφοριεί αυτούς επ’ αλλήλων ώσπερ ο ποιμήν αφορίζει τα πρόβατα από των ερίφων” [Ματθ. κε’31-32] Ματθ.κε’31-32

“Περί δε της ημέρας εκείνης ή της ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι εν ουρανώ, ουδέ ο υιός, ει μη ο πατήρ μου μόνος. Βλέπετε, αγρυπνείτε και προσεύχεσθε. Ουκ οίδατε γαρ πότε ο καιρός εστιν” [Μαρκ. ιγ’32-33] Μαρκ.ιγ’32-33

“Περί δε της ημέρας εκείνης και ώρας ουδείς οίδεν, ουδέ οι άγγελοι των ουρανών, ει μη ο πατήρ μου μόνος (…) γρηγορείτε ούν, ότι ουκ οίδατε ποία ώρα ο Κύριος υμών έρχεται (…) γίνεσθε έτοιμοι, ότι η ώρα ου δοκείτε ο Υιός του ανθρώπου έρχεται” [Ματθ. κδ’ 36, 42, 44] Ματθ.κδ’36,42,44

“Πολλοί ψευδοπροφήται εγερθήσονται και πλανήσουσι πολλούς, και διά το πληθυνθήναι την ανομίαν ψυγήσεται η αγάπη πολλών. Ο δε υπομείνας εις τέλος, ούτος σωθήσεται” [Ματθ. κδ’11-13] Ματθ.κδ’11-13

“Πυρ ήλθον βαλείν επί την γην, και τι θέλω ει ήδη ανήφθη; (…) Δοκείτε ότι ειρήνην παρεγενόμην δούναι εν τη γη; Ουχί, λέγω υμίν, αλλ’ ή διαμερισμόν” [Λουκ. ιβ’49] Λουκ.ιβ’49

“Τότε εάν τις υμίν είπη. Ιδού ώδε ο Χριστός ή ώδε, μη πιστεύσητε. Εγερθήσονται γαρ ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήται και δώσουσι σημεία μεγάλα και τέρατα, ώστε πλανήσαι, ει δυνατόν, και τους εκλεκτούς” [Ματθ. κδ’23-24] Ματθ.κδ’23-24

“Ωσπερ η αστραπή εξέρχεται από ανατολών και φαίνεται έως δυσμών, ούτως έσται και η παρουσία του Υιού του ανθρώπου” [Ματθ. κδ’27] Ματθ.κδ’27

Είς τό κατά Ματθ κδ’27 ΜΑΣ λέγει πώς όταν θά έρθει θά είναι όπως εξέρχεται η αστραπή έξ’ ανατολών καί θά είναι τόσον μεγάλη ώστε νά φαίνεται έως δυσμών. Θά είναι τόσον μεγάλη η φωτεινή άφιξη ώστε νά φαίνεται παγκοσμίως, μία παγκόσμια αστραπή. Δέν θά έρθει τήν Δεύτερη φορά μέσα σέ σώμα ταπεινής ανθρώπινης σαρκός αλλά Πάμφωτος…

Συνεπώς, οίον εύρετε επί γής μετά τήν Πρώτη Παρουσία Τού μέ σάρκα καί οστά νά ισχυρίζεται ή νά φέρει τήν φήμη ότι είναι σωτήρ ψεύδεται, έστω καί άν κάνει μερικά τοπικά φακκίρικα ολογράμματα ή άλλα μηχανικά… φωτοκόλπα, τά φαινόμενα απατούν καί ό,τι λάμπει δέν είναι χρυσός ή Χριστός!… Μπορεί νά είναι ό αντίχρυσος ή Αντίχριστος…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (12)

 1. Ο ΣΑΛΟΣ 04/06/2021 @ 1:23 ΜΜ

  Πως γίνεται να φανεί μία Αστραπή από την μια πλευρά της γης έως την άλλη?
  ΑΣΤΡΑΠΗ
  ΟΠΟ
  /Η/
  ΆΣΤΡΑ ΟΠΉ

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 04/06/2021 @ 4:39 ΜΜ

  Ο Χριστός δεν είναι ούτε η ζωή ούτε ο θάνατος!

  Η Θεότητα του είναι εφεύρεση και οι Μεσσιανικές προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης εκπληρώθηκαν τεχνηέντως στο πρόσωπο του από τους ανώνυμους συγγραφείς των ευαγγελίων.

  Στάθηκε ανίκανος να εκπληρώσει τις υποσχέσεις του προς τους μαθητές του! Οι προφητείες του απέτυχαν!

  Ακόμα και οι στίχοι της νεκρανάστασης στο αρχαιότερο ευαγγέλιο είναι προϊόν πλαστογραφίας.

 3. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 04/06/2021 @ 4:39 ΜΜ

  Τα όσα έγραψα παραπάνω μπορούν να αποδειχθούν μέσα από το βιβλίο της πίστης σας. Αυτό δεν σας τιμά καθόλου!

  Όλοι εσείς που μελετάτε την Αγία Γραφή, είτε είστε απατεώνες, είτε ανόητοι!

  Τι θα λεχθεί για το γεγονός των εκατοντάδων χριστιανικών θρησκειών με ένα βιβλίο πίστης και διαφορετική πίστη;

  Είστε αξιολάτρευτοι! Σας θαυμάζω!

 4. Οδοιπόρος μονοσανδαλος 04/06/2021 @ 9:11 ΜΜ

  ΙΑ ΤΡΕ
  ΤΡ ΙΑ Ε
  μπορείς να κλάψεις κανονικά,
  Μόνος σου,
  Θα σε λυπηθεί,
  Μην αφήνεις να κλαίνε άλλοι για σένα,,,

 5. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 04/07/2021 @ 9:11 ΠΜ

  Από τη μία πλευρά αναμφίβολα υφίσταται ο θρησκευτικός χαρακτήρας, μιας και οι συγκρούσεις γινόταν επ’ ονόματι του θεού Απόλλωνος και παράλληλα η ηττημένη πλευρά καλούταν να πληρώσει το αντίτιμο της ασέβειας στον θεό. μόλις στα τέλη του 4ου αιώνα, όταν η Δελφική Αμφικτιονία απώλεσε την προνομιακή θέση που απολάμβανε μέχρι τότε στον ελληνικό κόσμο κατά τους δύο προηγούμενους αιώνες.ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ

 6. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 04/07/2021 @ 9:13 ΠΜ

  Τι ήταν όμως η Δελφική Αμφικτιονία; υπήρξε ένας από τους παλαιότερους διακρατικούς οργανισμούς της αρχαιότητας με έντονο θρησκευτικό χαρακτήρα, στον οποία συμμετείχαν από κοινού αντιπρόσωποι διαφορετικών φυλετικών ομάδων. Στο αμφικτυονικό συνέδριο συμμετείχαν με δικαίωμα ψήφου δώδεκα ελληνικές φυλές: οι Θεσσαλοί, οι Βοιωτοί (με κυρίαρχη τη Θήβα), οι Δωριείς (με κυρίαρχη τη Σπάρτη), οι Ίωνες (με κυρίαρχη την Αθήνα), οι Μάγνητες, οι Λοκροί (με μια ψήφο για τους Οζολούς και μία για τους Οπούντιους

 7. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 04/07/2021 @ 9:15 ΠΜ

  Λοκρούς), οι Οιταίοι, οι Αχαιοί, οι Φωκείς, οι Μαλιείς, οι Περραιβοί και οι Δόλοπες. Παράλληλα στο συνέδριο εκπροσωπούνταν δίχως δικαίωμα ψήφου και οι Αιτωλοί, οι Ακαρνάνες, οι Ηλείοι, οι Αρκάδες, οι κάτοικοι της Τριφυλλίας και οι Δρύοπες. Αρχικά το συνέδριο φαίνεται να είχε ως καθήκον του την φροντίδα του ιερού της Δήμητρας, το οποίο βρισκόταν στην πόλη Ανθήλη κοντά στις Θερμοπύλες. Εκεί κοντά βρισκόταν ιερό του Αμφικτύονος, ενώ και η θεά Δήμητρα αποκαλούταν Αμφικτυονίς. Προς επίρρωση της θέση

 8. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 04/07/2021 @ 9:16 ΠΜ

  αυτής προστίθεται και το γεγονός ότι οι σύνοδοι της Αμφικτυονίας και στις Θερμοπύλες και στους Δελφούς ονομαζόταν Πυλαίες (Πυλαία εαρινή και Πυλαία μεταπωρινή), ενώ και ο ένας από τους δύο αντιπροσώπους, αυτός που αντιπροσώπευε την πόλη του στην συζήτηση των θεμάτων στο συνέδριο, ονομαζόταν πυλαγόρας – ο άλλος αντιπρόσωπος ονομαζόταν ιερομνήμονας και είχε καθήκον του να ψηφίζει για τα ζητήματα έπειτα από τη συζήτηση. Οι ονομασίες αυτές αναδεικνύουν εύγλωττα τη σχέση της Αμφικτυονίας με την περιο

 9. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» 04/07/2021 @ 9:21 ΠΜ

  περιοχή των Θερμοπυλών. Αργότερα η Αμφικτυονία ανέλαβε την φροντίδα του ιερού του Απόλλωνος στους Δελφούς, εντάσσοντας παράλληλα στον κύκλο της τις περισσότερες φυλετικές ομάδες.
  ΓΙΑΤΡΟΣ ΤΙ ΓΙΑΤΡΟΣ………………«Δόξα τω Θεώ πάντων ένεκεν. Αμήν.»
  ……………..ΠΟΣΟ ΜΑΛΑΚΑΣ ΕΙΣΑΙ…+++ ΔΕς ΤΙ ΜΑΛΑΚΑς ΕΙΣΑΙ.
  https://captain-christos.blogspot.com/2011/11/45.html

 10. Ευστάθιος Μοσχοβίτης 04/07/2021 @ 9:22 ΠΜ

  Κύριε “Παναγιώτη Δία” Η ΕΒΔΟΜΗ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΟΥ ΑΚΑΤΑΛΗΠΤΟΥ ΘΕΟΥ, ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΑΛΛΑ ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΦΥΣΕΩΣ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑΛΗΠΤΗ ΚΑΙ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΓΙΟ ΘΕΟ ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ, ΩΣ Ο ΕΝΑΝΘΡΩΠΗΣΑΣ ΑΓΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΟΥ freevolition.gr/Christ.htm …

 11. Ευστάθιος Μοσχοβίτης 04/07/2021 @ 10:28 ΠΜ

  ΚΥΡΙΕ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΔΙΑ ΜΙΛΑΤΕ ΓΙΑ ΑΕΡΙΚΟ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟ ΣΩΜΑ ΕΝΩ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ΟΤΙ Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΟΤΑΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΚΕ ΣΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥΣ ΕΙΠΕ ΣΤΟΝ ΘΩΜΑ ΝΑ ΨΗΛΑΦΗΣΕΙ ΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΑ ΤΟΥ ΑΝ ΔΕΝ ΠΙΣΤΕΥΕΙ ΟΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΕΣΤΑΥΡΩΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΣ ΘΕΑΝΘΡΩΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΣ (ΙΩΑΝ. Κ΄, 27) … ΣΕ ΠΟΙΟ ΧΩΡΙΟ ΕΙΠΕ Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ ΓΙΑ “αυρόσωμα”, ΑΕΡΙΚΟ ΣΩΜΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΕΤΕ ΕΣΕΙΣ;;; ΕΧΕΤΕ ΚΑΠΟΙΑ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΚΗ Ή ΑΓΙΟΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΗΓΗ ΕΣΤΩ;

 12. Ευστάθιος Μοσχοβίτης 04/07/2021 @ 10:39 ΠΜ

  ΣΤΙΣ ΠΛΗΓΕΣ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΛΕΥΡΑ ΤΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΕΝΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ ΕΝΝΟΩ ΑΝΩΤΕΡΩ στο σχόλιο μου

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh