Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,

έχοντας προσωπικό έννομο συμφέρον και στο πλαίσιο του εκ του Συντάγματος και του νόμου δικαιώματος όλων των Ελλήνων Πολιτών να λαμβάνουν γνώση των αποφάσεων της Δημόσιας Διοίκησης που συνιστούν αντικείμενο γενικού ενδιαφέροντος, σας προωθώ ενημέρωση που αφορά στην έκδοση της με αριθμ. 20/2019 απόφασης της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,http://www.dpa.gr/APDPXPortlets/htdocs/documentDisplay.jsp?docid=85,239,78,86,251,25,23,76 Συνεπεία προσφυγής μου για λογαριασμού … Συνεχίστε να διαβάζετε το Αξιότιμε κύριε Διευθυντά,.