09:41 - 03/03/2021

Δείπνον Αυραάμ, Σοδομογόμμορα, Λώτ, Αυραάμ, Βούδας, Χριστός, Σταύρωση… Όλα μαζύν… Μέρος 1

Δείπνον Αυραάμ, Σοδομογόμμορα, Λώτ, Αυραάμ, Βούδας, Χριστός, Σταύρωση… Όλα μαζύν… Μέρος 1

Ξεκινάμε έστω από τόν Βούδα οπού κάτω από τά πέλματα τού είναι γραμμένα κατά τήν παράδοση τά 108 βήματα τού…

Πάμε είς τήν Αποκάλυψη οπού κατά τόν Ιωάννη τό ύψος τών τειχών τών Νέων Ιεροσολύμων θά είναι 108 πήχεις…

συμβολικώς καί μή συμβολικώς…

Πάμε πίσω τώρα στό Δείπνον τού Αυραάμ/Αβραάμ γιά νά μήν τσαντίζεστε.. Τρείς Αγγέλοι οπού όπως φάνηκε ήταν Η Αγία Τριάδα έν σαρκί παρουσιάστηκε είς τόν Αυραάμ καί τού άφησαν ή ξέχασαν δήθεν τρία ραβδία ξύλου. Η Σάρρα τά έκαιγε αλλά δέν καίγονταν, θύμωσε καί τά πέταξε σέ μία γωνία… Ό Αυραάμ όμως τό έκλαβε ώς Τρία Θεία Δώρα καί τά φύλαξε…

Έκ παρεκτροπής οί Σαρακηνοί, αυτοί οπού τώρα καλούνται Μωαμεθανοί είναι απόγονοι, ασπούμε πνευματικοί τής πίστης τής Σάρρας. Αυτοί μάχονται νά κάψουν τόν Χριστιανισμόν, αλλά παρά τόν θυμόν τούς δέν καίγεται, όπως δέν καίγονταν καί τά τρία ραβδία κούτσουρα ξύλα…

Στό πυροπάρτυ = πυραπαρτία τών Σομοδογομμόρων ό Λώτ έφυγε, μέθυσε μέ τίς δύο θυγατέρες τού διά νά λησμονήσει τό κακόν καί τό γυναιξί τού καί αιμομίχθηκε μέ τίς θυγατέρες τού. Ανανηψών από τής δηλητηρίασης τής μέθης συνήλθε καί αφυπνίσθηκε. Προσβάλθηκε αφάνταστα καί πήγε είς τόν θείον τού καί θετόν τού πατέρα Αυραάμ, τού τόν είχεν παραχωρήσει ό αδελφός τού Ααρών επειδή ήταν άτεκνος ακόμη… Ερώτησε ό Λώτ εάν θά τόν συγχωρήσει Ό Θεός. Ό Αυραάμ τού είπε πήγαινε φύτευσε αυτά τά τρία ξεροραβδία ξύλου καί εάν βλαστήσουν σημαίνει σέ συγχώρησε Ό Θεός. Εννοείται ότι δύο από τούς Αγγέλους οπού άφησαν τά ραβδία πήγαν καί τού είπαν νά φύγει από τά Σόδομα μετά τό Δείπνον. Εάν όντως ήσαν Αυτοί τότε ήσαν Ό Υιός καί Τώ Αγίω Πνεύματι.

Ό Λώτ οπού αριθμολογικώς είναι 11+24+19=54=9 φύτευσε τά τρία ραβδία είς τήν ίδια λεκάνη καί πήγαινε μίας ημέρας δρόμου καθημερινώς νά φέρει ύδωρ από τόν Ιεροδάνη/Ιορδάνη Ποταμόν… όπως τόν πρόσταξε ό Αυραάμ. Τήν πρώτη ημέρα κατάφερε νά ποτίσει τά ραβδία. Έκτοτε έως τήν πρώτελευταία ημέρα τών τριών ετών πάντοτε ό διάβολος μετεμφιεζόταν σέ κεκατάκοπον γέροντα, σέ πτωχή γυναίκα, σέ ασθενή κ.τ.λ. καί ζητούσε ύδωρ, καί τό έπινε. Ό Αυραάμ τού είπε εάν σού ζητήσει καθ’ οδόν πρός τήν επιστροφήν ύδωρ δώσε τού αλλά μήν πιείς καί μήν φέρεις τό υπόλοιπον, χύσε τό! Τήν έσχατη ημέρα τών τριών ετών επαναπότισε τό Τριραβδίον = τρία+ραβδίον = ραυδίον = εξού καί ραββί = ραυί = ιερεύς καί φύτρωσε ήτοι τριφύτρωσε καί οί ρίζες, τά ξύλα καί τά φύλλα τού ενώθηκαν, όπως τώρα οπού μέ τήν παρέμβαση τού ανθρώπου έναν δένδρον παράγει πολλούς διαφορετικούς καρπούς τής ομοταξίας τού…

Τό Τριραβδίον συμβολίζει εκτός τών άλλων τήν έκ Αγίας Τριάδος Τρισυπόστατη Φύση κάθε Νόμου τής Φύσης… καί είναι οί Τρείς Έλικες αναμιγνυώμενοι ώς ένας καί έν φύσει ό Ηλεκτρισμός, ό Μαγνητισμός καί η Προπέδη = Βαρύτητα. Τά δύο πρώτα είναι τυλιγμένα είς τήν Προπέδη, όπως οί Υιός καί Αγίω Πνεύματι επί Τού Πατρός! Τριραβδίον σημαίνει καί Τριράψιμον διότι τό ξύλον περιτυλίγεται ραπτικώς καί γίνεται κορμός… Συνάμα είναι ό Τριραυί = Τριραββί ήτοι ό Άκτιστος Άχραντος Τριερεύς!…

Λοιπόν, από τήν πρώτη ώς τήν έσχατη ημέρα τών τριών ετών πέρασαν 1080 ημέρες ήτοι ό αριθμός 108! Τό οποίον είναι τριάκις τό 36 καί τό 1080 τριάκις τό σφαιροειδές έτος ήτοι 360 ημέρες επί τρείς φορές καί 360ο Χ 3 = 1080ο … Ή τρείς κύκλοι αλληλοσυμπλεκόμενοι ομόκεντροι καί μέ έξη δακτύλιους ήτοι τρία ραβδία εντός ήτοι Εξαδάκτυλος… Τό οποίον είναι έναν σχύμα/σχήμα = είς+χύμα Σταυρού αλλά καί μέ έναν ραβδίον όχι μόνον επάνω κάτω καί δεξιά αριστέρα, αλλά καί εμπρός όπισθεν!

Εάν κάνετε αυτόν τό σχύμα έχει οκτώ ορθίες γωνίες ήτοι 720ο καί άν τραβήξετε πλευρές νά τά κάνετε αυτόν τόν ρόβμον τρίγωνα ακόμη 720ο ήτοι επί συνόλει 1440ο ήτοι ό αριθμός Αγίων Προφυτών ήτοι 144,000 τής Αποκαλύψεων, καί άλλες αναφορές είς τό 144 κατ’ εξακολουθήσει! 1440ο + 1080ο = 2520ο / 24 = 105 καί 2520ο / 36 = 70 καί 105+70=175=13=4, θυμάστε τό πρόσφατον άρθρον μέ τόν Κτησίβιον καί άλλα……………. Συνάμα 2520=9…

Άς μείνουμε όμως είς τά συγκεκριμένα… 360 ημέρες Χ 24 ώρες = 8640 ώρες Χ 3 έτη = 25920 / 24 = 1080 καί 25920 / 36 = 720…. Βλέπουμε τήν επανάληψη μυστικών αριθμών αρυθμών όπως τό 108 καί τό 72 όπου είναι καί τό ωροτριήμερον!… 108+72=180 όπως 180ο ! Ενώ τό 180 είναι αναγραμματισμός τού 108 καί τό αντίστροφον… συνάμα καί τό 810 καί 108+180+810=1098 (=18) καί / 24 = 45,74… μέ τόν ίδιον αριθμόν / 36 =30,5… μέ τόν ίδιον αριθμόν / 11 =99,818181181… Ώς πρός τό αρτύρημα 0,5 από τό 30 ήτοι 30,5 διά τού 36 τά είπαμε είς τό άρθρον…………
Ό Σταυρός επίσης Τού Χριστού σχυματίζει δύο φορές άνω καί δύο φορές κάτω από 90ο καί σέ σχύμα ρόμβου 180ο επί 4 = 720ο εξού καί διασχίσθηκε ό ναός τού Σολομώντος σέ 72 σπαράγματα όταν απόθανε Ό Χριστός…. Ήτοι 4 ορθογώνια τρίγωνα 180+180=360+180=540+180=720ο …..

Προσέξετε, ό Σταυρός Τού Χριστού έχει 720ο ενώ ό Σταυρός μέ ακόμη έναν ραβδίον έμπροσθεν όπισθεν μάς κάνει 1440ο…. Εδώ Μάς λέγει ότι όταν Ενσταυρώθει Ό Χριστός ήταν επί Σταυρού Ό Χριστός Υιός καί Τώ Αγίω Πνεύματι μέσα Τού ενώ Ό Πατήρ ήταν έν τοίς Ουρανοίς, δηλαδή μακράν άν καί συνάμα ήταν εντός Χριστού καί Αγίου Πνεύματος καί Τό Κάθε Πνεύμα εντός Τού Κάθε Άλλου καί Τού Εαυτού Τού Άεναως!…. Η ολοκλήρωση υφίστατο αλλά Ό Πατήρ ήταν σέ προέκταση εμπρός όπισθεν αλλά εντός Σφαίρας όπως εξηγήσαμε προηγουμένως μέ τόν ρόμβον εντός σφαίρας καί Εξαδάκτυλου…

Τά 108 βήματα τού Βούδα είναι οί τρείς σχυματισμοί τού 36 ήτοι 360ο … Κάθε βήμα είναι καί μία απόσταση από τές τρείς σφαίρες καί τό σύνολον τών 1080ο … Καθόλου παράξενον οπού είπε σέ 500 έτη θά έρθει εκείνος οπού θά κάνει σκόνη τήν φιλοσοφία μού, τό είπε μέ ταπεινοφροσύνη, διότι γνώριζε κάπως έστω από αόριστη διαίσθηση ότι Αυτός ό άλλος θά θυσιαστεί διά τίς απόψεις Τού περί Αγάπης καί Ψυχοσωτηρίας πρός τούς ανθρώπους…

Καί κάτι άλλον… τά ενεργειακά/αιθερικά κέντρα ήτοι τσάκρα είναι 1104 καί πλήν 108 βήματα = 96! Ήτοι ό άλλος σημαντικός αριθμός τών αιθερικών κέντρων καί περί Χριστού, όπως π.χ. τεσσαράκοντα/σαραντάκοντα ήμερα = 960 ώρες όπως τό τεσσαρακονταήμερον τής πλήρους νηστείας ήτοι αφαγίας καί αποσίας Τού Χριστού. Συνάμα 1104-1080=24 ήτοι ό κύβος διά τού οποίου τά πολλαπλάσια 48, 72, 96, 120, 144…. Άλλα πράγματα δυνόμαστε νά ανακαλύψουμε εκτός από προσθέσεις καί αφαιρέσεις, από πολλαπλασιασμούς καί διαιρέσεις…

Υστερόγραφον, βάσει όλων αυτών ό Λώτ από τήν ώρα τής αναχώρησης ή τού Δείπνου τού Αυραάμ είτε τής αιμομειξίας τού μέχρι τήν ώρα οπού συνάντησε τόν Αυραάμ καί ώς τήν ώρα οπού φύτευσε τά τρία ραβδία, πρέπει νά σχυματίζει Προσυνέπεια τούς αριθμούς τού πολλαπλάσιου τού 24 καί τών αιθερικών κέντρων. Όταν ό Αριστοτέλης αναφέρθηκε είς τήν πεμπτουσία ήτοι τήν πέμπτη ουσία μετά από αυτές τού πυρός, τού χώματος, τού αήρ καί τού ύδωρ, ήτοι τόν αιθήρ/αιθέρα σχυμάτιζε έν γνώσει ή έν αγνοία τού τό πολλαπλάσιον τού 24 ήτοι τό 12! Αιθήρ όπως σάς ξανά είπα είναι η συγχρόνως καλούμενη σκοτεινή ύλη καί διά τήν οποία σάς είπα ότι είναι τό Αποκοιμισμένον Φώς ήτοι σέ ταχύτητα – 300,000 τό δευτερόλεπτον η οποία ευρίσκεται εντός τών αιθερικών κέντρων καί αναλόγως πώς αφυπνίζεται, πόση καί μέ ποίους συνδοιασμούς δημιουργεί συγκεκριμένες συνειρμικές συχνοτικές δονητικές κραδασμικές εκδηλώσεις… Όλα συνάδουν όπως βλέπετε…, ειδικά εάν έχετε υπόψιν περασμένα άρθρα μού περί αυτών…

Η λέξη αιθήρ καί αύρα είναι μία ή παρόμοια καθότι αύρα έχει τόσον τό πύρ όσον καί ό αιθήρ καί η λέξη αβραάμ σημαίνει «η αύρα μού», αυτόν τό έλεγα πολύ πρίν αναγνώσω ότι ό Αβραάμ καλείτο Αβράμ καί Ό Θεός τού είπε νά λέγεσαι Αβραάμ ήτοι «η ενέργεια μού»/…. Θέστε υπόψιν καί τήν μαγική επίκλιση άμπρα κατάμπρα ήτοι κυριολεκτικώς η ελληνική έκφραση αύρα καταύρα ή άβρα κατάβρα…

Ό αιθήρ εξεκουράζεται είς τήν Γονιοδομή/DNA σάς, αυτόν οπού θέλουν μέ τά εμβόλια καί τούς μικροπομπούς νά χειραφετήσουν! Σκεφθείτε τό Πολύ Σοβαρά!

Οί Τρείς Αγγέλοι μετά τό Δείπνον από τόν Αυραάμ πήγαν οί δύο είς τόν Λώτ καί τόν ειδοποίησαν νά φύγει. Έφυγε καί αμάρτησε σοβαρά καί πήγε είς τόν Αυραάμ. Από τό Δείπνον έως τήν άφιξη τού Λώτ είς τόν Αυραάμ πρέπει νά μεσολάβησε έναν τριήμερον (πένθους) ήτοι 72 ώρες ή έστω έως τήν φύτευση τών ραβδίων ή άν όχι ένας αριθμός πάλιν καταδεικτικός π.χ. μία ευδομάδα 158 ώρες ή έναν εξαήμερον ήτοι 144 ώρες όσες δηλαδή καί οί ώρες τής Έλευσης καί προεργασιών ήτοι 72 ώρες Τού Χριστού καί άλλες 72 τών Παθών. Η εύδομη ημέρα είναι τής Αναστάσεως… Ή ένας άλλος παραπλήσιος αριθμός π.χ. 144 ημέρες… Εντούτοις, λέγεται ότι τά Σόδομα κάϋκαν αμέσως μετά τόν Αυρααμικόν Δείπνον.

Δύο Δείπνοι έγιναν ένας είς τήν Παλαιά καί ένας είς τήν Καινή Διαθήκη. Είς τήν Παλαιά Η Αγία Τριάδα, ό Αυραάμ καί η Σάρρα… καί κάποιες υπηρέτριες ίσως. Δηλαδή Η Αγία Τριάδα, ένας ανήρ καί μία γυνή… Είς τήν Καινή 13 άτομα, ένας Θεάνθρωπος, ένδεκα Πεπεισμένοι Μαθηταί καί ένας Προδότης… Σύν Τώ Αγίω Πνεύματι 14 καί Ό Πατήρ 15 πλήν ό προδότης 14!… 14+5=19+1 προδότης 20 = 2 = διαίρεση όπως έλεγε ό Πυθαγόρας… 13 άτομα μέ σώμα είς τήν Καινή Διαθήκη+5 άτομα μέ σώμα είς τήν Παλαιά Διαθήκη=18!…

Μετά τόν Αυρααμικόν Δείπνον Ό Θεός εκδικήθηκε! Μετά Τόν Μυστικόν Δείπνον Ό Θεός άφησε τούς άλλους νά εκδικηθούν αλλά ουχί έν δικαίω, Ενσταύρωσαν Τόν Χριστόν, δηλαδή Ό Θεός δίκασε διά τής Αγάπης ενώ είς τόν Αυρααμικόν Δείπνον αμέσως μετά Ό Θεός δίκασε μέ τιμωρρία τά Σόδομα καί Γόμμορα…

Από τόν Παλαιόν Δείπνον έως τόν Καινόν Δείπνον πρέπει νά μεσολαβούν συγκεκριμένες έτη, ημέρες, ώρες, λεπτά κ.ο.κ… Είναι ένας κύκλος, μία σφαίρα όπως τά 108 βήματα, ήτοι τήν τριάδα σέ πολλαπλάσια ή έτη ή αιώνες τού αριθμού 36…
Ό Σολομώντας έκοψε τό Τρίδενδρον όταν έκτιζε τόν ναόν μεταξύ 1015-1075 π.Χ. καί αυτόν είχε φυτευθεί περίπου 1,000 πρίν. Αυτόν τό περίπου 1,000 τό λένε διά τά πέταλλα τού αιθερικού κέντρου τής κορωνίδος οί Ινδοί καί γνωρίζουμε ότι είναι 960, όσες καί οί ώρες τών 40 ημερών πλήρους αποχής από βρώση καί πόση ήτοι παννηστείας Τού! Νά υποθέσουμε ότι δέν είναι 960 έτη πρίν οπού φυτεύθηκε τό Τρίδενδρον;…

Εάν θέσουμε 960 έτη πρίν τό 1075 π.Χ. έχουμε τό έτος 2035 π.Χ. Εάν υποψιαστούμε ότι πρώτη μέριμνα διά τήν οικοδόμηση τού ναού δέν ήταν νά κοπεί τό Τρίδενδρον, δεδομένου ότι τίς πρώτες ενέργειες τίς έκαμε ό πατέρας τού Δαυίδ καί εάν θέσουμε ότι τό Τρίδενδον κόπηκε τό 1020 π.Χ. τότε + 960 = 1980 π.Χ. φυτεύθηκε τό Τρίδενδρον…

1980/36=55 καί 1980/24=82,5… Συνάμα 960Χ2=1920 π.Χ… Τό πρίν περίπου 1000 έτη ότι φυτεύθηκε τό Τρίδενδρον μπορεί νά σημαίνει ολιγότερα μπορεί καί περισσότερα ήτοι 1008+972 όσα τά τσάκρα τής κορωνίδος ήτοι 960+12 έξ’ αρχής οπου γεννούν τά 960 τότε έχουμε πάλιν 1920 π.Χ.

Τό ότι ό ναός τού Σολομόντα τελείωσε κατά τίς γραφές το 1075 π.Χ. ήτοι πλήν 5 έτη διά νά σχυματίσει τό 1080 ήτοι 107,5 αντί 108 μάς λέγει ότι ίσως νά τελείωσε τό 1080 ή τό ότι τελειώνει τό 1075 π.Χ. σημαίνει ότι η δύναμη καί ενέργεια τού ήταν ατελής καί όχι η πληρότητα οπού ήθελε Ό Θεός διότι τού λείπει 0,5 μονάδα όπως αναφέρουμε καί είς τά τρία μέρη τού άρθρου:
Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 1

καί

Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 2

καί

Κτησίβιος, Φίλων Βυζαντινός Μηχανικός, Ήρων Αλεξανδρεύς, Αρχιμήδης, Εύδοξος, μέχρι τήν περιφορά τού Σύμπαντος πέριξ τού Ήλιου τού καί τήν μαθηματική αντιστοιχεία Αριθμολογίας/Αριθμιτικής/Γεωμετρίας… Μέρος 3 ….

Μπορεί νά σάς βασάνισα ολίγον διά νά εισέλθετε είς τό νόημα αλλά εάν προσθέσετε 975 π.Χ. οπού τελείωσε ό ναός τού Σολομώντος + 33 έτη Τού Χριστού = 1008 (=108)! Τό 1008 είναι 7 φορές τό 144! Από τό έτος μηδέν Τού Χριστού 2Χ1008=2016 μ.Χ. (συνάμα 96Χ21=2016) +144=2160 μ.Χ.;… 2016+33=2049 μ.Χ.;…. Πάντως εάν προσθέσουμε είς τό 2016+12 έτη επειδή η κορωνίδα έχει 960 πέταλλα + 12 έκ τών οποίον εκπορεύονται τά 960 τότε ΜΑΣ κάνει 2028 μ.Χ.

Τό έναν δεδομένον είναι ότι από τό έτος οπού ανεγέρθηκε ό ναός τού Σολομώντα μέχρι τήν ημέρα τού θανάτου καί τής Ανάστασης Τού Χριστού μεσολάβησαν 1008 έτη καί αυτός ό αριθμός είναι 7 φορές τό 144 καί 14 φορές τό 72 καί τήν ώρα τού θανάτου Τού Χριστού ό ναός τού Σολομώντος σχίστηκε σέ 72 σπαράγματα. Καί μέχρι τό 2016 μ.Χ. πέρασαν 1008Χ3=3024 έτη… Εάν τό Τρίδενδρον φυτεύθηκε 1008 έτη πρίν τήν ανέγερση τού τού ναού τού Σολομώντος τότε από τόν Αυρααμικόν Δείπνον έως τόν Μυστικόν Δείπνον μεσολάβησαν 2016 έτη καί μέχρι τό 2016 μ.Χ. 4038 έτη από τόν Αυρααμικόν Δείπνον κατά μία πιθανότητα… ήτοι 28,041666666666666 ή καί 28 καί 1/24 τό 144…

4038+30=4068 δηλαδή τό έτος 2068 μ.Χ…. Προσέξετε ότι οί διαιρέσεις μέ τόν χρόνον 4068 μέ όλους τής σημαντικούς αριθμούς υπάρχει ακέραιος αριθμός καί ακέραιος συγκεκριμένος δεκαδικός χωρίς υποδιαιρέσεις είς τό άπειρον. Ήτοι 4068/24=169,5… 4068/36=113… 4068/96=42,375… 4068/72=56,5… 4068/144=28,25… Συνάμα εάν προσθέσουμε όλους τούς αριθμούς τού τών ψηφίων 4, 6 καί 8 = 468+486+648+684+846+864=3996, ισχύει καί σ’ αυτόν τόν αριθμόν η ακεραιότητα σέ δεκαδικούς ήτοι, 3996/144=27,75… 3996/24=166,5… 3996/36=111… 3996/72=55,5… 3996/108=37… 3996/96=41,625…

Τό σημαντικόν εδώ είναι ότι ό αριθμός 4068 είναι ό 468 καί αναγραμματισμός τού 864 ήτοι 360 σφαιροειδείς ημέρες Χ 24 ώρες = 8640… Ό αριθμός 2996 είναι όλοι οί συνδοιασμοί μέ αυτά τά τρία αριθμιτικά ψηφία οπού μεταξύ άλλων ΜΑΣ κάνουν 18=9… 2068-35 έτη εάν ισχύει Εξαδάκτυλου = 2033 μ.Χ. ή άν είναι 36 τότε 2032 μ.Χ…. αλλά άν από αυτά αφαιρέσουμε μία επταετία Αντίχριστου τότε ΜΑΣ κάνει 2028 μ.Χ. ή 2027 μ.Χ….

Προσέξετε αυτήν τήν συναρίθμιση 3996/36=111, εάν προσθέσετε όλους τούς αριθμούς έχουμε 27+9+3=48 ήτοι όσα τά πρώτα 5 αιθερικά κέντρα… Εάν τό 111 τό λογαριάσουμε ώς 666 βάσει τής εβραϊκής γραμματοσειράς τότε συναριθμίζει 63=9… καί τό 63 είναι αναγραμματισμός τού 36…

συνεχίζεται…

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh