22:34 - 22/11/2020

Η συχνότητα που σέ κάνει νά αλλάξεις Μέρος 2 καί τά μυστικά κατατόπια τής Νηστείας

Η συχνότητα που σέ κάνει νά αλλάξεις Μέρος 2 καί τά μυστικά κατατόπια τής Νηστείας

Αφού αναγνώσετε τήν Θεωρία τής Συχνότητας που σέ κάνει νά αλλάξεις Μέρος 1 προχωράτε σ’ αυτόν.

Τό πρώτον χαρακτηριστικόν τής συχνότητος από θέμα αισθήσεων είναι ό ήχος. Ό,τι κινείται έχει καί προξενεί ήχον διότι η τριβή προκαλεί αντιπαλότητα άρα τέ θραύση καί θόρυβον, έξ’ ού ό Ηράκλειτος μέσα από αυτήν τήν ατραπόν διαισθάνθηκε ότι αρχή τών πάντων ό πόλεμος. Ένας πόλεμος επικράτησης τής μέν συχνότητος επί τής δέ καί τής διά βίας εξόντωσης τής, μετάλλαξης τής, συγχώνευσης τής ή δύο ή καί τά τρία από αυτά ώς ανάμεικτον βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος. Η συχνότητα δέν έχει μόνον ήχον, έχει αφήν δηλαδή σέ αγγίζει καί τήν αγγίζεις. Έχει ορατότητα δηλαδή τήν βλέπεις άν έχεις τήν ανάλογη όραση ή τήν λαμβάνει τό τρίτον μάτι ή άλλον μέρος τής επίφυσης, πνεύματος, νού, καρδίας, νεφρών καί ενδεχομένως καί άλλων οργάνων.

Έχει οσμή καί ποιότητα χαρακτηριστικότητος τής αφής, ώστε νά τήν αντιλαμβάνεσαι μέ τήν κατάλληλη όσφρυση καί τήν δεύτερη μέ τήν κατάλληλη γεύση εάν διαθέτεις τίς κεραίες συλλήψεως σέ τέτοιον μέγεθος τών συχνοτήτων. Συνεπώς η συχνότητα είναι καί αίσθηση καί αισθητή! Εάν όμως αισθανόμασταν όλ’ αυτά θά αποθαίναμε πρίν κάν κατανοήσουμε τήν τέλεια αρμονία τού κόσμου αυτού από τόν φόβον καί τόν ψυχικόν επηρεασμόν επάνω είς τό σώμα, συνεπώς Ό Θεός μάς προστάτεψε έκ τών προτέρων, ήταν η προδιαγραφή διά νά υπάρχουμε όπως υπάρχουμε.

Έχω μία υποψία από παλειά, ποτέ νά μήν υποτιμάτε τίς υποψίες τής Φυσικής μέχρι νά είσαστε σέ θέσεις νά τίς απορρίψετε μέ απτά αποτελέσματα. Απαιτούνται έτη καί δεκαετίες νά τίς συλλάβετε επαρκώς, επομένως μήν βιάζεστε, νά τίς «ξεχνάτε» καί νά επανέρχεστε. Η υποψία είναι ότι ό ήχος τρέχει ταχύτερα από τό φώς ή τουλάχιστον μέ ταχύτητα προϊσοπαλίας. Δέν είμαι βέβαιος άν ό ήχος φθάσει τήν ταχύτητα φωτός γίνεται φώς ή άν τό φώς ξεπεράσει τήν ταχύτητα φωτός γίνεται ήχος. Αυτόν θά τό αναλύσουμε προσεχώς μέ αναφορές ξανά σέ όμοια λόγια διά νά γίνει κατανοητόν.

Τήν ώρα οπού εκρηγνύεται ό ήχος, τήν ώρα τής διασποράς τού, γίνεται εκτοπισμός κατακλυσμού ηχητικής ενέργειας! κάθε αυτί αναλόγως τής ακροατικής τού δεινότητας καί ικανότητας καί αναλόγως τής αποστάσεως από τόν ήχον ακούει τό ίδιον ή σχεδόν τό ίδιον ηχητικόν κύμα. Αυτά εδώ νά τά συνδέσετε μέ όσα προσεχώς ακόμη αμέσως μετά θά σάς γράψω περί ήχου περαιτέρω, διά νά μήν ξεφύγουμε από τό θέμα οπού παρουσιάζουμε εδώ.

Αυτός ό ηχητικός εκτοπισμός είναι μία ηχητική καταιγίδα, μία ηχητική βροχή. Όταν βρέχεσαι από τά όμβρια ύδατα λές μέ μούσκεψε η βροχή τά ίδια λέγει καί ό άλλος αλλά δέν σέ μούσκεψαν οί ίδιες σταγόνες, άλλες τίς σταγόνες τής βροχής μούσκεψαν εσένα άλλες τόν άλλον καί άλλες τόν παράλλον, τό δένδρον, τήν γάτα τό οροπέδιον. Κατάλαβες κάτι; Θά σού τό αναφέρω είς τό άλλον άρθρον.

Καθημερινώς γίνεσαι θύμα, ευεργετούμενος, ουδέτερος λήπτης καί ανάμεικτος λείπτης διαφόρων συχνοτήτων, ωσάν νά λέμε ότι δέχεσαι καθαρή συχνοτική βροχή, όξυνη συχνοτική βροχή, λασπώδη αλλά ακίνδυνη ή ουδέτερη συχνοτική βροχή καί ανάμεικτη βροχή. Κάθε σήμα συχνότητος μόλις εισέλθει μέσα σού ή επιδερμικά παύει νά κινείται καί από σχετική ενέργεια γίνεται σχετική μάζα. Διατί λέγω σχετική; Διότι καί η λάσπη είναι ενέργεια αλλά σέ μορφή μάζας ενώ η εισερχόμενη ενέργεια δέν εκ+μαζοποιείται όλη ή πλήρως ή πάντοτε αλλά κυκλοφορεί ή γίνεται στατική μέσα σού διάφορες μορφές ηλεκτρομαγνητοβαρυτικής αλλαγής συχνότητος. Διαβάστε τί είναι ό ορισμός τής συχνότητος είς τό Μέρος 1.

Η κακή συχνοτική ενέργεια προξενεί διάφορα προβλήματα από τήν διαντίληψη τής ατόφιας Ηθικής έως σωματικά, ψυχικά, νοητικά καί άλλα προβλήματα. Αυτά τροποποιούνται γενικώς σέ αυτόν οπού ονομάζουμε οξύνες/τοξύνες καί άλλα ονόματα οπού δέν χρειάζεται νά αναφέρουμε καί εξηγήσουμε, π.χ. κακοήθεις όγκους. Η τροφή σού, η πόση σού, η εισπνοή σού καί η ενέργεια οπού εισπράττεις από συχνότητες οπού έφθασαν σ’ εσένα από τό υπερπέραν ή από διπλανές εκπομπές επηρεάζουν τό γενικόν είναι σού. Σημείωνω ότι τά πάντα εκπέμπουν καί λαμβάνουν συχνότητες καί σύ! Ζούμε είς τήν Κοινωνία τών Συχνοτήτων τήν Κοινωνία τού δούναι λαβείν Συχνότητες. Αυτή η Κοινωνία μέ όλα τά διαστρώματα τής είναι μεγαλύτερη από τό άπειρον καί φθάνει έως Τόν Θεόν, Αυτός οπού μάς προσφέρει Τήν Ατόφια Καθαρά Θεία Κοινωνία!

Η Νηστεία. Η αποξύνωση γίνεται μέ διάφορους τρόπους, κλασσικότερος καί μάλλον ό καλύτερος είναι η νηστεία. Νηστεία σημαίνει νά παραμένεις καί ν’ αντέχεις σχεδόν νηστικός ή σέ ακρότερες περιπτώσεις εντελώς νηστικός όπως Ό Χριστός 960 ώρες είς τό Όρος Σαρανταλόγιον. Ό 96 είναι ένας αριθμός οπού είτε τόν κοιττάξεις έκ κατόψεως είτε έκ υπόψεως είναι ίδιος, ομοίως καί ό 69 καί μεταξύ τούς σέ πρόσθεση ό σημαντικός αριθμός τών τριών 9 (999) = 27 = 9. Επίσης 96+69=165 = 12 = 3 (Όπως λέμε Αγία Τριάδα αλλά καί 3Χ9 =27 ή 999, πρόκειται δία τήν Προσυνέπεια τών Μαθηματικών).

Τρώγωντας ανήστευτες τροφές καί πολλές καί δή λίπη γίνεσαι εισπράκτωρ παντός είδους συχνοτήτων καί δή τών βλαβερών από τό υπερπέραν. Νηστεύωντας οί πομποί λήψης καί συγκράτησης συχνοτήτων ατονούν καί δέν λαμβάνουν τά σήματα τών συχνοτήτων. Μέ αυτήν τήν μέθοδον φθάνεις είς τήν εκκαθάριση συχνοτήτων οπού σέ μορφή μάζας γίνονται διαφόρων ειδών οξύνες/τοξύνες.

Η νηστεία όχι μόνον κατακλείνει τούς πομπούς αλλά συνάμα κάνει τό σώμα νά χάνει βάρος καί δι’ αυτού νά εκκρίνονται έξω από τό σώμα υφιστάμενες οξύνες μέσω οργάνων καί τού δέρματος. Η κατανάλωση λίπους από τό σώμα έν καιρώ νηστείας κάνει τό λίπος νά αποσυνοχίζεται μέ τίς οξύνες καί αυτές νά καταλήγουν είς απόρριψη, ομοίως μέ τήν έξαψη τού σώματος μέσω ιδρώτα. Συνεπώς, μέ τήν νηστεία διασυμβαίνει απόρριψη καί ταυτοχρόνως αποκλεισμός εισαγωγής καινούργιων οξύνων = βλαβερών συχνοτήτων σέ μορφή μάζας ή σέ μορφή ενέργειας από κοντά ή από τό υπερπέραν.

Η διαδικασία αυτή ονομάζεται κάθαρση τού σώματος. Όσον καθαρίζει τό σώμα ολιγοστεύουν οί πειρασμοί μέσω τής δηλητηριαστής ή δαιμονικής επήρρειας τών συχνοτήτων σέ μορφή μάζας = κατώτερης ταχύτητας ή ενέργειας = ανώτερης ενέργειας. Τά δαιμόνια ώς ενέργειες ή πνεύματα κατοικούν είς τίς ακαθαρσίες η Ηθική είς τίς καθαρότητες. Πρίν νά δεχθείς τήν Άπειρη Θεία Κοινωνία μέσα σού διά νά έχεις σωστή υποδοχή μέσα σού, νά μήν Τήν θυμώσεις, νά μήν Τήν αναμείξεις μέ ακαθαρσίες πρέπει νά νηστεύσεις.

Αλλά δέν αρκεί αυτόν! πρέπει νά απορρίψεις ήτοι νά καθαριστείς από πνευματικές ενεργειακές οξύνες τών αμαρτημάτων σού, άρα τέ πρέπει συνάμα νά Εξομολογηθείς καί συνάμα νά Μετανοήσεις ώστε τά κακά αυτά πνεύματα νά φύγουν μακρυά σού. Εάν νηστεύεις έναν έτος σέ τροφές καί κάνεις τού κόσμου τά κακά τότε πρέπει νά είσαι πολύ βλάκας νά νομίζεις ότι είσαι άξιος νά Μεταλάβεις Σώμα καί Αίμα Χριστού! Εάν θά επιλέξεις έναν από τά δύο επέλεξε τήν Εξομολόγηση διότι χειρότερης ποιότητος οξύνες εισίν οί πνευματικές ήτοι τά αμαρτήματα σού.

Εντούτοις, καλόν είναι νά μήν Μεταλάβεις ενώ έχεις εισάξει οξύνες από κρέατα π.χ. καί συνάμα αυτές έλκυσαν καί είσαξαν μέσα σού βλαπτητικές συχνότητες αφού τά όμοια έλκονται. Πολλοί σέ άλλες θρησκείες κάνουν νηστείες αλλά δέν καθαρίζουν τά αμαρτήματα τούς καί εάν δέν έχουν πολλά όπου είναι δύσκολον διότι μέ τόν χρόνον συσσωρεύονται δέν λαμβάνουν Τήν Άπειρη Θεία Κοινωνία δηλαδή Τήν Αγία Τριαδική Συχνότητα μέσω Αίματος καί Σώματος Χριστού οπού ανέβηκε αναμάρτητος επί Σταυρού χλευαζόμενος καί βασσανιζόμενος, κάτι οπού δέν έτυχε σέ κανένα άλλο ιδρυτή θρησκείας! Νά η διαφορά! Ό Θεός δέν είναι ψεύστης νά έχεις άπειρες διαφορετικές ποιότητες ενέργειας καί φιλοσοφίες αλλά ταυτοχρόνως δύναται υπερκβαντικώς νά έχει άπειρες εξηγήσεις, διαντιλήψεις, εμφανίσεις, πάντοτε όμως έν δικαίω, έν ωραίω καί έν αγάπει. Όταν λέμε έν δικαίω συμπεριλαμβάνεται η τιμωρρία αλλά έν δικαίω!…

Ασπούμε ότι νήστευσες καί καθάρισες μετά τί; Ομοιάζες μέ έναν πανδοχείον οπού λαμποκοπεί αλλά δέν επιλέγεις ποίος θά εισέλθει μέσα, άρατε όστις προλάβει πρώτος καί άν προλάβει ό ακάθαρτος, ό εγκληματίας, ό ραδιενεργός, αυτός θά εισέλθει πρώτος. Αυτή είναι η παγίδα όλων όσων αδειάζουν από μέσα τούς τά πάθη, τίς οξύνες, τίς σκέψεις, αλλά επειδή είναι σκεύη ή πανδοχεία μετά έρχονται ό,τι λάχει, άσε οπού κάποιοι μετά επικαλούνται «θεούς» καί δαίμονες σατανικούς είς τίς επικλήσεις τούς, όπως οί γιόγκυς τών ανώτερων βαθμών είς τήν Ινδία.

Συνεπώς όταν καθαρίζεις πρέπει νά γνωρίζεις τί πρέπει νά βάλεις μέσα. Τό νά καθαρίσεις καί νά μήν Εξομολογηθείς, Μετανοήσεις καί έν τέλει Μεταλάβεις, είναι ώς νά λούζεσαι μέ τά ωραιότερα μυρωδάτα σαπούνια αλλά φορείς τό λερωμένον εσώβρακον οπού απόθεσες πρωτού λουθείς!

Ό Χριστιανός συνειδητώς, ημισυνειδητώς ή ασυνειδήτως, αλλά μέ ευλαβεια, δέν παίζει ρόλον, καθαρίζει τό σώμα ήτοι τόν Ναόν διά νά υποδεχθεί Τόν Θεόν! Φαντάστου τώρα νά καθαρίσεις τόν ναόν μίας εκκλησίας καί μέσα νά υποδεχθείς όργια! Τί σόϊ καθάρισμα έκανες καί διατί τό έκανες; Εάν γεννηθείς ή κοιμάσαι επί τής κοπριάς αλλά είσαι καθαρός ψυχικώς Ό Θεός θά έρθει, εάν καθαρίσεις τήν κοπριά αλλά έχεις αμαρτήματα Ό Θεός δέν έρχεται καί όταν λάβεις Σώμα καί Αίμα Χριστού κολλάζεσαι διότι φιλοξένησες Τόν Θεόν μέσα σέ ακαθαρσίες κακών δαιμονικών συχνοτήτων.

Ποία η αξία νά καθαρίσεις τό εσωτερικόν ενός ποτηρίου διά νά βάλεις μέσα δηλητήριον ή ακαθαρσίες ή, νά τό αφήσεις ακάθαρτον καί νά βάλεις μέσα κάτι καθαρόν;

Λοιπόν, επειδή ό σατανάς τό γνωρίζει, όπως καί η συναγωγή τού επί τής γής, βάλθηκε νά σέ πείθει, νά σέ αναβάλλει, νά σέ δειλιάζει, νά σέ οκνηρεύει, νά σέ δυσπιστεί ότι ούτε νηστεία χρειάζεται καί πρό παντός ποτέ Εξομολόγηση, μπάς καί τού γελάσεις καί καθαρίσεις ψυχικώς. Φθάνει είς τό σημείον νά σέ πείθει νά καθαρίσεις σωματικώς έστω μέσω νηστείας ή ειδικής διατροφής ή διαίτας όπως τήν λένε, νά νοιώθεις μέν ωραία ώς σώμα αλλά τό ποινικόν βεβαρημένον μητρώον τής ψυχής νά παραμένει έν έργω καί νά αυξάνεται η χρεοκοπία τού μέσω τόκων, διότι η αμαρτία γεννάει αμαρτία καί η εκκαθάριση εκκαθάριση.

Τώρα, αποφάσισε εάν πρέπει νά Εξομολογηθείς, νά Μετανοήσεις καί νά Μεταλάβεις καί νά καταλάβεις εάν θά έρθει περισσότερον Ό Θεός νά σέ βοηθήσει από τό όταν είσαι λερωμένος μέ αμαρτίες οπού εισίν πληγές κατά Τής Αχράντου Τριαδικής Προσωπικότητος καί Αξιοπρέπειας Τού αλλά καί τών Εντολών Τού!

Διά νά σέ βοηθήσει πρέπει νά είσαι δίκαιος, όταν εσύ δέν Μετανοείς πώς είσαι δίκαιος; Καί μάλιστα πρέπει νά είσαι δικαιότερος από τόν εχθρόν σού. Θά σού αποδείξω ότι δέν είσαι δικαιότερος από τόν εχθρόν σού. Όταν εσύ γνωρίζεις Τόν Θεόν, βαπτίστηκες είς Τό Άγιον Όνομα Τού δέν Τόν πιστεύεις, Τόν βλασφημείς, Τόν αμφισβητείς, τότε απάντησε ειλικρινά θά πρέπει νά σέ θεωρεί δίκαιον αφού Αυτός είναι Η Αλήθεια (ή έστω εάν δέν πιστεύεις, εάν Αυτός είναι Η Αλήθεια τότε είναι δίκαιον νά σέ θεωρεί δίκαιον;); Εάν εσύ έχεις περισσότερα αμαρτήματα από τόν εχθρόν σού καί συνάμα είσαι αλάζονας καί υπερήφανος τότε διατί πρέπει νά σέ βοηθήσει, επειδή απλά είσαι «Χριστιανός» σέ πολλά είς+αγωγικά;

Διά νά σέ βοηθήσει πρέπει νά γίνεις κυριολεκτικώς δίκαιος, όχι δήθεν καί απλά νά λαμβάνεις Θεία Δύναμη διά τά προβλήματα οπού σού προξενούν οί ξένοι στρατοί! Η αμετανοησία είναι η μεγαλύτερη κακία, η χειρότερη μορφή συχνότητα, η συγκράτηση τής κακίας, τής αδικίας, τής ζούρας/λερώματος μέσα σέ ψυχή τέ καί σώματι! Τέτοιος εάν είσαι καί δέν κάνεις κάν τό βήμα τής ταπεινοφροσύνης άνευ χρέους νά Μετανοήσεις, Εξομολογηθείς καί Μεταλάβεις, πέσμού ειλικρινά είσαι δίκαιος; Διότι Χριστιανός σημαίνει ευδίκαιος καί τίποτε άλλον. Χωρίς δίκαιον δέν δύνασαι κάν ν’ αγαπάς! Διότι άλλον η αγάπη καί άλλον η αρεσκεία. Η ανιδιοτελής βοήθεια πρός τόν συνάνθρωπον σού είναι υποσυναίσθητη αίσθηση δικαίου, απ’ εκεί εκπηγάζει τό έν επιφανεία συναίσθημα…

40 ημέρες πλήρης νηστείας Ό Χριστός καθάρισε πνευματικώς τά 960 πέταλλα τού ενεργειακού κέντρου τού καφασίου τής κεφαλής καί ύστερα 6 ημέρες τών Παθών Τής Αγίας Ευδομάδος καθάρισε τά άλλα κατώτερα καί πλησιέστερα πρός τήν σάρκα ενεργειακά κέντρα ήτοι 144 πέταλλα. Νά διατί τά προηγήθηκε η νηστεία τών 40 ημερών οπού ήταν πλήρως νηστικός καί άποτος. Ό Υιός επιβλίθηκε είς τό σώμα Τού καί μετά είς τά άλλα 6 ενεργειακά κέντρα. Η κάθαρση άρχισε από άνω πρός τά κάτω καί όχι από κάτω πρός τά άνω, από Τό Πνεύμα πρός τήν ύλη/σώμα.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*