13:14 - 14/09/2021

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 1

Τά είδη τών εμβολιασμένων καί ανεμβολίαστων, οί σκέψεις από κουνουπάκια καί τά είδη καί ύψη τών μισθών… Η Εξαπιθανότητα… Μέρος 1

(Γιά τήν εικόνα εξωφύλλου σημειώνουμε ότι έχει 7επί μέρους σχήματα… 18 εξωτερικές γωνίες καί 6 εσωτερικές = 24 γωνίες. 6 αλληλοδιδεχόμενες κλεψύδες ή 3 μή αλληλοδιδεχόμενες. Τά εξαλφικά σχήματα μπορούν νά ενώνοντε διαδοχικώς αέναως όπως τά εξάγωνα ήτοι όπως τό εσωτερικό εξάγωνο, ήτοι μέσω ενώσεων τών εξάφλεων δημιουργείται τουβλοποίηση εξάγωνων, εκτός από τά 6 εξωτερικά τρίγωνα που αναφέροντε. Ό αδάμαντος/διαμάντι έχει συνήθως σχύμα εξάγωνου ή πεντάγωνου ή καί πολύγωνου καί εκπέμπει φωτισμόν συνήθως φαινομενικώς πρός 6 εστίες/κατευθύνσεις. Ό αδάμαντος διαθέτει 6 πρωτόνια, 6 ουδετερόνια, 6 ηλεκτρόνια. Πειραματικώς, ασπούμε,… ότι τά πρωτόνια είναι τό εσωτερικόν εξάγωνον ήτοι 6 εσωτερικές πλευρές καί οί 6 εσωτερικές γωνίες είναι τα 6 ουδετερόνια καί οί 6 εξωτερικές ακίδες είναι τά 6 ηλεκτρόνια, “πολύ δύσκολα θά τό καταρρίψετε αυτό”… Η λέξη άστρον = άσ+τρόν όπως καί τό ήλεκτρον = ήλ+έκ+τρόν έκ τού οποίου προέρχεται η λέξη ηλεκτρόνιον, ηλεκτρισμός, ηλεκτρονικός, εμπεριέχει τήν λέξη τρόν που σημαίνει τρία ή τριών. Πού τό συναντάμε αυτόν είς τήν Εξάλφα ή Εξακίδα ή Εξαδάκτυλον; Εάν θέσετε ανά δυάδες τά εξωτερικά τρίγωνα τότε σχυματίζεται/σχηματίζεται η τρίας/τρόν: α) άνω/κάτω β) δεξιά/αριστερά γ) εμπρός/όπισθεν που αναλόγως από ποία θέση τό παρατηρείτε ή περιφέρεται ισχύουν καί τά ανάλογα ύψη ή “ύψη”, πλάτη ή “πλάτη”, μήκη ή “μήκη” καί όταν βλέπετε έναν άστρον εσείς βλέπετε σέ οφθαλμαπάτη ή ημιοφθαλμαπάτη μία Εξάλφα ενώ είναι όχι αυτή ή συνάμα μ’ αυτήν καί άλλα τρείς Ρόμβοι: άνω/κάτω, δεξιά/αριστερά, εμπρός/όπισθεν ή διαγωνίως αυτά τά τρόν=τρία… Επειδή η γνώση δέν αποθαίνει ποτέ… Όσον διά τό άλλον σχύμα τήν Πεντάλφα, συμβολίζει τίς πέντε αισθήσεις αλλά καί τά πέντε στοιχεία τής φύσης κατά κάποιον τρόπον, χωρίς νά είναι απολύτως σωστά διά λόγους που εξηγήσαμε άλλες φορές, ήτοι αήρ, ύδωρ, χούς πύρ καί πνεύμα… Ό Αριστοτέλης είς τήν θέση πνεύμα έθετε τήν λέξη αιθήρ, οί Εβραίοι έκ παναρχαίων χρόνων καί δή από τόν Ερμή τόν Τρισμέγιστον ίσως τήν λέξη πνεύμα. Οί Αιγύπτιοι θεωρούσαν έναν καί τό αυτόν πύρ καί πνεύμα εξού καί η λέξη πυραμίς = πύρ εμού = πνεύμα μού…..)…

Είς τόν Παράδεισον δέν είσαι ποτέ κύριος είναι μισθωτός… Είς τήν κόλλαση δέν είσαι ποτέ κύριος είσαι μισθωτός…

Τά τέσσερα είδη τών εμβολιοανεμβολίαστων…. Κατ’ επανάληψιν σάς μίλησα διά τόν Νόμον τής Τετραπιθανότητος… Ότι υπάρχουν διάφορες Ευμετρίες Τετραπιθανότητος. Οί πλέον ευδιάκριτες είναι αυτή μέ τά: α) μέν β) δε γ) ουδέτερον καί δ) ανάμεικτον… καί αυτή μέ τίς τέσσερεις διαφορετικές όψεις αντίληψης, συμφέροντος, μορφής, γνώμης… Αναλύουμε είς τήν περίπτωση τού εμβολιασμού τές προοπτικές…

Υπάρχουν εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ζωές τούς. Εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τά ταξείδια τούς, τές απολαύσεις καί τά υπάρχοντα τούς.. Εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ζωές τούς καί εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ψυχές τούς… Αυτή είναι η δεύτερη περίπτωση Τετραπιθανότητος….

Απ’ ό,τι βλέπετε δέν θέσαμε εμβολιασμένους ή ανεμβολίαστους από ουδέτερους λόγους καί άν τό εκβιάζαμε, τότε είναι αυτοί που εμβολιάστηκαν ούτε διά νά σωθούν ούτε επειδή δέν θά σωθούν, αλλά επειδή έτσι ορίζει ό νόμος καί τό κράτος…

Η πρώτη περίπτωση Τετραπιθανότητος έχει ώς εξής: α) αυτοί που εμβολιάστηκαν β) αυτοί που δέν εμβολιάστηκαν γ) αυτοί που εμβολιάστηκαν ή δέν εμβολιάστηκαν αλλά τηρούν ουδέτερη στάση έναντι τών υπέρ ή κατά τού εμβολίου καί δ) αυτοί που είτε εμβολιάστηκαν ή δέν εμβολιάστηκαν αλλά βλέπουν θετικά καί αρνητικά στοιχεία υπέρ καί εναντίον έκαστης απόφασης… Πρόκειται έν μέρει διά θέμα γνώμης παρά διά θέμα πράξης…

Η δεύτερη Τετραπιθανότητα ανωτέρω δείχνει μάλλον αντιπροσωπευτικότερη είς τήν περίπτωση τών εμβολιασμών ή μή εμβολιασμών…

Εάν σμείξουμε τίς δύο αυτές Τετραπιθανότητες τότε προκείπτει η Εξαπιθανότητα που έχουμε επίσης αναφερθεί πάμπολλες φορές…

Ήτοι: α) εκείνοι που εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τά ταξείδια τούς, τές απολαύσεις καί τά υπάρχοντα τούς β) εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ζωές τούς γ) καί εκείνοι που δέν εμβολιάστηκαν διά νά σώσουν τές ψυχές τούς δ) κανένας δέν εμβολιάστηκε διά νά σώσει τήν ψυχή τού αλλά φαίνεται ότι κάποιοι παρανοϊκοί, σχιζοφρενείς, πλανεμένοι, αυτοπλανεμένοι,πλάνοι καί δαιμονισμένοι τό σκέπτοντε, δηλαδή θρησκοποιούν τά εμβόλια αντί νά δαιμονοποιούν τά εμβόλια έν σχέσει μέ τήν ψυχή, εξού καί αρχικληρικοί δήλωσαν ότι πρέπει νά αφοριστούν όσοι δέν εμβολιάζοντε, άν καί δέν τό εξεκαθάρισαν μάλλον υπονοούν καί ψυχοσωτηριακή προέκταση από τά λεγόμενα τούς ε) εμβολιάστηκαν ή δέν εμβολιάστηκαν από ουδέτερους λόγους, ένας τρόπος είναι η ζωώδης αντίληψη καί έγνοια παρόλες τίς παραναινέσεις υπέρ καί κατά καί ζ) εμβολιάστηκαν ή δέν εμβολιάστηκαν δι’ ανάμεικτων λόγων… Μέ τά συντομότερα λόγια βλέπετε ότι οί δύο Τετραπιθανότητες ή σύμπτυξη τών δύο Τετραπιθανοτήτων σέ μία Εξαπιθανότητα σκιαγραφεί λακωνικώς όλες τίς πιθανές ψυχολογίες δι’ εμβολιασμόν ή διά μή εμβολιασμόν…

Από τήν δράση καί σκέψη τού καθενός μπορείς γενικώς νά κατανοήσεις τήν καρδία καί τόν νού τού καθενός σέ μεγάλον βαθμόν, σέ βάθος καί υπόκρυψη….

Είς τό Μέρος 2 θά σκιαγραφήσουμε τούς μισθούς τού καθενός καί από ποίον….

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΣ

Loading...

Be the first to comment

Σχολιάστε

To e-mail σας δεν θα δημοσιευθεί


*


Μην συνεχιζεις να βοηθας της σελιδες που θελουν να σου προσφερουν προπαγανδα !

Παρακαλώ απενεργοποιήστε τον AdBlocker σας! Το να εχεις adBlocker σε ανεξαρτητες σελιδες ειναι σαν να θες αυτες οι σελιδες να σταματησουν να προσφερουν δωρεαν της υπηρεσιες τους η να κλεισουν!.. Αν μας εκτιματε σαν σελιδα σας παρακαλουμε απενεργοποιηστε τον AdBlocker σας!

How to disable? Refresh