Ακολουθηστε το Κατοχικα Νεα στο Τελεγκραμ καναλι του για να κερδισουμε μαζι το δικαιωμα στην Ελευθερια του λογου! https://t.me/+NoMgL8s9g7g1Y2Zk
10:39 - 16/07/2022

Μήν προσποιείστε κάποιοι τούς ανήξευρους, δύνασθε νά είσαστε Αποστόλοι επανένωσης τών Χριστιανών καί αυτόν αρχίζει από τήν ευεπανεκτίμηση Τής Παναγίας

Μήν προσποιείστε κάποιοι τούς ανήξευρους, δύνασθε νά είσαστε Αποστόλοι επανένωσης τών Χριστιανών καί αυτόν αρχίζει από τήν ευεπανεκτίμηση Τής Παναγίας. Απάντηση είς τούς Αδελφούς Προτεστάντες-Διαμαρτυρώμενους Χριστιανούς!….

Οί Προστεστάντες-Διαμαρτυρώμενοι δέν φιλούν-προσκυνούν εικόνες ούτε αναγνωρίζουν Αγίους καί Τήν Παναγία, αλλά αναγνωρίζουν τήν αγιότητα τών αγγέλων.

Ή μήπως οί άγγελοι δέν εισίν άγιοι;….

Η απάντηση σέ αυτούς:

Είς τήν βασιλεία τών ουρανών εισέρχονται όσοι εισίν άγιοι ή καί μέχρι τινός βαθμού άγιοι καί οί μετανοήσαντες όπου πάλαι σημαίνει δεχόμενοι αγιότητα… Καί ούτοι έχουν μεταξύ άλλων καρδία παιδίου, αγαθότητα, ταπείνωση, αγάπη, σέβας δικαίου ή μέρος αρκετόν από αυτά… ώστε νά πληροί τίς προϋποθέσεις ψυχοσωτηρίας έν τοίς ουρανοίς…

Άκτιστος Άγιος είναι Ό Θεός. Κτιστοί άγιοι εισίν οί αγγέλοι έξ’ αρχής καί οί ανθρώποι άμα βαπτισθούν καί εφόσον παραμείνουν αγαθοί ή επαναγεννηθούν ήτοι επαναγίνουν παιδιά ήτοι μέ αθωότητα καί αγαθότητα παιδιού…. άνθρωποι…

Όσοι δέν δέχονται αγίους ανθρώπους δέν δέχονται τήν ρήση τού ψαλμού: θαυμαστός Ό Θεός έν τοίς αγίοις αυτού, ήτοι θαυματουργεί διά μέσω τών αγίων Τού καί προσκυνώντας τήν εικόνα τούς προσκυνείς εικόνα αφιερωμένη σέ ναόν-σώμα-ψυχή όπου εγκατοικεί Τώ Αγίω Πνεύματι-Αγιότητα!…

Εάν οί αγγέλοι εισίν άγιοι οίτινες κτίσθηκαν έκ Θεού, δέν θά είναι Η Παναγία η οποία μέ τήν σάρκα τής γέννησε Τόν Θεόν; Θά δεχόταν Ό Θεός νά Τόν γεννήσει πόρνη, όπως είπε ένας ραββίνος ποία η διαφορά νά γεννηθεί Ό Χριστός από παρθένα ή πόρνη;

Αφού όπου επαφίεται Ό Θεός αγιάζει! Καί εάν υπάρχει έναν μέρος όπου αφήθηκε-έγγιξε πλήρως είναι τό σώμα καί η ψυχή Τής Παναγίας, καί όστις έρθη σ’ επαφή μέ τήν Αγιότητα αγιάζει. Είναι δυνατόν τά κτίσματα τά οποία δέν γέννησαν Θεόν ήτοι οί αγγέλοι νά εισίν άγια καί τό κτίσμα τό οποίον γέννησε Τόν Θεόν ήτοι Η Παναγία νά μήν είναι Αγία; Ώς Άγιος Ό Θεός θά ήθελε νά γεννηθεί από Αγία ή από πόρνη καί βλάσφημη;….

Εμμέσως πλήν σαφώς τό Κοράνιον τό παραδέχεται τούτον, εξού καί η μοναδική γυναίκα όπου εκθειάζει είναι Η Παναγία καί βεβαίως Τόν Χριστόν!… Δέν εκθειάζει τήν μητέρα τού Μωάμεθ…. Καί τούτο είναι μία ακόμη κατάδειξη ότι τό Κοράνι είναι αίρεση Χριστιανισμού…

Τό σώμα καί η ψυχή-ζωή Τής Παναγίας είναι ναός όπου εμβρυώθηκε Ό Υιός έν σαρκί καί δέν θά τόν άγιαζε έξ’ αρχής μέ μάννα αρχαγγέλου Γαβριήλ όπως αναφέρεται έως τά 12 έτη Τής, ώστε νά υποδεκτεί παγκάθαρη Τώ Αγίω Πνεύματι;

Δηλαδή Ό Θεός άγιασε τόν αρχάγγελον Γαβριήλ καί τόν Αυραάμ ασπούμε καί δέν άγιασε τήν έν σαρκί Μητέρα Τού; Ή μήπως δέν δύναται;….

Ό Θεός Διαμαρτυρώμενε-Προτεστάντη σώζει ψυχές αλλά δέν τίς αγιάζει; Δύναται νά σώζει ψυχές αλλά όχι νά τίς αγιάζει; Καί η ψυχή Τής Μητέρας Τού θά αφηνόταν μή αγία;

Ψυχοσωτηρία σημαίνει αγίαση καί αγίαση σημαίνει ψυχοσωτηρία!…

Άρα τέ, εάν εσύ δύνησαι νά σωθείς-αγιάσεις δέν δύνηται Η Παναγία;

Καί όταν προσκυνείς εικόνες δέν προσκυνείς τό ξύλον ή άλλον υλικόν αλλά μία θύρα πρός Τώ Αγίω Πνεύματι έν δόξα τού αγίου όπου απεικονίζει ό οποίος αφαίρεσαι πάν πάθος καί αμαρτία από μέσα τού καί εγκατοίκησε Τώ Αγίω Πνεύματι, συνεπώς όταν προσκυνείς Άγιον δέν προσκυνείς κάποιον όπου έκανε τό θέλημα Τού αλλά τό Θέλημα Τού Θεού καί έγινε κατ’ εικόνα καί καθ’ ομοίωση ψυχική μέ Τόν Θεόν ήτοι μέσα τού εγκατοικεί Τώ Αγίω Πνεύματι!…

Μήπως τό σώμα Τού Χριστού δέν ήταν Άγιον; Είναι Άγιον καί αγίασε από Τόν Υιόν όπως καί η προέκταση τού σώματος Τού ήτοι Η Παναγία Μητέρα Τού! Τό σώμα Χριστού καί Παναγίας είναι έναν, διότι τό τέκνον τού ανθρώπου είναι άνθρωπος, η σάρκα τού υιού ή θυγατέρας τού ανθρώπου είναι άνθρωπος ή σάρκα ανθρώπου, όπως η σάρκα τού υιού τού όφι είναι όφις κ.ο.κ….

Ό Νεοταξίτικος Αντίχριστος Οικουμενισμός δέν απαντάει αλλά δέχεται όλες τίς απόψεις, δέχεται ασπούμε ότι τό μελανόν είναι καί λευκόν καί τό λευκόν καί μελανόν, τό σωστόν καί λάθος καί τό λάθος καί σωστόν, τό άγιον πόρνον καί τό πόρνον άγιον, τό δίκαιον καί άδικον καί τό άδικον καί δίκαιον γαρ… Η αλήθεια καί ψεύδος γάρ καί τό ψεύδος καί αλήθεια γαρ… Οί υποκριτές γνωρίζουν ότι είναι υποκριτές, οί πλάνοι γνωρίζουν ότι είναι πλάνοι, οί πλανεμένοι δέν γνωρίζουν ότι είναι πλανεμένοι, προτιμήστε νά είσαστε αυτοί διότι τούς ψάχνει τούς απολωλότες Ό Χριστός!…

Αυτός ό γεννημένος θνητός όπου γεννάει Τόν Θεόν είναι ό μεγαλύτερος Άγιος καί Αυτός Ό Άγιος είναι Η Παν.Αγία!!!!

Παναγιώτης Δίας

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*