18:04 - 20/12/2016

Η Νέα Τάξη είναι τόσο παλαιά όσο και η Παλαιά Διαθήκη

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Ο …«περιούσιος» Ιωσήφ,

με το που πάτησε το πόδι του στην Αίγυπτο,

ανέλαβε την …είσπραξη φόρων,

την κατάσχεση γης,

την κατάσχεση των ζώων,

των τροφίμων και των σπόρων

για λογαριασμό του Φαραώ.

Πώς να συνέβη αυτό άραγε;

Οι Αιγύπτιοι άρχισαν να πεθαίνουν από την πείνα

μέχρι να υποδουλωθούν μαζικά στους Φαραώ.

Η Νέα Τάξη είναι τόσο παλαιά όσο και η Παλαιά Διαθήκη - Εικόνα1

ΠΑΛΑΙΑ ΔΙΑΘΗΚΗ

Η Νέα Τάξη είναι τόσο παλαιά όσο και η Παλαιά Διαθήκη - Εικόνα2

ΓΕΝΕΣΙΣ

Οι Προφητείες …επαληθεύονται, γιατί απλά είναι ΟΔΗΓΙΕΣ που ακολουθούν πιστά οι Σιωνιστές.

Οι εχθροί του Ισραήλ …«συμπτωματικά» γίνονται εχθροί όλων των …«πολιτισμένων» κρατών.

Οι Έλληνες συγκαταλέγονται ανάμεσα στους εχθρούς του Ισραήλ.

Οι οδηγίες αναφέρονται σε τεράστια αιματοχυσία.

Σίγμα, filonoi.gr

Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.

Οἱ τοκογλύφοι, ἐδῶ καὶ χιλιάδες χρόνια, σπέρνουν τὸν θάνατο καὶ τὴν δυστυχία στὸν δρόμο τους.

Ἐκατομμύρια Ἀσιάτες βομβαρδίστηκαν, λεηλατήθηκαν, ξεσπιτώθηκαν καὶ ἀναγκάστηκαν σὲ ἔξοδο ἀπὸ τὴν χώρα τους καὶ ἐκατομμύρια Εὐρωπαῖοι ΕΠΙΣΗΣ λεηλατήθηκαν, ξεσπιτώθηκαν καὶ ψάχνουν τρόπο νὰ ἐπιβιώσουν ἐγκαταλείποντας τὴν πατρίδα τους.Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.3Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.2 Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.4Ἐκατομμύρια Ἀφρικανοὶ εἴδαν τοὺς τοκογλύφους νὰ τοὺς ἀφαιροῦν τὸν τεράστιο πλοῦτο τους σὲ χρυσό, διαμάντια, πετρέλαια, ξυλεία κι αὐτοὶ πνίγονται στὴν θάλασσα, προσπαθῶντας νὰ σωθοῦν ἀπὸ τὴν πείνα ποὺ τοὺς ἐπιβάλλουν οἱ βρικόλακες.

Πρέπει να αἰσθανόμαστε κι εὐγνώμονές ποὺ ΔΕΝ μᾶς βομβάρδισαν, ὅπως τὴν Συρία, τὸ Ἀφγανιστάν, τὸ Ἰράκ, τὴν Λιβύη κλπ.

Ἄλλωστε δὲν ξεχνᾶμε ὅτι μᾶς αἱμοτοκύλησαν μὲ τὸν πρόσφατο ἐμφύλιο, ἔχοντας ὁπλίσει οἱ ἴδιοι τὰ δύο ἀντίπαλα στρατόπεδα, ποὺ ἐπίσης οἱ ἴδιοι ἐπινόησαν (ἀριστεροὺς καὶ δεξιούς).Πάντα οἱ ἴδιοι καὶ οἱ ἴδιοι πίσω ἀπὸ τὶς γενοκτονίες.5

Tὸ κόστος σὲ αἷμα καὶ δυστυχία ἀτελείωτο.

Κι αὐτὴ ἡ αἱμοβόρος ἐπίθεσις ποὺ δέχεται ἡ ἀνθρωπότητα ἀπὸ τοὺς σιωνιστὲς τοκογλύφους … ἔχει ξεκινήσει ἀπὸ τὴν ἐποχὴ τῶν Φαραῶ.

«Σίγμα»

(Διαβάστε προσεκτικὰ τὸ ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν ΓΕΝΕΣΗ 47′)

Η Νέα Τάξη είναι τόσο παλαιά όσο και η Παλαιά Διαθήκη - Εικόνα3

 Ὁ Ἰωσὴφ ἐγκατέστησε τὸν πατέρα καὶ τοὺς ἀδελφοὺς τοῦ, σύμφωνα μὲ τὸ πρόσταγμα τοῦ Φαραώ, εἰς τὴν ὡραιοτάτην περιοχὴν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν χώραν Ῥαμεσσή, τὴν Γεσέμ, τὴν. ὁποίαν καὶ ἔδωσεν εἰς αὐτοὺς ὡς ἰδιοκτησίαν…

 

Γεν. 47,12                 Κατά δὲ τὴν διάρκειαν τοῦ λιμοῦ ἐχορήγει ὁ Ἰωσὴφ στὸν πατέρα του καὶ τοὺς ἀδελφούς τουκαὶ εἰς ὅλα τὰ μέλη τῶν οἰκογενειὼν τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς του, σιτάρι ἀναλόγως μὲ τὰ ἄτομά που εἶχεν ἑκάστη..

 

Γεν. 47,13                 Σίτος δὲ δὲν ὑπῆρχε πλέον εἰς ὅλην τὴν χώραν, διότι ὁ λιμὸς ἐνετάθη πολύ. Ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου καὶ ἡ χώρα τῆς Χαναὰν ἐξηντλήθησαν ἕνεκα τοῦ λιμοῦ.

 

Γεν. 47,14                 Ὁ  δὲ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλα τὰ χρήματα, ποὺ ὑπῆρχον εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ εἰς τὴν Χαναάν, πωλῶν τὸν σῖτον, τὸν ὁποῖον ἠγόραζον οἱ κάτοικοι. Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ συνεκέντρωσεν ὅλον τὸ ἀργύριον στὸν οἶκον τοῦ Φαραώ.

 

Γεν. 47,15                 Ἔνεκα τοῦ συνεχιζομένου λιμοῦ καὶ τῆς ἀγορᾶς τοῦ σίτου ἐξηντλήθησαν τὰ χρήματα τῶν ἀνθρώπων τῆς Αἰγύπτου καὶ τῆς Χαναάν. Δεν εἶχον πλέον μὲ τὶ νὰ ἀγοράσουν σῖτον. Δία τοῦτο ἤλθαν πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπον· «δὸς μας ψωμί· διατί νά ἀποθάνωμεν ἐνώπιόν σου; Τὰ χρήματα μας ἔχουν πλέον ἐξαντληθῆ».

 

Γεν. 47,16                 Ο Ἰωσὴφ τοὺς εἶπεν· «ἀφοῦ δὲν ἔχετε ἄλλα χρήματα, φέρετέ μου τὰ ζῷα σας καὶ ἀντὶ αὐτῶν θὰ σᾶς δώσω ἄρτους, ἀφοῦ ἔχουν ἐξαντληθῆ πλέον τὰ χρήματα σας».

 

Γεν. 47,17                 Ἔφεραν λοιπὸν τὰ ζῷα των οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς τὸν Ἰωσὴφ καὶ ἐκεῖνος τοὺς ἔδωσεν ἄρτους ἀντὶ τῶν ἵππων καὶ ἀντὶ τῶν προβάτων, ἀντὶ τῶν βοῶν καὶ ἀντὶ τῶν ὄνων καὶ διέθρεψεν αὐτοὺς κατὰ τὸ ἔτος ἐκεῖνο μὲ ἄρτους ἀντὶ ὅλων τῶν κτηνῶν, ποὺ εἶχε πάρει ὑπὸ τὴν κατοχὴν του.

 

Γεν. 47,18                 Ἐπέρασε καὶ τὸ ἔτος ἐκεῖνο τῆς πείνας, ἔφθασε τὸ δεύτερον ἔτος, κατὰ τὸ ὁποῖον ἐπανῆλθον οἱ Αἰγύπτιοι πρὸς αὐτὸν καὶ τοῦ εἴπαν· «δὸς μας τρόφιμα. Μήπως, τάχα, καί θά ἐπιτρέψῃς ποτὲ σῦ ὁ κύριος μας νά ἐξοντωθῶμεν ὅλοι ἀπό τήν πεῖναν; Ἐφ’ ὅσον ἔχουν ἐξαντληθῶ τὰ χρηιματὰ μας, ἡ δὲ κινητὴ περιουσία μας καὶ τὰ ζῷα μας εἶναι πλέον ἰδικά σου, δεν ὑπολείπεται πλέον εἰς ἡμᾶς εἰ μὴ μόνον νὰ θέσωμεν ὑπὸ τὴν ἐξουσίαν σου τὸν ἑαυτὸν μας καὶ τὰ χωράφια μας, νὰ γίνωμεν ἀκτήμονες δοῦλοι σου.

 

Γεν. 47,19                 Διὰ νὰ μὴν ἀποθάνωμεν, λοιπόν, ἀπὸ τὴν πεῖναν ἐνώπιόν σου καὶ μείνῃ ἔρημος ἀπὸ ἀνθρώπους ἡ χώρα τῆς Αἰγύπτου, ἀγόρασε ἠμᾶς καὶ τὰ χωράφια μας, ἀντὶ τῶν ἄρτων, ποὺ θὰ μῶς δώσης. Θὰ εἴμεθα ἡμεῖς δοῦλοι τοῦ Φαραὼ καὶ οἱ ἀγροὶ μας ἰδιοκτησία του. Δὸς μας σῖτον πρὸς σποράν, διὰ να σπείρωμεν καὶ θερίσωμεν, ἔτσι δὲ νὰ ζήσωμεν, νὰ μὴ ἀποθάνωμεν καὶ ἐρημωθῇ πλέον ὁ τόπος».

 

Γεν. 47,20               Ἔτσι δὲ ὁ Ἰωσὴφ ἠγόρασε διὰ τὸν Φαραὼ ὅλην τὴν χώραν τῶν Αἰγυπτίων. Διότι οἱ Αἰγύπτιοι ἐπώλησαν τὴν χώραν των στὸν Φαραώ, ἐπειδὴ ὁ μεγάλος λιμὸς διήρκεσε πολύ. Ἡ Αἴγυπτος ἔγινεν ἰδιοκτησία τοῦ Φαραῶ.

 

Γεν. 47,21                 Καὶ τὸν λαὸν ἀκόμη τὸν ἔκαμε δοῦλον στὸν Φαραῶ ἀπὸ τὸ ἕνα ἕως τὸ ἄλλο ἄκρον καὶ καθ’ ὅλα τὰ ὅρια τῆς γῆς Αἰγύπτου,

 

Γεν. 47,22                Ἐκτὸς μόνον τῆς χώρας τῶν ἱερέων. Αὐτὴν δὲν τὴν ἠγόρασεν ὁ Ἰωσήφ, διότι ὁ Φαραῶ ἔδιδε δωρεὰν στοὺς ἱερεῖς τὸ ἀπαραίτητον ποσὸν τοῦ σίτου καὶ ἐτρέφοντο ἀπὸ τὴν χορηγίαν αὐτήν, διὰ τοῦτο δὲ καὶ δεν ἐπώλησαν ἐκεῖνοι τὴν περιοχὴν τῶν.

 

Γεν. 47,23                Είπε τότε ὁ Ἰωσὴφ πρὸς ὅλους τοὺς ἄλλους Αἰγυπτίους· «ἰδοῦ, σήμερον ἔχω ἀγοράσει διὰ τὸν Φαραῶ καὶ σᾶς ὡς δούλους του καὶ τὴν χώραν σας ὡς ἰδιοκτησίαν του. Λάβετε λοιπὸν τώρα διὰ τὸν ἑαυτὸν του ὁ καθένας σῖτον πρὸς σπορὰν καὶ σπείρατε τὰ χωράφια σᾶς.

 

Γεν. 47,24                Ὅμως κατὰ τὸν θερισμὸν τῶν ἀγρῶν σας θὰ δώσετε τὸ ἕν πέμπτον τοῦ σίτου στὸν Φαραῶ τὰ δὲ τέσσερα πέμπτα θὰ τὰ κρατήσετε πρὸς σπορὰν καὶ πρὸς διατροφὴν ὅλων τῶν ἀνθρώπων τοῦ οἴκου σας».

 

Γεν. 47,25                Ἐκεῖνοι δὲ εὐχαριστημένοι ἀπήντησαν· «μᾶς ἔσωσες! Εὑρήκαμεν ἐνώπιόν σου χάριν, ἐνώπιον τοῦ κυρίου μας. Θὰ εἴμεθα δοῦλοι στὸν Φαραῶ».

 

Γεν. 47,26                Τότε δὲ ἐξέδωσε καὶ διαταγὴν διὰ τοὺς Αἰγυπτίους ὁ Ἰωσήφ, ἡ ὁποία ἰσχύει καὶ μέχρι σήμερον· να δίδεται ἀπὸ τὰ προϊόντα τῆς γῆς Αἰγύπτου τὸ ἕν πέμπτον στὸν Φαραώ, ἐκτὸς τῆς γῆς τῶν ἱερέων. Ἡ γῆ αὐτὴ δὲν ἀνῆκεν στὸν Φαραώ.

 

Γεν. 47,27                Ὁ Ἰακὼβ ἐγκατεστάθη εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου, εἰς τὴν περιοχὴν Γεσέμ, τὴν ὁποίαν ἐπῆραν ὡς ἰδιοκτησίαν των. Ἐκεῖ δὲ οἱ ἀπόγονοι τοῦ Ἰσραὴλ ηὐξήθησαν καὶ ἐπληθύνθησαν παρὰ πολύ.

 

Γεν. 47,28                Ἔζησε δὲ ἀκόμη ὁ Ἰακὼβ εἰς τὴν χώραν τῆς Αἰγύπτου δεκαεπτᾶ ἔτη· καὶ αἱ ἡμέραι τῆς ζωῆς τοῦ ἀνῆλθον εἰς ἑκατὸν τεσσαράκοντα ἑπτὰ ἔτη.

 

Γεν. 47,29                Ἐπλησίασαν αἱ ἡμέραι νὰ ἀποθάνῃ. Προσεκάλεσε τότε τὸν υἱὸν του τὸν Ἰωσὴφ καὶ τοῦ εἶπεν· «ἐὰν ἔχω εὔρει χάριν ἐνώπιόν σου- ὅπως καὶ πράγματι εὕρηκα- βᾶλε τὸ χέρι σου κάτω ἀπὸ τὸν μηρόν μου καὶ ὁρκίσου ὅτι θά μοῦ προσφέρῃς καὶ αὐτὴν τὴν καλωσύνην, ὅτι πιστῶς θὰ ἐκπληρώσῃς τὴν τελευταίαν μου ἐντολήν· νὰ μὴν μὲ θάψῃς εἰς τὴν Αἴγυπτον.

 

Γεν. 47,30               Ἀλλά θὰ ἐνταφιασθὼ μαζὺ μὲ τοὺς πατέρας μου εἰς τὴν Χαναᾶν. Θὰ μὲ μεταφέρῃς ἀπὸ τὴν Αἴγυπτον καὶ θὰ μὲ θάψῃς στὸν τάφον των». Ὁ Ἰωσὴφ εἶπε· «θὰ κάμω, ὅπως μοῦ εἴπες».

 

Γεν. 47,31                 Τοῦ εἶπε δὲ ὁ Ἰακώβ· «ὁρκίσου» καὶ ὁ Ἰωσὴφ ὡρκίσθη ἐνώπιον τοῦ πατρὸς του. Τότε ὁ Ἰακὼβ προσεκύνησεν στὸ ἄκρον τῆς ῥάβδου τοῦ υἱοῦ του, ἡ ὁποία ἐσυμβόλιζε τὴν βασιλικήν του ἐξουσίαν.

filonoi.gr

diadrastika.com

Loading...
Σχετικά με Κατοχικά Νέα
Η συντακτική ομάδα των κατοχικών νέων φέρνει όλη την εναλλακτική είδηση προς ξεσκαρτάρισμα απο τους ερευνητές αναγνώστες της! Έχουμε συγκεκριμένη θέση απέναντι στην υπεροντοτητα πληροφορίας και γνωρίζουμε ότι μόνο με την διαδικασία της μη δογματικής αλήθειας μπορείς να ακολουθήσεις τα χνάρια της πραγματικής αλήθειας! Εδώ λοιπόν θα βρειτε ότι θέλει το πεδίο να μας κάνει να ασχοληθούμε ...αλλά θα βρείτε και πολλούς πλέον που κατανόησαν και την πληροφορία του πεδιου την κάνουν κομματάκια! Είμαστε ομάδα έρευνας και αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε μαζί μας καμία ταμπέλα που θα μας απομακρύνει από το φως της αλήθειας ! Το Κατοχικά Νέα λοιπόν δεν είναι μια ειδησεογραφική σελίδα αλλά μια σελίδα έρευνας και κριτικής όλων των στοιχείων της καθημερινότητας ! Το Κατοχικά Νέα είναι ο χώρος όπου οι ελεύθεροι ερευνητές χρησιμοποιούν τον τοίχο αναδημοσιεύσεως σαν αποθήκη στοιχείων σε πολύ μεγαλύτερη έρευνα από ότι το φανερό έτσι ώστε μόνοι τους να καταλήξουν στο τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα ! Χωρίς να αναγκαστούν να δεχθούν δογματικές και μασημενες αλήθειες από κανέναν άλλο πάρα μόνο από την προσωπική τους κρίση!

Σχόλια Αναγνωστών (7)

 1. Η Νεα ταξη ειναι εδω δεν ερχεται ηταν παντα εδω απλα καθε φορα αλλαζε κι ενα σχεδιο εξελισσοταν σε κατι διαφορετικο αλλα παντα υπηρχε απο το ξεκινημα του κυκλου υπηρχε.

  Εαν το ματριξ δεν ειχε τις ανωμαλιες του ο κυκλος θα ειχε ηδη κλεισει ομως το τελος του κυκλου δεν προσδιοριζει τη νικη της νεας ταξης.

  Οσο η νεα ταξη θα βρισκεται ψηλα τοσο το ματριξ δεν θα κλεινει ποτε και τοσο οι ανθρωποι θα βασανιζονται μεσα σ αυτο τον ατελειωτο κυκλο αυτης της περιοδου.
  Οι ανωμαλιες περασαν δεν υπαρχουν ληξαν δε σημαινει ομως κι οτι θα ληξει ο κυκλος.
  Ο Χρονος το εχει δειξει η θρησκεια με τις προφητειες το εχει δειξει για να κλεισει ο κυκλος θα πρεπει να γινει ειρηνη στη γη.

 2. Τέτοιες μπούρδες μονο απο το διαδραστικά,θα διαβάσεις πραγματικα γίδια στο μαντρί λεμε

 3. Πρέπει όλοι να μάθουν γιατί οι Εβραίοι είναι οι ιδιοκτήτες ουσιαστικά του Παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος έχοντας υποδουλώση ολόκληρο τον Πλανήτη οικονομικά όπως και ο προπάπους τους ο Ιωσήφ (βοήθειά μας). Ο λόγος είναι απλός: Ο Χριστιανισμός απαγόρευε τον έντοκο δανεισμό και άρα κανείς δεν δάνειζε ρισκάροντας την περιουσία του αφού δεν υπήρχε κέρδος! Έτσι επειδή αυτή η απαγόρευση υπήρχε στο Δευτερονόμιο (από εκεί την πήραν οι Χριστιανοί) αλλά αφορούσε ΜΟΝΟ τον δανεισμό με τόκο μεταξύ των “αδελφών” Ισραηλιτών, αλλά τον επέτρεπε προς τους ξένους, αφού κανείς Ευρωπαίος ως Χριστιανός δεν δάνειζε, αυτή την δουλειά την ανέλαβαν οι Εβραίοι! Μέσω δηλαδή του Χριστιανισμού υποδούλωσαν με την τοκογλυφία ολόκληρο τον κόσμο μέχρι σήμερα που όλοι ζούμε αυτή την κατάσταση!!!! Ο Θεός Γιαχβέ μαζί σας, αν και μάλλον μας έχει όλους γραμμένους… στα κιτάπια των Εβραίων ως οφειλέτες!!!!! Περαστικά μας και μακάρι να βάλουμε κάποτε μυαλό!

 4. Η νέα τάξη είναι σαν την μόδα πάντα βγαίνει κάτι νεότερο πιο μοδάτο άρα νεοταξίτικο .

 5. Μπράβο!!! Εύγε!!!!!!! +++++1000!!!!! Επιτέλους να λέγονται με τ όνομα τους!!!! Και σε όσους θολοκουλτουριαρηδες, αριστεροβιους ρωτάνε: “αμάν πια, για όλα οι περιούσιοι φταίνε ;;;;”.
  Η απάντηση είναι ένα κατηγορηματικό βροντερό ΝΑΙ!!!!

 6. Τοκογλύφοι, φοροσυλλέκτες, δουλέμποροι και τζομπαναραίοι. Τα παραδοσιακά τους επαγγέλματα.

 7. Έ, όχι κι “επαγγέλματα”! Ο εβραίος αποφεύγει τη δουλειά, όπως ο διάολος το λιβάνι.

  Το ρήμα “δουλεύω” στον εβραίο γίνεται μεταβατικό (δηλ. αποκτάει αντικείμενο) : δουλεύω τον κόσμο.

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*