22:30 - 12/09/2021

Μεγάλη Αποκάλυψη Συνωμοσίας από Συνωμοσιολόγον: Ό κορωνοϊός, τό εμβόλιον καί τό φάρμακο ανάρρωσης Remdesivir (Veklury) έχουν τά ίδια συμπτώματα; Ποίος είναι ποίος; Ποίον είναι μέσα σέ ποίον; Οί ίδιες παρενέργειες, δείτε τά δεδομένα… Νά οί Φωτοχυμικές Απάτες «τούς»: Κ+Ε+R=ΒΜΝ καί Κ+R=Κ  Μέρος 2

Αφού διαβάσετε οπωσδήποτε τό Μέρος 1… προχωρούμε… Κάνουμε ανασκόπηση καί ταυτοχρόνως συμπεραίνουμε μέ τά όσα οίδαμε είς τό Μέρος 1…

Πρώτον, μάς έλεγαν ότι ό κορωνοϊός δέν αντέχει είς τήν ζέστη καί νά εκτειθόμεθα είς τόν ήλιον διά κυριολεκτιή ηλιοθεραπεία. Πράγματι, περύσι κόπασε τό Καλοκαίρι, αλλά εφέτος προσαυξήθηκε εκατομμύρια φορές περισσότερον αναλογικώς… Από περύσι είπα ότι θά φέρουν καί Καλοκαιρινόν κορωνοϊόν καί πράγματι εφέτος ό καλοκαιρινός κορωνοϊός προσπέρασε καί τόν χειμωνιάτικον κάλπικον καί τεχνητόν τού Μιλάνου καί τής λοιπής Βόρρειας Ιταλίας, όταν δέν φρόντιζαν τούς ανίατους ασθενείς μέ καρκίνον, ζάκχαρον, αναπνευστικά προβλήματα, πίεση, καρδιακά προβλήματα, ώστε νά αποθάνουν καί νά τούς ψευδοεπικηρώσουν ώς θανάτους από κορωνοϊόν αντί από προεσκεμμένη προσχεδιασμένη εγκατάλειψη είς τό έλεος τών ανίατων ασθενειών τούς. Παράλληλα έδειχαν εικόνες από μαζικά φέρετρα που αφορούσαν άλλες περιπτώσεις, που κινηματογραφήθηκαν προηγουμένως ή τήν ίδια εποχή καί πολλοί ανέβασαν κρυφά σέ βίδεος τίς κρυβές αντικινηματογραφίσεις τούς κατασκοπευτικώς αυτής τής μαζικής εξαπάτησης τών μέσων μαζικής εξαπάτησης…

Δεύτερον, μάς έλεγαν ότι άμα εμβολιαστούν οί περισσότεροι ή έστω μεγάλον ποσοστόν ανθρώπων ό κορωνοϊός σχεδόν θά εκλείψει, ενώ εμείς καί κορυφαίοι Γενετιστές καί Ιολόγοι τού Αντισυνστήματος Εξαπάτησης υποστήριζαν ΕύΣυνωμοσιολογικώς τό αντίστροφον καί Ευδικαιώθησαν!!!!…. Μέ τήν αύξηση τών εμβολιασμών προσαυξήθηκαν τά κρούσματα κορωνοϊπάθειας, συγκρίνετε αυτόν μέ τήν Λογική τού Μέρος 1 γιά τό πώς τό κάνουν, εκτός από τήν Αναεκπομπή έκ νέου κορωνοϊού καί μεταλλέξεων αυτού μέσω διαφόρων παρεμφερή συχνοτήτων μέ τόν πρώτον κορωνοϊόν από τά 5g καί 6g, διότι ήδη κυκλοφορεί καί αυτόν, π.χ. η google, facebook, apple λειτουργούν από τήν εποχή που δέν υπήρχε δήθεν 5g αλλά μόνον 4g… Κατανοείτε τό Μέγεθος τής απάτης, τής άγνοιας καί τής απόκρυψης που κάνουν;… Σάς είχα ειπεί όμως ότι μπορεί νά υπάρχει ήδη έως καί 100G ώς παράδειγμα περύσι… ! Τό θυμάστε;… Σάς είχα ειπεί ότι όπισθεν τού όρου 5G κρύβεται πακτωλός άγνωστων τεχνολογικών, χάαρπ, άσιελον καί άγνωστων σ’ εμάς λέξεων διά χυμείες καί ειδικότητες επεξεργασμένων συχνοτήτων καί ταχυτήτων αυτών τών συχνοτήτων, Θυμάστε;….

Τρίτον, ανακεφαλαιώνουμε, μάς είπαν εάν εμβολιαστούμε όλοι ή οί πλείστοι ό κορωνοϊός θά εκλείψει καί ότι ό Χειμώνας φέρνει έξαρση καί τό Καλοκαίρι ύφεση εξάπλωσης τής βιολογικής ηλεκτρονικής ασθένειας «τούς»…. Πράγματι, περύσι κράτησαν τόν «λόγον» τούς από δόλον!… Εφέτος είς τήν Κύπρον τό Καλοκαίρι, εκεί που σέ περισυνές ίδιες ημερομηνίες υπήρχαν 5 κρούσματα εφέτος υπήρχαν από 500 καί άνω, άρα τέ αυτοδιαψεύσθηκαν επειδή είναι ψεύτες καί συνωμότες καί επαληθευτήκαμε εμείς επειδή δέν έχουμε συμφέροντα είς τά κορωνοεμβολοχαράγματα καί αγαπάμε τήν Αλήθεια καί τές ζωές καί ψυχές τών ανθρώπων… θυσιάζωντας χρόνον εκεί που άλλοι συνανθρώποι μάς θυσιάζουν χρόνον μόνον διά τό Κερδόχρημα….

Τέταρτον, δεύτερη ανακεφαλαίωση… Εμβολίαστηκαν οί ανθρώποι αλλά ό κορωνοϊός υπερπολλαπλασιάστηκε… Ήρθε τό Καλοκαίρι καί τά κρούσματα αυξήθηκαν… Ό κορωνοϊός, τά εμβόλια καί τά αποθεραπευτικά φάρμακα ήτοι τό Remedesivir προξενούν τά ίδια παρενεργεικά ήτοι ενεργειακά εχθρικά πρός τό σώμα συμπτώματα, άρα ποίον απ’ αυτά θά θεραπεύσει ποίον, αφού τό καθένα έχει ίδιαν χυμικήν βιολογικήν ηλεκτρονικήν γνώμην δράσης καί αντίδρασης; Όμοιος ομοίου αεί πελάζει, απλά τά τρία αυτά πράγματα φοράνε έξ’ απάτης διαφορετική ταπέλα αλλά μέσα τούς έχουν τήν ίδια πανούκλα… Ό κορωνοϊός καλείται πανούκλα καί είναι πανούκλα, ενώ μέ μία διαφοροποίηση συχνότητας, γίνεται ευεργετικός, ναί πρώτη φορά τ’ ακούτε, είναι θέμα συχνοτήτων… Τό εμβόλιον καί τό Remedesivir είναι κατά τήν παροιμία: «απέξω κούκλες καί από μέσα πανούκλες» ή όποτε καί όσον θέλουν κούκλες ή πανούκλες διά νά γίνεται η ζημιά είς τούς ανθρώπους καί δή τόν πληθυσμόν μέ τό σταγονόμετρον καί λογιστικώς όπως είς τά τραπεζικά δάνεια, διά νά μήν τούς πάρουμε χαπάρι!….

Μέσω πλασέμπω, αλλού μικρότερης δόσης καί αλλού μεγαλύτερης δόσης δηλητηρίων σέ εμβόλια καί φάρμακα, κινούν τά νήματα αξεπέραστα μαεστρικώς!… Καί σύ μπουμπουνιάζει χαϊβανωτώς είς τήν επιφάνεια τού ίσαλου, ενώ η κορυφή τού Παγόβουνου είναι Υποθαλάσσια καί αυτή!….

Εδώ παπάς (κορωνοϊός) εκεί πάπας (εμβόλια) πούν ό παπάς (Remedesivir);… Κάθε παππάς απ’ αυτούς τούς τρείς είναι διαφορετικός καί ίδιος καί όμοιος αλλά μέ άλλον όνομα…. Είναι σ’ αντιστροφική βλασφημία τό νόημα περί Αγίας Τριάδος Ομοούσιω Τώ Πατρί… καί τών τριών διαστάσεων που μιμούντε Τόν Κτίστη τούς οπού αναλόγως από ποία περιστροφική πλευρά παρατηρείς ή περιστρέφεις έναν σχύμα/σχήμα γωνίων αλλά καί καμπύλων καί κύκλων αλλάζει τό ύψος, τό μήκος, τό πλάτος! Θυμάστε που σάς τά έγραφα αυτά καί δέν δίνατε σημασία;;;;;…..

Συνεπώς ό τρίπαππας ήτοι τριαντίπαππας τού διαβόλου, δέν πειάνεται… καί νά τό τελικόν συμπέρασμα…

Πρίν προχωρήσουμε μού λέγει η νοσοκόμα είναι ανεπίτρεπτη η χρήση μόνον ενός φαρμάκου κατά τού κορωνοϊού, διότι μπορεί νά μήν είναι συμβατόν μέ τόν ασθενή ή νά τόν βλάπτει ή νά έχει παρενέργειες, άρα όπως καί σ’ όλες τίς άλλες περιπτώσεις πρέπει νά υπάρχουν πέραν τού ενός διαθέσιμου φαρμάκου καί θεραπείας καί συνδοιασμός αυτών. Οί παιδίατροι αλλάζουν τά βρεφικά συνσκευασμένα γάλατα τακτικώς είτε επειδή σπυριάζουν είτε επειδή κάνουν εμετούς είτε δι’ άλλους λόγους τά βρέφη, πόσον μάλλον ένας κορωνοϊπαθής… Πώς είναι δυνατόν νά χρησιμοποιείται έναν φάρμακον καί δή τέτοιον ώστε νά έχει παρενέργειες όμοιες ή παρόμοιες μέ τήν ασθένεια; Χαχαχα! Είναι έμμεση χρήση μυστικής αργής καί τακτικής Γενοκτονίας, αίσχος!…

Νά λοιπόν, τί γίνεται καί πώς λέγεται είς τήν Κύπρον ενώ σ’ άλλες χώρες μέ άλλες ψευδοδικαιολογίες, διά νά μήν φαίνεται παντού η ίδια απάτη καί γίνει υποψιαστή, ενώ άμα ισχύουν άλλα σ’ άλλες χώρες, τότε λένε οί ηλίθιοι, εάν ήταν απάτη θά ίσχυε παντού, ενώ είς τήν πραγματικότητα η απάτη μεταμορφώνεται διά νά μήν φαίνεται καί φαντάζει ευρείας κλίμακος ήτοι παγκόσμιας ή έστω πολυχωρικής…

Σήκωσαν συνήθεια νά λένε πώς όποιος αποθάνει εμβολιασμένος απόθανε από τό βακτηρίδιον τού νοσοκομείου… Δέν μάς είπαν ποτέ τί είναι αυτόν, πώς λέγετε ΚΕΟ, Κάρλσπερνγκ, Βότκα; Τί; Δεύτερον, ποτέ δέν μάς τό έδειξαν σέ χυμική υπόσταση, τουλάχιστον εγώ δέν τό είδα ούτε τό επιστημονικόν όνομα τού… Δεύτερον, μέ τόν όρον βακτηρίδιον τού νοσοκομείου μπορεί νά κρύβουν δεκάδες γνωστά καί άγνωστα βακτηρίδια εντός νοσοκομείου, φυσικώς προκειπτώμενα ή τεχνηεντώς προκειπτώμενα… Τρίτον, μέ τήν χυμική αντίδραση οξυγόνου μέ οξυγόνο ή άλλα στοιχεία ή χυμικά φάρμακα καί τό φώς ή συχνότητες τύπου 5g γεννάται ζωή, διότι η ζωή μπουμπούνα γεννάται από οξυγόνον ήλιον = ηλεκτρισμόν λάμπας ή αστέρος καί ύδωρ σέ μία σωματιδιακή βάση, ήτοι πύρ, χούς, ύδωρ, αήρ… απλά πραγματάκια… Ασπούμε ότι η έλλειψη οξυγόνου από τήν τριάδα κορωνοϊός, εμβολιασμός, Remdesivir κατεβάζει τά επίπεδα οξυγόνωσης καί η μεταταυτόχρονη παροχή υπερβολικής δόσης οξυγόνωσης είς τό ίδιον σώμα/βάση δημιουργεί χυμική αντίδραση γέννησης ζωής, όπως η ηλεκτρόλυση καί άλλες παρόμοιες συνθήκες; Τί λέτε, γεννάται ή δέν γεννάται ζωή/βακτηρίδια είς τόν πλανήτη τής Ζωής από αλληλαντιδράσεις ισχυρών εκκενώσεων καί εκγεμώσεων; Τροφή διά πολύ ωραία μεγάλη σκέψη!…. χαχαχαχαχα!….

Έν κατακλείδι, η έρευνα έδειξε πώς όστις αποθάνει από τήν τριάδα κορωνοϊός, εμβολιασμός, Remdesivir δηλώνεται ότι απέθανε από τό βακτηρίδιον/μικρόβιον τού νοσοκομείου…. Όστις αποθαίνει από τήν δυάδα κορωνοϊός, Remdesivir δηλώνεται ότι απόθανε από κορωνοϊόν! Πρόκειται διά πανέξυπνη Μέθοδον που πήραν από Μαθηματικές Ατραπούς σέ Εξισώσεις, Χυμεία, Κβαντομηχανική = Φωτοδεσμοηλεκτρομαγνητοβαρυτικομηχανική! Δέν χρειάζεται νά τήν εφαρμόζουν κυριολεκτικώς, αρκεί νά τήν εφαρμόζουν τεχνηεντοδολιοϋπουλικώς, αλλά είς τήν προκειμένη περίπτωση ισχύουν αμφότερα διά τών δύο ανωτέρω Εξισώσεων ότι τά τρία = βακτηρίδιον νοσοκομείου καί τά δύο = κορωνοϊός….

Ασπούμε ότι κορωνοϊός (Κ), εμβολιασμός (Ε), Remdesivir (R), Βακτηρίδιον/Μικρόβιον Νοσοκομείου (ΒΜΝ), τότε εξισωτικώς Κ+Ε+R=ΒΜΝ καί Κ+R=Κ… Επειδή βαριέμαι, δέν έχω χρόνον καί δέν είναι η ειδικότητα μού ή «ειδικότητα» μού συνάμα, ψάξετε νά οιδείτε ότι αυτές οί δύο Εξισώσεις ισχύον τόσον είς τά Μαθηματικά όσον καί είς τά Φυσικοχυμικά Φωτοδεσμοηλεκτρομαγνητοβαρυτομηχανικά Μαθηματικά! Στοιχειματίζεις ότι θά τό εύρεις σ’ εξίσωση; Καί εάν δέν τό εύρεις νά τό που υπάρχει, αλλά ήδη υπάρχει καί ήδη πρωτεμφανίσθηκε εδώ όπως τό βλέπεις ΚΑΙ ΣΕ ΒΛΕΠΕΙ!!!! Προσέξετε ότι η ΣΕΙΡΑ Κ+Ε+R (KER) είναι διαφορετική από τήν ΣΕΙΡΑ Κ+R (KR)… Η ΣΕΙΡΑ ουσιών, γραμμάτων, χυμικών/χημικών αντιδράσεων παντός είδους δέν φέρνει διαφορετικές μεταμορφώσεις, μετουσίες, τροποποιήσεις, μεταλλάξεις, αποτελέσματα ;;;;;;; ;;;;;;; ;;;;;;;; ;;;;;;;;

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh