in

Δέν μπορείς νά κάνεις ό,τι θέλεις καί νά νικήσεις τόν εχθρόν! Η Ηθική είναι ό ολετήρας τής στρατηγικής τού εχθρού!…

Στήριξε το εργο του Κατοχικά Νέα

Δέν μπορείς νά κάνεις ό,τι θέλεις καί νά νικήσεις τόν εχθρόν! Η Ηθική είναι ό ολετήρας τής στρατηγικής τού εχθρού!…

Δέν μπορείς νά κάνεις ό,τι θέλεις καί νά νικήσεις τόν εχθρόν! Άλλωστε, ό εχθρός σέ νικάει προσφέρωντας σού καί επιτρέπωντας σού νά κάνεις ό,τι αυθαίρετον θέλεις. Διαιρείσαι καί διχάζεσαι από σύνολον σέ υποσύνολα καί μονάδες καί εκμεταλλεύεται τήν αδυναμία τής μή ομοσυνολίας….

Σ’ εμένα δέν μπορείς νά ειπείς ψέματα ούτε μπορώ εγώ νά σού λέω ψέματα διά νά σέ κολακεύω. Δέν σού γράφω διά νά σέ κολακέψω σού γράφω διά νά σέ συνειδητοποιήσω, νά σέ κάνω νά αισθανθείς τό βάρος τής υποκρισίας σού….

Μεταξύ μάς είσαι αρκετά έξυπνος νά διακρίνεις τί σού αρέσει καί τί δέν είναι σωστόν από αυτά οπού σ’ αρέσουν… Κατά συνέπεια δέν έχεις κανέναν άλλοθι, ουδεμία αυτοϋπεράσπιση έναντι τής Ηθικής…

Τό γνωρίζω ότι σέ πονάει καί αποφεύγεις νά τό σκεπτείς περισσότερον από μερικά δευτερόλεπτα ή καί ολιγότερου χρόνου… Γνωρίζω ότι αποσπάς τό μυαλόν σού μέ άλλα ευχάριστα καί χρειώδη ή υπουσιώδη ασχολήματα τής καθημερινότητος καί τής ανάγκης τής βιωτής…

Σέ γνωρίζω καλά σέ γνωρίζω υπέρμετρα όλους μάς!…. Κάθε πρόφαση περί άγνοιας είναι ακόμη μία στοίβη είς τόν βωμόν τής αυτοαμαρτίας… Γνωρίζω ότι διά ν’ απαλείνεις τόν πόνον λές δέν είναι έτσι, τής ιδέας μού είναι δέν υπάρχει τίποτε, δέν υφίσταται ενοχή, τύψη, ερινύες, ειμαρμένη, άτη, νέμεσις, έρις καί οί άλλες θεότητες ή αγγέλισσες τής τιμωρρίας… Μόνον νά τίς συναφέρνεις εξεύρεις καί νά τίς φέρνεις σ’ αντίλογον πρός Τόν Χριστιανισμόν, ή άν είσαι στενωπομυαλός Χριστιανός νά μήν καταλάβεις πώς αυτός καί ό άλλος λένε τά ίδια πιστεύω ήτοι τήν Ηθική….

Δέν ημπορείς νά κάνεις τό σωστόν δηλαδή δέν ημπορείς νά νικήσεις τόν εχθρόν εάν δέν ευθυγραμμίσεις τό μ’ αρέσει μέ τό πρέπει…, δηλαδή τό αγαπώ μέ τήν αγιότητα…

Σ’ έναν ανταγωνισμόν διά τά δώρα τής αδικίας εάν είσαι ό ηττημένος δέν ευδικαιούσαι καμμία διακαίωση από τό δίκαιον. Απλά είσαι ό ηττημένος διεκδικητής τής δόξας τής αδικίας…

Δέν ημπορείς νά νικήσεις τόν εχθρόν εάν ομοιάζεις μέ τόν εχθρόν. Δύο σύνολα ημπορούν νά λειτουργήσουν άψογα, η σπείρα τού άδικου καί τού κακού καί η σπείρα τού αγαθού καί τού δίκαιου, η σπείρα τής αυθαιρεσίας τού μ’ αρέσει καί τό κάνω καί δέν λογαριάζω τήν γνώμη καί τήν πίκρα κανενός καί η σπείρα τής ηθικής πρόσκεψης…

Όλα τ’ άλλα σύνολα καταρρέουν αμέσως μέσα από τήν δοκιμασία τής τριβής τούς μέ τήν κοινωνία, τήν σκέψη καί τούς πειρασμούς… Καί θά μού αντιλογίσεις καλά εσύ ωμιλείς διά Τετραπιθανότητα, πού είναι σ’ αυτήν τήν περίπτωση τό σύνολον τού ουδέτερου καί τού ανάμεικτου; Πολύ καλά έκαμες καί μού τό θύμισες!…

Τό ανάμεικτον είναι αυτόν οπού ζούμε, αυτόν οπού ενστερνιζόμαστε οί περισσότεροι, ολίγον έτσι ολίγον γιουβέτσι, ολίγον καλοί ή επιλεκτικώς καλοί, ολίγον κακοί ή επιλεκτικώς κακοί, ολίγον ουδέτεροι ή επιλεκτικώς ουδέτεροι, αλλά ποτέ κάτι πολύ συγκεκριμμένον…

Τό ουδέτερον σύνολον είναι η αποχή! Αλλά ποίος είναι σέ θέση νά έχει αποχή από τά πάντα καί διαπαντός; Απάντησε μού; Ουδείς! Τό ουδέτερον σύνολον είναι η νιρβάνα, η κενότητα, η εκκένωση, αλλά αυτή είναι στιγμιαία, εκπνέει γρήγορα όσον γρήγορα επανέρχεται ή έρχεται… Τό μάνδριξ είναι ουδέτερη αντίληψη μίας ιδιαίτερης σχιζοφρενούς ψευδαίσθησης.

Δέν ημπορώ νά σού λέγω ψέματα, δέν πληρώνουμαι, αλλά θέλω νά πληρωθώ δηλαδή νά εκπληρωθώ ήτοι νά πληρούμαι μέ τό αρχαιοελληνικόν ρήμαν…. Όποιος πληρώνεται δέν ημπορεί νά αυτοεκπληρωθεί, τόν αποκόπτει τό χρήμα. Δέν ημπορείς νά έχεις έμπνευση όταν πληρώνεσαι, σέ πληροί προδιαγραφικώς τό χρήμα καί νοιώθεις χορτάτος ώστε νά παύεις νά πεινάει τό πνεύμα διά περαιτέρω έμβαθυνση… νού!… Τό χρήμα είναι τό ισχυρότερον αναβολικόν… Πάρε έναν άνθρωπον μέ νευρικόν κλονισμόν καί κέρασε τόν εκατομμύρια μονομιάς θά έρθει είς τά «σύγκαλα» τού, αυτά τά σύγκαλα οπού προσφέρει τό χρήμα όχι η Ηθική…

Η αγάπη είναι ανεκπλήρωτος έρωτας μέσα σέ μία κοινωνία έλλειψης αγάπης. Η αγάπη είναι η αδημονία τού ανεκπλήρωτου έρωτα, όταν εκπληρωθεί ημπορεί νά καταντήσει μέχρι καί βαρετή φορτική συνήθεια ή ανυποφορία… Η αγάπη είναι έλλειψη πληρότητος, έλλειψη ικανοποιήσεως, έλλειψη αυτοποδοχής σ’ έναν κόσμον αηδίας… Η εκπλήρωση τής αγάπης έρχεται πολύ αργότερα ώς έκπληξη ανταμοιβής. Έρχεται όταν πιά όλα είναι πεπερασμένα άνευ σημασίας…

Κανένας δέν θέλει νά σηκωθεί όταν ίσταται, ό πτωχός θέλει νά σταθεί είς τά πόδια τού, είναι πτώμα, είναι πτώξ = πεσμένος… Ό ωραιότερος έρωτας είναι ό ανεκπλήρωτος καί άν συνεχίσει νά είναι ωραίος είναι επειδή βλάστησε μέσα τού τά άνθη τού ανεκπλήρωτου έρωτα. Η μυθολογία λέγει ότι ό έρωτας βουττούσε τά δύο τού βέλη είς τίς δύο βρύσες τής βάθρας τών Λουτρών τής Αφροδίτης είς τήν Πάφο, ό τό έναν ρυάκι έρρεε πικρόν καί τό άλλον γλυκόν ύδωρ. Ό έρωτας είναι γλυκόπικρος, είναι σέ μόνιμη πενία καί σέ μόνιμη εμπάθεια ό ερωτευμένος λέγει ό Σωκράτης όταν περιγράφει τόν έρωτα…

Αυτόν οπού θέλω απ’ εσένα είναι νά επανεκκινήσω τόν άνθρωπον μέσα σού, αυτόν οπού απέθανες καί σάπισες μέσα σού καί έχεις τό βάρος τής δυσωσμίας τού μέσα σού…

Δέν ημπορείς νά νικήσεις τόν εχθρόν όταν τόν έχεις μέσα σού, όταν συνεργάζεσαι μαζύν τού μέσα σού καί έτι χειρότερον ασυνειδήτως καί ασυναισθήτως… Δέν ημπορείς νά νικήσεις τόν εχθρόν όταν έχεις τήν ίδια ηθική υπόσταση μαζύν τού. Εάν ό εχθρός είναι καλός θά τόν νικήσεις εάν είσαι κακός καί εάν είναι κακός θά τόν νικήσεις εάν είσαι καλός. Τά όμοια δέν αλληλοηττούνται αλλά αμφοτεροηττούνται…

Εάν έχεις απέναντι σού τήν παράταξη τού κακού δέν ημπορείς νά τόν νικήσεις μέ τό νά είσαι συνάμα κακός. Διατί;…

Η σπείρα τού κακού μέ τό περισσότερον χρήμα οία καί άν είναι αυτή εξαγοράζει τίς άλλες σπείρες τού κακού μέ τό χρήμα τής, άλλωστε εισίν ομοούσιαι! Η σπείρα τού καλού, τού αληθινού καλού δέν εξαγοράζεται μέ χρήμα, ούτε μέ κοσμικόν καλόν αλλά μέ υπερβατικόν μετυπαρξιακόν καλόν. Μέ άλλα λόγια διά νά τήν εξαγοράσεις πρέπει νά τής προσφέρεις έναν καλόν καλύτερον από τό αληθινόν καλόν οπού πιστεύει, έναν υπερκαλόν, έναν υπέρτατον φιλόκαλον καλόν!…

Νά διατί δέν θά νικήσεις τό κακόν επειδή δέν τό καταλάβεις αυτόν. Εάν τό καταλάβεις αυτόν καί τό αυτοορκιστείς ήδη είναι ηττημένον τό οίον κακόν ενόσω δέν γίνεσαι αυτοεπίορκος!

Η ανθρωπότητα έχει μεταμορφωθεί έξ’ αμνημόνευτων χρόνων σέ μία κοινωνία μισθοφόρων. Ό μισθοφόρος πληροίται μέ τό μισθόν τού χρήματος, τόν μαμμωνά. Χαίρεται όταν πληρωθεί μέ μαμμωνά καί παύει η οία περαιτέρω αγωνιστική προθυμία τού. Κάθε φορά πληροίται καί κάθε φορά παύει η αγωνιστικότητα τού εκείνη η οποία θά έκανε τήν υπέρβαση από τό κακόν καί τό ασήμαντον είς τό καλόν καί σημαντικόν…

Η πλουσιότερη σπείρα τού κακού είναι η συναγωγή τού σατανά, εξαγόρασε όλες τίς άλλες μισθοφορικές εταιρείες καί μονάδες τής ανθρωπότητος. Αυτόν ονομάζεται οικονομία, βουντού οικονομία!… Δέν έχεις αξία εάν δέν είσαι υψηλόβαθμον στέλεχος είς τήν πλουσιότητα τής χρηματοοικονομίας! Καί παύεσαι καί προαυταπαύεσαι ώς εδώ!…

Εσύ εάν θέλεις νά νικήσεις τήν ανέα αταξία απραγμάτων δέν ημπορείς νά τήν νικήσεις εάν έχεις καί σ’ αρέσουν στοιχεία τά οποία τήν χαρακτηρίζουν, σού προσφέρει καί γίνεσαι μαζύν τής συνεργός επ’ αμοιβής. Από τήν στιγμή οπού ό άνθρωπος έγινε μισθοφόρος έπαψε νά είναι πατριώτης. Είδες άγιον καί πατριώτη ήρωα μισθωτόν ή αγαπών τό χρήμα; Αφού άμα αγαπάς τό χρήμα δέν αγαπάς τούς αλλους καί δέν θυσιάζεις τό σαρκίον σού διά χάριν τών άλλων καί διά χάριν Τού Θεού!…

Κατά συνέπεια, δέν ημπορείς νά νικήσεις τήν νεοταξίτικη λαίλαπα εάν δέν γίνεις ηθικός. Εάν δέν ποθήσεις όχι δημοκρατία αλλά Ηθικοκρατία! Η δημοκρατία είναι νομικίστικη παράταξη ώς επί τώ πλείστον ανόητων καί ύπουλων θεσμών. Ό δημοκράτης είναι νομοταγής ώς επί τώ πλείστον από προεξαναγκασμόν. Ό Ηθικοκράτης είναι νομοταγής από ανάγκη νά είναι ευθυγραμμισμένος μέ τό δίκαιον. Όχι τό δίκαιον τής αυθαιρεσίας τής αδικίας αλλά τό δίκαιον τού κόσμου τής ψυχής, Τού Θεού!…

Θέλωντας ή μή ό άνθρωπος τής ηθικής συγκατοικεί μέ Τόν Θεόν, άλλωστε ώς θεότητα ή κατάσταση άκτιστης ενέργειας είς τήν Αρχαία Ελλάδα η Ηθική ήταν η κατοικία Τού Θεού!…

Πώς σέ νικάει ό νεοταξίτης;… Γίνεσαι δικηγόρος, λογιστής, πολιτικός καί σέ πληρώνει ώς μισθοφόρον, επαγγελματίας σημαίνει μισθοφόρος, εσύ αποβλακωμένος καί αναίσθητος από τήν προπαγάνδα τής σέ πάν μέσον ενημέρωσης συμπεριλαμβανομένου καί τού πανεπιστημίου αυτοψευδοδικαιολογείσαι: «μά είναι τό επάγγελμα μού τί νά κάνω;»… Δηλώνεις δηλαδή υποτακτικός τού μαμμωνία ή μαμωνά….

Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής καί νά θέλεις νά βάλεις τό εμβόλιον τής κατάρας μέ πρόσχημα τόν κορωνοϊόν, τί στό καλό εθνικιστής είσαι! Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής αλλά νά αδικείς τούς συμπατριώτες σού. Δέν ημπορείς νά είσαι εθνικιστής σέ μία χώρα οπού η θρησκεία τής διδάσκει τήν μή αδικία καί νά μήν είσαι φιλάνθρωπος!… Αλλά η φιλανθρωπία δέν είναι επουδενί λόγου ανώτερη από τήν Φιλοθεϊα, εδώ είναι τό κλειδί καί τό ανοιχτάρι! Επουδεμίας σοφίας δέν είναι ανώτερος ό άνθρωπος από Τόν Θεόν, τό κτίσμα από τό άκτιστον, τό κτιστόν από Τόν Κτήτωρα!… Αντίθετη γνώμη είναι βλασφημία χειρότερη ίσως καί από τήν αθεϊα, ιδιαιτέρως χειρότερη από τήν αδιάφορη ουδέτερη αθεϊα…

Κατά συνέπεια, όταν απειλείται η ελευθερία άσκησης τών καθηκόντων υπέρ Τού Θεού καί πρός ευλάβειαν Τού Θεού, η διδασκαλία Τού Λόγου Τού Θεού, τότε ό καλός άνθρωπος έχει τό δικαίωμα ώς υποχρέωση καί καθήκον νά υπεραμυνθεί αυτής τής καταδίωξης διά τών όπλων!…

Δι’ όσους δέν είναι Χριστιανοί θυμίζω τήν άμεση θανάτωση τών ασεβών είς τήν αρχαιότητα πάσας θρησκείας, ακόμη καί εάν η θρησκεία εκείνη ουσιαστικώς εξυπηρετούσε ηθελημένα ή αθέλητα τής τόν θεόν τού κακού… Είς τό Κούρειον τής Λεμεσσού επί τού κρεμνού οπού λατρεύετο ό Απόλλων Υλάτης = Θεραπευτής = Χ+Υλάτης = Χύλερ = Healer!… Εκεί λοιπόν, δύο ασέβησαν έν ώρα τελετής, τούς άρπαξαν έν ριπή οφθαλμού καί τούς πέταξαν απο κρεμνόν 100 μέτρων ύψους…

Συνεπώς εάν θά ενωθούμε πρέπει νά έχουμε ηθική, τίς ίδιες προδιαγραφές, δέν ημπορούμε νά ενωθούμε καί νά έχουμε τά ίδια χαρακτηριστικά μέ τούς εχθρούς καί νά υπάρχει υπόβαθρον εξαγοράς ημών από τούς εχθρούς…

Είναι αλήθεια ότι τό μεγάλον ψάρι τρώγει τό μικρόν, αλλά είναι μεγαλύτερη αλήθεια ότι τό ισχυρότερον κακόν εξαγοράζει τό ανισχυρότερον κακόν…

Σέ μία κοινωνία οπού προωθήθηκε η σήψη τού καλού καί η ευανάπτυξη ταυτοχρόνως τού κακού, τά μεγάλα κακά απορρόφησαν καί εξάρτησαν διά τής μισθοφορίας τά μικρότερα κακά…

Όταν δέν υπάρχει ηθική υπάρχει εξαγορά, η ηθική είναι τό αντίθετον τής εξαγοράς. Το αντίστροφον τής ηθικής είναι ο αγώνας διά τό δίκαιον, τό υπέρτατον δίκαιον. Τό αντίστροφον τής εξαγοράς είναι τυχοδίωξη τής επιτυχίας άνευ ηθικής αναστολής. Σού λέγω δηλαδή ότι τό αντίστροφον είναι η άλλη όψη τού ίδιου νομίσματος ενώ τό αντίθετον ή αντίπαλη όψη από θέμα ηθικής/ανήθικης υπόστασης….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Report

What do you think?

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Έρχεται πείνα: οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων αυξάνονται

Ετοιμάζουν τον τούρκικο στρατό να εισβάλει στην Αθήνα(;)