08:44 - 13/11/2020

Εδώ αί αμφιβολίαι αποθαίνουν. Θρίαμβος τής Μαθηματικής Σχηματολογίας! Μέρος 1

Εδώ αί αμφιβολίαι αποθαίνουν. Θρίαμβος τής Μαθηματικής Σχηματολογίας! Μέρος 1

Από παιδάκι υποστήριζα ότι Ό Θεός εκδηλώνεται παντού, είς τά πάντα Τού! Ότι όπου εκδηλώνεται μυστήριον είναι Τού Θεού, αφού είς καί μόνος Ό Δημιουργός καί όστις ισχυρισθεί ότι είναι ιδικόν τού είναι ψεύστη. Κατ’ επέκτασιν έλεγα καί λέγω ότι ουδέν ανήκει σ’ εμένα, σ’ εσένα, σέ πνεύμαν αγαθόν ή κακόν διότι ουδέν εποίησαν, ουδέν προποίησαν, αλλά εφομοίως εποιήθηκαν όπως εγώ, εσύ, ό άλλος, τό οίον πνεύμαν!

Π.χ. δημιουργείς μία εταιρεία, έναν πανεπιστήμιον, έναν σύλλογον, μίαν παράταξην, μία κρυπτοθεωρητική οργάνωση καί παραθρησκεία καί ισχυρίζεσαι ότι σ’ αντιπροσωπεύει, ότι είναι ιδικόν σού, μάλιστα γάρ τό κατοχυρώνεις επ’ ονόματι σού ώς προσωπικόν παρασυμβολικόν σήμαν κατάθεν ή trade mark είς τόν «νόμον» τού κοσμικού ανθρώπου. Είς τόν Νόμον τού Πιστού ανθρώπου αυτόν δέν είναι παρά μία ψευδαίσθηση, μία προσωρινή «συμφωνία» είς τόν κοσμικόν νόμον, όπως καί η ιδιοκτησία είς τόν «τίτλον» οίας «ιδιοκτησίας», «ευρεσυντεχνίας», ανακαλύψεως καί τής ούτω καλουμένης «πνευματικής ιδιοκτησίας»…. Από πού καί ώς πού έχεις πνευματική ιδιοκτήσια όταν ώς πνεύμα καί σώμα είσαι κτίσμα; Χαχαχα…. Ουδέν έχεις ουδέν είσαι παρά μόνον ασημαντότητα είσαι έως ότου αποφασίσει διαφορετικώς Ό Δημιουργός Τριαδικός Θεός!

Σέ πρόσφατα άρθρα αλλά καί σέ παλαιότερα αναφερθήκαμε είς τά σημεία όχι τών καιρών αλλά είς τά σημεία τών μαθηματικών ατραπών καί σχημάτων καί τήν αριθμοσημειακή αυτοματοετοιμολογία ομολογίας άχραντου Θεού παρασυμβολίσεις.

Αναφερθήκαμε είς τήν σύνδεση όλων αυτών μέ τήν αγνή απτή όχι καθημερινή τσαρλατάνικη αστρολογία καί αστρονομία. Είχα ζητήσει τήν αρωγήν ιθύνοντων τής αστρολογίας καί έλαβα απαντήσεις χωρίς νά εύρω καιρόν απαντήσεως καί συνζητήσεως ακόμη. Έγραψα έναν άρθρον τό οποίον πρέπει νά ψάξω πού είναι σέ σειρά μέσα σέ άλλα 1500 άρθρα. Παρόμοια ζητώ τήν αρωγήν γραφιστών οπού δύνονται νά κάνουν τρισδιάστατα τά ψευδομονοδιάστατα σχήματα. Π.χ. είς τό σχήμα μάς νά γίνει η εξάλφα τρισδιάστατη, όπως ό κύκλος γίνεται σφαίρα καί σαφώς άλλα προσδηλωτικά σχήματα.

Είς τό σχήμα μάς βλέπουμε μία εξάλφα καί έναν κύβον έν τώ μέσω ό οποίος φαίνεται κύβος καί ταυτοχρόνως τρίσκελον όπως αυτόν οπού έγινε ρωγμή είς τό Σπήλαιον τής Αποκαλύψεως έν Πάτμω.

Ό κύβος έχει 6 έδρες. Κάθ’ έδρα έχει 4 περιμετρικές ευθείες επιφάνειες/πλευρές. 6Χ4 = 24.

Τό σχήμα είναι εξάλφα άρα έχει 6 τριγωνικές αιχμές. 24Χ6 = 144.

Κάθε έναν εξωτερικόν τρίγωνον τής εξάλφας έχει από τρείς γωνίες = 18Χ60 μοίρες = 1080ο ή ό αριθμολογικός όρος 18Χ6 = 108. Τά βήματα οπού αναφέρονται τού Βούδα καί τό ύψος τού περιτειχίσματος τής Νέας Ιερουσαλήμ σέ μέτρα καί σέ πήχηδες όπως αναφέρεται συγκεκριμμένως είς τήν Αποκάλυψη 144!

Βλέπουμε τήν αλληλουχία καί τήν επανάληψη τών αριθμών 108 καί 144, όπου ό πρώτος αριθμός είναι τριάκις τό 36 καί ό δεύτερος τετράκις τό 36 καί αυτός ό αριθμός τού κύκλου αριθμολογικώς αφού είναι 360ο ή 36 δεκάμοιρα απλά δέν τό αναφέρουμε ωσαύτως, αλλά οί 4 αριθμιτικές πράξεις γίνονται μέ γνώμονα τό 36.

36+24 = 60, θυμηθείτε τήν σημασία εδώ τού 6 καί τών 60ο …

Πολλά διαδραματίζονται ξανά καί ξανά σέ σχήματα καί σέ συνταυτιστική συναρμονολογία μέ τήν αριθμολογία μέ όλους τούς ανωτέρω αριθμούς, όπου όλα αρχίζουν από τό 3 καί τά πολλαπλάσια τού ώς τό 12 καί μετά 24 κ.ο.κ. καί καταλήγουν είς τήν Μονάδα, ήτοι όλα υπονοούν μία τριάδα μονάδας ή μία μονάδα τριάδας, θυμίζοντας μάς τόν Θουκιδίδη είς τό ρηθέν τού: «η μονάς είναι τριάς καί η τριάς είναι μονάς».

Ό Πλάτων είπε ότι η μικρότερη μορφή ύλης είναι πάντοτε κυβική καί τό σχήμα αυτόν μάς τό επιβεβαιώνει. Ό Σωκράτης ός έλεγε μεταξύ άλλων χαριτολογώντας ή σοβαρολογώντας ή αμφότερα ότι είναι η μετενσαρκωμένη ψυχή τού Πυθαγόρα είπε αυτόν οπού έλεγε ό Πυθαγόρας: «βλέπω παντού εξάγωνα».

Είς τό σχήμα μάς βλέπουμε τόν κύβον ή τό τρίσκελον τής Αποκάλυψης εντός ενός εξάγωνον. Η φύση είναι κτισμένη μέ εξάγωνα βάσει τού Σωκράτη καί η μικρότερη ύλη είναι ό κύβος βάσει τού Πλάτωνα. Είς τό σχήμα μάς βλέπουμε αμφότερες θεωρίσεις σέ έναν ενιαίον σχήμα. Η ταυτόχρονη διαντίληψη κύβου καί ισοσκελές τρίσκελου Τού Χριστού πρός τόν Ιωάννη τής Αποκάλυψης μαζύν μέ τούς Πυθαγόρα/Σωκράτη καί Πλάτωνα αφήνει αδιαμφισβήτητη τήν ευσυμπληρωμένη Αλήθεια πλέον! Βλέπουμε δηλαδή σέ μία μονάδα τά τρία πρόσωπα τών μαθηματικών: α) τρίσκελον β) εξάγωνον καί γ) κύβον. Μετρώντας πόσες περιμετρικές επιφάνειες έχει τό καθένα α) 3 β) 6 καί γ) 24 = 33! Ποία αμφισβήτηση πλέον; 33 έτη Χριστού, 33 σκαλοπάτια ναού τού Σολομώντος, 33 κόμβοι κομβοσχοίνιον, 33 βαθμοί βλασφημίας ώς αντιπερισπασμός τής μασσωνίας καί άλλα οπού δέν θά αναφέρουμε.

Παράλληλα μέ τίς 24 περιμετρικές περιφέρειες ό κύβος έχει 24 γωνίες 24Χ24 = 576. Διαθέτει 6 έδρες, 8 κορυφές καί 12 ακμές ήτοι 6Χ8Χ12 = 576.

Μετρώντας τίς εξωτερικές γωνίες τών 6 τριγώνων ισούται μέ 18 σύν 24 ό κύβος = 42. Ό αριθμός μηνών οπού αναφέρεται ότι θά βασιλεύσει ό Αντίχριστος μέ τήν κακία τού καί δέν θά θυμιατίζεται ό Ναός τής Αναστάσεως Τού Χριστού, ήτοι 1260 ημέρες / 36 = 35. Τί σημαίνει αυτόν τό 35; Σημαίνει 3,5 έτη ήτοι 42 μήνες / 3,5 = 12 ήτοι 3,5 δωδεκάμηνα. Ακόμη 42 μήνες θά προσχηματοπροσποιείται τόν αγαθόν. 6Χ12 = 72 καί 7Χ12 = 84 καί, 84Χ30 = 2520/72 = 35. Μπορεί νά θεωρηθεί «σατανικόν» τό σχήμα αυτόν ότι μέ βάση τήν σατανική ιουδαϊκή αριθμολογία μάς εξαριθμεί τό 42 + 42 τού κύκλου τού Αντίχριστου θηρίου.

72 εξωτερικές γωνίες + 24 εσωτερικές = 96 (+9 τών α) καί β) = 105 = 6). 1260 ημέρες δίχως θυμίασμα ό Ναός τής Αναστάσεως ήτοι τά δεύτερα 3,5 τού Αντίχριστου / 12 = 105! Καί 2520 ημέρες ήτοι η επταετία Αντίχριστου / 24 = 105. Επίσης 1260Χ24 ώρες = 30,240 (324) καί Χ 2 (η επταετία) = 60,460 (648 ήτοι αναγραμματισμός τού 864 οπού αναφέραμε σέ άλλον άρθρον, 864-648 = 216, αριθμός πολύ σημαδιακός π.χ. 216/24 = 9 καί 216/36 = 6 καί 36Χ24 = 864! Αλλά καί 360 ημέρες τό σφαιρικόν έτος όχι οί αυξομειώσεις τού ηλιακού οπού ενίοτε είναι 360, ήτοι 360 ημέρες Χ 24 ώρες = 8,640 ώρες Χ 60 λεπτά = 518,500 Χ 60 δευτερόλεπτα = 31,104,000/2 = 15,552,000 εισπνοές καί άλλες τόσες εκπνοές, τόσοι «θανάτοι» καί τόσες «αναζωογονίσεις, καί 31,104,000Χ2=1,866,240,000Χ60 υποϋποδευτερόλεπτα =111,974,400,000).

Εάν τά ακιδικά τρίγωνα τής εξάλφας γίνουν τρισδιάστατα ώστε νά είναι τετράεδρες πυραμίδες, τότε κάθε πυραμίδα έχει 12 γωνίες επειδή γίνονται 24 εάν κάθε μία γίνει ρόβμος/κώνος ήτοι 12Χ6 = 72 καί εάν γίνει ρόμβος/κώνος 144 γωνίες. Παρατηρώντας σέ σχεδιάγραμμα τόν κύβον βλέπουμε τά τετράγωνα τού νά φαίνονται ρόμβοι.

Όλα συνάδουν είς τήν προσμέτρηση τών αριθμών α) 12 β) 24 γ) 36 δ) 72 ε) 96 ζ) 108 η) 144 αλλά καί άλλων αναπλάσιων μικρότερων καί μεγαλύτερων αριθμών όπως ό τρία, ό τέσσερα, ό έξη, ό έννέα… Όλους αυτούς τούς αριθμούς τούς συναντάμε είς τήν Αποκάλυψη, πώς λοιπόν είναι σατανικοί; Όπως είπαμε τίποτε δέν είναι γεννημένον από τόν σατανά αλλά σφετερισμένον καί τροποποιημένον μέ ψευδές νόημα.

Είς τό σχήμα μάς έχουμε τόν κύβον 24 γωνίες καί άν τά 6 εξωτερικά τρίγωνα γίνουν πεντάεδρες πυραμίδες τότε έχουν από 12 γωνίες ήτοι επί συνόλει 72+24 = 96. Εάν πάλαι δέν προσμετρήσουμε τόν κύβον αλλά τό εσσωτερικόν εξάγωνον σύν 6 τρίγωνα από τρείς γωνίες ισούται 24. Ήτοι ό κύβος σέ αριθμόν γωνίων.

Παρατηρούμε ότι οί ίδιοι αριθμοί αναφέρονται τόσον είς τήν Αποκάλυψη διά τήν Νέα Ιερουσαλήμ όσον καί από τούς Ιουδαίους ήτοι τούς παλαί ποτέ «κυρίους» τής Παλαιάς Ιερουσαλήμ. Από τόν Θεόν αφού είναι Αποκάλυψη Χριστού καί από τόν διάβολον αφού είναι μυστικιστική θεώρηση τών Ιουδαίων, αλλά καί άλλων λαών όπως οί Έλληνες. Λοιπόν, σέ ποίον ανήκουν έξ’ αρχής; Σ’ εκείνον οπού τά ποίησε πρό πάντων τών αιώνων ήτοι έξ προανέκαθεν! Κατά συνέπεια, ό διάβολος εισήλθεν δολίως είς τήν αριθμολογία καί τήν παρουσίασε ή «αποκάλυψε» ή μάλλον μετάψευδοαποκάλυψε ώς ιδική τού καί δήθεν πρώτη φορά ώς αποκάλυψη καί είπε ότι αυτός είναι ό «θεός» καί η αριθμολογία αναφέρεται είς τόν ίδιον. Αυτή είναι η σατανοβααλική θρησκεία τής μυστικής σιωνιστικής συμμορίας ή συναγωγής τού σατανά. Ό Χριστός προσπάθησε νά τούς μεταπείσει μέ παραδείγματα ότι μέ μωρία προσμετράνε τήν Ηθική αλλά δέν αποδέχθηκαν τήν αλήθεια διότι αυτή θά συνέφερνε περαιτέρω τομές καί τήν πρωτοκαθεδρία είς Τόν Χριστόν.

Είς τό σχήμα μάς υφίστανται οί εξής παρατάξης διαντίληψης εντός τού κεντρικού εξαγώνου: α) κύβος β) εξάγωνον μέ διαχωρισμόν σέ τρείς ρόμβους διά τού τρίσκελου τής Αποκαλύψεως γ) όπως σέ κάθε σχήμα σέ επίπεδη επιφάνεια επίπεδον καί όχι «τρισδιάστατον» σχήμα σέ χαρτί ή πίνακα ή πέτρα καί δ) τό ανάμεικτον αυτών βάσει τού Νόμου τής Τετραπιθανότητος.

Τί αποκαλύπτεται μέ αυτά; Ότι κάθε επίπεδη επιφάνεια αναλόγως τής σχηματικής καί μορφικής τής παραλλαγής αποκαλύπτει ότι ταυτόχρονα μία επίπεδη επιφάνεια είναι επιφάνεια επιπέδου «μονοδιάστασης» καί συνάμα επιφάνεια προέκτασης τρισδιάστασης καί ώς έκ τούτου ότι η «μονοδιάστατη» «διάσταση» ή κατάσταση επίπεδης επιφάνειας είναι ψευδαίσθηση ένεκα τής μή παρατηρήσιμης τρισδιάστασης η οποία ισχύει συνεχώς αλλά λόγω τής χαμηλής οπτικής μάς διαντίληψης τήν βλέπουμε «μονοδιάστατη». Δηλαδή δέν υφίσταται ποτέ μά ποτέ η «μονοδιάσταση» αλλά είς τήν περίπτωση τής ώς μονάς είναι τριάς όπως υπό άλλου φακού, εμπειρίας καί μύησης αποκάλυψε ό Θουκιδίδης αλλά μάλλον δέν γνώριζε τήν έν λόγω θεμελιώδη λεπτομέρεια η οποία πρώτη φορά αποκαλύπτεται. Ουσιαστικά σάς λέμε ότι όταν σχηματίσεται έναν κύβον σέ έναν χαρτί δέν είναι ψευδαίσθηση αλλά ψευδαίσθηση είναι όταν δίχως τό σχήμα ή άλλως πώς δέν αποκαλύπτεται ό κύβος. Επίσης ότι υφίσταται η ταυτόχρονη μονοδιάσταση καί τρισδιάσταση καί ότι τά πάντα εισίν μονάδες καί τριάδες ταυτοχρόνως! Αυτόν συνάδει μέ Τόν πανταχού Παρών καί τά πάντα Πληρών Τριαδικόν Θεόν καί είναι λογικόν αφού εάν είναι Παρών καί Πληρών τά πάντα τότε εκδηλώνεται η Ουσιαστικότητα Τού σέ όλα ωσαύτως.

Δεύτερον, βλέπουμε ότι εντός τού εσωτερικού εξαγώνου τού σχήματος μάς ή οίου εξαγώνου μέ τήν διαγράμμιση ενός ισογώνιου τρίσκελου διαμορφώνεται ό κύβος. Η θεωρία ότι ό κόσμος είναι κτισμένος μέ εξάγωνα τών Πυθαγόρας/Σωκράτης καί η θεωρία ότι ό κόσμος είναι κτισμένος μέ κύβους τού Πλάτωνος συμπίπτει μαγικώς ήτοι κβαντομηχανικώς = δεσμομηχανικώς απόλυτα! Άλλωστε τί είναι αυτόν οπού κάνει τήν προοπτική σχηματογραφία καί ζωγραφική νά δείχνει τρισδιάστατες όψεις σέ επίπεδες επιφάνειες; Τό φώς! η μηχανική τού φωτός, η μηχανική δεσμών τού φωτός! Τό δεσμών συνταυτοχρόνως μέ τήν έννοια τής δέσμης καί τού δεσμού αναμεταξύ τούς ήτοι τής αλληλοκλωστροδεμένης τρίσπειρας.

Άν μή τί άλλον ισχύουν αμφότερα αλλά προσέξετε αυτόν! Σέ μία επίπεδη επιφάνεια σκότους δέν ισχύει ούτε η «μονοδιάστατη» ούτε η τρισδιάστατη προοπτική, αλλά μπορούμε νά τίς ανακαλύψουμε ψηλαφίζοντας.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. γιωργος τιμπολης 11/13/2020 @ 11:19 ΠΜ

    malista. respect.112.000.000 dis.oi psyxes sto synolo
    https://www.prb.org/howmanypeoplehaveeverlivedonearth/ 113 leei o episthmonas mexri to 2050.112 mexri to 2048. oi psyxes pou tha anastithune?

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*