20:03 - 14/09/2021

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 3

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 3

Αφού ανάγνωσες τά εμπεριεκτικά Μέρη 1 καί 2… ΠΡΟΧΩΡΟΥΜΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΜΙΣΘΟΥΣ!!!!

Εάν έκανες τό εμβόλιον καί είσαι θρήσκος, τό έκαμες διά νά σώσεις τό σαρκίον σού  καί τά καλούδια υπάρχοντα τού καί απολαύσεις ή ταξείδια τού διά χάριν τού ό,τι καί νά λές καί τά σαρκία τών άλλων τό πολύ πολύ, εάν τό πιστεύεις ή όσον τό πιστεύεις ή όσον αυτοπροσποιείσαι ότι τό πιστεύεις…. Εάν ειπείς ότι κάνεις εμβόλιον διά νά μπορείς π.χ. νά επισκεφθείς Τώ Αγίω Όρει, είσαι μεγάλος μάπας ή υποκριτής ή ψευδόθρησκος, διότι παντού υπάρχουν Ναοί νά προσευχηθείς, ακόμη καί από τό σπίτι σού καί είναι ώς νά λές ότι υποκλίθηκες είς τόν διάβολον, έβαλες μέσα σού τόν διάβολον διά νά λάβεις εισιτήριον νά επισκεφθείς Μοναστήρια Θεού! Χαχαχαχα! Μά ποίον περιπαίζεις; Εσένα!… Οί Αγίοι δέν άγιασαν επειδή περιφέρονταν είς τίς Μονές χωρίς νά σημαίνει είναι λάθος τακτική, αλλά δέν είναι η περιφορά που σέ σώσει αλλά η Μαρτυρία καί τό νά μήν επισκεφθείς Μονήν ή ιατρόν διά χάριν τής ψυχής, είναι Μαρτυρία, όπως φαίνεται νά έκαμε ένας φίλος, ό Γιώργος που δέν έβαλε τό εμβόλιον, απόθανε από κορωνοϊόν ή άλλη ίωση ή γρίππη ή από φαρμακευτική αγωγή έν τέλει εντός νοσοκομείου ή από τό αμφιλεγόμενον βακτηρίδιον τού νοσοκομείου, δέν θά εισέλθουμε σ’ αναλύσεις τά είπαμε άλλες φορές…

Εάν έκανες τό εμβόλιον καί δέν είσαι θρήσκος, τότε τό έκαμες διά νά σώσεις τό σαρκίον σού…

Εάν δέν έκαμες τό εμβόλιον διά νά σώσεις τήν ψυχήν σού, διότι δέν ήθελες νά δεχθείς μάγεια ή πράγματα τού διαβόλου καί τών διαβολάνθρωπων, ώς χάραγμα ή άλλη μορφή σατανισμού μέσα σού, καί νά σφάλλεις επειδή τό έκανες διά τό χαττήρι τής Πίστης, επειδή ήσουν ή είσαι σ’ άγνοια, όπως όλοι βεβαίως, ό,τι καί νά λένε, τότε Μαρτύρησες Υπερ Τριαδικού Θεού! Θά λάβεις μισθούς Θεού, ενώ αυτοί που έβαλαν τά σαρκία τούς υπεράνω Πίστεως θά λάβουν αντιμισθόν από τήν σάρκα που θά λοιώσει καί τήν ψυχήν τούς που θά λοιώνει έν κολλάσει… επειδή έτσι επέλεξαν, όταν ήρθε ώς Κλέπτης έν μέσω τής νυχθός Ό Χριστός νά τούς δοκιμάσει καί Τόν Αρνήθηκαν…

Είς τήν Αποκάλυψη κεφ. 13ον γράφει ότι θά χαράξει ό Αντίχριστος όλους, μικρούς καί μεγάλους ήτοι παιδιά καί ενήλικες όπως τώρα μέ τά εμβόλια, γέρους καί νέους, πλούσιους καί πτωχούς, που δέν είναι γεγραμμένοι είς τό βιβλίον τής ζωής!… Δηλαδή τό παιδίον που θά χαρακτεί δέν θά τήν γλυτώσει τήν κόλλαση παρότι δέν γνωρίζει, αλλά επειδή αποφάσισε η οικογένεια τού θαρρώ…, ισχύει η κληρονομική διαιώνιση τής αμαρτίας όπως καί είς τήν περίπτωση τού προπατορικού αμαρτήτος οπού διά τού βαπτίσματος φεύγει η αμαρτία από τόν βαπτισμένον αλλά ταυτόχρονα τήν διαιωνίζει είς τά παιδιά τού τά οποία καί αυτά πρέπει νά βαπτιστούν καί ούτω καθεξής… Τούς λόγους άς μάς τούς ειπούν οί θρήσκοι, τών άθεων η γνώμη δέν μάς ενδιαφέρει άν καί μπορώ νά προβλέψω τί θά ειπούν καί έχω απαντήσει σέ άλλα άρθρα περί τού έν λόγω ζητήματος… Αμαρτίες γονένων πληρώνουσι τέκνα… Μέ τό πληρώνουσι σημαίνει ότι θά τίς εξοφλήσουν ή θά τίς χρωστούν ή θά έχουν επήρρεια επάνω είς τά τέκνα τούς,… αλλά ΣΥΝΑΜΑ σημαίνει ότι έχουν πλήρωση ήτοι πληροί τά τέκνα τούς η αμαρτία ήτοι διαιωνίζεται όπως καί τό προπατορικόν αμάρτημα, δηλοί κουβαλάς τίς αμαρτίες τών γονέων σού όπως καί τό προπατορικό αμάρτημα… τροφή διά τεράστια περισυλλογή μέ σιωπή!

Αλλά, επαναλαμβάνω, σ’ αυτόν πρέπει νά απαντήσουν οί θρήσκοι ή υποτιθέμενοι θρήσκοι καί όχι οί άθρησκοι καί άθεοι που μέ παρρησία ή μή παρρησία οί απόψεις είναι διαφορετικές…

Είσαι θρήσκος καί Πιστός; Απάντα! Απάντα έστω είς τόν εαυτόν σού μυστικώς!… Δέν προσπεράνετε μέ τό νά τό προσπεράσεις, ικέτευσε μέ ταπεινοφροσύνη ότι έστω αδυνατείς νά εξεδιαλύνεις ή αμάρτησες περί τούτης τής αφροντισίας σού!… Διά τό καλόν σού καί τό καλόν ΜΑΣ!… Ομοίως καί εγώ μαζύν σού!…

Αυτός λοιπόν που δέν δέχεται τό εμβόλιον έστω επειδή μπορεί μία πιθανότητα είς τό τετρακισεκατομμύριον νά έχει μέσα θυσιάσματα από παιδιά ή ζώα ή αμφότερα ή είναι μορφή χαράγματος, ημιχαράγματος, ημιεσωχαράγματος, αρραβώνας μέ τό χάραγμα, θά λάβει Μισθόν Θεού!

Αυτός που κάνει τό εμβόλιον από φόβον διά χάριν τού σαρκίου, τών περιουσιών τού, τών απολαύσεων, ταξειδιών, ιατρικών περιποιήσεων καί όχι από αγάπη νά μήν κολλήσει τούς ανθρώπους, εάν υπάρχει τέτοια δικαιολογία, όταν μάς έλεγαν ότι θά κοπάσει ό κορωνοϊός καί αντ’ αυτού δικαιώθηκαν οί συνωμοσιολόγοι ότι θά πληθύνει καί τώ όντι πλήθυνε, θά λάβει μισθόν διαβόλου καί ό διάβολος είναι ό μεγαλύτερος φειδωλός/τσιγγούνης σέ αγαθόν, σέ κερνάει πλουσιοπάροχα μέ ό,τι θέλεις μέ σκοπόν νά σέ κάνει κακόν όπως ό ίδιος καί νά σ’ οδηγήσει είς τό κακόν, τό Προϋπεράμισθον μέ αγαθά… Αφού δέν έχει αγαθά πώς νά δώσει, δίδει ό,τι έχει… Κακά!…

Έγνοια μού είναι νά γίνω άξιος ελέους Θεού καί νά λάβω έστω τόν πενιχρότερον μισθόν Τού Θεού καί κανέναν ποσοστόν από τόν μισθόν τού διαβόλου. Νά μήν πάθω αυτά που επισημαίνω σ’ αυτά τά άρθρα καί απορώ εάν λαμβάνω μισθόν μέ τό νά γράφω άρθρα παρά άν σιωπηλώς προσευχώμουν καί νήστευα εί δυνατόν! …. Ελπίζω η προσπάθεια μού μέ άρθρα καί μέ όλα τά λάθη που ενδεχομένως πιθανόν νά κάνω νά εκληφθεί ώς Αγαθή Προαίρεση ψυχοσωτηρίας τών ψυχών τών ανθρώπων από Τόν Θεόν καί νά σώσει τήν ψυχή μού έστω μέ πανπενιχρόν ουράνιον μισθόν. Τό ίδιον εύχομαι καί σ’ εσάς εχθρούς καί φίλους, Πιστούς καί άπιστους, θρήσκους καί άθρησκους, ένθεους καί άθεους, ομόθρησκους καί αλλόθρησκους…/.

ΚΥΡΙΟΣ ΕΙΜΟΙ ΒΟΗΘΟΣ ΚΑΙ ΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΟΜΑΙ ΤΙ ΠΟΙΗΣΕΙ ΜΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΚΑΙ ΟΥ ΦΟΒΗΘΗΣΟΜΑΙ ΚΑΚΑ!!!!….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Σχόλια Αναγνωστών (2)

  1. Stefanos Makris 09/15/2021 @ 1:10 ΠΜ

    Μου αρέσει ο αγώνας σου ! Η κρίση ανήκει στον Κύριο Όπως και η εκδίκηση.

  2. ΠάνοςΓέριμου 09/16/2021 @ 3:56 ΠΜ

    Ευχαριστώ φόλε Στέφανε, σοφά καί κυριολεκτικά τά λόγια σού, άς παρακαλέσουμε έκ καρδίας Τόν Κύριον νά εκδικηθεί εμάς διά τίς αμαρτίες μάς μέ επιείκεια ή δυνατόν νά μάς συγχωρέσει!…

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh