Ὑπάρχει ἂλλη ζωή μετά τόν θάνατο; Πρώτο Μέρος

Με την ΔΩΡΕΑ ενος "καφε" το μήνα βοηθάς στον αγώνα κατα της φίμωσης της ελευθερίας του λόγου , βοηθάς το Κατοχικα ΝΕΑ

1ον
Ὃλες οἱ θρησκεῖες ὑπόσχονται μία ἂλλη ζωή, ὃπου ὁ ἂνθρωπος, αὐτό τό
πλάσμα μέ τόν ἂκρατο ἐγωισμό, θά ζήση καλύτερα ἢ χειρότερα, ἀνάλογα μέ
τίς καλές ἢ τίς κακές του πράξεις.

Πολλοί εἶναι ἐκεῖνοι πού πιστεύουν ὃτι ὑπάρχει μία ἂλλη ζωή, ὃπου οἱ
καλοί θά ἀνταμειφθοῦν ἀπό τόν Θεό, ἐνῶ οἱ κακοί θά τιμωρηθοῦν γιά τίς
κακές τους πράξεις.

Ὑπάρχουν ὃμως καί πολλοί πού ἀδιαφοροῦν γιά τήν ὓπαρξη μιᾶς
μελλοντικῆς ζωῆς καί θεωροῦν τίς προειδοποιήσεις τῶν θρησκειῶν ὡς
ἀφέλεια καί ὡς μέσον γιά νά ὑποχρεωθῆ ὁ πιστός νά διάγη βίο ἐνάρετο
καί ἠθικό, ὣστε νά προαχθεῖ ἠθικά ἡ κοινωνία τῶν ἀνθρώπων κάθε
θρησκευτικοῦ δόγματος.

Ὡστόσο ἡ ἐπιστήμη δέν ἀποκλείει τήν ὓπαρξη μιᾶς ἂλλης ζωῆς. Γιά τήν
ἀκρίβεια, οἱ ἐπιστήμονες πιστεύουν καί ἒχουν μετουσιώσει τίς σκέψεις
τους σέ συγκεκριμένες μαθηματικές ἐξισώσεις, μέ βάση τήν κβαντική
θεωρία τῆς σχετικότητος, ὃτι ὁ ἀποτελεῖ ἲδιο χαρακτηριστικό
τῶν ὑποατομικῶν σωματιδίων καί τοῦ φωτός.

Ὁ κόσμος καί τό σύμπαν, ὃπως τό γνωρίζει σήμερα ἡ ἐπιστήμη (στήν
πραγματικότητα γνωρίζει μόλις τό 4% τῆς συστάσεώς του, ἐνῶ τό 96%
χαρακτηρίζεται ὡς καί ), διέπεται
ἀπό τήν ἀρχή τοῦ χωροχρόνου καί ἀπό τό θεώρημα, ὃτι δέν ὑπάρχει τίποτε
ταχύτερο στήν φύση ἀπό τό φωτόνιο. Εἶναι ὃμως ἀλήθεια αὐτό; Ἢ μήπως
ὑπάρχουν καί σωματίδια ταχύτερα τοῦ φωτός, τά ταχυόνια, ὃπου ὁ χρόνος
περνᾶ ἀντίστροφα, δηλαδή ἀκολουθεῖ ἀντίθετη κατεύθυνση ροῆς, πού
σημαίνει πώς, ὃσο πιό γρήγορα κινοῦνται, τόσο ὁ χρόνος περνάει
ταχύτερα πρός τό παρελθόν; Ἡ μελέτη καί ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ταχυονίων
θά ἀποκαλύψη πολλά γιά τίς σχέσεις τοῦ ἀνθρώπινου μυαλοῦ μέ τό σύμπαν.

Τό μόνο παράδοξο στήν ὃλη ὑπόθεση θά εἶναι ἲσως τό φαινόμενο νά
παίρνουμε ἀπάντηση… πρίν κάν διατυπώσουμε τό ἐρώτημα!

Ο ΔΥΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΣΥΜΠΑΝΤΑ

Οἱ ἐπιστήμονες ἒχουν ἐξετάσει εἰδικές περιπτώσεις, σύμφωνα μέ τίς
ὁποῖες ὁρισμένοι τουλάχιστον ἂνθρωποι συλλαμβάνουν ἀγγελίες
μελλοντικῶν συμβάντων, συνηθέστερα μέ τήν μορφή προφητικῶν ὀνείρων.

Καί διερωρῶνται, μήπως τό ἀνθρώπινο μυαλό ἒχει τήν ἱκανότητα νά
δέχεται τήν ἐπίδραση τῶν ταχυονίων. Μήπως αὐτή ἡ ἐπίδραση ἀποτελεῖ τό
κλειδί γιά τήν ἑρμηνεία τοῦ αἰνιγματικοῦ φαινομένου, πού ὀνομάζεται
ἂλλοτε διαίσθηση καί ἂλλοτε προφητεία;

Ἢδη ἀρκετά πράγματα ἀποκαλύφθηκαν ἀπό τήν στιγμή πού ἂρχισαν νά
μελετῶνται οἱ σχέσεις τοῦ ἀνθρωπίνου μυαλοῦ μέ τά στοιχειώδη
μικροσωματίδια καί τήν κβαντομηχανική. Πράγματι, οἱ μελέτες αὐτές
ὁδηγοῦν τούς ἐπιστήμονες σέ νέες περιοχές, πέραν ἀπό τίς συμβατικές
ἀντιλήψεις περί σύμπαντος. Καί ἂν προκαλεῖ ἒκπληξη ἡ διατύπωση ὃτι ἡ
παραδοχή τῆς ὑπάρξεως σωματιδίων ταχυτέρων τοῦ φωτός, ἀποκαλύπτει τήν
ὓπαρξη ἑνός κόσμου πού ζεῖ καί κινεῖται μέ ἀντίστροφη ροή τοῦ χρόνου,
αὐτό δέν εἶναι τίποτα ἐμπρός στίς νέες θεωρητικές διερευνήσεις, πού
μιλοῦν ὂχι πλέον γιά μία κίνηση στόν χρόνο, ἀλλά γιά
μία κίνηση πρός τήν συμβατική ροή τοῦ χρόνου.

Ὑπάρχουν δηλαδή παράλληλα σύμπαντα, πού ὁδηγοῦν στήν ἀντίληψη τῶν
θρησκειῶν, ὃτι ὑπάρχει ἂλλη ζωή, ἢ ἀκριβέστερα ἂλλες ἐκδοχές ζωῆς.
Ἂν δηλαδή ἓνας ἂνθρωπος ἢ ἓνα ὂν ἒχει πεθάνει, ἐξακολουθεῖ νά ζῆ σέ
ἓνα παράλληλο κόσμο, ὃπως άναλυτικότερα θά δοῦμε στήν συνέχεια.
Ὁ γνωστός ἐπιστήμων Τζών Γκρίμπιν στό βιβλίο του , ἀναφέρει τό ἑξῆς παράδειγμα: Ἂν, πηγαίνοντας στήν δουλειά μας
ἓνα πρωί, ἀποφασίζουμε νά πάρουμε τό λεωφορεῖο ἀντί τό μετρό, καί ἂν
τό λεωφορεῖο συγκρουσθῆ καί σκοτωθοῦμε στό ἀτύχημα, ὁ θάνατός μας
φαίνεται σάν προδιαγεγραμμένος.

Ἀντίθετα, μέ τήν ἀντίληψη τοῦ διακλαδιζομένου χρόνου, ὑπάρχουν δύο
μέλλοντα. Σύμφωνα μέ τό πρῶτο, πεθαίνουμε στό ἀτύχημα καί, σύμφωνα μέ
τό δεύτερο, ἐξακολουθοῦμε νά ζοῦμε, ἐφ᾽ ὃσον τήν ἲδια στιγμή
ταξιδεύουμε μέ τό μετρό.

Θά ἒλεγε κάποιος ὃτι πρόκειται γιά ἐπιστημονικοφανῆ φλυαρία. Ὃμως, στά
πλαίσια τῆς κβαντομηχανικῆς, κάπως ἒτσι περιγράφεται σήμερα ἡ
συμπεριφορά τῶν ὑποατομικῶν σωματιδίων.
Ὁ σοφός Φρέντ Χόϋλ, αὐτός πού ἒδωσε παραδόξως εἰρωνευόμενος τούς
συναδέλφους του τόν ὃρο Big Bang, χωρίς νά πιστεύει στήν Μεγάλη
Ἒκρηξη, βάζει ἓνα ἣρωά του νά συλλογίζεται τί θά συμβῆ ἂν μπῆ σέ
λειτουργία ἓνας μηχανισμός ἱκανός νά καταστρέψη τόν πλανήτη. Ὁ
μηχανισμός θά ἐκραγῆ -ἢ ὂχι- σύμφωνα μέ τήν ἐπιλογή ἑνός ὑπεραυτομάτου
ἐπικρουστῆρα, πού δουλεύει στήν τύχη.
Θά ἐπιβιώσουμε ἢ ὂχι;

Ὁ σοφός ἀστροφυσικός ἐκφράζει τήν βεβαιότητα ὃτι θά ἐπιβιώσουμε, κι
αὐτό ἐπειδή ὁ κόσμος εἶναι χωρισμένος σέ δύο ἐντελῶς ξεχωριστές σειρές
ἀπό ντουλάπια. Στήν μία, ὁ ὑπεραυτόματος ἐπικρουστήρας πυροδοτεῖ
κάποια στιγμή τόν ἐκρηκτικό μηχανισμό καί ἡ Γῆ διαλύεται…
Ἀλλά στήν ἂλλη, δέν συμβαίνει ποτέ ἡ πυροδότηση, κι ἒτσι ἡ Γῆ καί ἡ
ζωή συνεχίζουν τήν πορεία τους στό μέλλον.
Οἱ ἐπιστήμονες διαπίστωσαν ὃτι τά σωματίδια ἀκολουθοῦν τόν ἲδιο νόμο
τῆς . Πράγματι, ὃταν τά ἠλεκτρόνια ὑποχρεωθοῦν νά
περάσουν, σάν φωτεινή δέσμη, μέσα ἀπό δύο τρύπες, σύμφωνα μέ τήν
κβαντική θεωρία, ἡ γίνεται στήν τύχη ἀνάμεσα σέ ὃλες τίς
ἰσοδύναμες πιθανότητες. Ὃλες οἱ πιθανότητες, ὡς ἰσοδύναμες, μπορεῖ νά
συμβοῦν.

Ὃμως τί συμβαίνει σέ ἀνθρώπινο ἐπίπεδο; Στό κάτω κάτω ὃλες οἱ πράξεις
μας εἶναι ἀποτέλεσμα ἀναριθμήτων , πού πραγματοποιοῦν τά
μόρια τοῦ σώματος κάθε δευτερόλεπτο στό δικό τους ἐπίπεδο. Ἡ κβαντική
θεωρία μᾶς λέει, ὃτι τά πάντα εἶναι πιθανά, μέ τήν διαφορά πώς
ὁρισμένα πράγματα συμβαίνουν συχνότερα καί ἂλλα σπανιότερα.
Ἑπομένως, γιατί θά πρέπει νά πιστεύουμε ὃτι τό μέλλον ἀκολουθεῖ μόνο
τήν μονοδρομική ἐπιλογή τοῦ κόσμου, ἐφ᾽ ὃσον καί
ὁποιοσδήποτε ἂλλος κόσμος τοῦ μέλλοντος εἶναι ἐξ ἲσου πιθανός;

Οἱ σύγχρονοι ἐρευνητές παραδέχονται ὃτι κάθε φορά πού ὁ κόσμος φθάνει
ἀντιμέτωπος σέ μία ἐπιλογή, ὑιοθετεῖ καί τίς δύο λύσεις. Τό ἀποτέλεσμα
εἶναι νά δημιουργοῦνται δύο νέοι κόσμοι κ.ο.κ. Κατά τούς θεωρητικούς,
ἡ διαδικασία αὐτή συμβαίνει σέ ὃλη τήν ἒκταση τοῦ χρόνου καί σέ κάθε
ἐπίπεδο: Τό ἠλεκτρόνιο ἐπιλέγει καί τίς δύο τρύπες, ὁ πρόεδρος πατάει
καί δέν πατάει τό κουμπί γιά τήν ἒναρξη τοῦ πυρηνικοῦ πολέμου, ὁ
γαλαξίας συνεχίζει τήν περιπλάνησή του στό διάστημα, ἀλλά ταυτοχρόνως
καταστρέφεται καί μεταμορφώνεται σέ κβάζαρ.
Ὁ Ὃμηρος στήν ραψωδία Χ τῆς Ἰλιάδος κάνει τήν
ἑξῆς παρομοίωση, καθώς ὁ Ἀχιλλέας καταδιώκει τόν Ἓκτορα γιά να τόν
σκοτώση:

Στά ὂνειρά μας βλέπουμε κάποιον πού εἶναι καί γνωστός μας καί
ἂγνωστος. Ὀνειρευόμαστε τόπους πού εἶναι γνώριμοί μας, ἀλλά δέν
μοιάζουν ἀπόλυτα μέ τούς πραγματικούς κλπ.
Ἀλλά ἀπό ποῦ ἒρχεται τό ὂνειρο; Μήπως πρόκειται γιά ἀντανάκλαση τοῦ
ἑαυτοῦ μας, πού ζεῖ σέ ἓνα παράλληλο σύμπαν κι ἐμεῖς ἒχουμε
τήν ἐντύπωση ὃτι αὐτό πού βλέπουμε εἶναι καί δέν εἶναι, μοιάζει καί
δέν μοιάζει κλπ.; Καί πῶς ὁρισμένα ὂνειρα μοιάζουν νά προφητεύουν τό
μέλλον; Μήπως ἰσχύει ἡ ὑποψία, ὃτι ὁ νοῦς τοῦ ἀνθρώπου μπορεῖ νά
συλλαμβάνη τά ταχυόνια, πού ταξιδεύουν γρηγορότερα ἀπό τό φῶς καί
συνεπῶς ἀντίστροφα ἀπό τόν χρόνο, σηματοδοτῶντας ἒτσι τἠν ἒννοια τῶν
παραλλήλων κόσμων καί τήν εὐκαιριακή ἐπαφή μαζί τους;
Μήπως λοιπόν οἱ θρησκεῖες ξέρουν κάτι περισσότερο ὃταν μιλοῦν γιά μία
ἂλλη ζωή μετά θάνατον;

ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ

(Στό ἑπόμενο σημείωμα, ἡ σύγχρονη ἐπιστήμη καί ἡ θαυμαστή ἀρχαία
γνώση, πού προεῖπε τά συμπεράσματα τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης πρίν ἀπό
2.500 χρόνια)

Loading...

8 thoughts on “Ὑπάρχει ἂλλη ζωή μετά τόν θάνατο; Πρώτο Μέρος

 1. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ
  ὁ γὰρ ἄρτος τοῦ Θεοῦ ἐστιν ὁ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ κόσμῳ.
  Ιω. 6,33 Διότι ο αληθινός άρτος του Θεού είναι αυτός, που κατεβαίνει από τον ουρανόν και δίδει ζωήν ατελεύτητον και αιωνίαν εις όλον τον κόσμον”.
  Ιω. 6,34 εἶπον οὖν πρὸς αὐτόν· Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον.
  Ιω. 6,34 Επειτα, λοιπόν, από αυτά και χωρίς να τα εννοήσουν, του είπαν• “Κυριε, δος μας πάντοτε αυτόν τον άρτον”.
  Ιω. 6,35 εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς· ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς· ὁ ἐρχόμενος πρός με οὐ μὴ πεινάσῃ, καὶ ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε.
  Ιω. 6,35 Τοτε τους είπε ο Ιησούς• “εγώ είμαι ο άρτος της ζωής (εγώ με την μετάληψιν του σώματος και του αίματός μου, αλλά και με την διδασκαλίαν μου και την χάριν του Αγίου Πνεύματος μεταδίδω την πραγματικήν και αιωνίαν ζωήν). Εκείνος που έρχεται κοντά μου, ποτέ δεν θα πεινάση πνευματικώς και εκείνος που πιστεύει εις εμέ, ποτέ δεν θα διψάση.
  Ιω. 6,36 ἀλλ᾿ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ με καὶ οὐ πιστεύετε.
  Ιω. 6,36 Αλλά σας είπα, ότι σεις, αν και είδατε εμέ και τα έργα μου, εν τούτοις δεν πιστεύετε, ότι εγώ είμαι ο Μεσσίας.
  Ιω. 6,37 Πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατήρ, πρὸς ἐμὲ ἥξει, καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω·
  Ιω. 6,37 Θα πιστεύσουν όμως άλλοι, κάθε λογικόν πλάσμα, κάθε άνθρωπος που μου δίνει ο Πατήρ θα έρθη εις εμέ και θα γίνη μαθητής μου. Και εκείνον, που έρχεται εις εμέ, ποτέ δεν θα τον βγάλω έξω με περιφρόνησιν.
  Ιω. 6,38 ὅτι καταβέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με.
  Ιω. 6,38 Διότι έχω κατεβή από τον ουρανόν και είμαι ως άνθρωπος εις την γην, όχι δια να πράττω το ιδικόν μου θέλημα, αλλά το θέλημα εκείνου, που με έστειλε.
  Ιω. 6,39 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός, ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι μὴ ἀπολέσω ἐξ αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
  Ιω. 6,39 Το δε θέλημα του Πατρός, που με έστειλεν στον κόσμον, είναι ακριβώς τούτο, να μη χάσω κανέναν από όλους εκείνους που μου έχει δώσει, αλλά να αναστήσω αυτούς κατά την μεγάλην εκείνην ημέραν της δευτέρας παρουσίας μου.
  Ιω. 6,40 τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με, ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτὸν ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
  Ιω. 6,40 Και αυτό είναι το θέλημα εκείνου, που με έστειλε• δηλαδή κάθε ένας που βλέπει τον Υιόν και πιστεύει εις αυτόν να έχη ζωήν αιώνιον. Και εγώ θα τον αναστήσω ένδοξον κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως.
  Ιω. 6,41 Ἐγόγγυζον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι περὶ αὐτοῦ ὅτι εἶπεν, ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς ἐκ τοῦ οὐρανοῦ,
  Ιω. 6,41 Εγόγγυζαν τότε αναντίον του οι Ιουδαίοι, διότι είπε, εγώ είμαι ο άρτος που έχω κατεβή από τον ουρανόν.
  Ιω. 6,42 καὶ ἔλεγον· οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσήφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος ὅτι ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβέβηκα;
  Ιω. 6,42 Και έλεγαν• “δεν είναι αυτός ο Ιησούς, ο υιός του Ιωσήφ, του οποίου ημείς γνωρίζομεν τον πατέρα και την μητέρα; Πως, λοιπόν, λέγει ότι έχει κατεβή από τον ουρανόν;”
  Ιω. 6,43 ἀπεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς· μὴ γογγύζετε μετ᾿ ἀλλήλων.
  Ιω. 6,43 Απεκρίθη τότε ο Ιησούς και τους είπε• “μη γογγύζετε και μη με επικρίνετε μεταξύ σας. Ο γογγυσμός σας είναι αποτέλεσμα της απιστίας σας.
  Ιω. 6,44 οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με ἑλκύσῃ αὐτόν, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.
  Ιω. 6,44 Κανείς δεν ημπορεί να έλθη με πίστιν κοντά μου, εάν ο Πατήρ που με απέστειλε, δεν τον προσελκύση με την θείαν χάριν. Και εγώ αυτόν θα τον αναστήσω κατά την μεγάλην ημέραν της κρίσεως.
  Ιω. 6,45 ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις· καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ. πᾶς ὁ ἀκούων παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν ἔρχεται πρός με·
  Ιω. 6,45 Οτι δε πιστεύουν εις εμέ, εκείνοι που ελκύονται από τον Πατέρα μου, έχει γραφή εις τα προφητικά βιβλία• Και όλοι όσοι πιστεύσουν στον Μεσσίαν, θα έχουν διδαχθή από τον Θεόν. Καθε ένας που ακούει την φωνήν του Πατρός μου και μανθάνει έτσι την αλήθειαν, έρχεται εις έμενα.
  Ιω. 6,46 οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, εἰ μὴ ὁ ὢν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἑώρακε τὸν πατέρα.
  Ιω. 6,46 Βεβαίως τον Πατέρα κανείς δεν τον έχει ίδει, ει μη μόνον εκείνος, που είναι σταλμένος από τον Θεόν, αυτός μόνος είδε τον Πατέρα.
  Ιω. 6,47 ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ ἔχει ζωὴν αἰώνιον.
  Ιω. 6,47 Σας διαβεβαιώνω, ότι εκείνος που πιστεύει εις εμέ έχει την αιώνιον ζωήν.
  Ιω. 6,48 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς.

  • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (DEDALOS) says:

   Τις καλησπέρες μου! Όπως αναφέρεις «εγόγγυζαν τότε αναντίον του οι Ιουδαίοι». Εγόγγυζαν τότε, γογγύζουν και τώρα. Ακούν τη λέξη Ιησούς και τους πιάνει νευρική ταραχή. Όσον αφορά το παραπάνω άρθρο αναφέρεται στη θεωρία με τα παράλληλα σύμπαντα. Η ερμηνεία του αρθρογράφου είναι ντόπια, ελληνική, και έχει ενδιαφέρον, αλλά θα ήθελα να ξεκαθαρίσω κάτι. Τα παράλληλα σύμπαντα ΔΕΝ είναι αληθινά επιστημονική θεωρία… είναι μια παράνοια! Και την υποστηρίζουν γνωστοί επιστήμονες που έχουν ξεστρατήσει τελείως από την λογική. Δεν είναι ότι απλώς ΔΕΝ έχει αποδειχθεί, είναι ότι ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ να αποδειχθεί με ΚΑΜΙΑ επιστημονική μέθοδο!!!! Θέλω να παρακαλώ να πάρετε σοβαρά αυτό που θα γράψω: πολλοί ακαδημαϊκοί στην Αμερική τα έχουν πλέον χαμένα! Δεν μπορείτε να φανταστείτε γιατί παράνοια μιλάμε, και στον χώρο του επιστημονικού μετα-μοντερμισμού (πχ. δεν υπάρχουν δυο φύλα) και στον χώρο της Φυσικής! Ο μέγας κοσμολόγος Collins και πολλοί άλλοι (άθεοι κατά σύμπτωση) κάνουν σταυροφορία να καταργηθεί η διαψευσιμότητα (falsifiability) στην Επιστήμη!!! http://www.pbs.org/wgbh/nova/blogs/physics/2015/02/falsifiability/ Χωρίς διαψευσιμότητα μιλάμε και επίσημα για «θρησκεία επιστημονισμού» και ΟΧΙ επιστήμη!!! Χωρίς διαψευσιμότητα (μέσα από πειράματα) δεν μπορούμε να μιλάμε για επιστημονική μέθοδο!! Τα «παράλληλα σύμπαντα» πως αλλιώς θα μπορούσαν να γίνουν «μόδα»; Είναι ΠΡΟΦΑΝΕΣ ότι όταν πέφτει ένα μήλο στο έδαφος ΔΕΝ είναι όλες οι πιθανότητες ανοιχτές, πέφτει πάντα σε μια κατεύθυνση!!! Πάντοτε προς τη γη! Ακόμα και να υπάρχουν άλλα παράλληλα σύμπαντα (στο οποίο το μήλο πέφτει προς τα πάνω!), αναγκαστικά θα πρέπει να διέπονται από ριζικά διαφορετικούς νόμους, και αποτελεί ΥΠΟΘΕΣΗ στον χώρο της επιστήμης, ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑ ΤΕΚΜΗΡΙΟ ΔΙΑΨΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑ. Ακόμα και η θεολογία (για να καταλάβουμε το μέτρο σύγκρισης), ανταποκρίνεται σε κάποια εμπειρικά βιώματα. Ακόμα και ο πιστός αναμένει τα σημεία του Θεού! Χωρίς σημεία Θεού δεν υπάρχει Θεολογία. Ακόμα και η θρησκεία διδάσκει το λεγόμενο «θρησκευτικό βίωμα», δηλαδή την εμπειρία. Η θεωρία με τα παράλληλα σύμπαντα δεν στηρίζεται σε ΚΑΜΙΑ μορφή εμπειρίας ή εμπειρισμού, ούτε καν μαθηματικής λογικής τεκμηρίωσης, και αποτελεί μις νέα μορφή «θρησκείας». Διαδίδεται από άθεους επιστήμονες που το χρησιμοποιούν ως θεμέλιο λίθο για να προωθήσουν τον ηθικό ρελατιβισμό, τον κονστρακτιβισμό και «όλα είναι σχετικά». Παρεπιπτόντως το ίδιο ισχύει και για το λεγόμενο String Theory. Οι σοβαροί επιστήμονες λένε ότι ΔΕΝ θα έπρεπε να ονομάζεται «θεωρία χορδών» (Sring Theory) αλλά «υπόθεση των χορδών» όπως αντίστοιχα στα μαθηματικά έχουμε την «υπόθεση Riemann» (Riemann hypothesis) και ΟΧΙ… «θεωρία Riemann». Συνοψίζοντας δηλαδή, ο κόσμος της αθεϊστικής Φυσικής Επιστήμης έχει αρχίσει να χάνει τη λογική του. Οι επιστήμονες έχουν αρχίζει να τα παίζουν! Λένε τα πάντα για 10 λεπτά διασημότητας (pop science) και για την χρηματοδότηση! Η NASA είναι ανίκανη να παράγει σοβαρές καινοτομίες και ανέλαβε ο Elon Musk της Tesla μόνος του να κάνει νέους πυραύλους… μετά μάλιστα από δημόσια καταγγελία ότι η NASA καταχράται δημόσιο χρήμα και τα «ξύνει». Ο John Horgan προ δεκαετίας είχε γράψει «προφητικό» βιβλίο με τίτλο «The End of Science» εξηγώντας αυτό το φαινόμενο, βάζοντας και στοίχημα 1000$ ότι δεν πρόκειται μέχρι το 2020 να δοθεί κανένα Νόμπελ σε αυτές τις «αμπελοφιλοσοφίες» των Φυσικών και των Κοσμολόγων σαν το String Theory (και τα Παράλληλα Σύμπαντα) διότι δεν οδηγούν σε κανένα προβλέψιμο επιστημονικό αποτέλεσμα.

   • ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΜΝΗΝΟΣ (DEDALOS) says:

    Διόρθωση: αντί για το όνομα «Collins», αναφερόμουν στον Sean Carroll του Caltech.
    Φανατικός άθεος που αφού «απέδειξε» ότι δεν υπάρχει Θεός και δεν υπάρχει ψυχή και «η ζωή δεν έχει νόημα» …. γυρνάει να δίνει συνεντεύξεις εκπροσωπώντας την «επιστήμη». Ο «μέγας» αυτός κοσμολόγος λοιπόν συνέταξε το κορυφαίο άρθρο για την κατάργηση της διαψευσιμότητας (falsifiability) στην επιστήμη!!!! Και αντί να τον στριμώξουν στις ερωτήσεις του δίνουν μικρόφωνα και χασκογελάνε. Έχουν βαλθεί να μας γυρίσουν πίσω στις σπηλιές!!!! What scientific idea is ready for retirement ?Falsifiability https://www.edge.org/response-detail/25322

  • ΡΩΜΗΟΣΥΝΗ says:

   Ο συνειδητοποιημένος χριστιανός δεν έχει ανάγκη από ανθρώπινες αποδείξεις. Έχει τις Θεϊκές ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΙΣ.

 2. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  http://www.oodegr.com/oode/theos/yios/mega_farantou1.htm +++

  . O αληθινός Άνθρωπος

  Tα περιεχόμενα, λοιπόν, αυτά του γνήσιου Aνθρώπινου, τα οποία είναι τα προσόντα αυτού του Θεού, δηλαδή την αλήθεια, την αγάπη, την αγαθοεργία, τη δικαιοσύνη κ.λπ. επιτέλεσε ο Xριστός στη ζωή του, γι’ αυτό και η ορθόδοξη πίστη συνέπεσε προς τη μαρτυρία της Aγίας Γραφής ότι Aυτός είναι όχι μόνον ο Yιός του Θεού, αλλά και ο αληθινός Άνθρωπος – μία αλήθεια, την οποία εξέφρασε ο Πόντιος Πιλάτος με την ιστορική φράση: «Ίδε ο Άνθρωπος»!

  Tι σημαίνει, όμως, ο «αληθινός Άνθρωπος»; Στο σημείο αυτό θα πρέπει να σταθούμε για λίγο. H Γραφή χρησιμοποιεί, προκειμένου να χαρακτηρίσει τον Xριστό, το ρήμα εστί, είναι. Eδώ αποκαλύπτεται μία οντολογία προσώπου: αυτό που είσαι, αυτό και ποιείς, και όχι αυτό που ποιείς, αυτό και είσαι. Πολλοί άνθρωποι επιτελούν αγαθά έργα όχι από αγάπη προς τους συνανθρώπους τους, αλλά από ιδιοτέλεια, και διότι αποβλέπουν μέσα από αυτά στην απόκτηση μεγαλυτέρων προνομίων και κερδών. Γι’ αυτό και –επαναλαμβάνω– όχι όσοι επιτελούν αγαθά έργα είναι οπωσδήποτε και αγαθοί, άλλ’ όσοι είναι αγαθοί επιτελούν, πάντοτε, και αγαθά έργα.

  Tα έργα των ακαθάρτων είναι ακάθαρτα, ακόμη και αν εκδηλώνονται ως αγαθοεργίες. «Tο σάπιο δέντρο δεν ποιεί υγιείς καρπούς», λέει ο Xριστός (Mτθ. 7, 17 εξ.). Στο ίδιο πνεύμα εκφράζεται και ο Aπόστολος Παύλος με τα λόγια: «Oυδέν καθαρόν τοις ακαθάρτοις, τα πάντα δε καθαρά τοις καθαροίς» (Tίτ. 1, 15)· κατά δε τον Iησού Xριστό: «το υγιές δένδρο δεν ποιεί σάπιους καρπούς» (Mτθ. 7, 17). O Xριστός μακαρίζει «τους καθαρούς στην καρδίαν», διότι ο ίδιος ήταν η καθαρότητα και η αγνότητα. Όχι μόνο οι πράξεις του Xριστού, αλλά και κάθε νεύμα του νου και της θέλησης και όλη η ύπαρξή του ήσαν έκφραση καθαρότητας και αγιότητας, ευγενείας, αγάπης, αλήθειας, δικαιοσύνης κ.λπ. Στο πνεύμα αυτό τον χαρακτηρίζει η Aγία Γραφή ως αναμάρτητο. O Xριστός ουδέποτε αμάρτανε και ουδέποτε έκανε παραχωρήσεις στις αξίες της ηθικής, της αγάπης, της αλήθειας και της δικαιοσύνης, άλλ’ επιτελούσε πάντοτε το αγαθόν και καταδίκαζε το κακό υπό οιεσδήποτε συνθήκες, και με οποιεσδήποτε οδυνηρές γι’ αυτόν επιπτώσεις και αν συνδέονταν οι ενέργειες αυτές.

  Tο αντίθετο δε είναι οι Άνθρωποι οι οποίοι έχουν, συνήθως, σχιζοφρενική και μεροληπτική συμπεριφορά και είναι άλλοτε μεν ευγενείς και άλλοτε αγενείς, άλλοτε δίκαιοι και άλλοτε άδικοι κ.λπ., ανάλογα με τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις τους.

  Όταν είσαι ψεύτικος χαρακτήρας, ποτέ δεν αγαπάς αληθινά, αλλά αγαπάς επιλεκτικά, δηλ. εκείνους και εκείνα που σε συμφέρουν. Όταν, όμως, είσαι αληθινός, αγαπάς τους πάντες και τα πάντα χωρίς διακρίσεις, δηλ. γίνεσαι όπως ο Θεός, ή, στη θεολογική γλώσσα, θεοποιείσαι.

  O Άγιος Mάξιμος ο Oμολογητής αναφέρει ότι «η τέλεια αγάπη… πάντας τους Aνθρώπους εξ ίσου αγαπά». O δε κορυφαίος πνευματικός ηγέτης των Iνδιών Mαχάτμα Γκάντι, εκφράζοντας το πνεύμα του Xριστού, όπως ο ίδιος αναφέρει, λέει ότι κανείς Άνθρωπος δεν βρίσκεται στον δρόμο της αλήθειας, εάν δεν αγαπά και το ελάχιστο ζωντανό, όπως τον εαυτό του. Kαι με τη φράση αυτή προσεγγίζουμε τα βαθύτερα οντολογικά περιεχόμενα της ζωής του Xριστού. Ποιος είναι, λοιπόν, ο Xριστός;

  O Xριστός είναι η συνείδηση, το συνειδητό κέντρο του Kόσμου, ο δε Kόσμος είναι το Σώμα του. H θεολογία αναφέρει ότι ο Yιός του Θεού προσέλαβε διά της σαρκώσεώς του όχι ατομικότητα, που διαιρεί και διασπά Aνθρώπους και Όντα, αλλά σύνολο την ανθρώπινη φύση και δι’ αυτής όλη την κτίση. Συνεπώς, όλος ο κόσμος είναι η προέκταση του συγκεκριμένου σώματος του Xριστού, ο οποίος είναι το συνειδητό κέντρο του. O Xριστός αγάπησε όλους τους Aνθρώπους και όλα τα Όντα, και εργάστηκε για τη ζωή και τη σωτηρία τους, ως χρείαν εχόντων και ως ασθενών μελών του δικού του σώματος.

  Eδώ δε αισθητοποιείται και η αναγκαιότητα της Eκκλησίας, ως του θυσιαζομένου διηνεκώς Σώματος του Xριστού κατά την τέλεση της Θείας Eυχαριστίας, για να ζήσει και να σωθεί ο κόσμος μέσω Aυτού.+++ http://www.oodegr.com/oode/esxata/elpida/mi_lypaste_1.htm

 3. Χρηστος(Χ)«Εάν ο Υιός σάς ελευθερώσει θα είστε πραγματικά ελεύθεροι» says:

  https://orthodoxrotterdam.com/2016/03/04/%CF%84%CE%BF-%CE%BC%CE%B5%CE%B3%CE%AC%CE%BB%CE%BF-%CF%84%CE%B1%CE%BE%CE%AF%CE%B4%CE%B9-%CE%B7-%CF%88%CF%85%CF%87%CE%AE-%CE%BC%CE%B5%CF%84%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%B8%CE%AC%CE%BD%CE%B1/ +++ Άλλωστε ο καθένας ατομικά πρέπει να ετοιμάζει αυτό το ξεχωριστό ταξίδι … (τέλος και τω Θεώ η Δόξα) +++ https://www.sakketosaggelos.gr/Article/488/

 4. Ματθαίος 10:28 says:

  Πριν αρκετά χρονια κάποιος που φαινόταν πρώην χρήστης ναρκωτικών έχασε τις αισθήσεις του και έπεσε στο πάτωμα.
  Ενώ ήταν αναίσθητος, ανάσκελα στο πάτωμα, σε κάποια στιγμή κούνησε λίγο το κεφάλι προς τα πάνω, άνοιξε λίγο το στόμα και έκανε μια κίνηση ακριβώς σαν να βγήκε ένα μικρό μπαλάκι από το στόμα του.
  Οι νοσοκομοι που ήρθαν αργότερα έδειξαν ότι ο άνθρωπος δεν ζούσε.
  ===
  Ματθαίος 10:28 Μὴ φοβᾶσθε ἐκείνους ποὺ σκοτώνουν τὸ σῶμα, ἀλλὰ δὲν μποροῦν νὰ σκοτώσουν τὴν ψυχήν. Νὰ φοβᾶσθε μᾶλλον ἐκεῖνον, ποὺ μπορεῖ νὰ κάνῃ καὶ ψυχὴν καὶ σῶμα νὰ χαθοῦν εἰς τὴν γέενναν.

 5. ΑΣΧΕΤΟΣ ΑΔΑΗΣ says:

  Καλημέρα Αλέξανδρε,μας έλειψες,να συμπληρώσω (ο κόσμος κοιμάται στα χαμομήλια),Η ΄΄επιστήμη’’ είναι η επικρατούσα θρησκεία των ημερών μας,βρίθει από δόγματα,Τα κρύβουν με λέξεις πολύ πιο καλόηχους για αγύμναστα ώτα ,προβάλλοντας τα πιθανά ως σίγουρα Μεσω παραπλανητικής πειστικής αναπαραγωγής εικόνας και ήχου στα μέσα μαζικής αποχαύνωσης.
  Λογου χάρη από τότε που αναδύθηκε η μεγάλη έκρηξη,ως η πλέον πιθανή θεωρεία για την δημιουργία του κόσμου Και μελετήθηκε η λογική προεκτασή της(είναι στα όρια του απίθανου η υπαρξή μας)
  Από την μία και μοναδική έκρηξη ,έχει στηθεί ένα πανηγύρι πλειστιριασμών αποδόμησης της,Αφού εισάγει φανερά την παρουσία του Θεού στην δημιουργία.
  Οι διακινητές ‘’επιστημονικής γνώσης’’ λυσασμένα επιδιώκουν να εξαφανίσουν την θεολογία Με κάθε μέσο από την επιστήμη.
  Η θεωρεία των παράλληλων συμπάντων εντάσεται στο πλαίσιο αυτό.
  Οι πρόδρομοι του αντίχρηστου είναι φανερό ότι θα προκύψουν από την ‘’επιστήμη’’
  Παραδείγματος χάρη η ανατριχιαστική φωνή μέσα από μηχανήματα του φερόμενου ως John Hopkins Που ουσιαστικά προλέγει το μέλλον.
  Πολύ ενδιαφέρον το παρακάτω βίντεο:
  http://www.youtube.com/watch?v=zABSi3aidxY

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *