10:22 - 22/08/2021

Γεννάει ό ήχος ζωή;… Όταν ό ήχος μετατρέπεται σέ όραση… καί αυτή σέ κάθ’ άλλη αίσθηση… Μέρος 12

Γεννάει ό ήχος ζωή;… Όταν ό ήχος μετατρέπεται σέ όραση… καί αυτή σέ κάθ’ άλλη αίσθηση… Μέρος 12

Από τήν στιγμήν που όλα είναι φώς, όλα μπορούν νά μετατραπούν σέ φώς καί σ’ ό,τι άλλον… Μέσα από τίς ηλιγγιώδεις ταχύτητες τής δεκαετίας τού 1990 μ.Χ. συνάντησα πολλά τέρατα τής ύπαρξης…. διά μέσω τών μυστικών υποστάσεων τών παραστάσεων…. Η βαθειά σκέψη τής υπερταχύτητος οδηγεί είς τήν υπεραντίληψη….

Γνωρίζουμε τήν παράταξη τών χρωμάτων τού ουράνιου τόξου η οποία δέν είναι τυχαία καί διά τήν οποία έχω εξήγηση αλλά λόγω εχθρών δέν τήν κοινοποιώ, δέν θέλω νά είμαι ό σφετερισμένος οίας οργάνωσης εχθρικής είτε λέγεται ΝΑΣΑ, είτε ό,τιδήποτε άλλον, αίτινες κλέβουν ή μισθώνουν ανακαλύψεις διά νά ΜΑΣ φέρουν είς τήν κατάντια τής Γενοκτονίας καί τής αιώνιας σκλαβιάς μέσω ηλεκτρονικών συρματοπλεγμάτων παντοίας φαντασίας εποποιίας σύμπλεξης έν πράξει….

Αυτή τήν στιγμή ακούω μέ κάποιον τρόπον εμβολιασμένους κατ’ ιδίαν νά καθυβρίζουν τούς ανεμβολίαστους, ένας είπε: «ποίοι είμαστε εμείς νά αμφισβητούμε επιστήμονες που σπουδάζουν τριάντα έτη»…. Ώς εδώ βλέπουν καί συνάμα ούτ’ εδώ δέν βλέπουν, διότι γνωρίζουν όσους επιστήμονες τής μίας πλευράς καί πεπληρωμένους διαφημίζοντε από τά σκατοκάναλια καί ποτέ δέν είδαν τί λένε οί άλλοι επιστήμονες, οί γενετιστές, οί ιολόγοι ολκής καί εφευρέτες όπως ό Μαλόουν που αμφισβητά τές ανακαλύψεις τού σέ σχέση μέ τόν χειρισμόν τούς από τούς παγκόσμιους σατανιστές… Είτε κομμουνιστής γίνεις είτε φασίστας δέν μπορείς ν’ αλλάξεις πλέον, είναι ώς νά έγινες από Ορθόδοξος Κορανιστής ψευδογνωστικιστής…. Πάντοτε οί κομμουνιστές ήσαν καί φασίστες καί οί φασίστες καί κομμουνιστές, αλλά ποτέ δέν είχαν διάνοια νά τό υποψιαστούν κάν πρός μελέτη καί αναζήτηση τής αλήθειας… Ό Χριστός όλους αυτούς διά τής Αποκάλυψης τούς Προπρόδωσε…
Πρόσεξε τήν αποκάλυψη….

Τό ουράνιον τόξον έχει επτά κατά σειρά χρώματα πάντοτε μέ τήν ίδια σειρά… Ό ήχος αντίστοιχα… Η σειρά τού ήχου είναι διαφορετική από τών χρωμάτων ή είς τήν ίδια σειρά σ’ άλλες ταχύτητες; Σκέψου τό!../ Ό,τι καί εάν απαντήσεις, η απάντηση είναι σωστή, διότι τό καθένα δημιουργεί τό καθ’ άλλον…. μέ τρόπους πολυπλοκότερους τού υπερβάθους τών Υπερμαθηματικών….

Η διαφορετική σειρά δημιουργεί διαφορετικές ταχύτητες καί οί διαφορετικές ταχύτητες δημιουργούν διαφορετικές αισθήσεις, άρα τέ η κάθε αίσθηση έχει τήν προσωπική τής σειρά καί η οία ανάμειξη αυτών δημιουργεί σύνθετη αίσθηση καί σύνθετη συναίσθηση….

Εάν δέν τά πολυκαταλαβαίνετε αυτά άς υποδείξουμε κάτι άλλον…. Νομίζετε ότι είναι τυχαία η σειρά που διαθλάται τό φώς σέ ουράνιον τόξον;…. Αυτή είναι η ανακάλυψη που έχω…, δέν είναι, υπάρχει εξήγηση….

Κάθε χρώμα τρέχει μέ διαφορετική ταχύτητα καί κάθε ταχύτητα φέρει διαφορετικό χρωματισμό μέ όλες βεβαίως τίς υποχρώσεις/αποχρώσεις που δέν διακρίνει ό οφθαλμός σέ κάθε άκρα, ενδιαμέσως καί οριζοντίως ή καί κατά μήκος κάθ’ ενός από τά επτά εμφανή χρώματα…. Βάσει αυτών τό σύνθετον φώς τρέχει μέ πολλές ταχύτητες καί οί κυριότερες είναι αυτές οί επτά τών έν λόγω επτά εμφανή χρωμάτων τού ουράνιου τόξου…. Η ίδια λογική ισχύει είς τούς χρωματισμούς καί υποχρωματισμούς ή τίς υποδιαιρέσεις καί υποκατηγορίες τών ήχων σέ επτά τόνους/νότες, τής γεύσης, τής αφής καί τής όσφρησης, αλλά καί τής διαίσθησης, τής προαίσθησης, τής μετάγευσης καί τής αλλόσφρυσης, καταλάβετε ότι κάθε μία από αυτές τές λέξεις αντιστοιχεί σέ μία αίσθηση ώς προέκταση Διαντίληψης μέσω αυτών…

Τά 7 Αιθερικά ή Ενεργειακά Κέντρα ή Τσάκρα, φέρουν αντίστοιχες συχνότητες χρωμάτων, ήχων, γεύσεων, αφών, οσφρύσεων, σέ άπειρον πολυφάσμα μαζύν μέ τά μικρότερα ενεργειακά κέντρα τού οργανισμού, τού σώματος, τής ψυχοσωματικής πνευματικής σύνθεσης….

Η απάντηση είς τό ερώτημα πώς είναι δυνατόν ό ήχος νά μετατρέπεται σέ γεύση καί η όσφρυση σέ όραση, είναι ότι πώς είναι δυνατόν η μηχανική ενέργεια νά μετατρέπεται σέ δυναμική, η δυναμική σέ αιολική καί η αιολική σέ ηλεκτρική μέ πάσα άλλη σειρά καί επί μέρους υποδιάταξη υποκατηγοριών;…. Εάν αποδείξουμε ότι οί ενέργειες δέν μετατρέποντε συναποδεικνύουμε ότι οί αισθήσεις δέν μετατρέποντε, εάν αποδείξουμε ότι οί ενέργειες μετατρέποντε συναποδεικνύουμε ότι οί αισθήσεις μετατρέποντε…, διότι οί αισθήσεις είναι Κέντρα καί Εκφάνσεις Εκδηλώσεως Ενεργειών….

Εάν αποδείξουμε ότι η ενέργεια είναι μία συναποδεικνύουμε ότι Ό Θεός είναι Ένας καί τό Πάν είναι έναν Σύμπαν Συνάπειρον! Είναι μία η ενέργεια;…. Η Προδυνατότητα Μεταστροφής τής Υπεραιθερικής Ενέργειας είναι η απόδειξη τής Ποικιλίας μέ τό όνομα Δημιουργία = δήμου έργον άρα τέ δήμος σημαίνει είδος…

Άλλωστε υπάρχουν επιστημονικά τεκμήρια που αποδεικνύουν ότι ένα δελφίνι κάτω από τούς παγετώνες τού Καναδά όντας τυφλόν βλέπει μέ αποστολή ραδιοκυμάτων ήχου, χαχαχα! Βλέπει μέ ήχον, παρόμοια ό όφις βλέπει μέ αποστολή καί επανασύλληψη ραδιοκυμάτων γεύσης από τήν διχαλωτή γλώσσα τού… Όλ’ αυτά τά είδα από τήν δεκαετία τού 1990 μ.Χ… μέ άλλες μεθόδους… καί τά οίδαν κι’ άλλοι….
Μπορείς νά ωμιλείς μέ γεύσεις καί νά κοιττάζεις μέ όσφρυση…. Καί κάθ’ άλλη σύνθετη καί πολυσύνθετη εφαρμογή ανά μεταξύ τών αισθήσεων….

Μέ κάποιες παράξενες καί επικύνδινες μεθόδους που δέν συνστήνω καί δέν είναι δι’ όλους μπορείς νά ιδείς τόν ήχον είτε τό γνωρίζεις είτε όχι, νά γευτείς τήν μουσική, νά μυριστείς τά χρώματα, νά σ’ αγγίξουν οί ήχοι…. Εάν Ό Χριστός γνώριζε αυτά τά πράγματα που τά γνώριζε αφού Αυτός τά έκαμε, τά Λόγια Τού ήταν πάντοτε Απλοϊκά, Υπερμαθηματικά καί όποτε ήταν χρήσιμον ή αναλόγως μύησης τής Διαντίληψης Πολυσύνθετα σέ Άγια καί Δίκαια Νοήματα….

Μέ αυτές τές παράξενες επικύνδινες μεθόδους μπορείς νά ιδείς τήν Δικαιοσύνη αλλά θά ήταν υπερεπικύνδινον νά ιδείς τήν Αδικία, τό πολύ νά τής ρίξει μία κλεφτάτη ματιά… δίχως άς τό ειπώ έτσι νά σέ δεί, ήτοι χωρίς νά γοητευτεί η πνευματική σού έν εξάρσει, μεταστάσει καί εκστάσει εκείνη τήν στιγμή πανδιαισθητική Διαντίληψη….

Λοιπόν, μέ τό κατάλληνον πανί εκτός ή εντός οργανισμού μπορεί ό προβολέας, ό Ήλιος μέσα στό σκότος ή η έκσταση μέσα στήν ευφυία νά σού δείξει τά χρώματα καί τά σχύματα τινός μουσικού έργου, γευστικού φορέα εντός τού στόματος ή σ’ άλλα σημεία τού σώματος συμπεριλαμβανομένου τού έρωτα καί παντός άλλου συναισθήματος, τής όσφρυσης τών τόνων/νότων τού Βιβάλντι, τήν αφή τών χρωμάτων καί τών ήχων… όσον λεπτεπίλεπτη καί ανεπαίσθητη καί άν είναι, αφού υπάρχει καί δέν είναι δι’ όλους η Υπερλεπτεπίλεπτη Διαντίληψη….

Εάν ό κόσμος ασχολείτο μέ τούς Μυστικούς Προσυνειρμούς τής Μαθηματικής Αισθητικής Έκστασης δέν θά πίστευε ποτέ τούς απατεώνες, διότι θά τούς έβλεπε, άκουε, αφήτω, γευώταν, οσφρύζετο από μεγάλες αποστάσεις καί κάτω από ειδικούς γαλήνιους διαλογισμούς ταπεινής ανύψωσης μέσω Διόρασης καί Προσευχής σ’ άλλες περιπτώσεις, από εκατομμύρια έτη φωτός….

Δι’ αυτού όταν βλέπετε εξωγήϊνους ή «εξωγήϊνους» νά έρχοντε από πολύ μακρυά αλλά ορατά, νά γνωρίζετε ότι κάποιοι τούς είδαν καί τούς οίδαν καί τούς απόρριψαν πρίν κάν γεννηθούν…. επειδή οίδαν τούς υπερπρογόνους τούς….

Σέ παρατηρώ, σέ γνώρισα, σέ ψυχολόγησα επειδή γνώρισα τούς προγόνους σού…. μετά τόν θάνατον τούς αλλά τούς οίδα πρίν τόν θάνατον τούς…. άρα ομοίως βλέπω εσένα πρίν τόν θάνατον σού….

Η Κοινή Παριστάμενη Προμοίρα Κοινή Συνισταμένη καί Κοινή Προσυνισταμένη Μητέρα καί Πατέρα τών Αισθήσεων είναι ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός καί όχι ό λειψός Ηλεκτρομαγνητισμός….. Ό Ηλεκτρομαγνητοβαρυτισμός είναι όλον καί τό μοναδικόν Προδομικόν υλικόν αισθήσεων καί ενεργειών… Ύλης ενεργειακής καί Ύλης στερεής δηλαδή….

Όλος ό κόσμος έχει μόνον δύο αρχές τήν ανόργανη ύλη καί τήν οργανική ύλη… Τόν Μαγνητισμόν καί τόν Ηλεκτρισμόν ώς αντιστοιχεία, αλλά εκείνον οπού ενώνει τήν ανόργανη μέ τήν οργανική ύλη είναι η Προπέδη/Βαρύτητα….

Αφού η ανόργανη ύλη είναι τό φώς… η ενέργεια, τό ταξείδι…. η ταχύτητα… καί η οργανική ύλη ό άνθρακας, η σταθερότητα, η σύναξη, η συνστολή…., συντηρητικότητα, η πραότητα…. η ακινησία ή μικροκινησία έως απειροελαχιστοκινησία, τότε τί τά ενώνει;… Η Προ[πέδη τού Εύδοξου η Βαρύτητα…

Ενώ όλοι οί άλλοι σού λένε ότι Προπέδη υπάρχει σέ συγκεκριμμένα σημεία τού Σύμπαντος, εγώ σού λέγω ότι υπάρχει παντού!./….. Ακόμη καί η ανοργανική ύλη τής πανενέργειας, τού παντός είδους φωτός φέρει έναν πυρήνα οργανικής καί η οργανική έναν πυρήνα ανόργανης…. Αυτή είναι η κυριολεκτική βάση τού γύν & γιανγκ τού γυνή καί ανήρ… τού αρνητικού καί τού θετικού, τού ηλεκτρονίου καί τού πρωτονίου…. Καί τί τά ενώνει;…. Αυτόν που τά γέννησε, τό ουδέτερον, τό ουδετερόνιον, αυτόν που είναι πλησίον γειτνιάζον μέ τό πρωτόνιον, ήτοι η Προπέδη που είναι παρά τήν οργανική ύλη…. καί τό φώς ώς ηλεκτρόνιον ίπταται περιφερώμενον ώς ανόργανη ύλη…. Νά Γνώριζες τί Σού Αποκάλυψα… Αλλά νά τό θυμάσαι διότι από τήν ύβριν καταλήγει κανείς είς τήν τίσιν….

Πρόσεξε τήν ασάφεια από τό παρακάτω:

«Ανόργανη ένωση (αγγλικά inorganic compound) είναι κάθε χημική ένωση που θεωρείται παραδοσιακά ότι προέρχεται από γεωλογικά συστήματα. Σε αντιδιαστολή, οι οργανικές ενώσεις θεωρούνται (επίσης παραδοσιακά) ότι βρίσκονται σε βιολογικά συστήματα. Ωστόσο, ο διαχωρισμός ανόργανων και οργανικών ενώσεων δε είναι πάντα σαφής. Γενικά, η οργανική χημεία αναφέρεται παραδοσιακά σε χημικές ενώσεις που (πάντα) περιέχουν άνθρακα, ενώ η ανόργανη αναφέρεται (συνήθως) σε ενώσεις που δεν τον περιέχουν[1][2]. Σημειώστε, επιπλέον, ότι υπάρχουν στη Γη (τουλάχιστον) και πολλά ορυκτά που είναι βιολογικής προέλευσης, αλλά έχουν υποστεί γεωλογικές διεργασίες. Οι βιολόγοι διαχωρίζουν τις οργανικές ενώσεις από τις ανόργανες με ένα διαφορετικό τρόπο που δεν λαμβάνει υπόψη (ως κύριο κριτήριο) στα μόρια (με την ευρεία έννοια) των ενώσεων που εξετάζουν την παρουσία ατόμων άνθρακα. Αντίθετα, λαμβάνουν υπόψη ότι οι ενώσεις, που εμπλέκονταν σε μεταβολικές λειτουργίες σε ζωντανούς ιστούς, οξειδώνονται όταν εκτεθούν στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο στο ανοικτό περιβάλλον, σχηματίζουν ενώσεις όπως το διοξείδιο του άνθρακα, παράγοντας έτσι δηλαδή ανόργανες ενώσεις που δεν προέρχονται από γεωλογικές διεργασίες. Η IUPAC, ένας οργανισμός που ασχολείται με την αναγνώριση και τον ορισμό χημικών όρων, δεν προσφέρει ορισμούς ούτε για τις ανόργανες ούτε για τις οργανικές ενώσεις. Έτσι, ο διαχωρισμός των δυο αυτών ειδών χημικών ενώσεων παραμένει διεθνώς σε ανοικτή διχογνωμία[3]. Η διάκριση, ωστόσο, παραμένει ενεργή για ιστορικούς αλλά και αρκετούς πρακτικούς λόγους.»

Είναι επειδή δέν συνειδητοποίσαν τά ανωτέρω που εξήγησα…. Καί τό Κερασάκι ή Κηρασάκι τής Τούρτας….

Όταν ήταν τό χάος ήταν η περίοδος που ελάχιστη ανόργανη ύλη (ύλη θεωρείται καί είναι πάσα ενέργεια καί μάζα) διάρρεε καί υπήρχε είς τό πάν διάστημα παντός υποστάσεως…. = «διαστάσεων» πέραν τών τριών Πρώτων, Γνωστών καί Μοναδικών…. Διά νά μήν συμβάλω μέ πολλούς μύθους θά τό απλοποιήσω, ήταν η εποχή π.χ. τού Κρόνου… που γεννήθηκε από τόν Ουδέτερον Ουρανόν…. τής Προπέδης/Βαρύτητας καί ύστερα τόν «νίκησε» ήτοι έλαβε μεγαλύτερον μερίδιον τό Ηλεκτρόνιον ή Φώς που είς τούς μύθους είτε σωστά άλλοτε είτε ενσφαλμένως, καλείται Δίας = από τό αρχαίον ρήμαν διώ = δίνω, είς τήν Κύπρον ακόμη διώ τό λέμε… Δ+Ιώ…. Έναν Τρίγωνον τής Ιώ = Τρείς Διαστάσεις τής Ιερότητος = Οσιότητος αλλά καί Ταχύτητος = Φωτός/Έωντος = Έω+όντα…! Δημιουργία = δήμου έργα = ειδών έργα…

Ακόμη ένας μυθάκης;… Σού συμπληρώνω…. Αυτόν εξηγεί ό μύθος τού Φοίνικος… από τές στάκτες τού νά γεννηθεί ξανά!… Στάκτη είναι η οργανική ύλη καί αναγέννηση η ταχύητα έν πλώ που έφτειαξε τήν Ειδηουργίαν/Δημιουργίαν… ήτοι τό Έως/Εφέως = Φώς….! Ό Φοίνιξ τί είναι;…
Πτηνόν = πτήση [= ταχύτητα [=φώς… [=ηλεκτρόνια από τά πρωτόνια = πρώτα όνια/όντα… Αλλά πρίν αυτά γεννήθησαν από τές πολλές Μεγάλες Εκρήξεις καί όχι μία, ήτοι από τήν Προχαώδη Κατάσταση Πολυπανυπόσταση τής Αδημιουργίας ή τής Μονοειδίας!… Ήτοι τό Ουδέτερον ή τήν Πανουδετερότητα δηλοί τήν Προ{πέδη = Βαρύτητα…. Δηλαδή τήν Υφή καί Αφή καί Εφή σύν τήν Ουφή καί Υπερφή πρίν καί υποβαθρικώς ώς Υπόσταση παντός άλλου Πεδίου = Πρό Πεδίου = Προπέδη !

Η Προπέδη λοιπόν μέ τά μπίνγκ μπάμ τής όπως αυτά τής φωνής τής Σωτηρίας Μπέλλου, έκανε τά Πρωτόνια ή Πρωτόντα τά οποία φορτίστηκαν βεβαίως θετικά ώστε νά μπορεί νά υφίσταται καί υπόσταται ό χώρος τού χάους μέσα είς τόν εαυτόν καί οργανισμόν τού ώς χρόνος…. Μετά η Μοναξιά αυτή τής μή αλλαγής γέννησε από τά Πρωτόνια ή Πρωτόντα τό Αρνητικόν Έτερον Ήμισυ ήτοι τό Ηλεκτρόνιον ή Ηλεκτρόντιον…. Καί έγινε η σύζευξη Πρώτου(όντος ή ονίου) μέ τό Δεύτερον (όν ή όνιον) ή καί Αρνητικόν ή καί Αντιδιάστροφον τής Φύσεως… Καί έγιναν ό ένας πρωτόπλαστος δύο πρωτόπλαστοι…. ό δευτερος από τό πλευρόν τού πρώτου καί ό πρώτος από πνεύμα φυσημένον καί πηλόν… Πάν φύσημα φέρει αήρ καί πύρ, πάσα λάσπη φέρει ύδωρ, χούς, αλλά καί αήρ καί η μείξη αυτών διά τού πυρός ήτοι θερμότητος ανύψει… Βασικά τό καθένα από τά τέσσερα Προσυμπεριλαμβάνει τόν εαυτόν τού καί τ’ άλλα τρία…

Ό Αδάμ = Αδάμαντος καί η Εύα, χεχε!… Αδάμαντος = αδάμαντος = διαμάντι = ό καθαρότερος άνθρακας = καθαρότερη οργανική ύλη χεχε, που από τό πλευρόν τού έγινε η διαφοροποίηση όχι απευθείας από λάσπη καί φύσημα αλλά από τήν λάσπη καί τό φύσημα ήτοι μεταλάσπη καί μεταφύσημα ήτοι τό αρνητικόν, τό ηλεκτρόνιον, τό γύν τού γιάνγκ = ανδρός = πρωτονίου ή πρωτόντος = πρώτου όντος….

Ό Θεός Ουρανός έκαμε τόν Αδάμαντον σέ ίσα τρία μέρη ήτοι 6 ουδετερόνια, 6 πρωτόνια, 6 ηλεκτρόνια…. Καί από τό διαμάντι = Αδάμαντα έκαμε τήν Εύα = εύ αρχή… τής Δημιουργίας ήτοι τήν Ποικιλία ειδών ήτοι τήν Ανόργανη Ύλη σέ σχέση καί Ισορροπία μέ τήν Οργανική Ύλη… Η οργανική ύλη σπέρνει όπως σπέρνει ό Ποιητής τού Ουρανός καί η γυνή γεννάει τήν Δημιουργία…

Η μαύρη ενέργεια τού πρωτονίου επιταχύνει καί γίνεται λευκή ενέργεια ηλεκτρονίου = φωτός…. Καί τί είναι ό Αδάμ+αντος/διαμάντι;… Ό καθαρότερος άνθρακας που περιέργως καί ανεξηγήτως ακόμη αυτοφωτείται = αυτογίνεται από οργανική σέ ανόργανη = φωτεινή = ηλεκτρική = ηλεκτρονική ύλη…

Νά διατί η οία βλάσφημη ή ιερά Μετάλλαξη είναι Γέννα εύ αρχής = Εύας…. ή Εϋας…. Τό Ουδέτερον γέννησε τό Αρρέν = Οργανικόν καί τό Αρρέν/Οργανικόν γέννησε τό Θηλέν/Ανόργανον, αλλά πάντοτε καί σ’ όλα η σμείξη τούς είναι είς τήν Προ[{Πέδη τού Ουδέτερου/Βαρύτητος… ΝΑ ΔΙΑΤΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΣΜΟΣ ΑΛΛΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΟΒΑΡΥΤΙΣΜΟΣ Ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΟΠΡΟΠΕΔΙΣΜΟΣ….

Καί δέν αναφέραμε όλα τά τεκμήρια περί αυτών….

Ό Θεός μαζύν σάς….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (1)

  1. Χρόνος δεν Υπάρχει 08/22/2021 @ 12:58 ΜΜ

    Μακάρι
    Να μπορούσαμε να μοιραστούμε τόν Ενθουσιασμό σου!

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*