08:34 - 16/11/2020

144 ώρες Δημιουργίας, 144 ώρες τά Πάθη Τού Χριστού, 144 αστολογικοί χαρακτήρες = αστρικές ενέργειες… κ.ο.κ…144+414+441=999!

144 ώρες Δημιουργίας, 144 ώρες τά Πάθη Τού Χριστού, 144 αστολογικοί χαρακτήρες = αστρικές ενέργειες… κ.ο.κ…144+414+441=999!

Τό 12Χ12 ΔΗΛΑΔΗ ΤΟ 144 παίζει, διαδραματίζει, αναφέρεται, συμβολίζεται, κρύβει, συγκαλύπτει καί αποκαλύπτεται κατ’ εξακολουθήσει εντός τής Αποκαλύψεως Τού Ιωάννη.

Σέ περασμένα άρθρα αναφερθήκαμε σέ αναφορά 12 φορές τού αριθμού 12 είτε πρόκειται διά χιλιάδες είτε διά μονάδες είς τά κεφάλαια 21 καί 22. Σέ 12,000Χ12,000Χ12,000 Τής Νέας Ιερουσαλήμ, σέ 144 πήχης ύψος τού περιτειχίσματος Τής ήτοι 12Χ12 καί σέ άλλα.

Είς τά 12 παιδιά τού Ιακώβ = Ισραήλ οπού κατ’ ακρίβειαν είναι 14 ή 15 αλλά αναφέρονται ώς φυλές μόνον 12. Ότι θά σωθούν 144,000 άνθρωποι από τίς 12 φυλές τού Ισραήλ, ήτοι 12,000 έκαστης.

Αλλού αναφέρεται διά 144,000 παρθένους οπού θά προσφύγουν έν ερήμω μέ Τόν Ιησού όταν ό Αντίχριστος θά σφραγίζει τούς υπόλοιπους καί οπού μία ερμηνεία είναι ότι η λέξη παρθένος συμβολίζει αυτόν οπού ποτέ δέν λάτρευσε ούτε τά είδωλα τής νεολαίας ούτε τά είδωλα τής ενήλικης ζωής ή,… έχει μετανοήσει καί εξομολογηθεί. Συνάμα αυτός ό αριθμός αναφέρεται σέ 144,000 παρθένους Μοναχούς αφού αναφέρει ότι αυτοί δέν θά έχουν μολυνθεί από γυναίκα καί δή έρωτα. Συνεπώς εισίν άνδρες, αλλά βάσει τής άλλης εξήγησης γυναίκα εδώ σημαίνει συνάμα τήν ειδωλολατρεία. Η πολυκβαντομηχανική είς τήν Αποκάλυψη κάνει υπερρεσιτάλ.

Όμως σ’ αυτόν τό άρθρον θά κάνωμεν τήν αρχική μυστική υπόθεση τού αριθμού 144.

24Χ6=144. Τί σημαίνει αυτόν; Ότι έναν εξαήμερον έχει 144 ώρες, όπως έναν τριήμερον δηλαδή τό ήμισυ τού εξαημέρου 72 ώρες, δι’ αυτόν τόν αριθμόν έχουμε αναφέρει πάμπολλα σέ προγενέστερα άρθρα καί υπάρχουν πάμπολλα οπού δυνόμαστε νά αναφέρουμε καί ούκ έσται τέλος.

Οί ημέρες τών Παθών Τού Ιησού Χριστού είναι έναν Εξαήμερον! Ήτοι 144 ώρες! Τήν εύδομην/έβδομην ημέραν ήτοι άμα τή εισαγωγή είς τήν ημέραν 7 Αναστήθηκε! Συνεπώς τά Πάθη Τού δέν ήταν Επταήμερα αλλά Εξαήμερα ή Εξήμερα = όπως λέμε εξημερώνω τά άγρια θηρία τούς ανθρώπους διά τού ακλόνητου παραδείγματος τού δικαίου καί τής αγάπης.

Επίσης εξαήμερα είναι ώς νά λέμε από άλλη οπτική κυριολεξίας έξ = έξω από τά αήμερα δηλαδή τίς ημέρες οπού περνούσαμε χωρίς ίχνος ουσιαστικότητος.

Θέτωντας τόν αριθμόν 24 ώς σημαντικόν ολοκλήρωσης, κύβου, τετραγωνοποιήσεως καί γωνιοποιήσεως τού κύκλου = σφαίρας, τότε όταν λέμε Εξαδάκτυλος ουσιαστικώς μέ κάποιον τρόπον συνάμα σύν τοίς άλλοις λέμε 24Χ6=144. Ταυτοχρόνως έξ = έξω αδάκτυλος σημαίνει έξω από τόν αδάκτυλον = προσανατολισμόν; Μέ τόν ίδιο σκεπτικό οπού είπαμε Εξαήμερος…

Πειραματικώς εάν τό 666 τό κάνουμε ώς 6Χ12=144 καί δή144Χ144Χ144= 2,985,984 ημέρες/24= 124,416 ώρες

2,985,984 ημέρες /360 ώς ημέρες έτους = 8294.4 έτη. Ένας αριθμός οπού κοντεύει εάν όχι είναι απόλυτον μέ τίς ημέρες οπού αναφέρονται από αρχής γεννήσεως Αδάμαντου καί Εύας, είτε ήσαν είτε δέν ήσαν οί πρώτοι ανθρώποι καί ό 8ος αιώνας οπού θά γίνουν όσα η Αποκάλυψη λέγει καί τό αναφέρει ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός συμπίπτουν αφού θεωρείται ό αιώνας χιλιετηρίδα καί επειδή η γέννηση τούς δέν έγινε από τό έτος μηδέν τής πέμπτης χιλιετηρίδος π.Χ. αλλά αργότερα συνάδει. Άν καί κατά τήν γνώμην μού 8ος αιώνας οπού αναφέρει ό Άγιος Κοσμάς ό Αιτωλός σημαίνει τόν 8ον αιώνα μετά τήν άλωση τής Κωνσταντινούπολης από τούς Ροδόσταυρους μασσώνους Αιματοκυλιστοσταυροφόρους. Ή κβαντικώς αναφερόμενοι ισχύουν αμφότερα. Δηλαδή συμπίπτουν αμφότερα καί είναι προγεγραμμένα αμφότερα νά συμπίμπτουν.

Η Μεγάλη Ευδομάδα είναι κατ’ ακρίβειαν Μεγάλη Ογδομάδα. Ό Χριστός έρχεται θριαμβευτής έν Ιεροσολύμω Κυριακή καί φεύγει περισσότερον θριαμβευτής έν Κυριακεί.

Ό Αγώνας Τού είναι Εξαήμερος = 144 ώρες. Έρχεται τήν Κυριακή τών Βαϊων = Ευαϊων! Μεγάλη Δευτέρα. Ημέρα αφιερωμένη είς τόν πνευματικώς πάγκαλλον Ιωσήφ υιόν τού Ιακώβ τής Παλαιάς Διαθήκης καί τής άκαρπης συκέας οπού καταράσθηκε Ό Χριστός. Εδώ μάς λέγει ότι τά φυτά έχουν συνείδηση καί δή ό,τι πλησιάζεται από Τόν Κύριον αυτόν τό γνωρίζει καί είτε αρνείται νά κακίσει επειδή είναι κακόν καί δαιμονικόν είτε ένεκα δαιμονισμού δέν ευλογείται καί δέν λαμβάνει τό σήμα θείας ενέργειας ότι πλησιάζει Ό Κύριος.

Στην Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το τηρούμενο Μηναίο ή Μηνολόγιο, η Μεγάλη Τρίτη είναι αφιερωμένη αφενός στη μνεία του ιερού ευαγγελίου που αναφέρεται στη δριμύτατη καταγγελία του Ιησού κατά των θρησκευτικών αρχηγών του Ισραήλ, των Γραμματέων και των Φαρισαίων, και αφετέρου στην παραβολή των δέκα παρθένων. Στον Όρθρο διαβάζεται από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου (22, 15- 23, 39) η καταδίκη των Φαρισαίων.

Η Μεγάλη Τετάρτη είναι αφιερωμένη είς τήν Μετάνοια, τήν προδοσία αλλά καί τήν επιφοίτηση Τού Αγίου Πνεύματος διά Τής Θείας Ευχαριστείας, όλον τό νόημα τής προσφοράς Τού Ιησού μέσω τού Μυστικού = Μυστικιστικού Δείπνου καί η απαρχή τού θανάτου Τού Ιησού άμα τή συλλήψει Τού!

Η Μεγάλη Πέμπτη είναι η ημέρα οπού ακολουθεί μέ Μυστικόν Δείπνον, προδοσία, προσευχή είς τό Όρος τών Ελαίων, Σύλληψη, Σταύρωση.

Η Μεγάλη Παρασκευή Σταύρωση, Θάνατος, Αποκαθήλωση.

Μεγάλον Σάββατον Αποκαθήλωση, Ταφή, Ανάσταση.

Μεγάλη Κυριακή Ανάσταση. Σέ άρθρον μερικών ετών είχα εξηγήσει ότι κάθε σημαντικόν γεγονός τής Μεγάλης Ευδομάδος λαμβάνει χώρα σέ ωράρια δύο ημερών δηλαδή διά τής αλλαγής ώρας καί επειδή 12 τό βράδυ ήταν η ώρα οπού έδυε ό ήλιος όπως καθιέρωσαν οί Ελληνοβυζαντινοί, περίπου κατά τίς 6 τό απόγευμα τότε τά μεσάνυχθα ήταν 6 τό πρωί καί τήν αυγήν ήταν 12 τό μεσημέρι, άρα τό μεσημέρι όπου τό έχουμε καθιερωμένο εμείς είναι 6 τό απόγευμα καί η ώρα 3 εφημερών 9 διά τούς Ελληνοβυζαντινούς. Όταν Σταυρώθηκε Ό Χριστός 3 τό απόγευμα διά τούς Ελληνοβυζαντινούς ήταν 9.

Συνεπώς η Ανάσταση έγινε 6 τό πρωίν δι’ ημάς καί 12 τό μεσημέρι διά τούς Ελληνοβυζαντινούς ήτοι τήν αυγήν. Η Ανάσταση συμπίπτει μέ τήν Ανατολή τού ήλιου!

Ό Χριστός απέθανε 3 τό απόγευμα μέχρι 3 τό απόγευμα τό Σαββάτον = 24 ώρες καί 9 έως τά μεσάνυχθα 33 ώρες! Καί + 6 ώς τό πρωίν = 39 ώρες καί ταυτοχρόνως συμπλήρωση τής 39ης ώρας καί αρχή τής 40ης ώρας! 32 ώρες πρίν αυτές τίς 40 άρχισε η διαδικασία προδοσίας Τού Χριστού = 72 = τριήμερον όλα μαζύν. Από τήν 40ην ώρα οπού αναφέρουμε μέχρι τήν Λιτήν τής Δευτέρας τού Πάσχα πάλαι 72 ώρες, δέν είναι τυχαίον ότι έχουμε Δευτέρα τού Πάσχατος.

Από τήν Κυριακή τών Βαϊων = Ευαϊων = Ευαίων ή Ευαιών = εύ+αιών κάθε Τριήμερον από κάθε ημέρα ώς τήν 8ην Ημέρα Τής Αναστάσεως συμπληρούται διαδοχικώς καί έναν Τριήμερον καί έναν Εξήμερον. Παράλληλα υπάρχει τόν πρώτον καί δεύτερον Τριήμερον από Μεγάλη Δευτέρα έως Μεγάλη Τετάρτη καί από Μεγάλη Πέμπτη έως Μεγάλον Σάββατον είς άβατον!

Τό Εξήμερον τών 144 ωρών αναφέρεται καί είς τήν Δημιουργία τού Κόσμου ήτοι 6 Ημέραι. Τήν Έβδομην ήτοι αυτήν τής εύ δομής = Εύδομην εξεκουράστηκε Ό Δημιουργός = δήμων έργον = ειδών έργον. Όμως καί εδώ αναφέρεται η όγδοη Ημέρα ώς ημέρα Μηδέν (0) ή Αρχής ή Προαρχής όταν αποφάσει νά κτίσει τόν κόσμον καί δή πρωτού αρχίσει.

Δηλαδή σέ κάθε περίπτωση προηγείται η ημέρα ή εικοσιτετράωρον = κύβος τής σκέψης ή πρό τής δράσης, μετά τό εξήμερον τών 144 ωρών ή ετών ή αιώνων ή χιλιετηρίδων καί ύστερα ό κύβος τής εξεκούρασης ή Ανάστασης.

Ό Χριστός έρχεται θριαμβευτής ώς Νυμφίος Κυριακή καί Αναστείνεται Κυριακή συνεπώς μεσολαβεί έναν εξήμερον αγώνος, δράσης, αντίστασης, παθών, διά χάριν τού δικαίου καί τής αγάπης.

Ό κόπος Τού Θεού διά νά κάμει τόν κόσμον είναι έναν εξήμερον μία εξημέρωση όπως καί Ό Χριστός είς τήν προσπάθεια Τού νά διδάξει τά άγρια θηρία ότι πρέπει νά γίνουν αρνία όπως Ό Ίδιος!

Από Κυριακή σέ Κυριακή μεσολαβούν 144 ώρες ή άλλος αριθμός 144 μονάδων. Είς τήν Αποκάλυψη κάθε 144 συμπληρώνει μία αρχή καί τέλος αγώνα μέ τήν δικαίωση τού νά είναι η αιωνιότητα μόλις συμπληρωθεί ό αριθμός 144.

Τό ότι τά κεφάλαια τής Αποκάλυψης είναι 22 δέν είναι τυχαίον αφού είναι τό ήμισυ τού 44, καί όπως έχω καταλάβει σέ ζαλίζει ολιγότερον καί γίνεται κατανοϊκότερη όταν αναγνώθεται από τό τέλος πρός τήν αρχή. Τό 1 ίσως σημαίνει ότι η ανάγνωση τών 22 κεφαλαίων από τήν αρχή πρός τό τέλος καί από τό τέλος πρός τήν αρχή είναι 1 ενότητα. Ίσως αυτόν καί κάποια άλλα δέν είναι απόλυτα αλλά όσα παρατηρούμε έν σχέσει μέ τόν 144 είναι!

Κατ’ εξακολούθηση επίσης ανάφερα ότι 144 είναι οί σύνθετες αστρικές ενέργειες ανά μήνα καί δίωρον τών ανθρώπων, ήτοι 12 ζώδια επί 12 ωροσκόπους ήτοι βασιλεύοντα ζώδια = ήτοι συγκεκριμμένης ενέργειας ανά δίωρον εντός τής ενέργειας κάθε ζωδίου = αστρικής ενέργειας ανά μήνα.

144+414+441=999! Τό 999 είναι τό αντίστροφον τού 666 καί συνάμα τό 666 κοιτταζόμενον έκ κατόψει καί τό 666 είναι τό 999 κοιτταζόμενον έκ υπόψει = υποκάτω! Δέν είναι συνεπώς τυχαία αριθμός οπού χαρακτηρίζει Τόν Χριστόν καί τήν Αποκάλυψη Τού ό 144 καί οί ανασυνδοιασμοί τών 1, 4, 4, βλέπετε ότι ΜΑΣ συνάδουν επαληθευτικά… Ανωτέρω αναφερθήκαμε σέ μία ενότητα… συνάδει εδώ… καί επίσης 999+1 = 1000 = Ό Χριστός τής Κυριακής Τών Ευαϊων καί Τής Ευαναστάσεως δηλαδή τής Αϋλίας καί τής Αιωνιότητος αλλά πρίν καί μετά όχι τής ανυπαρξίας αλλά τής Βασιλείας! Δοκιμάστηκε 6 ημέρες από τούς ανθρώπους καί τόν σατανά καί άλλες 40 ημέρες έν ερήμω από τόν σατανά ήτοι 144 ώρες + 960 ώρες = 1104 ώρες! Τό τί ΑΠΟΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΜΈ ΤΌ 1104 θά σού τό ειπώ έν συντομία είς τό Μέρος 2… Δέν φαντάζεσαι άν καί σού τό είπα μέ κάποιον τρόπον από πρίν…

144/15 = 9.6 (96)…. ακόμη ένας σημαντικός αριθμός. Επίσης 360/15=24. Υπήρχαν εποχές είς τήν αρχαιότητα οπού οί ημέρες ήσαν 24. Κοίτταξε καί αυτόν εάν θέλεις https://en.wikipedia.org/wiki/144_(number).

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (5)

 1. γιωργος τιμπολης 11/16/2020 @ 2:08 ΜΜ

  οδοστροτηρας.και εγω ετσι ξερω .αδαμας και λιλιθ περιιπου 6000 προ.η επιστημη λεει 150.000 προ. τελευταια ομως η εκκλησια παει να συμβαδισει. το εκανε 100.000 .Η ηλικία του ανθρωπίνου γένους δεν είναι δυνατό να καθορισθεί με ακρίβεια. Σύμφωνα με ένα συσχετισμό των βιβλικών στοιχείων καί των δεδομένων της επιστημονικής έρευνας, μπορούμε να πούμε ότι οι πρώτοι άνθρωποι δημιουργήθηκαν πρίν από 10.000-100.000 χρόνια!

  Πηγή: «Αθώος», Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αχελώου Ευθυμίου

 2. γιωργος τιμπολης 11/16/2020 @ 3:34 ΜΜ

  με βαση το 111.974.400.000 .μαθημαατικη σχηματολογια.ο πρωτος χομο σαπιενς σαπιενς χρονολλογειτε το 47.959 π.χ .[αδαμ ευα με ψυχη και πνευμα] .χομο σαπιενς – χομο ερεκτους[ χωρις ψυχη πνευμα] δεν μας ενδιαφερει οτι πει ο δαρβινος. πως μπορει το 2.985.984 κβαντικος να διαιρεθει με το 60 να παει στις 47. 949? να φχαριστηθουμε ολοι?]] https://katohika.gr/sinomosia/edo-ai-amfivoliai-apothainoun-thriamvos-tis-mathimatikis-schimatologias-meros-1/

 3. 144 ώρες Δημιουργίας, 144 ώρες τά Πάθη Τού Χριστού, lol….dld pos xereis oti dimiourgia eitane 144 h? epidei lei to pseftobiblio ton evreon 6 meres? ta pati tou gizas episeis pos ta ipologizeies? apo pempti to proi mexri pempti mesimeri… oute mia mera.. asxeta pou den ipirxe pote kanenas gizas…paramiti ton evreon kai afto.. me kaneis na gelaso file

 4. ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΑΣ 11/17/2020 @ 2:19 ΠΜ

  ΙΗΣΟΥΣ ΧΡΙΣΤΟΣ=ΟΠΟΙΟΣ ΜΕ ΚΟΡΟΙΔΕΥΕΙ ΘΑ ΠΑΘΕΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ

 5. George psychologos 11/24/2020 @ 12:41 ΠΜ

  Απίστευτο…
  Κρατάς όπλο στα χέρια σου εσύ?
  Δεν στο χουν πάρει ακόμα?

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*