in

Ιουλιανόν/Παλαιόν ή Γρηγοριανόν/Νέον Ημερολόγιον τό σωστόν; Μ’ έναν απλόν πείραμα επιβεβαιώνεται…. Απόδειξη ότι ό Χρόνος είναι Πολυμερής καί Χυμεία….

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ιουλιανόν/Παλαιόν ή Γρηγοριανόν/Νέον Ημερολόγιον τό σωστόν; Μ’ έναν απλόν πείραμα επιβεβαιώνεται…. Απόδειξη ότι ό Χρόνος είναι Πολυμερής καί Χυμεία….

Δέν έχω εργαστήρια στά χέρια μού ούτε τά κατάλληλα όργανα, πιθανόν η πληροφορία νά υπάρχει είς τό διαδίκτυον αλλά πιθανόν νά είναι ενσφαλμένη λόγω καθιέρωσης, θά σάς εξηγήσω αμέσως….

Άν ανατρέξετε είς τό διαδίκτυον θά μάθετε ότι η μεγαλύτερη ημέρα τού έτους είναι 21 Ιουνίου. Θά μπορούσε νά είναι μία άλλη ημέρα αλλά αυτόν δέν μάς ενδιαφέρει…

21 Ιουνίου διά τό Παλαιόν είναι 13 ημέρες μετά ήτοι 4 Ιουλίου, ίσως δέν είναι τυχαία η αμερικάνικη ιορτή αυτής τής ημερομηνίας….

Εάν μετρήσετε τήν διάρκεια τής ηλιοφάνειας 21 Ιουνίου καί 4 Ιουλίου μέ τό ωρολόγιον σάς θά μπορείτε νά διαπιστώσετε ποία από αυτές τίς δύο ημερομηνίες είναι η μεγαλύτερη ημέρα μέ ηλιοφάνεια… Εφόσον η διαφορά μπορεί νά μετρηθεί μέ σαφήνεια έστω καί σέ δευτερόλεπτα…

Μπορεί όμως νά εκπλαγείτε εάν δέν υπάρχει διαφορά μεταξύ τών δύο ημερομηνιών ή επειδή η μεγαλύτερη ημέρα είναι σέ ημερομηνία αναμεσίς τούς ήτοι μεταξύ 22 ή 23 Ιουνίου μέχρι 3 Ιουλίου!….

Μπορεί νά εκπλαγείτε εάν διαπιστώσετε ότι σέ διαφορετικές χώρες μέ διαφορετικόν καθορισμένον ωράριον ημερονυχθιού η μεγαλύτερη ημέρα μέ ηλιοφάνεια είναι διαφορετική καί όχι οπωσδήποτε η 21 Ιουνίου ή 4 Ιουλίου ή κάποια αναμεσίς τούς….

Εάν ό ήλιος δύει τό αργότερον σέ διαφορετικές ημερομηνίες είς τό ίδιον ημισφαίρον καί σέ χώρες σχετικώς γειτνιάζουσες τότε τίθεται θέμα κβαντομηχανικής «ανομαλίας» καί μ’ αυτόν αποδεικνύεται ότι η φωτοδεσμομηχανική δέν έχει τίποτε τό παράδοξον αλλά η εντύπωση τού παράδοξου δημιουργείται ένεκα τής μη σφαιρικής μάς διαντίληψης καί τής κατανόησης μάς συγκεκριμμένων λεπτομερειών τής μαθηματικής ατραπού, τέτοια οπού ισχύει καί σέ θέματα κοινωνικής τριβής ώστε νά απορούμε περί τών μέν ή δέ φαινομένων….

Εννοείται ότι η μεγαλύτερη ημέρα είς τό Νότιον Ημισφαίριον είναι 21 Δεκμβρίου, αλλά μέ τήν ίδια λογική δέν αποκλείεται η μεγαλύτερη ημέρα ή κάποια άλλη «ανομαλία νά λαμβάνει χώρα είς τό ανατολικόν καί δυτικόν Ημισφαίριον εάν τά λογαριάσουμε ώς τοιαύτα καί πολύ καλά θά πράξουμε νά τά εξετάσουμε….

Τό ότι 20-21 Μαρτίου καί 21-22 Σεπτεμβρίου υπάρχει ισορροπία βασιλείας φωτός καί νύχθας δέν είναι φυσιολογικόν αλλά παράξενον επειδή δέν αντιλαμβανόμαστε τί τώ όντι συμβαίνει εκεί έξω μέ βάσει τά δεδομένα τής περιφοράς τής Γής. Όχι ότι οπωσδήποτε αυτά τά δεδομένα τής περιφοράς τής Γής είναι ενσφαλμένα, αλλά επειδή βάσει τής λογικής μάς πρέπει νά διαφωνούν, ή φαίνονται ότι διαφωνούν, ενώ συμφωνούν μέ άλλον τρόπον τής μαθηματικής ατραπούς, εκείνης δηλαδή όπου δέν έχουμε είς τά υπόψιν μάς ώστε νά τά κάνει γέφυρες άν τήν καταλάβουμε αντί διαφωνίες όπως θά τίς βλέπαμε εξετάζοντας τά μέ άλλη οπτική. Τό ίδιον ισχυρίστηκα καί διαπίστωσα περί τών φαινομένων υποτιθέμενης αντιφασκίας σέ λόγια τής Βίβλου καί άλλων βιβλίων….

Η περίπτωση η πραγματική μεγαλύτερη καί μικρότερη ημέρα τού έτους νά είναι διαφορετική σέ δευτερόλεπτα, λεπτά, ώρες καί ημέρες αναμεσίς 21 Ιουνίου καί 4 Ιουλία καί διά τόν Χειμώνα 21 Δεκεμβρίου καί 4 Ιανουαρίου ανά έτος ή ανά έτη, περιπλέκει τά πράγματα ακόμη περισσότερον αφού τά κάνει περισσότερον φωτοδεσμομηχανικά = κβαντομηχανικά αλλά κατ’ ακρίβειαν η ειρωνία είναι ότι τά κάνει απλούστερα, αφού τό περίεργον θά ήταν νά μήν είναι κυμαινόμενη η διάρκεια τής μεγαλύτερης καί μικρότερης ημέρας σ’ έναν κόσμον οπού τά πάντα ρεί….

Συνεπώς τό Ιουλιανόν, Γρηγοριανόν καί άλλα Ημερολόγια είναι κυμαινόμενα όπως καί τά φαινόμενα τής Σελένης αλλά αυτά τά έσχατα ακολουθούν τούς κύκλους τής ροής τής γής καί τήν σχέση τής μέ τόν Ήλιον καί άλλα ουράνια σώματα… Δηλαδή μπορεί η συνέπεια μίας ετήσιας πανσέληνου νά είναι σταθερή αλλά μπορεί νά προξενείται από διαφορετικές εξισώσεις. Π.χ. μπορεί νά έχουμε καθέ έτος τόν αριθμόν 10, αλλά αυτός νά προκύπτει πότε από τό 20-10=10, πότε 0,5+9,25+0,25=10, πότε από τό 7+3=10… Εμείς βλέπουμε τό 10 αλλά έκ τών όπισθεν γίνονται κάθε φορά άλλα, η βιτρίνα καί τό αποτέλεσμα πάντοτε τό ίδιον αλλά δέν γνωρίζουμε πώς προέκυψε καί πότε έγινε αφαίρεση ή πρόσθεση, διαίρεση ή πολλαπλασιασμός καί άν αυτόν είναι πρός όφελος ή ζημία μάς εάν τό διαμετρήσουμε μέ βάση τήν οικονομία ή τήν επήρρεια τής ενέργειας ψυχή τέ καί σώματι….

Εξού καί τό Πάσχα τών Ελλήνων καθορίζεται τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν εαρινή ισημερία ήτοι τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν Πανσέληνον τού Μαρτίου…. Αυτόν τά λέγει όλα…. Τί μάς λέγει;….

Ότι κάθε Ημερομηνία είναι κινητή, ρέει, είναι κυμαινόμενη καί μέ βάση αυτόν ή από άλλη βάση, αλλά αυτήν τήν έχουμε ούτως ή άλλως όλες οί ιορτές καθορίζονται μέ βάση τήν κυμαινόμενη διατύπωση τής Πανσελήνου καί τών άλλων ιδιοτροπιών τής Σελήνης…. Αυτή είναι μία κυριολεκτική φωτοδεσμομηχανική ατραπός πολύ φυσιολογική…

Εντούτοις διά σκοπούς ευκολίας καί μή καθημερινών λογαριασμών καθορίσαμε τίς άλλες ημερομηνίες μέ απλή αριθμιτική τύποις 1, 2, 3, 4, κ.ο.κ…

Ποία είναι η σωστή;… Τό παράδοξον είναι ότι αμφότερες είναι σωστές! Διότι: α) ό χρόνος κυλάει μέ ρυθμόν αριθμιτικής έξω από τά καθημερινά ιδιοτροπικά κυμαινόμενα φαινόμενα τών σωμάτων, ατραπών καί συνδοιασμών τών ουρανίων καί επιπλανητικών σωμάτων καί β) συνάμα ό χρόνος κυλάει μέ βάσει τά ιδιοτροπικά φαινόμενα τών ουρανίων καί επίγειων σέ κάθε πλανητικόν σώμα όπως καί εάν ονομάζεται αυτόν είς τήν Αστροφυσική…. Παράλληλα γ) μία ιδιαίτερη ατραπός σέ κάθε σώμα ανθρώπου, φυτού, κτήνους, κυττάρου, μορίου, ατόμου, υποσωματιδίου, σχήματος, μορφής, χρώματος κ.ο.κ… ήτοι η προσωπική είς κάθε ποσότητα, όγκον, μάζαν, οργανισμόν, συνοργανισμόν σύμπαντος ύπαρξης είς τήν Μικροαστροφυσική…. Καί δ) τό ανάμεικτον αυτών τών τριών βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. εδώ επιβεβαιούται η μεγίστη ρήση τού πρόπαππου τού Ηράκλειτου τά πάντα ρεί… Επίσης, επιβεβαιούται ότι εκεί οπού φαίνονται χάσματα είς τήν Βίβλον καί τά Λόγια Τού Χριστού έλεγα εδώ καί πολλά έτη ότι Υφίστανται τά Αντίστροφα ήτοι Γέφυρες μεταξύ αυτών τών νοημάτων Λόγων….

Εδώ αποδείξαμε ότι ό χρόνος είναι Πολυμερικός, όπως είναι πολυμερικά τά σωματίδια καί διαχωρίζονται σέ τρείς βασικές συνωμοταξίες: α) θετικά όπως π.χ. τά πρωτόνια β) αρνητικά όπως π.χ. τά ηλεκτρόνια καί γ) ουδέτερα όπως π.χ. τά ουδετερόνια καί δ) όλα μαζύν σύν+πλήν+ρώνουν έναν σύνολον, σύμπαν τό έλεγαν είς τήν αρχαιότητα, ή άτομον όπως λέμε διά τό «άτομον» ή τό όνομα ενός άλλου σωματιδίου ή μεγάλου σώματος ουράνιου = Μεγαλοφυσικής ή τής Μικροφυσικής…..

Ουσιαστικώς είς τό ερώτημα εάν τό Ιουλιανόν ή Γρηγοριανόν είναι τό σωστόν Ημερολόγιον η απάντηση είναι τά πάντα ρεί καί είμαστε σωστοί είς τό περίπου…. Δέν αποκλείεται είς τήν κυκλική περιφορά τού πλανητικού μάς συνστήματος, η ημέρα όπου αριθμιτικώς είναι 21 Ιουλίου νά συμπίπτει σέ κάποια φάση ισημερία ανάλογη μέ τήν 21 Σεπτεμβρίου καί όλες οί άλλοι συνδοιασμοί, μπορείτε νά τό καταλάβετε;…. Όσον εισερχόμαστε είς τά βαθειά τής Υπερμαθηματικής Ατραπού αρχίζουν νά εξαφανίζονται τά πώς, τά πού, τά πότε, τά διατί καί σέ άπειρη ταχύτητα εξαφανίζονται πλήρως μέ τήν έννοια οπού καταλαβαίνουμε μέ ταχύτητες οπού διέπονται είς τά διάφορα εντός μάς καί περιβάλλοντα σώματα από τά μικρότερα ώς τά μεγαλύτερα….

Είναι γνωστή η ρήση «ζή στόν κόσμον τού»… Ναί διότι τό ιδιαίτερον Ημερολόγιον τής εσσωτερικής τού ενέργειας ρυθμίζεται μέ συγκεκριμμένη αισθητή ή μή αισθητή αντίληψη καί κατανόηση τού χρόνου ή τινός υποχρόνου, όπως προεξηγήσαμε!…. Έξ’ άλλου τό χάσμα ιδεών, κομμάτων καί άλλων ατραπών αυτόν αποδεικνύει καί μάλιστα ενώ δύο άτομα ζούν είς τήν ίδια κοσμάρα διχάζονται διότι καλούν τίς διάφορες ενέργειες, αντιλήψεις, θεωρήσεις μέ διαφορετικές λέξεις οπού τούς έμαθαν ή έμαθανα από μόνοι τούς νά αντιλαμβάνονται διαφορετικές δήθεν ή μέ φορτία άλλων δήθεν αλήθειων… Π.χ. ό ναζισμός, ό κομμουνισμός καί ό φασισμός, ούνα φάτσα ούνα ράτσα αλλά αυτοθεωρούνται διαφορετικοί ανά μεταξύ τούς, αυτά συμβαίνουν καί σέ άλλες λεπτομερέστερες ατραπούς, σέ σημείον κάποιοι νά αλληλοσκοτώνονται διά αυτές αλλά ουσιαστικώς πιστεύουν είς τά ίδια πράγματα… Η έλλειψη μικροπαρατήρησης καί υπομονής τούς είναι η αιτία νά μήν αντιλαμβάνονται ότι ωμιλούν ή παλεύουν διά τό ίδιον πράγμα ή μέ τό ίδιον πράγμα… Π.χ. δύο κόμματα βασισμένα σέ ψευδαισθήσεις, κακία, ενσφαλμένη θεώρηση μέ διαφορετικές λέξεις αλλά μέ ίδιον μεδούλι, προξενούν έναν πόλεμον ιδεολογιών ενώ η ιδεολογία τούς είναι έξ’ υπαρχής άδικη καί φενάκη!….

Η αναζήτηση τού Πάσχατος τήν πρώτη Κυριακή μετά τήν εαρινή ισημερία επιβεβαιοί πέρα ώς πέρα τήν αλήθεια τής μαθηματικής ατραπούς τής αστρολογίας/αστρονομίας, άν καί κάποιοι τήν αρνούνται ώς υπαρκτή εντός τής Χριστιανικής Θρησκείας. Βεβαίως η καθημερινή «πρόληψη» διά τόν αστρολογικόν χάρτην ενός ανθρώπου δέν μπορεί νά ευσταθεί…. Διότι όταν λέγει ότι ό Λέων θά πάρει χρήματα καί ό Σκορπιός θά χάσει, τί γίνεται όταν δύο συνεταίροι ή έναν ζεύγος με αντίστοιχα ζώδια χάσουν ή κερδίσουν χρήματα;….

Η φωτοδεσμομηχανική αντίληψη τών μαθηματικών είναι ασπούμε η αρνητική ενέργεια έναντι τής θετικής αντίληψης τής απλής αριθμιτικής… Ενώ η ουδέτερη εκτός από τήν ιδιαίτερη φασματική επικράτεια σέ μικρσώματα, είναι πρωτίστως μία τρίτη ανεπαίσθητη αντίληψη τών μαθηματικών, αυτή οπού εκδηλώνει η επιτυχημμένη ποίηση…. Η ποίηση δέν είναι ούτε αριθμιτική ούτε κβαντομηχανική αλλά μπορεί δι’ έναν στίχον νά γραπτούν βιβλία νά τήν εξηγήσουν ώς μία ιδιαίτερη Σχετικότητα αναμεσίς τής αριθμιτικής καί τής κβαντομηχανικής αλλά καί τής ανάμειξης τούς….

Είς τό ερώτημα ποίον Ημερολόγιον είναι τό σωστόν η απάντηση είναι εξαρτάται από ποία μαθηματική ατραπόν θά τό λογαριάσεις καί μέ βάσει ποίον συνδοιασμών δύο ή τριών ατραπών θά τό αναμείξεις καί τήν ποσότητα ανάμειξης τής κάθε υποατραπούς ήτοι τών άλλων τριών είς τό φάσμα τής ατραπούς τής ανάμειξης…. Εάν ό Ηράκλειτος είπε ότι τά πάντα ρεί εγώ σάς λέγω ότι τά πάντα είναι έναν κόκτεϊλ, ακόμη καί τά αμιγώς γνήσια έχουν μία υποκοκτεϊλική συνάθροιση υποειδών χυμείας…. Άρα τέ ό χρόνος είναι χυμεία… ή χημεία ή χειμεία ή χείμαρος έν χειμείξει….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

2 Comments

Leave a Reply
  1. Το σωστοτερο ημερολογιο- εορτολογιο των προσομοιωμενων ως δηθεν Ελληνων γκοιμ εβραιοχριστιανων δουλων ειναι αυτο που κατασκευασαν οι Ελληνες μασονοι το 1923,..με την ( επιστιμονικη?) χρονωρωγμη των 13 ημερων γνωριζοντας φυσικα πως θα διμιουργουσαν σχισμα μεταξυ των πιστων εβραιοχριστιανων δουλων τους, οπως κατι αντιστιχο συμβενει με οσους δουλους ειναι υπερ η κατα της μασονικης μασκας..χωρις φυσιακα να εχει τιποτα θετικο η αλλαγη του ημερολογιου στην οποια ποιοτητα ζωης παρεχουν οι μασονοι καπιταλιστες στρατοκρατες ψευδοθεοι στους δουλους τους., που ειναι απεσταλμενο απο τον εξουσια που εδωσε ο γιαχοβας ιησους χριστος στους νεομασονους, δηλαδη το νεο το μασονικο η γρηγοριανο η παπικο οπως αποκαλειται..διοτι το παλαιο δεν ηταν του βλακα του Ιουλιου καισαρα αλλα του Ελληνος επιστομονα του σωσιγενη που δεν ειχε καμια σχεση με τον γιαχωβα χριστο 666 που προσομοιωσαν οι μασονοι Ελληνες και ρωμαιοι καισαρες αφεντες της τοτε μασονικης χρωνορωγμης του ματριξ το αυτοκρατορικο ημερολογιο των προσομοιωμενων ως θεων καισαρων..Ιουλιος αυγουστος ιανος μαρς μαρτιος.κτλ.ακολουθοντας τον πρακτορα του ματριξ τον σαουλ η παυλο σε συνεργασια με τον Ελληνα αυλικο του αυγουστου καισαρα τον σενεκα να κατασκευσουν την ματριξιανη σκεπτομορφη ενος τιμωρου ιησου χριστο 666, που δεν εχει καμια σχεση με τον ιδεολογο αναρχικο της τοτε εποχης τον Ιασων Ιησου Πανδιων που σταυρωσε ο Ελληνας ποντιος πιλατος μαζι με τους εβραιους μασονους παπαδες,.και μια Ελληνοεβραιοχριστιανικη ματριξιανη παγκοσμια θρησεια ως προσομοιοση του ελληνος Απολλωνιου Τυανεα που ανεσταινε?! με η δυχως εισαγωγικα νεκρους χωρις λεφτα και χωρις να τους οδηγει μετα την ανασταση τους σε καποιο Ελληνικο αδη τιμωριας των θεων, η σε καποια εβραικη χριστιανικη αιωνια κολαση.με φλεγομενα καζανια των αμαρτωλων, κατι που δεν συνεφεραι την ματριξιανη μασονικη εξουσια…Ετσι το Ελληνοποιημενο εβραικο θηριο ο χριστος 666 χρημοποιηται μεχρι τωρα για ελεγχο και υποτσγη ψυχων και σωματων των δουλων τους με την μασονικη κατασκευη του νεου χριστου 666 του υιου της κορονας οπου θα σκοτωνει τους απειθαρχους εβραιοχριστιανους η θα τους σωζει με ενα θαυματουργο χριστιανικο εμβολιο χριστιανικο χαραγμα η χριστιανικη μασκα μεχρι να τους ξαναπροσομοιοση στην ματριξ μασονικη χριστιανικη εξαθλιωτικη καπιταλιστικη φασιστικη χιλιετη νεα βασιλεια του..υστ.σωστα δεν αναφερεις μαζι με την λαιλαπα του κομουνισμου του ναζισμου του φασισμου και τον χριστιανικο τραπεζικο καπιταλισμο ως ομοιο με τα παραπανω κακα τηςαφυπνισμενης ανθρωποτητας διοτι ταιζει πολλους..εφυεις δεν τους λες αλλα πραγματιστες στον ματριξ κοσμο του.. φαγητο λεφτα καλοπεραση στο ματριξ…

  2. σάς έγινε εμμονή βλακείας αυτή η λέξη…. η ανύπαρκτη λέξη που σάς πούλησαν σέ ταινεία… τό μάτριξ καί ματριξ , τό madtricks είναι που σάς έφαγε…

    Είμαστε σκέττον Χριστιανοί καί είναι τιμή μάς επειδή Ό Χριστός είναι Άκτιστος, ενώ τά διαβολομάτριξ σάς φακκιρισμός…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Ποία είναι η σωστή η φιλοσοφία ή η σοφιστεία; Εδώ ούτε τό γέλιον τού Αριστοφάνη δέν φτάνει…

Γιατι υπαρχει η επιτακτικη αναγκη δημιουργιας νομικου προσωπου κατα της νεας ταξης πραγματων!