13:12 - 21/08/2021

Γεννάει καί Παράγει η Ιαχή Τού Ιαχά ζωήν;….. Τά 7 πνεύματα Τού Θεού…. Αποκάλυψις…. Μέρος 9

Γεννάει καί Παράγει η Ιαχή Τού Ιαχά ζωήν;…. Μέρος 9

Τά 7 πνεύματα Τού Θεού…. Αποκάλυψις….

1-4 ᾿Ιωάννης ταῖς ἑπτὰ ἐκκλησίαις ταῖς ἐν τῇ ᾿Ασίᾳ· χάρις ὑμῖν καὶ εἰρήνη ἀπὸ Θεοῦ, ὁ ὢν καὶ ὁ ἦν καὶ ὁ ἐρχόμενος, καὶ ἀπὸ τῶν ἑπτὰ πνευμάτων, ἃ ἐνώπιον τοῦ θρόνου αὐτοῦ,
Kαὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Σάρδεσιν ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἔχων τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ καὶ τοὺς ἑπτὰ ἀστέρας· οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι ὄνομα ἔχεις ὅτι ζῇς, καὶ νεκρὸς εἶ.

4-5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ· 4-6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνῃ, ὁμοίᾳ κρυστάλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·

5-6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.

Νά τρείς ερμηνείες από τήν Εκκλησία διά τά 7 πνεύματα Τού Θεού:

Κατά τήν γνώμη μού ισχύουν όλες οί ερμηνείες καί άλλες περισσότερες συνθέτως καί συνάμα….
Έχουμε αναφέρει παλαιότερα ότι η λέξη εβδομάδα από τό επτά καί η λέξη εβδομάδα = ευδομάδα = εύ+δομή… Επίσης αναφέροντε 4 φορές τά 7 πνεύματα Τού Θεού ήτοι 7Χ4=28 ήτοι όσα τά 4 ζώα καί οί 24 πρεσβύτεροι αλλά δέν εισίν αυτά… όμως υπάρχει αντιστοιχεία…
Είς τόν 1:4 αναφέρεται μία φορά τό 7. Είς τόν στίχον 3:1 αναφέρεται δύο φορές τό 7. Είς τόν στίχον 4:5 αναφέρεται δύο φορές τό 7 καί είς τόν στίχον 5:6 αναφέρεται τρείς φορές τό 9 φορές Χ 7 = 56 = 11, 56+65=121… Κάνει εντύπωση ότι σέ πολλαπλασιασμόν τών αριθμών τών στίχων ισούται μέ 4+3+20+30=57 ήτοι έναν περισσότερον από τόν 56, όλα αυτά ώς περεμφερείς παρατηρήσεις…. Αλλά αναφέρονται καί οί επτά εκκλησίες άρα 56+7=63 + αναγραμματιστί τό 36 = 99… Είς τόν στίχον 4-5 αναφέροντε αστραπαί, φωναί καί βρονταί 3Χ7=21+63=84 ήτοι 12 φορές τό 7 καί 8+4=12…, 84+48= 132… καί 8448 = τρία 8 = 888 τό Όνομα Ιησούς = 24….

Τά 7 πνεύματα Τού Θεού μπορούμε σύν τοίς άλλοις νά τά παραλληλήσουμε μέ τούς 7 τόνους/νότες τού ήχου! Ό Πατέρας Ιαχά/Ιαχέ ενεμφανίσθηκε τήν ώραν τής εμβαπτίσεως Τού Ιησού Χριστού ώς Ιαχή = Φωνή εξού καί είναι ό ΙΑΧΑ καί μέ τούτον τόν τρόπον ενεμφανίζετο είς τήν Παλαιά Διαθήκη….

Παραλληλήζεται μέ τά 7 χρώματα τής καμπύλης τού Ουράνιου Τόξου, Καμάρας… Μέ τά 7 Φωνήεντα τής Ελληνικής Γλώσσας… Μέ αντίστοιχα 7άρια σέ Γεύση, Όσφρηση καί Αφή…. Καί είς τά 7 Αιθερικά Κέντρα… καί μέ τήν μυστική αλληλουχία ανάπτυξης σέ Πέταλλα τών 7 Αιθερικών Κέντρων….

Είς τόν στίχον: «5-6 Καὶ εἶδον ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ τῶν τεσσάρων ζῴων καὶ ἐν μέσῳ τῶν πρεσβυτέρων ἀρνίον ἑστηκὸς ὡς ἐσφαγμένον, ἔχον κέρατα ἑπτὰ καὶ ὀφθαλμοὺς ἑπτά, ἅ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ ἀποστελλόμενα εἰς πᾶσαν τὴν γῆν.»… Τό θυσιασμένον σφαγμένον αρνίον είναι Ό Χριστός. Τά 7 κέρατα σημαίνει επτά αρετές αλλά καί επτά πυραμίδες καί επτά λόφοι… Επταλοφοίς αί Ιεροσόλυμα, Κωνσταντινούπολις/Συνιστούπολις, Ρώμη…. = 21… Λόφοις…. Οί επτά οφθαλμοί εισίν αί επτά λαμπάδες τού στίχου: «4-5 καὶ ἐκ τοῦ θρόνου ἐκπορεύονται ἀστραπαὶ καὶ φωναὶ καὶ βρονταί· καὶ ἑπτὰ λαμπάδες πυρὸς καιόμεναι ἐνώπιον τοῦ θρόνου, αἵ εἰσι τὰ ἑπτὰ πνεύματα τοῦ Θεοῦ· 4-6 καὶ ἐνώπιον τοῦ θρόνου ὡς θάλασσα ὑαλίνῃ, ὁμοίᾳ κρυστάλῳ· καὶ ἐν μέσῳ τοῦ θρόνου καὶ κύκλῳ τοῦ θρόνου τέσσαρα ζῷα γέμοντα ὀφθαλμῶν ἔμπροσθεν καὶ ὄπισθεν·»

Οί 7 λαμπάδες Κάλλιστα αντιστοιχούν είς τίς 7 Αιθερικές Πηγές τών 7 Αιθερικών Κέντρων… Τό φώς τών λαμπάδων είναι οφθαλμοί καί κέρατα ήτοι προεκτάσεις… Είς τό 20,000 π.Χ. κατά κάποιους βιβλίον «Βημαανίκα Σαάστρα = βήμαν άνωθεν είς τ’ άστρα» ανευρεθέν είς τήν Ινδία, διά τήν δημιουργία διαστημοπλοίων από τούς Έλληνες/Γιαβάνας = Ιώνες αναφέροντε οί 7 βροντές… Άρα τέ διατί όχι επτά φωνές = τόνοι/νότες καί 7 αστραπαί καί βρονταί ήτοι ηχοτρόποι εκρήξεων….;

Παρατηρώ ότι 7Χ24=168Χ6=1008….!/7=144!!!! Θά μπορούσαμε νά ερωτήσουμε πόσες φορές αναφέρεται ό αριθμός 144 είς τήν Αποκάλυψη;…. Ό 144 είναι 6 φορές ό 24 καί είς τόν 1008 είναι 42 φορές…
42 είναι οί μήνες τής δοκιμασίας από τά δεινά τού θηρίου ήτοι 1260 ημέρες ή 3,5 έτη;….

7Χ24=168 = ώρες ευδομάδος… 168Χ60 λεπτά = 10080 (πάλαι ό 108 ή ό 18 μέ διαφορετική τοποθέτηση καί ποσότητα μηδενικών αριθμοσοφικώς)… 10080Χ60=604.800 = 648… /18=36…
648+216=864/4=216… Τό 648 αναγραμματισμός τού 864… 360 ημέρες Χ 24 ώρες = 8640 ώρες… 216/2=108… 216/24=9 ή καί 9ήμερα… Η μέλισσα ζή κατά μέσον όρον τό πολύ 45 ημέρες Χ 24 ώρες = 1080… Βλέπουμε κάποιες ανακυκλώσεις…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (27)

 1. ΦΑΝΑΤΙΚΟΣ ΟΠΑΔΟΣ 08/21/2021 @ 2:45 ΜΜ

  ΕΙΣΑΙ ΘΕΟΣ!

 2. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/21/2021 @ 3:32 ΜΜ

  Είναι αστείο από μέρους σου να κάνεις υπολογισμούς, στηριζόμενος στις αποτυχημένες προφητείες της αποκάλυψης του Ιωάννη. Το θεμέλιο σου είναι σαθρό και όλοι οι υπολογισμοί σου και οι θεωρίες σου, είναι σκουπίδια ενός ανώριμου μυαλού που έχει χρείαν γάλακτος και όχι στερεάς τροφής.

 3. ΠάνοςΓέριμου 08/23/2021 @ 3:16 ΜΜ

  Γιατρέ είσαι τόσον ψεύτης, πλάνος, Αντίχριστος καί παλειάνθρωπος καί βεβαίως ανόμαλος που επειδή προσβάλλεις λόγια Τού Θεού σού εύχομαι τήν κατάρα Τού επειδή τήν αξίζεις. Δέν θά τό έκανα άν πρόσβαλλες μόνον εμένα! Είσαι αξιοκόλαστος, ποταπός, αχρείος, βρώμα ώς τό κόκκαλο καί τήν ψυχή! Ενάς μαζζωνάκος που σ’ ενοχλεί Η Αλήθεια…

 4. ΠάνοςΓέριμου 08/23/2021 @ 3:18 ΜΜ

  Φανατικέ φίλε, δέν είμαι Θεός, θέλω νά είμαι άξιος δούλος Τού Θεού όσον ανάξιος καί άν είμαι ν’ αξιωθώ νά είμαι δούλος Τού! Διότι ανωτέρα τιμή είς τό άπειρον είναι όχι νά είσαι δούλος οίου συνστήματος κοσμικού όσον μεγάλον ή μικρόν αλλά πάντοτε πεπερασμένον κι’ άν είναι αλλά Δούλος Θεού Τριαδικού!

 5. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:53 ΜΜ

  Είμαι ψεύτης και με ενοχλεί η αλήθεια; Λες κι ανέκδοτα τώρα; Θα σου αποδείξω αμέσως ότι οι προφητείες του Χριστού απέτυχαν και όλα αυτά τα συγγράμματα τα οποία αποτελούν θεμέλιο των θεωριών σου, είναι καμένα χαρτιά που ενώ έχουν καεί, συνεχίζουν να μολύνουν μέσω ανθρώπων του είδους σου.

 6. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:54 ΜΜ

  Όλα τα σημεία των προφητειών (και η δευτέρα έλευση) έπρεπε να λάβουν χώρα στην γενιά εκείνων των μαθητών και όχι μετά από χιλιάδες χρόνια. Αυτή ήταν η υπόσχεση του Χριστού προς εκείνους (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις των ανώνυμων συγγραφέων των ευαγγελίων) αυτή ήταν η πίστη εκείνων καθώς και το κήρυγμα τους.

 7. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:54 ΜΜ

  Έλεγε ο Χριστός σε όλη την Κ Διαθήκη ότι θα έρθει μετά από χιλιάδες χρόνια; Αυτό σημαίνει η φράση του Χριστού «έρχομαι γρήγορα;».

  Ματθαίος 24:34 Εδώ ο Χριστός λέει στους μαθητές του (σύμφωνα πάντα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις του συγγραφέα) ότι δεν θα παρέλθει η γενιά τους και όλα τα σημεία της προφητείας (και η δευτέρα έλευση) θα γίνουν.

 8. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:55 ΜΜ

  Ματθαίος 16:28 Εδώ ο Χριστός λέει στους ακροατές του ότι δεν θα προλάβουν να γευθούν τον θάνατο και θα τον δουν να έρχεται.

  Μάλιστα μάλιστα!

 9. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:55 ΜΜ

  Οι Απόστολοι είδαν την δευτέρα έλευση επικείμενη σύμφωνα με τις υποσχέσεις του Χριστού. (Ματθαίος 10:23, 16:28, 24:34)

  Σύμφωνα με τους ισχυρισμούς σου, αυτοί δεν είχαν κατανοήσει την Αγία Γραφή (που οι ίδιοι έγραψαν) και μάλιστα υποτίθεται ότι είχαν και το πνεύμα του Θεού μέσα τους που τους έδινε χαρίσματα λόγου ώστε να κηρύξουν την αλήθεια.

  Να`σαι καλά ρε φιλαράκι που με διασκεδάζεις!

 10. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:56 ΜΜ

  Ιάκωβος 5:7-8

  Ο απόστολος Ιάκωβος προκάλεσε τους αναγνώστες του να είναι υπομονετικοί επειδή ο ερχομός του Χριστού Ιησού ήταν κοντά. Αυτή η παρόρμηση δεν θα είχε νόημα σε αυτούς τους Χριστιανούς του πρώτου αιώνα, αν ο ερχομός του Χριστού επρόκειτο να έρθει χιλιάδες χρόνια στο μέλλον.

  Κοίτα μην αρρωστήσεις!

 11. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:57 ΜΜ

  1 Κορινθίους 15: 51-52

  Ο Παύλος μιλάει στους Κορίνθιους διαβεβαιώνοντας τους ότι ο ερχομός του Χριστού ήταν τόσο κοντά που «δεν θα κοιμηθούμε όλοι μας».

  Μάλιστα μάλιστα!

 12. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:57 ΜΜ

  Α Κορινθίους 7:29

  Φιλιππησίους 4: 5

  Ο Παύλος μιλάει ανυπόμονα περιμένοντας την επιστροφή του Κυρίου Ιησού Χριστού. Δεν περίμενε με ανυπομονησία κάτι που πρόκειται να συμβεί για χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, αφού θα έχει περάσει πολύς καιρός. Το πλαίσιο δείχνει ότι ο Παύλος αναφέρει την αναμενόμενη επιστροφή του Χριστού.

 13. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:58 ΜΜ

  1 Θεσσαλονικείς 1: 8-10

  1 Θεσσαλονικείς 2: 19-20

  Η δήλωση του Παύλου για το δόξα στους αδελφούς της Θεσσαλονίκης με την παρουσία του Κυρίου Ιησού όταν έρχεται είναι μια δήλωση Πίστης ότι ο Ιησούς θα έρθει στο χρόνο ζωής των ατόμων που αντιμετωπίζονται.

 14. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:58 ΜΜ

  1 Θεσσαλονικείς 5:23

  Ο Παύλος συνεχίζει να δείχνει το πρώτο αιώνα στο πλαίσιο των ζητημάτων στα οποία απευθύνεται, λέγοντας στους Θεσσαλονικείς όχι μόνο ότι έχουν το πνεύμα και την ψυχή τους, αλλά και ότι το σώμα τους θα κρατηθεί άψογο στην επιστροφή του Χριστού. Αν η επιστροφή του Χριστού επρόκειτο να είναι χιλιάδες χρόνια στο μέλλον, η φράση να κρατηθεί το σώμα τους απρόσβλητο κατά την επιστροφή Του δεν θα είχε νόημα. Εκεί τα σώματα τους θα είχαν φθαρεί εδώ και καιρό.

 15. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:59 ΜΜ

  Ο Χριστός Πανούλη υποσχέθηκε ότι η δευτέρα του έλευση (και όλα τα σημεία της προφητείας) θα λάμβανε χώρα στην γενιά των συγχρόνων του και ΌΧΙ μετά από χιλιάδες χρόνια. (Ματθαίος 24:34)

  Λόγο αυτής ξεκάθαρης υπόσχεσης οι Απόστολοι είδαν επικείμενη την δεύτερη έλευση του Χριστού. (Ρωμαίους 13: 11-14, 1 Κορινθίους 7: 25-3, 15: 51-52, 7:29, 1 Θεσσαλονικείς 5:23, Εβραίους 10: 36-37, Ιάκωβος 5: 7-8, 5:9, Πράξεις 2: 15-2 κτλ)

 16. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 7:59 ΜΜ

  Τι έγινε λοιπόν με την υπόσχεση του Χριστού; Τζίφος! Ο πλαστογράφος της Β Πέτρου επιστολής κινήθηκε αντίθετα από τον λόγο του Χριστού λέγοντας:

  «Το δε γεγονός, ότι ο Κύριος ΑΝΑΒΑΛΛΕΙ να έλθη ένεκα της μεγάλης αυτού μακροθυμίας..» Β Πέτρου 3:15 (Μετ Κολιτσάρας)

  Μάλιστα! Ο Χριστός υποσχέθηκε αλλά ανέβαλλε την υπόσχεση του επειδή είναι μακρόθυμος. Όταν έδινε τις υποσχέσεις του δεν ήταν μακρόθυμος;

 17. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:01 ΜΜ

  Ο Χριστός απέτυχε να εκπληρώσει την υπόσχεση του και ως εκ τούτου τόσο εκείνοι όσο κι εσείς, ξεφτιλιστήκατε. Αλλά τα θέλει κι ο κώλος σας! Γουστάρετε το παραμύθιασμα! Χαρακτηριστικό του φανατικού πιστού που μπορεί να δώσει και την ζωή του για το παραμύθι του. Εσύ για παράδειγμα, έχεις ξεφτιλιστεί με το παραμύθι σου, βιάζοντας ακόμα και την λογική στην προσπάθεια σου να υπερασπιστείς τον ψεύτικο κόσμο σου.

 18. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:02 ΜΜ

  Αποκάλυψη 22:10

  Στον Ιωάννη λέγεται να μην σφραγίσει τα λόγια αυτής της προφητείας επειδή ο καιρός είναι κοντά.

  Αυτό έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον προφήτη Δανιήλ (Δανιήλ 8:26) στον οποίο ο Θεός είχε πει να σφραγίσει τα λόγια των προφητειών που του δόθηκαν επειδή θεωρούνται ότι εκπληρώνονται στο μακρινό μέλλον.

 19. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:02 ΜΜ

  Για ποιο λόγο ο Ιωάννης ή ο Χριστός αν θες χρησιμοποίησε την λέξη «σφράγισμα» για την προφητεία της Αποκάλυψης;

  Η δήλωση «Μη σφραγίσης τους λόγους της προφητείας του βιβλίου τούτου» μας παραπέμπει στον Δανιήλ.

  Με αυτόν τον τρόπο ο συγγραφέας ήθελε να υποδείξει ότι η προφητεία του βιβλίου της Αποκάλυψης θα εκπληρώνονταν ευθείς αμέσως και όχι μετά από χιλιάδες χρόνια.

 20. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:03 ΜΜ

  Στην Αποκάλυψη δε γίνεται λόγος για πιθανούς μελλοντικούς αναγνώστες. Το κοινό της ήταν δεδομένο και σύγχρονο. Οι 7 εκκλησίες! Η αναμονή της άμεσης έλευσης του Κυρίου δεν άφηνε περιθώριο για χρήση του κειμένου από μελλοντικές γενιές.

  Δεν γράφτηκε για μελλοντικές γενιές! Αν έβγαινε αληθινή η υπόσχεση του Χριστού, δεν θα υπήρχαν μελλοντικές γενιές αυτού του συστήματος.

 21. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:04 ΜΜ

  Έρχομαι γρήγορα! Στην γενιά σας! Δεν θα γευτείτε τον θάνατο και θα με δείτε να έρχομαι! Αληθώς σας λέγω! Πάντα ταύτα (σημεία της προφητείας) θα γίνουν στην γενιά σας! Ναι! Όλα αυτά που προφήτεψα! Ναι, και θα δείτε εκείνο και θα δείτε το άλλο ..

  Όταν ο Χριστός τους λέει «βλέπετε όλα αυτά τα πράγματα:» Αυτός λέει ότι αυτοί θα δουν όλα αυτά τα πράγματα, όχι άλλοι που ζουν χιλιάδες χρόνια στο μέλλον.

  Μυαλό κουκούτσι!

 22. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:04 ΜΜ

  Η πίστη αυτή των πρώτων χριστιανών δεν ήταν αυθαίρετη ούτε μια απλή προσμονή, αλλά εδραιώθηκε πάνω στην διδασκαλία του Χριστού (σύμφωνα με τις αλκοολικές φαντασιώσεις των ανώνυμων συγγραφέων των ευαγγελίων).

  Στην Αποκάλυψη λοιπόν ο Ιωάννης δεν έχει διαφορετική πίστη από αυτή των υπόλοιπων χριστιανών. Αρχίζει και τελειώνει με δηλώσεις που δείχνουν ότι τα γεγονότα που συζητήθηκαν θα γίνουν γρήγορα και ότι ο χρόνος ήταν κοντά. Όχι μετά από χιλιάδες χρόνια! (Αποκάλυψη 1: 1 Αποκάλυψη 22:12)

 23. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:05 ΜΜ

  Η απάτες και οι πλαστογραφίες σας βουνό ολόκληρο! Και αφού η Πίστη σας μετακινεί βουνά, κάντε έναν κόπο να ρίξετε το βουνό με τα ψέματα σας στην θάλασσα για χάριν της αλήθειας.

 24. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:05 ΜΜ

  Αν μπορούσε το Ιερατείο να αφαιρέσει από την «Αγία» Γραφή τις προφητείες του Χριστού, θα το είχε κάνει. Αλλά θα μου πεις, αν αφαιρέσει τις πλαστογραφίες και τα παραμύθια δεν θα μείνει τίποτα αξιόλογο μέσα σε αυτήν. Τα αξιόλογα για σας είναι τα παραμύθια και οι πλαστογραφίες των Αγυρτών ανώνυμων συγγραφέων των ευαγγελίων και λοιπών παραμυθολόγων με τα μυαλά στα κάγκελα.

 25. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:06 ΜΜ

  Μιας και μιλάμε για πλαστογραφίες.

  Στο αρχαιότερο ευαγγέλιο αυτό του Μάρκου οι στίχοι της Νεκρανάστασης είναι προϊόν Πλαστογραφίας.

  «Τα συμπεράσματα του Μάρκου είναι πράγματι πλαστά. Σχεδόν όλο το χωρίο αποτελεί μεταγενέστερη προσθήκη» (Encyclopedia Biblica, vol ii, p.1880)

  Μάλιστα μάλιστα!

 26. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:06 ΜΜ

  Η πλαστογραφία ως ένα εργαλείο των Αγυρτών!

  Όταν η προφητεία του Χριστού για την δευτέρα παρουσία απέτυχε παταγωδώς, τότε ένας πλαστογράφος απατεώνας, έγραψε την Β Πέτρου επιστολή και δήλωσε χαρακτηριστικά ότι ο Χριστός ανέβαλε την Παρουσία του λόγο της μακροθυμίας του. (Δηλαδή όταν έδινε τις υποσχέσεις του δεν ήταν μακρόθυμος;)

  Η ιστορία είναι αποτέλεσμα ανθρώπινης δραστηριότητας πραγματικών γεγονότων και όχι εγκεφαλική δραστηριότητα που παράγει μυθικά και σκόπιμα επινοήματα.

 27. 👨🏽‍⚕️ΓΙΑΤΡΟΣ 08/23/2021 @ 8:07 ΜΜ

  Γράφεις ότι με ενοχλεί η αλήθεια. Σοβαρά; Είναι δυνατόν να με ενοχλεί η αλήθεια σου; Εσύ είσαι ο διασκεδαστής μου! Πως γίνεται να με ενοχλεί η παρουσία σου; Σε προηγούμενο άρθρο σου μου έκανες τον νταή. Γιατί άραγε; Σε ενόχλησε κάτι;

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*